Pdf
Wróć

Odnowiona umowa obowiązuje: 15-05-2023

Umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych dla klientów biznesowych

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy Paysera a Klientem.

1.2. Przedmiot Umowy: niniejsza Umowa określa podstawowe warunki pomiędzy Klientem a Paysera dotyczące rejestracji Klienta w Systemie, otwarcia Rachunku Paysera, a także korzystania z innych usług świadczonych przez Paysera. Załączniki do niniejszej Umowy, Porozumienia i Regulaminy, stanowiące integralną jej część, określają warunki świadczenia poszczególnych usług Paysera. Takie warunki stają się obowiązujące po zapoznaniu się z nimi przez Klienta i rozpoczęciu przez niego korzystania z odpowiednich usług. Prócz niniejszej Umowy, stosunki pomiędzy Paysera a Klientem związane ze świadczeniem Usług, regulują obowiązujące, właściwe dla Klienta akty prawne, zaakceptowane przez niego Porozumienia, Regulaminy, a także zasady zdrowego rozsądku, sprawiedliwości i uczciwości.

1.3. Niniejsza Umowa jest kluczowym dokumentem, który Klient powinien starannie przeanalizować zanim wyrazi zgodę na rejestrację w Systemie, otwracie Konta Paysera i korzystanie z innych Usług Paysera. Apelujemy o uważne zapoznanie się z warunkami Umowy przed ich akceptacją. W Niniejszej Umowie i jej Załącznikach opisane są niektóre ryzyka powiązane z procesem korzystania z Systemu. Zawarte są w niej również wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z Systemu. 

1.4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy Klientem a Paysera. Porozumienia te dotyczą warunków korzystania z usług opisanych w danych Załącznikach. Warunki określone w Załącznikach - to szczegółowe przepisy, nadrzędne wobec pozostałych postanowień Umowy. Odpowiednie Załączniki do Umowy zaczynają obowiązywać wraz z rozpoczęciem przez Klienta korzystania z Usług, z których wcześniej nie korzystał. Jeżeli dla świadczenia nowo wybranych usług niezbędne jest wykonanie dodatkowej procedury potwierdzenia Konta i/lub dostarczenie dodatkowych dokumentów - nowo wybrane usługi będą dostępne tylko po wykonaniu przez Klienta czynności określonych przez Paysera.

1.5. Podstawowe Pojęcia użyte w Umowie: 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej (prywatnej), której tożsamość jest znana lub może zostać ustalona, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do danych takich jak: osobisty numer identyfikacyjny, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych właściwych dla tej osoby.

Dzień roboczy – ustalony przez Paysera dzień, w którym Paysera świadczy usługi. Paysera może ustalić różne Dni robocze Paysera dla różnych usług, które są określone przez Paysera w połączeniu z Cenami. 

Pieniądze elektroniczne – środki Klienta wpłacone lub przelane na Konto Paysera i przechowywane na nim w celu dokonywania Transakcji płatniczych za pośrednictwem Systemu.

Paysera – spółki grupy Paysera, w zależności od kraju zamieszkania Klienta, i inne osoby prawne, które są wykorzystywane do świadczenia Usług; wszystkie Usługi płatnicze są świadczone wyłącznie przez licencjonowane spółki. Konto początkowe otwiera spółka Paysera Ltd, a identyfikację Klienta i Konto Paysera w formacie IBAN prowadzi spółka należąca do grupy spółek Paysera i posiadająca do tego licencję. Dane tych firm są podane w punkcie 17.10 Umowy.

Beneficjent – osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja lub jej jednostka organizacyjna, która jest określona w Zleceniu płatniczym jako odbiorca środków z tytułu Transakcji płatniczej.

Wyciąg – dokument przygotowywany i składany przez Paysera, który zawiera informacje o Transakcjach płatniczych dokonanych na Koncie w określonym czasie.

Opłaty – opłaty za usługi i transakcje Paysera zatwierdzone przez Paysera zgodnie z ustalonymi przez Paysera procedurami.

Klient oznacza osobę prawną, która zawarła niniejszą Umowę o świadczenie usług Paysera.

Przedstawiciel Klienta – kierownik Klienta lub inny przedstawiciel, który jest upoważniony do reprezentowania Klienta w stosunkach z Paysera zgodnie z przepisami prawa i (lub) dokumentami operacyjnymi osoby prawnej.

Identyfikacja Klienta – identyfikacja Klienta i (lub) jego beneficjentów zgodnie z procedurami określonymi w Systemie.

Prowizja – opłata pobierana przez Paysera za Transakcję płatniczą i (lub) związane z nią usługi.

Przelew płatniczy – transakcja płatnicza, w której środki są przelewane na rachunek płatniczy Odbiorcy z inicjatywy Płatnika. 

Zlecenie płatnicze – dyspozycja (zlecenie płatnicze) Płatnika lub Odbiorcy do jego Dostawcy Usług Płatniczych w celu wykonania Transakcji Płatniczej. 

Transakcja Płatnicza – wpłata, przelew lub wypłata środków zainicjowana przez, w imieniu lub na rzecz Płatnika lub Odbiorcy. 

Usługa płatnicza – usługi umożliwiające wpłatę i wypłatę środków pieniężnych z rachunku płatniczego oraz wszelkie operacje związane z prowadzeniem rachunku płatniczego; operacje płatnicze, w tym transfer środków pieniężnych znajdujących się na rachunku płatniczym otwartym u dostawcy usług płatniczych użytkownika usług płatniczych lub w instytucji innego dostawcy usług płatniczych; operacje płatnicze, w ramach których środki pieniężne zostały udostępnione użytkownikowi usług płatniczych w ramach linii kredytowej: transakcje płatnicze za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu i/lub polecenia przelewu, w tym przelewy cykliczne; wydawanie i/lub przyjmowanie instrumentów płatniczych; przekazy pieniężne; usługi inicjowania płatności; usługi w zakresie informacji o rachunku.  

Instrument płatniczy – dowolny instrument płatniczy, który System pozwala powiązać z Kontem Paysera i używać w celu wykonania Przelewu płatniczego. 

Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja lub jej oddział, która posiada Rachunek płatniczy i upoważnia do wykonania Zlecenia płatniczego z tego Rachunku płatniczego lub, w przypadku braku Rachunku płatniczego, składa Zlecenie płatnicze. 

Konto Płatnika lub Konto – rachunek otwarty w Systemie na imię i nazwisko Klienta, służący do rozliczeń i innych Transakcji Płatniczych. Otwarcie Konta następuje wyłącznie po identyfikacji Klienta.

Przeniesienie Konta Paysera lub Przeniesienie Konta – przeniesienie Konta Paysera do innego dostawcy usług płatniczych lub innej licencjonowanej spółki grupy Paysera z inicjatywy Paysera lub z inicjatywy Klienta (na jego wniosek).

Usługa – Usługa wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego, Usługi płatnicze i inne usługi świadczone przez Paysera zgodnie z niniejszą Umową i (lub) jej Załącznikami.

Aplikacja Paysera – aplikacja mobilna do zarządzania kontem Paysera, która jest instalowana i używana na urządzeniach mobilnych.

Konto – wynik rejestracji w Systemie (poprzez zalogowanie się na stronie bank.paysera.com), podczas której wprowadzane są dane rejestrującego, przypisywana jest nazwa użytkownika rejestrującego i określane są prawa rejestrującego w Systemie.

Dopuszczalny język – dowolny z języków oferowanych w Systemie.

Umowa – umowa między Paysera i Klientem dotycząca warunków świadczenia i korzystania z poszczególnych Usług świadczonych przez Paysera. Załącznik może być nazywany umową, regulaminem, oświadczeniem, planem lub w inny sposób. Załącznik jest integralną częścią niniejszej Umowy.

Silne uwierzytelnianie klienta oznacza procedurę uwierzytelniania tożsamości osoby fizycznej lub prawnej na podstawie wykorzystania dwóch lub więcej elementów, które są sklasyfikowane jako wiedza (np. stałe hasło, kod, osobisty numer identyfikacyjny), posiadanie (np. nośnik danych) lub posiadanie (np. numer identyfikacyjny). Obie kategorie są od siebie niezależne, ponieważ naruszenie jednej z nich nie wpływa na wiarygodność pozostałych. Niniejsza procedura ma zastosowanie w przypadku, gdy Klient uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego online lub przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość, inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą oraz dokonuje jakiejkolwiek czynności przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innego nadużycia.

System – rozwiązanie programowe znajdujące się na stronach internetowych należących do Paysera, opracowane przez Paysera i wykorzystywane do świadczenia usług Paysera. 

Umowa – umowa między Klientem i Paysera, która obejmuje niniejszą Ogólną umowę o świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych, a także wszystkie inne warunki i dokumenty (załączniki, umowy, regulaminy, oświadczenia itp.), w tym, ale nie wyłącznie, informacje zawarte w linkach do stron internetowych w niniejszej Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych. 

Zgoda – zgoda Płatnika na wykonanie Transakcji Płatniczej, udzielona zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale 8 Umowy.

Hasło (hasła) – dowolny kod Klienta utworzony w Systemie, kod Klienta utworzony w Systemie używany podczas Procedury bezpiecznego uwierzytelniania lub jednorazowy kod bezpieczeństwa udostępniony Klientowi przez Paysera w celu uzyskania dostępu, inicjowania, potwierdzania i (lub) kontrolowania Konta i (lub) Konta Paysera lub określonej usługi świadczonej przez Paysera, inicjowania, autoryzowania, wykonywania, potwierdzania Transakcji płatniczej lub odbioru płatności.

Strona – Paysera lub Klient. 

Unikalny identyfikator – kombinacja liter, cyfr lub symboli, którą Paysera jako dostawca usług płatniczych podaje użytkownikowi usług płatniczych i za pomocą której użytkownik usług płatniczych uczestniczący w Transakcji płatniczej i (lub) jego rachunek płatniczy używany w Transakcji płatniczej jest jednoznacznie identyfikowany.

2. Rejestracja w systemie

 

2.1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Paysera Klient powinien zarejestrować się w Systemie. Paysera ma prawo nie świadczyć usług Paysera nowemu Klientowi bez podania przyczyn, ale Paysera zapewni, że odmowa rejestracji zawsze będzie oparta na ważnych powodach, których Paysera nie ma obowiązku ani prawa ujawniać.

2.2. Podczas rejestracji w Systemie najpierw tworzone jest Konto Przedstawiciela Klienta. Konto jest osobiste i każdy Przedstawiciel Klienta, który ma lub będzie miał przyznane prawa do zarządzania Kontem, musi zarejestrować się w Systemie, utworzyć swoje osobiste Konto i wykonać wymaganą przez System procedurę identyfikacji Klienta.

2.3. Konto może zostać założone przez przedstawiciela Klienta. Rejestrując Klienta w Systemie, przedstawiciel Klienta potwierdza, że jest należycie wybrany lub wyznaczony do reprezentowania Klienta oraz potwierdza, że reprezentowana przez niego osoba prawna jest należycie ukonstytuowana i istnieje zgodnie z prawem. Przedstawiciel Klienta dostarczy dokumenty określone w Systemie w celu prawidłowej identyfikacji zgodnie z procedurami określonymi w Systemie. Przedstawiciel Klienta, który otworzył Konto, ma prawo przyznać uprawnienia do zarządzania Kontem innym osobom upoważnionym przez Klienta po ich zarejestrowaniu w Systemie i utworzeniu ich Kont osobistych.

2.4. Umowa wchodzi w życie po zarejestrowaniu Klienta przez Przedstawiciela Klienta w Systemie, zapoznaniu się z warunkami niniejszej Umowy i wyrażeniu drogą elektroniczną zgody na związanie się nimi. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

2.5. Rejestracja Klienta w Systemie stanowi potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z warunkami Umowy, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.6. Klient gwarantuje, że podane zostaną wyłącznie prawidłowe dane o Kliencie i jego przedstawicielach, zarówno w momencie rejestracji w Systemie, jak i w momencie późniejszej modyfikacji lub uzupełnienia danych. Wszelkie straty wynikające z podania nieprawidłowych danych ponosi Klient.

2.7. W przypadkach i w sposób przewidziany w Umowie lub Systemie Klient i (lub) jego przedstawiciel powinien potwierdzić Konto, świadczenie nowej Usługi lub części Usługi, a także identyfikację Klienta, aby Paysera mogła rozpocząć lub kontynuować świadczenie Usług. Celem procedury identyfikacji Klienta, potwierdzenia Konta i świadczenia nowych Usług jest ochrona interesów Klienta i Paysera.

2.8. Paysera ma prawo zażądać takich danych i (lub) dokumentów, które pozwolą zidentyfikować Klienta i (lub) uzyskać istotne informacje o Kliencie, niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług Paysera. Konkretne dane i (lub) dokumenty, które należy dostarczyć, będą określone w powiadomieniu Klienta o potrzebie identyfikacji Klienta lub innej procedurze walidacji. 

2.9. W ramach identyfikacji Klienta Paysera ma prawo wymagać od Klienta wykonania następujących czynności:

2.9.1. dostarczyć Paysera oryginały i (lub) kopie wymaganych przez Paysera dokumentów Klienta i (lub) kopie dokumentów poświadczonych przez notariusza lub inną upoważnioną przez państwo osobę;

2.9.2. Paysera ma prawo wymagać od Klienta przedstawienia ważnej listy Uczestników w celu wypełnienia obowiązku identyfikacji Beneficjenta. Składając taką listę, Klient musi potwierdzić, że jest ona aktualna i dokładna oraz że osoby wymienione na liście posiadają udziały w podmiocie prawnym w imieniu własnym, a nie w imieniu osób trzecich. Jeżeli udziały w osobie prawnej są posiadane w imieniu osób trzecich, Klient powinien dodatkowo wskazać te okoliczności, wymieniając osoby, które faktycznie posiadają udziały. Paysera ma prawo odmówić świadczenia usług, jeżeli okaże się, że identyfikacja beneficjentów osoby prawnej jest niemożliwa (np. jeżeli beneficjentami osoby prawnej są właściciele akcji na okaziciela).

