Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 12.01.2017

Program partnerski (affiliate)Z powodu problemów technicznych program partnerski został czasowo zawieszony. Wynagrodzenie za klientów przyciągniętych do 18 maja 2020 r. wypłaca się, ale zarejestrować nowych klientów poprzez unikalne linki rejestracyjne czasowo nie ma możliwości.

Umowa ogólnaOgólna umowa o świadczenie usług płatniczych, której warunki są stosowane wobec Sprzedawcy.

Partner – Klient Systemu Paysera, który rekomenduje usługi Paysera dla osób trzecich nie będących jeszcze klientami Paysera, przekierowując ich na system Paysera zgodnie z niniejszymi warunkami.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane wobec wszystkich Klientów – i Partnerów, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko wobec Partnerów, używane jest pojęcie „Partner”).

1. Niniejsze warunki określają świadczenie Programu partnerskiego. 

2. Warunki Programu partnerskiego są Załącznikiem do Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych, które zaczynają być stosowane wobec Partnera po tym, jak on zgodzi się z Warunkami w Systemie. Korzystając z tej usługi Partnerowi obowiązują wszystkie warunki Umowy ogólnej o świadczenie usług płatniczych, a także warunki dodatkowo określone w niniejszych Warunkach. Pojęcia w niniejszych Warunkach są stosowane w znaczeniu określonym w Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych.

3. Aby korzystać z programu partnerskiego Partner powinien być Klientem Systemu Paysera, który zarejestrował się w Systemie i wyraził zgodę z warunkami Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych i niniejszymi Warunkami.

4. Program partnerski daje Partnerowi możliwość otrzymać wynagrodzenie za rekomendację usług Paysera osobom trzecim, które jeszcze nie są klientami Paysera, i za ich skierowanie do korzystania z usług Paysera.

5. Zarejestrowani w Programie partnerskim Partnerzy otrzymują unikalny link do systemu Paysera przeznaczony do rejestracji nowych klientów znalezionych przez Partnera. Warunki Programu partnerskiego obowiązują, i za nowych przez Partnera znalezionych klientów, za których jest płacone wynagrodzenie, uważa się tylko te osoby, które rejestrują się w Systemie Paysera poprzez unikalny link Partnera.

6. Program partnerski wchodzi w życie tylko w tym przypadku, jeżeli poprzez Partnerowi dany link w Systemie Paysera w ciągu siedmiu dni i z tej samej przeglądarki zarejestrują się i w Systemie operacje zaczną wykonywać co najmniej trzy oddzielne unikalne osoby, które do tego czasu nie były klientami Systemu.

7. Partner będzie rekomendował i kierował tylko klientów mających na celu uczciwą działalność i dobrą reputację. Paysera ma prawo odmówić rejestracji osobie skierowanej przez Partnera, nie wskazując przyczyn i przestrzegając się swoich zasad wewnętrznego zarządzania ryzykiem.

8. Wynagrodzenie według Programu partnerskiego jest wypłacane jako część od zysku Paysera otrzymanego od nowych klientów rekomendowanych przez Partnera i korzystających z Systemu.

9. Wynagrodzenie Partnera za Rekomendacje składa się z:

9.1. w razie skierowania przez Partnera klientów, którzy będą korzystali ze świadczonej przez Paysera usługi pobierania płatności – 10% od zysku (prowizji) otrzymanego przez Paysera od każdego przez Partnera znalezionego nowego klienta, który będzie korzystał z usługi. Stosowana przez Paysera prowizja jest podana tutaj, w 2 tabeli „Prowizja projektu“ (wynagrodzenie od podanej w 1 tabeli prowizji Partnerowi nie jest wyliczane). Paysera ma prawo zmieniać określoną prowizję. Prowizja stosowana dla konkretnego klienta jest ostatecznie potwierdzana podczas potwierdzenia projektu klienta. Partnerowi wynagrodzenie jest wyliczane według prowizji stosowanej dla konkretnego klienta („Dodatkowa prowizja dla jednej płatności według kategorii projektu“);

9.2. w razie znalezienia przyszłych klientów, którzy będą korzystali ze świadczonej przez Paysera usługi Konta Paysera – 10% od zysku netto Paysera otrzymanego z wymiany waluty od każdej transakcji związanej z wymianą waluty wykonanej przez nowo znalezionego klienta. Zysk netto otrzymywany z wymiany waluty jest wyliczany uwzględniając różnicę między chwilowym kursem waluty, a kursem sprzedaży, po odliczeniu bezpośrednich kosztów wymiany, które Paysera ponosi wymieniając konkretną walutę w bankach lub na rynkach walutowych.

10. Wynagrodzenie przewidziane w niniejszych Warunkach będzie wypłacane przez czas nieokreślony, tzn. przez cały czas, gdy klienci skierowani przez Partnera będą korzystali z usług Systemu, lub gdy klienci skierowani przez Partnera nie odmówią się od osoby, która ich rekomendowała, co może nastać nie wcześniej, niż po 12 (dwunastu) miesiącach od rejestracji nowego klienta.

