Zarządzanie rachunkami oraz identyfikacja dla biznesu

Opłata za otwarcie konta biznesowego w systemie Paysera zależy od działalności i kraju rejestracji firmy.

Możliwe opcje:
Aby korzystać z usług Paysera, należy wykonać identyfikację klienta.

Dla wszystkich firm, zarejestrowanych w krajach SEPA, Albanii lub Kosowie, otwarcie rachunku jest całkowicie bezpłatne, w przypadku firm zarejestrowanych poza krajami SEPA pobierana jest opłata w wysokości 10 EUR.

Firmy, które zgodnie z definicją posiadają wszystkie cechy „Firm międzynarodowych*“ lub jeśli ich działalność jest zaliczana do kategorii „Dostawcy usług finansowych**“, niezależnie od kraju rejestracji muszą uiścić jednorazową opłatę za otwarcie rachunku w wysokości 100 EUR.
W opłatę wliczone są wszystkie koszty wiążące się z otrzymaniem płatnej informacji z niezależnych rejestrów, a także ze znacznie dokładniejszym procesem poznania klienta, wymagającym więcej zasobów ludzkich.

W przypadku wszystkich pozostałych firm, które nie spełniają powyższych kryteriów, rachunek jest otwierany z uwzględnieniem wymagań w zależności od kraju rejestracji.

Opłatę za obsługę konta zaczynamy pobierać wówczas, gdy klient całkowicie nie korzysta z konta już najmniej przez 2 lata. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków na obsługę konta aż na koncie nie zostanie środków i ono będzie automatycznie zamknięte. O pobieranej opłacie klient jest zawsze informowany zawczasu pod wszystkie znane dla nas adresy e-mail.

Większość usług Paysera świadczy klientom za koszt własny. W związku z nieuniknionymi dodatkowymi kosztami, związanymi z otwarciem i obsługą konta, gdy ono jest otwierane poza granicami SEPA, dla firmy międzynarodowej lub dawcy usług finansowych, dla takich kont są stosowane opłaty za otwarcie i obsługę.

Ceny usług dla biznesuFirma jest zarejestrowana w jednym z krajów SEPA, Albanii lub Kosowie i nie jest „Firmą międzynarodową*“ albo „Dawcą usług finansowych**“

Usługa Koszt
Otwarcie lub zamknięcie w systemie rachunku firmowego bezpłatnie
Otwarcie lub zamknięcie rachunku firmowego w oddziale Paysera* (tylko na Litwie) 3,00 EUR
Obsługa rachunku bezpłatnie
Obsługa konta (miesięcznie) dla firmy zarejestrowanej na Łotwie 4,50 EUR
Obsługa konta (miesięcznie) dla firmy zarejestrowanej na Estonii lub w Wielkiej Brytanii 3,00 EUR
Otwarcie rachunku oszczędnościowego dla firmy bułgarskiej
Opłata jest uiszczana za jednorazowy przegląd dokumentów przed rozpoczęciem relacji i nie jest uzależniona od pozytywnej decyzji
10 EUR Dla obywateli Bułgarii i (lub) firm – gdy dyrektor (dyrektorzy) i (lub) akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i prawne) są z Bułgarii

 

70 EUR Dla obywateli i firm z UE / EOG, gdy dyrektor (dyrektorzy) i (lub) akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i prawne) są z krajów UE / EOG

 

150 EUR Dla obywateli i firm z krajów nienależących do UE / EOG, gdy dyrektor (dyrektorzy) i (lub) akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i prawne) są SPOZA obszaru UE / EOG>

Kumulacja otwarcia rachunku dla firmy łotewskiej
Opłata jest płatna tylko raz za przegląd dokumentów przed nawiązaniem relacji i nie jest zależna od pozytywnego wyniku
10 EUR Kumulatywne otwarcie rachunku dla obywateli i/lub firm łotewskich, gdy dyrektor (dyrektorzy) i/lub akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i firmy) są z Łotwy.

 

70 EUR dla obywateli i firm z UE/EOG, gdy (dyrektorzy) i/lub akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i firmy) są z UE/EOG.

 

150 EUR dla obywateli i firm spoza UE/EOG, gdy dyrektor(y) i/lub akcjonariusz(e) (osoby fizyczne i firmy) NIE pochodzą z krajów UE/EOG.