2.10. Lokalizacje, procedury, warunki i opłaty za identyfikację klienta są określone tutaj.

2.11. W indywidualnych przypadkach, w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub jeżeli wymaga tego rodzaj dokumentów wymaganych przez Paysera (np. wymagany jest oryginał dokumentu), Paysera ma prawo wymagać od Klienta przeprowadzenia procedury identyfikacji Klienta w określony przez Paysera sposób (np. odwiedzając Punkt Obsługi Klienta).

2.12. Strony uzgadniają, że Klient może potwierdzać zawierane przez siebie dokumenty (np. umowy, zgody itp.) drogą elektroniczną (w tym, ale nie wyłącznie, podpisując je rysikiem na ekranie). 

2.13. Paysera ma prawo zażądać od Klienta dodatkowych informacji i (lub) dokumentów związanych z Klientem lub transakcjami Klienta, a także ma prawo zawiesić wykonanie transakcji dla Klienta, dopóki Klient nie dostarczy dodatkowych informacji i (lub) dokumentów związanych z zawieszoną transakcją. Ponadto, Paysera ma prawo wymagać od Klienta wypełnienia i okresowej aktualizacji Kwestionariusza świadomości Klienta, a jeżeli Klient nie dostarczy dodatkowych informacji i (lub) dokumentów w rozsądnym terminie określonym przez Paysera, Paysera ma prawo zawiesić świadczenie całości lub części Usług na rzecz Klienta. Paysera ma prawo wymagać, aby kopie składanych dokumentów były poświadczone notarialnie i (lub) przetłumaczone na co najmniej jeden z akceptowanych przez Paysera języków. Wszystkie dokumenty i informacje są przygotowywane i dostarczane na koszt Klienta.

2.14. Klient otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu przez Klienta nowej Usługi lub wznowieniu zawieszonej Usługi na adres e-mail podany przez przedstawiciela Klienta podczas rejestracji w Systemie lub SMS-em, jeżeli podczas rejestracji został podany tylko numer telefonu komórkowego.

3. Koszt usług Paysera i procedura rozliczania się

 

3.1. Koszt, a także terminy świadczenia Usług Paysera są podane w odpowiednim rozdziale danej Umowy, na stronie internetowej w zakładce Cennik Usług lub w Załączniku poświęconym konkretnej Usłudze.

3.2. Jeżeli Paysera zmniejsza podane w Systemie ogólne koszty świadczenia Usług, zmienione stawki są stosowane wobec Klienta natychmiast, niezależnie od tego, czy był on o tym powiadomiony, ale tylko w tym wypadku, jeżeli stawki nie były zmienione zgodnie z założeniami rozdziału 11. 

3.3. Prowizja Paysera jest pobierana: 

3.3.1. podczas Transakcji płatniczej; 

3.3.2. jeżeli Prowizja nie była naliczona podczas Transakcji płatniczej, Paysera ma prawo pobrać Prowizję później, ale nie później, niż w ciągu 2 (dwóch) lat od wykonania Transakcji płatniczej. O prowizjach pobranych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym podpunkcie, Klient jest powiadamiany w raporcie o prowizjach za okres czasu, w którym Prowizja została pobrana;

3.3.3. o naliczanej prowizji Klient jest informowany prze wykonaniem Transakcji płatniczej (chyba że w regulaminie korzystania z konkretnego Instrumentu płatniczego lub Usługi jest ustalone inaczej).

3.4. W zależności od poziomu skomplikowania usługi i (lub) indywidualnego poziomu ryzyka Klienta, Paysera ma prawo ustawić dla Klienta indywidualne ceny na usługi, które różnią się od standardowych cen na usługi Paysera. Takie ceny będą stosowane dla Klienta od chwili otwarcia Rachunku (albo od początkowego dokładnego sprawdzenia klienta) albo w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia Klienta o zastosowaniu indywidualnych cen na usługi. Jeżeli Klient nie zgadza się ze stosowanymi dla niego cenami na usługi, Klient ma prawo rozwiązać Umowę do chwili wejścia takich cen w życie.

3.5. Klient potwierdza, że w pełni zapoznał się z kosztami i terminami Przelewów płatniczych, a także z kosztami wszystkich innych Usług Paysera, do korzystania z których jest uprawniony i które są dla niego aktualne. 

3.6. Paysera ma prawo pobrać Prowizję z Rachunku Klienta, na którym jest wykonywana Transakcja płatnicza, albo z innych Rachunków posiadanych w Paysera. 

3.7. Prowizja jest pobierana w walucie podanej w Umowie, Załączniku lub na stronach internetowych, linki do których są zawarte w niniejszej Umowie. 

3.8. Klient zobowiązuje się zapewnić, odpowiednią ilość środków na rachunku – wystarczającą do zapłacenia lub pobrania Prowizji. Jeśli na Rachunku jest niewystarczająca ilość środków, aby pobrać Prowizję w ustalonej walucie, Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, pobrać Prowizję ze środków na Rachunku w innej walucie, wymieniając je na potrzebną walutę według kursu wymiany waluty Paysera stosowanego dla Klienta. Standardowe kursy wymiany walut Paysera są opublikowane tutaj. Jeżeli na Rachunku jest wystarczająca ilość środków w kilku różnych walutach, Paysera może je wymienić na właściwą walutę wykonania płatności w porządku alfabetycznym według międzynarodowych skrótów nazw walut. 

3.9. Klient, który nie zapłacił Paysera wynagrodzenia za świadczone Usługi w terminie, na żądanie Paysera powinien zapłacić Paysera za każdy dzień zwłoki odsetki w wysokości 0,05%.

4. Otwarcie Konta Paysera. Sposoby przechowywania środków klienta na Koncie Paysera. Warunki wpłat, przelewów i wypłat

 

4.1. Niniejsza Umowa otwiera Konto Paysera dla Klienta w Systemie na czas nieokreślony.

4.2. Konto Paysera umożliwia Klientowi wpłacanie, przelewanie, przechowywanie środków na przelewy na Koncie, wykonywanie krajowych i międzynarodowych przelewów środków, dokonywanie wpłat, otrzymywanie środków na Konto, płacenie za towary i usługi oraz wykonywanie innych operacji bezpośrednio związanych z przelewami środków.

4.3. W zależności od licencji posiadanej przez spółkę grupy Paysera, która zarejestrowała Klienta i przyznała mu Konto Paysera, środki Klienta na Koncie Paysera mogą być przechowywane w jeden z następujących sposobów:

4.3.1. pieniądz elektroniczny wydany przez Paysera przy przelewie lub wpłacie środków na Konto Paysera Klienta. Po wpłacie, przelewie lub otrzymaniu środków na Konto przez Klienta, Paysera po ich otrzymaniu wpłaca takie środki na Konto, emitując w ten sposób Pieniądze elektroniczne według ich nominalnej wartości pieniężnej. Te Pieniądze elektroniczne są przypisywane Klientowi i przechowywane na Koncie Paysera Klienta oraz przechowywane zgodnie z wymogami prawa;

4.3.2. środki (kwota pieniędzy), których wartość nominalna odpowiada wartości nominalnej środków (kwoty pieniędzy) zdeponowanych, otrzymanych lub przelanych na Konto Paysera.

4.4. Konkretny sposób przechowywania Pieniędzy elektronicznych lub środków (kwoty pieniędzy) (zwanych dalej łącznie „środkami“) na Koncie Paysera wybiera przedstawiciel Klienta na Koncie, wybierając funkcję „Instrukcje doładowania“, która zawiera instrukcje dla każdego sposobu wpłaty środków. Instrukcje wpłaty i zawarte w nich dane są/mogą być uważane za Unikalne identyfikatory, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Transakcji płatniczej.

4.5. Wartość nominalna środków powinna być taka sama, jak wartość nominalna środków wpłacanych lub przelewanych na Rachunek Paysera.

4.6. Środki znajdujące się na Koncie Paysera, inne niż Pieniądze elektroniczne, mogą być traktowane jako depozyt, od którego mogą być płacone odsetki zgodnie z warunkami odrębnego Załącznika do niniejszej Umowy. Pieniądze elektroniczne nie są depozytem i w żadnym wypadku Paysera nie będzie płacić odsetek od ich posiadania i nie będzie świadczyć żadnych innych korzyści w odniesieniu do okresu, w którym Klient przechowuje Pieniądze elektroniczne na Koncie Paysera.

4.7. Klient może otworzyć kilka Kont Paysera.

4.8. Środki znajdujące się na Koncie Paysera Klienta są wypłacane (wykupywane) według ich nominalnej wartości pieniężnej w dowolnym momencie na żądanie Klienta, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie, gdy Konto podlega ograniczeniom.

4.9. Klient wyraża chęć wypłaty (wykupu) środków poprzez złożenie Zlecenia płatniczego przelewu środków z Konta Paysera na dowolne inne wskazane przez siebie konto (banki i systemy płatności elektronicznych, do których Paysera może przelewać środki, są określone w niniejszym dokumencie) lub wypłaty środków z Konta Paysera w dowolny inny sposób obsługiwany przez Paysera i określony w Systemie. Paysera ma prawo nałożyć ograniczenia wypłaty (wykupu), które są ustawione tutaj.

4.10. Nie mają zastosowania żadne szczególne warunki wypłaty/umorzenia, które różnią się od standardowych warunków dla Przelewów płatniczych i innych Transakcji płatniczych na Koncie Paysera. Kwotę środków do wypłaty (wykupu) lub przelewu wybiera Klient.

4.11. Za wypłatę (wykup) środków nie jest pobierana dodatkowa opłata. W przypadku wypłaty (wykupu) środków Klient płaci normalną prowizję za przelew lub wypłatę Płatności, która zależy od transakcji płatniczej wykonanej przez Klienta. Obowiązują standardowe stawki prowizji Paysera za przelew lub wypłatę środków.

4.12. Jeżeli Klient rozwiąże Umowę i złoży wniosek o zamknięcie Konta Paysera lub jeżeli Paysera zaprzestanie świadczenia usługi Konta Paysera dla Klienta w przypadkach przewidzianych w Umowie, środki z Konta Paysera zostaną przelane na rachunek bankowy Klienta lub elektroniczny rachunek płatniczy innego wskazanego przez Klienta systemu. Paysera ma prawo potrącić z takich zwrotów wszelkie kwoty należne Paysera (należne Paysera i niezapłacone przez Klienta Opłaty za świadczenie Usług Paysera i wydatki, w tym, bez ograniczeń, grzywny i odszkodowania nałożone przez Międzynarodowe organizacje kartowe, inne instytucje finansowe i (lub) organy publiczne i poniesione przez Paysera w wyniku naruszenia Umowy przez Klienta). W przypadku sporu między Klientem i Paysera, Paysera ma prawo wstrzymać sporne środki do czasu rozstrzygnięcia sporu.

4.13. Jeżeli Paysera nie może zwrócić środków Klientowi z przyczyn niezależnych od Paysera, Klient powinien być o tym niezwłocznie poinformowany. Klient powinien niezwłocznie podać alternatywne konto lub dodatkowe informacje niezbędne do zwrotu/wypłaty.

5. Korzystanie z konta Paysera

 

5.1. Przedstawiciel Klienta upoważniony do zarządzania Kontem Paysera może zarządzać Kontem Paysera przez Internet, logując się do Konta osobistego Przedstawiciela Klienta za pomocą osobistej nazwy logowania i Hasła Przedstawiciela Klienta przez przeglądarkę internetową lub logując się do Aplikacji Paysera po wykonaniu dodatkowej procedury Bezpiecznego uwierzytelniania, wprowadzając jednorazowy kod bezpieczeństwa otrzymany wiadomością SMS lub za pomocą funkcji walidacji Aplikacji Paysera.

5.2. Paysera wysyła jednorazowy kod bezpieczeństwa przedstawicielowi Klienta SMS-em lub daje możliwość potwierdzenia działania za pomocą funkcji potwierdzenia Aplikacji Paysera w następujących przypadkach:

5.2.1. gdy Przedstawiciel Klienta loguje się do swojego Konta z innego urządzenia niż zwykle;

5.2.2. gdy Przedstawiciel Klienta zmienia Hasło do Konta;

5.2.3. jeżeli Przedstawiciel Klienta zmieni adres e-mail podany w Koncie;

5.2.4. w przypadku zmiany przez Przedstawiciela Klienta numeru telefonu podanego w Koncie;

5.2.5. w przypadkach określonych w ustawodawstwie kraju, w którym spółka grupy Paysera, która zarejestrowała Klienta, posiada licencję i (lub) w ustawodawstwie Unii Europejskiej, gdzie stosowanie procedury Bezpieczniejsze uwierzytelnianie jest obowiązkowe;

5.2.6. gdy przedstawiciel Klienta loguje się do Konta z tego samego urządzenia, jeżeli Klient wcześniej wylogował się z Konta;

5.2.7. po potwierdzeniu numeru telefonu przez przedstawiciela Klienta.

