Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2018-05-16

Paysera Programėlės naudojimosi taisyklės

Pagrindinės sąvokos

Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis – Paysera klientams taikoma sutartis, pasiekama čia.

Paysera – kaip apibrėžta Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje.

Paysera Paslaugos – Paysera teikiamos elektroninių pinigų leidimo, išpirkimo, mokėjimo ir kitos susijusios paslaugos.

Paysera Sistema – elektroninė atsiskaitymų sistema, pasiekama adresu www.paysera.lt, kurioje asmenys gali atsidaryti elektroninių pinigų sąskaitas, naudotis Paysera Paslaugomis.

Paysera Sąskaita – Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, naudojama atsiskaitymams ir kitoms Mokėjimo operacijoms vykdyti.

Paskyra – Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje.

Patvirtinimo kodas – vienkartinis skaičių kodas, skirtas Kliento mobilaus telefono numerio ir Paysera Programėlės sąsajos patikrinimui bei patvirtinimui, kurį Paysera atsiunčia Klientui į telefono numerį ir kuris suvedamas Paysera Programėlėje.

Paysera Programėlė – mobilioji programa, įdiegiama ir naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose, kuri leidžia naudotis atitinkamomis Paysera Paslaugomis.

Prekybos vieta – fizinė vieta, kurioje prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas priima atsiskaitymus už parduotas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per Paysera Programėlę.

Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodas – Kliento sukurtas penkių skaitmenų kodas, su kuriuo Klientas atrakina savo Paysera Programėlę ir gali ja toliau naudotis.

Pardavėjo identifikatorius – Prekybos vietoje pateiktas QR kodas (unikalus vaizdinis kodas) arba BAR kodas (skaitmeninis brūkšninis kodas), identifikuojantis Prekybos vietą arba konkretų apmokėjimą ir leidžiantis mobilaus įrenginio pagalba atvaizduoti informaciją apie Prekybos vietoje Kliento užsakytas ir apmokėti skirtas prekes ar paslaugas, jų kainą.

Sąskaitos papildymo ar lėšų išėmimo kodas – QR kodo ar BAR kodo pavidalu atvaizduojamas unikalus kodas, suformuojamas Paysera Programėlės, kurį naudojant Klientas gali papildyti Kliento Paysera Sąskaitą arba išgryninti lėšas.

Unikalus identifikatorius – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos numeris ar kitas duomuo, pagal kurį galima nustatyti lėšų gavėją ir įvykdyti mokėjimo nurodymą.

Paysera Programėlės veikimas

1. Paysera Programėlė yra viena iš Paysera suteikiamų mokėjimo priemonių.

2. Pačios Paysera Programėlės įsigijimas (parsisiuntimas) yra nemokamas. Konkrečių Paysera Paslaugų įkainiai nurodyti čia.

3. Klientas privalo įsitikinti, kad Paysera Programėlę į savo mobilų įrenginį siunčiasi ir diegiasi tik iš Paysera nurodytų tinklapių Apple Store ir Google Play.

4. Klientas naudodamasis Paysera Programėle gali atlikti šiuos veiksmus:

4.1. registruotis Paysera Sistemoje ir sukurti Paskyrą (naudojimasis Paysera Paslaugomis yra ribotas šiame punkte nustatyta tvarka iki kol bus atlikta pilna Kliento identifikacijos procedūra pagal Paysera Sistemoje nustatytas taisykles);

4.2. susieti savo mokėjimo kortelę su Paysera Programėle ir vykdyti iš mokėjimo kortelės atsiskaitymus Prekybos vietose per Paysera Programėlę;

4.3. matyti vykdytų per Paysera Programėlę mokėjimo operacijų paskutinius išrašus.

