Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 16.11.2020

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych według Umowy o współadministrowanie danych Nr. 20180919, zawartej 19 września 2018 r., jest sieć Paysera. Dane kontaktowe Paysera są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.paysera.pl. Dane kontaktowe wyznaczonego przez Paysera inspektora ochrony danych: dpo@paysera.com.

2. Gromadzone przez Paysera dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych, ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej – RODO) i innymi przepisami prawnymi. Wszyscy pracownicy Paysera, przedstawiciele oraz pracownicy przedstawicieli, którzy uzyskują wiedzę o poufnych danych osobowych, są zobowiązani do zachowania jej w tajemnicy nawet po ustaniu stosunków pracy lub umownych.

3. Paysera zapewnia poufność danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi przeznaczonymi do ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem lub innym bezprawnym przetwarzaniem albo realizacją.

4. Niniejsza Polityka prywatności określa główne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych i innych informacji dotyczących Państwa, oraz objętości, celów, źródeł, odbiorców i innych istotnych aspektów danych osobowych przetwarzanych w rezultacie korzystania z Paysera jako dostawcy usług płatniczych.

5. Odwiedzając tę stronę internetową i/lub korzystając z zawartych w niej informacji i/lub naszych usług, Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że zapoznali się, zrozumieli i akceptują niniejszą Politykę prywatności. Ponadto, gdy Państwo zarejestruje się w systemie i zacznie korzystać z naszych usług, niniejsza Polityka prywatności staje się Załącznikiem do Ogólnej umowy o usługach płatniczych.

6. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania, ogłaszając zaktualizowaną wersję Polityki prywatności i, jeśli te zmiany są istotne, powiadamiając o zmianach zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną. Wersja zmienionej lub zaktualizowanej Polityki prywatności wchodzi w życie od chwili jej opublikowania na stronie internetowej.

7. Jeśli użytkownik usług jest osobą prawną, niniejsza Polityka prywatności dotyczy osób fizycznych, których dane są przekazywane dla nas przez osobę prawną. Według art. 14 RODO, użytkownik powinien odpowiednio informować subiektów danych (kierowników, beneficjentów, przedstawicieli, itp.) o przekazaniu ich danych dla Paysera.

Cele przetwarzania danych, dostawcy, terminy, odbiorcy

8. Głównym celem dla którego Paysera gromadzi Państwa dane osobowe jest świadczenie przez Paysera usług płatniczych dla klientów, wysyłających czy odbierających płatności. Paysera, jako dostawca usług płatniczych, zgodnie z przepisami prawnymi jest zobowiązana do identyfikacji i zweryfikowania Państwa tożsamości przed zawarciem z Państwem transakcji w sprawie świadczenia usług płatniczych, oraz żądania w czasie świadczenia usług dodatkowych informacji i ich oceny, także przechowywania tych informacji przez określony w przepisach prawnych czas, dlatego z uwagi na to, obowiązkiem Państwa jest podanie rzetelnych i kompletnych informacji.

9. CEL: Identyfikacja tożsamości Klienta, świadczenie usług płatniczych (założenie konta, przelewy środków, pobieranie płatności i inne usługi płatnicze) oraz wykonywanie innych zobowiązań prawnych dostawcy usług płatniczych.

9.1. Dane osobowe są przetwarzane w tym celu zgodnie z wymogami przepisów prawnych związanych z:

9.1.1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta;

9.1.2. zawarciem i wykonywaniem umów z Klientem, lub w celu podjęcia działań na wniosek Klienta;

9.1.3. wykonywaniem przelewów środków i przekazywaniem razem z przelewem płatniczym niezbędnych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawnych;

9.1.4. realizacją wymogów „poznaj swojego klienta“;

9.1.5. stałym i okresowym monitorowaniem działalności klientów;

9.1.6. oceną ryzyka;

9.1.7. aktualizacją danych Klienta w celu zapewnienia ich dokładności;

9.1.8. zapobieganiem potencjalnemu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapobieganiem oszustwom, wykrywaniem, badaniem i raportowaniem takiej aktywności, rozpoznaniem nałożonych na Klienta sankcji finansowych lub jego uczestnictwa w polityce;

9.1.9. zapewnieniem właściwego zarządzania ryzykiem i organizacją.