5.3. Przedstawiciel Klienta powinien podjąć wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, sprawdzić certyfikat strony bank.paysera.com i upewnić się, że jednorazowy kod bezpieczeństwa otrzymany SMS-em lub funkcją potwierdzenia w Aplikacji Paysera jest używany prawidłowo i że jednorazowy kod bezpieczeństwa jest przechowywany lub funkcja jest używana na Koncie Paysera. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikające z wykorzystania jednorazowego kodu bezpieczeństwa lub funkcji potwierdzenia do oszukańczego lub w inny sposób niezgodnego z prawem korzystania z fałszywych stron internetowych Paysera utworzonych przez osoby trzecie, ujawnienia jednorazowego kodu bezpieczeństwa osobom trzecim, które nie są upoważnione do logowania się na Konto Klienta, lub jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków Klienta określonych w punkcie 14.4 Umowy.

5.4. Przelewy płatnicze z Konta Paysera Klienta mogą być wykonywane: 

5.4.1. na konto innego Użytkownika Systemu;

5.4.2. na rachunki bankowe na Litwie, w UE i za granicą (z wyjątkiem krajów zagranicznych, do których przelewy płatnicze nie są możliwe: Paysera poinformuje Klienta o takich krajach w Systemie); 

5.4.3. na rachunki innych systemów płatności elektronicznych określonych w Systemie.

5.5. Gdy Klient składa Zlecenie płatnicze w celu wykonania międzynarodowego Przelewu płatniczego, dodatkowo stosuje się Załącznik Warunki wykonywania międzynarodowych przelewów płatniczych.

5.6. Przeliczenie waluty podlega kursowi wymiany Paysera obowiązującemu w momencie przeliczenia, który jest regularnie aktualizowany i ujawniany tutaj (zmiany kursu wymiany obowiązują natychmiast i bez powiadomienia).

5.7. Opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Paysera i Konta są określone na stronie z cenami. Jeżeli Klient nie logował się na Konto więcej niż jeden rok i nie wykonał żadnej transakcji, Paysera uważa Konto i Konto (Konta) za nieużywane (nieaktywne). Paysera ma prawo rozwiązać Umowę i zamknąć Konto (Konta), jeżeli Konto (Konta) jest (są) nieużywane (nieaktywne) i na Koncie (Kontach) nie ma środków, po poinformowaniu Klienta o nieużywanym (nieaktywnym) Koncie (Kontach) z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli na co najmniej jednym z nieużywanych (nieaktywnych) Kont znajdują się środki, Paysera nie zamyka Konta, a zamyka tylko nieużywane (nieaktywne) Konta. Jeżeli Konto Klienta z Kontem (Kontami) zawierającym środki pozostaje nieużywane (nieaktywne) przez dwa lata, Paysera zaczyna pobierać Opłatę za utrzymanie nieużywanego (nieaktywnego) Konta z Kontem (Kontami) zawierającym środki. Opłata jest określona tutaj.

5.8. Przelew środków z Konta Paysera Klienta na konto bankowe, kartę lub inny system płatności elektronicznych Klienta, a także przelew środków z konta bankowego, karty lub innego systemu płatności elektronicznych na Konto Paysera może podlegać odpowiednim opłatom za usługi, ustalonym przez bank lub taki system.

5.9. Lista banków i systemów płatności elektronicznych, do których mogą być wykonywane Przelewy płatnicze, Opłaty za przelewy i warunki przelewów są dostępne tutaj.

5.10. Opłata za usługę Paysera jest potrącana ze środków na Koncie Paysera Klienta. Jeżeli kwota środków na Koncie Paysera Klienta jest mniejsza niż kwota Przelewu płatniczego i określona przez Klienta Opłata za usługę Paysera, Przelew płatniczy nie zostanie wykonany.

5.11. W przypadku wykonywania Przelewu natychmiastowego innego niż SEPA, TARGET2 lub SEPA, gdy Klient przelewa środki z Konta Paysera na rachunki bankowe lub inne systemy płatności elektronicznych, Paysera jest wyznaczana jako Płatnik. Wraz z Przelewem płatniczym do Odbiorcy są przekazywane następujące informacje, które w zależności od możliwości technicznych mogą być przekazywane w jeden lub więcej z następujących sposobów: 

5.11.1. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są widoczne w polu Pierwotny Płatnik, o ile taki system jest obsługiwany przez odpowiedni system bankowości elektronicznej lub system rozliczeniowy; 

5.11.2. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są widoczne w polu Miejsce docelowe płatności; 

5.11.3. Beneficjent otrzyma Przelew Płatniczy z unikalnym, dedykowanym linkiem do strony internetowej zawierającej szczegółowe informacje o płatności i Płatniku.

5.12. Jeżeli Płatnik poda nieprawidłowe dane Odbiorcy płatności (unikalne identyfikatory), ale na podstawie takich podanych danych Zlecenie płatnicze zostanie wykonane (np. Klient podał numer konta niewłaściwej osoby, której chciał przelać pieniądze), przyjmuje się, że Paysera należycie wykonała swoje obowiązki i nie zwróci Klientowi przelanej kwoty. Paysera zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe środki w celu prześledzenia transakcji płatniczej i dołoży starań, aby odzyskać środki z transakcji płatniczej, jednak jeśli nie jest to możliwe, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, która otrzymała pieniądze w celu ich odzyskania.

5.13. Klient musi złożyć Zlecenie Płatnicze w celu wykonania Transakcji Płatniczej dokładnie zgodnie z instrukcjami określonymi w Systemie i aktualnymi na dzień przekazania Płatności. Jeśli Klient jest Odbiorcą Płatności, Klient musi podać Płatnikowi pełne i dokładne dane w celu zapewnienia, że Zlecenie Płatnicze w celu wykonania Transakcji Płatniczej jest składane we wszystkich przypadkach zgodnie z instrukcjami określonymi w Systemie i aktualnymi na Dzień Przelewu Płatniczego. Klient musi sprawdzić i zaktualizować instrukcje dotyczące uzupełniania Konta przed złożeniem Zlecenia Płatniczego w celu wykonania Transakcji Płatniczej lub podaniem danych innemu Płatnikowi. Instrukcje te i zawarte w nich dane są/mogą być traktowane jako Unikatowe Identyfikatory, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Transakcji Płatniczej.

5.14. Jeśli Klient-Płatnik złoży nieprawidłowe Zlecenie Płatnicze lub poda nieprawidłowe Dane Przelewu Płatniczego, ale Przelew Płatniczy nie został jeszcze wykonany, Płatnik może zażądać korekty Zlecenia Płatniczego. W takim przypadku obowiązują opłaty określone w Systemie za korektę Zlecenia Płatniczego.

5.15. Jeżeli Paysera otrzymała środki określone w Zleceniu płatniczym, ale nie może ich przelać na rachunek Odbiorcy (np. rachunek Odbiorcy jest zamknięty, numer IBAN nie istnieje itd.), Paysera zwraca kwotę Transakcji płatniczej Płatnikowi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. W takim przypadku mogą obowiązywać określone w Systemie opłaty za zwrot Zlecenia płatniczego. Jeżeli Paysera nie może przekazać Odbiorcy środków określonych w Zleceniu płatniczym z powodu błędów popełnionych przez Płatnika przy wypełnianiu Zlecenia płatniczego, ale Płatnik zażąda zwrotu środków określonych w Zleceniu płatniczym, Zlecenie płatnicze może zostać anulowane, a środki mogą zostać zwrócone Płatnikowi, ale tylko na pisemny wniosek Płatnika i za zgodą Płatnika na zwrot środków Płatnikowi (jeżeli Płatnik może być zidentyfikowany). W takim przypadku obowiązują opłaty określone w Systemie za odwołanie Zlecenia Płatniczego.

5.16. We wszystkich przypadkach, gdy Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze i środki, które nie mogą być zaksięgowane z powodu błędów lub braku informacji w Zleceniu płatniczym, i ani Płatnik, ani Odbiorca płatności nie zwracają się do Paysera o wyjaśnienie Zlecenia płatniczego lub o zwrot środków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania Zlecenia płatniczego, Paysera podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu prześledzenia Transakcji płatniczej, uzyskania wyjaśnionych informacji Zlecenia płatniczego i wykonania Zlecenia płatniczego. Takie środki śledzenia Transakcji płatniczej mogą obejmować:

5.16.1. jeżeli Paysera zna dane kontaktowe Płatnika (adres e-mail lub numer telefonu), Paysera skontaktuje się z Płatnikiem w celu wyjaśnienia Zlecenia płatniczego;

5.16.2. jeżeli Paysera nie zna danych kontaktowych Płatnika i ani Płatnik, ani Odbiorca płatności nie skontaktowali się z Paysera w sprawie środków określonych w Zleceniu płatniczym, Paysera skontaktuje się z instytucją dostawcy usług płatniczych Płatnika, od której zostały otrzymane środki Zlecenia płatniczego, z prośbą o skontaktowanie się z Płatnikiem w celu wyjaśnienia informacji zawartych w Zleceniu płatniczym. Środek ten ma zastosowanie, jeżeli instytucja dostawcy usług płatniczych Płatnika ma możliwość skontaktowania się z nim drogą elektroniczną;

5.16.3. jeżeli wyżej wymienione środki nie pozwalają prześledzić Transakcji płatniczej, Paysera ma prawo wykonać Przelew płatniczy na kwotę 0,01 (jednej setnej) EUR (równowartość tej kwoty w innej walucie, jeżeli Przelew płatniczy jest wykonywany w innej walucie) lub inną minimalną kwotę na rzecz Płatnika z prośbą o kontakt z Paysera i wyjaśnienie błędnego Zlecenia płatniczego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Środek ten jest stosowany, jeżeli Paysera wie o koncie Płatnika, z którego otrzymano środki, a koszt takiego Przelewu płatniczego jest uzasadniony, a kwota Przelewu płatniczego wynosi co najmniej 10,00 EUR (dziesięć euro) (równowartość tej kwoty w innej walucie, jeżeli Przelew płatniczy jest wykonywany w innej walucie).

5.17. We wszystkich przypadkach wymienionych w punkcie 5.16 Umowy zastosowanie ma Opłata za Korektę Zlecenia Płatniczego określona w Systemie, która zostanie potrącona z kwoty przelewu przed jej zaksięgowaniem na Koncie Klienta-Odbiorcy.

5.18. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie żadnego ze sposobów śledzenia Transakcji płatniczej wymienionych w punkcie 5.16 Umowy, a także w przypadkach, gdy dostarczone przez Płatnika Zlecenie płatnicze i (lub) zmienione dane nadal nie pozwalają zidentyfikować Odbiorcy, środki będą przechowywane w Systemie Paysera do momentu złożenia wniosku przez Płatnika lub Odbiorcę, a także złożenia dodatkowych danych, które pozwoliłyby na uznanie środków Odbiorcy (z potrąceniem opłaty za korektę Zlecenia płatniczego od przelewanej kwoty przed jej uwzględnieniem na Koncie Klienta-Odbiorcy). Środki te mogą również zostać zwrócone Płatnikowi na jego pisemny wniosek. W takim przypadku obowiązuje opłata za zwrot określona w Systemie, która zostanie potrącona z kwoty przelewu przed zwrotem środków Płatnikowi.

5.19. Jeżeli Klient zauważy, że na jego Konto Paysera zostały przelane nienależące do niego pieniądze, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Paysera. Klient nie ma prawa dysponować błędnie przelanymi pieniędzmi, które do niego nie należą. Jeżeli pieniądze zostały przelane na Konto Paysera lub przelane z Konta Paysera Klienta na jego inne konta omyłkowo lub w innych przypadkach bez podstawy prawnej, Paysera ma prawo, a Klient nieodwołalnie zgadza się, w takich przypadkach obciążyć pieniądze z Konta Paysera bez instrukcji Klienta. W przypadku, gdy na Koncie Paysera nie ma wystarczających środków, aby obciążyć omyłkowo zaksięgowane kwoty, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Paysera omyłkowo zaksięgowane lub przelane z Konta Paysera na jego inne rachunki pieniądze w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia żądania Paysera. Jeżeli Klient nie zwróci błędnie zaksięgowanych pieniędzy w terminie, Klient na żądanie Paysera zapłaci Paysera odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

5.20. Po otwarciu Konta Klienta obowiązują standardowe Limity Przelewów Płatniczych. Jeżeli Klient chce zmienić Limity przelewów płatniczych na swoim Koncie Paysera, ma prawo ustawić inne limity płatności na Koncie według własnego uznania, logując się do Systemu. Paysera ma prawo ograniczyć wysokość Limitów przelewów płatniczych i wymagać od Klienta przejścia dodatkowej procedury identyfikacji Klienta w Systemie zgodnie z określonymi procedurami. O wejściu w życie limitu Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 

5.21. Po zalogowaniu się do Systemu Klient może sprawdzić stan swojego Konta oraz historię Transakcji Płatniczych, a także uzyskać informacje o wszystkich naliczonych Prowizjach i innych kwotach pobranych z Konta w wybranym okresie.

5.22. Klient gwarantuje, że: 

5.22.1. środki wpływające na jego Konto Paysera nie pochodzą z nielegalnej działalności;

5.22.2. Klient nie będzie korzystać z usług świadczonych przez Paysera w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu, w tym do działań i transakcji mających na celu pranie środków uzyskanych w drodze przestępczej lub w inny niezgodny z prawem sposób. 

5.23. Klient może zarządzać Kontem Paysera i wykonywać Operacje płatnicze z Konta Paysera: 

5.23.1. przez Internet, logując się przez przedstawiciela Klienta na jego osobiste Konto; 

5.23.2. przez Aplikację Paysera (z zastrzeżeniem Załącznika Zarządzanie Kontem Paysera przez Aplikację Paysera, z zastrzeżeniem akceptacji przez Klienta warunków Załącznika); 

5.23.3. instrumenty płatnicze powiązane z Kontem Paysera (z zastrzeżeniem Instrumenty płatnicze, po potwierdzeniu przez Klienta warunków Dodatku); 

5.23.4. inne określone przez Paysera środki, z zastrzeżeniem przyjęcia przez Klienta warunków korzystania z takich środków. 

