Operatorët: Orange, SFR, Bouygues 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga mbarimi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH I II III
% % %
% % %
% % %
% % %