9.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, kod identyfikacyjny (PESEL), adres, data urodzenia, dane i kopia dowodu tożsamości, zdjęcie twarzy, nagranie transmisji video na żywo, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku rozliczeniowego, adres IP, działalność zawodowa, funkcje publiczne, inne dane wymagane przez obowiązujące akty prawne regulujące ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9.3. Wymienione dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z nałożonym na dostawcę usług płatniczych obowiązkiem prawnym, tj. Ustawą o płatnościach, Ustawą o pieniądzu elektronicznym i instytucjach pieniądza elektronicznego oraz aktami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi, i są niezbędne dla założenia konta i (lub) wyświadczenia usługi płatniczej.

9.4. Termin przechowywania danych: 10 lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem. Przechowywanie takich danych przez 8 (osiem) lat jest wymagane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przez dodatkowe 2 (dwa) lata te dane są przechowywane na podstawie prawnych interesów Paysera, biorąc pod uwagę ogólny termin przedawnienia pozwu.

9.5. Dostawcy danych: podmiot danych, dane z instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych bądź ich filii, państwowych i prywatnych rejestrów, baz danych dokumentów tożsamości (baza danych o nieważnych dokumentach tożsamości i inne bazy międzynarodowe), rejestrów pełnomocnictw (rejestr pełnomocnictw notarialnych i inne bazy), rejestru osób całkowicie lub częściowo pozbawionych zdolności do czynności prawnej, rejestru mieszkańców, przedsiębiorstw przetwarzających zintegrowane rejestry dłużników (np. na Litwie UAB „Creditinfo Lietuva“ lub inne), przedsiębiorstw przetwarzających rejestry sankcji międzynarodowych, organów ścigania, komorników, osób prawnych (gdy użytkownik jest przedstawicielem, pracownikiem, założycielem, akcjonariuszem, uczestnikiem, rzeczywistym beneficjentem lub kontrahentem tych osób prawnych), partnerów lub osób prawnych, które zatrudniają Paysera albo są zatrudnione przez Paysera do świadczenia usług, sieci socjalnych, powiązanych przez użytkownika z systemem Paysera, oraz innych osób.

9.6. Grupy odbiorców danych: instytucje nadzoru, kredytowe, finansowe, płatności i (lub) pieniądza elektronicznego, sądy, organy dochodzeniowe prowadzące postępowanie przygotowawcze, państwowe inspekcje podatkowe, pośrednicy usług płatniczych Paysera (jeśli transakcja jest wykonywana przy użyciu ich usług), odbiorcy przelewów płatniczych otrzymujący informacje w wyciągach razem ze środkami przelewu, dawcy usług płatniczych odbiorcy i korespondenci, uczestnicy i(lub) strony związane z państwowymi, Europejskimi i międzynarodowymi systemami, firmy zarządzające wierzytelnościami i firmy windykacyjne, firmy zarządzające zintegrowanymi rejestrami dłużników, adwokaci, komornicy, biegli rewidenci, inne podmioty na podstawie zgody, interesu prawnego albo umowy z Paysera.

10. CEL: Zarządzanie zaległościami.

10.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane dążąc do zarządzania i odzyskania długów, dochodzenia roszczeń, wystosowania żądań, zarzutów i innych dokumentów, przekazania dokumentów do przeprowadzenia windykacji wierzytelności.

10.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, kod identyfikacyjny (PESEL), adres, data urodzenia, dane dowodu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku rozliczeniowego, adres IP, wyciągi z rachunku i inne dane, jeżeli są one związane z okolicznościami powstania długu.