5.24. Potwierdzenia, zamówienia, żądania, powiadomienia i inne działania Klienta wykonane na stronach internetowych osób trzecich lub w innych miejscach, zalogowanego za pośrednictwem Konta Paysera i w ten sposób identyfikującego się, będą traktowane jako zawarcie transakcji potwierdzonej podpisem elektronicznym. 

5.25. Wykonywanie instrukcji płatniczych z Konta Paysera przez Internet: 

5.25.1. aby wykonać Transakcję płatniczą przez Internet, Przedstawiciel Klienta powinien wypełnić Zlecenie płatnicze w Systemie i złożyć je do wykonania, elektronicznie potwierdzając w Systemie Zgodę Klienta na wykonanie Zlecenia płatniczego;

5.25.2. złożenie Zlecenia Płatniczego do realizacji w Systemie stanowi zgodę Klienta na wykonanie Transakcji Płatniczej i nie może zostać odwołane (odwołanie Zlecenia Płatniczego jest możliwe wyłącznie w momencie, gdy Zlecenie Płatnicze nie zostało jeszcze zainicjowane - status realizacji Zlecenia Płatniczego oraz możliwość odwołania są widoczne na Koncie Przedstawiciela Klienta);

5.25.3. Klient, wykonując Przelew wewnątrzsystemowy ze swojego Konta Paysera na Konto Paysera innego Użytkownika Systemu, może wybrać wykonanie Przelewu płatniczego chronionego hasłem, gdzie Klient, tworząc Zlecenie płatnicze, ustawia także hasło do odbioru przelewu. W takim przypadku Przelew płatniczy zostanie ostatecznie wykonany dopiero po wprowadzeniu przez Odbiorcę ustawionego przez Klienta-Płatnika i podanego lub przekazanego Odbiorcy hasła odbioru przelewu. Jeżeli Odbiorca nie wprowadzi ustalonego przez Płatnika hasła, środki płatnicze zostaną automatycznie zwrócone na Konto Paysera Płatnika po upływie 30 (trzydziestu) dni. Autoryzacja takiego Przelewu płatniczego jest uważana za moment wprowadzenia hasła przez Odbiorcę i taki Przelew płatniczy nie jest odwracalny po wprowadzeniu hasła przez Odbiorcę. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne przekazanie Hasła do Potwierdzenia Przelewu Beneficjentowi oraz za zapewnienie, że Hasło do Potwierdzenia Przelewu zostanie ujawnione wyłącznie Beneficjentowi;

5.25.4. wypełniając Zlecenie Płatnicze online, Klient może wprowadzić datę przyszłą, która nie jest późniejsza niż 2 (dwa) lata od daty wypełnienia Zlecenia Płatniczego. Jeżeli w określonym terminie na Koncie Paysera Klienta są dostępne wystarczające środki, Zlecenie płatnicze zostanie wykonane. Przelew na inne Konto Paysera jest wykonywany w określonym dniu (godzina 00:00 czasu serwera strefy EET). Przelew na rachunek bankowy zostanie wykonany w terminie określonym w Systemie;

5.25.5. jeżeli Zlecenie płatnicze jest wypełnione niepoprawnie, Przelew płatniczy nie będzie wykonywany, chyba że Paysera z własnej inicjatywy, w wyjątkowych przypadkach, po wyjaśnieniu informacji Przelewu płatniczego lub mając wystarczające dane, aby samodzielnie zdecydować o treści poprawnej informacji, poprawi Zlecenie przelewu płatniczego i wykona je w zwykły sposób;

5.25.6. jeżeli na Koncie Paysera Klienta nie ma wystarczających środków do wykonania Przelewu płatniczego, Przelew płatniczy nie zostanie wykonany, ale System będzie nadal próbował wykonać Przelew płatniczy przez okres 5 (pięciu) dni po otrzymaniu Zlecenia płatniczego. Jeżeli w tym czasie na Koncie Paysera nie będzie wystarczających środków do wykonania Zlecenia płatniczego, Zlecenie płatnicze zostanie anulowane i nie będzie wykonywane. Jeżeli na Koncie nie ma wystarczających środków do wykonania Przelewu płatniczego w jednej walucie, ale są wystarczające środki w drugiej walucie, Przelew płatniczy nie zostanie wykonany, dopóki Klient nie przeliczy drugiej waluty na walutę płatności (chyba że Klient zamówił funkcję automatycznego przeliczania lub Przelew płatniczy jest wykonywany w ramach płatności za towary lub usługi za pośrednictwem systemu Paysera).

5.26. Warunki korzystania z metod zarządzania Kontem Paysera innych niż wymienione w punkcie 5.23 Umowy (innych niż zarządzanie Kontem Paysera przez Internet) są określone w oddzielnych Załącznikach dla poszczególnych metod zarządzania Kontem Paysera. Jeżeli Klient chce korzystać z danej Metody zarządzania Kontem Paysera, do Klienta ma zastosowanie określony Załącznik regulujący inne Metody zarządzania Kontem Paysera. Załącznik zaczyna obowiązywać Klienta od momentu, gdy Klient potwierdzi elektronicznie lub w inny sposób, że zapoznał się z warunkami Załącznika i wyraża zgodę na korzystanie z Usługi, o której mowa w Załączniku.

5.27. Paysera udostępnia informacje o wykonanych i otrzymanych transakcjach na Wyciągu z Konta Klienta. Klient, logując się na swoje Konto, może bezpłatnie przeglądać te informacje lub wydrukować je w dowolnym momencie z wybraną przez siebie częstotliwością.

6. Wpłata i wypłata gotówki

 

6.1. Paysera daje Klientowi prawo wpłaty gotówki na Rachunek Paysera na warunkach wskazanych w Systemie. Placówki z możliwością wykonania wpłaty, warunki, waluty, limity i ceny wpłaty gotówki są wymienione tutaj.

6.2. Paysera daje Klientowi prawo na wypłatę gotówki z Rachunku na warunkach wskazanych w Systemie. Placówki z możliwością wykonania wypłaty, warunki, waluty, limity i ceny wypłaty gotówki są wymienione tutaj.

6.3. Podczas wykonywania transakcji płatniczych gotówką, Klient powinien osobiście przeliczyć wpłacaną na Rachunek kwotę gotówki przed jej wpłaceniem. Również wypłacając gotówkę z Rachunku – powinien przeliczyć ją osobiście natychmiast po jej otrzymaniu i niezwłocznie złożyć dowolne uwagi lub pretensje dotyczące ilości gotówki lub jakości banknotów. 

6.4. Po wpłaceniu gotówki na Rachunek, Klient może dysponować Elektronicznymi pieniędzmi natychmiast po otrzymaniu gotówki przez Paysera.

7. Moment otrzymania Zlecenia płatniczego, wymagania wobec Zlecenia płatniczego oraz odmowa wykonania Zlecenia płatniczego


7.1. Gdy Płatnikiem jest Klient, Zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane przez Paysera (zaczyna się obliczanie terminu wykonania takiego zlecenia płatniczego) w dzień jego otrzymania, a jeżeli moment otrzymania Zlecenia płatniczego nie jest dniem roboczym Paysera, uważa się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.2. Zlecenie płatnicze, które Paysera otrzymała w dniu roboczym Paysera po ustalonej przez Paysera godzinie, uważa się za otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.3. Zlecenia płatnicze wewnątrz Systemu Paysera są wykonywane niezwłocznie (w ciągu kilku minut, pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z przypadkiem wstrzymania Operacji płatniczej określonym przez obowiązujące prawo i Umowę), niezależnie od godzin pracy Paysera. 

7.4. Paysera ma prawo zapisywać oraz przechowywać dowolne Zlecenia płatnicze składane w dowolny sposób ustalony przez Paysera, a także zapisywać i przechowywać informacje o wszystkich Transakcjach płatniczych, które wykonał Klient, albo które były wykonane według Zlecenia płatniczego Klienta. Zapisaną informację, wymienioną w niniejszym punkcie, Paysera może przekazać Klientowi i (lub) osobom trzecim - mającym zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych podstawę do zapoznania się z takimi danymi - jako dowody potwierdzające złożenie przez Klienta Zlecenia płatniczego i (lub) wykonanie Transakcji płatniczych. 

7.5. Zlecenia płatnicze składane przez Klienta powinny spełniać okreslone przez obowiązujące prawo oraz Paysera wymagania wobec procesu składania takiego Zlecenia płatniczego i (lub) treści Zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze składane przez Klienta powinny być sformułowane wyraźnie i jednoznacznie, powinny być wykonalne, zawierać wyraźnie określoną wolę Klienta. Paysera nie poniesie odpowiedzialności za błędy, rozbieżności, powtórki i (lub) sprzeczności w składanych przez Klienta Zleceniach płatniczych, w tym, ale nie ograniczając się do poprawności danych Zlecenia płatniczego. Jeżeli w złożonym przez Klienta Zleceniu płatniczym brak danych lub zawiera ono inne wady, Paysera, w zależności od charakteru wad Zlecenia płatniczego, może albo odmówić wykonania takiego Zlecenia płatniczego, albo je wykonać według danych zawartych w Zleceniu płatniczym. 

7.6. Paysera ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeśli ma uzasadnione wątpliwości i zachodzi podejrzenie, że Zlecenie zostało złożone nie przez prawomocnego przedstawiciela Klienta albo dostarczone dokumenty nie spełniają nałożonych obowiązującym prawem i (lub) ustalonych przez Paysera wymagań lub są wątpliwości dotyczące prawdziwości bądź poprawności dokumentów. Jeśli Paysera ma uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy Zlecenie zostało złożone przez prawomocnego przewstawiciela Klienta albo, czy dokumenty są prawdziwe i wiarygodne, bądź jakiekolwiek inne wątpliwości co do zgodności z prawem lub tresci zlecenia, Paysera ma prawo zażądać, aby Klient na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Paysera dodatkowo potwierdził Zlecenie płatnicze i (albo) dostarczył dokumenty potwierdzające prawa osób trzecich do dysponowania środkami piniężnymi na Rachunku lub dostarczył inne, wskazane przez Paysera dokumenty. W przypadkach wymienionych w niniejszym punkcie Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty mogące powstać w związku z odmową realizacji Zlecenia płatniczego gdyż podejmuje działania mające zabezpieczyć uzasadnione interesy Klienta, Paysera i (lub) innych podmiotów. 

7.7. Klient powinien zapewnić, aby na jego Rachunku była wystarczająca ilość środków finansowych w odpowiedniej walucie, potrzebna dla wykonana Zlecenia płatniczego. 

7.8. Przed wykonaniem złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera ma prawo zażądać aby Klient dostarczył dokumenty poświadczające legalne pochodzenie pieniędzy związanych ze Zleceniem płatniczym. Jeżeli Klient nie przedstawi takich dokumentów, Paysera ma prawo odmówić wykonywania Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.9. Paysera ma prawo częściowo lub w pełni przekazać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego osobom trzecim, jeżeli wymagają tego interesy Klienta i (lub) istota realizacji Zlecenia płatniczego. Jeżeli po to, aby Zlecenie płatnicze Klienta było wykonane należycie potrzebne jest wysłanie Zlecenia płatniczego i dalsze jego procesowanie przez inną instytucję finansową, jednak dana instytucja wstrzymuje Zlecenie płatnicze Klienta, zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie działania innej instytucji finansowej, jednak dokłada wszelkicj możliwych starań, aby wyjaśnić przyczyny takiego wstrzymania Zlecenia płatniczego. Paysera ma prawo zawiesić i (lub) zatrzymać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, jeżeli podjęcia takich działań wymagają przepisy obowiązującego prawa lub jest to konieczne z innych, niezależnych od Paysera przyczyn.

7.10. W przypadku odmowy wykonywania złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i stwarza niezbędne warunki, aby Klient mógł zapoznać się z takim powiadomieniem, za wyjątkiem przypadków gdy stworzenie takiej wiadomości jest technicznie niewykonalne lub zabronione przez obowiązujące prawo. 

7.11. Paysera nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń płatniczych Klienta na wykonanie transakcji na Rachunku, jeżeli pieniądze na Rachunku są aresztowane lub prawo Klienta na dysponowanie pieniędzmi jest ograniczone w inny prawomocny sposób, a także gdy wykonywane przez Paysera transakcje są zawieszane w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo. 

7.12. Jeżeli na podstawie Zlecenia płatniczego przelane pieniądze są zwracane z przyczyn niezależnych od Paysera (niedokładne dane Zlecenia płatniczego, rachunek Odbiorcy jest zamknięty itp.), zwracana kwota jest księgowana na Rachunek. Zapłacone przez Płatnika prowizje za wykonanie takiego Zlecenia płatniczego nie są zwracane, a z Rachunku mogą być pobrane opłaty i wydatki związane ze zwrotem pieniędzy.

7.13. Inicjowane przez Paysera Przelewy płatnicze, jeśli istnieje taka możliwość techniczna, mogą być pilne albo standardowe (niepilne). Jeśli istnieje taka możliwość techniczna, rodzaj Przelewu płatniczego Klient wybiera osobiście. Jeżeli Klient nie wybrał rodzaju Przelewu płatniczego, uznaje się, że inicjował on Przelew płatniczy automatycznie wybierany przez system z uwzględniający najkorzystniejsze warunki dla Klienta.

