Pdf
Grįžti į turinį

Atnaujinta sutartis įsigalioja: 2023-05-15

Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis privatiems klientams

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Ši Sutartis sudaroma tarp Paysera ir Kliento.

1.2. Sutarties objektas: šia Sutartimi yra nustatomos pagrindinės sąlygos tarp Kliento ir Paysera, Klientui registruojantis Sistemoje, atsidarant Paysera Sąskaitą bei naudojantis kitomis Paysera teikiamomis paslaugomis. Šios Sutarties Priedais, susitarimais, taisyklėmis, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, yra nustatomos atskirų Paysera teikiamų paslaugų sąlygos ir tokios sąlygos Klientui įsigalioja, Klientui su jomis susipažinus ir pradėjus naudotis atitinkamomis paslaugomis. Be šios Sutarties su Paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Paysera ir Kliento taip pat reguliuoja Klientui taikytini teisės aktai, su Klientu sudaryti susitarimai, taisyklės ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.3. Ši Sutartis yra svarbus dokumentas, kurį Klientas turi atidžiai išnagrinėti prieš apsispręsdamas registruotis Sistemoje, atsidaryti Paysera Sąskaitą bei naudotis kitomis Paysera teikiamomis Paslaugomis. Prašome atidžiai perskaityti šios Sutarties sąlygas, prieš sutinkant su jomis. Ši Sutartis su Priedais apibrėžia tam tikras rizikas naudojantis Sistema ir pateikia nurodymus, kaip saugiai naudotis Sistema.

1.4. Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir Paysera susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugomis. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios (turinčios viršenybę) nuostatos kitų Sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai. Jei naujai pasirinktų paslaugų teikimui būtina atlikti papildomą Paskyros patvirtinimo procedūrą, pateikti papildomus dokumentus, naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus Paysera nurodytus veiksmus.

1.5. Šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos tik Naudotojams, netaikomos Klientams, kurie nėra Naudotojai ir pagal Sutartį ir (arba) jos Priedus veikia siekdami tikslų, susijusių su jų verslu, prekyba ar profesine veikla.

1.6. Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip: asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Darbo diena – Paysera nustatyta diena, kurią Paysera teikia paslaugas. Skirtingoms paslaugoms teikti Paysera gali nustatyti skirtingas Paysera darbo dienas, kurias nurodo kartu su Įkainiais.

Elektroniniai pinigai – į Paysera Sąskaitą įneštos ar pervestos ir joje laikomos Kliento lėšos, skirtos Mokėjimo operacijoms per Sistemą atlikti.

Paysera – Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į Kliento rezidavimo valstybę, bei kiti juridiniai asmenys, kurie yra pasitelkiami teikiant Paslaugas; visas Mokėjimo paslaugas teikia išimtinai licencijuotos įmonės. Pradinė paskyra atidaroma Paysera Ltd įmonės, o Kliento identifikaciją atlieka ir Paysera Sąskaitą IBAN formatu suteikia Paysera įmonių grupei priklausanti ir licenciją tam turinti įmonė. Šių įmonių rekvizitai nurodyti Sutarties 17.10 punkte.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Išrašas – Paysera paruoštas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.

Įkainiai – Paysera nustatyta tvarka patvirtinti Paysera paslaugų ir operacijų įkainiai.

Klientas – Sistemoje užsiregistravęs ir Paskyrą sukūręs fizinis asmuo.

Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.

Komisinis mokestis – Paysera imamas mokestis už Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas.
 
Mokėjimo pervedimas – mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo mokėjimo sąskaitą.

Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo Mokėjimų paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.

Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu ar Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.

Mokėjimo paslauga – paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti ir išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo operacijos, įskaitant pinigų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų naudotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą; mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų naudotojui pinigai suteikti pagal kredito liniją: mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; pinigų perlaidos; mokėjimo inicijavimo paslaugos; sąskaitos informacijos paslaugos.

Mokėjimo priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su Paysera Sąskaita ir ją panaudoti Mokėjimo pervedimams atlikti.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

Paysera Sąskaita arba Sąskaita – Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, naudojama atsiskaitymams ir kitoms Mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaita atidaroma tik atlikus Kliento identifikaciją.

Paysera Sąskaitos perkėlimas arba Sąskaitos perkėlimas – Paysera arba Kliento iniciatyva (prašymu) atliekamas Paysera Sąskaitos perkėlimas kitam mokėjimo paslaugų teikėjui arba kitai licencijuotai Paysera grupės įmonei.

Paslauga – pagal šią Sutartį ir (arba) jos Priedus Paysera teikiama Elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo paslauga, Mokėjimo paslaugos bei bet kuri kita Paysera teikiama paslauga.

Paysera Programėlė – Paysera Sąskaitos valdymo mobilioji programa, įdiegiama ir naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose.

Paskyra – registravimosi Sistemoje (prisijungus prie svetainės bank.paysera.com) rezultatas, kurio metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas ir apibrėžiamos asmens teisės Sistemoje.

Priimtina kalba – bet kuri iš Sistemoje siūlomų kalbų.

Priedas – susitarimas tarp Paysera ir Kliento dėl atskirų Paysera teikiamų Paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygų. Priedas gali būti įvardijamas kaip susitarimas, taisyklės, deklaracija, planas ar bet kaip kitaip. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra – fizinio arba juridinio asmens tapatybės patvirtinimo procedūra, grindžiama naudojimu dviejų arba daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo (pavyzdžiui, nuolatinis slaptažodis, kodas, asmens identifikavimo numeris), turėjimo (pavyzdžiui, laikmena (angl. token), lustinė kortelė (angl. smart card), mobilusis telefonas) ir būdingumo (pavyzdžiui, biometriniai duomenys, tokie kaip pirštų atspaudai) kategorijas ir yra vienas su kitu nesusiję, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas. Ši procedūra taikoma, kai Klientas internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis prisijungia prie savo mokėjimo sąskaitos, inicijuoja elektroninę mokėjimo operaciją ir nuotolinio ryšio priemone vykdo bet kokį veiksmą, kuris gali būti susijęs su sukčiavimo atliekant mokėjimą ar kitokio piktnaudžiavimo rizika.

Sistema – programinis sprendimas, esantis Paysera priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas Paysera ir naudojamas Paysera paslaugų teikimui.

Sutartis – susitarimas tarp Kliento ir Paysera, apimantis šią Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį privatiems klientams bei visas kitas sąlygas ir dokumentus (Priedus, susitarimus, taisykles, deklaracijas ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant šioje Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje privatiems klientams pateiktose nuorodose į interneto svetaines pateikiamą informaciją.

Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti, pateikiamas Sutarties 8 skyriaus nustatyta tvarka.

Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas, Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūros metu naudojamas Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar Paysera Klientui pateiktas vienkartinis saugos kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ir (arba) Paysera Sąskaitos ar atskiros Paysera teikiamos paslaugos inicijavimui, patvirtinimui ir (arba) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar mokėjimo gavimui.

Šalis – Paysera arba Klientas.

Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.

Vartotojas – Klientas, kuris pagal Sutartį veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba ar profesine veikla.

2. Registracija Sistemoje ir Paskyros sukūrimas

 

2.1. Klientas, norėdamas pradėti naudotis Paysera paslaugomis, turi užsiregistruoti Sistemoje. Paysera turi teisę neregistruoti naujo Kliento, nenurodydama priežasčių, tačiau Paysera užtikrina, kad atsisakymas registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių Paysera neprivalo arba neturi teisės atskleisti.

2.2. Registracijos Sistemoje metu Klientui sukuriama Paskyra. Paskyra yra asmeninė ir ja naudotis (prie jos prisijungti) turi teisę tik jos savininkas, t. y. Klientas. Klientui užsiregistravus Sistemoje ir sukūrus Paskyrą, jam automatiškai sukuriama Paysera Sąskaita, kuri veikia šios Sutarties 4 ir 5 skyriuose aprašyta tvarka. 

2.3. Klientas gali turėti tik vieną Paskyrą.

2.4. Sutartis įsigalioja Klientui užsiregistravus Sistemoje, susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis, ir galioja neterminuotai.

2.5. Kliento užsiregistravimas Sistemoje reiškia Kliento patvirtinimą, kad jis susipažino ir sutinka su Sutarties sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Paysera teikia paslaugas asmenims, sulaukusiems ne mažiau nei 7 (septynerių) metų amžiaus, asmenims, nesulaukusiems 7 (septynerių) metų amžiaus, naudotis Paysera paslaugomis draudžiama. Jei Klientas nėra sulaukęs 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, jis privalo pateikti atstovų pagal įstatymą (tėvų / globėjų ar rūpintojų) rašytinį sutikimą. Paysera turi teisę bet kada pareikalauti pateikti raštišką (taip pat ir patvirtintą notaro) Kliento atstovų pagal įstatymą (tėvų / globėjų ar rūpintojų) sutikimą. Jei Klientas per Paysera nustatytą terminą nepateikia raštiško sutikimo, Paysera turi teisę nedelsiant sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą.

2.6. Klientas patvirtina, kad registracijos Sistemoje metu pateikė teisingus duomenis apie save ir kad vėliau, Paskyroje keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui.

2.7. Sutartyje ar Sistemoje numatytais atvejais ir tvarka Klientas turi patvirtinti Paskyrą, naujos Paslaugos ar Paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad Paysera pradėtų ar tęstų Paslaugų teikimą. Kliento identifikacijos procedūros atlikimu, Paskyros ir naujų Paslaugų teikimo patvirtinimu siekiama Kliento bei Paysera interesų apsaugos.

2.8. Paysera turi teisę reikalauti tokių duomenų ir (arba) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą ir (arba) gauti reikšmingą informaciją apie Klientą, kuri būtina tinkamam Paysera Paslaugų teikimui. Konkretūs pateiktini duomenys ir (arba) dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti Kliento identifikaciją ar kitą patvirtinimo procedūrą.

2.9. Vykdydama Kliento identifikaciją, Paysera turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų Paysera reikalaujamų dokumentų originalus ir (arba) jų kopijas ir (arba) notaro ar kito valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas.

2.10. Klientų identifikacijos atlikimo vietos, procedūros, sąlygos ir įkainiai nurodyti čia.

2.11. Atskirais atvejais, vykdydama teisės aktų nustatytus įpareigojimus arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz., būtina pateikti dokumento originalą), Paysera turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu Paysera nurodytu būdu (pvz., atvykti į Klientų aptarnavimo vietą).

2.12. Šalys susitaria, kad Klientas gali patvirtinti savo sudaromus dokumentus (pvz.: sutartis, sutikimus ir kt.) elektroninėmis priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, pasirašymu specialiu rašikliu (ang. stylus) ant ekrano).

2.13. Paysera turi teisę pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis operacijomis ir turi teisę sustabdyti operacijos vykdymą Klientui iki tol, kol Klientas pateiks papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusią su sustabdyta operacija. Taip pat, Paysera turi teisę pareikalauti iš Kliento užpildyti ir periodiškai atnaujinti Kliento pažinimo anketą ir jei Klientas per Paysera nustatytą protingą terminą nepateiks papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, Paysera turi teisę sustabdyti visų ar dalies Paslaugų teikimą Klientui. Paysera turi teisę pareikalauti, kad pateikiamos dokumentų kopijos būtų patvirtintos notaro ir (arba) išverstos į bent vieną iš Paysera Priimtinų kalbų. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita.

2.14. Apie tai, kad Paskyra, naujos Paslaugos ar sustabdytos Paslaugos atnaujintas teikimas yra patvirtinti, Klientas gaus pranešimą elektroninio pašto adresu, kurį nurodė registracijos Sistemoje metu, arba SMS pranešimu, jei Klientas registruodamasis nurodė tik mobilaus telefono numerį.

2.15. Jei Klientas pateikė neteisingus savo duomenis, jis privalo juos ištaisyti, o jeigu dėl duomenų netikslumo Klientas yra susikūręs keletą Paskyrų, Klientas privalo apie tai pranešti Paysera, kad sukurtos Paskyros būtų sujungtos į vieną Paskyrą. Šio punkto reikalavimų nesilaikantis Klientas gali būti blokuojamas, jo atliktos Mokėjimo operacijos pripažintos niekinėmis, o duomenys, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms.

3. Paysera Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

 

3.1. Paysera Paslaugų įkainiai ir terminai pateikti atitinkamame šios Sutarties skyriuje, Įkainių puslapyje arba Priede, skirtame konkrečiai Paslaugai.

3.2. Jeigu Paysera sumažina Sistemoje nurodytus bendruosius Paslaugų teikimo įkainius, jie Klientui yra taikomi iš karto nuo paskelbimo neatsižvelgiant į tai, ar Klientas buvo apie tai informuotas, bet tik tuo atveju, jei Įkainiai nebuvo pakeisti 11 skyriuje aprašytu būdu.

3.3. Paysera Komisiniai mokesčiai atskaitomi:

3.3.1. Mokėjimo operacijos metu; 

3.3.2. jei Komisiniai mokesčiai nebuvo nuskaityti Mokėjimo operacijos metu, Paysera turi teisę nuskaityti Komisinius mokesčius vėliau, bet ne vėliau nei per 2 (du) metus nuo Mokėjimo operacijos įvykdymo. Apie šiame papunktyje nurodyta tvarka atskaitytus Komisinius mokesčius Klientas informuojamas komisinio atlyginimo ataskaitoje už tą laikotarpį, kada buvo atskaitytas Komisinis mokestis;

3.3.3. Komisinis mokestis Klientui yra nurodomas prieš Mokėjimo operaciją (nebent konkrečios Mokėjimo priemonės ar Paslaugos taisyklėse nurodyta kitaip).

3.4. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Klientui taikytinų ir jam aktualių Paysera paslaugų įkainiais.

3.5. Komisinį mokestį Paysera turi teisę nurašyti iš Sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija, arba iš kitų Paysera atidarytų Sąskaitų.

3.6. Komisinis mokestis mokamas Sutartyje, Priede arba internetinėse svetainėse, nuorodos į kurias pateikiamos šioje Sutartyje arba Priede, nurodyta valiuta.

3.7. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Komisiniam mokesčiui sumokėti ar nurašyti. Jeigu Sąskaitoje nepakanka lėšų Komisiniam mokesčiui sumokėti nustatyta valiuta, Paysera turi teisę, bet neprivalo, nurašyti Komisinį mokestį iš lėšų, esančių Sąskaitoje kita valiuta, konvertuodama tą valiutą į reikiamą valiutą pagal Klientui taikomą Paysera valiutos keitimo kursą. Standartinis Paysera valiutos kursas yra skelbiamas čia. Jeigu Sąskaitoje yra lėšų keliomis kitomis valiutomis, Paysera jas gali konvertuoti į Paysera mokėtiną valiutą pagal abėcėlinę tarptautinių valiutų pavadinimų santrumpų eilę.

3.8. Klientas, laiku nesumokėjęs Paysera atlygio už suteiktas Paslaugas, Paysera pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti Paysera 0,05 proc. dydžio delspinigius.

4. Paysera Sąskaitos atidarymas. Kliento lėšų laikymo Paysera Sąskaitoje būdai. Lėšų įmokėjimo, pervedimo ir išėmimo sąlygos.

 

4.1. Šia Sutartimi Klientui Sistemoje neterminuotam laikotarpiui yra atidaroma Paysera Sąskaita.

4.2. Paysera Sąskaita suteikia galimybę Klientams įnešti, pervesti, laikyti savo Sąskaitoje pervedimams skirtas lėšas, atlikti vietinius ir tarptautinius lėšų pervedimus, mokėti įmokas, gauti lėšas į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas, atlikti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su lėšų pervedimais.

4.3. Priklausomai nuo Paysera grupės įmonės, užregistravusios Klientą ir suteikusios jam Paysera Sąskaitą, turimos licencijos, Paysera Sąskaitoje esančios Kliento lėšos gali būti laikomos vienu iš šių būdų:

4.3.1. Elektroniniais pinigais, kuriuos Paysera išleidžia Klientui pervedus ar įnešus lėšas į Kliento Paysera Sąskaitą. Klientui įnešus, pervedus ar gavus lėšas į Sąskaitą, Paysera, gavusi jas, įskaito šias lėšas Klientui į Sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte. Šie elektroniniai pinigai yra priskiriami Klientui ir laikomi Kliento Paysera Sąskaitoje bei saugomi pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus;

4.3.2. lėšomis (pinigų suma), kurių nominali vertė atitinka į Paysera Sąskaitą įneštų, gautų ar pervestų lėšų (pinigų sumos) nominaliąją vertę.

4.4. Konkretų Elektroninių pinigų ar lėšų (pinigų sumos) (toliau kartu – lėšos) laikymo Paysera Sąskaitoje būdą Klientas pasirenka Paskyroje, pasirinkęs funkciją „Papildymo instrukcijos“, kurioje pateikiamos lėšų įmokėjimo instrukcijos kiekvienam lėšų įmokėjimo būdui. Lėšų įmokėjimo instrukcijos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti Mokėjimo operaciją.

4.5. Lėšų nominali vertė sutampa su įneštų ar pervestų į Paysera Sąskaitą lėšų nominalia verte.

4.6. Paysera Sąskaitoje laikomos lėšos, išskyrus Elektroninius pinigus, gali būti laikomos indėliu, už kurio laikymą pagal atskiro šios Sutarties Priedo sąlygas gali būti mokamos palūkanos. Elektroniniai pinigai nėra indėlis, ir už jų laikymą, Paysera jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Paysera Sąskaitoje, trukme.

4.7. Klientas gali susikurti ir turėti kelias Paysera Sąskaitas toje pačioje Paskyroje ir jas naudoti savo nuožiūra.

4.8. Lėšos, laikomos Kliento Paysera Sąskaitoje, išimamos (išperkamos) jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu, Klientui išreiškus pageidavimą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet Sąskaitai taikomi apribojimai.

4.9. Savo pageidavimą dėl lėšų išėmimo (išpirkimo) Klientas pareiškia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti lėšas iš savo Paysera Sąskaitos į bet kokią kitą jo nurodytą sąskaitą (bankai ir elektroninės atsiskaitymo sistemos, į kuriuos Paysera gali pervesti pinigus, nurodyti čia) arba atsiimti lėšas iš savo Paysera Sąskaitos kitais Paysera palaikomais ir Sistemoje nurodytais būdais. Paysera turi teisę taikyti lėšų išėmimo (išpirkimo) apribojimus, kurie numatyti čia.

4.10. Jokios specifinės lėšų išėmimo (išpirkimo) sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių Paysera Sąskaitoje vykdomų Mokėjimo pervedimų ir kitų Mokėjimo operacijų, nėra taikomos. Išimamų (išperkamų) ar pervedamų lėšų sumą pasirenka Klientas.

4.11. Papildomas mokestis už lėšų išėmimą (išpirkimą) nėra mokamas. Lėšų išėmimo (išpirkimo) atveju Klientas sumoka įprastą Komisinį mokestį už atliktą Mokėjimo pervedimą ar išmokėjimą, kuris priklauso nuo Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos. Taikomi standartiniai Paysera lėšų pervedimo ar išmokėjimo Komisinių mokesčių dydžiai.

4.12. Jei Klientas nutraukia Sutartį ir kreipiasi dėl Paysera Sąskaitos uždarymo bei Paskyros Sistemoje panaikinimo, arba jei Paysera Sutartyje numatytais atvejais nutraukia Paysera Sąskaitos paslaugos teikimą Klientui ir panaikina Kliento Paskyrą Sistemoje, Paysera Sąskaitoje esantys pinigai pervedami į Kliento nurodytą Kliento banko sąskaitą arba kitos sistemos elektroninę mokėjimo sąskaitą. Paysera turi teisę iš tokių grąžinamų pinigų išskaičiuoti Paysera priklausančias sumas (Paysera priklausantį ir Kliento nesumokėtą Komisinį mokestį už Paysera Paslaugų teikimą ir išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, Tarptautinių kortelių organizacijų, kitų finansinių institucijų ir (arba) valstybinių institucijų paskirtas baudas ir nuostolių atlyginimą, kuriuos Paysera patyrė dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo). Jei yra kilęs ginčas tarp Kliento ir Paysera, Paysera turi teisę sulaikyti lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, iki kol ginčas bus išspręstas.

4.13. Jei Paysera nepavyksta grąžinti lėšų Klientui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paysera, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas. Klientas privalo nedelsdamas nurodyti kitą sąskaitą ar pateikti papildomą informaciją, būtiną pinigams grąžinti (mokėjimui atlikti).

5. Paysera sąskaitos naudojimas

 

5.1. Klientas Paysera Sąskaitą gali valdyti internetu, prisijungęs prie savo Paskyros savo prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu per interneto naršyklę arba prisijungęs prie Paysera Programėlės, atlikęs papildomą Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrą, įvedus vienkartinį saugos kodą, gautą SMS pranešimu, arba per Paysera Programėlės patvirtinimo funkciją

5.2. Paysera siunčia vienkartinį saugos kodą Klientui SMS pranešimu arba suteikia galimybę patvirtinti veiksmą per Paysera Programėlės patvirtinimo funkciją šiais atvejais:

5.2.1. Klientui prisijungus prie savo Paskyros iš naujo įrenginio nei įprastai;

5.2.2. Klientui keičiant Paskyros Slaptažodį;

5.2.3. Klientui keičiant Paskyroje nurodytą elektroninio pašto adresą;

5.2.4. Klientui keičiant Paskyroje nurodytą telefono numerį;

5.2.5. valstybės, kurioje yra licencijuota Klientą užregistravusi Paysera grupės įmonė, ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytais atvejais, kai privaloma taikyti Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrą;

5.2.6. Klientui prisijungiant prie Paskyros iš to paties įrenginio, jei prieš tai Klientas buvo nuo jos atsijungęs;

5.2.7. Klientui patvirtinant telefono numerį.

5.3. Klientas privalo imtis visų įmanomų saugumo priemonių, tikrinti svetainės bank.paysera.com sertifikatą ir įsitikinti, kad SMS pranešimu gautas vienkartinis saugos kodas ar Paysera Programėlės patvirtinimo funkcija yra naudojami teisingai ir vienkartinis saugos kodas vedamas arba funkcija naudojamasi Paysera Paskyroje. Paysera neatsako už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl vienkartinio saugos kodo suvedimo ar patvirtinimo funkcijos naudojimo sukčiavimo ar kitu neteisėtu būdu trečiųjų asmenų sukurtuose netikruose Paysera interneto puslapiuose, vienkartinio saugos kodo atskleidimo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės prisijungti prie Kliento Paskyros, arba kitų Sutarties 14.4 punkte nurodytų Kliento įsipareigojimų nesilaikymo.

5.4. Mokėjimo pervedimai iš Kliento Paysera Sąskaitos gali būti atliekami:

5.4.1. į kito Sistemos naudotojo sąskaitą;

5.4.2. į Lietuvos, ES ir užsienio šalių bankų sąskaitas (išskyrus užsienio šalis, į kurias Mokėjimo pervedimai negalimi: apie tokias šalis Paysera informuoja Klientą Sistemoje);

5.4.3. į kitų elektroninių atsiskaitymų sistemų, nurodytų Sistemoje, sąskaitas.

5.5. Klientui pateikiant Mokėjimo nurodymą atlikti tarptautinį Mokėjimo pervedimą, papildomai taikomas Priedas „Tarptautinių mokėjimo pervedimų vykdymo sąlygos“.

5.6. Konvertuojant valiutą yra taikomas konvertavimo metu galiojantis Paysera valiutų konvertavimo kursas, kuris yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas čia (valiutos keitimo kurso pakeitimai taikomi nedelsiant ir be atskiro įspėjimo).

5.7. Paysera Paskyros ir Sąskaitos atidarymo ir palaikymo įkainiai yra nurodyti Įkainių puslapyje. Jeigu daugiau kaip metus Klientas nebuvo prisijungęs prie Paskyros ir neatliko jokios operacijos, Paysera laiko, jog Paskyra ir Sąskaita (Sąskaitos) yra nenaudojamos (neaktyvios). Paysera prieš 30 dienų informavusi Klientą apie nenaudojamas (neaktyvias) Paskyras ir Sąskaitas turi teisę nutraukti Sutartį ir uždaryti Paskyrą bei Sąskaitą (Sąskaitas), jei jos yra nenaudojamos ir jose nėra lėšų. Jei bent vienoje nenaudojamoje (neaktyvioje) Sąskaitoje yra lėšų, Paysera neuždaro Paskyros, o uždaro tik nenaudojamas (neaktyvias) Sąskaitas. Jeigu Kliento Paskyra su Sąskaita (Sąskaitomis), kuriose yra lėšų, išlieka nenaudojama (neaktyvi) dvejus metus, Paysera pradeda taikyti Komisinį mokestį už nenaudojamos (neaktyvios) Paskyros su Sąskaita, kurioje yra lėšų, palaikymą. Komisinis mokestis yra nurodytas čia.

5.8. Lėšų pervedimui iš Klientui priklausančios Paysera Sąskaitos į Klientui priklausančią banko sąskaitą, kortelę ar kitų sistemų elektroninę mokėjimo sąskaitą, taip pat pinigų pervedimui iš banko sąskaitos, kortelės ar kitos elektroninės mokėjimo sistemos į Paysera Sąskaitą gali būti taikomi banko ar tos sistemos nustatyti atitinkamų paslaugų įkainiai.

5.9. Bankų ir elektroninių atsiskaitymų sistemų, į kurias galimi Mokėjimo pervedimai, sąrašas, pervedimams taikomi Komisiniai mokesčiai ir pervedimo terminai pateikiami čia.

5.10. Paysera paslaugų kaina nuskaičiuojama nuo Kliento Paysera Sąskaitoje esančių lėšų. Jei Kliento Paysera Sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė nei Kliento nurodyta Mokėjimo pervedimo suma ir Paysera paslaugos kaina, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

5.11. Kai atliekamas ne SEPA, TARGET2 arba SEPA Instant pervedimas, Klientui pervedant lėšas iš Paysera Sąskaitos į bankų sąskaitas ar kitas elektroninių mokėjimų sistemas, Mokėtoju yra nurodoma Paysera. Kartu su Mokėjimo pervedimu Gavėjui perduodama ši informacija, kuri priklausomai nuo techninių galimybių, gali būti pateikiama vienu ar keliais iš žemiau nurodytų būdų:

5.11.1. detali informacija apie Mokėtoją-Klientą matoma pirminio Mokėtojo laukelyje, jei tokia sistema yra palaikoma atitinkamos el. bankininkystės ar atsiskaitymo sistemos;

5.11.2. detali informacija apie Mokėtoją-Klientą pateikiama mokėjimo paskirties laukelyje;

5.11.3. Gavėjui kartu su Mokėjimo pervedimu pateikiama unikali, tik tam pervedimui skirta nuoroda į internetinį puslapį su detalia mokėjimo ir Mokėtojo informacija.

5.12. Jei Mokėtojas nurodo neteisingus pinigų Gavėjo duomenis (unikalius identifikatorius), tačiau pagal tokius pateiktus duomenis Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Mokėtojas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti pinigus, sąskaitos numerį), laikoma, kad Paysera savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Mokėtojui negrąžins. Paysera įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų mokėjimo operaciją, ir sieks atgauti mokėjimo operacijos lėšas, tačiau to nepavykus padaryti Mokėtojas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.

5.13. Klientas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją tiksliai pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias instrukcijas. Jei Klientas yra Gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis Mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti Mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias instrukcijas. Klientas prieš pateikdamas Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją ar pateikdamas rekvizitus kitam Mokėtojui, privalo pasitikrinti ir atsinaujinti sąskaitos pildymo instrukcijas. Šios instrukcijos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti Mokėjimo operaciją.

5.14. Jei Mokėtojas pateikia klaidingą Mokėjimo nurodymą, ar nurodo neteisingus Mokėjimo pervedimo duomenis, tačiau Mokėjimo pervedimas dar nėra įvykdytas, Mokėtojas gali prašyti Mokėjimo nurodymą patikslinti. Tokiu atveju taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo patikslinimą.

5.15. Jei Paysera gavo, tačiau negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Gavėjo sąskaitą (pvz. Gavėjo sąskaita yra uždaryta, neegzistuojantis IBAN numeris ar kt.) Paysera ne vėliau kaip per dvi darbo dienas grąžina mokėjimo operacijos sumą mokėtojui. Tokiu atveju gali būti taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo grąžinimą. Jei Paysera negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų Gavėjui dėl Mokėtojo klaidų, padarytų užpildant Mokėjimo nurodymą, tačiau Mokėtojas prašo grąžinti Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas ir lėšos gali būti grąžinamos Mokėtojui, tačiau tik pagal Mokėtojo raštu pateiktą prašymą ir tik esant Gavėjo sutikimui grąžinti lėšas Mokėtojui (jei įmanoma nustatyti Gavėją). Tokiu atveju taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.

5.16. Visais atvejais, kuomet Paysera gauna Mokėjimo nurodymą ir lėšas, kurių dėl Mokėjimo nurodyme esančių klaidų ar informacijos stokos neįmanoma įskaityti, ir dėl tokio Mokėjimo nurodymo patikslinimo ar lėšų grąžinimo į Paysera per vieno mėnesio laikotarpį nuo Mokėjimo nurodymo gavimo nesikreipia nei Mokėtojas, nei Gavėjas, Paysera imasi visų įmanomų priemonių, kad atsektų Mokėjimo operaciją, kad būtų gauta patikslinta Mokėjimo nurodymo informacija ir Mokėjimo nurodymas būtų įvykdytas. Tokiomis Mokėjimo operacijos atsekimo priemonėmis gali būti:

5.16.1. Jei Paysera yra žinomi Mokėtojo kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas ar telefono numeris), Paysera kreipiasi į Mokėtoją dėl Mokėjimo nurodymo patikslinimo.

5.16.2. Jei Paysera nėra žinomi Mokėtojo kontaktiniai duomenys ir dėl Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Paysera nesikreipia nei Mokėtojas, nei Gavėjas, Paysera kreipiasi į Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą, iš kurios buvo gautos Mokėjimo nurodymo lėšos, su prašymu kreiptis į Mokėtoją dėl Mokėjimo nurodymo informacijos patikslinimo. Priemonė taikoma, jei Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje yra sudarytos galimybės kreiptis į ją elektroninio ryšio priemonėmis.

5.16.3. Jeigu aukščiau nurodytos priemonės nepadeda atsekti Mokėjimo operacijos, Paysera turi teisę atlikti Mokėtojui 0,01 (vienos šimtosios) euro (šiai sumai ekvivalenčios sumos kita valiuta, jeigu Mokėjimo pervedimas atliekamas kita valiuta) ar kitokį minimalaus dydžio Mokėjimo pervedimą su paskirtyje nurodytu prašymu susisiekti su Paysera ir patikslinti klaidingą Mokėjimo nurodymą el. paštu. Ši priemonė taikoma, jei Paysera žinoma Mokėtojo sąskaita, iš kurios gautos lėšos, ir tokio Mokėjimo pervedimo kaštai yra protingi, o Mokėjimo pervedimo suma yra ne mažesnė nei 10,00 (dešimt) eurų (šiai sumai ekvivalenti suma kita valiuta, jeigu Mokėjimo pervedimas atliekamas kita valiuta).

5.17. Visais Sutarties 5.16 punkte išvardytais atvejais taikomas Sistemoje nurodytas Mokėjimo nurodymo patikslinimo mokestis, kuris nuskaitomas iš pervedamos sumos, prieš ją įskaitant į Kliento-Gavėjo Sąskaitą.

5.18. Jei neįmanoma pritaikyti nei vienos Sutarties 5.16 punkte išvardytos Mokėjimo operacijos atsekimo priemonės, taip pat ir tais atvejais, kai pagal Mokėtojo Mokėjimo nurodyme pateiktus ir (arba) patikslintus duomenis Gavėjo nustatyti vis tiek neįmanoma, lėšos yra saugomos Paysera sistemoje iki Mokėtojo arba Gavėjo kreipimosi bei papildomų duomenų, kurie leistų įskaityti lėšas Gavėjui, pateikimo (nuskaičius Mokėjimo nurodymo patikslinimo mokestį iš pervedamos sumos, prieš ją įskaitant į Kliento-Gavėjo Sąskaitą). Tokios lėšos taip pat gali būti grąžinamos Mokėtojui pagal rašytinį Mokėtojo prašymą. Tokiu atveju taikomas Sistemoje nurodytas mokestis už lėšų grąžinimą, kuris nuskaitomas iš pervedamos sumos, prieš grąžinant lėšas Mokėtojui.

5.19. Klientas, pastebėjęs, kad į jo Paysera Sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Paysera. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į Paysera Sąskaitą pinigai buvo įskaityti ar iš Kliento Paysera sąskaitos į kitas jo sąskaitas pervesti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, Paysera turi teisę ir Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti pinigus nuo jo Paysera Sąskaitos be Kliento nurodymo. Paysera Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Paysera pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Paysera į sąskaitą klaidingai įskaitytus ar iš Paysera Sąskaitos į kitas jo sąskaitas klaidingai pervestus pinigus. Klientas, laiku negrąžinęs klaidingai įskaitytų pinigų, Paysera pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti Paysera 0,05 proc. dydžio delspinigius.

5.20. Klientas turi teisę pakeisti Paysera Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitus, atlikdamas papildomą Paskyros patvirtinimo procedūrą Sistemoje nustatyta tvarka ir nusistatydamas kitus mokėjimo limitus, kurie įsigalioja po 12 valandų nuo papildomų limitų nustatymo patikrinimo procedūrų. Limitų dydį Klientas gali nustatyti savo nuožiūra ir jam taikomą limitų dydį gali pasitikrinti prisijungdamas prie savo Paskyros, tačiau Paysera turi teisę riboti Mokėjimo pervedimų limitų dydį ir reikalauti Kliento atlikti papildomą Kliento identifikavimo procedūrą Sistemoje nustatyta tvarka. Apie limito įsigaliojimą Klientui pranešama elektroniniu paštu. Ši Sutarties sąlyga gali būti netaikoma nepilnamečiams iki 14 metų ar kitiems asmenims, kuriems gali būti taikomi nustatyto dydžio limitai.

5.21. Klientas gali patikrinti savo Sąskaitos likutį bei istoriją prisijungęs prie Paskyros, kur taip pat gali rasti informaciją apie visus pritaikytus Komisinius mokesčius ir kitas sumas, nuskaičiuotas nuo Sąskaitos per pasirinktą periodą.

5.22. Klientas užtikrina, kad:

5.22.1. įplaukiančios į jo Paysera Sąskaitą lėšos nėra gautos neteisėtos veiklos pagrindu;

5.22.2. Klientas nenaudos Paysera teikiamų paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant ir veiksmus bei operacijas, kuriomis siekiama legalizuoti lėšas, gautas nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu.

5.23. Paysera Sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš Paysera sąskaitos Klientas gali atlikti: 

5.23.1. internetu, prisijungęs prie savo Paskyros; 

5.23.2. per Paysera Programėlę (taikomas Priedas „Paysera Sąskaitos valdymas per Paysera Programėlę“, Klientui patvirtinus Priedo sąlygas); 

5.23.3. Mokėjimo priemonėmis, susietomis su Paysera sąskaita (taikomas Priedas „Mokėjimo priemonės“, Klientui patvirtinus Priedo sąlygas); 

5.23.4. kitomis Paysera nurodytomis priemonėmis, Klientui patvirtinus tokių priemonių naudojimosi sąlygas. 

5.24. Kliento patvirtinimai, užsakymai, prašymai, pranešimai, kitokie veiksmai, atlikti trečiųjų asmenų interneto svetainėse ar kitose vietose, prisijungus per savo Paysera Sąskaitą ir tokiu būdu save identifikavus, yra prilyginami elektroniniu parašu patvirtinto sandorio sudarymui. 

5.25. Mokėjimo nurodymų vykdymas iš Paysera Sąskaitos internetu: 

5.25.1. Mokėjimo operacijai internetu įvykdyti Klientas privalo užpildyti Mokėjimo nurodymą Sistemoje ir jį pateikti vykdymui, elektroniniu būdu Sistemoje patvirtindamas savo Sutikimą dėl Mokėjimo nurodymo vykdymo. 

5.25.2. Mokėjimo nurodymo pateikimas vykdymui Sistemoje yra Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir negali būti atšaukiamas (Mokėjimo nurodymo atšaukimas galimas tik kol Mokėjimo nurodymas dar nėra pradėtas vykdyti – Mokėjimo nurodymo vykdymo statusas ir atšaukimo galimybė matoma Kliento Paskyroje). 

5.25.3. Klientas, atlikdamas pervedimą Sistemos viduje iš savo Paysera Sąskaitos į kito Sistemos naudotojo Paysera Sąskaitą, gali pasirinkti atlikti mokėtojo slaptažodžiu apsaugotą Mokėjimo pervedimą, kai Klientas, suformuodamas Mokėjimo nurodymą, nustato ir pervedimo gavimo slaptažodį. Šiuo atveju Mokėjimo pervedimas galutinai įvykdomas tik tuo metu, kai mokėjimo Gavėjas suveda Kliento-Mokėtojo nustatytą ir Gavėjui nurodytą ar perduotą pervedimo gavimo slaptažodį. Jei Gavėjas nesuveda Mokėtojo nustatyto slaptažodžio, mokėjimo lėšos yra grąžinamos į Mokėtojo Paysera Sąskaitą po 30 (trisdešimt) dienų automatiškai. Tokio Mokėjimo pervedimo autorizavimo momentu laikomas Gavėjo atliktas pervedimo gavimo slaptažodžio suvedimas ir toks Mokėjimo pervedimas negali būti atšaukiamas po to, kai Gavėjas suvedė pervedimo gavimo slaptažodį. Klientas yra visiškai atsakingas už tinkamą ir saugų Mokėjimo pervedimo gavimo slaptažodžio perdavimą Gavėjui bei užtikrinimą, to kad šis slaptažodis butų atskleidžiamas tik lėšų Gavėjui. 

5.25.4. Užpildydamas Mokėjimo nurodymą internetu, Klientas gali įvesti ateities datą, kuri yra ne vėliau kaip 2 (du) metai nuo Mokėjimo nurodymo užpildymo dienos. Jei nurodytą dieną Kliento Paysera Sąskaitoje bus pakankamai lėšų, Mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pervedimas į kitą Paysera Sąskaitą įvykdomas iškart prasidėjus nurodytai dienai (00:00 val. pagal serverio laiko juostą EET). Pervedimas į banko sąskaitą įvykdomas Sistemoje nurodytais terminais.

5.25.5. Jei Mokėjimo nurodymas užpildomas neteisingai, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, nebent Paysera savo iniciatyva išimtiniais atvejais patikslinusi Mokėjimo pervedimo informaciją arba turėdama pakankamai duomenų, kad galėtų savarankiškai nuspręsti dėl teisingos informacijos turinio, pakoreguoja pervedimo Mokėjimo nurodymą ir jį atlieka įprastine tvarka. 

5.25.6. Jei Kliento Paysera Sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, tačiau Sistema dar 5 (penkias) dienas po Mokėjimo nurodymo gavimo bandys įvykdyti Mokėjimo nurodymą. Jei per šį laiką Paysera Sąskaitoje lėšų neatsiras tiek, kad būtų galima įvykdyti Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo nurodymas bus anuliuotas ir toliau nebevykdomas. Jei Sąskaitoje nepakanka pinigų Mokėjimo pervedimui įvykdyti viena valiuta, bet yra pakankamai pinigų kita valiuta, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, kol Klientas nekonvertuoja kitos valiutos į mokėjimo valiutą (išskyrus atvejus, kai Klientas yra užsakęs automatinę konvertavimo funkciją arba kai Mokėjimo pervedimas atliekamas, atsiskaitant už prekes ar paslaugas per Paysera sistemą). 

5.26. Kitų nei Sutarties 5.23 punkte nurodytų Paysera Sąskaitos valdymo būdų (išskyrus Paysera Sąskaitos valdymą internetu) naudojimo sąlygos yra išdėstytos atskiruose konkretiems Paysera Sąskaitos valdymo būdams reglamentuoti skirtuose Prieduose. Kitus Paysera Sąskaitos valdymo būdus reglamentuojantis konkretus Priedas Klientui pradedamas taikyti tuo atveju, jei Klientas pageidauja naudotis atitinkamu Paysera Sąskaitos valdymo būdu. Priedas Klientui įsigalioja nuo to momento, kai Klientas elektroniniu ar kitu būdu patvirtina, jog su Priedo sąlygomis susipažino, ir išreiškia savo sutikimą naudotis Priede nurodyta Paslauga.

5.27. Informaciją apie įvykdytas ir gautas operacijas Paysera pateikia Kliento Sąskaitos išraše. Klientas, prisijungęs prie savo Paskyros, gali šią informaciją peržiūrėti nemokamai arba ją atsispausdinti bet kuriuo metu savo pasirinktu dažnumu.

6. Grynųjų pinigų įnešimas ir išėmimas

 

6.1. Paysera suteikia teisę Klientui įnešti grynuosius pinigus į Paysera Sąskaitą Sistemoje nurodytomis sąlygomis. Grynųjų pinigų įnešimo vietos, sąlygos, valiutos, limitai bei įkainiai pateikiami čia.

6.2. Paysera suteikia teisę Klientui išimti grynuosius pinigus iš Sąskaitos Sistemoje nurodytomis sąlygomis. Grynųjų pinigų išėmimo vietos, sąlygos, valiutos, limitai bei įkainiai pateikiami čia.

6.3. Vykdant Mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į Sąskaitą įnešamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o paimdamas iš Sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos gavęs, ir nedelsdamas pateikti bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe.  

6.4. Klientas įmokėjęs grynuosius pinigus į Sąskaitą, Elektroniniais pinigais gali disponuoti iš karto Paysera gavus lėšas.

7. Mokėjimo nurodymo gavimo momentas, Mokėjimo nurodymui taikomi reikalavimai ir atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą

 

7.1. Kai Klientas yra Mokėtojas, Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Paysera (prasideda tokio Mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Paysera darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas artimiausią Paysera darbo dieną. 

7.2. Mokėjimo nurodymas, kurį Paysera gavo Paysera darbo dieną po Paysera nustatytos valandos, laikomas gautu artimiausią Paysera darbo dieną.

7.3. Mokėjimo nurodymai Paysera Sistemos viduje vykdomi nedelsiant (iki poros minučių, nebent Mokėjimo operacija yra stabdoma taikytinų teisės aktų ir Sutarties nustatytais atvejais), neatsižvelgiant į Paysera darbo valandas. 

7.4. Paysera turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Paysera sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Paysera gali pateikti Klientui ir (arba) turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas. 

7.5. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti teisės aktuose ir Paysera nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (arba) Mokėjimo nurodymo turiniui. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Paysera neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Paysera, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis. 

7.6. Paysera turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Kliento teisėtas atstovas, arba Paysera pateikti dokumentai neatitinka teisės aktuose ir (arba) Paysera nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių. Jeigu Paysera kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Kliento teisėtas atstovas arba abejonių dėl Paysera pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Paysera turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita Paysera priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (arba) pateiktų Paysera dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti Sąskaitoje esančiais pinigais, arba kitus Paysera nurodytus dokumentus. Šiame punkte paminėtais atvejais Paysera veikia siekdama apsaugoti Kliento, Paysera ir (arba) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Paysera neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą. 

7.7. Klientas turi užtikrinti, kad jo Sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. 

7.8. Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Paysera turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių pinigų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Paysera turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą. 

7.9. Paysera turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis iš dalies arba visiškai įvykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, jei to reikia dėl Kliento interesų ir (arba) atsižvelgiant į Mokėjimo nurodymo vykdymo esmę. Jei tam, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas, reikia, jog jis būtų išsiųstas ir toliau vykdomas per kitą finansinę instituciją, tačiau ši finansinė institucija sulaiko Kliento Mokėjimo nurodymą vadovaudamasi savo vidaus procedūromis, Paysera neatsako už tokius finansinės institucijos veiksmus, tačiau deda įmanomas pastangas išsiaiškinti tokio sustabdymo priežastis. Paysera turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Paysera nepriklausančių priežasčių.

7.10. Paysera, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai nedelsiant praneša Klientui ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia taikytini teisės aktai. 

7.11. Paysera nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Sąskaitoje, jei Sąskaitoje esantys pinigai areštuoti arba Kliento teisė disponuoti pinigais apribota kitu teisėtu būdu, taip pat tada, kai Paysera atliekamos operacijos stabdomos taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais. 

7.12. Jei pagal Mokėjimo nurodymą grąžinami pinigai dėl nuo Paysera nepriklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Gavėjo sąskaita uždaryta ir pan.), grąžintina suma įskaitoma į Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinami, o iš Sąskaitos gali būti nurašomi su pinigų grąžinimu susiję Paysera atžvilgiu pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.

7.13. Paysera inicijuoti Mokėjimo pervedimai, jei yra techninės galimybės, gali būti skubūs arba neskubūs. Mokėjimo pervedimo būdą, jei yra techninės galimybės, pasirenka Klientas. Jeigu Klientas nepasirenka Mokėjimo pervedimo būdo, laikoma, kad jis inicijavo sistemos automatiškai parenkamą palankiausių sąlygų Klientui Mokėjimo pervedimą.

8. Sutikimo pateikimas ir panaikinimas, Mokėjimo nurodymo atšaukimas, Mokėjimo nurodymo įvykdymas

 

8.1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas duoda Sutikimą. Sutikimas, duotas Paysera tarpininkui, laikomas duotu pačiai Paysera. Klientas (Mokėtojas) Sutikimą gali pateikti Paysera nustatyta arba Paysera ir tokio Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas Sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo teisėto atstovo. Sutikimas taip pat gali būti patvirtinamas elektroniniu parašu, Klientui suteiktu Slaptažodžiu, kodais ir (arba) kitomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją arba kelias mokėjimo operacijas taip pat gali būti duodamas per Gavėją arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją. Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtintas Sutikimas laikomas Kliento (Mokėtojo) tinkamai patvirtintu, turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir tokio Kliento (jo atstovo) pasirašytas popierinis dokumentas (Sutikimas), yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė sprendžiant Paysera ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose, ir Klientas neturi teisės ginčyti Paysera įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo patvirtintas Sutikimu, kuris pateiktas šiame punkte nustatytu būdu. 

8.2. Kliento (Mokėtojo) Sutikimas pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo. Klientui (Mokėtojui) ir Paysera susitarus Mokėjimo operacija gali būti autorizuota, t. y. gautas tokio Kliento Sutikimas, po Mokėjimo operacijos įvykdymo. 

8.3. Klientas sutinka, kad Paysera, vykdydama Mokėjimo operaciją, perduotų Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento Asmens duomenis) tiesiogiai su tokios Mokėjimo operacijos vykdymu susijusiems asmenims – tarptautinėms mokėjimo kortelių organizacijoms, informaciją apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis apdorojančioms įmonėms, Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, Mokėjimo operacijai vykdyti naudojamos mokėjimo sistemos operatoriui, Paysera ir Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkams, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, Gavėjui. 

8.4. Mokėjimo nurodymo atšaukimo tvarka: 

8.4.1. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Paysera, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus; 

8.4.2. kai Mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo ar per Gavėją (pvz.: atsiskaitymas mokėjimo kortele), arba mokėjimo operacija inicijuojama mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo, Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo nurodymas išsiųstas, Mokėtojas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui davė sutikimą inicijuoti mokėjimo operaciją arba Mokėtojas Gavėjui davė Sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją;

8.4.3. Mokėjimo nurodymai, numatyti Sutarties 5.23.4 punkte, gali būti atšaukti ne vėliau kaip iki Paysera darbo dienos, einančios prieš sutartą dieną, pabaigos; 

8.4.4. pasibaigus Sutarties 8.4.1-8.4.3 punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas (Mokėtojas) ir Paysera, o Sutarties 8.4.2 punkte numatytais atvejais taip pat būtinas ir Gavėjo sutikimas;

8.4.5. Kai mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo arba per Gavėją vykdant mokėjimo kortele grindžiamą mokėjimo operaciją ir tuo metu, kai Mokėtojas duoda sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją, tiksli operacijos suma nėra žinoma, Paysera gali rezervuoti lėšas Mokėtojo Sąskaitoje tik tuo atveju, jeigu Mokėtojas davė sutikimą dėl konkrečios lėšų sumos rezervavimo. Paysera nedelsdama, gavusi informaciją apie tikslią mokėjimo operacijos sumą, ir ne vėliau kaip iš karto, gavusi mokėjimo nurodymą, panaikins atliktą lėšų rezervavimą Mokėtojo Sąskaitoje.

8.5. Paysera įskaito lėšas į Sąskaitą ir nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių– Paysera sąskaitos numerį arba Sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. Paysera turi teisę, tačiau neprivalo tikrinti, ar Paysera gautame Mokėjimo nurodyme pateiktas toks Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos savininko vardą bei pavardę (pavadinimą). Jeigu pinigų įskaitymui į Sąskaitą ar nurašymui iš Sąskaitos Paysera pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu Paysera atlieka minėtą patikrinimą ir nustato akivaizdų Paysera pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos savininko vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimą, Paysera turi teisę nevykdyti tokios Mokėjimo operacijos.

8.6. Jeigu Paysera gauna Mokėjimo nurodymą pervesti pinigus į mokėjimo sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, tokią Mokėjimo operaciją Paysera vykdo pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių – Gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą, išskyrus, kai kitas Mokėjimo paslaugų teikėjas nenaudoja IBAN sąskaitų formato. Paysera neatsako už tai, kad Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Unikalus identifikatorius ir (arba) jis bus pateiktas neteisingas, ir (arba) Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas tokios Mokėjimo operacijos tinkamam įvykdymui (pinigų įskaitymui į Gavėjo mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Unikalų identifikatorių. 

8.7. Esant poreikiui ir (arba) kitos valstybės institucijų taikomam reikalavimui, Paysera turi teisę nustatyti papildomą ir (arba) kitą privalomą informaciją (pvz.: Gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas, įmokos kodas), kuri turi būti pateikta Paysera, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.

8.8. Mokėjimo nurodymas laikomas įvykdytu, kai Paysera Mokėjimo operacijos sumą perveda į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą. Už Paysera tinkamai perduotos Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo operacijos sumos įskaitymą į Gavėjo mokėjimo sąskaitą atsako Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas.

9. Draudžiama veikla

 

9.1. Klientui, naudojantis Paysera paslaugomis, draudžiama:

9.1.1. nesilaikyti Sutarties, jos Priedų, įstatymų arba kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimų; 

9.1.2. pažeisti Paysera ir trečiųjų asmenų teises į jiems priklausančius prekių ženklus, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises; 

9.1.3. teikti Paysera melagingą, klaidinančią, neteisingą informaciją, atsisakyti pateikti informaciją arba atsisakyti atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašo Paysera; 

9.1.4. teikti tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją apie Paysera ir bendradarbiavimą su Paysera;

9.1.5. priimti arba atlikti mokėjimo pervedimus neteisėtu būdu įgytais pinigais, jeigu Klientas apie tai žinojo arba turėjo žinoti;

9.1.6. naudotis Paysera paslaugomis tokiu būdu, kuriuo Paysera arba kitiems tretiesiems asmenims sukeliami nuostoliai, atsakomybė arba kitos neigiamos teisinės, finansinės pasekmės arba yra padaroma žala dalykinei reputacijai;

9.1.7. naudotis Paysera paslaugomis tuo atveju, jei Klientas, jo atstovas, naudos gavėjas, vykdomas ar gaunamas Mokėjimo pervedimas atitinka kriterijus, nurodytus Paysera taikomų paslaugų teikimo apribojimų sąraše (Paysera paslaugų teikimo apribojimų sąrašas pateikiamas Paysera interneto svetainėje);

9.1.8. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai, Paysera įrangai arba informacijai;

9.1.9. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Paysera Paslaugų teikimą Klientui arba tretiesiems asmenims, arba sutrikdytų Sistemos veikimą;

9.1.10. organizuoti nelegalius azartinius lošimus, nelegaliai organizuoti prekybą akcijomis, indeksais, žaliavomis, valiutomis (pvz., Forex), opcionais, biržoje prekiaujamais fondais (ETF), teikti prekybos, investavimo arba kitas paslaugas valiutų biržose, Forex rinkose, kitose elektroninės valiutos prekybos sistemose, nelegaliai prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais, prekiauti narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais įstatymų draudžiamais daiktais arba produkcija;

9.1.11. priimti mokėjimus nereguliuojama ir (arba) neprižiūrima virtualia valiuta, ją pirkti, konvertuoti ar kitaip disponuoti (draudimas apima ir pervedimų atlikimą arba jų gavimą iš virtualių valiutų keityklų, t. y. atvejus, kuomet siekiama atlikti ar priimti mokėjimus reguliuojama valiuta, tačiau tokie mokėjimai susiję su virtualių valiutų keityklomis);

9.1.12. be išankstinio rašytinio Paysera sutikimo teikti finansines paslaugas ir (arba) legaliai organizuoti prekybą akcijomis, indeksais, žaliavomis, valiutomis (pvz., Forex), opcionais, biržoje prekiaujamais fondais (ETF), teikti prekybos, investavimo ar kitas paslaugas valiutų biržose, Forex rinkose, kitose elektroninės valiutos prekybos sistemose. Jei klientas ketina teikti finansines paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje lygiaverčius ar iš esmės panašius reikalavimus, ir būti prižiūrimas kompetentingų institucijų dėl šių reikalavimų laikymosi;

9.1.13. be išankstinio rašytinio Paysera sutikimo organizuoti legalius azartinius lošimus, loteriją, vykdyti kitas specialių licencijų arba leidimų reikalaujančias veiklas. Jei klientas ketina teikti šiame punkte nurodytas paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir būti prižiūrimas kompetentingų institucijų dėl šių reikalavimų laikymosi;

9.1.14. turėti daugiau negu vieną Paskyrą, registruoti Paskyrą netikru vardu arba registruoti Paskyrą kito asmens vardu, neturint tam įgaliojimo, registruoti Paskyrą, naudojantis asmenų (tinklapių), teikiančių anoniminių telefonų numerių arba el. pašto adresų paslaugas, paslaugomis;

9.1.15. teikti įstatymų arba kitų teisės aktų uždraustas arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas; 

9.1.16. jungtis prie Sistemos anonimiškai (pvz., per viešuosius tarpinius (proxy) serverius), išskyrus atvejus, kai yra naudojami VPN, apibrėžti individualiais požymiais kaip naudojamas statinis (pastovus) IP adresas, siekiant užtikrinti duomenų perdavimo saugumą;

9.1.17. atskleisti Slaptažodžius ir kitokius Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius tretiesiems asmenims ir leisti kitiems asmenims naudotis Paslaugomis Kliento vardu.

9.2. Visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas Paysera dėl Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 9.1 punkto, nesilaikymo ar pažeidimo dėl Kliento kaltės, atlygins Klientas.

9.3. Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja atlyginti bet kokius nuostolius, kuriuos patyrė Paysera, kiti Paysera klientai ir trečiosios šalys, Klientui naudojantis Paysera Paslaugomis ir pažeidus šią Sutartį ar jos Priedus. Jei paaiškėja, kad Paysera Paskyra buvo sukurta pateikus suklastotus arba netikrus dokumentus, 100 (vieno šimto) eurų (šiai sumai ekvivalenti suma kitomis valiutomis, jeigu Paslaugos yra teikiamos kita valiuta) suma laikoma minimaliais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti ir kuriuos Paysera turi teisę išskaičiuoti iš Kliento sąskaitos. Didesnė nuostolių suma pagrindžiama rašytiniais įrodymais. Nustačius neteisėtos veiklos požymių, Paysera visais atvejais kreipiasi į teisėsaugos institucijas.

10. Šalių pranešimų siuntimas, bendravimas ir Klientų konsultavimas

 

10.1. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad Paysera pranešimus Klientui pateiktų patalpindama juos Sistemos internetiniame puslapyje ir siųsdama elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė registracijos Sistemoje metu, arba siunčiant paštu adresu, kurį Klientas nurodė registracijos Sistemoje metu, arba siųsdama SMS pranešimą atvejais, kai Klientas registruodamasis nurodė tik mobilaus telefono numerį. Klientas patvirtina, kad Paysera pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus laikomas pateiktu tinkamai. Pranešimai paštu ar SMS pranešimu siunčiami tik tuo atveju, jei Klientas nenurodė savo el. pašto. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje ir išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba SMS pranešimu momento. Jei pranešimas siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Klientas jį gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Klientas pranešimą paštu faktiškai gauna vėliau nei šioje Sutarties dalyje nustatytais terminais. Laikoma, jog Klientų pranešimai (skundai, paklausimai ar pretenzijos) gauti jų pateikimo dieną, jei jie pateikti nuo 8 iki 20 valandos (EET). Pranešimai pateikti kitu laiku laikomi gautais kitos dienos 8 valandą (EET).

10.2. Jei Sutartyje yra asmenų daugetas (bendros sąskaitos turėtojas ir pan.), Paysera turi teisę adresuoti pranešimus bet kuriam iš daugeto asmenų. Šis asmuo gautą informaciją privalo perduoti kitiems Sutartyje nurodytiems daugeto asmenims.

10.3. Klientas apie Sutarties pakeitimus informuojamas prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo ir Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokio pranešimo išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias registruodamasis nurodė Klientas (paštu arba SMS pranešimu su nuoroda į atitinkamą interneto puslapį). Informacija apie Sutarties sąlygų pakeitimus papildomai patalpinama Sistemos internetiniame puslapyje. 

10.4. 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir pranešimai įteikiami Sutarties 10.1 punkte numatyta tvarka, jei:

10.4.1. Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų; 

10.4.2. Paslaugų kainos yra sumažinamos arba kitokiu būdu nustatomos palankesnės sąlygos Klientui;

10.4.3. atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti.

10.5. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo vardan, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir nesunkina Kliento padėties. 

10.6. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per darbo dieną, tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę ar kitas pranešimų gavimo priemones, kurias nurodė Paskyroje, bei Sistemos internetinius puslapius, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus. 

10.7. Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami Priimtina kalba arba ta kalba, kuria surašyta Sutartis buvo pateikta susipažinti Klientui. 

10.8. Klientas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti Paskyroje kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Kliento adresą), kuriais Paysera galėtų operatyviai susisiekti su Klientu ar jo atstovais. Jei Klientas Paskyroje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl Paysera pranešimų neįteikimo teks Klientui. 

10.9. Siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, Klientas taip pat privalo nedelsdamas raštu pranešti Paysera apie savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu. 

10.10. Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu, nurodytu Paysera interneto svetainėje, paskambinęs Klientų aptarnavimo telefonu ar užpildydamas prašymą Paskyroje. Kliento pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami elektroninio pašto adresu, nurodytu Paysera interneto svetainėje, arba Sutartyje nurodytu Paysera adresu. Visi pranešimai turi būti siunčiami Paysera nepriklausomai nuo to, kas yra tiesioginis šioje Sutartyje apibrėžtų Paysera Paslaugų teikėjas. 

10.11. Paysera iš anksto, Sutarties 10.1 punkte nustatyta tvarka, informuos Klientą apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos Paysera pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Paysera paslaugų teikimui.

10.12. Paysera gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Kliento programinėje įrangoje, yra pranešama mažiausiai prieš 90 dienų. Jei Klientui yra būtini pakeitimai Kliento pusėje, jie yra atliekami Kliento lėšomis. 

10.13. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes. Klientas privalo pateikti šias aplinkybes (pvz.: Kliento vardo, pavardės, parašo, adreso, telefono numerio, kitų kontaktinių duomenų pasikeitimas, asmenį liudijančio dokumento, asmenų, turinčių teisę tvarkyti ir disponuoti Sąskaitoje esančias lėšas, pasikeitimas, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas Klientui ir pan.) pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija yra perduota viešiems registrams. 

10.14. Paysera turi teisę reikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų išversti, legalizuoti arba patvirtinti apostile, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. 

10.15. Visos Paysera pateikiamų dokumentų sudarymo, pristatymo, patvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui. 

10.16. Klientas turi teisę bet kada Paysera interneto svetainėje susipažinti su galiojančia Sutarties, Priedų ir Įkainių redakcija.

11. Sutarties pakeitimai

 

11.1. Paysera turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti Sutarties sąlygas, laikydamasi Sutarties 10 skyriuje numatytos informavimo tvarkos. 

11.2. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų. 

11.3. Klientas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su pakeitimais arba juos atmesti informuodamas apie tai Paysera. Jeigu Klientas iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša, kad nesutinka su pakeitimais, laikoma, jog Klientas sutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais, ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną. Jeigu Klientas praneša, jog nesutinka su numatomais Sutarties pakeitimais, jis nutraukia Sutartį 12.12 punkte nustatyta tvarka, o numatytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį jam ir toliau taikomos galiojančios Sutarties sąlygos.

11.4. Sutarties Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nurodyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų ir informavimo apie pakeitimus tvarka. 

11.5. Šalys gali atskiru raštišku susitarimu sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sutartyje ar Prieduose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos Sutartyje ar Prieduose. Toks susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimo projektą, Klientui pageidaujant, parengs Paysera ir persiųs Klientui faksu arba el. paštu (susitarimas gali būti ir deklaracijos formos). Jeigu Klientas sutinka su pateiktu projektu, Klientas pasirašys projektą ir persiųs Paysera faksu arba el. paštu skenuotą dokumento kopiją. Paysera turi teisę pareikalauti, kad Klientas susitarimą atsiųstų paštu su originaliu Kliento parašu. Toks susitarimas įsigalioja nuo pasirašyto susitarimo persiuntimo Paysera, t.y. Paysera parašas ant susitarimo neprivalomas ir Paysera pasirašyto susitarimo Klientui atgal siųsti neprivalo.

12. Paslaugų teikimo sustabdymas. Sutarties nutraukimas (Paskyros panaikinimas)

 

12.1. Paysera turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją, teikdama pirmenybę Paysera veiklai taikomų teisės aktų vykdymui ir Kliento interesams, vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių: 

12.1.1. sustabdyti vieno ar kelių Mokėjimo pervedimų vykdymą; 

12.1.2. sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui; 

12.1.3. apriboti Kliento priėjimą prie Paskyros;

12.1.4. sulaikyti Kliento lėšas, dėl kurių kilo ginčas; 

12.1.5. blokuoti Sąskaitą (t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Sąskaitoje) ir (arba) Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti naudotis Mokėjimo priemone);

12.1.6. atsisakyti teikti paslaugas;

12.1.7. grąžinti sulaikytas lėšas, esančias Kliento sąskaitoje, pirminiam lėšų siuntėjui. 

12.2. Sutarties 12.1.1–12.1.7 punktuose nurodytos priemonės Klientui gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:

12.2.1. jei Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį ar jos Priedus arba kyla visiškai reali grėsmė, kad Klientas gali iš esmės pažeisti Sutartį ar jos Priedus; 

12.2.2. jei Kliento vykdoma veikla naudojantis Paysera Sąskaita galėtų pakenkti Paysera dalykinei reputacijai;

12.2.3. jei Klientas neatlieka būtinų identifikacijos procedūrų, nepateikia Paysera reikalaujamos informacijos arba pateikia informaciją ar dokumentus, kurie neatitinka teisės aktuose ir (arba) Paysera nustatytų reikalavimų, arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių, taip pat, jei kyla pagrįstų įtarimų, jog Klientas nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimų;

12.2.4. jei dėl paslaugų tolimesnio teikimo ir Kliento veiklos gali iš esmės nukentėti trečiųjų asmenų pagrįsti interesai;

12.2.5. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu;

12.2.6. jei Paysera sužino apie Mokėjimo priemonės vagystę ar praradimą kitu būdu, Paysera įtarus ar sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, Paysera turi pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje esančiais pinigais ir (arba) Mokėjimo priemone gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti; 

12.2.7. jei Paysera gauna pagrįstos informacijos apie Kliento mirtį, fizinio asmens bankroto bylą;

12.2.8. teisės aktuose nustatytais atvejais; 

12.2.9. kitais Sutartyje ar jos Prieduose numatytais atvejais. 

12.3. Sutarties 12.1.7 punkte nurodyta priemonė Klientams taikoma tuo atveju, kai Paysera turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas savo vykdomoje veikloje sukčiauja. Tokiu atveju iš pradžių Kliento sąskaitoje yra sulaikomos pirminių lėšų siuntėjų lėšos ir Klientui per nustatytą terminą neatlikus prašomų veiksmų (papildomos Kliento identifikacijos, nepateikus prašomų dokumentų) ar nepateikus pagrįsto pasiaiškinimo dėl nurodyto atvejo, šios sulaikytos lėšos gali būti grąžinamos pirminiam lėšų siuntėjui. Taip pat ši priemonė taikoma tais atvejais, kai Paysera turi teisėsaugos institucijų atitinkamus nurodymus dėl sulaikytų lėšų grąžinimo pirminiam lėšų siuntėjui.

12.4. Sutarties 12.1 punktu numatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti Paysera, kitus trečiuosius asmenis bei Klientą nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.

12.5. Apie Sutarties 12.1 punkte nurodytas priemones Paysera Klientą informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Klientui priklausančius pinigus Paysera Klientą informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal teisės aktus.

12.6. Paysera, turėdama pagrįstus įtarimus, kad Klientas vykdo ar per Kliento Sąskaitą yra ar gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kitokia nusikalstama veikla, turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui nepateikiant jokio paaiškinimo ar pranešimo 30 (trisdešimties) dienų terminui su teise pratęsti šį terminą (neribojant pratęsimų skaičiaus) iki kol nebus visiškai paneigti ar patvirtinti pagrįsti įtarimai. 

12.7. Jeigu Paysera pagrįstai įtaria, kad buvo įsilaužta į Kliento Sąskaitą, Paysera taip pat turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui. Minėtu pagrindu sustabdžius paslaugų teikimą, Paysera informuos apie tai Klientą ir pateiks informaciją, kokius veiksmus Klientas turi atlikti norint atnaujinti paslaugų teikimą Klientui. 

12.8. Paysera panaikina Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių. 

12.9. Kliento iniciatyva Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas pateikia Paysera atitinkamą prašymą ar praneša Paysera, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, ar Sąskaitoje esantys pinigai ir (arba) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. Paysera turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Paysera priimtinu būdu. Jeigu Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Paysera gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu ar taikyti kitas Kliento tapatybės patikrinimo procedūras, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą Mokėjimo priemonę Paysera turi teisę pakeisti nauja. 

12.10. Paysera neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl paslaugų teikimo sustabdymo, Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo ir kitų veiksmų, jei minėti veiksmai buvo atlikti Sutartyje ar Prieduose nustatyta tvarka ir esant minėtuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms bei pagrindams. 

12.11. Įstatymų nustatyta tvarka Paysera turi teisę sulaikyti Mokėjimo operacijos pinigus iki 10 (dešimties) darbo dienų ar ilgesniam teisės akte ar Sutartyje, jos Priede nurodytam terminui. 

12.12. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Paysera prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukus sutartį, išleisti elektroniniai pinigai grąžinami Klientui jo pasirinktu (vienu iš Sutartyje nurodytu) būdu, vadovaujantis šia Sutartimi.

12.13. Paysera turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, nenurodydama priežasties, informavusi apie tai Klientą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų šios Sutarties 10 skyriuje numatytomis priemonėmis. Paysera taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, dėl šios Sutarties 12.2 punkte nurodytų priežasčių, informavusi apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų šios Sutarties 10 skyriuje numatytomis priemonėmis. Tais atvejais, kai paaiškėja, kad Klientas, naudodamasis Sąskaita, vykdo nusikalstamą ir (arba) neteisėtą veiką, Paysera turi teisę nutraukti Sutartį įspėjus prieš 5 dienas.

12.14. Sutarties nutraukimo atveju, Paysera iš Klientui priklausančių išmokėti lėšų išskaičiuoja Kliento Paysera mokėtinas sumas už Paysera suteiktas paslaugas Klientui, valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias Paysera patyrė ar sumokėjo dėl Kliento kaltės. Tuo atveju, jei Kliento Paysera Sąskaitoje (ar Sąskaitose) trūksta lėšų, kurios padengtų visas šiame punkte nurodytas mokėtinas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pervesti nurodytas sumas į Paysera nurodytą sąskaitą. Jei Paysera atgaus dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, atgautas sumas Paysera įsipareigoja nedelsiant grąžinti Klientui.

12.15. Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Paysera, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

12.16. Paysera nutraukus su Klientu Sutartį, Klientas privalo pasirinkti būdą kaip bus išperkami jo turimi elektroniniai pinigai. Jeigu Kliento turimas Identifikacijos lygis neatitinka išperkamų elektroninių pinigų reikiamo limito, Klientas privalo pasirinkti kitą Identifikacijos lygį ir atlikti visus su Identifikacijos lygio keitimu susijusius veiksmus. Klientas sutinka atlikti reikiamus veiksmus, reikalingus išpirkti elektroninius pinigus, ir supranta, kad taip siekiama sumažinti sukčiavimo riziką ir atitikti pinigų plovimo prevencijos ir kitus teisinius reikalavimus.

12.17. Jeigu, Paysera nutraukus su Klientu sudarytą sutartį, Klientas nepasirenka būdo kaip turi būti išperkami jo turimi elektroniniai pinigai ir (arba), jeigu reikalinga, neatlieka papildomos Paysera nurodytos identifikacijos procedūros dėl limitų padidinimo, Paysera Kliento elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš elektroninių pinigų išpirkimo būdų, kuris yra galimas elektroninių pinigų išpirkimo metu.
 

13. Paysera Sąskaitos perkėlimas

13.1. Klientas, pageidaujantis, kad jo Sąskaita būtų perkelta kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, turi pateikti dėl to atitinkamą prašymą. Kliento prašymas perkelti Sąskaitą kitam mokėjimo paslaugų teikėjui turi atitikti tos valstybės, kurioje yra licencijuota Klientą užregistravusi Paysera įmonė, ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

13.2. Išskirtiniais atvejais Paysera Kliento Sąskaitą iš vienos licencijuotos Klientą užregistravusios Paysera įmonės gali perkelti į kitą licencijuotą Paysera įmonę. Sąskaitos perkėlimais tokiais atvejais atliekamas be atskiro Kliento sutikimo ir netaikant Sutarties 10 skyriuje nurodytos išankstinio Kliento informavimo procedūros.

13.3. Sąskaitos perkėlimą Sutarties 13.1–13.2 punktuose nurodytais atvejais Paysera atlieka nemokamai.

14. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

 

14.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo. 

14.2. Klientas sutinka, kad Paysera tvarkytų jo Asmens duomenis, tikslu suteikti jam Paysera paslaugas ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šalys užtikrina Asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, saugumą.

14.3. Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami Sutarties Priede „Privatumo politika“, su kuriuo Klientas susipažino ir įsipareigoja jo laikytis.

14.4. Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų ar jam suteiktų Slaptažodžių ar kitokių Mokėjimo priemonių personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Jei Klientas nesilaikė šio įsipareigojimo ir (arba) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (arba) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, pripažįstama, kad prie Paskyros prisijungiama ir atinkamomis Paysera Paslaugomis naudojamasi Kliento vardu. Klientas tokiu atveju pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento nurodytų veiksmų ar neveikimo.

14.5. Jei Klientas praras Paskyros Slaptažodį ar kitus Slaptažodžius ar jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl Paysera kaltės arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė Kliento Paskyrai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti Paysera 10 skyriuje nurodytomis informavimo priemonėmis. Paysera neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes.  

14.6. Paysera, gavusi Sutarties 14.5 punkte nurodytą Kliento pranešimą, nedelsiant sustabdo priėjimą prie Kliento Paskyros ir Paysera paslaugų teikimą iki naujo Slaptažodžio Klientui suteikimo ar sukūrimo.

14.7. Paysera atkreipia Kliento dėmesį, jog elektroninis paštas, susiejamas su Paysera Sąskaita, taip pat ir kitos priemonės (pvz. mobilaus telefono numeris), kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su Paysera Sąskaita, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir (arba) Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus atitinkamai Paskyrai ar kitai Mokėjimo priemonei taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas. Paysera rekomenduoja įsiminti Slaptažodžius ir neužrašyti, neįvesti jų jokiose priemonėse, kurios gali būti pamatytos kitų asmenų.

14.8. Paysera turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms (VMI, SODRA ir kt.), kitoms finansų institucijoms, jei tokią pareigą nustato teisės aktai bei siekiant nustatyti, ar nebuvo ir nebus pažeista ši Sutartis bei atitinkami teisės aktai.

14.9. Klientas suteikia teisę Paysera, tiesiogiai ar per trečiąsias šalis, imtis būtinų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti reikiamus užklausimus tretiesiems asmenims, kad būtų nustatyta Kliento tapatybė ir kitų Kliento pateiktų duomenų teisingumas.

14.10. Paysera pažymi, jog ji visais atvejais veikdama kaip Kliento mokėjimo paslaugų teikėjas, Gavėjui neteikia bei nesiūlo jokių paslaugų specialiai tol, kol jis nėra Paysera klientas. 

14.11. Paysera turi teisę įrašyti telefoninius pokalbius su Klientu. Šalys aiškiai susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai, taip pat pranešimai, perduoti paštu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu, gali būti laikomi įrodymais sprendžiant šalių tarpusavio ginčus. Šia sutartimi Klientas pareiškia, kad supranta ir sutinka, jog Paysera gali be atskiro pranešimo ar perspėjimo įrašyti bet kokius telefoninius pokalbius su Klientu ir (arba) jį atstovaujančiu asmeniu. Klientas savo asmeniniams tikslams turi teisę pats įsirašyti ir saugoti telefoninių pokalbių įrašus ir kitą korespondenciją.

14.12. Klientas sutinka, kad jo Sąskaitos numeris ir mokėjimo pervedimui atlikti reikalingi asmens duomenys gali būti aptinkami ir rodomi kitam Paysera naudotojui, ketinančiam atlikti mokėjimo pervedimą Klientui, jei kitas Paysera naudotojas suveda Paysera sistemoje patvirtintą Kliento identifikatorių (vardą, pavardę, banko sąskaitą, el.pašto adresą ar telefono numerį).

14.13. Kliento duomenys Kliento sutikimu taip pat gali būti perduoti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų teikimo įstaigoms. Paysera gali sąskaitos informacijos paslaugos teikėjui arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui nesuteikti prieigos prie Kliento Sąskaitos dėl objektyvių ir tinkamai pagrįstų priežasčių, susijusių su to sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba to mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo neautorizuota ar nesąžininga prieiga prie Sąskaitos, įskaitant neautorizuotą ar nesąžiningą mokėjimo operacijos inicijavimą. Tokiais atvejais Paysera informuos Klientą, kad prieiga prie Sąskaitos nesuteikta, ir nurodys tokio veiksmo priežastis. Tokia informacija, jeigu įmanoma, pateikiama Klientui prieš atsisakant suteikti prieigą ir ne vėliau kaip tuoj pat atsisakius ją suteikti, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

14.14. Siekiant apginti teisėtus Paysera interesus, Kliento duomenys gali būti perduodami visuomenės informavimo priemonėms, kai Klientas į šias priemones kreipiasi nepasinaudojęs Sutarties 16.6 punkte numatytais teisių gynimo būdais bei kai visuomenės informavimo priemonėms pateikta informacija apie ginčą neatitinka Paysera turimos informacijos bei kenkia Paysera dalykinei reputacijai.

15. Šalių atsakomybė

 

15.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius nuostolius. Paysera atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis: 

15.1.1. Paysera atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Paysera padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos Paysera galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu;

15.1.2. Paysera sukeltų nuostolių kompensacija pažeidus šią Sutartį negali viršyti 3 (trijų) paskutinių mėnesių Komisinių mokesčių vidurkio, kuriuos Klientas sumokėjo Paysera už suteiktas paslaugas. Šis ribojimas taikomas visiems to mėnesio pažeidimams kartu sudėjus. Jeigu 3 (trijų) mėnesių vidurkis negali būti paskaičiuotas, tuomet kompensacija negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų (šiai sumai ekvivalenčios sumos kita valiuta, jeigu Paslaugos teikiamos kita valiuta) ribos;

15.1.3. Paysera visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą ar žlugimą, netiesioginius nuostolius;

15.1.4. Paysera atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikytina teisė.

15.2. Paysera neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali paveikti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių Paysera nekontroliuoja. Paysera stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau Paysera neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Paysera kaltės.

15.3. Dėl Paysera kontroliuojamų priežasčių Sistema gali neveikti ir už tai Paysera kompensacijos nesuteiks, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 99% (devyniasdešimt devynis procentus) viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.

15.4. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai Paysera laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos taisymo, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus Paysera informuos Klientą mažiausiai prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

15.5. Paysera neatsako:

15.5.1. už pinigų nurašymą ir pervedimą iš Paysera Sąskaitos, taip pat už kitokias Mokėjimo operacijas su Kliento Paysera Sąskaitoje esančiais pinigais, jeigu Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių, identifikacijos priemonių ir dėl to jie/jos tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;

15.5.2. už bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas;

15.5.3. už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių Paysera įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios Paysera nekontroliuoja;

15.5.4. už pasekmes, kilsiančias Paysera teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus ar apribojus Kliento prieigą prie Sąskaitos, taip pat pagrįstai apribojus ar nutraukus dalies Paslaugų teikimą;

15.5.5. už prekes ir paslaugas, kurios perkamos naudojantis Paysera Sąskaita, taip pat už tai, kad kita šalis, su kuria atsiskaitoma naudojantis Paysera Sąskaita, neįvykdys sutarties ar kitokio susitarimo; 

15.5.6. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala buvo padaryta Paysera atliekant įstatymų nustatytas pareigas. 

15.6. Klientas garantuoja, kad visi Kliento veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks taikytinus teisės aktus. 

15.7. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera ir pildant dokumentus Sistemoje teisingumą. 

15.8. Paysera nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba būna informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui įsipareigoja grąžinti neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Paysera turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. 

15.9. Jei Vartotojas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, Paysera tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techniniai ar kitokie trikdžiai. 

15.10. Vartotojui gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų (šiai sumai ekvivalenčios sumos kita valiuta, jeigu Paslaugos teikiamos kita valiuta), jei tie nuostoliai patirti dėl prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo ar neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo.

15.11. Jei Klientas nėra Vartotojas ir (arba) Mokėjimo operacija vykdoma valstybės narės valiuta į užsienio valstybę ar iš jos arba užsienio valstybės valiuta, Klientui tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl 15.10 punkte nurodytų priežasčių.

15.12. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių žemiau nurodytų Kliento pareigų: 

15.12.1. naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių, nurodytų šioje Sutartyje ar jos Prieduose; 

15.12.2. sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti Paysera ar jo nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių, nurodytų šioje Sutartyje ar jos Prieduose;

15.12.3. gavus Mokėjimo priemonę, imtis veiksmų, kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis.

15.13. Po to, kai Klientas pateikia Paysera Sutarties 14.5 punkte nurodytą pranešimą su prašymu blokuoti Mokėjimo priemonę, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos Mokėjimo priemonės, tenka Paysera, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos taikomos tik Vartotojui.

15.14. Jeigu Paysera nesudaro sąlygų bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai pasisavintą Mokėjimo priemonę, taip pat atvejais, jei Paysera nereikalauja saugesnio autentiškumo patvirtinimo, nuostoliai, atsiradę dėl mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka Paysera, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos taikomos tik Vartotojui.

15.15. Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas ir raštu pranešti Paysera apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Paysera, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai atliko Mokėjimo operaciją. Vartotojas privalo nedelsdamas raštu pranešti Paysera apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją valstybės narės valiuta į valstybę ES narę, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo nurašymo iš mokėjimo sąskaitos datos. Jei Klientas nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su mokėjimo sąskaitoje atliktomis Mokėjimo operacijomis. Klientas privalo pateikti Paysera bet kokią turimą informaciją apie neteisėtą prisijungimą prie Sąskaitos ar kitus neteisėtus veiksmus, susijusius su Sąskaita, ir imtis visų pagrįstų priemonių, kurias nurodo Paysera siekiant padėti atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.

15.16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įrodytų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti Paysera per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Paysera apie atsiradusias force majeure aplinkybes praneš Klientui elektroniniu paštu arba Sistemos internetinėse svetainėse.
 

16. Ginčų sprendimas tarp Kliento ir Paysera, skundų pateikimo tvarka

 

16.1. Paysera siekia visus ginčus su Klientais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui Klientai raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į Paysera. Ginčai sprendžiami dvišalių derybų būdu.

16.2. Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl Paysera teikiamų mokėjimo paslaugų atsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu, paskambindamas Klientų aptarnavimo telefonu arba atsiųsdamas pranešimą per Paskyrą. 

16.3. Pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis pretenzija yra pateikiama. Jeigu Klientas pretenzijoje remiasi dokumentais, kurių Paysera neturi, pateikiant pretenziją taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų kopijos. 

16.4. Paysera ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinės rašytinę Kliento pretenziją ar skundą ir pateiks Klientui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paysera, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Paysera išsiųs Klientui negalutinį atsakymą aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klienas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų. Paysera atsakymas pateikiamas Klientui Sutarties 10.1 punkte nurodytomis priemonėmis, nebent Klientas pretenzijoje ar skunde prašo pateikti atsakymą kitomis priemonėmis.

16.5. Kliento pretenzijas Paysera nagrinėja nemokamai. 

16.6. Jei Kliento netenkins Paysera priimtas sprendimas, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais bei:

16.6.1. pateikti skundą priežiūros institucijai priežiūros institucijos nustatyta tvarka;

16.6.2. ginti savo kaip vartotojo interesus kreipdamasis į priežiūros instituciją kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

16.6.3. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal Paysera buveinės vietą. 

16.7. Detali Klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka taip pat pateikiama Klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėse.

16.8. Šiai Sutarčiai, jos Priedams, o taip pat ir Šalių Sutartimi nesureguliuotiems santykiams taikoma tos valstybės teisė, kurioje yra licencijuota Klientą užregistravusi Paysera įmonė, įskaitant atvejus, kai ginčą tarp Kliento ir Paysera kompetentingas nagrinėti kitos valstybės teismas.

17. Baigiamosios nuostatos

 

17.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui. 

17.2. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas. 

17.3. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei ar kitiems subjektams. Paysera neatsako už Kliento mokestinių pareigų vykdymą, Klientui taikomų mokesčių paskaičiavimą ir pervedimą. 

17.4. Paysera visais atvejais yra nepriklausoma Sutarties šalis, kuri nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už produktus ir paslaugas, kurios yra apmokamos naudojantis Paysera Paslaugomis. Paysera neprisiima atsakomybės, kad pirkėjas, pardavėjas ar kita šalis įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. 

17.5. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Paysera sutikimo. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai. 

17.6. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.

17.7. Sutartis įsigalioja kaip tai numatyta Sutarties 2.4 punkte. Klientas Sutarties tekstą gali išsisaugoti registracijos Sistemoje metu.

17.8. Ši Sutartis Sistemoje pateikiama keliomis kalbomis. Klientui taikoma Sutartis ta kalba, kuria jis buvo supažindintas registracijos Sistemoje metu. 

17.9. Sutartyje pateikiamos nuorodos į Paysera interneto svetaines ir Priedai, reglamentuojantys atskirų paslaugų teikimą, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir Klientui yra taikomi nuo tada, kai Klientas pradeda naudotis atitinkama paslauga.

17.10. Paysera grupės įmonių rekvizitai:

„Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012 m. rugsėjo 27 d.; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas (identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius www.lb.lt). Duomenys apie „Paysera LT“, UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Detalesni duomenys apie kitas Paysera grupės įmones, įskaitant, buveinės adresą ir elektroninio pašto adresus, yra nurodyti čia.

Paysera Kosova SH.P.K., įmonės kodas 811301473; Ne bankinės finansų įstaigos, vykdančios elektroninių pinigų leidimo veiklą licencijos Nr. IFJB/069, išduota 2020 m. birželio 8 d.; licenciją išdavė Centrinis Kosovo bankas. Duomenys apie Paysera Kosova SH.P.K. kaupiami ir saugomi Kosovo Verslo registravimo agentūroje. Detalesni duomenys apie Paysera Kosova, įskaitant buveinės adresą ir elektroninio pašto adresus, yra nurodyti čia. Paysera Kosova SH.P.K. priežiūros institucija yra Centrinis Kosovo bankas, identifikavimo kodas 600104187, adresas: Rr. Garibaldi 33, Priština, 10000, Kosovas https://bqk-kos.org/.
Paysera Albania SH.P.K., įmonės kodas M01608007N; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 47, išduota 2021 m. kovo 5 d.; licenciją išdavė Albanijos bankas. Duomenys apie Paysera SH.P.K. kaupiami ir saugomi Albanijos Respublikos Juridinių asmenų registre. Detalesni duomenys apie Paysera Albania SH.P.K., įskaitant buveinės adresą ir elektroninio pašto adresus, yra nurodyti čia. Paysera Albania SH.P.K. priežiūros institucija yra Albanijos bankas, adresas: Sheshi “Skënderbej“, No. 1, Tirana, Albanija, www.bankofalbania.org.

Paysera Bank Georgia JSC, įmonės kodas 402204841; Banko licencija Nr. 465, išduota 2022 m. lapkričio 17 d.; licenciją išdavė Nacionalinis Gruzijos bankas. Duomenys apie Paysera Bank Georgia JSC kaupiami ir saugomi Gruzijos verslo ir ne verslo (nekomercinių) juridinių asmenų registre. Detalesni duomenys apie Paysera Bank Georgia JSC, įskaitant buveinės adresą ir elektroninio pašto adresus, yra nurodyti čia. Paysera Bank Georgia JSC priežiūros institucija yra Nacionalinis Gruzijos bankas, adresas: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Gruzija, https://www.nbg.gov.ge.