Pdf
Kthehu tek përmbajtja

Marrëveshja e përditësuar hyn në fuqi më: 15 Maj, 2023

Marrëveshja e Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave për Klientë Individual

1. Dispozitat e përgjithshme

 

1.1. Kjo Marrëveshje është lidhur ndërmjet Paysera dhe Klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore ndërmjet Klientit dhe Paysera-s kur Klienti regjistrohet në Sistem, hap një llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen sipas Shtojcave të Marrëveshjes, marrëveshjeve dhe rregullave të tjera që janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje. Këto kushte zbatohen për Klientin pasi Klienti njihet me kushtet e marrëveshjes dhe fillon të përdorë shërbimet përkatëse. Përveç kësaj Marrëveshjeje, marrëdhënia ndërmjet Paysera dhe Klientit në lidhje me ofrimin e Shërbimeve rregullohet gjithashtu nga aktet ligjore të zbatueshme për Klientin, marrëveshjet e lidhura me Klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë, drejtësisë.

1.3. Kjo Marrëveshje është një dokument me rëndësi të madhe, i cili do të ekzaminohet me kujdes nga Klienti përpara se Klienti të vendosë të regjistrohet në Sistem, të hapë një Llogari në Paysera dhe të përdorë Shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e kësaj Marrëveshjeje përpara se të vendosni të pajtoheni me to. Kjo Marrëveshje së bashku me Shtojcat e saj përcakton rreziqet specifike që mund të lindin gjatë përdorimit të Sistemit dhe jep udhëzime për përdorimin e sigurt të Sistemit.

1.4. Shtojcat e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave Klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në Shtesa. Kushtet e vendosura në Shtojca janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur Klienti fillon të përdorë shërbime që nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen Suplementet shtesë përkatëse të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim shtesë të llogarisë ose kërkohen dokumente shtesë të Klientit për ofrimin e shërbimeve të reja të zgjedhura, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi Klienti të kryejë të gjitha veprimet e specifikuara nga Paysera.

1.5. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje që zbatohen vetëm për Përdoruesit, nuk do të zbatohen për Klientët që nuk janë Përdorues dhe veprojnë sipas kësaj Marrëveshjeje dhe/ose Shtojcave të saj për qëllimet e veprimtarisë së tyre biznesore, tregtare ose profesionale.
1.6. Konceptet bazë të Marrëveshjes:

Te dhënat Personale – çdo informacion në lidhje me personin fizik (privat) identiteti i të cilit është i njohur ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose indirekt duke përdorur një kod personal (numri i identitetit kombëtar) dhe një ose më shumë tipare fizike, fiziologjike, psikologjike, ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individin.

Ditë pune – një ditë kur Paysera ofron shërbimet e saj, të përcaktuara nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato së bashku me Çmimet.

Paraja elektronike – paratë e klientit të ngarkuara, transferuara dhe të mbajtura në një llogari Paysera, të përcaktuara për transaksione pagese përmes sistemit.

Paysera – Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të qëndrimit të Klientit, dhe personave të tjerë juridikë që mund të punësohen për qëllimet e ofrimit të shërbimit; të gjitha shërbimet e pagesave do të sigurohen vetëm nga kompanitë e licencuara. Një profil fillestar hapet nga kompania Paysera Ltd, kryhet identifikimi i duhur i Klientit dhe një llogari IBAN jepet nga një kompani, e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe ka një licencë për një veprimtari të tillë. Detajet ligjore të këtyre kompanive janë dhënë në fund të Marrëveshjes.

Përfituesi – një person fizik ose juridik, një organizatë tjetër ose degë e saj, e specifikuar në Urdhrin e Pagesës si një përfitues i fondeve të transaksionit të Pagesës.

Deklarata – një dokument i përgatitur dhe siguruar nga Paysera, i cili përfshin informacion në lidhje me Transaksionet e Pagesave të ekzekutuara gjatë një periudhe specifike kohore.

Çmimi – çmimet për shërbimet dhe transaksionet Paysera të konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregulloret e përcaktuara.

Klient – një person fizik i cili është regjistruar në sistem dhe ka krijuar një profil.

Identifikimi i klientit –verifikimin e identitetit të Klientit sipas procedurës së përcaktuar në Sistem.

Tarifa –një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një Transaksion Pagesash dhe / ose shërbime të ngjashme.

Transfer – një transaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të përfituesit me iniciativën e pagesës.

Urdhri i Pagesës – një urdhër (transfer pagese) nga paguesi ose marrësi te ofruesi i shërbimeve të pagesave për të ekzekutuar një transaksion.

Transaksion pagese – një transfer parash ose një operacion deponimit/tërheqjes i filluar nga paguesi ose marrësi.

Shërbimi i Pagesave – shërbime, gjatë sigurimit të të cilave krijohen kushte për të deponuar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesës, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me menaxhimin e llogarisë së pagesës; transaksionet e pagesave, përfshirë transferimin e parave të mbajtura në llogarinë e pagesave të hapura në institucionin e ofruesit të shërbimeve të pagesave të përdoruesit të shërbimeve të pagesave, ose në një institucion tjetër pagese; transaksione pagese kur paratë i jepen Përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksione pagese duke përdorur një kartelë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transfere krediti, përfshirë transferimet periodike; lëshimin dhe/ose pranimin e instrumenteve të pagesës; dërgesat e parave; shërbime për inicimin e pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë.

Instrumenti i Pagesës – çdo instrument pagese që sistemi lejon të lidhë me llogarinë Paysera dhe të përdorë për të kryer transfere pagesash.

Paguesi – një person fizik ose juridik, ose organizatë tjetër ose dega e saj, i cili ka një llogari pagese dhe lejon të ekzekutojë një urdhër pagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogarie pagese, paraqet një urdhër pagese.

Llogaria e Paysera ose Llogaria – një llogari e hapur në sistem në emër të klientit dhe që përdoret për të bërë pagesa dhe transaksione të tjera pagesash. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të klientit.

Shërbim – shërbimi i emetimit të parave elektronike dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Paysera; një shërbim pagese i ofruar nga Paysera, gjithashtu çdo shërbim tjetër i ofruar nga Paysera.

Aplikacioni Paysera – një aplikacion mobil për menaxhimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe i përdorur në pajisjet mobile.

Profil – rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë të cilit ruhen të dhënat personale të klientit të regjistruar, krijohet një emër hyrjeje dhe përcaktohen të drejtat e klientit në sistem.

Gjuhët e e pranueshme – ndonjë nga gjuhët e disponueshme në sistem.

Shtojcë – një marrëveshje ndërmjet Paysera dhe klientit për sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera. Një shtesë mund të identifikohet si një marrëveshje, rregulla, deklaratë, plan ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një shtesë është një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

Vërtetim i fortë i klientit – procedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementëve të kategorizuar si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri personal i identifikimit), posedimi (p.sh. shenja, kartela inteligjente, telefoni celular) dhe qenësia (p.sh. karakteristikat biometrike, të tilla si një gjurmë gishtash). Kjo procedurë zbatohet kur klienti hyn në llogarinë e tij të pagesës në internet ose përmes mjeteve të tjera të aksesit në distancë, fillon një transaksion pagese elektronike dhe, përmes mjeteve të qasjes në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit në kryerjen e një pagese ose ndonjë lloji tjetër të keqpërdorimit.

Sistemi – një zgjidhje softuer në faqet e internetit të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për sigurimin e shërbimeve Paysera.

Marrëveshje – një marrëveshje ndërmjet klientit dhe Paysera, e cila përfshinë Marrëveshjen aktuale të Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave për klientët privat, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (Shtesa, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë por jo kufizuar në informacionin në faqet e internetit, e cila është referuar në Marrëveshjen aktuale të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët privat.

Pëlqimi – pëlqimin e paguesit për të kryer një transaksion pagese të paraqitur sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të marrëveshjes.

Fjalëkalimi (Fjalëkalimet) – çdo kod klienti i krijuar në sistem, kodi i klientit i krijuar në sistem i përdorur gjatë procedurës së vërtetimit të fortë të klientit ose një kod sigurie një herë që i jepet Klientit nga Paysera për qasje në profilin dhe/ose llogarinë Paysera ose për fillimin, konfirmimin dhe/ose menaxhimin e shërbimeve individuale të ofruara nga Paysera, Transaksionet e pagesave për fillimin, autorizimin, ekzekutimin, miratimin ose marrjen e pagesës.

Pala – Paysera ose Klienti.

Identifikues unik – një kombinim i shkronjave, numrave ose simboleve që Paysera, si një ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofron përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe që përdoret për të identifikuar përdoruesin e shërbimeve të pagesave që marrin pjesë në transaksionin dhe/ose llogarinë e përdoruesi i përdorur në transaksionin.

Përdorues – një klient i cili operon sipas Marrëveshjes për qëllime që nuk kanë të bëjnë me biznesin, tregtinë ose aktivitetin profesional të këtij personi.

2. Regjistrimi në sistem dhe krijimi i një profili

 

2.1. Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, Klienti duhet të regjistrohet në Sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë Klientin e ri pa treguar arsyet, megjithatë, Paysera siguron se refuzimi për t'u regjistruar do të bazohet gjithmonë në arsye të rëndësishme të cilat Paysera nuk duhet ose nuk ka të drejtë t'i zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në sistem, krijohet një profil për klientin. Profili është personal dhe vetëm pronari i tij, pra Klienti, ka të drejtë ta përdorë atë. Pasi Klienti të jetë regjistruar në sistem dhe të krijohet një profil, një llogari Paysera hapet automatikisht për Klientin. Llogaria Paysera funksionon sipas procedurës së përcaktuar në nenet 4 dhe 5 të kësaj Marrëveshjeje.

2.3. Klienti do të ketë vetëm një Profil.

2.4. Marrëveshja do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet e vlefshme për një kohë të pacaktuar pasi Klienti të jetë regjistruar në Sistem, të njihet me Kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe të shprehë pëlqimin e tij për të respektuar Kushtet.

2.5. Regjistrimi i klientit në sistem nënkupton konfirmimin e klientit se ai është njohur dhe është dakord me kushtet e Marrëveshjes dhe merr përsipër t'i zbatojë ato. Paysera ofron shërbime për personat që kanë mbushur moshën të paktën 7 (shtatë), personat që nuk kanë mbushur moshën 7 (shtatë) u ndalohet të përdorin shërbimet e Paysera. Nëse Klienti nuk ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë), ai duhet të paraqesë pëlqimin me shkrim të përfaqësuesve të tij ligjorë (prindërve/kujdestarëve). Paysera ka të drejtë të kërkojë në çdo kohë pëlqimin me shkrim (përfshirë të noterizuar) të përfaqësuesve ligjorë të Klientit (prindërve/kujdestarëve ose kujdestarëve). Nëse Klienti nuk jep pëlqimin me shkrim brenda afatit të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë menjëherë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të tyre.

2.6. Klienti konfirmon se ka dhënë të dhënat e sakta gjatë regjistrimit në Sistem dhe, nëse ka nevojë për ndryshim ose shtim të të dhënave, Klienti do të dorëzojë vetëm të dhënat e sakta. Klienti do të përballet me çdo dëmtim që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e Shërbimeve, Klienti do të konfirmojë profilin, ofrimin e një shërbimi të ri ose një pjesë të një shërbimi dhe do të kryejë procedurën e identifikimit të klientit sipas rrethanave dhe procedurave të përcaktuara në Marrëveshje ose në sistemi. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i Profilit dhe ofrimi i Shërbimeve të reja kryhet për të garantuar mbrojtjen e interesave të Klientit dhe Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do ta ndihmonin Paysera-n të identifikojë Klientin dhe/ose të marrë informacion të rëndësishëm të nevojshëm për ofrimin e duhur të Shërbimeve Paysera për Klientin. Të dhënat dhe/ose dokumentet specifike që duhen dorëzuar duhet të tregohen në mesazhin drejtuar Klientit për domosdoshmërinë e kryerjes së procedurave të identifikimit ose verifikimit.

2.9. Kur kryen identifikimin e Klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë që Klienti të dorëzojë origjinalet dhe/ose kopjet e tyre të dokumenteve të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter ose person tjetër i autorizuar nga shteti.

2.10. Kushtet, vendndodhjet, procedurat dhe çmimet e procedurës së identifikimit të klientit specifikohen këtu.

2.11. Në raste të veçanta, kur kryen detyra të përcaktuara nga legjislacioni ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh. duhet të sigurohet origjinali i dokumentit), Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të kryejë identifikimin e klientit procedurë me një metodë specifike të treguar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që Klienti mund të konfirmojë (nënshkruajë) dokumentet (p.sh. marrëveshjet, pëlqimet, etj.) me mjete elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me Klientin ose transaksionet e kryera prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të Klientit derisa Klienti të japë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të plotësojë dhe përditësojë periodikisht pyetësorin e Klientit. Nëse Klienti nuk ofron informacione dhe/ose dokumente shtesë brenda një periudhe të arsyeshme kohore të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të Shërbimeve për Klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzime e Klientit.