8. Złożenie i cofnięcie zgody, Odwołanie Zlecenia Płatniczego, Wykonanie Zlecenia Płatniczego

 

8.1. Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną tylko wtedy, gdy Płatnik udzieli Zgody. Zgoda udzielona pośrednikowi Paysera jest uważana za udzieloną samej Paysera. Klient (Płatnik) może udzielić Zgody w formie i w sposób określony przez Paysera lub w formie i w sposób uzgodniony między Paysera i takim Klientem. Zgoda udzielona na piśmie musi być podpisana przez Klienta lub jego przedstawiciela prawnego. Zgoda może być również poświadczona podpisem elektronicznym, hasłem, kodami i (lub) innymi środkami identyfikacji Klienta. Zgoda na wykonanie transakcji płatniczej lub kilku transakcji płatniczych może być również udzielona za pośrednictwem Odbiorcy lub dostawcy usług inicjowania płatności. Zgoda potwierdzona we wszystkie sposoby określone w niniejszym punkcie jest uważana za należycie potwierdzoną przez Klienta (Płatnika), ma taki sam skutek prawny, jak dokument papierowy (Zgoda) podpisany przez takiego Klienta (jego przedstawiciela), jest dopuszczalna jako środek dowodowy w rozstrzyganiu wszelkich sporów między Paysera i Klientem w sądach i innych instytucjach, a Klient nie ma prawa kwestionować Transakcji płatniczej wykonanej przez Paysera, pod warunkiem, że Zlecenie płatnicze zostało potwierdzone zgodą udzieloną w sposób określony w niniejszym punkcie.

8.2. Zgoda Klienta (Płatnika) powinna być udzielona przed wykonaniem Transakcji płatniczej. Za zgodą Klienta (Płatnika) i Paysera Transakcja płatnicza może być autoryzowana, tj. taka Zgoda Klienta może być uzyskana po wykonaniu Transakcji płatniczej.

8.3. Klient zgadza się, aby Paysera w trakcie wykonywania Transakcji płatniczej przekazywała informacje podane w Zleceniu płatniczym (w tym Dane osobowe Klienta podane w Zleceniu płatniczym) osobom bezpośrednio związanym z wykonaniem takiej Transakcji płatniczej, takim jak: międzynarodowe organizacje kart płatniczych, podmioty przetwarzające rozliczenia kart płatniczych, Dostawca usług płatniczych Odbiorcy, operator systemu płatniczego wykorzystywanego do wykonania Transakcji płatniczej, pośrednicy Paysera i Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, Dostawca usługi inicjowania płatności, Odbiorca.  

8.4. Procedura odwołania Zlecenia płatniczego: 

8.4.1. Zlecenie płatnicze nie może być odwołane po jego otrzymaniu przez Paysera, z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w Umowie; 

8.4.2. jeżeli Transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem (np. płatność kartą) lub Transakcja płatnicza jest inicjowana przez Dostawcę usług inicjowania płatności, Płatnik nie może anulować Zlecenia płatniczego po wysłaniu Zlecenia płatniczego, udzieleniu przez Płatnika Dostawcy usług inicjowania płatności zgody na zainicjowanie Transakcji płatniczej lub udzieleniu przez Płatnika Odbiorcy zgody na wykonanie Transakcji płatniczej;

8.4.3. Zlecenia płatnicze, o których mowa w punkcie 5.23.4 Umowy, mogą być odwołane nie później niż do końca Dnia roboczego Paysera poprzedzającego uzgodniony termin; 

8.4.4. po upływie terminów określonych w punktach od 8.4.1 do 8.4.3 Umowy Zlecenie płatnicze może być odwołane tylko za zgodą Klienta (Płatnika) i Paysera, a w przypadkach określonych w punkcie 8.4.2 Umowy wymagana jest również zgoda Odbiorcy płatności;

8.4.5. jeżeli transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem w ramach transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, a dokładna kwota transakcji nie jest znana w momencie, gdy Płatnik wyraża zgodę na transakcję płatniczą, Paysera może zarezerwować środki na Koncie Płatnika tylko wtedy, gdy Płatnik wyraził zgodę na rezerwację określonej kwoty środków. Paysera anuluje rezerwację środków na Koncie Płatnika niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokładnej kwocie transakcji płatniczej, a najpóźniej niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

8.5. Paysera wpłaca środki na Konto i pobiera środki z Konta zgodnie z Unikalnym identyfikatorem podanym w otrzymanym Zleceniu płatniczym, tj. numerem Konta Paysera lub numerem Konta według standardu IBAN. Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić, czy taki Unikalny identyfikator podany w otrzymanym przez Paysera Zleceniu płatniczym odpowiada imieniu i nazwisku Posiadacza rachunku. Jeżeli taki Unikatowy identyfikator jest podany Paysera w celu uznania lub obciążenia Konta, Zlecenie płatnicze uważa się za należycie wykonane, jeżeli zostało wykonane zgodnie ze wspomnianym Unikatowym identyfikatorem. Jeżeli Paysera przeprowadzi wspomnianą weryfikację i stwierdzi oczywistą rozbieżność między podanym Paysera Unikatowym identyfikatorem a imieniem i nazwiskiem posiadacza Konta, Paysera ma prawo nie wykonać takiej Transakcji płatniczej.

8.6. Jeżeli Paysera otrzyma Zlecenie płatnicze przelewu pieniędzy na rachunek płatniczy znajdujący się u innego Dostawcy usług płatniczych, Paysera wykona taką Transakcję płatniczą zgodnie z Unikatowym identyfikatorem - numerem rachunku płatniczego Odbiorcy zgodnie ze standardem IBAN, podanym w otrzymanym Zleceniu płatniczym, chyba że inny Dostawca usług płatniczych nie korzysta z formatu rachunku IBAN. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za to, że wspomniany Unikatowy identyfikator nie jest podany w Zleceniu płatniczym i (lub) jest podany nieprawidłowo, i (lub) Dostawca usług płatniczych Odbiorcy mógł ustawić inny Unikatowy identyfikator dla prawidłowego wykonania takiej Transakcji płatniczej (zaksięgowania środków na Rachunku płatniczym Odbiorcy).

8.7. W przypadku potrzeby i (lub) wymagań innych organów państwowych, Paysera ma prawo określić dodatkowe i (lub) inne obowiązkowe informacje (np. nazwa Beneficjenta, kod depozytu), które należy podać Paysera w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Zlecenia płatniczego.

8.8. Zlecenie płatnicze uważa się za wykonane, gdy Paysera zaksięguje kwotę Transakcji płatniczej na rachunku Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy. Dostawca Usług Płatniczych Odbiorcy jest odpowiedzialny za uznanie rachunku płatniczego Odbiorcy kwotą Transakcji płatniczej należycie przekazaną przez Paysera Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy.

9. Działania zabronione

 

9.1. Podczas korzystania z usług Paysera Klientowi zabrania się:

9.1.1. nieprzestrzegania Umowy, jej Załączników, przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

9.1.2. naruszać prawa Paysera i osób trzecich do ich znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej; 

9.1.3. podawać Paysera fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe informacje, odmawiać podania informacji lub odmawiać wykonania działań, o które Paysera w uzasadniony sposób prosi;

9.1.4. przekazywać osobom trzecim fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe informacje o Paysera i współpracy z Paysera;

9.1.5. przyjmować lub wykonywać przelewy płatnicze nielegalnie uzyskanymi pieniędzmi, jeżeli Klient o tym wiedział lub powinien był wiedzieć;

9.1.6. korzystać z usług Paysera w taki sposób, aby spowodować straty, odpowiedzialność lub inne niekorzystne konsekwencje prawne, finansowe lub reputacyjne dla Paysera lub innych osób trzecich;

9.1.7. korzystać z usług Paysera w przypadku, gdy Klient, jego przedstawiciel, beneficjent, wykonany lub otrzymany Przelew płatniczy spełnia kryteria określone w wykazie ograniczeń usług stosowanych przez Paysera (wykaz ograniczeń usług Paysera jest dostępny na stronie internetowej);

9.1.8. rozprzestrzeniać wirusy komputerowe i podejmować jakiekolwiek inne działania, które mogłyby zakłócić działanie Systemu, uszkodzić lub zniszczyć informacje lub spowodować inne szkody w Systemie, sprzęcie Paysera lub informacjach;

9.1.9. podejmować jakiekolwiek inne celowe działania, które zakłócają świadczenie Usług Paysera Klientowi lub osobom trzecim lub zakłócają działanie Systemu;

9.1.10. organizować nielegalny hazard, nielegalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np, (Forex), opcjami, funduszami typu ETF (exchange-traded funds), świadczenia usług handlowych, inwestycyjnych lub innych na giełdach walutowych, rynkach Forex, innych elektronicznych systemach handlu walutami, nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi, alkoholem, lekami na receptę, sterydami, bronią, handlu substancjami odurzającymi i akcesoriami związanymi z narkotykami, produktami pornograficznymi, nielicencjonowanymi loteriami, nielegalnym oprogramowaniem, innymi przedmiotami lub produktami zabronionymi przez prawo;

9.1.11. przyjmować, kupować, zamieniać lub w inny sposób rozporządzać nieuregulowaną i/lub nienadzorowaną wirtualną walutą (zakaz ten obejmuje dokonywanie lub otrzymywanie przelewów z giełd wirtualnej waluty, tj. gdy celem jest dokonywanie lub otrzymywanie płatności w regulowanej walucie, ale gdy takie płatności są związane z giełdami wirtualnej waluty);

9.1.12. bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera świadczyć usługi finansowe i/lub legalnie organizować handel akcjami, indeksami, towarami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne na giełdach walutowych, rynkach Forex, innych elektronicznych systemach handlu walutami. Jeśli Klient zamierza świadczyć usługi finansowe przy użyciu Konta, musi posiadać ważną licencję (zezwolenie) na odpowiednią działalność wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, które ustanowiło równoważne lub zasadniczo podobne wymogi i podlega nadzorowi właściwych organów w zakresie zgodności z tymi wymogami;

9.1.13. bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera organizować legalny hazard, loterię lub inną działalność wymagającą specjalnych licencji lub zezwoleń. Jeżeli Klient zamierza świadczyć usługi, o których mowa w niniejszym punkcie, korzystając z Konta, Klient musi posiadać ważną licencję (zezwolenie) na daną działalność, wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej i nadzorowaną przez właściwe organy w celu spełnienia tych wymogów;

9.1.14. posiadania więcej niż jednego Konta, rejestrowania Konta pod fałszywym nazwiskiem lub rejestrowania Konta w imieniu innej osoby bez upoważnienia, rejestrowania Konta z wykorzystaniem usług osób (stron internetowych) świadczących usługi anonimowych numerów telefonów lub adresów e-mail;

9.1.15. świadczenia usług zabronionych przez przepisy prawa lub regulacje lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

9.1.16. łączyć się z Systemem anonimowo (np. za pośrednictwem publicznych serwerów proxy lub wirtualnej sieci prywatnej („VPN“)), z wyjątkiem sytuacji, gdy korzysta z sieci VPN zdefiniowanej indywidualnymi atrybutami, takimi jak np. wykorzystanie statycznego (stałego) adresu IP w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych;

9.1.17. ujawniania Haseł i innych spersonalizowanych zabezpieczeń Instrumentów Płatniczych osobom trzecim oraz zezwalania innym osobom na korzystanie z Usług w imieniu Klienta.

9.2. Wszystkie bezpośrednie straty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone na Paysera w wyniku naruszenia przez Klienta Umowy, w tym, ale nie wyłącznie, punktu 9.1 Umowy, zostaną zapłacone przez Klienta.

9.3. Klient ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się zabezpieczyć Paysera, innych Klientów Paysera i osoby trzecie przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Paysera, innych Klientów Paysera i osoby trzecie w wyniku korzystania przez Klienta z Usług Paysera i naruszenia niniejszej Umowy lub Załączników do niej. Jeżeli okaże się, że Konto Paysera zostało utworzone za pomocą podrobionych lub fałszywych dokumentów, za minimalną stratę, która nie musi być udowodniona i którą Paysera ma prawo odliczyć z Konta Klienta, będzie uważana kwota 100 (sto) EUR (równoważna kwota w innych walutach, jeżeli Usługi są świadczone w innej walucie). Wyższa kwota straty powinna być potwierdzona pisemnym dowodem. We wszystkich przypadkach Paysera skontaktuje się z organami ścigania w przypadku wykrycia oznak nielegalnej działalności.

10. Wysyłanie zawiadomień do stron, komunikowanie się i doradzanie klientom

 

10.1. Klient potwierdza, że zgadza się, aby Paysera przekazywała Klientowi powiadomienia, publikując je na stronie internetowej Systemu i wysyłając je na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie lub wysyłając je pocztą na adres podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie lub wysyłając wiadomość SMS w przypadkach, gdy Klient podczas rejestracji podał tylko numer telefonu komórkowego. Klient przyjmuje do wiadomości, że powiadomienie Paysera dokonane za pomocą któregokolwiek z wyżej wymienionych sposobów uważa się za należycie wykonane. Powiadomienia pocztą lub SMS będą wysyłane tylko wtedy, gdy Klient nie podał swojego adresu e-mail. Jeżeli takie powiadomienia nie dotyczą istotnej zmiany warunków Umowy, uznaje się, że Klient otrzymał powiadomienie w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Systemu i wysłania do Klienta pocztą elektroniczną lub SMS-em. Jeśli powiadomienie zostanie wysłane pocztą, uznaje się, że Klient otrzymał je 5 (pięć) dni roboczych po jego wysłaniu, chyba że Klient faktycznie otrzyma powiadomienie pocztą później niż w terminach określonych w niniejszym paragrafie Umowy. Powiadomienia Klienta (reklamacje, zapytania lub roszczenia) uznaje się za otrzymane w dniu ich złożenia, jeśli zostały złożone w godzinach od 8:00 do 20:00 (EET). Zawiadomienia przekazane w innym czasie uważa się za doręczone o godzinie 8 rano (EET) następnego dnia.