10.3. Termin przechowywania danych: w przypadku wyjawienia długu stosuje się termin 10 (dziesięciu) lat od dnia powstania długu, a po rozpoczęciu postępowania termin zostaje wydłużony do chwili uregulowania długu oraz o 24 miesiące po uregulowaniu. Termin przechowywania danych jest uzasadniony przez określone w Kodeksie cywilnym RL terminy przedawnienia.

10.4. Dostawcy danych: podmiot danych, dane z instytucji kredytowych, finansowych, płatności i (lub) pieniądza elektronicznego, państwowe lub publiczne rejestry, firmy zarządzające zintegrowanymi rejestrami dłużników (np. na Litwie UAB „Creditinfo Lietuva“ i inne), inne osoby.

10.5. Grupy odbiorców danych: firmy zarządzające zintegrowanymi rejestrami dłużników, instytucje kredytowe, finansowe, płatności i (lub) pieniądza elektronicznego, adwokaci, komornicy, sądy, organy dochodzeniowe prowadzące postępowanie przygotowawcze, państwowe organy podatkowe, firmy zarządzające wierzytelnościami i firmy windykacyjne, inne podmioty mające interes prawny.

10.6. Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku powstania zadłużenia wobec Paysera i opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań przekraczającego 30 (trzydzieści) dni, Paysera ma prawo do udostępnienia posiadanych informacji o Państwa tożsamości, danych kontaktowych i historii kredytowej, tj. zobowiązań finansowych i majątkowych oraz ich realizacji, wierzytelności i ich spłaty, dla przedsiębiorstw zarządzających bazami danych dłużników (np. na Litwie to jest biuro kredytowe UAB „Creditinfo Lietuva”*), oraz firm windykacyjnych. Ze swoją historią kredytową mogą Państwo zapoznać się bezpośrednio w biurze kredytowym.

11. CEL: Zarządzanie relacjami z klientami i administrowanie, zapobieganie sporom i gromadzenie dowodów (nagranie rozmów telefonicznych), korespondencja biznesowa z klientem.

11.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

11.1.1. utrzymanie stosunków biznesowych i komunikacji z klientem;

11.1.2. ochrony interesów klienta i (lub) Paysera;

11.1.3. zapobiegania sporom, udostępnienia dowodów komunikacji biznesowej z klientem (nagranie rozmów, korespondencja);

11.1.4. prowadzenia kontroli i zapewnienia jakości świadczonych przez Paysera usług;

11.1.5. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w celu podjęcia działań na życzenie klienta lub spełnienia obowiązku prawnego.

11.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, wyciągi z rachunku płatniczego, nagrania rozmów telefonicznych, korespondencja z klientem.

11.3. Terminy przechowywania danych: 5 lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem. W przypadku umotywowanego nakazu właściwej instytucji, terminy przechowywania mogą być dodatkowo przedłużone na okres nie przekraczający 2 (dwóch) lat. Taki termin przechowywania danych jest wymagany zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

11.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

11.5. Odbiorcy danych: instytucje nadzoru, firmy zarządzające zintegrowane rejestry dłużników, adwokaci, komornicy, sądy, organy śledcze, firmy zarządzające wierzytelnościami i firmy windykacyjne, inne podmioty mające interes prawny, pozostałe podmioty na podstawie umowy z Paysera.

12. CEL: Ocena ratingów kredytowych, zarządzanie ryzykiem kredytowym i automatyczne podejmowanie decyzji.

12.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane dla oceny zdolności kredytowej klientów, zarządzania ryzykiem kredytowym, a także spełniania wymóg związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym oraz adekwatnością kapitałową, tak aby Paysera mogła zaoferować finansowanie.

12.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer konta płatniczego, adres IP, wyciągi z rachunku płatniczego, saldo środków klienta na rachunku, zobowiązania finansowe, historia kredytu i płatności, dochód, wykształcenie, miejsce pracy, aktualna pozycja, doświadczenie zawodowe, dostępne aktywa, dane rodzinne, rating kredytowy, pozostałe informacje.