Kumulacja otwarcia rachunku dla firmy szwedzkiej
Opłata jest płatna tylko raz za przegląd dokumentów przed nawiązaniem relacji i nie jest zależna od pozytywnego wyniku
10 EUR dla obywateli i/lub firm ze Szwecji – gdy dyrektorzy i/lub udziałowcy (osoby fizyczne i firmy) pochodzą ze Szwecji.
Obsługa rachunku dla klientów biznesowych, gdy klient od 2 lat nie logował się lub nie wykonał ani jednej operacji płatniczej w tym okresie*** 5,00 EUR
Roczna prowizja za przechowywanie środków na rachunku Paysera, jeśli ich wartość przekracza 500 000 EUR -0,50 % od kwoty powyżej 500 000 EUR**** (Opłata prowizyjna zostanie zniesiona od 1 czerwca 2023 r.)
Opłata za przekazanie / administrowanie funduszami upadłego lub zlikwidowanego przedsiębiorstwa 50,00 EUR

Firma NIE JEST zarejestrowana w jednym z krajów SEPA, Albanii lub Kosowie i nie jest „Firmą międzynarodową*“ lub „Dawcą usług finansowych**“

Usługa Koszt
Otwarcie lub zamknięcie rachunku dla klientów biznesowych w systemie lub oddziale Paysera* 10,00 EUR
Obsługa rachunku 3,00 EUR
Obsługa rachunku dla klientów biznesowych, gdy klient nie logował się lub nie wykonał ani jednej operacji płatniczej przez 2 lata*** 5,00 EUR

„Firma międzynarodowa*” lub „Dawca usług finansowych**“

Usługa Koszt
Otwarcie lub zamknięcie rachunku dla klientów biznesowych w systemie lub oddziale Paysera* (tylko na Litwie) 100,00 EUR
Obsługa rachunku 10,00 EUR
Obsługa rachunku dla klientów biznesowych, jeśli klient przez dwa lata się nie logował, lub nie wykonał żadnej operacji płatniczej na rachunku***
*„Firma międzynarodowa” – to firma, która:
  • faktyczną działalność gospodarczą prowadzi w środowisku międzynarodowym lub na terytorium kilku państw, ale w kraju rejestracji takiej działalności nie prowadzi albo jej prowadzenie jest ograniczone dokumentami założycielskimi lub jurysdykcją danego kraju i (albo);
  • wobec klienta są stosowane znaczące ulgi podatkowe, i (albo);
  • akty prawne nie wymagają składania raportów finansowych (wliczając roczne sprawozdania finansowe) odpowiednim krajowym organom nadzorczym.

**„Podmiot świadczący usługi finansowe“ – do tej kategorii zaliczamy: instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze oraz instytucje usług elektronicznych, a także kantory wymiany walut, platformy finansowania społecznościowego, brokerów ubezpieczeniowych, brokerów FX i in. Wymienione wyżej podmioty zawierają z Paysera dodatkową umowę przed założeniem konta.


***Jeżeli na rachunku brak środków albo nie będzie ich po wyliczeniu opłaty, rachunek zostanie zamknięty. O naliczeniu opłaty klient zostanie powiadomiony z 2-tygodniowym wyprzedzenim do momentu wyliczenia należnej kwoty i ponownie, gdy rachunek będzie zamykany.

Identyfikacja klienta

Identyfikacja jest niezbędna, aby korzystać ze wszystkich możliwości konta Paysera. Identyfikacja klienta w dowolny z wybranych sposobów jest wykonywana całkowicie bezpłatnie.

Sposób identyfikacji klienta Ważne informacje
Identyfikacja klienta w Oddziale Paysera (tylko na Litwie) Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport kierownika firmy. Jeśli firma jest zarejestrowana poza Republiką Litewską, dodatkowo należy mieć dokument rejestracji firmy, a także dokument mianowania kierownika firmy (dokument, w którym jest podany kierownik firmy)
Identyfikacja klienta poprzez przesłanie dokumentów na adres e-mail lub złożenie dokumentów w systemie Paysera Aby otworzyć konto firmowe w systemie Paysera, przede wszystkim kierownik firmy lub upoważniona przez niego osoba powinna otworzyć swoje osobiste konto. W tym celu, należy podać dokument potwierdzający tożsamość kierownika (dowód osobisty lub paszport).
Aby zarejestrować się poprzez e-mail, należy skontaktować się z konsultantem Paysera pod adresem e-mail.
Identyfikacja klienta za pomocą podpisu elektronicznego (usługa jest świadczona tylko na Litwie) Aby otworzyć konto biznesowe w systemie Paysera, przede wszystkim kierownik firmy lub upoważniona przez niego osoba powinna otworzyć osobiste konto. W tym celu można użyć podpisu elektronicznego.

Proszę zwrócić uwagę na to, że świadczymy swoje usługi w oparciu o ocenę ryzyka, a także dążymy do odpowiedniej realizacji zasady „Poznaj swojego klienta”. W związku z tym, zanim otworzymy klientowi konto Paysera, możemy poprosić o podanie innych, wyżej niewymienionych dodatkowych dokumentów i (albo) dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej.W przypadku rozwiązania przez Klienta (użytkownika) Umowy ramowej (ogólnej), saldo środków na rachunku klienta może być przelane, bez pobierania opłat, na rachunek bankowy klienta, albo wypłacone gotówką w oddziale „Paysera LT”, UAB, pod adresem ul. Pilaitės pr. 16, Wilno.
Powrót do zawartości