2.14. Klienti do të marrë një njoftim për konfirmimin e profilit, ofrimin e një shërbimi të ri ose ofrimin e rinovuar të shërbimeve të pezulluara nëpërmjet email adresës që është treguar gjatë regjistrimit në sistem, ose përmes mesazhit SMS, nëse klienti ka specifikuar vetëm një numër telefoni mobil.

2.15.Nëse Klienti ka dhënë të dhëna të pasakta, ai duhet t'i korrigjojë ato, dhe nëse Klienti ka krijuar disa Llogari për shkak të të dhënave të pasakta, Klienti duhet të njoftojë Paysera-n për këtë, në mënyrë që Llogaritë e krijuara të bashkohen në një Llogari. Klienti që nuk përmbush kërkesat e kësaj klauzole mund të bllokohet, të kryejë transaksione të njohura si të pavlefshme dhe të dhënat, nëse është e nevojshme, t'u transferohen autoriteteve të zbatimit të ligjit.

3.Çmimet e Shërbimeve Paysera dhe Procedura e Pagesës

 

3.1. Çmimet dhe kushtet për sigurimin e Shërbimeve Paysera përcaktohen në Nenin përkatës të kësaj Marrëveshjeje, në Faqja e çmimeve , ose në Shtojcën kushtuar një Shërbimi specifik.

3.2. Nëse Paysera ul çmimet e përgjithshme për sigurimin e Shërbimeve që ofrohen në Sistem, çmimet e reja do të zbatohen menjëherë pas botimit të tyre pa marrë parasysh nëse klienti është informuar, por vetëm nëse Çmimet nuk janë ndryshuar në mënyrën e përcaktuar në nenin 11.

3.3. Tarifat e Paysera zbriten:

3.3.1. në kohën e transaksionit të pagesës;

3.3.2. nëse Tarifat e Komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një Transaksioni Pagesash, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) viteve pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës. Klienti informohet për Tarifat e Komisionit të zbritura sipas procedurës së përcaktuar në këtë artikull nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore kur Tarifa e Komisionit është zbritur;

3.3.3.Tarifa e Komisionit për transaksionin i tregohet Klientit përpara Transaksionit të Pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e Instrumentit ose Shërbimit të veçantë të Pagesës).

3.4. Klienti konfirmon që ata kanë studiuar me kujdes Çmimet dhe Kushtet e Pagesës Transferet dhe Shërbimet e tjera Paysera që janë të aplikuara dhe të rëndësishme për klientin.

3.5. Paysera ka të drejtë të zbresë Tarifën nga llogaria ku është kryer transaksioni ose nga Llogaritë e tjera të hapura në Paysera.

3.6. Tarifa e Komisionit do të paguhet në monedhën e treguar në Marrëveshje, Shtojcën e Marrëveshjes ose në faqet e internetit të referuara në këtë Marrëveshje ose Shtojcën e saj.

3.7. Klienti merr përsipër të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në llogarinë e tij për të paguar ose zbritur Tarifën e Komisionit. Nëse shuma e fondeve në monedhën e treguar është e pamjaftueshme për të mbuluar Tarifën e Komisionit, Paysera ka të drejtë, por jo detyrimin, të zbresë Tarifën e Komisionit nga fondet e mbajtura në Llogari në një monedhë tjetër, duke konvertuar monedhën në atë të nevojshme në në përputhje me kursin e këmbimit valutor të aplikuar nga Paysera për Klientin. Kursi standard i këmbimit të monedhës Paysera është botuar këtu . Nëse ka para në disa monedha të ndryshme në llogari, Paysera mund t'i këmbejë ato me monedhën e pagueshme në përputhje me rendin alfabetik të shkurtesave ndërkombëtare të monedhave.

3.8. Klienti, pasi nuk ka paguar Paysera shpërblimin për Shërbimet e ofruara, me kërkesën e Paysera duhet të paguajë 0,05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e një llogarie Paysera. Metodat e mbajtjes së fondeve të klientit në llogarinë Paysera. . Kushtet për deponime, transfere dhe tërheqjen e fondeve

 

4.1. Sipas kësaj Marrëveshjeje, llogaria Paysera hapet për klientin në sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.
4.2. Llogaria Paysera i lejon Klientit të deponoj, transferojë, mbajë në llogari fondet e destinuara për transfere, të kryejë transfere parash lokale dhe ndërkombëtare, të paguajë kontribut, të marrë para në llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë transaksione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me transfere parash.

4.3. Në varësi të licencës së disponueshme të kompanisë së grupit Paysera që regjistroi Klientin dhe i dha atij një llogari Paysera, fondet e Klientit në llogarinë Paysera mund të mbahen në një nga mënyrat e mëposhtme:

4.3.1. Paratë elektronike, të cilat Paysera lëshon pasi Klienti transferon ose depoziton fonde në llogarinë Paysera të Klientit. Pasi Klienti të ketë depozituar, transferuar ose marrë fonde në Llogari, Paysera, pasi i ka marrë ato, i krediton këto fonde në Llogarinë e Klientit, duke emetuar kështu para Elektronike me vlerë nominale monetare. Këto para elektronike i atribuohen Klientit dhe mbahen në llogarinë Paysera të Klientit dhe ruhen në përputhje me kërkesat e specifikuara në aktet juridike;

4.3.2. fondet (shuma e parave) vlera nominale e të cilave korrespondon me vlerën nominale të fondeve (shumës së parave) të deponuara, të marra ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.4. Klienti zgjedh një metodë specifike të mbajtjes së parave elektronike ose fondeve (sasia e parave) (në tekstin e mëtejmë së bashku - fondet) në llogarinë Paysera në Llogari duke zgjedhur funksionin "Udhëzimet e rimbushjes", i cili ofron udhëzime për depozitimin e fondeve për secilin mënyra e depozitimit të fondeve. Udhëzimet e depozitimit të fondeve dhe të dhënat e përfshira në to konsiderohen (mund të) konsiderohen identifikues unikë, të cilët janë të nevojshëm për ekzekutimin e saktë të transaksionit të pagesës.

4.5. Vlera nominale e fondeve përkon me vlerën nominale të fondeve të deponuara ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.6. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera, përveç parave elektronike, mund të konsiderohen si një deponim, për të cilën mund të paguhet interesi në përputhje me kushtet e një shtojce të veçantë të kësaj Marrëveshjeje. Paratë elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera nuk janë depozitë dhe për ruajtjen e saj, Paysera nuk paguan interes ose nuk ofron ndonjë përfitim tjetër në lidhje me kohëzgjatjen e periudhës që Klienti mban para elektronike në llogarinë Paysera.
4.7. Klienti mund të krijojë dhe të ketë disa llogari Paysera në të njëjtën llogari dhe t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

4.8. Fondet e ruajtura në llogarinë Paysera të Klientit mund të tërhiqen (shlyhen) me vlerën e saj monetare nominale në çdo kohë, me kërkesë të Klientit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në Marrëveshje, kur zbatohen kufizime për llogarinë.

4.9. Klienti shpreh dëshirën e tij për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve duke krijuar një urdhër pagese për të transferuar fondet nga llogaria e tij Paysera në çdo llogari tjetër të specifikuar prej tij (bankat dhe sistemet elektronike të pagesave në të cilat Paysera mund të transferojë para tregohen këtu) ose tërhiqni fondet nga llogaria Paysera në mënyra të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të specifikuara në Sistem. Paysera ka të drejtë të zbatojë kufizimet e tërheqjes (shërbimit) të fondeve, të cilat janëparashikuara këtu .

4.10. Nuk zbatohen kushte specifike për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve që ndryshojnë nga transfertat standarde të pagesave dhe operacionet e tjera të pagesave të kryera në llogarinë Paysera. Shuma e fondeve që do të tërhiqen (shlyhen) ose do të transferohen zgjidhet nga Klienti.

4.11. Asnjë tarifë shtesë nuk ngarkohet për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve. Në rastin e tërheqjes (shlyerjes) të fondeve, Klienti paguan tarifën e zakonshme të komisionit për transferin ose pagesën e përfunduar të pagesës, e cila varet nga transaksioni i pagesës i kryer nga Klienti. Zbatohen tarifat standarde të komisionit për transferin ose tërheqjen e fondeve Paysera.

4.12. Nëse Klienti përfundon Marrëveshjen dhe aplikon për mbylljen e llogarisë Paysera dhe anulimin e Llogarisë në Sistem, ose nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimit të llogarisë Paysera për Klientin në rastet e parashikuara në Marrëveshje dhe anulon Llogaria e klientit në sistem, paratë në llogarinë Paysera transferohen në llogarinë bankare të Klientit të specifikuar nga Klienti ose në llogarinë elektronike të pagesës së një sistemi tjetër. Paysera ka të drejtë të zbresë nga këto rimbursime shumat që i takojnë Paysera-s (tarifa e komisionit për Paysera-n dhe që nuk paguhet nga Klienti për ofrimin e Shërbimeve dhe shpenzimeve të Paysera-s, duke përfshirë, nuk kufizohet vetëm në gjobat dhe dëmet e vendosura nga Organizatat Ndërkombëtare të Kartave, institucionet e tjera financiare dhe/ose autoritetet shtetërore, të shkaktuara nga Paysera si rezultat i shkeljes së Marrëveshjes nga Klienti).

4.13. Nëse Paysera dështon t'i kthejë fondet Klientit për arsye jashtë kontrollit të Paysera, Klienti informohet menjëherë për këtë. Klienti duhet të specifikojë menjëherë një llogari tjetër ose të sigurojë informacion shtesë të nevojshëm për rimbursimin (pagesën).

5. Përdorimi i llogarisë Paysera

 

5.1. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera duke u identifikuar në Profil me emrin e tij të hyrjes dhe fjalëkalimin dhe duke kryer vërtetim shtesë (Autentifikimi i fortë i klientit).

5.2. Paysera i dërgon një kod sigurie një herë Klientit me SMS ose ofron një mundësi për të konfirmuar veprimin përmes funksionit të konfirmimit të Aplikacionit Paysera në rastet e mëposhtme:

5.2.1. kur Klienti hyn në Profil nga një pajisje tjetër nga zakonisht;

5.2.2. kur Klienti ndryshon fjalëkalimin e profilit;

5.2.3. kur Klienti ndryshon adresën e postës elektronike të specifikuar në profilin;

5.2.4. kur Klienti ndryshon numrin e telefonit të specifikuar në Profil;

5.2.5. në rastet e përcaktuara në aktet ligjore të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi Klientin dhe (ose) Bashkimit Evropian, kur është e detyrueshme të zbatohet një procedurë vërtetimi më e sigurtë;

5.2.6. kur Klienti identifikohet nga e njëjta pajisje, nëse më parë kishte dalë nga profili;

5.2.7. kur Klienti konfirmon numrin e telefonit.

5.3. Klienti duhet të marrë të gjitha masat e mundshme të sigurisë, të kontrollojë certifikatën e faqes së internetit bank.paysera.com dhe të sigurohet që kodi i sigurisë një herë i marrë me SMS ose funksioni i verifikimit të Aplikacionit Paysera është përdorur saktë dhe kodi i sigurisë një herë është përdorur. futur ose funksioni përdoret në profilin Paysera. Paysera nuk mban përgjegjësi për humbjet e Klientit të shkaktuara nga përdorimi i kodit të sigurisë një herë ose funksioni i verifikimit në faqet e rreme të Paysera-s të krijuara nga palë të treta me mashtrim ose në mënyra të tjera të paligjshme, zbulimi i kodit të sigurisë një herë palëve të treta të cilët nuk keni të drejtë të aksesoni Profilin e Klientit, ose kushte të tjera të përcaktuara në pikën 14.4 të Marrëveshjes për mospërmbushje të detyrimeve të Klientit.

5.4. Transaksionet e pagesave nga llogaria Paysera e Klientit mund të kryhen:

5.4.1. në llogarinë e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.4.2. në llogaritë bankare lituaneze, të BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vendet e huaja, Transaksionet e Pagesave për të cilat janë të ndaluara: Paysera informon Klientin për këto vende në Sistem);

5.4.3. në llogaritë në sistemet e tjera të pagesave elektronike të specifikuara në Sistem.

5.5. Kur klienti dorëzon një urdhër pagese për të kryer një transferim pagese ndërkombëtare, suplementi Kushtet për ekzekutimin e transfertave ndërkombëtare të pagesave zbatohet për to përveç kësaj Marrëveshjeje.

5.6. Shkëmbimi i valutës bazohet në kursin e këmbimit të Paysera-s i vlefshëm në momentin e konvertimit dhe përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu (kurset e këmbimit aplikohen menjëherë dhe pa njoftim të veçantë).