12.3. Termin przechowywania danych: 10 (dziesięć) lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem.

12.4. Dostawcy danych: podmiot danych, instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe bądź ich filie, organy ścigania, inne rejestry i przedsiębiorstwa rządowe, firmy prowadzące zintegrowane rejestry danych dłużników (np. na Litwie UAB "Creditinfo Lietuva" lub inne), osoby fizyczne, które podają dane małżonków, dzieci, osób związanych pokrewieństwem lub powinowactwem, współdłużnicy, poręczyciele, dostawcy zabezpieczeń, itp., osoby prawne, gdy jesteś przedstawicielem, pracownikiem, kontrahentem, założycielem, akcjonariuszem, właścicielem, itp. takich osób prawnych, partnerzy lub inne osoby prawne, które Paysera zatrudnia do świadczenia usług dla Ciebie.

12.5. Odbiorcy danych: instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze i (lub) instytucje pieniądza elektronicznego lub dostawcy usług pomagający w ocenie zdolności kredytowej, firmy prowadzące zintegrowane rejestry danych dłużników.

12.6. W celu zawarcia lub zaoferowania zawarcia umowy finansowej oraz świadczenia usług, Paysera w niektórych przypadkach stosuje metodę przyjmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W takim przypadku system sprawdza Twoją zdolność kredytową za pomocą ustalonego algorytmu i ocenia, czy usługa może być świadczona. Jeśli zautomatyzowana decyzja jest negatywna, klient może zmienić ją poprzez przesłanie dodatkowych danych. Paysera podejmuje niezbędne kroki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz zgodnych z prawem interesów. Masz prawo żądać ludzkiej interwencji, wyrazić swoją opinię oraz zakwestionować automatyczną decyzję. Masz prawo sprzeciwić się automatycznemu podejmowaniu decyzji kontaktując się bezpośrednio z Paysera.

13. CEL: Zabezpieczenie oraz obrona interesów Paysera i klienta (nadzór wideo w siedzibach Paysera).

13.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Paysera i (lub) klienta, obrony życia i zdrowia klienta i (lub) jego przedstawiciela oraz innych praw Paysera i klienta (nadzór i nagranie wideo w siedzibach Paysera), dążąc do interesu prawnego ochrony klientów, pracowników, gości Paysera, a także ich mienia oraz mienia Paysera.

13.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: dane nagrań wideo z siedzib Paysera.

13.3. Przed wejściem do siedziby Paysera, w której jest prowadzony nadzór wideo, zostaną Państwo o tym powiadomieni specjalnym oznakowaniem.

13.4. Terminy przechowywania danych: 1 (jeden) rok.

13.5. Dostawcy danych: podmiot danych, który odwiedza monitorowaną siedzibę Paysera i wchodzi w pole obserwacji kamery wideo, kamera wideo.

13.6. Odbiorcy danych: sądy, organy dochodzeniowe prowadzące postępowanie przygotowawcze, adwokaci (wyłącznie w przypadku usiłowania).

14. Informowanie klienta o usługach. Dane osobowe są przetwarzane w celu informowania klienta o świadczonych przez Paysera usługach, ich cenach, specyfice, zmianach zawartych z klientem umów i temu podobnych zmianach, wysyłania systemowych powiadomień Paysera i innych komunikatów związanych ze świadczonymi usługami.

14.1. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu.

14.2. Podmiot danych osobowych potwierdza, że rozumie, że takie komunikaty informacyjne są niezbędne do wykonania zawartej z klientem Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych i (lub) jej załączników, i nie są uznawane za komunikaty marketingu bezpośredniego.

14.3. Termin przechowywania danych: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od zakończenia relacji biznesowych z klientem.

14.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

14.5. Odbiorcy danych: w tym celu dane nie są udostępniane dla innych osób.

15. Marketing bezpośredni. Dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia dla klienta oferty świadczonych przez Paysera usług.

15.1. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu.

