Kufizimet për shpengimin e parasë elektronike

Më poshtë jepen arsyet dhe përfituesit që parandalojnë transferimet nga sistemi Paysera (shpengimi i parave elektronike) në llogaritë specifike.

Pastrimi i parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit.

Ndalohet transferimi i IN / OUT dhe bashkëpunimi me klientët ligjorë dhe privatë, si dhe përfitues nga vendet në vijim:

 • Afghanistan
 • Bahamas
 • Botswana
 • Central African Republic
 • Cuba
 • Ghana
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Iran
 • Iraq
 • North Korea
 • Laos
 • Lebanon
 • Libya
 • Myanmar (Burma)
 • Somalia
 • South Sudan
 • Sudan
 • Syria
 • Trinidad & Tobago
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Yemen
 • Zimbabwe
 • Russia
 • Venezuela

Rregullimet ligjore të vendit të pranuesit.

Pasi që Paysera nuk është një bankë, Paysera shpesh shfaqet tek pranuesi si pagues, ndërsa paguesi i vërtetë (ju) tregohet në detajet e pagesës. Kështu, transferet nuk mund të kryhen nëpërmjet Payseras në vendet ku ligji ndalon transferimet nga personat e tretë. Vendet, ku rregullorja e brendshme pengon transfertat nëpërmjet Payseras:

 • Bellarusia*

* Me përjashtim të transfereve në monedhën EUR në bankat në Bjellorusi me kodet e mëposhtme SWIFT: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX.

Pengesat teknike.

Paysera përdor standardin ndërkombëtar për identifikimin e numrave të llogarive bankare (IBAN) vetëm për transferime standarde (jo urgjente) në euro në vendet e SEPA. Për transferime në monedha të tjera dhe në vende të tjera, përdoret numri i llogarisë Paysera (EVPxxxxxxxxxx). Si rezultat, sistemet e vendeve të tjera të institucioneve të caktuara nuk mund të identifikojnë paguesin e vërtetë dhe transferimet në sisteme të tilla përmes Paysera nuk kryhen. Për shkak të formatit të ndryshëm të llogarisë, Paysera nuk kryen transferime në institucionet vijuese:

 • Inspektorati Shtetëror i Tatimeve të Polonisë.


Lista e tanishme nuk është përfundimtare dhe mund të ndryshohet dhe plotësohet nga Paysera pa njoftim paraprak. 
Nëse transferimi në llogarinë tuaj të treguar nuk mund të kryhet, sistemi do t'ju informojë në momentin e transferimit.
Kthehu te lista