5. Pilnai identifikuoti klientai gali naudotis šiomis Paysera Paslaugomis per Paysera Programėlę:

5.1. vykdyti mokėjimo pervedimus iš Paysera Sąskaitos kitiems Paysera Sąskaitos turėtojams, nurodant tik gavėjo telefono numerį arba elektroninį paštą;

5.2. vykdyti mokėjimo pervedimus iš Paysera Sąskaitos gavėjams, kurie turi sąskaitas ne Paysera Sistemoje;

5.3. patikrinti Paysera Sąskaitos likučio informaciją, paskutinius įeinančius ir išeinančius mokėjimus;

5.4. atsiskaityti iš Paysera Sąskaitos Prekybos vietose, priimančiose atsiskaitymus per Paysera Programėlę;

5.5. susieti savo mokėjimo kortelę su Paysera Programėle ir vykdyti iš mokėjimo kortelės atsiskaitymus Prekybos vietose per Paysera Programėlę;

5.6. papildyti Paysera Sąskaitą;

5.7. išsiimti grynųjų pinigų iš Paysera Sąskaitos.

6. Paysera Programėlės funkcijos gali būti pildomos naujesnėse Paysera Programėlės versijose. Atsiradus naujoms funkcijoms pasiūlymas dėl naujų funkcijų įsidiegimo pateikiamas Klientui į mobilųjį įrenginį, o Kliento sutikimas dėl naujų funkcijų instaliavimo ir naudojimo išreiškiamas Klientui įdiegiant pasiūlytus atnaujinimus.

7. Kai kurios Paysera Programėlės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.

Paysera Paskyros atidarymas per Paysera Programėlę

8. Klientas registruojasi Paysera Sistemoje ir sukuria Paskyrą, pateikdamas savo elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį. Priklausomai nuo informacijos, pateiktos registruojantis Sistemoje, iš Kliento gali būti pareikalauta atlikti Kliento identifikaciją pagal Sistemoje nustatytas procedūras ir pateikti informaciją kaip tai nurodyta Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje tam, kad Klientas toliau galėtų naudoti Paysera Sąskaita bei kitomis Paysera teikiamomis paslaugomis.

9. Prisijungimas prie Paysera Programėlės bei veiksmų joje atlikimas galimas:

9.1. Klientui susiejus savo Paysera Paskyrą su konkrečiu savo mobilaus telefono numeriu;

9.2. ir sukūrus Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodą.

10. Kliento sukurtas Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodas yra pastovus Slaptažodis, su kuriuo Klientas atrakina savo Paysera Programėlę ir tokiu būdu gali prisijungti prie savo Paskyros bei valdyti Paysera Sąskaitą. Jei Klientas neprisijungia prie savo Paskyros ilgiau nei 35 dienas, prisijungimui prie Paskyros per Paysera Programėlę, Klientas turi iš naujo prisijungti su Paysera Paskyros Slaptažodžiu ir nustatyti naują Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodą. Tam Sistema gali pareikalauti suvesti Patvirtinimo kodą. Paysera atkreipia dėmesį, jog pasinaudojus Paysera Programėle ir jos neišjungus bei mobiliajam įrenginiui neužsirakinus ar neužmigus, Paysera Programėlė gali būti atidaroma ir pasiekiama dar kurį laiką papildomai nesuvedus Paysera Programėlės PIN kodo.

Mokėjimo pervedimų vykdymas

11. Mokėjimo pervedimus gali vykdyti tik pilnai identifikuoti Klientai.

12. Mokėjimo pervedimui įvykdyti Klientas privalo nurodyti pinigų Gavėjo Unikalų identifikatorių bei pervedimo sumą valiuta, kuria Klientas laiko lėšas Paysera Sąskaitoje, kitą prašomą informaciją.

13. Prieš vykdydamas mokėjimo pervedimą Klientas privalo įsitikinti, kad jo nurodomas Unikalus identifikatorius yra aktualus, galiojantis ir naudojamas Gavėjo. Paysera neatsako, jei pinigai dėl Kliento klaidingai nurodyto identifikatoriaus bus nusiųsti ne tam Gavėjui.