5.7. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera ofrohen në e faqen e çmimeve. Nëse Klienti nuk është identifikuar në Profil dhe nuk ka kryer transaksione në llogari për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë se Profili dhe Llogaria(t) nuk janë në përdorim (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë(at), duke informuar Klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë përpara përfundimit, me kusht që Profilet dhe Llogaritë të mos përdoren dhe të mos ketë fonde në Llogaritë. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do ta lërë profilin të hapur dhe do të mbyllë vetëm llogarinë(at) joaktive. Nëse Profili i Klientit dhe llogaria(t) me fonde në to mbeten joaktive për dy vjet, Paysera do të fillojë të aplikojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e Profilit dhe Llogarive joaktive me fonde në to, e cila ofrohet këtu.

5.8. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga llogaria Paysera e Klientit në llogarinë bankare të klientit, kartën ose llogarinë e pagesave të një sistemi tjetër pagese elektronike, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë ose një tjetër sistem pagese elektronike në llogarinë Paysera.

5.9. Lista e bankave dhe sistemeve elektronike të pagesave, në të cilat mund të kryhen Transfertat e Pagesave, si dhe tarifat e komisionit dhe kushtet e aplikuara për transfertat janë të specifikuara këtu.

5.10. Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga Llogaria Paysera e Klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e Transferit të Pagesës dhe çmimi i Shërbimit Paysera, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet.

5.11. Kur një transferim i ndryshëm nga një SEPA, TARGET2, ose SEPA Instant kryhet dhe Klienti transferon para nga llogaria e tij Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me transfertën e pagesës, Marrësit i jepen informacionet e mëposhtme, të cilat në varësi të opsioneve teknike mund të transferohen në një ose disa nga mënyrat e mëposhtme:

5.11.1. informacioni i detajuar në lidhje me Klientin-Pagues jepet në fushën e Paguesit kryesor, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga e-banking ose sistemi përkatës i pagesave;

5.11.2. informacioni i detajuar rreth Paguesit-Klienti jepet në fushën e qëllimit të pagesës;

5.11.3. së bashku me transfertën e pagesës, Marrësit i jepet një lidhje unike vetëm për atë transfertë të veçantë, e cila i ridrejton në faqen e internetit ku specifikohen informacione të detajuara rreth pagesës dhe paguesit.

5.12. Në rast se Paguesi tregon të dhëna të pasakta të Marrësit (identifikues unikë), dhe Urdhri i Pagesës ekzekutohet sipas të dhënave të ofruara nga Paguesi (për shembull, Paguesi tregon një numër të gabuar llogarie), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet në mënyrë të duhur dhe nuk do t'ia kthejë shumën e transferuar paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit për ta bërë këtë, Paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt personin që ka marrë transferimin, në çështja e kthimit të parave.

5.13. Klienti është i detyruar të japë një Urdhërpagesë për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës në përputhje me udhëzimet e specifikuara në Sistem dhe të vlefshme në momentin e transferimit. Në rast se Klienti është Marrësi, ata janë të detyruar t'i japin Paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që Urdhërpagesa për Transaksionin e Pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në Sistem dhe të jetë e vlefshme në momentin e transferimit. Përpara se të dërgoni një urdhërpagesë për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose t'i dërgoni informacione një paguesi tjetër, Klientit i kërkohet të kontrollojë dhe përditësojë udhëzimet e rimbushjes së llogarisë. Këto udhëzime dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen si identifikues unikë, të kërkuar për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

5.14. Nëse Paguesi paraqet një Urdhërpagesë të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për Transferin e Pagesës, por Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar ende, Paguesi mund të kërkojë korrigjimin e Urdhërpagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e Urdhërpagesës, siç tregohet në Sistem.

5.15. Me kusht që Paysera ka marrë fonde, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në Urdhërpagesën në llogarinë e Marrësit (p.sh. llogaria e Marrësit është e mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose përndryshe), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit në dërguesi jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, mund të aplikohen tarifa për kthimin e një Urdhërpagese të parashikuar në Sistem. Nëse Paysera nuk mund t'i kreditojë fondet e treguara në Urdhërpagesën Marrësit për shkak të gabimeve që Paguesi ka bërë në Urdhërpagesën, por Paguesi kërkon të kthejë fondet e treguara në Urdhërpagesën, Urdhërpagesa mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen te Paguesi, por vetëm me kërkesë me shkrim të Paguesit dhe nëse Marrësi pranon t'i kthejë fondet Paguesit (nëse Marrësi mund të identifikohet). Në këtë rast, aplikohen tarifat për anulimin e Urdhërpagesës të treguara në Sistem.

5.16. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një Urdhërpagesë, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në Urdhërpagesë ose mungesës së informacionit, dhe as Paguesi dhe as Marrësi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e Urdhërpagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të gjurmuar Transaksionin e Pagesës në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë Urdhërpagesën. Për të gjurmuar transaksionin e pagesës, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.16.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të Paguesit (adresën e emailit ose numrin e telefonit), Paysera kontakton paguesin për specifikimin e Urdhërpagesës.

5.16.2. Nëse Paysera nuk ka detaje kontakti të Paguesit dhe as Paguesi dhe as Marrësi nuk kontaktojnë Paysera-n në lidhje me fondet e treguara në Urdhërpagesën, Paysera kontakton ofruesin e shërbimeve të pagesës së Paguesit i cili ka dërguar fondet e treguara në Urdhërpagesë me një kërkoni të kontaktoni paguesin për specifikimet e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi për të kontaktuar me mjete elektronike me ofruesin e shërbimeve të pagesave të Paguesit.

5.16.3. Nëse mjetet e sipërpërmendura nuk ndihmojnë në gjurmimin e transaksionit të Pagesës, Paysera ka të drejtë të bëjë një transferim pagese prej 0,01 EUR (shuma e ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse Transferta e Pagesës është bërë në një monedhë tjetër) ose një transferim tjetër minimal pagese te paguesi me një kërkesë të specifikuar në destinacion për të kontaktuar Paysera-n dhe për të sqaruar udhëzimin e gabuar të pagesës me e-mail. Kjo masë është e zbatueshme nëse llogaria e Paguesit nga e cila janë marrë fondet i dihet Paysera-s dhe kostot e një transferimi të tillë pagese janë të arsyeshme, dhe shuma e transferimit të pagesës është të paktën 10.00 euro (dhjetë) (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse Transferimi i Pagesës është bërë në një monedhë tjetër).

5.17. Në të gjitha rastet e renditura në pikën 5.16 të Marrëveshjes, aplikohet tarifa e rregullimit të urdhërpagesës e specifikuar në Sistem, e cila zbritet nga shuma e transferuar, përpara se të përfshihet në Llogarinë e Klientit-Marrës

5.18. Nëse nuk është e mundur të zbatohet ndonjë nga mjetet e gjurmimit të transaksionit të pagesës të renditur në pikën 5.16 të Marrëveshjes, si dhe në rastet kur është ende e pamundur të përcaktohet Përfituesi sipas të dhënave të ofruara dhe/ose të korrigjuara nga Paguesi në Urdhërpagesën, fondet ruhen në sistemin Paysera derisa Paguesi ose Përfituesi të kërkojë dhe të dhëna shtesë , të cilat do të lejonin që fondet të kreditohen te Përfituesi (pas zbritjes së tarifës së rregullimit të Urdhërpagesës nga shuma që do të transferohet, përpara duke e përfshirë atë në Llogarinë e Klientit-Përfitues). Këto fonde gjithashtu mund t'i kthehen Paguesit me kërkesë me shkrim të Paguesit. Në këtë rast, aplikohet tarifa e specifikuar në Sistem për kthimin e fondeve, e cila zbritet nga shuma e transferuar përpara se fondet t'i kthehen Paguesit.

5.19. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë janë kredituar ose zbritur nga llogaria e tij Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera-n për këtë. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk i përkasin. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë dhe Klienti jep një pëlqim të parevokueshëm për të zbritur paratë nga llogaria e tij Paysera pa urdhër të Klientit. Nëse shuma e parave në llogarinë e klientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tyre të tjera gabimisht, Klienti angazhohet pa kushte t'i kthejë Paysera paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e Paysera në llogarinë e tyre. llogaritë e tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse Klienti nuk i kthen paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesë të Paysera-s, Klienti do t'i paguajë Paysera-s gjoba ditore prej 0,05 për qind për çdo ditë në të cilën është tejkaluar afati kohor.

5.20. Klienti ka të drejtë të ndryshojë kufijtë e transferimit të llogarisë Paysera duke kryer një procedurë shtesë të verifikimit të llogarisë në përputhje me procedurën e vendosur në Sistem dhe duke vendosur kufij të tjerë pagesash, të cilat hyjnë në fuqi 12 orë pas procedurave të verifikimit për vendosjen e kufijve shtesë. Klienti mund të vendosë madhësinë e kufijve sipas gjykimit të tij dhe mund të kontrollojë madhësinë e kufijve të aplikuar ndaj tij duke u identifikuar në llogarinë e tij, por Paysera ka të drejtë të kufizojë madhësinë e kufijve të transfertave të pagesave dhe të kërkojë nga Klienti të të kryejë një procedurë shtesë të identifikimit të klientit në përputhje me procedurën e vendosur në Sistem. Klienti njoftohet për hyrjen në fuqi të kufirit me e-mail. Kjo klauzolë e Marrëveshjes nuk mund të zbatohet për të miturit nën moshën 14 vjeç ose persona të tjerë për të cilët mund të zbatohen kufijtë e madhësisë.

5.21. Klienti mund të kontrollojë gjendjen dhe historinë e llogarisë duke u identifikuar në profilin. Ka gjithashtu informacion për të gjitha tarifat e komisionit të aplikuara dhe tarifat e tjera të zbritura nga llogaria e klientit gjatë një periudhe të zgjedhur kohore.

5.22. Klienti konfirmon se:

5.22.1. fondet që derdhen në llogarinë e tij Paysera nuk janë marrë në bazë të aktiviteteve të paligjshme;

5.22.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për qëllime të paligjshme, duke përfshirë veprime dhe transaksione me qëllim legalizimin e fondeve që rrjedhin nga veprimtari kriminale ose të tjera të paligjshme.

5.23. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria e Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.23.1. nëpërmjet internetit, duke hyrë në profilin e tyre;

5.23.2. nëpërmjet aplikacionit Paysera (Suplementi Menaxhimi i llogarisë Paysera nëpërmjet aplikacionit Paysera zbatohet pasi Klienti të ketë rënë dakord me kushtet e Suplementit);

5.23.3. nga Instrumentet e Pagesave të lidhura me Llogarinë Paysera (Suplementi Instrumentet e pagesës zbatohet pasi Klienti ka rënë dakord për kushtet e Suplementit);

5.23.4. me instrumente të tjera matjet e treguara nga Paysera pasi Klienti ka rënë dakord me kushtet e përdorimit të këtyre instrumenteve.

5.24. Konfirmimet, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të klientit të kryera përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke verifikuar identitetin e tyre në këtë mënyrë trajtohen si përfundim i një marrëveshjeje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.25. Ekzekutimi i urdhërpagesave nga llogaria Paysera nëpërmjet internetit:

5.25.1. Për të kryer një Transaksion Pagesë nëpërmjet Internetit, Klienti duhet të plotësojë një Urdhërpagesë në Sistem dhe ta dorëzojë atë për ekzekutim, duke konfirmuar elektronikisht në Sistem Pëlqimin e tij për ekzekutimin e Urdhërpagesës.

5.25.2. Dorëzimi i Urdhërpagesës në Sistem është një marrëveshje e Klientit për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës i cili nuk mund të anulohet (anulimi i Urdhërpagesës është i mundur vetëm derisa të ketë filluar ekzekutimi i Urdhërpagesës – statusi i Urdhërpagesës dhe mundësia e anulimit janë të dukshme në profilin e klientit).

5.25.3. Kur dorëzoni një urdhërpagesë në sistem nga llogaria e klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, Klienti mund të zgjedhë të kryejë një transferim pagese të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, Klienti vendos një fjalëkalim për transferimin gjatë formimit të një Urdhërpagese. Transferimi i pagesës do të përfundojë vetëm pasi Marrësi të vendosë fjalëkalimin e vendosur nga Klienti-Pagues. Nëse Marrësi nuk fut fjalëkalimin e vendosur nga Paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të Paguesit në 30 (tridhjetë) ditë. Momenti i autorizimit të një transferte pagese të tillë konsiderohet momenti kur Marrësi vendos fjalëkalimin e transfertës. Një transferim i tillë pagese nuk mund të anulohet pasi Marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferimit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurt të fjalëkalimit të pagesës te Marrësi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm Marrësit.

5.25.4. Kur plotëson një Urdhërpagesë, Klienti mund të shënojë një datë pagese të ardhshme e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita kur është plotësuar Urdhërpagesa. Nëse shuma e parave në llogarinë Paysera të Klientit është e mjaftueshme në ditën e caktuar nga Klienti, Urdhri i Pagesës do të ekzekutohet. Një transferim në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së caktuar (00:00 paradite në përputhje me zonën kohore të serverit EET). Transferimi në një llogari bankare kryhet brenda kushteve të përcaktuara në Sistem.

