Pdf
Kthehu te lista

Përditësimi i fundit 02/01/2020

Instrumentet e pagesave të lidhura me llogarinë Paysera

Marrëveshje e përgjithshme – Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave.

Instrumenti pagesor – çdo instrument pagese që Sistemi lejon të lidhet me llogarinë Paysera dhe të bëjë dhe, në raste të veçanta, gjithashtu të pranojë transferet e pagesave me ndihmën e këtij instrumenti pagese.

Pika e shitjes – një pikë fizike e ofrimit të shërbimeve ose shitjes/blerjes së mallrave, ku klienti mund të paguajë me ndihmën e instrumentit të pagesës.

1. Kjo Shtojcë zbatohet ndaj Klientit i cili ka një Llogari Paysera dhe dëshiron të kryejë operacione të pagesave nëpërmjet Instrumenteve të Pagesave të lidhura me Llogarinë Paysera.

2. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashtruara në këtë Shtojcë zbatohen për Tregtarin. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e treguar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Klienti me një Llogari Paysera ka një mundësi për lidhjen e instrumenteve të pagesave të treguara në Sistem me Llogarinë Paysera dhe përdorimin e tyre si Instrumente Pagesash.

4. Për të përdorur një instrument të caktuar të Pagesës, Klienti duhet të lidhë instrumentin e treguar në Sistem me llogarinë e tij/saj në përputhje me udhëzimet e dhëna në Sistem.

5. Kushtet e përdorimit të çdo instrumenti specifik të pagesës, rregullat e operacioneve të pagesave, afatet dhe limitet e shkrimit, si dhe udhëzimet për lidhjen e instrumenteve të pagesave me llogarinë paguese Paysera janëjepen në sistmin

6. Kur transaksioni i cili është paguar për përdorimin e një instrumenti pagese është përfunduar, Paysera rezervon shumën e fondeve të pagesës në llogarinë Paysera të Klientit. Fondet fshihen pas marrjes së një kërkese nga tregtari ose ofruesi i shërbimit.

7. Pas lidhjes së ndonjë instrumenti të treguar në Sistem me Llogarinë Paysera, këto instrumente bëhen instrumente Pagesash, prandaj duhet të mbrohen nga Klienti në të njëjtën mënyrë si kartelat bankare, paratë dhe dokumentet e tjera me vlerë. Klienti është i detyruar, në çdo rast, që të mos i japë instrumentet e pagesave ose fjalëkalimet personave të tretë, mos lejoni dhe mos krijoni kushte për personat e tjerë që të përdorin instrumentin e pagesës ose të gjejnë fjalëkalimet. Klienti i cili nuk siguron të lartpërmendurën merr përgjegjësinë e plotë për kryerjen e pagesave të kryera me instrumentin e pagesës dhe në llogarinë e tij/saj Paysera. Klienti merr përgjegjësinë e plotë për sigurinë e të dyjave, instrumenteve të pagesave dhe fjalëkalimeve të instrumenteve të pagesës.

8. Klienti merr përgjegjësinë e plotë për faktin që instrumenti i pagesës së lidhur i përket Klientit.

9. Nëse Klienti humb instrumentin e pagesës ose beson se Fjalëkalimet e instrumentit të tij të pagesës janë zbuluar nga persona të tjerë, ai duhet menjëherë të logohet në llogarinë e tij/saj dhe të fshijë lidhjen e instrumentit të pagesës me llogarinë Paysera të tij/saj. Nëse nuk ka mundësi për ta bërë këtë, Klienti duhet të kontaktojë Payseran, kështu që mundësia për të shkruar fonde jashtë Llogarisë Paysera do të eliminohet dhe instrumenti i Pagesës do të bllokohet. Njoftimet verbale pranohen çdo ditë në telefonin: +37068577562.

10. Nëse Klienti beson se Instrumenti i Pagesës është vjedhur dhe / ose Fjalëkalimi i Instrumentit të Pagesës është zbuluar nga persona të tjerë, por nuk arrin të informojë Paysera dhe autoritetin përkatës të zbatimit të ligjit për të, konsiderohet se Klienti ka humbur Instrumenti i pagesës ose transaksionet e paligjshme janë kryer në llogarinë e tyre Paysera për shkak të pakujdesisë së madhe të Klientit.

11. Nëse Klienti (paguesi) është përdorues (personi fizik i cili vepron sipas Marrëveshjes së Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme dhe shtojcat e saj, ndjek synime që nuk lidhen me biznesin ose veprimtarinë e tij profesionale), Klienti mban të gjitha humbjet që kanë lindur për shkak të operacioneve të pagesave të paautorizuara për shumën deri në ekuivalentin e 150 (njëqindepesëdhjetë) Euro në Litas, nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të:

11.1. përdorimi i një instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur;

11.2. marrjen e paligjshme të një instrumenti pagese nëse Klienti nuk ka mbrojtur tiparet e personalizuara të sigurisë;

11.3 nëse Klienti (paguesi) nuk është përdorues dhe/ose operacioni i pagesës kryhet në valutën e një vendi anëtar në një vend të huaj ose në valutën e një vendi të huaj. Klienti mban të gjitha humbjet e shkaktuara për shkak të arsyeve të dhëna më sipër.

12. Klienti mban të gjitha humbjet që janë shfaqur për shkak të operacioneve të pagesave të paautorizuara, nëse paguesi i ka shkaktuar ato për shkak të mosveprimit të sinqertë, për shkak të neglizhencës së tij të madhe, për shkak të mos përmbushjes së një ose disa detyrimeve të parashtruara në këtë shtojcë ose në marrëveshjen e përgjithshme, mbrojnë Instrumentin e pagesave ose fjalëkalimet e tij dhe/ose përdorin instrumentin e pagesës sipas rregullave të përcaktuara, si dhe në rastet kur operacionet e paautorizuara janë kryer duke përdorur fjalëkalimet.

13. Nëse Klienti ka kaluar instrumentin e pagesës personave të tretë ose persona të tretë kanë fituar instrumentin e pagesës për shkak të neglizhencës së Klientit, Klienti në të gjitha rastet është plotësisht përgjegjës dhe merr përgjegjësinë për veprimet e kryera duke përdorur instrumentin e Pagesës.