15.2. Niniejszym dokumentem Państwo potwierdza, że zostali powiadomieni o tym, że wymienione powyżej Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego oraz o tym, że Państwo ma prawo się nie zgodzić i odwołać wykorzystanie Państwa danych osobowych w tym celu w dowolnej chwili, powiadamiając Paysera na piśmie o braku zgody lub odmowie na adres pomoc@paysera.pl. Powiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko podmiotu danych osobowych oraz adres poczty elektronicznej.

15.3. Termin przechowywania danych: do zakończenia relacji biznesowych z klientem lub do dnia odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

15.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

15.5. Odbiorcy danych: dane w tym celu mogą być przekazywanie dla systemów wyszukiwania lub sieci społecznościowych (możliwość odwołania przetwarzania danych zapewniają serwisy internetowe tych systemów). Dane nie są udostępniane dla innych osób.

16. Analiza statystyczna 16. Wszystkie zgromadzone w wymienionych powyżej celach dane osobowe, z wyjątkiem imienia, nazwiska, kodu identyfikacyjnego, dokumentów tożsamości oraz danych z tych dokumentów i dokładnego adresu miejsca zamieszkania, mogą być przetwarzane w celach analizy statystycznej. W tym celu dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, aby po ich ujęciu w zakresie analizy statystycznej identyfikacja tożsamości konkretnych podmiotów danych byłaby niemożliwa. Gromadzenie Państwa danych osobowych w celach analizy statystycznej jest uzasadnione uprawnionymi interesami do analizy, doskonalenia i rozwoju prowadzonej działalności. Jestem świadomy (-a), że mam prawo się nie zgodzić i odmówić przetwarzania moich danych osobowych w tym celu w każdej chwili i w dowolnej formie, informując Paysera o braku zgody lub odmowie. Jednak Paysera nadal może przetwarzać dane w celach statystycznych, jeśli dowiedzie, że dane są przetwarzane z powodu istnienia istotnych przyczyn prawnych, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnością podmiotu danych, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony wymagań prawnych.

17. Ulepszenie usług. Dane gromadzone we wszystkich powyższych celach mogą być używane do ulepszania środków technicznych i organizacyjnych, infrastruktury informatycznej, dostosowania usługi do używanych urządzeń, rozwoju nowych usług Paysera, zwiększonego zadowolenia z istniejących usług, a także testowania i rozwoju narzędzi technicznych i infrastruktury IT.

18. Zapobieganie nadużyciu usług i zapewnienie odpowiedniego świadczenia usług. Dane gromadzone we wszystkich powyższych celach mogą być używane do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, nieautoryzowanemu użyciu danych oraz w celach zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

19. Do przetwarzania danych osobowych Paysera może zatrudniać administratorów danych i (lub), według własnego uznania, zatrudniać inne osoby do wykonywania niektórych funkcji pomocniczych w imieniu Paysera (na przykład, centra danych, usług hostingowych, chmury komputerowej, administrowania systemami, rozwoju systemów, opracowywania oprogramowania, usług dostarczania, wsparcia, oraz rozwoju, centra obsługi klienta, usług marketingowych, usług komunikacyjnych, doradztwa, naboru personelu tymczasowego lub podobnych usług). W takich przypadkach Paysera podejmie niezbędne środki, aby zapewnić, że takie podmioty przetwarzające będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z instrukcjami Paysera oraz obowiązującym prawem, i będzie wymagać wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Paysera zapewni również, że osoby te będą polegały obowiązku zachowania poufności i nie będą mogły wykorzystywać takich informacji do celów innych niż wykonywanie powierzonych funkcji.

20. Zgromadzone w określonych w niniejszej Polityce celach dane osobowe nie są przetwarzane w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z zasadnymi celami lub wymogami przepisów prawnych.