5.25.5. Në rast se Urdhri i Pagesës është plotësuar gabimisht, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet, përveç rasteve kur Paysera, me iniciativën e saj, në raste të jashtëzakonshme korrigjon Urdhërpagesën ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar saktësinë e informacionit për të ekzekutuar pagesën. Porosit sipas një procedure të rregullt.

5.25.6. Në rast se shuma e parave në llogarinë Paysera të Klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar Transferin e Pagesës, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, Sistemi do të tentojë të ekzekutojë Urdhërpagesën edhe për 5 (pesë) ditë të tjera pas marrjes së Urdhërpagesës. . Nëse gjatë kësaj periudhe kohore shuma e parave në llogari është ende e pamjaftueshme për të ekzekutuar Urdhërpagesën, Urdhërpagesa do të anulohet dhe nuk do të tentohet më të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në Llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, transferta e pagesës nuk do të ekzekutohet derisa Klienti të konvertojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve kur Klienti ka porositur një funksion automatik të këmbimit valutor ose transferimi synohet për të paguar mallra ose shërbime nëpërmjet sistemit Paysera).

5.26. Kushtet e përdorimit të metodave të menaxhimit të llogarisë Paysera të ndryshme nga ato të specifikuara në pikën 5.23 të Marrëveshjes (përveç menaxhimit të llogarisë Paysera në internet) përcaktohen në shtojca të veçanta që synojnë të rregullojnë metoda specifike të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtojca specifike që rregullon metodat e tjera të menaxhimit të llogarisë Paysera do të zbatohet për Klientin nëse Klienti dëshiron të përdorë metodën përkatëse të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtesa hyn në fuqi për Klientin që nga momenti kur Klienti konfirmon në mënyrë elektronike ose ndryshe se ai ka lexuar kushtet e Shtojcës dhe shpreh pëlqimin e tij për të përdorur Shërbimin e specifikuar në Shtojcë.

5.27. Informacioni mbi transaksionet e kryera dhe të marra jepet nga Paysera në Pasqyrën e Llogarisë së Klientit. Klienti mund të hyjë në profilin e tij dhe ta shikojë këtë informacion pa pagesë ose ta printojë atë në një frekuencë të zgjedhur.

6. Deponimi dhe tërheqja e parave të gatshme

 

6.1. Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të deponuar para në llogarinë e Paysera në kushtet e specifikuara në sistem. Vendndodhjet, termet, monedhat, limitet dhe çmimet e deponimint të parave të gatshme jepen këtu.

6.2. Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të tërhequr para nga llogaria sipas kushteve të specifikuara në sistem. Vendndodhjet, termet, monedhat, limitet dhe çmimet e tërheqjes së parave janë dhënë këtu.

6.3. Klienti do të llogarisë paratë e gatshme për t'u deponuar në llogarinë Paysera vetë para deponimit ose pas tërheqjes së tyre, dhe të bëjë komente ose pretendime në lidhje me sasinë e parave të gatshme ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes, kur është e nevojshme.

6.4. Pasi klienti të ketë deponuar para në llogarinë e tyre Paysera, ata mund të disponojnë me paratë elektronike menjëherë pasi Paysera t'i marrë ato.

7. Fatura e urdhërit të pagesës, kërkesat e aplikuara në urdhërit të pagesës dhe refuzimi i ekzekutimit të urdhërit të pagesës

 

7.1. Kur klienti është pagues, urdhërpagesa konsiderohet e marrë nga Paysera (fillon llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një urdhër pagese të tillë) në ditën e marrjes së tij, ose, nëse momenti i marrjes së urdhërpagesës nuk është një ditën e punës së Paysera, urdhri i pagesës konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës të Paysera.

7.2. Një Urdhër Pagesë i marrë nga Paysera në një ditë pune e Paysera, por jo gjatë orarit të punës të caktuar nga Paysera, konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës në Paysera.

7.3. Urdhrat e pagesave për pagesa brenda sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (deri në disa minuta, përveç nëse transaksioni i pagesës pezullohet për shkak të rasteve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe kjo Marrëveshje), pavarësisht nga orari i punës i Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo urdhër të pagesës të paraqitur nga ndonjë prej mjeteve të rëna dakord me Paysera, dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin në lidhje me të gjitha transaksionet e pagesave të kryera nga klienti ose sipas Urdhërpagesave të klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të dorëzohen nga Paysera tek klienti dhe / ose personat e tretë që kanë të drejtë të marrin të dhëna të tilla sipas bazës së përcaktuar në legjislacion, si prova që konfirmojnë dorëzimin e urdhërave të pagesës dhe/ose transaksionet e pagesave të ekzekutuara. .

7.5. Urdhërpagesat e paraqitura nga klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për dorëzimin e urdhërpagesave të tilla dhe/ose përmbajtjen e urdhërpagesës të përcaktuara me akte ligjore ose Paysera. urdhërpagesat e paraqitura nga klienti do të formulohen qartë dhe qartë, do të jenë të ekzekutueshme dhe përmbajnë vullnetin e shprehur qartë të klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në urdhër pagesat e paraqitura nga klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, korrektësinë e detajeve të urdhërit të pagesës të paraqitur nga klienti. Nëse urdhëri i pagesës i paraqitur nga klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose përmban mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në urdhër pagesën, mund të refuzojë të ekzekutojë një Urdhër Pagesë të tillë, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e dhëna në urdhrin e pagesës.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e urdhërit të pagesës në rast dyshimi të arsyeshëm se urdhër pagesa ose dokumentet e paraqitura nga klienti ose një përfaqësues i autorizuar i Klientit, nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe / ose Paysera, ose Paysera ka dyshim të arsyeshëm në lidhje me vërtetësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se urdhri i pagesës nuk është paraqitur nga klienti ose përfaqësuesi ligjor i klientit, ose dyshim në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose dyshim tjetër në lidhje me ligjshmërinë ose përmbajtjen e Urdhërpagesës së paraqitur, Paysera ka e drejta për të kërkuar që klienti të konfirmojë urdhërpagesën e paraqitur në mënyrë plotësuese dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të menaxhuar fondet e mbajtura në llogari ose dokumente të tjera të treguara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme për Paysera me shpenzimet e klientit. Në rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Paysera vepron me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të klientit, Paysera dhe / ose personave të tjerë, kështu, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të vijnë për shkak të refuzimit të ekzekutimit të një urdhërpagesën e paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në një monedhë përkatëse në llogarinë e tij për urdhër pagesën që do të ekzekutohet.

7.8. Para ekzekutimit të një urdhër pagese të paraqitur nga klienti, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të sigurojë dokumente që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me urdhërpagesën. Në rast se klienti nuk arrin të paraqesë dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e urdhër pagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta në ekzekutimin e një urdhër pagesa të klientit pjesërisht ose plotësisht, nëse e kërkojnë interesat e klientit dhe/ose thelbi i urdhërpagesës. Në rastet kur urdhri i pagesës së klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e urdhërit të pagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon urdhrin e pagesës së klientit, Paysera nuk është përgjegjës për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të gjetur arsyet e pezullimit të urdhërpagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe / ose të përfundojë ekzekutimin e urdhërit të pagesës së klientit, nëse kërkohet nga ligji ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një urdhër pagesë të paraqitur nga klienti, Paysera do të njoftojë menjëherë klientin për këtë, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur ose i ndaluar nga aktet ligjore .

7.11. Paysera nuk do të pranojë ose ekzekutojë urdhërat e pagesës së klientit për të kryer transaksione në llogarinë e klientit, nëse fondet në llogari arrestohen, e drejta e klientit për të menaxhuar fondet është ndryshe e kufizuar ligjërisht, ose transaksionet e klientit janë pezulluar nga aktet ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara nga urdhri i pagesës kthehen për arsye jashtë kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të urdhër pagesës, llogaria e përfituesit është e mbyllur, etj.), shuma e kthyer kreditohet në llogari. Tarifat e paguara nga paguesi për ekzekutimin e urdhrit të pagesës nuk kthehen dhe tarifat e tjera, në lidhje me kthimin e parave dhe të aplikuara në Paysera, mund të zbriten nga llogaria.

7.13. Transferet e Pagesave të iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e transferit zgjidhet nga klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse klienti nuk zgjedh metodën e transferit, konsiderohet se klienti ka filluar një transfer që do të ekzekutohet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për klientin.

8. Dorëzimi dhe anulimi i pëlqimit, anulimi i urdhrit të pagesës, ekzekutimi i urdhërpagesës

 

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse Paguesi jep Pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti Paysera konsiderohet se i është dhënë Paysera-s. Klienti (Paguesi) mund të japë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord me Klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga Klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi mund të konfirmohet gjithashtu me nënshkrim elektronik, fjalëkalim, kode dhe/ose mjete të tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të kryer një transaksion pagese ose disa transaksione pagese mund të jepet gjithashtu nëpërmjet Marrësit ose ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i miratuar siç duhet nga Klienti (Paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti në letër (Pëlqimi) i nënshkruar nga Klienti (përfaqësuesi i tij) dhe është i lejueshëm si mjet. të provave në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet Paysera dhe Klientit në gjykata dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kundërshtojë Transaksionin e Pagesës të kryer nga Paysera, nëse Urdhri i Pagesës është miratuar me Pëlqimin e dhënë në mënyrën e përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i Klientit (Paguesit) dorëzohet para ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës. Sipas një marrëveshjeje ndërmjet Klientit (Paguesit) dhe Paysera-s, Transaksioni i Pagesës mund të autorizohet, d.m.th., një pëlqim i tillë i Klientit mund të jepet pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës.

8.3. Klienti pranon që, në ekzekutimin e Urdhërpagesave, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në Urdhërpagesën (përfshirë të Dhënat Personale të Klientit) personave që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës, siç janë organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacione rreth debitit pagesat me kartë, ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit, operatori i sistemit të pagesave për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës, agjentët e ofruesit të shërbimeve të pagesave të Marrësit, ofruesi i shërbimit të fillimit të pagesës dhe Marrësi.

8.4. Procedura e anulimit të urdhërpagesës:

8.4.1. një urdhër pagese nuk mund të anulohet pasi Paysera e ka marrë atë, përveç rasteve të parashikuara në Marrëveshje;

8.4.2. nëse një Transaksion Pagesë është iniciuar nga Marrësi ose nëpërmjet Marrësit (p.sh. një pagesë duke përdorur një kartë pagese) ose nga një ofrues i shërbimit të fillimit të pagesës, Paguesi nuk mund ta anulojë Urdhërpagesën pasi Urdhërpagesa të jetë dorëzuar për ekzekutim, Paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës pëlqimin për të filluar një transaksion pagese ose paguesi i ka dhënë Marrësit pëlqimin për të kryer transaksionin e pagesës;

8.4.3. Urdhërpagesat e përcaktuara në pikën 5.23.4 të Marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së rënë dakord;

8.4.4. pas skadimit të kushteve të përcaktuara në pikat 8.4.1 deri në 8.4.3 të Marrëveshjes, një Urdhër Pagesë mund të anulohet vetëm në rast se Klienti (Paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e parashikuara në pikën 8.4.2 të Marrëveshjes, është i nevojshëm edhe pëlqimi i Marrësit;

8.4.5. Kur një transaksion pagese inicohet nga Marrësi ose nëpërmjet Marrësit duke kryer transaksionin e pagesës duke përdorur një kartë pagese dhe kur shuma e saktë e transaksionit nuk dihet në momentin kur Paguesi jep pëlqimin e tij/saj për të kryer Transaksionin e Pagesës, Paysera mund të rezervojë fondet në llogarinë e paguesit vetëm me kusht që Paguesi të japë pëlqimin e tij për të rezervuar një shumë të caktuar. Pas marrjes së informacionit mbi shumën e saktë të Transaksionit të Pagesës, Paysera do ta heqë rezervimin nga llogaria e paguesit menjëherë dhe jo më vonë se menjëherë pas marrjes së Urdhërpagesës.

8.5. Paysera do të kreditojë fonde në një llogari dhe do të debitojë fondet nga një llogari sipas identifikuesit unik të dhënë në Urdhërpagesën - numrin e llogarisë Paysera ose numrin e llogarisë IBAN. Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin, të kontrollojë nëse identifikuesi unik i dhënë në Urdhërpagesën e marrë nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emrin e personit juridik) të zotëruesit të llogarisë. Në rast se identifikuesi Unik i përmendur i jepet Paysera-s për të debituar para ose për të kredituar para në Llogari, Urdhri i Pagesës konsiderohet i ekzekutuar siç duhet nëse është ekzekutuar nga identifikuesi Unik i treguar. Nëse Paysera verifikon Urdhërpagesën dhe konstaton një mospërputhje të dukshme midis identifikuesit Unik të dhënë Paysera-s dhe emrit dhe mbiemrit (emri i personit juridik) të zotëruesit të llogarisë, Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një transaksion të tillë pagese.

8.6. Me kusht që Paysera të marrë një urdhër pagese për të transferuar para në llogarinë e pagesave të një ofruesi tjetër të shërbimit të pagesave, një transaksion i tillë pagese kryhet nga Paysera sipas identifikuesit Unik të dhënë në Urdhërpagesën e marrë – numri i llogarisë së Marrësit në formatin IBAN, përveç rasteve kur ofruesi i shërbimeve të pagesës nuk përdor formatin e llogarisë IBAN. Paysera nuk mban përgjegjësi nëse identifikuesi unik nuk është dhënë në Urdhërpagesë ose është i pasaktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit ka vendosur një identifikues unik të ndryshëm për ekzekutimin e duhur të këtij Transaksioni Pagesë (kreditimi i parave në llogarinë e pagesave të Marrësit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion shtesë (p.sh. emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të Marrësit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të Urdhërpagesës.

8.8 Urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar kur Paysera transferon shumën e Transaksionit të Pagesës në llogarinë e ofruesit të shërbimit të Pagesës së Marrësit. Ofruesi i shërbimit të Pagesave të Marrësit është përgjegjës për kreditimin e shumës së Transaksionit të Pagesës të transferuar siç duhet nga Paysera te ofruesi i shërbimit të Pagesave të Marrësit në llogarinë e pagesave të Marrësit.

9. Aktivitete të Ndaluara

 

9.1. Klientit që përdor shërbimet e Paysera i ndalohet:

9.1.1. duke mos respektuar Kushtet e Marrëveshjes, Shtojcat e Marrëveshjes, legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, aktet kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit;

9.1.2. shkelja e të drejtave të Paysera-s dhe palëve të treta për markat tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. ofrimi i informacioneve të rreme, mashtruese ose të pasakta për Paysera; duke refuzuar të japë informacion ose të ndërmarrë veprime të tjera që kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga Paysera;

9.1.4. duke u dhënë palëve të treta informacione të rreme, mashtruese ose të pasakta në lidhje me Paysera dhe bashkëpunimin me Paysera;

9.1.5. ekzekutimi ose marrja e transfertave të fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, nëse Klienti është në dijeni ose duhet të jetë në dijeni për këtë;

9.1.6. duke përdorur shërbimet e Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi ose pasoja të tjera negative ligjore ose dëmtim të reputacionit të biznesit të Paysera ose personave të tretë;

9.1.7. duke përdorur shërbimet Paysera, nëse Klienti, përfaqësuesi i tyre, pronari përfitues, Transferta e Pagesës e ekzekutuar ose e marrë përputhet me kriteret e treguara në listën e kufizimeve për ofrimin e shërbimeve Paysera (lista e kufizimeve të aplikuara nga Paysera për ofrimin e shërbimeve është i disponueshëm në faqen e internetit);

9.1.8. përhapja e viruseve kompjuterike dhe ndërmarrja e veprimeve të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionime të sistemit, dëmtim ose shkatërrim informacioni dhe dëmtime të tjera në Sistemin, pajisjet ose informacionin e Paysera;

9.1.9. ndërmarrja e çdo veprimi tjetër të qëllimshëm që mund të pengojë ofrimin e Shërbimeve Paysera për Klientin ose palët e treta ose funksionimin e duhur të Sistemit;

9.1.10. organizimi i lojërave të fatit të paligjshëm, tregtimi i paligjshëm i aksioneve, indekseve, lëndëve të para, valutës (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF); ofrimi i tregtisë, investimeve ose shërbimeve të tjera në shkëmbimet valutore, tregjet Forex dhe sisteme të tjera elektronike të tregtimit të monedhave; përfshirja në tregti të paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, barnave me recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe atributeve të tij, prodhim pornografik, lotari të palicencuar, softuer të paligjshëm dhe artikuj ose produkte të tjerë të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranimi i pagesave në monedhë virtuale të parregulluar dhe/ose të pambikëqyrur, blerja, konvertimi ose administrimi i saj në çfarëdo mënyre tjetër (ndalimi përfshin ekzekutimin ose marrjen e transfertave nga shkëmbyesit e monedhës virtuale, d.m.th. rastet kur kërkohet të kryhet një transferim në një monedhë të rregulluar megjithatë, një transferim i tillë lidhet me shkëmbyesit e monedhës dixhitale);

9.1.12. pa pëlqimin paraprak me shkrim të Paysera për të ofruar shërbime financiare dhe/ose për të organizuar ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF), ofrimit të tregtisë, investimeve ose shërbime të tjera në monedhë. shkëmbime, tregje forex, në sisteme të tjera të tregtimit të monedhave elektronike. Klienti mund të ofrojë shërbime financiare duke përdorur llogarinë nëse ai ka një licencë (leje) të vlefshme për aktivitetin përkatës, të lëshuar në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian ose në një vend të tretë që ka vendosur kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme, dhe është i mbikëqyrur nga autoritetet kompetente për pajtueshmërinë me kërkesat për veprimtarinë;

9.1.13. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera për të organizuar lojëra fati të ligjshme, llotari, aktivitete të tjera të licencuara posaçërisht ose aktivitete që kërkojnë leje. Në rast se Klienti synon të ofrojë shërbimet e treguara duke përdorur llogarinë, ai duhet të ketë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe të monitoruar nga autoritetet kompetente në lidhje me përmbushjen e këtyre kërkesave;

9.1.1 4. të ketë më shumë se një Profil; regjistrimi i një profili në një emër fiktiv ose të dikujt tjetër pa autorizim; regjistrimi i një profili duke përdorur shërbimet e numrave anonimë të telefonit ose adresave të postës elektronike të ofruara nga individë të tjerë ose faqe interneti;

9.1.15. ofrimi i shërbimeve që janë të ndaluara me ligj ose në kundërshtim me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. lidhja me sistemin në mënyrë anonime (p.sh., përmes serverëve proxy publik ), përveç rasteve kur VPN-të e përdorura përcaktohen nga karakteristika individuale si përdorimi i një adrese IP statike (të përhershme), për të garantuar sigurinë e transmetimit të të dhënave;
;

9.1.17. zbulimi i Fjalëkalimeve dhe veçorive të tjera të personalizuara të sigurisë të Instrumenteve të Pagesave personave të tretë dhe lejimi i personave të tjerë që të përdorin Shërbimet nën emrin e Klientit.

9.2. Të gjitha humbjet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të vendosura ndaj Paysera-s për shkak të Marrëveshjes, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mospërputhjen ose shkeljen e pikës 9.1 të Marrëveshjes për faj të Klientit, do të kompensohen nga Klienti.
9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të kompensojë çdo humbje të pësuar nga Paysera, klientët e tjerë të Paysera dhe palët e treta, si rezultat i përdorimit nga Klienti të Shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj Marrëveshjeje ose anekseve të saj. Nëse rezulton se llogaria Paysera është krijuar duke paraqitur dokumente të falsifikuara ose false, shuma prej 100 (njëqind) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse Shërbimet ofrohen në një monedhë tjetër) konsiderohet minimale. humbje që nuk ka nevojë të provohet dhe të cilën Paysera ka të drejtë ta zbresë nga llogaria e Klientit. Një shumë më e lartë e dëmeve mbështetet me prova me shkrim. Nëse zbulohen shenja të aktivitetit të paligjshëm, Paysera u drejtohet autoriteteve të zbatimit të ligjit në të gjitha rastet.

10. Dërgimi i njoftimeve nga palët, komunikimi dhe konsultimi me klientët

 

10.1. Klienti konfirmon se ai pranon që Paysera t'i ofrojë njoftime Klientit duke i vendosur ato në faqen e internetit të Sistemit dhe duke i dërguar në adresën e postës elektronike që klienti ka specifikuar gjatë regjistrimit në Sistem, ose duke i dërguar ato me postë në adresën që Klienti i specifikuar gjatë regjistrimit në Sistem, ose duke dërguar një mesazh SMS në rastet kur Klienti ka specifikuar gjatë regjistrimit vetëm numrin e telefonit celular. Klienti konfirmon se një njoftim drejtuar Paysera-s i paraqitur me ndonjë nga metodat e sipërpërmendura do të konsiderohet i dorëzuar siç duhet. Njoftimet dërgohen me postë ose mesazh SMS vetëm nëse Klienti nuk e ka specifikuar adresën e tij të postës elektronike. postë Nëse njoftime të tilla nuk kanë të bëjnë me një ndryshim thelbësor në kushtet e Marrëveshjes, do të konsiderohet se Klienti e ka marrë mesazhin brenda 1 (një) dite pune nga momenti i vendosjes së tij në faqen e internetit të Sistemit dhe dërgimit te Klienti. me e-mail ose mesazh SMS. Nëse njoftimi është dërguar me postë, do të konsiderohet se Klienti e ka marrë atë 5 (pesë) ditë pune pasi është dërguar, me përjashtim të rasteve kur Klienti e merr njoftimin me postë më vonë se afatet e përcaktuara në këtë pjesë të Marrëveshja. Mesazhet e klientit (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës pasardhëse. kur Klienti në fakt merr njoftimin me postë më vonë se kushtet e përcaktuara në këtë pjesë të Marrëveshjes. Mesazhet e klientit (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës pasardhëse. kur Klienti në fakt merr njoftimin me postë më vonë se kushtet e përcaktuara në këtë pjesë të Marrëveshjes. Mesazhet e klientit (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës vijuese.

10.2. Në rast se një Palë e Marrëveshjes përbëhet nga shumë persona (mbajtës të llogarive të përbashkëta, etj.), Paysera ka të drejtën t'i drejtojë njoftime cilitdo prej personave të përfshirë. Personi që ka marrë informacionin do t'ua transmetojë informacionin personave të tjerë të treguar në Marrëveshje.

10.3. Klienti do të informohet për ndryshimet në Marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara. Do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin dhe ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pasi njoftimi i është dërguar Klientit me email ose nëpërmjet çdo mjeti tjetër që ishte treguar nga Klienti gjatë regjistrimit (post ose mesazh SMS me një lidhje në një faqe interneti përkatëse). Informacioni mbi ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Sistemit.

10.4. Afati i njoftimit prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh nuk zbatohet dhe njoftimet dorëzohen sipas procedurës së parashikuar në pikën 10.1 të Marrëveshjes, nëse:

10.4.1. Kushtet e Marrëveshjes janë ndryshuar për shkak të ndryshimeve në kërkesat e detyrueshme të legjislacionit;

10.4.2. çmimet e Shërbimeve janë ulur ose kushtet miqësore për klientin janë vendosur në mënyra të tjera;

10.4.3. shfaqet një shërbim i ri ose një pjesë e një shërbimi, i cili mund të përdoret ose jo nga Klienti sipas zgjedhjes së tij.

10.5. Ndryshimet jo thelbësore të Marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikës, parafrazimi dhe zhvendosja e një fjalie, një klauzole ose një seksioni të Marrëveshjes për hir të një kuptimi më të mirë; ofrimi i shembujve për artikuj dhe ndryshime të tjera të cilat nuk reduktojnë apo kufizojnë të drejtat e Klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e Klientit apo rëndojnë gjendjen e tyre.

10.6. Klienti merr përsipër të kontrollojë kutinë e tij postare dhe instrumentet e tjera për marrjen e njoftimeve të treguara në Profil, si dhe faqet e internetit të Sistemit, në baza të rregullta, d.m.th. të paktën një herë në ditë pune, në mënyrë që të shohë njoftimet në lidhje me ndryshimet në Marrëveshja në kohën e duhur.

10.7. Të gjitha mesazhet e Palëve do të dërgohen në gjuhën e pranueshme ose në gjuhën në të cilën Marrëveshja e shkruar i është paraqitur Klientit për t'u njohur me të.

10.8. Klienti merr përsipër të publikojë në profilin e tij dhe, në rast ndryshimesh, të përditësojë menjëherë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e emailit dhe adresën e postës), të cilat Paysera mund t'i përdorë për të kontaktuar urgjentisht me Klientin ose përfaqësuesit e Klientit. Në rast se Klienti nuk përditëson të dhënat në profilin e tyre, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të Paysera për të dërguar njoftime te Klienti do të bien mbi Klientin.

10.9. Për të mbrojtur fondet e Klientit nga veprimet e mundshme të paligjshme të personave të tretë, Klienti merr përsipër të informojë menjëherë Paysera me shkrim për vjedhjen ose humbjen e dokumentit të tyre personal të identitetit.

10.10. Klienti mund të marrë një konsultim në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me Sistemin dhe ekzekutimin e Marrëveshjes duke dërguar pyetjen e tij me email në adresën e emailit të treguar në faqen e internetit Paysera, duke telefonuar Mbështetjen e Klientit ose duke plotësuar një kërkesë në profilin e tyre. Mesazhet e klientit në lidhje me këtë Marrëveshje do të dërgohen në adresën e emailit të dhënë në faqen e internetit të Paysera ose në adresën e postës së Paysera të treguar në Marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera-s, pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i Shërbimeve Paysera të përcaktuar në Marrëveshje.

