Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 02.01.2020

Środki płatnicze powiązane z kontem Paysera

Umowa ogólna – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych.

Środek płatniczy – dowolny środek płatniczy, który System pozwala powiązać z Kontem Paysera i za pomocą danego środku płatniczego wykonywać, a w osobnych wypadkach i przyjmować przelewy płatnicze.

Punkt sprzedaży – fizyczny punkt świadczenia usługi / sprzedaży towarów, w którym Klient może zapłacić za pomocą Środku płatniczego.

1. Dany załącznik jest stosowany dla Klienta, który ma Konto Paysera i chce wykonywać operacje płatnicze za pomocą Środków płatniczych powiązanych z Kontem Paysera.

2. Korzystając z tej usługi Klientowi są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu wskazanym w Umowie ogólnej.

3. Klient mający Konto Paysera ma możliwość powiązać w Systemie wskazane Środki płatnicze z Kontem Paysera i w taki sposób korzystać z nich jak ze Środków płatniczych.

4. Aby korzystać z konkretnego Środka płatniczego, Klient powinien powiązać w Systemie wskazany środek ze swoim kontem Paysera według w Systemie wskazanych instrukcji.

5. Warunki korzystania z każdego konkretnego Środka płatniczego, zasady operacji płatniczych, terminy odpisywania środków, limity, a także instrukcje powiązania Środków płatniczych z Kontem Paysera są podane w Systemie.

6. W wypadku przeprowadzenia transakcji, za którą płaci się Środkiem płatniczym, Paysera rezerwuje kwotę środków płatności na Koncie Paysera Klienta. Środki są spisywane po otrzymaniu żądania od sprzedawcy / dostawcy usług.

7. Po powiązaniu dowolnego ze w Systemie wskazanych środków z Kontem Paysera, ten środek staje się Środkiem płatniczym, dlatego on powinien być chroniony przez Klienta w taki samy sposób, jak i karty płatnicze banku, pieniądze i inne dokumenty wartościowe. Klient powinien w żadnym wypadku nie przekazywać Środka płatniczego lub Haseł innym osobom, w inny sposób nie pozwolić i nie stwarzać warunków, aby inne osoby mogły korzystać ze Środka płatniczego lub dowiedzieć się Hasła. Jeżeli Klient tego nie zapewni, on bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za operacje płatnicze wykonane Środkiem płatniczym i na jego Koncie Paysera. Klient bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ochronę Środków płatniczych i Haseł Środków płatniczych.

8. Klient bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, że powiązany Środek płatniczy należy do Klienta.

9. Jeżeli Klient traci Środek płatniczy lub uważa, że Hasło jego Środka płatniczego stało się znane dla innych osób, on powinien niezwłocznie wejść na swoje Konto i usunąć powiązanie Środka płatniczego ze swoim Kontem. Jeżeli Klient nie ma możliwości tego zrobić, to powinien zwrócić się do Paysera, aby możliwość odliczyć środki z Konta Paysera za pomocą Środka płatniczego była usunięta lub Środek płatniczy był zablokowany. Ustne wiadomości są przyjmowane przez całą dobę telefonem +44 20 80996963.

10. Jeżeli Klient, uważając, że Środek płatniczy był skradziony i (lub), że Hasło Środka płatniczego dowiedziały się inne osoby nie powiadomił o tym Paysera i odpowiednie organy ścigania, uważa się, że Klient Środek płatniczy stracił lub nielegalne operacje na jego Koncie Paysera były wykonywane z powodu wielkiego zaniedbania samego Klienta.

11. Jeżeli Klient (płatnik) jest użytkownikiem (osobą fizyczną, która zgodnie z Ogólną umową o świadczenie usług płatniczych i jej Załącznikami działa w celach, nie związanych z jej biznesem lub działalnością zawodową), Klient ponosi wszystkie z powodu nieautoryzowanych operacji płatniczych poniesione straty na sumę, ekwiwalentną do 150 (stu pięćdziesięciu) euro w litach, jeżeli te straty były poniesione z powodu:

11.1. korzystania ze zgubionego lub straconego środka płatniczego;

11.2. nielegalnego nabycia środka płatniczego, jeżeli Klient nie zabezpieczył indywidualnych atrybutów bezpieczeństwa;

11.3. Jeżeli Klient (płatnik) nie jest użytkownikiem i (lub) operacja płatnicza jest przeprowadzana w walucie państwa członkowskiego w państwo zagraniczne lub w walucie państwa zagranicznego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie poniesione straty ze wszystkich powodów wskazanych powyżej.

12. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za z powodu nieautoryzowanych operacji poniesione straty, jeżeli płatnik je poniósł działając nieuczciwie lub z powodu wielkiego zaniedbania, albo też umyślnie nie wypełnił jednego lub kilku z w niniejszym Załączniku lub w Ogólnej Umowie wskazanych obowiązków, nie ochronił Środka płatniczego lub jego Haseł i (lub) korzystał ze Środka płatniczego nie według określonych zasad, a także w wypadkach, kiedy nieautoryzowane operacje były wykonane korzystając z Hasła.

13. Jeżeli Klient przekazał Środek płatniczy dla osób trzecich lub Środek płatniczy trafił do osób trzecich z powodu rażącego zaniedbania Klienta, Klient we wszystkich wypadkach odpowiada i bierze na siebie odpowiedzialność za operacje wykonane korzystając ze Środa płatniczego.