11. Partner powinien być akceptowalny jak dla Paysera, tak i dla nowego klienta. Nowy klient skierowany przez Partnera może odmówić się od Partnera, który go rekomendował, ale nie później, niż po 12 (dwunastu) miesiącach od rejestracji w Systemie.

12. Według Programu partnerskiego Paysera płaci Partnerowi wynagrodzenie za każdy miesiąc 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca w zależności od otrzymanego za każdy miesiąc zysku od Partnerem znalezionych klientów i tylko w takim przypadku, jeżeli:

12.1. nie mniej niż troje znalezionych przez Partnera klientów przyniesie zysk za miesiąc sprawozdawczy;

12.2. w ciągu miesiąca, do 10 (dziesiątego) dnia bieżącego miesiąca Partner chociaż by raz wejdzie na swoje konto Paysera;

12.3. Prowizja za okres starszy, niż 3 (trzy) miesiące nie jest wypłacana.

13. Wynagrodzenie jest Partnerowi wypłacane w głównej wybranej przez niego walucie, przelewając wyliczoną sumę na Rachunek Paysera Partnera.

14. Partner ponosi odpowiedzialność za deklarowanie otrzymanych dochodów i za zapłatę wszystkich obowiązujących go podatków dla państwa za dochody otrzymane od Paysera zgodnie z niniejszymi Warunkami.

15. Szukając nowych klientów i dając rekomendacje osobom trzecim Partner zobowiązuje się powiadamiać klientów, że działa jako partner w ramach niniejszych Warunków, a także nie naruszać przepisów państwa, w którym będzie świadczył rekomendacje. Rekomendacje mogą być świadczone tylko w sposób zgodny z prawem. Zawartość rekomendacji i sposób ich przedstawienia nie powinny naruszać praw Paysera lub innych osób trzecich. Paysera zwraca uwagę Partnera i ostrzega, że przesyłanie dowolnej informacji promocyjnej dla osób poprzez e-mail, sieci społecznościowe lub inne środki komunikacji bez ich zgody jest zabronione, i w stosunku do nadawcy mogą być stosowane sankcje ustanowione przez prawo.

16. Partnerowi, działającemu zgodnie z danymi Zasadami, także zabrania się:

16.1. umieszczać nadany unikalny link na stronach internetowych, na których dostępne są informacje o zawartości pornograficznej, erotycznej lub obraźliwej, dostępne są informacje o grach hazardowych lub są organizowane gry hazardowe, sprzedaje się tytoń, lekarstwo, alkohol, nielegalne produkty lub broń, są rozmieszczane ogłoszenia, przeglądanie których jest opłacane (ang. paid to click) lub płaci się prowizja za rejestrację w systemach elektronicznych (ang. moneyback projects);

16.2. dokonywać bezpośrednie odesłania z ogłoszeń Google AdWords;

16.3. dokonywać bezpośrednie odesłania z innych źródeł reklamy (ogłoszenia Facebook, Textads);

16.4. korzystać ze słowa Paysera lub podobnie dźwięczącego słowa (np. z błędami pisemnymi, dodając końcówkę, przyrostek itp.) jako słowo kluczowe tworząc Google Adwords itp.;

16.5. korzystać z nazwy domeny Paysera.* jako słowa kluczowego.

17. Partner bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za swoje działania wysyłając rekomendacje i zapewnia, że jego działania nie naruszą prawa, a także odpowiada za wszystkie straty poniesione z powodu niewłaściwego przestrzegania przepisów prawa (lub ich nie przestrzegania) w ramach Programu partnerskiego. Paysera ma prawo odmówić płacenia Partnerowi wynagrodzenia według warunków Programu partnerskiego, jeżeli podczas świadczenia rekomendacji Partner narusza obowiązujące przepisy prawa.

18. Jeżeli Paysera zauważy, że działając w ramach Programu partnerskiego Partner nie przestrzega niniejszych warunków, narusza obowiązujące przepisy prawa, może zaszkodzić reputacji Paysera, zajmuje się oszustwem lub w inny sposób narusza interesy Paysera, Paysera ma prawo wymagać, aby Partner niezwłocznie zaprzestał swoich działań, przerwać wypłatę wynagrodzenia Partnerowi według niniejszych warunków, a także wymagać wyrównać poniesione straty.

19. Paysera nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadne wydatki i straty Partnera poniesione przez niego podczas świadczenia rekomendacji według niniejszych Warunków.

20. Partner rozumie, że niniejsze Warunki nie stwarzają żadnej wspólnej działalności, partnerstwa, przedstawicielstwa lub stosunków zawodowych między Paysera a Partnerem. Partner nie jest upoważniony lub uprawniony na stworzenie zobowiązania w imieniu Paysera.

21. Warunki mogą być zmieniane zgodnie z procedurą Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych.