Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 14.08.2020

Umowa o współadministrowanie danych

Kim są współadministratorzy?

Umowa o współadministrowanie danych sieci Paysera jest zawierana pomiędzy Paysera Ltd (zwana dalej — Koordynatorem) i innymi uczestnikami sieci Paysera (zwanymi dalej — Partnerami). Lista partnerów podlega zmianom i jest udostępniana tutaj. Na mocy niniejszej Umowy Koordynator i Partnerzy między innymi postanawiają wspólnie przetwarzać Dane Osobowe Klientów Paysera przekazane Koordynatorowi i (lub Partnerom), które osoby, których dane te dotyczą, podają podczas ubiegania się o korzystanie z usług Paysera (zwane dalej — Danymi Osobowymi).

Jaki jest cel niniejszej umowy?

Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, między innymi Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679) (zwane dalej — RODO). Koordynator i partnerzy wspólnie korzystając z systemu Paysera mają dostęp do Danych Osobowych klientów sieci Paysera, przetwarzanych w systemie Paysera, z których Partnerzy korzystają na zasadzie „w takim stanie, w jakim się znajduje” (ang. „as is“). Dane Osobowe są dostępne dla Koordynatora i Partnerów na bieżąco w celu właściwego świadczenia usług Paysera i prawidłowego realizowania obowiązków Koordynatora i Partnerów, określonych we wzajemnych porozumieniach, dotyczących użytkowania systemu Paysera i świadczenia usług Paysera. Koordynator i Partnerzy umówili się, że są oni współadministratorami Danych Osobowych, jak to określono w art. 26 RODO, gdyż Koordynator i Partnerzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Dlaczego współadministratorzy przetwarzają Dane Osobowe?

Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu efektywnego świadczenia usług Paysera, takich jak:

 • Rejestracja w systemie Paysera, otwarcie rachunku płatniczego;
 • Realizacja zasady „Poznaj swojego klienta” i należytej staranności wobec klienta;
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i (lub) finansowaniu terroryzmu;
 • Świadczenie usług płatniczych;
 • Rozpowszechnianie informacji wśród klientów Paysera;
 • Dystrybucja i zarządzanie kartami płatniczymi;
 • Rejestracja w systemie Paysera Tickets, identyfikacja klienta;
 • Zarządzanie procesem zakupu biletów;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa poufnych danych, integralności informacji, dostępności aktyw i ochrony przed naruszeniami, kradzieżą danych, szkodliwymi oprogramowaniami, które mogą negatywnie oddziaływać na aktywa firmowe;
 • Wysyłanie przez Internet wiadomości SMS i zarządzanie informacjami statystycznymi;
 • Powiązanie telefonu komórkowego z numerem konta IBAN i świadczenie usług płatniczych;
 • Pomoc klientom Paysera i zapewnienie jakości;
 • Marketing bezpośredni;
 • Gromadzenie i zarządzanie danymi statystycznymi;
 • Powiązanie kart płatniczych z aplikacją mobilną Paysera;
 • Ocena rankingów kredytowych, zarządzanie ryzykiem kredytowym i automatyczne podejmowanie decyzji.

Koordynator i Partnerzy wspólnie przetwarzają dane osobowe Klientów Paysera bezpośrednio związane z realizacją wyżej wymienionych celów. Dane Osobowe Klientów Paysera nie mogą być przetwarzane w celach innych niż określone.

Jakie prawa posiadają osoby, których dotyczą dane, zgodnie z niniejszą umową?

Niezależnie od przepisów krajowych dotyczących działalności Koordynatora i Partnerów, Koordynator i Partnerzy uzgodnili zapewnić klientom Paysera następujące prawa osoby, której dane dotyczą:

 1. Koordynator przekazuje osobie, której dotyczą dane, kopię Danych Osobowych przechowywanych w systemie Paysera zgodnie z wymogami art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych).
 2. Osoba, której dotyczą dane, może wymagać poprawienia niedokładnych Danych Osobowych przechowywanych przez współadministratora zgodnie z art. 16 RODO (prawo do poprawienia danych). Dane ma poprawić Koordynator.
 3. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać usunięcia Danych Osobowych przechowywanych przez współadministratora na podstawie art. 17 RODO (prawo do usunięcia danych osobowych). Koordynator powinien usunąć dane (z wyjątkiem danych, które muszą zostać zachowane na mocy ustawodawstwa krajowego Partnerów i (lub) Koordynatora) i powiadomić o tym Partnerów.
 4. Koordynator powinien administrować żądania do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych) i w przypadku dalszego ograniczenia przetwarzania danych Koordynator powinien powiadomić o tym Partnerów. W przypadku, gdy żądanie to odnosi się do procesów Umowy, które są przeprowadzane wyłącznie przez Partnerów, lub do danych przechowywanych wyłącznie przez Partnerów, takie żądanie jest przekazywane bezpośrednio do Partnerów.
 5. Koordynator rozpatruje wszelkie wnioski o przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO (prawo do przenoszenia danych). W przypadku, gdy żądanie to odnosi się do procesu prowadzonego wyłącznie przez Partnerów lub do danych przechowywanych wyłącznie przez Partnerów, takie żądanie jest przekazywane bezpośrednio Partnerom.

Osoba, której dotyczą dane, może wykonywać swoje prawa w stosunku do każdego z administratorów, jak to określa art. 26 3 pkt. RODO. Koordynator i Partnerzy powinni przekazać osobie, której dotyczą dane, informacje wymagane według art. 13 i 14 RODO poprzez publikowanie informacji na swoich witrynach internetowych.

Zgodnie z ustawodawstwem jakiego kraju dokonywane jest wspólne przetwarzanie danych?

Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Litewskiej. Organem nadzorczym uprawnionym do sprawowania nadzoru jest Państwowa Inspekcja Ochrony Danych Republiki Litewskiej.

Proszę zwrócić uwagę na to, że niniejsza Umowa może być zmieniona lub uzupełniona bez uprzedniego powiadomienia osób, których dotyczą dane, dlatego na tej stronie zawsze można sprawdzić informację dotyczącą najnowszej i aktualnej wersji Umowy.

Informacja, którą należy przedstawić, gdy Dane Osobowe są gromadzone od osoby, której dane te dotyczą:

 1. Współadministratorami podanych przez Ciebie danych są Koordynator i Partnerzy, których aktualna lista znajduje się tu.
 2. Z wyznaczonym przez Koordynatora inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: dpo@paysera.com i (lub) korespondencyjnie na adres 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY. Osoba kontaktowa Partnera: dpo@paysera.lt
 3. Twoje dane muszą być przetwarzane celem podtrzymania i obsługi Systemu Paysera oraz zapewnienia efektywnego świadczenia usług Paysera. Dodatkowe informacje można znaleźć w „Polityce prywatności” Paysera. W przypadku zawarcia umowy z Partnerem, Koordynator przetwarza Twoje dane jednocześnie świadcząc usługi dla Partnera. Twoje dane powinny być dostępne dla Partnera, który świadczy dla Ciebie usługi Paysera. Twoje informacje są również dostępne dla wszystkich pozostałych Partnerów, aby mogli oni zapewnić lepszą jakość usług w ramach Systemu Paysera. Podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych stanowi Twoja umowa o świadczenie usług z Partnerem.
 4. Twoje dane są przetwarzane w biurach Koordynatora i Partnera, z którym zawarłeś umowę o świadczenie usług.
 5. Koordynator może przekazywać Twoje Dane Osobowe innym organizacjom wewnątrz sieci Paysera. Takie przekazywanie danych jest zwykle wymagane celem świadczenia usług Paysera. Charakter i cele takiego przekazywania danych są szczegółowo opisane na witrynie internetowej Koordynatora.
 6. Twoje dane mogą być przekazane krajowi trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. W przypadku przekazania danych, o których mowa w art. 46 lub 47 lub art. 49(1) RODO, zostaną wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 14 RORO, te informacje muszą być dostępne dla wszystkich organizacji, które dostarczyły Dane osobowe nie przekazane bezpośrednio przez osobę, której te dane dotyczą, dla Koordynatora i Partnerów.

Szczegółowe informacje o gromadzonych Danych osobowych, celach gromadzenia Danych osobowych, dostawcach tych Danych osobowych, podstawowych grupach odbiorców, terminach przechowywania oraz innych warunkach są dostępne w polityce prywatności Paysera i (lub) Partnerów.

Polityka prywatności Paysera znajduje się tu.

Historia zmian dokumentu

Wersja Umowy o współadministrowanie danych, obowiązująca klientów, którzy zaczęli korzystać z usługi do 2020.08.14