Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 08.02.2017

Warunki wykonania międzynarodowych przelewów płatniczych

1. Pojęcia

1.1. Zainicjowany przez Płatnika przelew środków finansowych Płatnika 1) na wskazany przez Płatnika rachunek Odbiorcy u dostawcy usług płatniczych znajdującego się w innym państwie niż Republika Litewska; 2) na rachunek u innego dostawcy usług płatniczych znajdującego się na terenie Republiki Litewskiej, w innej walucie niż euro; 3) przekaz pieniężny do odbioru gotówką przez Odbiorcę w państwie innym niż Republika Litewska.

1.2. Międzynarodowe zlecenie płatnicze – przez Płatnika złożone Zlecenie płatnicze na wykonanie Międzynarodowego przelewu płatniczego.

1.3. Europejskie zlecenie płatnicze – Zlecenie płatnicze, spełniające wszystkie następujące warunki:

1.3.1. Walutą w realizacji płatności jest euro (EUR);

1.3.2. Środki są przelewane na rachunek w instytucji Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w Państwie członkowskim lub Szwajcarii;

1.3.3. Podany jest międzynarodowy numer Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy SWIFT (BIC);

1.3.4. Numer rachunku Odbiorcy jest podany według międzynarodowego standardu numerów rachunków płatniczych IBAN;

1.3.5. Prowizje, pobierane przez Paysera i Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy, są opłacane przez Płatnika i Odbiorcę, tzn. Płatnik uiszcza opłaty należne Paysera, które są pobierane z jego Rachunku, a Odbiorca rozlicza się ze swoim Dostawcą usług płatniczych;

1.3.6. przelew jest standardowy lub pilny.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin realizacji międzynarodowego przelewu płatniczego.

1.5. Rachunek – rachunek Paysera Płatnika, podany w Przelewie płatniczym.

1.6. Ogólna umowa – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, zawarta pomiędzy Płatnikiem a Paysera, zobowiązująca Płatnika do przestrzegania zawartych w niej zasad i na podstawie której, dla Płatnika został otwarty Rachunek Paysera.

1.7. Bank pośredniczący – podmiot (np. bank korespondent, który razem z Paysera bierze udział w realizacji operacji płatniczej lub administrator systemu realizacji płatności) inny niż Paysera i Dostawca usług płatniczych Odbiorcy, biorący udział w realizacji i (albo) wypłaceniu Przelewu płatniczego na podstawie umowy zawartej z Paysera lub Dostawcą usług płatniczych Odbiorcy.

1.8. Dostawca usług płatniczych (DUP) Odbiorcy – podmiot świadczący usługi płatnicze, będący instytucją kredytową, płatniczą lub pieniądza elektronicznego, do którego mają zostać przelane środki finansowe należące do Płatnika.

1.9. Dzień roboczy – dzień, w który Paysera, Bank pośredniczący i Dostawca usług płatniczych Odbiorcy, wykonują operacje w oparciu o Międzynarodowe zlecenia płatnicze. Należy zwrócić uwagę na to, że dni robocze Paysera, Banku pośredniczącego i Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy mogą się różnić.

1.10. Państwo członkowskie – państwo należące do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

1.11. Państwo zagraniczne – państwo, nie będące członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

1.12. Odwołanie – odwołanie przez Płatnika Zlecenia płatniczego i polecenie zwrotu przelanych środków na Konto Płatnika.

1.13. Sprecyzowanie – wniosek Płatnika o sprecyzowanie lub zmianę danych w Zleceniu płatniczym.

1.14. Cennik – opłaty za usługi i operacje Paysera ustalone w porządku potwierdzonym przez Paysera.

Płatnik korzystający z usługi, opisanej w niniejszym Regulaminie, podlega wszystkim warunkom opisanym w Umowie ogólnej, jak również zasadom i wymaganiom okreslonym w niniejszym Załączniku. Jeśli w niniejszym Załączniku nie jest wskazane inaczej, użyte w nim pojęcia są rozumiane zgodnie z ich znaczeniem, określonym w Umowie ogólnej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. W momenie złożenia Zlecenia płatniczego, Odbiorca powinien być w wieku co najmniej 18 lat. Płatnik, nadając Zlecenie, bierze na siebie odpowiedzialność za poprawność i kompletność danych na Zleceniu płatniczym oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

2.2. Paysera wykonuje złożone przez Płatnika Zlecenie płatnicze zgodnie z niniejszym Regulaminem, Umową ogólną i prawem Republiki Litewskiej.

2.3. Zlecenie płatnicze, jego Odwołanie lub Sprecyzowanie, muszą być dostarczone Paysera w formie pisemnej (w formie elektronicznej lub w inny akcpetowany przez paysera sposób).