10.2. Klient zostanie powiadomiony o zmianach Umowy z 60 (sześćdziesięcio) dniowym wyprzedzeniem. Uznaje się, że Klient otrzymał powiadomienie, a zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wysłania takiego powiadomienia do Klienta pocztą elektroniczną lub w inny sposób określony przez Klienta w momencie rejestracji (pocztą lub SMS-em z linkiem do odpowiedniej strony internetowej). Informacja o zmianie warunków Umowy zostanie dodatkowo zamieszczona na stronie internetowej Systemu.

10.3. Sześćdziesięciodniowy (60) okres wypowiedzenia nie będzie miał zastosowania, a zawiadomienia będą doręczane zgodnie z procedurą określoną w punkcie 10.1 Umowy, jeżeli:

10.3.1. warunki Umowy mogą ulec zmianie w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 

10.3.2. ceny Usług zostaną obniżone lub w inny sposób korzystniejsze dla Klienta; 

10.3.3. koszt świadczonych przez Paysera usług wzrasta, co powoduje wzrost opłat za świadczone przez Paysera usługi;

10.3.4. zostanie udostępniona nowa usługa lub nowa część usługi, z której Klient może skorzystać lub nie, według własnego uznania. 

10.4. Za nietekstowe zmiany w Umowie uważa się poprawki stylistyczne lub gramatyczne, przeformułowanie zdań, klauzul, sekcji Umowy, transpozycję w celu zapewnienia jasności, dodanie przykładów do klauzul oraz inne zmiany, które nie zmniejszają ani nie ograniczają praw Klienta, nie zwiększają odpowiedzialności Klienta ani nie pogarszają sytuacji Klienta.

10.5. Klient zobowiązuje się do regularnego sprawdzania swojego konta e-mail lub innego sposobu otrzymywania powiadomień, który wskazał podczas rejestracji w Systemie, oraz stron internetowych Systemu, tj. co najmniej raz na Dzień Roboczy, w celu zapewnienia terminowego otrzymywania powiadomień o zmianach w Umowie. 

10.6. Wszelkie zawiadomienia od Stron będą wysyłane w Akceptowalnym Języku lub w języku, w którym Umowa została udostępniona Klientowi do wglądu. 

10.7. Klient powinien załadować, a w przypadku zmian, niezwłocznie (najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego) zaktualizować podane w Systemie dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail i adres Klienta), aby Paysera mogła niezwłocznie skontaktować się z Klientem lub jego przedstawicielami. Jeżeli Klient nie zaktualizuje zmienionych danych kontaktowych, wszelkie konsekwencje niedostarczenia powiadomień Paysera ponosi Klient.

10.8. W celu ochrony środków Klienta przed możliwymi nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Paysera na piśmie o kradzieży lub innej utracie dokumentu tożsamości przedstawiciela lub przedstawicieli Klienta.

10.9. Klient może uzyskać poradę we wszystkich kwestiach związanych z Systemem i wykonaniem Umowy, wysyłając swoje pytanie pocztą elektroniczną, jak wskazano na stronie internetowej Paysera, dzwoniąc na Infolinię Obsługi Klienta lub wypełniając wniosek na Koncie Przedstawiciela Klienta. Powiadomienia Klienta dotyczące niniejszej Umowy powinny być wysyłane na adres e-mail podany na stronie internetowej Paysera lub na adres Paysera podany w Umowie. Wszystkie powiadomienia są wysyłane do Paysera niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim dostawcą Usług Paysera określonych w niniejszej Umowie.

10.10. Paysera z wyprzedzeniem, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 10.1 Umowy, informuje Klienta o znanych i potencjalnych technicznych usterkach Systemu i systemów lub urządzeń osób trzecich, z których korzysta Paysera w celu świadczenia Usług, mających wpływ na świadczenie Usług Paysera.

10.11. Paysera może w dowolnym czasie zmienić rozwiązanie techniczne integracji usług. O wszelkich takich zmianach, które wymagają dostosowania oprogramowania Klienta, należy powiadomić z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiany są wymagane po stronie Klienta, zostaną one wykonane na koszt Klienta.

10.12. Strony będą niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach istotnych dla wykonania Umowy. Klient zobowiązany jest podać następujące okoliczności (np. zmiana nazwy Klienta, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, innych danych kontaktowych, zmiana upoważnionych przedstawicieli Klienta uprawnionych do zarządzania i dysponowania środkami na Rachunku, zmiana podpisów przedstawicieli Klienta, postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne Klienta, likwidacja, reorganizacja, restrukturyzacja Klienta itp.), niezależnie od tego, czy informacje te zostały przekazane do rejestrów publicznych.

10.13. Paysera ma prawo wymagać, aby dokumenty wykonane za granicą były przetłumaczone, zalegalizowane lub poświadczone apostille, chyba że prawo stanowi inaczej. 

10.14. Wszystkie koszty sporządzenia, dostarczenia, zatwierdzenia i tłumaczenia dokumentów składanych do Paysera ponosi Klient.

10.15. Klient ma prawo w dowolnym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji Umowy, Załączników i Opłat na stronie internetowej Paysera.

11. Zmiany Umowy

 

11.1. Paysera ma prawo do jednostronnej zmiany i (lub) uzupełnienia warunków Umowy zgodnie z procedurą powiadamiania określoną w rozdziale 10 Umowy.

11.2. Klient nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy. 

11.3. Klient może przyjąć lub odrzucić zmiany, informując o tym Paysera przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Jeżeli Klient nie powiadomi Paysera przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, że nie akceptuje zmian, uważa się, że Klient zaakceptował zmiany warunków Umowy i zmiany wchodzą w życie z określoną datą wejścia w życie. Jeżeli Klient powiadomi, że nie zgadza się na proponowane zmiany Umowy, Klient rozwiąże Umowę zgodnie z procedurą określoną w punkcie 12.12 i będzie podlegać istniejącym warunkom Umowy przez okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych.

11.4. Załączniki do Kontraktu będą zmieniane zgodnie z procedurami określonymi w odpowiednim Załączniku. Jeżeli w Załączniku nie określono procedury wprowadzania zmian, zastosowanie ma procedura wprowadzania zmian i powiadamiania określona w niniejszej Umowie. 

11.5. Strony mogą, w drodze odrębnego pisemnego porozumienia, uzgodnić dodatkowe warunki nieprzewidziane w Umowie lub Załącznikach lub warunki inne niż przewidziane w Umowie lub Załącznikach. Takie porozumienie będzie stanowić integralną część Umowy. Na życzenie Klienta Paysera przygotuje projekt Umowy i przekaże go Klientowi faksem lub pocztą elektroniczną (umowa może mieć również formę oświadczenia). Jeżeli Klient zgadza się z projektem, Klient podpisze projekt i prześle Paysera zeskanowaną kopię dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną. Paysera ma prawo zażądać od Klienta wysłania umowy pocztą z oryginalnym podpisem Klienta. Taka umowa wchodzi w życie po przesłaniu podpisanej umowy do Paysera, tzn. podpis Paysera na umowie nie jest wymagany i Paysera nie ma obowiązku odesłać podpisanej umowy Klientowi.

12. Zawieszenie świadczenia usług. Rozwiązanie umowy

 

12.1. Paysera ma prawo jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania i biorąc pod uwagę konkretną sytuację, dając pierwszeństwo egzekwowaniu przepisów mających zastosowanie do działalności Paysera i interesów Klienta, zastosować jeden lub więcej z następujących środków: 

12.1.1. zawiesić wykonanie jednego lub więcej Przelewów Płatniczych; 

12.1.2. zawiesić świadczenie całości lub części Usług na rzecz Klienta; 

12.1.3. wstrzymać wypłatę spornych środków Klienta;

12.1.4. zablokowania Konta (tj. zawieszenia Operacji Płatniczych na Koncie w całości lub w części) i (lub) Instrumentu Płatniczego (tj. zakazania korzystania z Instrumentu Płatniczego w całości lub w części);  

12.1.5. odmówić świadczenia usług;

12.1.6. zwróci wstrzymane środki na rachunku Klienta pierwotnemu nadawcy środków.

12.2. Środki, o których mowa w punktach od 12.1.1 do 12.1.6 Umowy, mogą zostać zastosowane wobec Klienta wyłącznie w następujących wyjątkowych okolicznościach:

12.2.1. jeżeli Klient istotnie naruszy Umowę lub Harmonogramy lub istnieje całkowicie realna groźba, że Klient może istotnie naruszyć Umowę lub Harmonogramy; 

12.2.2. jeżeli działalność Klienta z wykorzystaniem Konta Paysera może zaszkodzić reputacji biznesowej Paysera;

12.2.3. jeżeli Klient nie wykona niezbędnych procedur identyfikacji, nie poda wymaganych przez Paysera informacji lub poda informacje lub dokumenty, które nie spełniają wymagań określonych przez ustawodawstwo i (lub) Paysera, lub jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności lub poprawności podanych dokumentów, a także jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Klient nie spełnia wymagań Rozdziału 10 Umowy;

12.2.4. jeżeli dalsze świadczenie Usług i działalność Klienta może istotnie naruszać uzasadnione interesy osób trzecich;

12.2.5. z obiektywnie uzasadnionych powodów związanych z bezpieczeństwem środków i/lub Środków płatniczych na Koncie, podejrzeniem nieuprawnionego lub oszukańczego użycia środków i (lub) Środków płatniczych na Koncie.

12.2.6. jeżeli Paysera dowiaduje się o kradzieży lub innej utracie Instrumentu płatniczego, jeżeli Paysera podejrzewa lub dowiaduje się o nieuprawnionym nabyciu lub użyciu Instrumentu płatniczego, lub jeżeli Paysera dowiaduje się lub podejrzewa, że spersonalizowane dane bezpieczeństwa (w tym środki identyfikacji) Instrumentu płatniczego są znane lub mogą być dostępne dla osób trzecich, Paysera ma uzasadnione podejrzenie, że pieniądze i (lub) Środek płatniczy na Koncie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie lub że Konto i (lub) Środek płatniczy mogą być wykorzystane lub zostały wykorzystane do popełnienia przestępstwa;  

12.2.7. jeżeli Paysera otrzyma uzasadnioną informację o likwidacji Klienta, postępowaniu upadłościowym;

12.2.8. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

12.2.9. we wszelkich innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub załącznikach do niej.

12.3. Środek, o którym mowa w punkcie 12.1.6 Umowy, może być zastosowany wobec Klienta tylko wtedy, gdy Paysera ma uzasadnione podejrzenie, że Klient dopuszcza się oszustwa w swojej działalności biznesowej. W takim przypadku środki pierwotnych nadawców środków są początkowo zatrzymywane na Koncie Klienta, a jeżeli Klient nie wykona wymaganych działań (dodatkowa identyfikacja Klienta, niedostarczenie wymaganych dokumentów) w określonym terminie lub nie przedstawi rozsądnego wyjaśnienia sprawy, zatrzymane środki mogą zostać zwrócone pierwotnemu nadawcy środków. Ten środek ma zastosowanie również w przypadkach, gdy Paysera otrzymała polecenie od odpowiednich organów ścigania, aby zwrócić wstrzymane środki pierwotnemu nadawcy środków.

12.4. Celem ograniczeń określonych w punkcie 12.1 Umowy jest ochrona Paysera, innych osób trzecich i Klienta przed potencjalnymi karami finansowymi, stratami lub innymi negatywnymi konsekwencjami.

12.5. Paysera niezwłocznie (w ciągu jednej godziny) poinformuje Klienta o środkach, o których mowa w punkcie 12.1 Umowy, a o możliwości odzyskania należnych Klientowi pieniędzy Paysera poinformuje Klienta w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawieszenia świadczenia usług, chyba że przekazanie takiej informacji osłabiłoby środki bezpieczeństwa lub byłoby zabronione przez prawo.

12.6. Paysera, mając uzasadnione podejrzenie, że Klient lub za pośrednictwem Konta Klienta jest lub może być prowadzone pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub jakakolwiek inna działalność przestępcza, ma prawo zawiesić świadczenie niektórych lub wszystkich Usług na rzecz Klienta bez powiadomienia, bez żadnych wyjaśnień lub powiadomień na okres trzydziestu (30) dni, z prawem do przedłużenia takiego okresu (bez ograniczenia liczby takich przedłużeń), do czasu całkowitego zaprzeczenia lub potwierdzenia uzasadnionego podejrzenia.

12.7. Jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenie, że Konto Klienta zostało zhakowane, Paysera ma również prawo zawiesić świadczenie niektórych lub wszystkich usług dla Klienta bez powiadomienia. W przypadku zawieszenia świadczenia usług z wyżej wymienionych powodów, Paysera poinformuje o tym Klienta i udzieli informacji o krokach, które Klient powinien podjąć w celu wznowienia świadczenia usług Klientowi.

12.8. Paysera anuluje blokadę Konta i (lub) Środka płatniczego (lub zastąpi je nowym Środkiem płatniczym), gdy powody blokady Konta i (lub) Środka płatniczego przestaną istnieć.