10.11 Paysera do të informojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 10.1 të Marrëveshjes, për keqfunksionimet teknike të njohura dhe të mundshme të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta që Paysera përdor për ofrimin e shërbimeve, që ndikojnë në ofrimin e shërbimeve Paysera.

10.12. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e Klientit do të dërgohet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara. Ndryshimet e kërkuara nga ana e Klientit do të bëhen me shpenzimet e Klientit.

10.13. Palët do të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë të rëndësishme për zbatimin e Marrëveshjes. Klienti duhet të dorëzojë dokumente që konfirmojnë rrethana të tilla (p.sh. ndryshime në emër, mbiemër, nënshkrim, adresë, numër telefoni, të dhëna të tjera kontakti, dokument personal ose persona që kanë të drejtë të menaxhojnë fondet në Llogari, fillimin e procedurës së falimentimit kundër Klientit , etj.), nëse ky informacion është transferuar tashmë në regjistrat publikë apo jo.

10.14. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e lidhura jashtë vendit të përkthehen, legalizohen ose konfirmohen me Apostille, përveç rasteve kur aktet ligjore parashikojnë ndryshe.

10.15. Të gjitha kostot për përfundimin, dorëzimin, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të dhëna Paysera-s do të mbulohen nga Klienti.

10.16. Klienti ka të drejtë të konsultojë ndryshimet e vlefshme të Marrëveshjes, Shtesat e saj dhe Çmimet në faqen e internetit Paysera në çdo kohë.

11. Ndryshimet e Marrëveshjes

 

11.1. Paysera ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të plotësojë në mënyrë të njëanshme kushtet e Marrëveshjes në përputhje me procedurën e njoftimit të parashikuar në Kapitullin 11 të Marrëveshjes.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të ndryshojë në mënyrë të njëanshme kushtet e Marrëveshjes.

11.3. Klienti mund të pajtohet me ndryshimet ose t'i refuzojë ato duke informuar Paysera-n përpara datës së propozuar të hyrjes në fuqi të ndryshimeve. Nëse klienti nuk njofton se nuk është dakord me ndryshimet përpara datës së hyrjes në fuqi të ndryshimeve të propozuara, konsiderohet se klienti është dakord me ndryshimet në kushtet e Marrëveshjes dhe ndryshimet hyjnë në fuqi në datën e hyrjes në fuqi të ndryshimeve të propozuara. datën e specifikuar të hyrjes në fuqi. Nëse Klienti njofton se nuk pajtohet me ndryshimet e propozuara në Marrëveshje, ai e ndërpret Marrëveshjen në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 12.12 të Marrëveshjes dhe për periudhën e parashikuar prej 30 (tridhjetë) ditësh kalendarike, e vlefshme kushtet e Marrëveshjes vazhdojnë të zbatohen për të.

11.4. Shtojcat e Marrëveshjes ndryshohen sipas procedurës së përcaktuar në suplementin përkatës. Nëse nuk parashikohet asnjë procedurë ndryshimi në Shtojcë, do të zbatohet procedura për amendament dhe procedura për informimin rreth amendamentit, të përcaktuara në këtë Marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte shtesë që nuk janë parashikuar në Marrëveshje ose Shtojca, ose kushte të tjera që nuk janë të përcaktuara në Marrëveshje ose Shtojcë, me një marrëveshje të veçantë me shkrim. Një marrëveshje e tillë do të bëhet pjesë përbërëse e Marrëveshjes. Me kërkesë të Klientit, një projekt-marrëveshje do të përgatitet nga Paysera dhe do t'i dërgohet Klientit me faks ose email (marrëveshja mund të lidhet gjithashtu në formën e një deklarate). Nëse Klienti pajtohet me draftin e dhënë, Klienti do të nënshkruajë draftin dhe do t'ia përcjellë Paysera-s një kopje të skanuar të dokumentit me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të dërgojë marrëveshjen me postë me nënshkrimin origjinal të Klientit. Një marrëveshje e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar t'i jetë dërguar Paysera-s, d.m.th. nënshkrimi i Paysera-s në marrëveshje nuk kërkohet dhe Paysera nuk është i detyruar t'ia dërgojë marrëveshjen e nënshkruar përsëri klientit.

12. Pezullimi i Shërbimeve. Përfundimi i Marrëveshjes (Fshirja e Profilit)

 

12.1. Paysera, sipas gjykimit të saj dhe duke marrë në konsideratë një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore që zbatohen në veprimtarinë e Paysera-s dhe interesave të Klientit, ka të drejtë të zbatojë në mënyrë të njëanshme dhe pa njoftim paraprak një ose disa prej masat e mëposhtme:

12.1.1. për të pezulluar ekzekutimin e një ose disa transfertave të pagesave;

12.1.2. të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të shërbimeve për Klientin;

12.1.3. për të kufizuar aksesin e klientit në profilin;

12.1.4. të ndalojë fondet e Klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.5. për të bllokuar llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht transaksionet e pagesave në llogari) dhe/ose instrumentin e pagesës (d.m.th. të ndalojë plotësisht ose pjesërisht përdorimin e instrumentit të pagesës);

12.1.6. të refuzojë ofrimin e shërbimeve;

12.1.7. të kthejë fondet e arrestuara nga llogaria e klientit te dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e specifikuara në pikat 12.1.1-12.1.7 të Marrëveshjes mund të zbatohen për Klientin vetëm në rastet e mëposhtme të jashtëzakonshme:

12.2.1. nëse Klienti shkel në thelb Marrëveshjen ose Shtojcat e saj, ose lind një kërcënim real për shkelje thelbësore të Marrëveshjes ose Shtojcave të saj nga Klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e Klientit duke përdorur një llogari Paysera kanë potencial të dëmtojnë reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse Klienti nuk kryen procedurat e nevojshme të identifikimit, nuk i jep Paysera-s informacionin e kërkuar, ose ofron informacion ose dokumente që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera ose ka dyshime të arsyeshme për vërtetësinë ose korrektësinë e dokumentet e ofruara, si dhe nëse ka dyshime të arsyeshme se Klienti nuk përmbush kërkesat e Kapitullit 10 të Marrëveshjes;

12.2.4. nëse, për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve dhe veprimtarisë së Klientit, mund të dëmtohen interesat e justifikuara të palëve të treta;

12.2.5. nëse, për arsye objektivisht të justifikuara që lidhen me sigurinë e fondeve në llogari dhe/ose instrumentin e pagesës, dyshohet përdorimi i paautorizuar ose mashtrues i fondeve në llogari dhe/ose në instrumentin e pagesës;

12.2.6. nëse Paysera mëson për vjedhjen ose humbjen e Instrumentit të Pagesave, dyshon ose mëson për blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, gjithashtu në rast të fakteve ose dyshimeve që të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të Pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) kanë bëhet i njohur ose mund të përdoret nga persona të tretë, Paysera do të mar masa të menjëhershme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuar në lidhje me vdekjen e Klientit ose rastin e falimentimit të një personi fizik;

12.2.8. në rastet e përcaktuara me legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përcaktuara në Marrëveshje ose në Shtojcat e saj.

12.3. Masa e treguar në pikën 12.1.7 të Marrëveshjes zbatohet për klientët në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti është duke kryer mashtrime në aktivitetet e tij. Në këtë rast, fondet e dërguesve origjinalë të fondeve mbahen fillimisht në llogarinë e klientit dhe nëse klienti nuk kryen veprimet e kërkuara (identifikimi shtesë i klientit, pa dorëzuar dokumentet e kërkuara) ose pa dhënë një shpjegim të arsyeshëm për në rastin e specifikuar brenda periudhës së caktuar, këto fonde të mbajtura në burim mund t'i kthehen dërguesit origjinal të fondeve. Gjithashtu, kjo masë zbatohet në rastet kur Paysera ka udhëzime të duhura nga autoritetet ligjzbatuese në lidhje me kthimin e fondeve të ndaluara tek dërguesi origjinal i fondeve.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të parashikuara në pikën 12.1 të Marrëveshjes është të mbrojë Paysera-n, palët e tjera të treta dhe Klientin nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet ose pasoja të tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë Klientin për masa të tilla të specifikuara në pikën 12.1 të Marrëveshjes menjëherë (brenda një ore), dhe Paysera do të informojë Klientin për mundësinë e rikuperimit të parave që i përkasin Klientit brenda 2 (dy) ditëve pune nga pezullimi i ofrimi i shërbimit, me përjashtim të rasteve kur dhënia e një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose do të ndalohej me ligj.

12.6. Në rast dyshimi të arsyeshëm se pastrimi i parave, financimi i terrorizmit ose aktivitete të tjera kriminale po ekzekutohen nëpërmjet Klientit ose llogarisë së Klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për Klientin për një periudhë. prej 30 (tridhjetë) ditësh ka të drejtën për ta zgjatur atë një numër të pakufizuar herë derisa akuzat të tërhiqen ose të konfirmohen plotësisht.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se Llogaria ose Profili i Klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për Klientin pa njoftim paraprak. Në një rast të tillë, Paysera do të informojë Klientin për pezullimin dhe do të japë informacion të mëtejshëm mbi veprimet që duhet të kryhen nga Klienti në mënyrë që të rifillojë ofrimin e shërbimeve për Klientin.

12.8. Paysera anulon bllokimin e llogarisë dhe/ose të instrumentit të pagesës (ose e zëvendëson atë me një instrument të ri pagese) kur shkaqet për bllokimin e llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës mund të bllokohen me iniciativën e Klientit nëse Klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme tek Paysera dhe informon Paysera se Instrumenti i Pagesës i Klientit është vjedhur ose humbur, ose fonde në llogari dhe/ose Instrumenti i Pagesës janë përdorur ose mund të përdoren në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti që më vonë të konfirmojë kërkesën e paraqitur gojarisht për të bllokuar Llogarinë dhe/ose Instrumentin e Pagesës me shkrim ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës është bllokuar me iniciativën e Klientit, Paysera ka të drejtë të anulojë bllokimin vetëm pasi të ketë marrë një kërkesë me shkrim nga Klienti ose të zbatojë procedura të tjera identifikimi të klientit, përveç rasteve kur Marrëveshja parashikon ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë një instrument pagese të bllokuar me një të ri.

12.10. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga Klienti për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimit, bllokimit të Llogarisë dhe/ose Instrumentit të Pagesës, ose veprimeve të tjera, nëse këto veprime janë kryer në përputhje me procedurat e përcaktuara në Marrëveshje ose Shtojcat e saj dhe sipas rrethanave mbi bazën e përcaktuar në dokumentet e përmendura.

12.11. Pas procedurës së përcaktuar nga ligji, Paysera ka të drejtë të mbajë në burim paratë e Transaksionit të Pagesës deri në 10 (dhjetë) ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar nga ligji, Marrëveshja ose Shtojca e saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa u ankuar në gjykatë, duke e njoftuar Paysera-n për këtë me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara. Nëse Klienti e ndërpret Marrëveshjen, paratë elektronike të lëshuara i kthehen Klientit me mjetet e tij të zgjedhura (të treguara në Marrëveshje), në përputhje me këtë Marrëveshje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë në mënyrë të njëanshme këtë Marrëveshje dhe Shtojcat e saj dhe të refuzojë të ofrojë shërbime, pa specifikuar një arsye, duke informuar Klientin për këtë 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në Kapitullin 10 të kësaj Marrëveshjeje. Paysera ka gjithashtu të drejtën të përfundojë në mënyrë të njëanshme këtë Marrëveshje dhe Shtojcat e saj dhe të refuzojë ofrimin e shërbimeve, për arsyet e përcaktuara në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshjeje, pasi të ketë njoftuar Klientin 30 (tridhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në Kapitullin 10 të këtë Marrëveshje. Në rastet kur bëhet e qartë se Klienti, duke përdorur Llogarinë, kryen një veprim kriminal dhe/ose të paligjshëm, Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen me një njoftim 5-ditor.

12.14. Në rast të përfundimit të Marrëveshjes, Paysera zbret nga llogaria e Klientit shumat e parave të pagueshme për Shërbimet Paysera që i ofrohen Klientit, gjithashtu gjoba, konfiskim, humbje dhe shuma të tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, të cilat Paysera i ka shkaktuar. për fajin e Klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë(at) e Paysera-s të Klientit është e pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha shumat e pagueshme të specifikuara në këtë klauzolë, Klienti merr përsipër të transferojë shumat e dhëna në llogarinë e Paysera brenda 3 (tre) ditëve të punës. Në rast se Paysera rifiton një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'ia kthejë Klientit shumat e rifituara menjëherë.

12.15. Përfundimi i Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton Klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha detyrimeve ndaj Paysera-s që ishin të zbatueshme ndaj Klientit përpara përfundimit.