2.4. Zlecenie realizacji przelewu jest rozumiane jako oddzielne porozumienie pomiędzy Paysera i Płatnikiem, obowiazujące podczas jednego, konkretnego przelewu.

2.5. Zgodnie z przepisami wiążącego prawa, wszystkie operacje podlegają weryfikacji w oparciu o listy imion i nazwisk (nazw) sporządzonych przez własciwe instytucje państw i terenów, na których świadczone są usługi. W przypadku domniemanej zgodności, operacja jest weryfikowana w celu upewnienia się, czy osoba wskazana przez Płatnika jako Odbiorca, widnieje na właściwej liście.

3. Terminy i procedury wykonania Zlecenia płatniczego

3.1. Jeżeli Płatnik jest Użytkownikiem i przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego do Państwa członkowskiego, Paysera wykonuje takie Zlecenie płatnicze, tzn. przelewane środki są przekazywane Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w terminie, przewidzianym w Cenniku.

3.2. Jeżeli Płatnik nie jest Użytkownikiem lub przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na rachunek w Kraju zagranicznym lub w walucie Kraju zagranicznego, Paysera przekazuje takie Zlecenie płatnicze Bankowi pośredniczącemu w terminie, przewidzianym w Cenniku. Bank pośredniczący przekazuje takie Zlecenie płatnicze i środki stanowiące istotę przelewu, Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy lub innemu Bankowi pośredniczącemu według wewnętrznych zasad pracy Banku pośredniczącego i w terminie, przewidzianym w przepisach prawnych.

3.3. Paysera pobiera kwotę, podaną w Zleceniu płatniczym, z Rachunku Klienta gdy przekazuje Zlecenie płatnicze do realizacji i wysyła środki Bankowi pośredniczącemu lub Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy.

3.4. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia płatniczego e w przypadku podaniu w nim przez Płatnika błędnych lub niekompletnych danych. Paysera również nie ponosi odpowiedzialności za błędy, popełnione przez Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy i (lub) za opóźnienie w zaksięgowaniu srodków na rachunek Odbiorcy przez Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy, a także w wypadkach, kiedy Płatnik nie podaje w Zleceniu płatniczym danych, uznanych przez Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy za niezbędne dla zaksięgowania przelanych środków na rachunek Odbiorcy.

3.5. Jeżeli Płatnik jest Użytkownikiem i przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego do Państwa członkowskiego, Paysera ponosi odpowiedzialność za przekazanie przelewanych środków Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w terminie, przewidzianym w Cenniku, ale nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy błędy, a także jego prawidła robocze wykonując Zlecenie płatnicze. W pozostałych wypadkach, tzn. kiedy Płatnik nie jest Użytkownikiem lub przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego do innego Państwa niż Państwo czonkowskie lub w walucie Państwa zagranicznego, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Bank pośredniczący lub Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy błędy, ich prawidła pracy wykonując Przelew płatniczy. Za niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie takiego Zlecenia płatniczego paysera ponosi odpowiedzialność tylko w tym wypadku, jeżeli to się stało z winy Paysera.

3.6. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty Klienta, powstałe w wyniku zmiany kursu walutowego zaszłe w trakcie realizacji Przelewu płatniczego.

4. Odwołanie lub Sprecyzowanie Zlecenia płatniczego

4.1. Płatnik może zwrócić się do Paysera z Odwołaniem. W takim przypadku, kwota wskazana w Zleceniu płatniczym i powiązane opłaty wracają na Rachunek Płatnika tylko w tym wypadku, jeżeli 1) Paysera jeszcze nie wysłała powiadomienia o Zleceniu płatniczym Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego; 2) Odbiorca jeszcze nie otrzymał przelewu (dotyczy tylko przekazów pieniężnych do odbioru gotówką). W pozostałych wypadkach, na prośbę Płatnika, Paysera może zwrócić się do Banku pośredniczącego lub Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy o odwołanie Zlecenia płatniczego, ale Paysera nie może zagwarantować Odwołania Zlecenia. W powyższych przypadkach mogą być pobierane dodatkowe opłaty przez Bank pośredniczący i (lub) Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy. Zlecenie płatnicze może być odwołane tylko po ustaleniu tego pomiędzy Płatnikiem i Paysera.