12.9. Konto i (lub) Środek płatniczy zostaną zablokowane z inicjatywy Klienta, jeżeli Klient złoży wniosek do Paysera lub powiadomi Paysera, że dostarczony Klientowi Środek płatniczy został skradziony lub w inny sposób utracony, lub że pieniądze i (lub) Środek płatniczy na Koncie są lub mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny niezgodny z prawem sposób. Paysera ma prawo wymagać, aby ustna prośba Klienta o zablokowanie Konta i (lub) Środka płatniczego została następnie potwierdzona na piśmie lub w inny sposób akceptowany przez Paysera. Jeżeli Konto i (lub) Środek płatniczy zostały zablokowane z inicjatywy Klienta, Paysera może anulować blokadę tylko na pisemny wniosek Klienta lub na podstawie innych procedur weryfikacji tożsamości Klienta, chyba że Umowa stanowi inaczej. Paysera ma prawo wymienić zablokowany Środek płatniczy na nowy.

12.10. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta poniesione w wyniku zawieszenia usług, zablokowania Konta i (lub) Środka płatniczego i innych działań, pod warunkiem, że działania te zostały wykonane zgodnie z procedurą określoną w Umowie lub Załącznikach oraz na warunkach i podstawach określonych w tych dokumentach.

12.11. Paysera ma prawo, zgodnie z procedurą ustaloną przez prawo, wstrzymać pieniądze za Transakcję płatniczą na okres do 10 (dziesięciu) dni roboczych lub na dłuższy okres, określony w przepisach prawa lub w Umowie lub Załączniku do niej.

12.12. Klient ma prawo jednostronnie wypowiedzieć Umowę bez odwoływania się do sądu, składając Paysera pisemne wypowiedzenie z 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, wydane pieniądze elektroniczne zostaną zwrócone Klientowi w wybrany przez niego sposób (jeden ze sposobów określonych w Umowie) zgodnie z niniejszą Umową.

12.13. Paysera ma prawo jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę i Załączniki do niej i odmówić świadczenia Usług bez podania przyczyny, powiadamiając o tym Klienta z 60 (sześćdziesięcio) dniowym wyprzedzeniem w sposób określony w punkcie 10 niniejszej Umowy. Paysera ma również prawo jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę i Załączniki do niej i odmówić świadczenia Usług z powodów określonych w punkcie 12.2 niniejszej Umowy z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia w sposób określony w punkcie 10 niniejszej Umowy. W przypadkach, gdy wydaje się, że Klient, korzystając z Konta, popełnił przestępstwo i (lub) czyn niezgodny z prawem, Paysera ma prawo rozwiązać Umowę za 5-dniowym wypowiedzeniem.

12.14. W przypadku rozwiązania Umowy Paysera potrąca ze środków należnych Klientowi, które Klient ma zapłacić Paysera, kwoty należne od Klienta za usługi świadczone przez Paysera na rzecz Klienta, grzywny, kary, straty i inne kwoty zapłacone państwu lub osobom trzecim, które Paysera poniosła lub zapłaciła z winy Klienta. W przypadku, gdy Konto Paysera (lub Konta) Klienta jest niewystarczające do pokrycia wszystkich kwot należnych na podstawie niniejszego punktu, Klient zobowiązuje się przelać te kwoty na wskazane przez Paysera konto nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Jeżeli Paysera odzyska część kwot zapłaconych osobom trzecim, Paysera zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi odzyskane kwoty.

12.15. Wypowiedzenie Umowy ogólnej nie zwalnia Klienta z należytego wykonania wszystkich zobowiązań wobec Paysera powstałych przed datą wypowiedzenia. 

12.16. Jeżeli Paysera rozwiąże Umowę z Klientem, Klient jest zobowiązany wybrać sposób wykupu swoich pieniędzy elektronicznych. Klient zgadza się podjąć niezbędne kroki w celu wykupienia pieniędzy elektronicznych i rozumie, że ma to na celu zmniejszenie ryzyka oszustwa oraz przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych wymogów prawnych.

12.17. Jeżeli po rozwiązaniu umowy Paysera z Klientem Klient nie wybierze sposobu wykupu pieniędzy elektronicznych Klienta i (lub) Klient nie wykonał wszystkich procedur identyfikacji Klienta, mających zastosowanie do kwoty wykupywanych pieniędzy elektronicznych, Paysera może (ale nie jest zobowiązana) wykupić pieniądze elektroniczne Klienta za pomocą jednej z metod wykupu pieniędzy elektronicznych dostępnych w momencie wykupu pieniędzy elektronicznych.13. Przeniesienie Konta Paysera

 

13.1. Klient, który chce, aby jego Konto zostało przeniesione do innego dostawcy usług płatniczych, powinien złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek Klienta o przeniesienie Konta do innego dostawcy usług płatniczych powinien spełniać wymagania określone w ustawodawstwie kraju, w którym spółka Paysera, która zarejestrowała Klienta, posiada licencję i (lub) w ustawodawstwie Unii Europejskiej.

13.2. W wyjątkowych przypadkach Paysera może przenieść Konto Klienta z jednej licencjonowanej spółki Paysera, która zarejestrowała Klienta, do innej licencjonowanej spółki Paysera. Przeniesienie Konta w takich przypadkach odbywa się bez uprzedniej zgody Klienta i bez procedury uprzedniego powiadomienia Klienta, określonej w rozdziale 10 Umowy.

13.3. Przeniesienia Konta w przypadkach, o których mowa w punktach 13.1–13.2 Umowy, są wykonywane przez Paysera bezpłatnie.

14. Poufność i ochrona danych

 

14.1. Strony zobowiązują się do wzajemnej ochrony informacji technicznych i handlowych, innych niż informacje powszechnie dostępne, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy oraz do nieujawniania takich informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony lub jej upoważnionych przedstawicieli.

14.2. Klient jest świadomy, że Paysera przetwarza Dane osobowe przedstawicieli Klienta w celu świadczenia Klientowi usług Paysera i wykonywania innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Strony zapewnią bezpieczeństwo Danych osobowych uzyskanych podczas wykonywania niniejszej Umowy.

14.3. Okresy przechowywania i ochronę Danych osobowych reguluje Załącznik Polityka prywatności do Umowy, który Klient przeczytał, zapoznał z nim swoich przedstawicieli i zgadza się go przestrzegać.

14.4. Klient zobowiązuje się chronić i nie ujawniać osobom trzecim żadnych Haseł ani innych spersonalizowanych zabezpieczeń Instrumentów Płatniczych utworzonych lub dostarczonych przez Klienta na mocy niniejszej Umowy oraz nie zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Usług w imieniu Klienta. Klient zobowiązuje się poinformować o tym wymogu i stosować ten wymóg wobec wszystkich swoich przedstawicieli w charakterze Klienta, którzy mają lub w przyszłości otrzymają prawa dostępu do Konta Klienta. Jeżeli Klient nie spełnił obowiązku określonego w niniejszym punkcie i (lub) mógł, ale nie zapobiegł takiemu naruszeniu i (lub) zrobił to umyślnie lub z rażącym zaniedbaniem, Konto będzie uważane za dostępne, a odpowiednie Usługi Paysera będą dostępne w imieniu Klienta. W takim przypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione z tego powodu i jest zobowiązany do zwolnienia innych osób z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez nie w wyniku działań lub zaniechań, o których mowa przez Klienta lub jego przedstawicieli.

14.5. Jeżeli Hasło do Konta lub inne Hasła zostaną utracone lub ujawnione przez Klienta lub jego przedstawiciela bez winy Klienta i bez winy Paysera, lub jeżeli istnieje lub może istnieć realne zagrożenie nieautoryzowanego dostępu do Konta Klienta lub Konta przedstawiciela Klienta, Klient lub jego przedstawiciel, w zależności od przypadku, zobowiązuje się niezwłocznie zmienić Hasła, a jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu jednego dnia kalendarzowego) powiadomić o tym Paysera w sposób określony w rozdziale 10. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z niepoinformowania.

14.6. Po otrzymaniu powiadomienia Klienta, o którym mowa w punkcie 14.5 Umowy, Paysera niezwłocznie zawiesi dostęp do Konta Klienta i (lub) Konta przedstawiciela Klienta oraz świadczenie usług Paysera do czasu podania lub utworzenia nowego Hasła dla Klienta.

14.7. Paysera zwraca uwagę Klienta na to, że e-mail powiązany z Kontem Paysera, a także inne środki (np. numer telefonu komórkowego), które są powiązane z Kontem Paysera według wyboru Klienta, są wykorzystywane jako środki komunikacji z Klientem i (lub) identyfikacji Klienta, i że te środki i dostęp do nich powinny być chronione przez Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę hasłem swojego loginu e-mail oraz innych narzędzi i dostępów, z których korzysta. Hasła są poufnymi informacjami, za których ujawnienie i wszystkie transakcje dokonane przy użyciu Hasła Klienta dla odpowiedniego Konta lub innego Instrumentu płatniczego odpowiada Klient. Paysera zaleca, aby zapamiętali Państwo swoje Hasła i nie zapisywali ich ani nie wpisywali w żadnym narzędziu, które może być widoczne dla innych. Klient zobowiązuje się zapoznać z tymi wymaganiami i zaleceniami i stosować je wobec wszystkich swoich przedstawicieli, którzy mają lub będą mieli dostęp do Konta Klienta.

14.8. Paysera ma prawo przekazać wszystkie istotne informacje zebrane o Kliencie i jego działalności organom ścigania, innym organom państwowym (Internal Revenue Service, SODRA itp.), innym instytucjom finansowym, jeżeli taki obowiązek jest nałożony przez prawo i w celu ustalenia, czy doszło lub dojdzie do naruszenia niniejszej Umowy i odpowiednich przepisów prawa.

14.9. Klient upoważnia Paysera, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, do podjęcia niezbędnych środków, w tym, ale nie wyłącznie, do skierowania niezbędnych zapytań do osób trzecich w celu ustalenia tożsamości przedstawicieli Klienta i poprawności innych danych podanych przez Klienta (np. rejestr osób prawnych, systemy weryfikacji ważności dokumentów osobistych itp.)

14.10. Paysera zwraca uwagę, że we wszystkich przypadkach, działając jako dostawca usług płatniczych Klienta, nie świadczy ani nie oferuje żadnych usług Odbiorcy, chyba że Odbiorca jest klientem Paysera.

14.11. Paysera ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Klienta. Strony wyraźnie uzgadniają, że nagrania rozmów telefonicznych, a także wiadomości przesyłane pocztą i innymi środkami telekomunikacyjnymi, pocztą elektroniczną, mogą być traktowane jako dowody w sporach między Stronami. Niniejszą Umową Klient oświadcza, że rozumie i zgadza się, że Paysera może nagrywać rozmowy telefoniczne z osobą reprezentującą Klienta. Klient ma prawo do samodzielnego nagrywania i przechowywania rozmów telefonicznych i innej korespondencji w uzasadnionych celach określonych w polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.

14.12. Klient zgadza się, że jego numer Konta i dane wymagane do wykonania przelewu płatniczego mogą zostać wykryte i wyświetlone innemu użytkownikowi Paysera, który zamierza wykonać przelew płatniczy na rzecz Klienta, jeżeli inny użytkownik Paysera wprowadzi potwierdzony w systemie Paysera identyfikator Klienta (nazwę osoby prawnej, konto bankowe, adres e-mail lub numer telefonu).

14.13. Za zgodą Klienta dane Klienta mogą być również przekazywane dostawcom usług inicjowania płatności i informacji o rachunku. Paysera może odmówić Dostawcy informacji o rachunku lub Dostawcy usługi inicjowania płatności dostępu do Konta Klienta z obiektywnych i należycie uzasadnionych powodów związanych z nieautoryzowanym lub oszukańczym dostępem do Konta przez tego Dostawcę informacji o rachunku lub tego Dostawcę usługi inicjowania płatności, w tym z nieautoryzowanym lub oszukańczym zainicjowaniem transakcji płatniczej. W takich przypadkach Paysera poinformuje Klienta o odmowie dostępu do Konta i przyczynach takiego działania. Taka informacja, o ile to możliwe, powinna być przekazana Klientowi przed odmową dostępu i nie później niż niezwłocznie po odmowie dostępu, chyba że przekazanie takiej informacji osłabiłoby środki bezpieczeństwa lub byłoby zabronione przez inne przepisy prawa.

14.14. W celu ochrony uzasadnionych interesów Paysera, dane Klienta mogą być przekazane środkom masowego przekazu, jeżeli Klient skontaktował się z tymi środkami masowego przekazu bez skorzystania ze środków zaradczych przewidzianych w punkcie 16.6 Umowy, a także jeżeli informacja o sporze przekazana środkom masowego przekazu nie jest zgodna z wiedzą Paysera i szkodzi reputacji biznesowej Paysera.