21. Wyrażam zgodę, aby wymienione powyżej moje dane były przekazywane i odbierane przez Paysera lub upoważnionego przedstawiciela z użyciem narzędzi programowych oraz innych środków, innych osób trzecich, z którymi Paysera zawarła umowy przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Geograficzny obszar zarządzania

22. Dane osobowe są zasadniczo przetwarzane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE / EOG), ale w niektórych przypadkach mogą być przekazywane i przetwarzane poza UE / EOG.

23. Dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane poza UE / EOG, jeżeli przekazanie jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji (na przykład, gdy przelew płatniczy wykonuje się do kraju trzeciego lub za pośrednictwem korespondenta kraju trzeciego) lub za zgodą klienta. We wszystkich takich przypadkach będziemy starać się zapewnić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Profilowanie

24. Prowadzone przez Paysera profilowanie jest związane z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w określonych w przepisach prawnych celach zarządzania ryzykiem oraz ciągłego i okresowego monitorowania transakcji w celu zapobiegania oszustwom; takie profilowanie jest umotywowane wypełnianiem zobowiązań prawnych Paysera.

25. W celach marketingu bezpośredniego oraz analizy statystycznej profilowanie może być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Matomo, Google, Facebook lub innych narzędzi analitycznych.

Przetwarzanie danych osobowych osób nieletnich

26. Nieletnia osoba do lat 14 (czternastu) , chcąca korzystać z usług płatniczych Paysera, powinna przedstawić pisemną zgodę swojego przedstawiciela (ojca, matki lub opiekuna) na przetwarzanie jej danych osobowych.

Polityka cookies

27. W tej witrynie Paysera może wykorzystywać pliki cookies (ciastecznka). Cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane w urządzeniu Klienta. Cookies są przesyłane do komputera użytkownika podczas pierwszej wizyty na witrynie internetowej. Paysera używa tylko niezbędnych cookies w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji, ulepszenia funkcjonalności i korzystania z witryny, a także w celach ułatwienia dostępu użytkownika do tej witryny internetowej lub w niej zawartych informacji.

28. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik może zmienić jej ustawienia i nie akceptować plików cookie. W takim przypadku niektóre funkcje strony mogą przestać działać.

29. Wszystkie informacje na temat używanych na stronie plików cookie, ich przeznaczenia, ważności oraz wykorzystywanych danych są przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa ciasteczka (cookie) Termin ważności Cel
PHPSESSID Wygasa z końcem sesji Działanie
SWIFT_visitor 6 dób Działanie
SWIIFT_client 6 dób Działanie
SWIFT_visitorsession Wygasa z końcem sesji Działanie
SWIFT_sessionid80 Wygasa z końcem sesji Działanie
SWIFT_sessionid40 Wygasa z końcem sesji Działanie
JSESSIONID Wygasa z końcem sesji Działanie
XSRF-TOKEN Wygasa z końcem sesji Działanie
my_language 1 rok lub do czasu zmiany wersji językowej Ulepszenie interfejsu użytkownika
user_token Wygasa z końcem sesji lub w chwili wylogowania z systemu Działanie
__cfduid 29 dni Działanie
CookieConsent 1 rok Działanie
plshk Nieokreślony Działanie
sc 1 rok Działanie

Państwa prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

30. Państwu przysługują następujące prawa:

30.1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: uzyskania informacji o tym, czy Paysera przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to uzyskania dostępu do przetwarzanych przez Paysera Państwa danych osobowych oraz uzyskania informacji, z jakich źródeł i jakie Państwa dane osobowe zostały zebrane, o celu ich przetwarzania i kto ma lub może mieć do nich dostęp; uzyskania od Paysera kopii swoich danych osobowych zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawnych. Paysera, po uzyskaniu Państwa wniosku na piśmie, w określonym w przepisach prawnych terminie przedstawia na piśmie rzeczowe dane lub wskazuje przyczyny odrzucenia takiego wniosku. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych. Więcej informacji o prawie dostępu do danych i procedurze;