14. Mokėjimas yra įskaitomas į Gavėjo Paysera Sąskaitą iš karto, jeigu mokėjimo nurodyme nurodytas identifikatorius yra susietas su Gavėjo Paysera Sąskaita.

15. Jei Klientas kaip unikalų identifikatorių naudoja Gavėjo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, ir paaiškėja, jog Gavėjo sąskaita nėra susieta su mokėtojo nurodytu identifikatoriumi, mokėjimas bus įskaitytas tuomet, kai Gavėjas susies savo Sąskaitą su mokėtojo nurodytu identifikatoriumi (jei tokia galimybė yra). Jei Gavėjas per 30 dienų nesusieja savo sąskaitos su nurodytu identifikatoriumi, mokėjimas automatiškai atšaukiamas, ir mokėjimo lėšos yra grąžinamos į mokėtojo Paysera Sąskaitą.

16. Mokėjimo pervedimų per Paysera Programėlę tipai:

16.1. mokėjimo pervedimas Sistemos naudotojui. Toks pervedimas gali būti apsaugotas slaptažodžiu: Klientas, suformuodamas mokėjimo nurodymą, nustato ir Pervedimo Gavimo Slaptažodį. Mokėjimo pervedimas galutinai įvykdomas tik tuo metu, kai mokėjimo gavėjas suveda Kliento-mokėtojo nustatytą ir Gavėjui nurodytą Pervedimo Gavimo Slaptažodį. Jei Gavėjas nesuveda mokėtojo nustatyto Slaptažodžio, mokėjimo lėšos yra grąžinamos į mokėtojo Paysera Sąskaitą po 30 dienų automatiškai. Tokio mokėjimo pervedimo autorizavimo momentu laikomas Gavėjo atliktas Pervedimo Gavimo Slaptažodžio suvedimas ir toks mokėjimo pervedimas negali būti atšaukiamas po to, kai Gavėjas suvedė Pervedimo Gavimo Slaptažodį. Klientas yra visiškai atsakingas už tinkamą ir saugų mokėjimo Pervedimo Gavimo Slaptažodžio perdavimą Gavėjui bei užtikrinimą, to kad šis Slaptažodis butų atskleidžiamas tik pinigų Gavėjui;

16.2. mokėjimo pervedimas ne Sistemos naudotojui.

17. Mokėjimo pervedimo suma nėra ribojama jokia mažiausia suma. Mokėjimo pervedimams taikomi Kliento Paysera Sąskaitai nustatyti pervedimų limitai.

18. Jei pinigai gauti per klaidą, pinigų Gavėjas privalo kaip įmanoma greičiau grąžinti pinigus pinigų siuntėjui.

19. Klientas naudodamas Paysera Programėlę gali pasirinkti pinigų Gavėju bet kurį Kliento mobiliame įrenginyje esantį adresų knygos kontaktą. Naudodamas šia funkciją, Klientas sutinka, kad Paysera galėtų pasiekti, tvarkyti bei saugoti savo serveriuose sugeneruotas reikšmes iš Kliento mobiliajame įrenginyje esančių kontaktų telefono numerių bei elektroninio pašto adresų išimtinai tik šios Sutarties ir tik Paysera Programėlės naudojimo tikslu.Taip pat Klientas sutinka, kad jis būtų atvaizduojamas kitų Paysera Programėlės naudotojų įrenginiuose, kurie turi Kliento kontaktą.

Atsiskaitymas už prekes ir (arba) paslaugas Prekybos vietose

20. Paysera Programėlė suteikia galimybę atsiskaityti už prekes ir (arba) paslaugas Prekybos vietose, kuriose Pardavėjai priima atsiskaitymus per Paysera Programėlę:

20.1. nuskenuodamas Pardavėjo identifikatorių: Klientas savo mobiliuoju įrenginiu nuskenuoja Pardavėjo prekybos vietoje pateiktą Pardavėjo identifikatorių ir patvirtina apmokėjimą už nurodytas prekes ar paslaugas;

20.2. užsakydamas prekes ar paslaugas nuotoliniu būdu per Paysera Programėlę: Klientas Paysera Programėlėje gali rasti Prekybos vietų, priimančių atsiskaitymus per Paysera Programėlę sąrašą ir užsakytas prekes ar paslaugas nuotoliniu būdu, patvirtindamas atsiskaitymą su Pardavėju.

21. Atsiskaitymui Prekybos vietose taikomi įprastiniai Kliento Paysera Sąskaitai taikomi pervedimų limitai. Pilnos identifikacijos neatlikę Klientai mokėjimus Prekybos vietose vykdyti gali tik iš su Paysera Programėle susietos mokėjimo kortelės.

22. Klientui patvirtinus mokėjimo pervedimo atlikimą, mokėjimo pervedimas negali būti atšauktas ir grąžinimas negali būti atliekamas.

Paysera Sąskaitos papildymas ar lėšų išėmimas

23. Paysera Sąskaitą papildyti per Paysera Programėlę gali tik pilnai identifikuoti Klientai.

24. Norėdamas papildyti Paysera Sąskaitą, Klientas pasirinkęs funkciją „Papildyti“ gauna Sąskaitos papildymo BAR ar QR kodą ir jį pateikia Sąskaitos papildymo vietoje, kurioje yra nuskaitomas Sąskaitos papildymo kodas ir Kliento nurodyta pinigų suma yra papildoma jo nurodyta Paysera Sąskaita.

25. Norėdamas išsiimti lėšų iš Paysera Sąskaitos, Klientas pasirinkęs funkciją „Išgryninti“ gauna lėšų išgryninimo BAR ar QR kodą ir jį pateikia Lėšų išgryninimo vietoje, kurioje yra nuskaitomas lėšų išgryninimo kodas ir Kliento nurodyta pinigų suma yra išduodama iš jo Paysera Sąskaitos.

26. Vietos, kuriose yra suteikiama galimybė papildyti Paysera Sąskaitą ar išgryninti lėšų iš Sąskaitos, nurodomos Išgryninimo / Lėšų įnešimo vietų žemėlapyje ar sąraše.

27. Lėšų papildymui ar išgryninimui iš Kliento gali būti paprašyta atlikti ir daugiau veiksmų.

Saugumas

28. Kadangi Paysera Programėlė yra mokėjimo priemonė, Klientas privalo rūpintis mobilaus įrenginio, kuriame yra įdiegta Programėlė, saugumu, nepalikti įjungtos Paysera Programėlės, neperduoti ar nepalikti kitam asmeniui prieinamose vietose Slaptažodžių. Jei Klientui kyla įtarimas, kad kiti asmenys gali žinoti Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodą ar kitus Slaptažodžius, Klientas privalo nedelsiant pasikeisti Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodą ir (arba) Paskyros Slaptažodį, o jeigu to negali atlikti, informuoti apie tai Paysera kaip tai nurodyta Bendrosios mokėjimo paslaugų Sutartyje, kad galimybė valdyti Paysera Sąskaitą per Paysera Programėlę būtų užblokuota iki kol bus sukurti nauji Slaptažodžiai.

29. To nepadaręs Klientas atsako už visas neautorizuotas operacijas savo Paysera Sąskaitoje, kurios atliktos dėl to, kad Slaptažodžiai tapo žinomi ir (arba) Sąskaita tapo prieinama tretiesiems asmenims.

30. Slaptažodžiais pagal šį Priedą yra laikomi prisijungimo prie Paysera Paskyros duomenys, Paysera Programėlės atrakinimo PIN kodas, Pervedimo Gavimo Slaptažodis, lėšų išgryninimo ar įnešimo QR ar BAR kodai.

31. Susiejus mobilaus telefono numerį ir (arba) elektroninį paštą su Paysera Paskyra, Kliento mobilusis telefonas ir (arba) elektroninis paštas yra naudojamas kaip mokėjimo priemonė arba Kliento identifikavimo priemonė, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomos Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas tiek už paties mobilaus telefono, numerio (SIM kortelės), elektroninio pašto prisijungimo apsaugą, tiek ir už visų Slaptažodžių apsaugą.

32. Klientas privalo naudotis originalia operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su mobiliuoju įrenginiu. Įdiegus kitą operacinę sistemą į mobilųjį įrenginį ar pakeitus jos standartines integruotas teisių ir apsaugos funkcijas, padidėja saugumo pavojus duomenims, saugomiems atskirų įdiegtų programėlių, tame tarpe ir Paysera Programėlės. Paysera neatsako dėl operacinės sistemos saugumo pažeidimų ir dėl šios priežasties atsiradusių nuostolių.

Atsakomybė

33. Paysera neatsako dėl bet kokių Kliento nuostolių, jei Klientas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Paysera Programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Paysera Programėle, nustoja veikusi arba Paysera Programėlė neveikia taip kaip tikėjosi Klientas ar buvo aptikta klaidų arba paslaugos negalėjo būti suteiktos laiku dėl trečiųjų asmenų įtakos (pvz. programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.).

34. Klientas prisiima pilną atsakomybę už tai, jog Paysera pateiktas mobilaus telefono numeris ir (arba) elektroninis paštas, su kuriuo Klientas susieja savo Paysera Sąskaitą, priklauso Klientui.

35. Paysera neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kuriuos gali patirti Klientas, besinaudodamas šia paslauga. Paysera taip pat neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl telekomunikacijos tinklų gedimų.

Privatumas

36. Klientas, naudodamasis Paysera Programėle, pateikia Paysera tokius savo asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas, taip pat susietos mokėjimo kortelės numeris, galiojimo data, cvv kodas, vardas, pavardė (jei yra susiejama mokėjimo kortelė). Jei Klientas yra pilnai identifikuotas, Paysera tvarko ir kitus jo Paysera Sistemoje pateiktus duomenis.

37. Kliento duomenys tvarkomi Paysera Paslaugų teikimo ir pinigų plovimo prevencijos tikslais.

38. Duomenys sistemoje saugomi 8 metus po dalykinių santykių su Klientu pabaigos. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. Toks duomenų saugojimo terminas privalomas pagal LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

39. Visa informacija, kurią Paysera tvarko, yra pateikiama asmens vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais.

40. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Paprastai duomenys atskleidžiami tokiais atvejais:

40.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

40.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

40.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

40.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

41. Paysera Programėlėje taip pat yra įdiegti analizės įrankiai, skirti tinkamo Paysera Programėlės techninio veikimo užtikrinimui (tokie kaip Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Tokie įrankiai analizuoja programėlės sutrikimo ir (ar) neveikimo priežastis ir jas pateikia Paysera, kad galėtume geriau suprasti Kliento poreikius ir sutrikimų, neveikimų priežastis. Šiuo tikslu įvykus Paysera Programėlės techninio veikimo sutrikimui, duomenys apie sutrikimą gali būti perduodami tretiesiems asmenims – tokių techninio veikimo analizės įrankių valdytojams, kurie tvarko asmens duomenis, vadovaudamiesi savo privatumo procedūromis, skelbiamomis viešai.

42. Klientas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera surinktais ir turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

43. Klientas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtina paslaugoms teikti.

44. Prašymą dėl susipažinimo su Paysera turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroniniu paštu adresu pagalba@paysera.lt.

Baigiamosios nuostatos

45. Šios Taisyklės yra patvirtinamos Klientui atsisiunčiant Paysera Programėlę ir registruojantis joje. Klientams taikomos visos jam taikytinos Bendrosios mokėjimų paslaugų sutarties nuostatos bei šių Taisyklių nuostatos.

46. Klausimai, nesureguliuoti šiomis Taisyklėmis, yra reglamentuojami Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi.