Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020-01-02

Mokėjimo priemonės, susietos su Paysera sąskaita

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis.

Mokėjimo priemonė - bet kokia priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su Paysera Sąskaita ir šios priemonės pagalba atlikti, o atskirais atvejais ir priimti mokėjimo pervedimus.

Prekybos vieta – fizinė paslaugos teikimo ar prekių pardavimo / pirkimo vieta, kurioje Klientas gali atsiskaityti Mokėjimo priemone.

1. Šis Priedas taikomas Paysera Sąskaitą turinčiam Klientui, pageidaujančiam vykdyti mokėjimo operacijas per Mokėjimo priemones, susietas su Paysera Sąskaita.

2. Naudojantis šia paslauga, Klientui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Klientas, turintis Paysera sąskaitą, turi galimybę susieti Sistemoje nurodytas priemones su Paysera Sąskaita ir tokiu būdu naudoti jas kaip Mokėjimo priemones.

4. Norėdamas naudotis konkrečia Mokėjimo priemone, Klientas turi susieti Sistemoje nurodytą priemonę su savo Paysera sąskaita pagal Sistemoje nurodytas instrukcijas.

5. Kiekvienos konkrečios Mokėjimo priemonės naudojimosi sąlygos, mokėjimo operacijų taisyklės, nuskaitymo terminai, limitai, bei Mokėjimo priemonių susiejimo su Paysera Sąskaita instrukcijos yra pateikiami Sistemoje.

6. Įvykus sandoriui už kurį atsiskaitoma Mokėjimo priemone, Paysera rezervuoja mokėjimo lėšų sumą Kliento Paysera Sąskaitoje. Lėšos nurašomos gavus reikalavimą iš pardavėjo / paslaugų teikėjo.

7. Susiejus bet kurią iš Sistemoje nurodytų priemonių su Paysera Sąskaita, šios priemonės tampa Mokėjimo priemonėmis, todėl jos Kliento turi būti atitinkamai saugomos lygiai taip pat kaip banko mokėjimo kortelės, pinigai, kiti vertingi dokumentai. Klientas privalo jokiais atvejais neperduoti Mokėjimo priemonės ar Slaptažodžių kitiems asmenims, kitaip neleisti ir nesudaryti sąlygų kitiems asmenims naudotis Mokėjimo priemone ar sužinoti Slaptažodžius, o to neužtikrinęs Klientas prisiima pilną atsakomybę už mokėjimo operacijas Mokėjimo priemone ir jo Paysera Sąskaitoje. Klientas prisiima pilną atsakomybę tiek už Mokėjimo priemonių, tiek už Mokėjimo priemonės Slaptažodžių apsaugą.

8. Klientas prisiima pilną atsakomybę už tai, jog susietoji Mokėjimo priemonė priklauso Klientui.

9. Jei Klientas praranda Mokėjimo priemonę ar mano, kad jo Mokėjimo priemonės Slaptažodžius sužinojo kiti asmenys, jis turi nedelsiant prisijungęs prie savo Paskyros, panaikinti Mokėjimo priemonės sąsają nuo savo Sąskaitos. Nesant galimybės to padaryti, Klientas privalo kreiptis į Paysera, kad galimybė nuskaityti lėšas iš Paysera Sąskaitos per Mokėjimo priemonę būtų panaikinta arba Mokėjimo priemonė būtų užblokuota. Žodiniai pranešimai yra priimami visą parą telefonu +37068577562.

10. Jei Klientas, manydamas, kad Mokėjimo priemonė buvo pavogta ir (arba) kad Mokėjimo priemonės Slaptažodį sužinojo kiti asmenys, bet apie tai nepranešė Paysera ir atitinkamai teisėsaugos institucijai, laikoma, kad Klientas Mokėjimo priemonę prarado ar jo Paysera Sąskaitoje neteisėtos operacijos buvo atliktos dėl paties Kliento didelio neatsargumo.

11. Jei Klientas (mokėtojas) yra vartotojas (fizinis asmuo, kuris pagal Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį ir jos priedus veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu ar profesine veikla), Klientui tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų ekvivalento litais, jei tie nuostoliai patirti dėl:

11.1. prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo;

11.2. neteisėto mokėjimo priemonės įgijimo, jei Klientas neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių.

11.3. Jei Klientas (mokėtojas) nėra vartotojas ir (arba) mokėjimo operacija vykdoma valstybės narės valiuta į užsienio valstybę arba užsienio valstybės valiuta, Klientui tenka visi dėl šiame punkte aukščiau nurodytų priežasčių patirti nuostoliai.

12. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei mokėtojas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių šiame Priede arba Bendrojoje sutartyje nustatytų pareigų, neapsaugojęs Mokėjimo priemonės ar jos Slaptažodžių ir (arba) naudojęsis Mokėjimo priemone ne pagal nustatytas taisykles, taip pat atvejais, kai neautorizuotos operacijos atliktos naudojant Slaptažodžius.

13. Jeigu Klientas perdavė Mokėjimo priemonę tretiems asmenims ar Mokėjimo priemonė kitiems asmenims pateko dėl Kliento neatsargumo, Klientas visais atvejais visiškai atsako ir prisiima atsakomybę už operacijas atliktas naudojant Mokėjimo priemonę.