4.2. Płatnik może zwrócić się do Paysera o Sprecyzowanie danych w Zleceniu płatniczym (Imiona oraz nazwisko Odbiorcy), za wyjątkiem kwoty, waluty i Rachunku, gdyż te dane nie mogą być zmienione. W przypadku, jeśli w Zleceniu płatniczym została podana błedna kwota, waluta czy numer Rachunku, Płatnik może zwrócić się do Paysera z wnioskiem o zwrot przelewu i wykonać nowy Przelew. Paysera zaktualizuje informacje w Zleceniu płatniczym według złożonego Sprecyzowania tylko w następujących warunkach: 1) do złożenia wniosku o Sprecyzowanie nie zostało wysłane powiadomienie o Zleceniu płatniczym dla Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego. 2) Odniorca nie odebrał przelewu (dotyczy tylko przekazów pieniężnych do odbioru gotówką). Jeżeli środki już zostały pobrane z konta korespondencyjnego Paysera i (lub) powiadomienie o Zleceniu płatniczym już zostało wysłane dla Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego, Paysera powiadamia o sprecyzowaniu odpowiednio Bank pośredniczący lub Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Sprecyzowania, tzn. w takim wypadku wykonanie Sprecyzowania zależy od wymagań, obowiązujących w instytucji Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącym, a także od zgody Odbiorcy.

4.3. Nie ma możliwości złożenia Sprecyzowania Europejskiego zlecenia płatniczego. Jeżeli Płatnik złoży takie Sprecyzowanie, Paysera nie ma obowiązku przyjęcia i (lub) wykonania takiego Sprecyzowania.

5. Opłaty

5.1. Za wykonanie, Odwołanie i Sprecyzowanie Zlecenia płatniczego, a także inne świadczone przez Paysera usługi i wykonywane operacje Płatnik płaci, obowiazujące w momencie świadczenia usługi czy wykonywania operacji, prowizje, których wysokość została ustalona w Cenniku. Prowizje są pobierane z Rachunku zgodnie z procedurami i w terminach, ustalonych w Umowie ogólnej. Płatnik upoważnia Paysera do pobrania w niniejszym punkcie opisanych prowizji i z innych Rachunków Płatnika, bez oddzielnego zlecenia Płatnika zgodnie z procedurami, ustalonymi w Umowie ogólnej.

5.2. Płatnik, biorąc pod uwagę opcje w Cenniku, zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 6.3 niniejszego Regulaminu, ma prawo wskazać, w jaki sposób zostaną uiszczone opłaty należne za usługi związane z realizacją Zlecenia płatniczego, świadczone przez Paysera, Bank pośredniczący i Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy: czy koszty częściowo pokryją Płatnik i Odbiorca czy tylko Płatnik.

5.3. Jeżeli prowizje pobierane przez Bank pośredniczący i Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy uiszcza Płatnik, a opłaty pobierane przez Paysera za realizację Zlecenia płatniczego nie pokrywają wszystkich prowizji Banku pośredniczącego i Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, związanych z realizacją tegoż Zlecenia, Płatnik upoważnia Paysera do pobrania róznicy między wartościami prowizji pobieranych przez Bank pośredniczący i Dostawcę usług płatniczych Odbiorcy a kosztów poniesionych na rzecz Paysera z Rachunku i (lub) innego(-nych) rachunków Płatnika, otwartego(-tych) przez Paysera, bez dodtkowego zlecenia ze stroy Płatnika i zgodnie z procedurami ustalonym w Umowie ogólnej, zawartej pomiędzy Płatnikiem a Paysera.

5.4. Jeżeli Zlecenie płatnicze jest zwracane z przyczyn niezależnych od Paysera (np. z winy Dostawcy usług płatniczych, Płatnika lub dowolnego innego Banku pośredniczącego, niedokładnych lub niekompletnych danych w Zleceniu płatniczym, itp.), kwota wskazana w Zleceniu płatniczym jest zwracana na Rachunek, ale zapłacone przez Płatnika prowizje nie są zwracane, odsetki i (lub) grzywna za opóźnienie wykonania Zlecenia płatniczego nie są naliczane i wydatki, powiązane ze zwrotem środków, są pobierane z rachunku, oprócz sytuacji wyjątkowych opisanych w umowych zawartych pomiędzy Paysera i Bankiem pośredniczącym lub Dostawcą usług płatniczych Odbiorcy.

6. Wypełnienie Zlecenia płatniczego

6.1. Zlecenie płatnicze powinno być wypełnione według instrukcji, podanych w Systemie.

6.2. Kod walutowy jest wybierany według używanego w Systemie standardu.

6.3. W polu „Sposób uiszczenia opłat”:

6.3.1. jeżeli zaznaczona jest opcja „częściowo” (SHA), Płatnik płaci prowizje Paysera, które są pobierane z Rachunku, a Odbiorca płaci prowizje Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, które mogą być wyliczone z kwoty przelewu. Jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie zagranicznym lub w walucie Państwa zagranicznego, Odbiorca także płaci prowizje Banku pośredniczącego, które mogą być wyliczane z kwoty przelewu. Zaznaczenie danej opcji jest obowiązkowa, jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie członkowskim;

6.3.2. jeżeli zaznaczona jest opcja „płatnik” (OUR), Płatnik płaci prowizje Paysera, Banku pośredniczącego i (lub) Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, które są pobierane z jego Rachunku. Paysera nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Bank pośredniczący i (lub) Dostawca usług płatniczych nie przestrzegają zaleceń Paysera lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Paysera, na konto Odbiorcy jest zaksięgowana nie cała kwota, podana w Zleceniu płatniczym. Zaznaczenie danej opcji jest obowiązkowe tylko w tym wypadku, jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie zagranicznym lub w walucie Państwa zagranicznego;

6.3.3. jeżeli Płatnik nie zaznaczył żadnej opcji w polu „Sposób uiszczenia opłat” uważa się, że Płatnik wybrał opcję SHA, gdy prowizje Paysera, Banku pośredniczącego i (lub) Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy Płatnik i Odbiorca płacą częściowo (SHA).

6.4. W polu „Sposób płatności” Płatnik, biorąc pod uwagę opcje w Cenniku, wybiera typ przelewu zaznaczając jedno z następujących opcji: „Standardowy”, „Pilny”, lub „Bardzo pilny”. Jeżeli Płatnik nie zaznaczy żadnej z opcji uważa się, że przelew jest standardowy.

6.5. W polu „Tytuł przelewu” podawana jest cel przelewu, a także dowolne inne dodatkowe informacje o Zleceniu płatniczym.

6.5.1. Jeżeli według instrukcji w Systemie w polu Tytuł przelewu w konkretnej sytuacji (np. w wypadku zasilenia Konta) wymagane są konkretne dane, Płatnik powinien postępować zgodnie z instrukcją (np. podać numer Rachunku Paysera). W przeciwnym razie Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Przelewu płatniczego.

6.5.2. Składając Zlecenie płatnicze na wykonanie Przelewu płatniczego do Federacji Rosyjskiej, Płatnik powinien podać kod walutowej operacji (VO) składający się z 5 cyfr, który należy wybrać w zależności od opłacanej usługi, z tabeli kodów: „Kody VO”

6.6. Pole „Korespondent banku odbiorcy” rekomenduje się wypełnić tylko w tym wypadku, jeżeli przelew jest wykonywany na konto w państwie Odbiorcy (za wyjątkiem Republiki Litewskiej) w takiej walucie, która nie jest walutą krajową państwa Odbiorcy.

6.7. Zlecenie płatnicze powinien złożyć Płatnik lub odpowiednio przez Płatnika uprawniona osoba.

6.8. Jeżeli przelew jest wykonywany na konto w Państwie członkowskim lub Szwajcarii, Płatnikowi rekomenduje się zawsze podać numer konta Odbiorcy według standardu IBAN i międzynarodowy kod SWIFT (BIC) Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy.

6.9. Płatnik potwierdza, że wie, iż w wypadku, jeżeli środki są przelewane na konto w Państwie członkowskim lub Szwajcarii i w Zleceniu płatniczym nie jest podany numer BIC (SWIFT) Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy i (lub) numer konta Odbiorcy według standardu IBAN, Paysera według własnego uznania może odmówić w wykonaniu takiego Zlecenia płatniczego albo wykonać go, ale w takim wypadku Bank pośredniczący i (lub) Dostawca usług płatniczych Odbiorcy ma prawo pobrać bardziej wysoką prowizję (dodatkową prowizję) za wykonanie Zlecenia płatniczego. W takim wypadku Płatnik daje Paysera prawo bez oddzielnego zlecenia Płatnika pobrać bardziej wysoką prowizję (dodatkową prowizję) Banku pośredniczącego i (lub) Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy z Kont Płatnika według porządku, ustalanego w Umowie ogólnej, zawartej pomiędzy Paysera a Płatnikiem.

6.10. Po właściwym wypełnieniu formularza Zlecenia płatniczego dla przekazu pieniężnego do odbioru gotówką w walucie Państwa członkowskiego w Państwie człokowskim; w walucie Państwa członkowksiego do innego państwa lub w walucie innego państwa, dla każdego przekazu przydzielany jest unikalny numer operacji (kod odbioru gotówki). Płatnik ma obowiazek powiadomienia Odbiorcy o zleconym przekazie pieniężnym i wygenerowanym kodzie odbioru gotówki. Gotówka jest wypłacana Odbiorcy po upewnieniu się o jego prawie do pobrania przekazu, dzięki następującym czynnościom: okazanie przez niego dokumentu tożsamości i (lub) spełnienie innych wymagań obowiązującyh na terenie świadczenia usług przez Podmiot obsługujący Paysera. W sytuacjach przewidzianych prawem, Paysera może wymagać dostarczenia dodatkowych danych, mających związek z realizowaną operacją.