12.16. Pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe Klientit, Klienti do të zgjedhë një mjet për riblerjen e parave elektronike nga llogaria e klientit. Në rast se niveli i identifikimit të klientit nuk përputhet me nivelin e nevojshëm për të shlyer të gjitha paratë elektronike, klienti do të zgjedhë një nivel tjetër identifikimi dhe do të kryejë veprimet e nevojshme për të ndryshuar nivelin e identifikimit. Klienti pranon të kryejë veprimet e nevojshme për të shlyer paranë elektronike dhe e kupton se me mjete të tilla Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe kërkon të pajtohet me kundër pastrimit të parave dhe kërkesave të tjera ligjore.

12.17. Në rast se pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera-s dhe Klientit, Klienti nuk zgjedh mjete për riblerjen e parave elektronike dhe/ose nuk përfundon një procedurë shtesë identifikimi për rritjen e kufijve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të riblejë pajisjen elektronike paratë e Klientit me anë të shlyerjes elektronike të parave, të cilat janë të disponueshme në momentin e shlyerjes.
13. Transferimi i llogarisë Paysera13.1. Një Klient që dëshiron të transferojë Llogarinë e tij te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse. Kërkesa e Klientit për të transferuar llogarinë te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të plotësojë kërkesat e shtetit ku kompania Paysera që regjistroi Klientin është e licencuar dhe/ose kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

13.2. Në raste të jashtëzakonshme, Paysera mund të transferojë llogarinë e klientit nga një kompani e licencuar Paysera që e ka regjistruar Klientin te një kompani tjetër e licencuar Paysera. Transfertat e llogarisë në raste të tilla kryhen pa pëlqimin e veçantë të Klientit dhe pa zbatuar procedurën e njoftimit paraprak të Klientit të përcaktuar në Kapitullin 11 të Marrëveshjes.

13.3. Transferimi i llogarisë kryhet nga Paysera pa pagesë në rastet e përcaktuara në pikat 13.1 - 13.2 të Marrëveshjes.

14. Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave

 

14.1. Palët angazhohen të mbajnë sekret informacionin teknik dhe komercial të njëra-tjetrës, me përjashtim të informacioneve të disponueshme publikisht që u janë bërë të njohura gjatë zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, dhe të mos ia transferojnë atë palëve të treta pa pëlqimin me shkrim nga pala tjetër ose përfaqësuesit e saj ligjorë. .

14.2. Klienti pranon që Paysera të menaxhojë të dhënat e tyre personale me qëllim që të ofrojë shërbime për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera sipas kësaj Marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të dhënave personale të marra gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje.

14.3. Çështjet e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave rregullohen nga Shtojca e Marrëveshjes Politika e privatësisë, të cilën Klienti lexoni dhe zotohet t'i përmbahet.

14.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë ndonjë Fjalëkalim ose veçori të tjera të personalizuara të sigurisë të mjeteve të pagesës të krijuara ose të ofruara prej tij në përputhje me këtë Marrëveshje palëve të treta dhe të parandalojë persona të tjerë që të përdorin shërbimet në emër të Klientit. Nëse Klienti nuk e ka respektuar këtë detyrim dhe/ose mund ta përmbushte, por nuk e ka penguar dhe/ose ka kryer veprime të tilla me dashje ose për shkak të neglizhencës së rëndë, pranohet se Profili është aksesuar dhe shërbimet përkatëse Paysera janë përdorur në emër të Klientit. Në këtë rast Klienti merr përsipër plotësisht humbjet e shkaktuara si rezultat dhe merr përsipër të kompensojë humbjet e personave të tjerë, nëse ato janë shkaktuar për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të specifikuara nga Klienti.

14.5. Në rast të humbjes së fjalëkalimit të profilit ose fjalëkalimeve të tjera nga Klienti ose nëse fjalëkalimi(at) zbulohen jo për fajin e Klientit ose Paysera-s, ose në rast se një kërcënim real ka ndodhur ose mund të ndodhë në profilin e Klienti, Klienti merr përsipër të ndryshojë Fjalëkalimet menjëherë ose, nëse Klienti nuk ka mundësi ta bëjë këtë, të njoftojë Paysera për këtë menjëherë (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) me mjetet e treguara në nenin 10. Paysera nuk mban përgjegjësi për çdo pasojë që vjen për shkak të dështimit të njoftimit.

14.6. Paysera, me marrjen e njoftimit të Klientit të specifikuar në pikën 14.5 të Marrëveshjes, pezullon menjëherë aksesin në llogarinë e klientit dhe ofrimin e shërbimeve të Paysera derisa klientit t'i caktohet ose krijohet një Fjalëkalim i ri.

14.7. Paysera tërheq vëmendjen e Klientit për faktin se emaili i lidhur me llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilët sipas zgjedhjes së klientit janë të lidhura me llogarinë e tij Paysera, përdoren si instrumente për komunikim ose identifikim. të Klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes do të mbrohen nga Klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të tij të emailit dhe të gjitha instrumenteve të tjera të përdorura prej tij, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret dhe Klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha operacionet e kryera pas futjes së Fjalëkalimit të përdorur nga Klienti për një profil përkatës ose një instrument tjetër pagese. Paysera rekomandon të mësoni përmendësh Fjalëkalimet dhe të mos i shkruani ato ose të futni në ndonjë instrument ku mund të shihen nga persona të tjerë.

14.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e rëndësishme të mbledhura në lidhje me Klientin dhe veprimtarinë e tyre institucioneve të tjera ligjzbatuese, autoriteteve shtetërore (Inspektorati Shtetëror Tatimor (VMI), Fondi i Sigurimeve Shoqërore (SODR) dhe institucione të tjera financiare, nëse një detyrë e tillë përcaktohet. nga legjislacioni, dhe për të identifikuar nëse kjo Marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

14.9. Klienti i jep Paysera-s të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në paraqitjen e kërkesave personave të tretë drejtpërdrejt ose nëpërmjet palëve të treta për të përcaktuar identitetin e Klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera të paraqitura nga Klienti.

14.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si ofrues shërbimi për Klientin, nuk ofron ose ofron asnjë shërbim për Marrësin derisa ai të bëhet Klient i Paysera.

14.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë bisedat telefonike me Klientin. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara nëpërmjet postës, postës elektronike dhe instrumenteve të tjera të telekomunikacionit mund të konsiderohen si provë kur zgjidhen mosmarrëveshjet ndërmjet palëve. Me këtë Marrëveshje, Klienti konfirmon se ata e kuptojnë dhe pranojnë që Paysera të regjistrojë bisedat telefonike me Klientin ose përfaqësuesit e tij. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë bisedat telefonike dhe korrespondencën tjetër.

14.12. Klienti pranon që numri i llogarisë së tij dhe të dhënat personale të kërkuara për transferet e Pagesës mund të zbulohen dhe t'i shfaqen një përdoruesi tjetër të Paysera-s i cili synon të kryejë një transferim pagese te Klienti nëse një përdorues tjetër i Paysera fut një identifikues të konfirmuar të Klientit (emri, mbiemri, llogaria bankare, adresa e emailit).< br>
14.13. Nën pëlqimin e Klientit, të dhënat e Klientit mund t'i transmetohen gjithashtu institucioneve të inicimit të pagesës ose shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë t'i ofrojë një ofruesi të shërbimit të informacionit të llogarisë ose një ofruesi të shërbimit të fillimit të pagesës qasje në llogarinë e klientit bazuar në arsye objektive dhe të arsyetuara siç duhet në lidhje me aksesin e paautorizuar ose të padrejtë në llogari, të fituar nga ofruesi i shërbimit të informacionit të llogarisë ose shërbimi i fillimit të pagesës ofruesi, duke përfshirë fillimin e transaksionit të pagesave të paautorizuara ose të padrejta. Në raste të tilla, Paysera do të informojë Klientin për refuzimin për të dhënë akses në llogari dhe do të tregojë arsyet për një veprim të tillë. Ky informacion duhet t'i jepet Klientit përpara refuzimit për të dhënë akses në Llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se pas refuzimit për ta dhënë atë, përveç rastit kur dhënia e një informacioni të tillë mund të dobësonte masat e sigurisë ose ishte e ndaluar sipas legjislacionit.

14.14. Për të mbrojtur interesat legjitime të Paysera, të dhënat e klientit mund të transferohen në mjetet e informacionit publik kur Klienti aplikon për këto mjete pa përdorur mjetet juridike të parashikuara në pikën 16.6 të Marrëveshjes dhe kur informacioni në lidhje me mosmarrëveshjen i jepet publikut mjetet e informacionit nuk korrespondojnë me informacionin e disponueshëm për Paysera dhe dëmton reputacionin e biznesit të Paysera.

15. Përgjegjësia e palëve

 

15.1. Secila Palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, konfiskimet dhe humbjet e tjera që Pala tjetër pëson për shkak të shkeljes së Marrëveshjes nga Pala fajtore. Pala fajtore merr përsipër të rimbursojë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të një përgjegjësie të tillë ndaj palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera-s sipas Marrëveshjes kufizohet nga dispozitat e mëposhtme:

15.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e Marrëveshjes së bërë nga Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së Marrëveshjes;

15.1.2. Kompensimi për humbjet e shkaktuara nga Paysera në rast të shkeljes së kësaj Marrëveshjeje nuk mund të kalojë mesataren e tarifave të komisionit të 3 (tre) muajve të fundit të paguara nga Klienti tek Paysera për shërbimet e ofruara. Ky kufizim vlen për të gjitha shkeljet për atë muaj së bashku. Nëse mesatarja prej 3 (tre) muajsh nuk mund të llogaritet, atëherë kompensimi nuk mund të kalojë kufirin prej 2 000 (dy mijë) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse Shërbimet ofrohen në monedhë tjetër);< br>
15.1.3. në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për mosmarrjen e fitimeve dhe të ardhurave nga Klienti, humbjen e reputacionit të Klientit, humbjen ose dështimin e biznesit të klientit dhe dëmet indirekte;

15.1.4. kufizimet e detyrimit Paysera nuk do të zbatohen nëse kufizime të tilla janë të ndaluara nga ligji në fuqi.

15.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të Sistemit, sepse funksionimi i Sistemit mund të ndikohet (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin sa më të rrjedhshëm të Sistemit, megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të Sistemit, nëse këto çrregullime ndodhin jo për fajin e Paysera.

15.3. Sistemi mund të mos funksionojë për arsye nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të japë asnjë kompensim për keqfunksionimet nëse Sistemi ka qenë i aksesueshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të të gjitha kohërave, duke llogaritur mesataren prej të paktën 3 ( tre) muaj.

15.4. Rastet kur Paysera kufizon aksesin në Sistem përkohësisht, por jo më shumë se 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të Sistemit, punimeve zhvillimore dhe raste të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon Klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy ) ditë kalendarike përpara, nuk do të konsiderohen çrregullime të funksionimit të sistemit.

15.5. Paysera nuk është përgjegjëse për:

15.5.1. tërheqja dhe transferimi i parave nga llogaria Paysera dhe për transaksione të tjera pagesash me fonde të mbajtura në llogarinë Paysera të Klientit nëse Klienti nuk i kishte mbrojtur fjalëkalimet dhe instrumentet e tij të identifikimit, dhe si rezultat ato janë bërë të njohura për persona të tjerë, si dhe për veprime të paligjshme dhe transaksionet e personave të tretë të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshme ose të dhëna të marra në mënyrë të paligjshme;

15.5.2. gabime dhe transaksione të vonuara ose të humbura të kryera nga bankat, sistemet e faturimit dhe palë të tjera të treta;

15.5.3. pasojat që lindin për shkak të shqetësimeve të përmbushjes së çdo detyrimi Paysera të shkaktuar nga një palë e tretë që është jashtë kontrollit të Paysera;

15.5.4. pasojat që lindin pasi Paysera përfundon ligjërisht Marrëveshjen, anulon Profilin e Klientit ose kufizon aksesin në të, gjithashtu pas kufizimit të arsyeshëm ose përfundimit të ofrimit të një pjese të Shërbimeve;

15.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur llogarinë Paysera, si dhe për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar kushtet e ndonjë marrëveshjeje;

15.5.6. për mospërmbushje të detyrimeve të veta kontraktuale dhe dëmshpërblim, në rast se është shkaktuar nga Paysera duke përmbushur detyrat e përcaktuara me ligj.

15.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e Klientit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

15.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, porosive dhe dokumenteve të dorëzuara në Paysera.

15.8. Nëse Paysera merr dijeni për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'ia kthejë klientit shumën e transaksionit të paautorizuar të pagesës dhe, sipas rastit, do të rivendosë gjendjen e llogarisë, nga e cila është debituar shuma, deri në pikën përpara transaksionit të paautorizuar. është kryer, me përjashtim të rasteve kur Paysera ka arsye të dyshojë për veprimtari mashtruese dhe i raporton këto arsye autoritetit mbikëqyrës.

15.9. Nëse Përdoruesi mohon autorizimin e një Transaksioni Pagesë që është autorizuar ose deklaron se Transaksioni i Pagesës është kryer në mënyrë të parregullt, Paysera është i detyruar të provojë se vërtetësia e Transaksionit të Pagesës është konfirmuar, ai është regjistruar si duhet dhe është regjistruar në llogari, dhe nuk është prekur nga asnjë defekt teknik apo të tjera.

15.10. Përdoruesi mund të pësojë humbje deri në 50 (pesëdhjetë) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse Shërbimet ofrohen në një monedhë tjetër) si rezultat i transaksioneve të paautorizuara të pagesës, nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të përdorimit të një instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur ose të përvetësimit të paautorizuar të instrumentit të pagesës.

15.11. Nëse Klienti nuk është Përdorues dhe/ose transaksioni i pagesës kryhet në monedhën e një shteti anëtar në ose nga një vend i huaj ose në monedhën e një vendi të huaj, Klienti bartë të gjitha humbjet që rrjedhin nga arsyet e përcaktuara në klauzolë 15.10 të Marrëveshjes.

15.12. Klienti mbart çdo humbje të shkaktuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse klienti ka pësuar humbje si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të neglizhencës së tij të rëndë ose mospërmbushjes së qëllimshme të një ose disa prej detyrave të treguara më poshtë:

15.12.1. të respektojë rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesave të parashikuara në këtë Marrëveshje ose Shtojcat e saj, gjatë përdorimit të Instrumentit të Pagesave;

15.12.2. nëse Klienti mëson për një humbje, vjedhje, përvetësim të paligjshëm ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, për fakte dhe dyshime që veçoritë e personalizuara të sigurisë të instrumenteve të tij të pagesës janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, Klienti do të njoftojë Paysera-n ose subjektin e treguar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesave të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe Shtojcat e saj;

15.12.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të Pagesës pasi të jetë lëshuar Instrumenti i Pagesës.

15.13. Pasi Klienti dorëzon njoftimin e përmendur në pikën 14.5 të Marrëveshjes Paysera me një kërkesë për të bllokuar Instrumentin e Pagesës, humbjet e Klientit që rrjedhin nga instrumenti i pagesës i humbur, i vjedhur ose i përvetësuar në mënyrë të paligjshme do të përballohen nga Paysera, me përjashtim të rasteve kur Klienti ka vepruar në mënyrë të pandershme. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për Përdoruesin.

15.14. Në rast se Paysera nuk siguron mundësinë për të njoftuar menjëherë për një instrument pagese të humbur, të vjedhur ose të përvetësuar në mënyrë të paligjshme, gjithashtu në rastet kur Paysera nuk kërkon vërtetim më të sigurt, Paysera do të përballojë humbjet e shkaktuara për shkak të përdorimit të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës. përveç rasteve të pandershmërisë së Klientit. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për Përdoruesin.

15.15. Klienti do të kontrollojë informacionin në lidhje me transaksionet e pagesave të kryera në llogari të paktën një herë në muaj dhe do të njoftojë Paysera-n për transaksionet e pagesave të paautorizuara ose të kryera në mënyrë të parregullt, si dhe për çdo gabim tjetër, mospërputhje ose pasaktësi në deklaratë. Njoftimi duhet të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas Klientit, ka kryer transaksionin e paautorizuar të pagesës ose ka kryer transaksionin e pagesës në mënyrë të parregullt. Përdoruesi do të njoftojë Paysera-n për një transaksion pagese të paautorizuar ose të kryer në mënyrë të parregullt në një monedhë të një vendi anëtar në vendin e BE-së me shkrim jo më vonë se 13 (trembëdhjetë) muaj pas ditës së debitimit të parave nga llogaria e pagesës. Nëse Klienti nuk i dorëzon njoftimet e specifikuara brenda periudhës kohore të treguar, konsiderohet se Klienti ka pranuar pa kushte për transaksionet e pagesave që ishin kryer në llogarinë e pagesës. Klienti do t'i paraqesë Paysera-s çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në Profil, ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me llogarinë dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të treguara nga Paysera për të ndihmuar në hetimin e veprimeve të paligjshme.

15.16. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të Marrëveshjes në rast se Pala provon se Marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcës madhore, të vërtetuara në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera-n për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së ndodhjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë Klientin për rrethanat e forcës madhore nëpërmjet emailit ose nëpërmjet faqeve të internetit të Sistemit.

16. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet klientit dhe Paysera, Procedura për paraqitjen e kërkesave

 

16.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me Klientin në mënyrë miqësore, të menjëhershme dhe me kushte të pranueshme për të dyja palët, kështu që, në rast mosmarrëveshjeje, klientët inkurajohen që fillimisht t'i drejtohen Paysera-s drejtpërdrejt. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negociata.

16.2. Klienti mund të paraqesë çdo pretendim ose ankesë në lidhje me shërbimet e pagesave të Paysera duke dërguar një njoftim me email, duke telefonuar Mbështetjen e Klientit ose duke dërguar një njoftim nga Profili.

16.3. Ankesa duhet të përmbajë një referencë për rrethanat dhe dokumentet që kanë shërbyer si bazë për ankesën. Nëse Klienti e bazon ankesën e tij në dokumente të cilat Paysera nuk i posedon, Klienti do të paraqesë gjithashtu këto dokumente ose kopjet e tyre.

16.4. Paysera do të shqyrtojë pretendimin ose ankesën me shkrim të Klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pune nga data e marrjes së ankesës dhe do t'i japë klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar dhe të dokumentuar. Në raste të jashtëzakonshme, kur nuk është e mundur të jepet një përgjigje brenda 15 ditëve pune për arsye jashtë kontrollit të Paysera, Paysera do t'i dërgojë Klientit një përgjigje jo të plotë, duke treguar qartë arsyet e vonesës në përgjigjen e ankesës dhe afatin deri në të cilin Klienti do të marrë një përgjigje përfundimtare. Në çdo rast, afati për dorëzimin e përgjigjes përfundimtare nuk do të kalojë 35 ditë pune. Përgjigja e Paysera-s i jepet Klientit me mjetet e specifikuara në pikën 10.1 të Marrëveshjes, përveç rastit kur Klienti kërkon të japë një përgjigje me mjete të tjera në një pretendim ose ankesë.

16.5. Shqyrtimi i pretendimeve të klientit nga Paysera është pa pagesë.

16.6. Nëse Klienti nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga Paysera, Klienti ka të drejtë të përdorë mjete të tjera juridike për të mbrojtur të drejtat e tij, dhe:

16.6.1. të paraqesë një kërkesë pranë autoritetit mbikëqyrës sipas procedurës së përcaktuar nga autoriteti mbikëqyrës;

16.6.2. mbrojnë të drejtat e tyre të konsumatorëve duke iu drejtuar autoritetit mbikëqyrës si një institucion i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të konsumatorit jashtë gjykatës sipas procedurës së vendosur nga autoriteti mbikëqyrës.

16.6.3. Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet në mënyrë miqësore ose me mjete të tjera të zgjidhjes jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve, mosmarrëveshja do të zgjidhet në gjykatë sipas selisë së Paysera-s, siç parashikohet nga procedura e përcaktuar me ligj.

16.7. Një procedurë e detajuar për paraqitjen dhe përpunimin e kërkesave (ankesave) të klientit ofrohet gjithashtu në Rregullat për paraqitjen dhe përpunimin e kërkesave të klientit (Ankesat).

16.8. Kjo Marrëveshje, anekset e saj, si dhe marrëdhëniet që nuk rregullohen nga Marrëveshja e Palëve i nënshtrohen ligjit të vendit ku kompania Paysera që regjistroi Klientin është e licencuar, duke përfshirë rastet kur një gjykatë e një vendi tjetër është kompetente për të dëgjuar një mosmarrëveshje midis Klientit dhe Paysera.

17. Dispozitat përfundimtare


17.1. Çdo Palë konfirmon se posedon të gjitha lejet dhe licencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi që janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

17.2. Titujt e seksioneve dhe neneve të Marrëveshjes janë të destinuara vetëm për lehtësinë e Palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

17.3. Palët janë përgjegjëse në mënyrë të pavarur ndaj shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të Klientit, llogaritjen ose transferimin e taksave të aplikuara ndaj Klientit.

17.4. Paysera në të gjitha rastet vepron si një Palë e pavarur e Marrëveshjes, e cila nuk do të kontrollojë ose të marrë përgjegjësi për produktet dhe shërbimet që paguhen për përdorimin e Shërbimeve Paysera. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë që blerësi, shitësi ose një palë tjetër të përmbushë kushtet e një ujdie të lidhur me Klientin.

17.5. Klienti nuk ka të drejtë të kalojë të drejtat dhe detyrimet e tij që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta pa një pëlqim paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën t'ua kalojë palëve të treta të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje në çdo kohë pa pëlqimin e Klientit, nëse një transferim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve nuk bie ndesh me legjislacionin.

17.6. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes bëhet e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje mbeten në fuqi.

17.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me pikën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e Marrëveshjes në momentin e regjistrimit në Sistem.

17.8. Kjo Marrëveshje ofrohet në sistem në disa gjuhë. Marrëveshja e zbatueshme për Klientin është lidhur në një gjuhë në të cilën Marrëveshja i është prezantuar Klientit në momentin e regjistrimit në Sistem.

17.9. Kjo Marrëveshje, anekset e saj, si dhe marrëdhëniet që nuk rregullohen nga Marrëveshja e Palëve i nënshtrohen ligjit të vendit ku kompania Paysera që regjistroi Klientin është e licencuar, duke përfshirë rastet kur një gjykatë e një vendi tjetër është kompetente për të dëgjuar një mosmarrëveshje midis Klientit dhe Paysera.17.10 Detajet e kompanive të grupit Paysera:

Paysera "Paysera LT", UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca nr. 1 e institucionit të parasë elektronike, lëshuar më 27 shtator 2012; institucioni që ka lëshuar licencën dhe kryen mbikëqyrjen është Banka e Lituanisë (kodi i identifikimit 188607684, adresa Žirmūnų st. 151, LT-09128, Vilnius, www.lb.lt). Të dhënat për "Paysera LT", UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë. Të dhëna më të hollësishme për kompanitë e tjera të grupit Paysera, duke përfshirë adresat e zyrave të regjistruara, adresat e postës elektronike, mund të gjenden këtu. Paysera LT, autoriteti mbikëqyrës i UAB është Banka e Lituanisë, kodi i identifikimit 188607684, adresa: Žirmūnų st. 151, LT-09128 Vilnius, Lituani, www.lb.lt.

Paysera Kosova SH.P.K., kodi i kompanisë 811301473; Institucion financiar jobankar me licencën e emetimit të parasë elektronike nr. IFJB/069, lëshuar më 8 qershor 2020; licenca është lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Të dhënat për Paysera Kosova SH.P.K. mblidhen dhe ruhen në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës. Më shumë detaje rreth Paysera Kosova, duke përfshirë adresën e regjistruar dhe adresat e emailit, janë renditur këtu . Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Kosova SH.P.K. është Banka Qendrore e Kosovës, kodi i identifikimit 600104187, adresa: Rr. Garibaldi 33, Prishtinë, 10000, Kosovë, https://bqk-kos.org/.
Paysera Albania SH.P.K., kodi i kompanisë M01608007N; Licenca e institucionit të parasë elektronike nr.47, lëshuar më 5 mars 2021; licenca është dhënë nga Banka e Shqipërisë. Të dhënat për Paysera SH.P.K. mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Shqipërisë. Informacione më të hollësishme rreth Paysera Albania SH.P.K., duke përfshirë adresën e zyrës së regjistruar dhe adresat e postës elektronike, mund të gjenden këtu . Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Albania SH.P.K. është Banka e Shqipërisë, adresa: Sheshi "Skënderbej" Nr. 1, Tiranë www.bankofalbania.org.

Paysera Bank Georgia SHA, kodi i personit juridik 402204841; Licenca bankare nr. 465, lëshuar nga Banka Kombëtare e Gjeorgjisë më 17 nëntor 2022. Të dhënat për Paysera Bank Georgia SHA mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Sipërmarrësve dhe Personave Juridik Jo-Sipërmarrës (Jo-Tercialë) të Gjeorgjisë. Të dhëna të hollësishme rreth Paysera Bank Georgia SHA, duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit, jepen këtu . Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Bank Georgia SHA është Banka Kombëtare e Gjeorgjisë, adresa: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Georgia, https:// www.nbg.gov.ge.

Marrëveshje e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientë Privat (versioni i mëparshëm, i vlefshëm deri më 16/09/2019)

Marrëveshje e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientë Privat (versioni i mëparshëm, i vlefshëm deri më 01/10/2021)

Marrëveshje e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientë Privat (versioni i mëparshëm, i vlefshëm deri më 07.03.2022)

a href="/f/gpsa_private_xk.pdf">Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët Privatë(e vlefshme deri me 01.08.2023)