15. Obowiązki Stron

 

15.1. Każda ze Stron będzie odpowiedzialna za wszelkie grzywny, kary, przepadki i straty poniesione przez drugą Stronę w wyniku naruszenia Umowy przez Stronę, która zawiniła. Strona ponosząca winę będzie zobowiązana do zrekompensowania Stronie poszkodowanej wszelkich bezpośrednich strat poniesionych przez nią w wyniku takiej odpowiedzialności. Odpowiedzialność Paysera z tytułu Umowy we wszystkich przypadkach będzie ograniczona zgodnie z następującymi postanowieniami:

15.1.1. Paysera ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie szkody wynikające z bezpośredniego i istotnego naruszenia Umowy przez Paysera i tylko za takie szkody, które Paysera mogła rozsądnie przewidzieć w momencie naruszenia Umowy;

15.1.2. odszkodowanie za straty spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy przez Paysera nie może przekroczyć średniej Prowizji za ostatnie 3 (trzy) miesiące, zapłaconej Paysera przez Klienta za świadczone usługi. Ograniczenie to ma zastosowanie do wszystkich naruszeń w danym miesiącu łącznie. Jeżeli średnia z 3 (trzech) miesięcy nie może być obliczona, odszkodowanie nie może przekroczyć limitu 2 000 (dwóch tysięcy) EUR (równowartość tej kwoty w innej walucie, jeżeli Usługi są świadczone w innej walucie);

15.1.3. we wszystkich przypadkach Paysera nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków i dochodów Klienta, utratę reputacji, utratę lub niepowodzenie działalności gospodarczej, szkody wtórne;

15.1.4. ograniczenia odpowiedzialności Paysera nie będą miały zastosowania w zakresie, w jakim takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

15.2. Paysera nie gwarantuje nieprzerwanego działania Systemu, ponieważ na działanie Systemu mogą wpływać (zakłócać) różne czynniki, na które Paysera nie ma wpływu. Paysera dołoży starań, aby System działał jak najbardziej płynnie, ale Paysera nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń w działaniu Systemu, jeżeli takie zakłócenia nie są spowodowane przez Paysera.

15.3. Z przyczyn zależnych od Paysera System może być niedostępny i Paysera nie będzie wypłacać odszkodowania z tego tytułu, jeżeli System był dostępny przez ponad 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) całkowitego czasu, uśrednionego w okresie co najmniej trzech (3) miesięcy.

15.4. Za zakłócenia w działaniu Systemu nie będą uważane przypadki, gdy Paysera tymczasowo, ale nie dłużej niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny, ogranicza dostęp do Systemu z powodu napraw Systemu, prac modernizacyjnych i innych podobnych przypadków, i jeżeli Paysera poinformuje Klienta o takich przypadkach z wyprzedzeniem co najmniej dwóch (2) dni kalendarzowych.

15.5. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za: 

15.5.1. za wypłatę i przelew pieniędzy z Konta Paysera, a także za inne operacje płatnicze pieniędzmi Klienta na Koncie Paysera, jeżeli Klient nie chronił swoich Haseł, środków identyfikacji i w wyniku tego stały się one znane innym osobom, a także za przestępcze działania osób trzecich lub operacje wykonywane z wykorzystaniem fałszywych i (lub) nielegalnych dokumentów lub nielegalnie uzyskanych danych;

15.5.2. za błędy popełnione przez banki, systemy rozliczeniowe i inne osoby trzecie, nieterminowe powiadomienia, opóźnienia w płatnościach;

15.5.3. za konsekwencje niewykonania któregokolwiek z obowiązków Paysera z przyczyn spowodowanych przez stronę trzecią, na którą Paysera nie ma wpływu;

15.5.4. za skutki zgodnego z prawem rozwiązania Umowy przez Paysera, anulowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Konta, a także uzasadnionego ograniczenia lub zakończenia świadczenia części Usług;

15.5.5. za towary i usługi zakupione za pomocą Konta Paysera, a także za niewykonanie kontraktu lub innej umowy przez drugą stronę, z którą Konto Paysera jest rozliczane; 

15.5.6. za niewykonanie swoich zobowiązań umownych i za szkody, jeżeli zobowiązania nie zostały wypełnione lub szkoda została spowodowana przez Paysera podczas wykonywania jej ustawowych obowiązków. 

15.6. Klient gwarantuje, że wszelkie działania Klienta związane z wykonaniem Umowy będą zgodne z obowiązującym prawem.

15.7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność danych i instrukcji przekazanych Paysera oraz za wypełnienie dokumentów w Systemie. 

15.8. Paysera niezwłocznie i nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po tym, jak dowie się lub zostanie poinformowana o nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, zwróci Klientowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej i, w stosownych przypadkach, przywróci saldo Konta, z którego kwota została pobrana, do kwoty, która istniałaby, gdyby nieautoryzowana Transakcja płatnicza nie została wykonana, chyba że Paysera ma uzasadnione powody, aby podejrzewać oszustwo i poinformowała o tych powodach na piśmie Organ nadzorczy.

15.9. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych, jeśli takie straty są spowodowane: użyciem zgubionego lub skradzionego Instrumentu Płatniczego; nieuprawnionym nabyciem Instrumentu Płatniczego, jeśli Klient nie chronił spersonalizowanych zabezpieczeń (w tym narzędzi do potwierdzania tożsamości).

15.10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych, jeżeli Klient poniósł takie straty w wyniku nieuczciwości, rażącego niedbalstwa lub umyślnego nieprzestrzegania przez Klienta co najmniej jednego z następujących Obowiązków Klienta: 

15.10.1. korzystać z Instrumentu Płatniczego zgodnie z zasadami regulującymi wydawanie i korzystanie z Instrumentu Płatniczego określonymi w niniejszej Umowie lub załącznikach do niej; 

15.10.2. gdy dowie się o utracie, kradzieży, nieuprawnionym nabyciu lub nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego, a także o faktach lub podejrzeniach, że spersonalizowane zabezpieczenia posiadanych przez niego Instrumentów płatniczych zostały poznane lub mogą być wykorzystane przez osoby trzecie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Paysera lub wskazany przez niego podmiot, zgodnie z zasadami regulującymi wydawanie i korzystanie z Instrumentu płatniczego, określonymi w Umowie lub Załącznikach do niej;

15.10.3. po otrzymaniu Instrumentu Płatniczego podejmuje kroki w celu ochrony spersonalizowanych danych bezpieczeństwa Instrumentu Płatniczego. 

15.11. Klient powinien sprawdzać informacje o Transakcjach płatniczych wykonanych na Koncie co najmniej raz w miesiącu i powiadamiać Paysera na piśmie o wszelkich nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych Transakcjach płatniczych, a także o innych błędach, rozbieżnościach lub nieścisłościach w Wyciągu. Powiadomienie powinno być wykonane niezwłocznie, ale nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia, w którym Paysera, zdaniem Klienta, dokonała nieautoryzowanej Transakcji płatniczej lub nieprawidłowo wykonała Transakcję płatniczą. Jeżeli Klient nie dostarczy określonych powiadomień w określonym terminie, uważa się, że Klient bezwarunkowo zaakceptował Operacje płatnicze wykonane na Koncie płatniczym. Klient powinien udzielić Paysera wszelkich dostępnych informacji o nieautoryzowanym dostępie do Konta lub innej nieautoryzowanej działalności związanej z Kontem i podjąć wszelkie uzasadnione środki zgodnie z instrukcjami Paysera, aby pomóc w dochodzeniu nieautoryzowanej działalności.

15.12. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie Umowy jest spowodowane okolicznościami siły wyższej, o czym świadczą przepisy prawa. Klient powinien powiadomić Paysera na piśmie o wystąpieniu okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia takich okoliczności. O wystąpieniu siły wyższej Paysera powiadomi Klienta pocztą elektroniczną lub na stronach internetowych Systemu.

16. Rozstrzyganie sporów między Klientem a Paysera, procedura składania skarg

 

16.1. Paysera dąży do rozwiązywania wszystkich sporów z Klientami polubownie, szybko i na warunkach akceptowalnych dla Stron, a w przypadku sporu Klienci są zachęcani, aby najpierw skontaktować się bezpośrednio z Paysera. Spory będą rozwiązywane w drodze wzajemnych negocjacji.

16.2. Klient może złożyć dowolną skargę lub reklamację dotyczącą usług płatniczych świadczonych przez Paysera, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem Konta przedstawiciela Klienta. 

16.3. Roszczenie powinno określać okoliczności i dokumenty, na których opiera się roszczenie. Jeżeli Klient w reklamacji opiera się na dokumentach, które nie są dostępne dla Paysera, takie dokumenty lub ich kopie również powinny być dostarczone przy składaniu reklamacji.

16.4. Paysera zbada roszczenie lub skargę Klienta i udzieli Klientowi szczegółowej, uzasadnionej i udokumentowanej odpowiedzi w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty otrzymania skargi. W wyjątkowych przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Paysera udzielenie odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych nie jest możliwe, Paysera prześle Klientowi tymczasową odpowiedź, wyraźnie wskazując przyczyny opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na skargę oraz termin, w którym Klient otrzyma ostateczną odpowiedź. W żadnym wypadku termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi nie może przekroczyć 35 dni roboczych. Odpowiedź Paysera powinna być dostarczona Klientowi w sposób określony w punkcie 10.1 Umowy, chyba że Klient w skardze lub reklamacji zażąda odpowiedzi w inny sposób.

16.5. Reklamacje Klienta będą rozpatrywane przez Paysera bezpłatnie.

16.6. Jeżeli Klient nie jest zadowolony z decyzji podjętej przez Paysera, Klient ma prawo skorzystać z innych środków prawnych i złożyć skargę do organu nadzorczego w sposób określony przez organ nadzorczy.

16.7. Jeżeli spór nie może być rozwiązany polubownie lub za pomocą innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów, spór będzie rozstrzygany przez sądy zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo w miejscu siedziby Paysera.

16.8. Niniejsza Umowa, jej Załączniki i wszelkie stosunki nieuregulowane niniejszą Umową podlegają prawu kraju, w którym spółka Paysera, która zarejestrowała Klienta, posiada licencję, w tym w przypadku, gdy sąd innego kraju jest właściwy do rozpatrzenia sporu między Klientem a Paysera.

17. Postanowienia końcowe

 

17.1. Każda ze Stron potwierdza, że posiada wszelkie zezwolenia i licencje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do prowadzenia działalności niezbędnej do wykonania niniejszej Umowy.

17.2. Nagłówki sekcji i artykułów Umowy służą wyłącznie wygodzie Stron i nie będą stosowane przy interpretacji postanowień Umowy.

17.3. Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich zobowiązań podatkowych wobec państwa lub innych podmiotów. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wypełnianie przez Klienta jego obowiązków podatkowych ani za obliczanie i przekazywanie podatków obowiązujących Klienta.

17.4. Paysera przez cały czas jest niezależną stroną Umowy i nie ma kontroli nad produktami i usługami opłacanymi za pomocą Usług Paysera i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez kupującego, sprzedającego lub jakąkolwiek inną stronę jakiejkolwiek transakcji z Klientem.

17.5. Klient nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera. Paysera zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w dowolnym czasie bez zgody Klienta, pod warunkiem, że takie przeniesienie praw i obowiązków nie jest zabronione przez prawo.

17.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie będą nieważne.

17.7. Umowa wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami punktu 2.4 Umowy. Klient może pobrać tekst Umowy w momencie rejestracji w Systemie.

17.8. Niniejsza Umowa zostanie udostępniona w Systemie w kilku językach. Klient jest związany Umową w języku, w którym otrzymał Umowę w momencie rejestracji w Systemie.

17.9. Linki do stron internetowych Paysera zawarte w Umowie i Załącznikach regulujących świadczenie poszczególnych usług są integralnymi częściami niniejszej Umowy i obowiązują Klienta od momentu rozpoczęcia korzystania z danej usługi.

17.10. Dane spółki grupy Paysera:Paysera LT, UAB, kod osoby prawnej 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 1, wydana 27 września 2012 roku; organem wydającym i nadzorującym licencję jest Bank Litwy (kod identyfikacyjny 188607684, adres: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Wilno www.lb.lt). Dane dotyczące Paysera LT, UAB są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej). Szczegółowe informacje o innych spółkach grupy Paysera, w tym adres ich siedziby i adresy e-mail, są dostępne tutaj.
Organem nadzorującym Paysera LT, UAB jest Bank Litwy, kod identyfikacyjny 188607684, adres: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Wilno, www.lb.lt.“
.

Paysera Albania SH.P.K., kod firmy M01608007N; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 47, wydana 5 marca 2021 r.; licencja wydana przez Bank Albanii. Dane dotyczące Paysera Albania SH.P.K. są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Albanii. Szczegóły dotyczące Paysera Albania SH.P.K., w tym adres siedziby i adresy e-mail, znajdą Państwo tutaj. Organem nadzorczym Paysera Albania SH.P.K. jest Bank Albanii, adres: Sheshi "Skënderbej", No. 1, Tirana, Albania, www.bankofalbania.org.

Paysera Kosova SH.P.K., kod firmy 811301473; niebankowa instytucja finansowa zajmująca się emisją pieniądza elektronicznego, licencja nr IFJB/069, wydana 8 czerwca 2021 r., wydana przez Bank Centralny Kosowa. Dane dotyczące Paysera Kosova SH.P.K. są gromadzone i przechowywane w Agencji Rejestracji Przedsiębiorstw Kosowa. Szczegółowe informacje o Paysera Kosova SH.P.K., w tym adres siedziby i adresy e-mail, są dostępne tutaj. Organem nadzorczym Paysera Kosova SH.P.K. jest Bank Centralny Kosowa, numer identyfikacyjny 600104187, adres: Rr. Garibaldi 33, Prisztina, Republika Kosowa, https://bqk-kos.org/.

Paysera Bank Georgia JSC, kod firmy 402204841; licencja bankowa nr 465, wydana 17 listopada 2022 r.; licencja wydana przez Narodowy Bank Gruzji. Dane dotyczące Paysera Bank Georgia JSC są gromadzone i przechowywane w rejestrze podmiotów gospodarczych i niekomercyjnych (niekomercyjnych) podmiotów prawnych Gruzji. Szczegółowe informacje o Paysera Bank Georgia JSC, w tym adres siedziby i adresy e-mail, są dostępne tutaj. Organem nadzorczym Paysera Bank Georgia JSC jest Narodowy Bank Gruzji, adres: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Gruzja, https://www.nbg.gov.ge.