30.2. PRAWO DO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH: jeśli przetwarzane przez Paysera Państwa dane są nieprawidłowe, niepełne lub niedokładne, można wystąpić do Paysera z pisemnym wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie nieprawidłowych, niepełnych lub niedokładnych danych osobowych;

30.3. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM: prawo do wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych (usunięcia danych), gdy dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, po odwołaniu tej zgody przez osobę lub gdy dane osobowe nie są potrzebne do celu, w którym zostały pozyskane, lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Pisemne zawiadomienie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć dla Paysera osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Jeśli brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony, Paysera, po rozpatrzeniu wniosku przerwie działania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo. Należy zauważyć, że prawo żądania natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe do realizacji z powodu nałożonego na Paysera obowiązku ustawowego dostawcy usług płatniczych do ochrony danych dotyczących identyfikacji klienta, transakcji płatniczych, zawartych umów i in. przez określony w przepisach prawnych termin;

30.4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy podmiot danych osobowych kwestionuje dokładność danych w okresie, w którym administrator danych może zweryfikować dokładność danych osobowych; przetwarzanie danych jest bezprawne i podmiot danych nie zgadza się, aby dane zostały usunięte i zamiast tego żąda ograniczenia ich stosowania; administrator danych już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania danych, lecz one są potrzebne dla podmiotu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator danych powiadamia podmiot danych, przetwarzanie którego danych zostało ograniczone, przed usunięciem ograniczenia do przetwarzania danych;

30.5. PRAWO DO SPRZECIWU: prawo do sprzeciwu, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

30.6. złożenia skargi do instytucji nadzorującej w sprawie przetwarzania danych osobowych, jeśli klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem jego praw i interesów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

30.7. zwrócenia się w sprawie realizacji swoich praw do właściwego administratora danych osobowych i (lub) inspektora ochrony danych;

30.8. pozostałe określone w przepisach prawnych prawa.

31. Wniosek o dostęp, sprostowanie lub sprzeciw można wysłać na adres e-mail: pomoc@paysera.pl. Wniosek powinien zawierać dokładnie podane imię i nazwisko Klienta i być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Witryny osób trzecich

32. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie prywatności Klienta na witrynach osób trzecich, nawet jeżeli witryny osób trzecich są dostępne poprzez linki rozmieszczone na tej witrynie. Paysera poleca zapoznać się z warunkami zachowania prywatności każdej witryny, która nie należy do Paysera.

Korzystanie z logotypów

33. Klient, który korzysta z usług Paysera w celach biznesowych lub zaspokojenia interesów zawodowych, wyraża zgodę na to, aby jego nazwa i (lub) logo zostały wykorzystane w celach marketingu bezpośredniego Paysera (np. Paysera wskazuje, że Klient korzysta z usług Paysera).

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

34. Celem Paysera jest zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa ogółu informacji pozyskanej od Klienta i publicznych zbiorów danych. W celu zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem, przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, zniekształceniem czy ujawnieniem, jak również jakimkolwiek nieuprawnionym przetwarzaniem Paysera wykorzystuje odpowiednie prawne, administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

35. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie wynikające z postanowień niniejszej Polityki prywatności spory są rozwiązywane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia – we właściwym sądzie Repubbliki Litewskiej.

* – UAB „Creditinfo Lietuva (NIP: 111689163, adres: ul. A. Goštauto 40A, LT 01112 Wilno, Litwa, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, które przetwarzają i udostępniają dla osób trzecich (instytucji finansowych, spółek telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, dostawców energii i usług komunalnych, przedsiębiorstw handlowych i in.) Twoje dane w celu zaspokojenia interesów i celów prawnych – oceny zdolności kredytowej i zarządzania wierzytelnościami. Dane historii kredytowej zazwyczaj są przetwarzane przez 10 lat po uregulowaniu wierzytelności)

Historia zmian dokumentu

Polityka prywatności (wersja ważna do 20.07.2020)

Polityka prywatności (wersja ważna do 17.04.2020)

Polityka prywatności (wersja ważna do 16.09.2019)