Pdf
Wróć do spisu treści

Zaktualizowana wersja umowy wchodzi w życie: 03-03-2022

Umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych klientom indywidualnym

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy Paysera a Klientem.

1.2. Przedmiot Umowy: niniejsza Umowa określa podstawowe warunki pomiędzy Klientem a Paysera dotyczące rejestracji Klienta w Systemie, otwarcia Rachunku Paysera, a także korzystania z innych usług świadczonych przez Paysera. Załączniki do niniejszej Umowy, Porozumienia i Regulaminy, stanowiące integralną jej część, określają warunki świadczenia poszczególnych usług Paysera. Takie warunki stają się obowiązujące po zapoznaniu się z nimi przez Klienta i rozpoczęciu przez niego korzystania z odpowiednich usług. Prócz niniejszej Umowy, stosunki pomiędzy Paysera a Klientem związane ze świadczeniem Usług, regulują obowiązujące, właściwe dla Klienta akty prawne, zaakceptowane przez niego Porozumienia, Regulaminy, a także zasady zdrowego rozsądku, sprawiedliwości i uczciwości.

1.3. Niniejsza Umowa jest kluczowym dokumentem, który Klient powinien starannie przeanalizować zanim wyrazi zgodę na rejestrację w Systemie, otwracie Konta Paysera i korzystanie z innych Usług Paysera. Apelujemy o uważne zapoznanie się z warunkami Umowy przed ich akceptacją. W Niniejszej Umowie i jej Załącznikach opisane są niektóre ryzyka powiązane z procesem korzystania z Systemu. Zawarte są w niej również wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z Systemu.

1.4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy Klientem a Paysera. Porozumienia te dotyczą warunków korzystania z usług opisanych w danych Załącznikach. Warunki określone w Załącznikach - to szczegółowe przepisy, nadrzędne wobec pozostałych postanowień Umowy. Odpowiednie Załączniki do Umowy zaczynają obowiązywać wraz z rozpoczęciem przez Klienta korzystania z Usług, z których wcześniej nie korzystał. Jeżeli dla świadczenia nowo wybranych usług niezbędne jest wykonanie dodatkowej procedury potwierdzenia Konta i/lub dostarczenie dodatkowych dokumentów - nowo wybrane usługi będą dostępne tylko po wykonaniu przez Klienta czynności określonych przez Paysera.

1.5. Postanowienia danej Umowy, dotyczące tylko Użytkowników nie są stosowane wobec Klientów, nie będących Użytkownikami, którzy zgodnie z Umową i/lub jej Załącznikami działają w celach powiązanych z ich biznesem, handlem lub działalnością zawodową.

1.6. Podstawowe Pojęcia użyte w Umowie:

Dane osobowe - dowolne informacje dotyczące osoby fizycznej (prywatnej), tożsamość której jest zidentyfikowana lub może być w sposób pośredni bądź bezpośredni ustalona przy pomocy następujących danych: PESEL, jedna lub kilka cech o charakterze fizycznym, fizjologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, kulturalnym lub socjalnym, specyficznych dla danej osoby.

Dzień roboczy - ustalony przez Paysera dzień, w którym są świadczone usługi Paysera. Różne dni robocze mogą być wyznaczone dla różnych usług Paysera. Dni robocze są podane razem z cennikiem usług.

Pieniądze elektroniczne - Wpłacone lub przelane na Konto Paysera środki finansowe Klienta, przechowywane na danym Koncie w celu wykonywanie transakcji płatniczych w systemie.

Paysera - firmy należące do Grupy Paysera w zależności od kraju zamieszkania Klienta, a także inne podmioty prawne zatrudnione do świadczenia usług; wszystkie Usługi płatnicze będą świadczone wyłącznie przez licencjonowane firmy. Pierwotne konto jest otwierane przez firmę Paysera Ltd. Licencjonowana firma należąca do Grupy Paysera wykonuje właściwą identyfikację klienta i nadaje rachunek płatniczy w formacie IBAN. Aktualne dane kontaktowe wymienionych podmiotów są podane na końcu niniejszej Umowy.

Odbiorca - osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja lub jej oddział, który w Zleceniu Płatności, jest wymieniony jako odbiorca środków finansowych, będących przedmiotem danej transakcji.

Wyciąg - dokument przygotowany i przedstawiony przez Paysera, zawierający informacje o Transakcjach Płatniczych wykonywanych na Rachunku Klienta w określonym przedziale czasowym.

Cennik usług - określone stawki dla różnych usług i transakcji Paysera, zatwierdzane zgodnie z ustaloną procedurą Paysera.

Klient - osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Systemie.

Identyfikacja Klienta - ustalenie tożsamości Klienta zgodnie z określonymi w Systemie procedurami.

Prowizja - opłata pobierana przez Paysera za Transakcję Płatniczą i/lub powiązane z nią usługi.
 
Przelew płatniczy - Transakcja Płatnicza, gdy z inicjatywy Płatnika środki są przelewane na rachunek płatniczy Odbiorcy. 

Zlecenie płatnicze - zlecenie wykonania Transakcji Płatniczej skierowane przez Płatnika lub Odbiorcę (przelew płatniczy) do swego dostawcy usług Płatniczych. 

Transakcja płatnicza - inicjowana przez Płatnika, w imieniu Płatnika lub przez Odbiorcę wpłata, przelew lub wypłata środków. 

Usługa płatnicza - usługi, świadczenie których stwarza warunki, aby pieniądze w gotówce wpłacić lub wypłacić z Konta oraz wszystkie operacje związane z zarządzaniem rachunkiem płatniczym; operacje płatnicze, w tym przelew pieniędzy z rachunku płatniczego otworzonego w instytucji dostawcy usług płatniczych użytkownika usług płatniczych lub innego dostawcy usług płatniczych; transakcje płatnicze, gdy użytkownikowi usług płatniczych pieniądze są przyznawane w ramach linii kredytowej: transakcje płatnicze za pomocą karty płatniczej lub podobnego środka płatniczego i/lub przelewy kredytowe, w tym przelewy cykliczne; wydanie i/lub przyjmowanie środków płatniczych; przekazy pieniężne; usługi inicjowania płatności; usługi informacji o rachunku. 

Instrument płatniczy - dowolny instrument płatniczy, który System pozwala powiązać z Rachunkiem Paysera i wykonywać Przelewy pieniężne za pomocą danego instrumentu płatniczego. 

Płatnik - osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja albo jej oddział, który posiada rachunek płatniczy i zezwala na wykonanie Zlecenia płatniczego z tego Rachunku albo, gdy brak Rachunku płatniczego, składa Zlecenie płatnicze. 

Rachunek Paysera lub Rachunek - rachunek w Systemie Paysera, otwarty na imię Klienta i przeznaczony do wykonywania płatności i realizacji innych transakcji płatniczych. Rachunek jest otwierany tylko po przeprowadzeniu procesu identyfikacji Klienta. 

Usługa - usługa wydania i wykupu pieniądza elektronicznego, usługa płatnicza, a także dowolna inna usługa świadczona przez Paysera. 

Aplikacja Paysera - aplikacja do zarządzania Rachunkiem Paysera, instalowana i używana na urządzeniach przenośnych. 

Konto - wynik rejestracji w systemie komputerowym. Podczas rejestracji zapisywane są dane rejestrowanej osoby, przyznawana jest jej nazwa użytkownika i określane są jej uprawnienia w systemie. 

Przyjęty język roboczy - języki dostępne w Systemie Paysera.  

Załącznik - porozumienie pomiędzy Klientem a Paysera w sprawie warunków świadczenia i korzystania z poszczególnych usług Paysera. Załącznik może być określany jako porozumienie, regulamin, zasady, deklaracja, plan, lub w dowolny inny sposób. Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy.  

Procedura bezpieczniejszego uwierzytelniania - procedura uwierzytelniania osoby fizycznej lub prawnej wykorzystująca dwa lub więcej czynników identyfikujących. Czynniki identyfikujące dzielimy na następujące kategorie: oparte na wiedzy (np.: stałe hasło, kod, numer identyfikacyjny osoby), posiadaniu (np.: token, karta inteligentna (angl. smart card), telefon komórkowy) i cechach charakterystycznych (np.: dane biometryczne, takie jak odcisk palca). Czynniki są niezależne między sobą, gdyż w wypadku niespełnienia kryterium jednego z nich, nie zmniejsza się wiarygodność pozostałych. Niniejsza procedura jest stosowana gdy Klient loguje się do swojego rachunku płatniczego, inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą lub przeprowadza dowolną czynność przez internet lub przy pomocy innych środków komunikacji zdalnej - podejmuje działania niosące ryzyko oszustwa podczas wykonywania płatności lub innego nadużycia .
  
System - rozwiązanie programowe, zawarte na należących do Paysera stronach internetowych, opracowane i używane przez Paysera do świadczenia usług.  

Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Paysera, obejmujące niniejszą Umowę ramową o świadczenie usług płatniczych dla klientów indywidualnych, a także dowolne inne warunki i dokumenty (Załączniki, porozumienia, regulaminy zasady, deklaracje i inne), w tym lecz nie wyłącznie, informacje na stronach internetowych, linki do których można znaleźć w niniejszej Umowie ramowej.  

Zgoda - zgoda Płatnika na wykonanie Transakcji płatniczej, składana zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 8 niniejszej Umowy.
  
Hasło (Hasła) - dowolny kod Klienta utworzony w Systemie, kod wykorzystywany podczas procedury bezpieczniejszego uwierzytelniania, kod przydzielony Klientowi przez Paysera - przeznaczony do uzyskiwania dostępu do Konta i/lub Rachunku, albo do aktywowania poszczególnej usługi (lub zarządzania nią), zainicjowania, autoryzacji, wykonania i zatwierdzenia wychodzącej bądź przychodzącej transakcji płatniczej. 
 
Strona - Paysera lub Klient.  

Unikalny identyfikator - kombinacja składająca się z liter, cyfr lub symboli, którą Paysera, jako dostawca usług płatniczych, przydziela użytkownikowi usług płatniczych. Identyfikatora jest przeznaczony do jednoznacznego potwierdzenia tożsamości użytkownika usług płatniczych, osoby biorącej udział w Transakcji płatniczej, i/lub używanego podczas Operacji płatniczej rachunku.  

Użytkownik - Klient, który zgodnie z Umową działa w celach nie związanych z jego działalnością biznesową, handlową lub zawodową.

2. Rejestracja w Systemie i utworzenie Konta

2.1. Aby rozpocząć korzystanie z usług Paysera, Klient powinien zarejestrować się w Systemie. Paysera ma prawo odmówic rejestracji nowego Klienta bez podawania przyczyn. Niemniej jednak, Paysera zapewnia, że decyzja odmowna zawsze będzie uzasadniona ważnymi przyczynami, do których ujawniania Paysera nie jest zobligowana lub uprawniona.

2.2. Podczas rejestracji w Systemie tworzone jest Konto Klienta. Konto jest osobiste i korzystać z niego (logować się) ma prawo tylko jego właściciel, tzn. Klient. Po zarejestrowaniu się Klienta w Systemie i utworzeniu Konta Klienta, automatycznie tworzony jest Rachunek Paysera, który działa zgodnie z zasadami opisanymi w 4 i 5 rozdziałach niniejszej Umowy. 

2.3. Klient może mieć tylko jedno Konto. 

2.4. Umowa wchodzi w życie po rejestracji Klienta w Systemie, zapoznaniu się przez niego z warunkami niniejszej Umowy i ich zaakceptowaniu drogą elektroniczną. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 

2.5. Rejestracja Klienta w Systemie oznacza potwierdzenie przez Klienta akceptacji warunków i zobowiązania się do ich przestrzegania. Paysera świadczy usługi osobom, które osiągnęły wiek przynajmniej 7 (siedemiu) lat. Osoby, które nie ukończyły 7 (siedmiu) lat, nie mogą korzystać z usług Paysera. Jeżeli Klient nie ma jeszcze 18 (osiemnastu) lat, powinien przedstawić pisemną zgodę swoich przedstawicieli prawnych (rodziców czy opiekunów). Paysera ma prawo w dowolnym czasie zażądać okazania pisemnej (i zatwierdzonej notarialnie) zgody przedstawicieli prawnych Klienta (rodziców czy opiekunów). Jeżeli w ustalonym przez Paysera terminie Klient nie przedstawi pisemnej zgody, Paysera ma prawo niezwłocznie przerwać świadczenie wszystkich lub części usług.

2.6. Klient potwierdza, że podczas rejestracji w Systemie podał prawidłowe dane osobiste i że później, zmieniając lub uzupełniając dane osobiste na Koncie, poda tylko prawidłowe dane. Klient jest odpowiedzialny i pokrywa wszystkie straty wynikające z podania błędnych danych. 

2.7. W niektórych przypadkach (określonych w Umowie lub w Systemie) i według określonej procedury, Klient powinien potwierdzić Konto, świadczenie nowej Usługi lub jej części, wykonując proces identyfikacji Klienta w celu rozpoczęcia lub kontynuacji przez Paysera świadczenia usług. Identyfikacja Klienta, potwierdzenie Konta i świadczenia nowych usług służy zabezpieczeniu interesów zarówno Klienta jak i Paysera.

2.8. Paysera ma prawo zażądać takich danych i (lub) dokumentów, które pozwolą na identyfikację Klienta i (lub) będą zawierały ważne informacje o Kliencie, konieczne dla właściwego świadczenia usług Paysera. Konkretne dane i (lub) dokumenty niezbędne do przedstawienia będą wymienione w treści wiadomości, informującej Klienta o pilnej potrzebie wykonania identyfikacji lub innej procedury potwierdzenia.

2.9. Podczas procesu identyfikacji Klienta, Paysera ma prawo zażądać by Klient złożył oryginały wymaganych przez Paysera dokumentów i (lub) ich kopie i (lub) kopie dokumentów, zatwierdzonych przez notariusza lub innego upoważnionego pełnomocnika państwowego.

2.10. Miejsca, procedury, warunki oraz koszt wykonania identyfikacji Klienta są podane tutaj.

2.11. W konkretnych przypadkach, wypełniając obowiązki nałożone przez obowiązujące przepisy prawa lub jeżeli tego wymaga rodzaj dokumentów (np. konieczne jest okazanie oryginału dokumentu), Paysera ma prawo zażądać od Klienta wykonania procedury identyfikacji w konkretny, przez Paysera wskazany, sposób (np. przybyć do Punktu Obsługi Klienta). 

2.12. Strony ustalają, że Klient może zatwierdzać zawierane z nim dokumenty (np. umowy, uzgodnienia, itp.) za pomocą środków elektronicznych (w tym, ale nie wyłącznie, podpisując się specjalnym rysikiem (ang. stylus) na ekranie). 

2.13. Paysera ma prawo w dowolnym czasie zażądać od Klienta podania dodatkowych informacji i (lub) dokumentów dotyczących Klienta lub przez niego wykonywanych transakcji, ma także prawo zawiesić wykonywanie transakcji Klienta do czasu, aż Klient dostarczy dodatkowe informacje i (lub) dokumenty dotyczące zawieszonej transakcji. Paysera ma również prawo żądać od Klienta wypełnienia i okresowego aktualizowania danych w ankiecie Klienta. Jeżeli w ustalonym przez Paysera rozsądnym terminie Klient nie przedstawi dodatkowych informacji i (lub) dokumentów, Paysera ma prawo przerwać świadczenie wszystkich lub części usług. Paysera ma prawo zażądać, aby przedstawione przez Klienta kopie dokumentów były zatwierdzone przez notariusza i (lub) przetłumaczone na przynajmniej jeden z Przyjętych języków roboczych Paysera. Koszty sporządzenia i dostarczenia dowolnych dokumentów oraz informacji ponosi Klient.

2.14. Potwierdzenie przywrócenia aktywności Konta, wznowienia świadczenia nowej lub zawieszonej Usługi, Klient otrzyma w postaci wiadomości na adres e-mail, który podał podczas rejestracji w Systemie, lub w wiadomości SMS, jeżeli podczas rejestracji Klient podał tylko numer telefonu komórkowego.

2.15. Jeśli Klient podał błędne dane osobowe, powinien je poprawić, a jeśli z powodu niedokładności danych Klient utworzył kilka Kont, powinien o tym powiadomić Paysera, aby utworzone Konta zostały połączone w jedno. Klient, który nie przestrzega wymagań niniejszego punktu, może zostać zablokowany. Bezprawne transakcje będą uznane za fałszywe, a dane, w razie potrzeby, przekazane organom ścigania.

3. Koszt usług Paysera i procedura rozliczania się


3.1. Koszt, a także terminy świadczenia Usług Paysera są podane w odpowiednim rozdziale danej Umowy, na stronie internetowej w zakładce Cennik Usług lub w Załączniku poświęconym konkretnej Usłudze.

3.2. Jeżeli Paysera zmniejsza podane w Systemie ogólne koszty świadczenia Usług, zmienione stawki są stosowane wobec Klienta natychmiast, niezależnie od tego, czy był on o tym powiadomiony, ale tylko w tym wypadku, jeżeli stawki nie były zmienione zgodnie z założeniami rozdziału 11.

3.3. Prowizja Paysera jest pobierana:

3.3.1. podczas Transakcji płatniczej; 

3.3.2. jeżeli Prowizja nie była naliczona podczas Transakcji płatniczej, Paysera ma prawo pobrać Prowizję później, ale nie później, niż w ciągu 2 (dwóch) lat od wykonania Transakcji płatniczej. O prowizjach pobranych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym podpunkcie, Klient jest powiadamiany w raporcie o prowizjach za okres czasu, w którym Prowizja została pobrana;

3.3.3. O naliczanej prowizji Klient jest informowany prze wykonaniem Transakcji płatniczej (chyba że w regulaminie korzystania z konkretnego Instrumentu płatniczego lub Usługi jest ustalone inaczej).

3.4. Klient potwierdza, że w pełni zapoznał się z kosztami i terminami Przelewów płatniczych, a także z kosztami wszystkich innych Usług Paysera, do korzystania z których jest uprawniony i które są dla niego aktualne.

3.5. Paysera ma prawo pobrać Prowizję z Rachunku Klienta, na którym jest wykonywana Transakcja płatnicza, albo z innych Rachunków posiadanych w Paysera.

3.6. Prowizja jest pobierana w walucie podanej w Umowie, Załączniku lub na stronach internetowych, linki do których są zawarte w niniejszej Umowie.

3.7. Klient zobowiązuje się zapewnić, odpowiednią ilość środków na rachunku - wystarczającą do zapłacenia lub pobrania Prowizji. Jeśli na Rachunku jest niewystarczająca ilość środków, aby pobrać Prowizję w ustalonej walucie, Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, pobrać Prowizję ze środków na Rachunku w innej walucie, wymieniając je na potrzebną walutę według kursu wymiany waluty Paysera stosowanego dla Klienta. Standardowe kursy wymiany walut Paysera są opublikowane tutaj. Jeżeli na Rachunku jest wystarczająca ilość środków w kilku różnych walutach, Paysera może je wymienić na właściwą walutę wykonania płatności w porządku alfabetycznym według międzynarodowych skrótów nazw walut.

3.8. Klient, który nie zapłacił Paysera wynagrodzenia za świadczone Usługi w terminie, na żądanie Paysera powinien zapłacić Paysera za każdy dzień zwłoki odsetki w wysokości 0,05%.

4. Otwarcie rachunku Paysera. Warunki emisji i wykupu Pieniądza elektronicznego


4.1. Na podstawie niniejszej Umowy Klientowi w Systemie na czas nieokreślony jest otwierany Rachunek Paysera.

4.2. Rachunek Paysera daje Klientowi możliwość wpłacania, przelewu oraz przechowywania na swoim Rachunku środków przeznaczonych do wykonywania lokalnych i międzynarodowych przelewów, uiszczania opłat, otrzymywania środków na Rachunek, opłacania towarów i usług oraz dokonywania innych transakcji bezpośrednio dotyczących przelewów środków pieniężnych.

4.3. Środki pieniężne Klienta przechowywane na Rachunku Paysera są uważane za Pieniądze elektroniczne, które Paysera emituje po przelaniu lub wpłaceniu przez Klienta pieniędzy na swój Rachunek Paysera. Po wpłaceniu/przelaniu/otrzymaniu przez Klienta pieniędzy na swój Rachunek Paysera i otrzymaniu ich przez Paysera pieniądze są księgowane na Rachunku Klienta, tym sposobem emitując Pieniądze elektroniczne według nominalnej wartości zaksięgowanych środków. Dane Pieniądze elektroniczne są przydzielane Klientowi i przechowywane na Rachunku Paysera Klienta zgodnie z wymaganiamiaktów prawnych.

4.4. Konkretny sposób wpłaty lub przelewu środków na Rachunek Paysera, Klient wybiera po zalogowaniu się na Konto, w zakładce „Doładowanie Konta”. Tam są podane instrukcje dla każdego sposobu wpłaty pieniędzy. Instrukcje wpłaty środków i zawarte w nich dane są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, niezbędne dla prawidłowego wykonania transakcji płatniczej.

4.5. Nominalna wartość Pieniędzy elektronicznych jest odpowiednikiem nominalnej wartości pieniędzy wpłaconych lub przelanych na Rachunek Paysera.

4.6. Przechowywane na Rachunku Paysera Pieniądze elektroniczne nie są wkładem i za ich przechowywanie Paysera w żadnym wypadku nie płaci odsetek i nie przynosi żadnej innej korzyści związanej z okresem czasu, w ciągu którego Klient przechowuje Pieniądze elektroniczne na Rachunku Paysera.

4.7. Klient może otworzyć i mieć kilka Rachunków Paysera na tym samym Koncie i korzystać z nich według własnego uznania.

4.8. Pieniądze elektroniczne przechowywane na Rachunku Paysera Klienta mogą być wykupione według nominalnej ich wartości pieniężnej na życzenie Klienta w dowolnym czasie, za wyjątkiem w Umowie przewidzianych przypadków, gdy na Rachunek zostały nałożone ograniczenia.

4.9. Swoje życzenie wykupu Pieniędzy elektronicznych Klient wyraża tworząc Zlecenie płatnicze na przelew Pieniędzy elektronicznych ze swojego Rachunku Paysera na dowolny inny wskazany przez Klienta rachunek (banki i elektroniczne systemy płatnicze, na które Paysera może przelać pieniądze, są wymienione tutaj) lub wypłacając Pieniądze elektroniczne ze swojego rachunku Paysera w inny obsługiwany przez Paysera i uwzględniony w Systemie sposób. Paysera ma prawo nałożyć ograniczenia na wykup Pieniędzy elektronicznych, możliwe przypadki są opisane tutaj.

4.10. Nie są przewidziane żadne specyficzne warunki wykupu Pieniędzy elektronicznych, różniące się od warunków dotyczących standardowych przelewów i innych Transakcji płatniczych na Rachunku Paysera. Kwotę wykupowanych lub przelewanych Pieniędzy elektronicznych wybiera Klient.

4.11. Dodatkowa opłata za wykup Pieniędzy elektronicznych nie jest pobierana. Wykupując Pieniądz elektroniczny Klient płaci standardową Prowizję za wykonany Przelew pieniężny lub wypłatę pieniędzy, która zależy od wykonywanej przez Klienta Transakcji płatniczej. Stosowane są standardowe stawki Paysera za przelew lub wypłatę pieniędzy.

4.12. Jeżeli Klient rozwiązuje Umowę i zwraca się z prośbą o zamknięcie Rachunku Paysera, a także usunięcie Konta w Systemie, albo jeżeli Paysera w przypadkach przewidzianych w Umowie przerywa świadczenie usługi Rachunku Paysera dla Klienta i usuwa Konto Klienta w Systemie, znajdujące się na Rachunku Paysera pieniądze są przelewane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub elektroniczny rachunek płatniczy innego systemu. Paysera ma prawo z takich zwracanych pieniędzy odliczyć należące do Paysera kwoty (wynagrodzenie za świadczenie usług Paysera i koszty, w tym, ale nie wyłącznie, grzywny i odszkodowania nałożone przez międzynarodowe organizacje kart płatniczych, inne instytucje finansowe i (lub) instytucje krajowe i poniesione przez Paysera z powodu naruszeń Umowy przez Klienta). W przypadku sporu między Paysera a Klientem, Paysera ma prawo zatrzymać pieniądze, które są przyczyną sporu, aż spór zostanie rozstrzygnięty.

4.13. Jeżeli Paysera nie może zwrócić Klientowi pieniędzy z przyczyn niezależnych od Paysera, Klient jest o tym niezwłocznie powiadamiany. Klient jest zobowiązany natychmiast wskazać inny rachunek lub podać dodatkowe informacje, niezbędne do wykonania zwrotu środków (wykonania płatności).

5. Korzystanie z rachunku Paysera


5.1. Klient może zarządzać Rachunkiem Paysera przez internet, logując się na swoje Konto podając nazwą użytkownika oraz Hasło i wykonując procedurę dodatkowego potwierdzenia logowania (procedurę bezpieczniejszego uwierzytelnienia).

5.2. Przelewy płatnicze z Rachunku Paysera mogą być wykonywane:

5.2.1. na rachunek innego użytkownika Systemu;

5.2.2. na rachunki w bankach Litwy, państwa UE i innych krajów (za wyjątkiem krajów, przelewy do których nie są możliwe: o takich krajach Paysera powiadamia Klienta informacją w Systemie);

5.2.3. na rachunki innych rozliczeniowych systemów elektronicznych wskazanych w Systemie.

5.3. Jeśli Klient składa Zlecenie płatnicze na wykonanie Międzynarodowego przelewu, dodatkowo jest stosowany Załącznik „Warunki wykonywania międzynarodowych przelewów płatniczych“.

5.4. Podczas wymiany walut stosowany jest kurs wymiany walut Paysera, ważny w momencie operacji wymiany. Kurs jest nieustannie aktualizowany iopublikowany tu (zmiany w kursie wymiany walut są wprowadzane i stosowane w trybie natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia).

5.5. Opłaty za otwarcie i obsługę Kona oraz Rachunku Paysera są podane&w Cenniku usług. Jeżeli przez ponad rok Klient nie logował się na Konto ani nie wykonywał żadnego działania na Koncie, Paysera uznaje, że Konto oraz Rachunek (Rachunki) nie są używane (są nieaktywne). Paysera, informując Klienta z 30-dniowym wyprzedzeniem o nieużywanych (nieaktywnych) Kontach oraz Rachunkach, ma prawo rozwiązać Umowę i zamknąć Konto oraz Rachunek (Rachunki), jeżeli nie są one używane i nie ma na nich środków pieniężnych. Jeżeli przynajmniej na jednym nieużywanym (nieaktywnym) Rachunku są środki pieniężne, Paysera nie zamyka Konta, ale zamyka tylko nieużywane (nieaktywne) Rachunki. Jeżeli Konto Klienta wraz z Rachunkiem (Rachunkami), na którym są środki pieniężne, pozostaje nieużywane (nieaktywne) przez dwa lata, Paysera zaczyna pobierać Prowizję za obsługę nieużywanego (nieaktywnego) Konta z Rachunkiem, na którym są środki pieniężne. Wysokość Prowizji jest podanatu.

5.6. Przy wykonywaniu przelewu pieniędzy z należącego do Klienta Rachunku Paysera na należący do Klienta rachunek bankowy, kartę kredytową lub elektroniczny rachunek płatniczy innego systemu, a także przy wykonywaniu przelewu pieniędzy z rachunku bankowego lub karty, albo też innego elektronicznego systemu płatniczego na Rachunek Paysera mogą być pobierane odpowiednie opłaty za usługi, stosowane przez ten bank lub system.

5.7. Lista banków oraz elektronicznych systemów płatniczych, na które można wykonywać Przelewy płatnicze, a także pobierane Prowizje i terminy realizacji przelewów są podane tutaj.

5.8. Kwota należna za usługi Paysera jest odliczana z pieniędzy znajdujących się na Rachunku Paysera Klienta. Jeżeli ilość środków pieniężnych na Rachunku jest mniejsza niż wybrana przez Klienta kwota Przelewu płatniczego oraz należność za usługę Paysera - Przelew płatniczy nie jest wykonywany.

5.9. Gdy Klient przelewa środki z Rachunku Paysera na rachunek bankowy lub inne systemy płatnosci elektronicznych przelewem innym niż SEPA, TARGET2 albo SEPA Instant, Paysera jest wskazywana jako Płatnik. Wraz z Przelewem płatniczym Odbiorca otrzymuje następujące informacje, które w zależności od możliwości technicznych mogą być przekazane za pomocą jednego lub kilku z poniższych sposobów:

5.9.1. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są podane w polu pierwotnego Płatnika, jeżeli taki system jest obsługiwany przez odpowiedni system bankowości elektronicznej lub system rozliczeniowy;

5.9.2. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są podane w polu tytułu płatności;

5.9.3. wraz z Przelewem płatniczym Odbiorcy otrzymuje unikalny, tylko dla tej płatności przeznaczony link do strony internetowej, gdzie są podane szczegółowe informacje o płatności oraz Płatniku.

5.10. W przypadku, gdy Płatnik podaje nieprawidłowe dane (unikalny identyfikator) Odbiorcy pieniędzy i według podanych danych Zlecenie płatnicze zostaje wykonane (np. Płatnik podał numer rachunku nie tej osoby, której chciał przelać pieniądze) uznaje się, że Paysera wypełniła swoje obowiązki właściwie i przelanej kwoty Klientowi nie zwróci. W takim przypadku, Paysera podejmie wszelkie możliwe środki, aby prześledzić transakcję płatniczą i będzie dążyć do odzyskania środków przelanych podczas danej transakcji. Jeżeli Paysera nie uda się odzyskać wyżej wspomnianych środków, w sprawie zwrotu pieniędzy Płatnik powinien skontaktować się bezpośrednio z beneficjentem transakcji.

5.11. Klient powinien składać Zlecenie płatnicze na wykonanie Transakcji płatniczej dokładnie według w Systemie podanej instrukcji, ważnej w dniu wykonania Przelewu płatniczego. Jeżeli Klient jest Odbiorcą, powinien przekazać szczegółowe i dokładne dane dla Płatnika, aby Zlecenie płatnicze na wykonanie Transakcji płatniczej we wszystkich przypadkach zostało złożone według podanej w Systemie instrukcji, ważnej w dniu wykonania Przelewu. Przed złożeniem Zlecenia płatniczego na wykonanie Transakcji płatniczej lub przekazaniem rekwizytów innemu Płatnikowi, Klient powinien sprawdzić i zaktualizować instrukcję doładowania rachunku. Takie instrukcje wpłaty środków i dane w instrukcjach są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, niezbędne dla prawidłowego wykonania Transakcji płatniczej.

5.12. Jeżeli Płatnik składa błędne Zlecenie płatnicze lub wskazuje nieprawidłowe dane Przelewu płatniczego, ale Przelew płatniczy jeszcze nie został wykonany, Płatnik może wnioskować o pozwolenie na doprecyzowanie Zlecenia płatniczego. W takim przypadku stosowane są odpowiednie, w systemie określone, opłaty za doprecyzowanie Zlecenia płatniczego.

5.13. Jeżeli po otrzymaniu Paysera nie może zaksięgować środków podanych w Zleceniu płatniczym na rachunek Odbiorcy (np. rachunek Odbiorcy jest zamknięty, taki numer IBAN nie istnieje, itp.), Paysera w ciągu dwóch dni roboczych zwróci kwotę transakcji Płatnikowi. W takim przypadku mogą być pobrane w Systemie opisane opłaty za zwrot Zlecenia płatniczego. Jeżeli Paysera nie może zaksięgować w Zleceniu płatniczym podanych środków na koncie Odbiorcy z powodu błędnie wypełnionego przez Płatnika Zlecenia, ale Płatnik zwraca sie z prośbą o zwrot w Zleceniu płatniczym podanych środków, Zlecenie płatnicze może być anulowane i środki mogą być zwrócone Płatnikowi, jednak tylko na podstawie pisemnego wniosku Płatnika i tylko za zgoda Odbiorcy na zwrot środków Płatnikowi (jeżeli możliwa jest identyfikacja Odbiorcy). W takim przypadku są stosowane w Systemie podane opłaty za anulowanie Zlecenia płatniczego.

5.14. We wszystkich przypadkach, gdy Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze i środki, których z powodu błędów w Zleceniu płatniczym lub braku informacji nie ma możliwość zaksięgować na rachunku Odbiorcy i w sprawie sprecyzowania takiego Zlecenie płatniczego lub zwrotu środków w ciągu miesiąca od otrzymania Zlecenia płatniczego do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera podejmuje wszelkie możliwe działania, aby prześledzić Transakcję płatniczą, otrzymać sprecyzowane dane Zlecenia płatniczego i pomyślnie wykonać Zlecenie płatnicze. Paysera może podjąć następujące działania dla prześledzenia Transakcji płatniczej:

5.14.1. Jeśli Paysera posiada dane kontaktowe Płatnika (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), zwraca się do Płatnika o sprecyzowanie Zlecenia płatniczego.

5.14.2. Jeżeli Paysera nie posiada danych kontaktowych Płatnika i w sprawie w Zleceniu płatniczym podanych środków do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera zwraca się do instytucji dostawcy usług płatniczych Płatnika, z której były otrzymane środki Zlecenia płatniczego, z prośbą o skontaktowanie się z Płatnikiem i poinformowaniem go o konieczności sprecyzowanie informacji Zlecenia płatniczego. Wyżej wymienione działania są podejmowane w sytuacji istnienia możliwości skontaktowania się z dostawcą usług płatniczych Płatnika drogą elektorniczną.

5.14.3. Jeżeli wyżej podane działania nie pomagają w prześledzeniu Transakcji płatniczej, Paysera ma prawo przelać Płatnikowi kwotę w wysokości 0,01 EUR lub wykonać inny Przelew płatniczy na minimalną kwotę i w tytule płatności wpisać prośbę skontaktowania się z Paysera i sprecyzowania błędnego Zlecenia płatniczego. Dane działanie jest podejmowane jeśli Paysera zna nr. rachunku Płatnika, z którego zostały otrzymane środki, i koszty wykonania takiego Przelewu płatniczego są racjonalne, a kwota Przelewu płatniczego jest nie mniejsza, niż 10,00 (dziesięć) euro.

5.15. We wszystkich w punkcie 5.14 wymienionych przypadkach pobierana jest w Systemie wskazana opłata za sprecyzowanie Transakcji płatniczej, która jest wyliczana z kwoty przelewu przed zaksięgowaniem go na Rachunku Klienta-Odbiorcy.

5.16. Jeżeli nie ma możliwości zastosować żadnego z w punkcie 5.14 wymienionych środków aby prześledzić Transakcję płatniczą, a także w wypadkach, gdy według w Zleceniu płatniczym podanych i (lub) sprecyzowanych danych nie udało sięustalić Odbiorcy, środki są przechowywane w systemie Paysera do tej pory, aż Płatnik lub Odbiorca zwróci się do Paysera i poda dodatkowe dane, które pozwolą zaksięgować środki na koncie Odbiorcy (po wyliczeniu opłaty za sprecyzowanie Zlecenia płatniczego z kwoty przelewu przed jej zaksięgowaniem na Rachunku Klienta-Odbiorcy). Takie środki mogą być też zwrócone Płatnikowi na podstawie jego pisemnej prośby. W takim wypadku jest pobierana w Systemie podana opłata za zwrot środków, która jest wyliczana z kwoty przelewu zanim zostanie zwrócona Płatnikowi.

5.17. Jeżeli Klient zauważy, że na jego Rachunek Paysera zostały przekazane nienależne mu pieniądze, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Paysera. Klient nie ma prawa dysponować nieprzysługującymi mu, błędnie przelanymi pieniędzmi. Jeżeli pieniądze były zaksięgowane na Rachunku Paysera Klienta albo przelane z Rachunku Klienta na inne jego rachunki przez pomyłkę lub w innych przypadkach pozbawionych podstawy prawnej, Paysera ma prawo i Klient wyraża nieodwołalną zgodę, w takich przypadkach odliczyć pieniądze z Rachunku Paysera Klienta bez jego zlecenia. Jeżeli na Rachunku Paysera jest niewystarczająco pieniędzy aby odliczyć błędnie zaksięgowane kwoty, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Paysera błędnie zaksięgowane lub przelane z Rachunku Paysera na inne rachunki pieniądze w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od wystosowania przez Paysera żądania. Jeśli Klient nie zwróci błędnie zaksięgowanych pieniędzy w terminie, na żądanie Paysera Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 0,05 % za każdy dzień opóźnienia.

5.18. Klient ma prawo do zmiany limitów na Przelewy płatnicze na Rachunku Paysera wykonując dodatkowe potwierdzenie Konta według procedury podanej w Systemie i ustawiając inne limity płatności, które zaczną obowiązywać po 12 godzinach od wykonania dodatkowych procedur weryfikacji zmiany limitów. Wysokość limitów Klient ustawia według własnego uznania, a sprawdzić ustawione limity może logując się na swoje Konto, jednak Paysera ma prawo ograniczać limity na Przelewy płatnicze i wymagać od Klienta wykonania dodatkowej procedury identyfikacji kliena zgodnie z trybem określonym w Systemie. O wejściu limitów w życie Klient jest powiadamiany pocztą elektroniczną.  Niniejszy warunek Umowy może nie mieć zastosowania w przypadku osób niepełnoletnich do 14 roku życia lub innych osób, dla których są stosowane limity o określonej wielkości.

5.19. Klient może sprawdzić saldo Rachunku, a także historię płatności po zalogowaniu się na Konto, gdzie także znajdzie informacje o wszystkich pobranych Prowizjach i innych kwotach pobranych z Rachunku za wybrany okres czasu.

5.20. Klient zapewnia, że:

5.20.1. środki wpływające na jego Rachunek Paysera nie pochodzą z prowadzonej przez niego nielegalnej działalności;
5.20.2. Klient nie będzie korzystał ze świadczonych przez Paysera usług w dowolnych kolidujących z prawem celach, w tym z zamiarem podjęcia działań i wykonania transakcji w celu legalizacji pieniędzy z działaności przestępczej lub pozyskanych innym nielegalnym sposobem.

5.21. Zarządzać Rachunkiem Paysera oraz wykonywać Transakcje płatnicze z Rachunku Paysera Klient może: 

5.21.1. przez internet, po zalogowaniu się na swoje Konto; 

5.21.2. poprzez Aplikację Paysera (stosowany jest Załącznik „Zarządzanie Rachunkiem Paysera poprzez Aplikację Paysera” po akceptacji przez Klienta warunków Załącznika); 

5.21.3. za pomocą Instrumentów płatniczych powiązanych z Rachunkiem Paysera (stosowany jest Załącznik „Instrumenty płatnicze” po akceptacji przez Klienta warunków Załącznika); 

5.21.4. za pomocą innych instrumentów płatniczych wskazanych przez Paysera po zaakceptowaniu przez Klienta warunki korzystania z takich środków. 

5.22. Potwierdzenia, zamówienia, zlecenia, prośby, powiadomienia i inne działania Klienta, zalogowanego poprzez Konto Paysera, wykonane na stronach internetowych, należących do innych podmiotów - osób trzecich, dzięki identyfikacji poprzez logowanie na konto są jednoznaczne z zawarciem transakcji potwierdzonej podpisem elektronicznym. 

5.23. Wykonywanie Zleceń płatniczych z Rachunku Paysera przez internet: 

5.23.1. Aby wykonać Transakcję płatniczą przez internet Klient powinien wypełnić Zlecenie płatnicze w Systemie i przekazać je do wykonania potwierdzając swoją zgodę na wykonanie Zlecenia płatniczego w Systemie drogą elektroniczną. 

5.23.2. Przekazanie Zlecenia płatniczego do wykonania w Systemie jest zgodą Klienta na wykonanie Transakcji płatniczej i nie może być odwołane (odwołanie Zlecenia płatniczego jest możliwe tylko dopóty, dopóki realizacja Zlecenia płatniczego nie jest rozpoczęta – status realizacji Zlecenia płatniczego i możliwość odwołania można zobaczyć na Koncie Klienta). 

5.23.3. Wykonując przelew wewnątrz Systemu ze swojego Rachunku Paysera na Rachunek Paysera innego użytkownika Systemu, Klient może wybrać opcję wykonania Przelewu płatniczego chronionego hasłem - podczas generowania Zlecenia płatniczego Klient ustawia również hasło do odblokowania odbioru przelewu. W takim wypadku przelew jest ostatecznie wykonany tylko wówczas, gdy Odbiorca przelewu wpisuje przez Klienta-Płatnika ustawione i dostarczone hasło odblokowania przelewu. Jeśli Odbiorca nie wpisze ustawionego przez Płatnika hasła, środki są zwracane automatycznie na Rachunek Paysera Płatnika po 30 (trzydziestu) dniach. Za moment autoryzacji takiego Przelewu płatniczego uważa się wpisanie przez Odbiorcę hasła. Przelew płatniczy nie może być odwołany po wpisaniu przez Odbiorcę hasła odblokowania przelewu. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za właściwe i bezpieczne przekazanie hasła odblokowania Przelewu płatniczego dla Odbiorcy oraz zapewnia, że takie hasło będzie ujawnione wyłącznie Odbiorcy środków. 

5.23.4. Wypełniając Zlecenie płatnicze Klient może wpisać przyszłą datę, ale nie późniejszą niż 2 (dwa) lata od dnia wypełnienia Zlecenia płatniczego. Jeśli we wskazanym dniu na Koncie Paysera Klienta będzie wystarczająco środków, Zlecenie płatnicze zostanie wykonane. Przelew na inny Rachunek Paysera będzie wykonany od razu po nastąpieniu wskazanego dnia (o 00:00 według strefy czasowej serwera EET). Przelew na rachunek bankowy jest wykonywany w terminach wskazanych w Systemie.

5.23.5. Jeżeli Zlecenie płatnicze jest wypełnione nieprawidłowo, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, za wyjątkiem szczególnych sytuacji, w której Paysera z własnej inicjatywy, po sprawdzeniu informacji Przelewu płatniczego lub mając wystarczająco danych aby samodzielnie podjąć decyzję o prawidłowości informacji, wprowadza korekty w Zleceniu płatniczym i wykonuje je w zwyczajnym trybie. 

5.23.6. Jeśli na Rachunku Klienta nie wystarcza pieniędzy aby wykonać Przelew płatniczy, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, ale System jeszcze będzie próbował wykonać Zlecenie płatnicze w ciągu 5 (pięciu) dni po otrzymaniu Zlecenia płatniczego. Jeżeli w ciągu tego czasu na Rachunku nie pojawi się wystarczająco pieniędzy aby wykonać Zlecenie płatnicze, Zlecenie płatnicze zostanie odwołane i jego wykonanie nie będzie kontynuowane. Jeśli na Rachunku Klienta nie wystarcza pieniędzy dla wykonania Zlecenia płatniczego w jednej walucie, ale jest wystarczająco pieniędzy w innej walucie, Przelew płatniczy nadal nie będzie wykonywany, dopóki Klient nie wymieni innej waluty na walutę Przelewu płatniczego (za wyjątkiem, gdy Klient ma zamówioną funkcję automatycznej wymiany waluty lub w przypadku rozliczania się za towary lub usługi poprzez system Paysera). 

5.24. Warunki skorzystania z innych, niż wymienione w punkcie 5.21 niniejszej Umowy, sposobów zarządzania Rachunkiem Paysera (za wyjątkiem zarządzania Rachunkiem Paysera przez internet) są wymienione w oddzielnych Załącznikach poświęconych poszczególnym sposobom zarządzania Rachunkiem Paysera. Konkretny Załącznik regulujący inne sposoby zarządzania Rachunkiem Paysera jest stosowany wobec Klienta tylko w tym wypadku, jeżeli Klient życzy sobie korzystać z odpowiedniego sposobu zarządzania Rachunkiem Paysera. Załącznik obowiązuje od chwili, gdy Klient elektroniczną lub inną drogą potwierdza, że zapoznał się z warunkami tego Załącznika i wyraża swoją zgodę na korzystanie ze w Załączniku wskazanej Usługi.

5.25. Paysera udostępnia informacje o wychodzących i przychodzących transakcjach w Wyciągu z Rachunku Klienta. Klient, po zalogowaniu na swoje Konto, może bezpłatnie zobaczyć te informacje lub je wydrukować w dowolnych czasie i tak często, jak sobie życzy.

 

Wpłata i wypłata gotówki


6.1. Paysera daje Klientowi prawo wpłaty gotówki na Rachunek Paysera na warunkach wskazanych w Systemie. Placówki z możliwością wykonania wpłaty, warunki, waluty, limity i ceny wpłaty gotówki są wymienione tutaj.

6.2. Paysera daje Klientowi prawo na wypłatę gotówki z Rachunku na warunkach wskazanych w Systemie. Placówki z możliwością wykonania wypłaty, warunki, waluty, limity i ceny wypłaty gotówki są wymienione tutaj.

6.3. Podczas wykonywania transakcji płatniczych gotówką, Klient powinien osobiście przeliczyć wpłacaną na Rachunek kwotę gotówki przed jej wpłaceniem. Również wypłacając gotówkę z Rachunku – powinien przeliczyć ją osobiście natychmiast po jej otrzymaniu i niezwłocznie złożyć dowolne uwagi lub pretensje dotyczące ilości gotówki lub jakości banknotów.  

6.4. Po wpłaceniu gotówki na Rachunek, Klient może dysponować Elektronicznymi pieniędzmi od razu, po otrzymaniu gotówki przez paysera.

7. Moment otrzymania Zlecenia płatniczego, wymagania wobec Zlecenia płatniczego oraz odmowa wykonania Zlecenia płatniczego


7.1. Gdy Płatnikiem jest Klient, Zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane przez Paysera (zaczyna się obliczanie terminu wykonania takiego zlecenia płatniczego) w dzień jego otrzymania, a jeżeli moment otrzymania Zlecenia płatniczego nie jest dniem roboczym Paysera, uważa się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.2. Zlecenie płatnicze, które Paysera otrzymała w dniu roboczym Paysera po ustalonej przez Paysera godzinie, uważa się za otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

 

7.3. Zlecenia płatnicze wewnątrz Systemu Paysera są wykonywane natychmiast (w ciągu kilku minut, pod warunkiem, że mamy do czynienia z przypadkiem wstrzymania Operacji płatniczej określonym przez obowiązujące prawo i Umowę), niezależnie od godzin pracy Paysera. 

7.4. Paysera ma prawo zapisywać oraz przechowywać dowolne Zlecenia płatnicze składane w dowolny sposób ustalony przez Paysera, a także zapisywać i przechowywać informacje o wszystkich Transakcjach płatniczych, które wykonał Klient, albo które były wykonane według Zlecenia płatniczego Klienta. Zapisaną informację, wymienioną w niniejszym punkcie, Paysera może przekazać Klientowi i (lub) osobom trzecim - mającym zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych podstawę do zapoznania się z takimi danymi - jako dowody potwierdzające złożenie przez Klienta Zlecenia płatniczego i (lub) wykonanie Transakcji płatniczych. 

7.5. Zlecenia płatnicze składane przez Klienta powinny spełniać okreslone przez obowiązujące prawo oraz Paysera wymagania wobec procesu składania takiego Zlecenia płatniczego i (lub) treści Zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze składane przez Klienta powinny być sformułowane wyraźnie i jednoznacznie, powinny być wykonalne, zawierać wyraźnie określoną wolę Klienta. Paysera nie poniesie odpowiedzialności za błędy, rozbieżności, powtórki i (lub) sprzeczności w składanych przez Klienta Zleceniach płatniczych, w tym, ale nie ograniczając się do poprawności danych Zlecenia płatniczego. Jeżeli w złożonym przez Klienta Zleceniu płatniczym brak danych lub zawiera ono inne wady, Paysera, w zależności od charakteru wad Zlecenia płatniczego, może albo odmówić wykonania takiego Zlecenia płatniczego, albo je wykonać według danych zawartych w Zleceniu płatniczym. 

7.6. Paysera ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeśli ma uzasadnione wątpliwości i zachodzi podejrzenie, że Zlecenie zostało złożone nie przez prawomocnego przedstawiciela Klienta albo dostarczone dokumenty nie spełniają nałożonych obowiązującym prawem i (lub) ustalonych przez Paysera wymagań lub są wątpliwości dotyczące prawdziwości bądź poprawności dokumentów. Jeśli Paysera ma uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy Zlecenie zostało złożone przez prawomocnego przewstawiciela Klienta albo, czy dokumenty są prawdziwe i wiarygodne, bądź jakiekolwiek inne wątpliwości co do zgodności z prawem lub tresci zlecenia, Paysera ma prawo zażądać, aby Klient na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Paysera dodatkowo potwierdził Zlecenie płatnicze i (albo) dostarczył dokumenty potwierdzające prawa osób trzecich do dysponowania środkami piniężnymi na Rachunku lub dostarczył inne, wskazane przez Paysera dokumenty. W przypadkach wymienionych w niniejszym punkcie Paysera podejmuje działania mające zabezpieczyć uzasadnione interesy Klienta, Paysera i (lub) innych podmiotów. Biorąc pod uwagę powyższą informację, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty mogące powstać w związku z odmową realizacji Zlecenia płatniczego. 

7.7. Klient powinien zapewnić, aby na jego Rachunku była wystarczająca ilość środków finansowych w odpowiedniej walucie, potrzebna dla wykonana Zlecenia płatniczego. 

7.8. Przed wykonaniem złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera ma prawo zażądać aby Klient dostarczył dokumenty poświadczające legalne pochodzenie pieniędzy związanych ze Zleceniem płatniczym. Jeżeli Klient nie przedstawi takich dokumentów, Paysera ma prawo odmówić wykonywania Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.9. Paysera ma prawo częściowo lub w pełni przekazać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego osobom trzecim, jeżeli wymagają tego interesy Klienta i (lub) istota realizacji Zlecenia płatniczego. Jeżeli po to, aby Zlecenie płatnicze Klienta było wykonane należycie potrzebne jest wysłanie Zlecenia płatniczego i dalsze jego procesowanie przez inną instytucję finansową, jednak dana instytucja wstrzymuje Zlecenie płatnicze Klienta, zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie działania innej instytucji finansowej, jednak dokłada wszelkicj możliwych starań, aby wyjaśnić przyczyny takiego wstrzymania Zlecenia płatniczego. Paysera ma prawo zawiesić i (lub) zatrzymać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, jeżeli podjęcia takich działań wymagają przepisy obowiązującego prawa lub jest to konieczne z innych, niezależnych od Paysera przyczyn.

7.10. w przypadku odmowy wykonywania złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i stwarza niezbędne warunki, aby Klient mógł zapoznać się z takim powiadomieniem, za wyjątkiem przypadków gdy stworzenie takiej wiadomości jest technicznie niewykonalne lub zabronione przez obowiązujące prawo. 

7.11. Paysera nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń płatniczych Klienta na wykonanie transakcji na Rachunku, jeżeli pieniądze na Rachunku są aresztowane lub prawo Klienta na dysponowanie pieniędzmi jest ograniczone w inny prawomocny sposób, a także gdy wykonywane przez Paysera transakcje są zawieszane w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo. 

7.12. Jeżeli na podstawie Zlecenia płatniczego przelane pieniądze są zwracane z przyczyn niezależnych od Paysera (niedokładne dane Zlecenia płatniczego, rachunek Odbiorcy jest zamknięty itp.), zwracana kwota jest księgowana na Rachunek. Zapłacone przez Płatnika prowizje za wykonanie takiego Zlecenia płatniczego nie są zwracane, a z Rachunku mogą być pobrane opłaty i wydatki związane ze zwrotem pieniędzy.

7.13. Inicjowane przez Paysera Przelewy płatnicze, jeśli istnieje taka możliwość techniczna, mogą być pilne albo standardowe (niepilne). Jeśli istnieje taka możliwość techniczna, rodzaj Przelewu płatniczego Klient wybiera osobiście. Jeżeli Klient nie wybrał rodzaju Przelewu płatniczego, uznaje się, że inicjował on Przelew płatniczy automatycznie wybierany przez system z uwzględniający najkorzystniejsze warunki dla Klienta.

8. Składanie i anulowanie Zgody, anulowanie Zlecenia płatniczego


8.1. Transakcja płatnicza jest uważana za autoryzowaną tylko wówczas, gdy Płatnik wyrazi Zgodę. Wyrażenie zgody dla Pośrednika Paysera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dla Paysera. Klient (Płatnik) może wyrazić Zgodę w formie i w sposób określony przez Paysera albo ustalony z Klientem. Pisemna Zgodna powinna być podpisana przez Klienta lub jego prawnego przedstawiciela. Zgoda może także być potwierdzona podpisem elektronicznym, Klientowi przyznanym Hasłem, kodami i (lub) innymi środkami potwierdzania tożsamości. Zgoda na wykonanie transakcji płatniczej lub kilku transakcji płatniczych może być też wyrażona poprzez Odbiorcę lub dostawcę usługi inicjowanej płatności. Zgoda składana przez Klienta wszystkimi wymienionymi w danym punkcie sposobami jest uważana za odpowiednio potwierdzoną przez Klienta (Płatnika), mającą identyczną moc prawną jak i dokument papierowy (Zgoda) podpisany przez Klienta (jego przedstawiciela) i może być wykorzystana jako dowód podczas rozstrzygania sporów pomiędzy Paysera a Klientem w sądach i innym instytucjach. Klient nie ma prawa zaskarżać (kwestionować) wykonanej przez Paysera Transakcji płatniczej, jeżeli Zlecenie płatnicze było potwierdzone Zgodą złożoną w sposób określony w danym punkcie. 

8.2. Zgoda Klienta (Płatnika) jest składana przed wykonaniem Transakcji płatniczej. Na podstawie odrębnego porozumienia, Klient (Płatnik) i Paysera mogą ustalić, że Transakcja płatnicza będzie autoryzowana (Paysera uzyska zgodę Klienta), po wykonaniu Transakcji płatniczej. 

8.3. Klient wyraża zgodę aby wykonując Transakcję płatniczą Paysera przekazała informacje podane w Zleceniu płatniczym (w tym i Dane osobowe Klienta zawarte w Zleceniu płatniczym) podmiotom bezpośrednio związanym z wykonaniem takiej Transakcji płatniczej – międzynarodowym organizacjom kart płatniczych, instytucjom przetwarzającym informacje o płatnościach kartami płatniczymi, dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, operatorowi systemu używanego do wykonania Transakcji płatniczej, pośrednikom Paysera oraz pośrednikom dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, dostawcy usługi inicjowania płatności, a także Odbiorcy. 

8.4. Procedura anulowania Zlecenia płatniczego: 

8.4.1. Zlecenie płatnicze nie może być anulowane po fakcie otrzymanie go przez Paysera, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszą Umową; 

8.4.2. Gdy Odbiorca inicjuje Transakcję płatniczą lub jest ona inicjowana poprzez wykonaną operację płatniczą (np.: płatność kartą płatniczą) lub też gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez dostawcę usługi inicjowania płatności, Płatnik nie może anulować Zlecenia płatniczego po wysłaniu Zlecenia płatniczego, po wyrażeniu zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej dla dostawcy usługi inicjowania płatności, albo też po udzieleniu Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej dla Odbiorcy;

8.4.3. Zlecenia płatnicze, przewidziane w punkcie 5.23.4 niniejszej Umowy, mogą być anulowane nie później, niż do końca dnia roboczego Paysera przed uzgodnionym dniem wykonania Transakcji płatniczej; 

8.4.4. po upływie terminów, podanych w punktach 8.4.1 – 8.4.3 Umowy, Zlecenie płatnicze może być anulowanie tylko w przypadku ustalenia tego pomiędzy Klientem (Płatnikiem) i Paysera, a w przypadku, określonym w punkcie 8.4.2 Umowy, wymagana jest także zgoda Odbiorcy. 

8.4.5. Gdy Odbiorca inicjuje transkację płatniczą lub jest ona zainicjowana poprzez wykonanie operacji płatniczej kartą, a także gdy Płatnik wyraża zgodę na wykonanie transakcji płatniczej i dokładna kwota transakcji nie jest znana, Paysera może zarezerwować środki na Koncie Płatnika tylko w tym wypadku, jeżeli Płatnik wyraził zgodę na zarezerwowanie dokładnej kwoty środków. Paysera niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokładnej kwocie transakcji płatniczej i natychmiast po otrzymaniu zlecenia płatniczego anuluje rezerwację środków na Koncie Płatnika.

8.5. Paysera zaksięgowuje środki na Rachunku i pobiera środki z Rachunku według w otrzymanym Zleceniu płatniczym zawartego Unikalnego identyfikatora – numeru rachunku Paysera lub numeru rachunku w standardzie IBAN. Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzać czy w otrzymanym przez Paysera Zleceniu płatniczym podany Unikalny identyfikator zgadza się z imieniem i nazwiskiem (nazwą) właściciela Rachunku. Gdy dla zaksięgowania pieniędzy na Rachunku albo pobrania pieniędzy z Rachunku Paysera otrzymuje wymieniony identyfikator, Zlecenie płatnicze uważa się za wykonane należycie, jeżeli było ono wykonane według podanego Unikalnego identyfikatora. Jeżeli Paysera wykonuje weryfikację i wykrywa jawną niezgodność między dostarczonym dla Paysera Unikalnym identyfikatorem i imieniem oraz nazwiskiem (nazwą) właściciela Rachunku, Paysera ma prawo nie wykonywać takiej Transakcji płatniczej. 

 

8.6. Jeżeli Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze na przelew pieniędzy na rachunek płatniczy w instytucji innego dostawcy Usług płatniczych, taką Transakcję płatniczą Paysera wykonuje według podanego w otrzymanym Zleceniu płatniczym Unikalnego identyfikatora – numeru rachunku płatniczego Odbiorcy w standardzie IBAN, za wyjątkiem sytuacji, gdy inny dostawca Usług płatniczych nie używa formatu IBAN. Paysera nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w Zleceniu płatniczym nie będzie podany Unikalny identyfikator i (lub) będzie on nieprawidłowy i (lub) dostawca Usług płatniczych Klienta używa innego Unikalnego identyfikatora dla należytego wykonania takiej Transakcji płatniczej (księgowania pieniędzy na rachunek płatniczy Odbiorcy). 

8.7. W razie potrzeby i (lub) wymogów stawianych przez instytucje innego kraju, Paysera ma prawo zażądać dodatkowych i (lub) innych obowiązkowych informacji (np.: imienia i nazwiska lub nazwy Odbiorcy, kodu płatności), które powinny być dostarczone Paysera, aby Zlecenie płatnicze było właściwie wykonane.

9. Działania zabronione9.1. Klientowi, korzystającemu z usług Paysera, zabrania się:

9.1.1. nie przestrzegać Umowy, jej Załączników, ustaw lub innych aktów prawnych, w tym, ale nie ograniczając się do wymagań aktów prawnych regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

9.1.2. naruszać prawa przysługujące Paysera i osobom trzecim, dotyczące posiadanych przez nich znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innej własności intelektualnej; 

9.1.3. udzielać Paysera fałszywych, wprowadzających w błąd lub błędnych informacji. W przypadku uzasadnionej prośby ze stronny Paysera - odmówić udzielenia informacji lub wykonania określonych czynności; 

9.1.4. udzielać osobom trzecim fałszywych, wprowadzających w błąd lub błędnych informacji o Paysera i współpracy z Paysera;

9.1.5. przelewać i (lub) otrzymywać środki finansowe zdobyte niezgodnie z prawem, jeżeli Klient wie o ich pochodzeniu lub powinien wiedzieć;

9.1.6. korzystać z usług Paysera w sposób prowadzący do powstania strat, odpowiedzialność lub innych negatywnych konsekwencji prawnych i (lub) finansowych po stronie Paysera lub osób trzecich albo jeśli takie działanie naraża na uszczerbek reputację zawodową Paysera lub osób trzecich;

9.1.7. korzystać z usług Paysera w wypadku, jeżeli Klient, jego przedstawiciel, beneficjent albo wykonywany lub otrzymywany Przelew płatniczy odpowiada kryteriom wciągniętym na listę ograniczeń świadczenia usług Paysera (Lista ograniczeń świadczenia usług Paysera jest dostępna na stronie internetowej Paysera);

9.1.8. rozpowszechniać wirusy internetowe i podejmować inne działania, mogące zakłócić pracę Systemu, uszkodzić lub zniszczyć informacje, a także spowodować inne uszkodzenia Systemu, wyposażenia lub informacji;

9.1.9. podejmować inne dowolne umyślne działania, mogące zakłócić świadczenie Usług Paysera dla Klienta lub osób trzecich, albo zakłócić działanie Systemu;

9.1.10. organizować nielegalne gry hazardowe, nielegalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi na giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej, nielegalnie handlować wyrobami tytoniowymi, alkoholem, lekami na receptę, sterydami, bronią, substancjami odurzającymi i atrybutami związanymi z przeysłem narkotykowym, produkcją pornograficzną, nielegalną loterią, nielegalnym oprogramowaniem i innymi zabronionymi przez prawo rzeczami lub produkcją;

9.1.11. przyjmować płatności w nieregulowanej i (lub) nienadzorowanej walucie wirtualnej, kupować ją, wymieniać albo zarządzać dowolnym innym sposobem (zakaz ten obejmuje też wykonywanie lub otrzymanie przelewów z kantoru wymiany waluty wirtualnej - przypadki, kiedy wchodzące lub wychodzące płatności mają być w regulowanej walucie ale są powiązane z kantorami wymiany wirtualnej waluty);

9.1.12. nie posiadając uprzedniej pisemnej zgody Paysera świadczyć usługi finansowe i (lub) organizować legalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi na giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej. Jeżeli klient zamierza świadczyć usługi finansowe poprzez Rachunek, powinien on mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, które ma ustanowione równoważne lub zasadniczo podobne wymagania, a właściwe instytucje pełnią nadzór nad przestrzeganiem danych wymagań;

9.1.13. nie posiadając uprzedniej pisemnej zgody Paysera organizować legalne gry hazardowe, loterię i prowadzić inną działalność, która wymaga specjalnej licencji lub pozwolenia. Jeżeli klient zamierza świadczyć w danym punkcie wymienione usługi poprzez Rachunek, powinien on mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie właściwe instytucje pełnią nadzór nad przestrzeganiem danych wymagań;

9.1.14. mieć więcej, niż jedne Konto, otworzyć Konto pod nieprawdziwym imieniem lub wykorzystując dane innej osoby bez odpowiedniego uprawnienia, otworzyć Konto wykorzystując dane osób (portali internetowych) świadczących usługi anonimowych numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej;

9.1.15. świadczyć ustawowe lub przez inne akty prawne zabronione usługi bądź też takie, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub moralnością; 

9.1.16. logować się do Systemu anonimowo (np. poprzez publiczne serwery pośredniczące - proxy);

9.1.17. ujawniać osobom trzecim Hasła i inne spersonalizowane cechy, służące do zapewnienia bezpieczeństwa Instrumentów płatniczych. Pozwolić innym osobom korzystać z Usług w imieniu Klienta.

9.2. Wszystkie bezpośrednie szkody, grzywny i inne sankcje pieniężne nałożone na Paysera z powodu nie przestrzegania lub naruszenia prze Klienta Umowy w tym, ale nie ograniczając się do, punktu 9.1 niniejszej Umowy, kompensuje Klient.

9.3. Klient jest odpowiedzialny i zobowiązuje się wyrównać dowolne straty poniesione przez Paysera, innych klientów Paysera i osoby trzecie w wyniku korzystania przez Klienta z usług Paysera i naruszenia niniejszej Umowy lub jej Załączników. Jeśli wychodzi na jaw, że Konto Paysera zostało utoworzone na podstawie nieprawdziwych bądź fałszywych dokumentów, uznaje się, że kwota w wysokości 100 Eur stanowi minimalną, nie wymagającą uzasadnienia, kwotę przeznaczoną na pokrycie strat. Paysera ma prawo wyliczyć daną kwotę z Rachunku Klienta. Poniesienie strat o wyższej wartości jest uzasadniane w formie pisemnej. W przypadku wykrycia przesłanek nielegalnej działalności, Paysera zawsze zwraca się do właściwych organów ścigania i instytucji strzegących praworządności.

10. Wysyłanie powiadomień przez Strony, komunikacja i konsultacja z Klientami10.1. Klient potwierdza, że wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień od Paysera w formie komunikatów na stronie internetowej Systemu, wiadmości wysyłanych na adres e-mail, podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie lub na adres poczty, również podany podczas rejestracji w Systemie. Jeśli podczas rejestracji, Klient podał tylko numer telefonu komórkowego powiadomienia będą wysyłane w formie SMS. Klient potwierdza, że powiadomienia dostarczone przez Paysera w dowolny z wymienionych sposobów, będzie uważane za dostarczone właściwie. Wiadomości są wysyłane pocztą lub w formie SMS tylko w tym przypadku, jeżeli Klient nie podał swojego adresu e-mail. Jeżeli takie wiadomości nie dotyczą istotnej zmiany warunków Umowy, uznaje się, że Klient został powiadomiony w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od umieszczenia komunikatu na stronie internetowej Systemu lub przesłania go do Klienta na adres e-mail albo wiadomością SMS. Jeżeli wiadomość jest wysyłana pocztą, uznaje się, że Klient otrzymał ją po 5 (pięciu) dniach roboczych od jej przesłania, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient faktycznie otrzymuje wiadomość pocztą później, niż w ustalonych w niniejszej Umowie terminach. Uważa się, że wiadomości od Klienta (skargi, zapytania lub pretensje) są otrzymane w dzień ich złożenia, jeżeli zostały one złożone od godziny 8 do 20 (EET). Wiadomości złożone w innym czasie są uważane za otrzymane o godz. 8 (EET) następnego dnia roboczego.

10.2. Jeżeli Umowa jest zawierana z więcej niż jedną osobą - wielość podmiotów (posiadacz wspólnego rachunku itp.), Paysera ma prawo adresować wiadomości do dowolnej osoby z tego grona. Dana osoba otrzymaną informację powinna przekazać innym osobom wskazanym w Umowie.

10.3. O zmianach w Umowie Klient jest powiadamiany z 60-dniowym (sześćdziesięciodniowym) wyprzedzeniem. Uważa się, że Klient wiadomość otrzymał, i zmiana w warunkach Umowy wchodzi w życie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od przesłania powiadomienia Klientowi pocztą elektroniczną lub innym sposobem, który Klient wskazał podczas rejestracji (pocztą lub wiadomością SMS z linkiem na odpowiednią stronę internetową). Informacje o zmianie warunków Umowy są dodatkowo publikowane na stronie internetowej Systemu. 

10.4. Warunek uprzedzenia z 60-dniowym (sześćdziesieciodniowym) wyprzedzeniem nie jest stosowany i wiadomości nie są dostarczane zgodnie z procedurą określoną w punkcie 10.1 Umowy, jeżeli: 

10.4.1. z powodu zmiany obowiązkowych wymagań aktów prwnych warunki Umowy ulegają zmianie; 

10.4.2. ceny Usług ulegaja obniżeniu albo w inny sposób są ustalane bardziej korzystne dla Klienta warunki;

10.4.3. pojawia się nowa usługa lub część usługi, z której Klient może korzystać lub nie korzystać według własnego wyboru.

10.5. Za nieistotne zmiany w Umowie uważa się poprawki stylistyczne i gramatyczne, przeformułowania, przenoszenie zdań, punktów i rozdziałów Umowy w celu uzyskania większej jasności, dodanie przykładów do artykułów i inne zmiany, które nie zmniejszają oraz nie ograniczają praw Klienta, nie zwiększają jego odpowiedzialności i nie pogarszają sytuacji Klienta. 

10.6. Klient zobowiązuje się regularnie, tzn. co najmniej każdego dnia roboczego, sprawdzać swoją pocztę elektroniczną i inne środki otrzymania wiadomości wskazane na Koncie, a także internetowe strony Systemu, aby na czas zauważyć powiadomienia o zmianach w Umowie. 

10.7. Wszystkie wiadomości Stron muszą być wysyłane w Przyjętym języku roboczym lub w tym języku, w którym Umowa była napisana i przedstawiona Klientowi do zapoznania się z nią. 

10.8. Klient powinien udostępnić Paysera, a w przypadku zmian - niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) zaktualizować na Koncie dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres Klienta), za pomocą których Paysera mogłaby szybko i sprawnie skontaktować się z Klientem lub jego przedstawicielami. Jeżeli Klient nie zaktualizuje na Koncie zmienionych danych kontaktowych, wszystkie konsekwencje powstałe z powodu niedostarczenia do Klienta powiadomień Paysera poniesie Klient. 

10.9. W celu zabezpieczenia pieniędzy Klienta przed możliwymi bezprawnymi działaniami osób trzecich, Klient powinien natychmiast pisemnie powiadomić Paysera o kradzieży lub utracie swojego dokumentu tożsamości. 

10.10. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących Systemu i realizacji postanowień Umowy, Klient może otrzymać konsultację wysyłając swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej Paysera, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta lub wypełniając formularz zapytania na Koncie. Wiadomości Klienta dotyczące tej Umowy muszą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej Paysera lub na wskazany w Umowie adres pocztowy Paysera. Wszystkie wiadomości muszą być wysyłane do Paysera niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim dostawcą określonych w niniejszej Umowie usług Paysera. 

10.11. Paysera zawczasu, zgodnie z punktem 10.1 niniejszej Umowy, powiadomi Klienta o znanych i możliwych problemach technicznych Systemu, a także systemów i urządzeń osób trzecich, świadczących usługi na zlecenie Paysera, mających wpływ na świadczenie usług Paysera. 

10.12. Paysera może swobodnie zmieniać techniczne rozwiązanie integracji usług w dowolnym czasie. O dowolnych takich modyfikacjach, które wymagają zmian w oprogramowaniu Klienta, Klient ma być uprzedzony z co najmniej 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wyprzedzeniem. Obowiązkowe zmiany ze strony Klienta są wykonywane na koszt Klienta. 

10.13. Strony powinny natychmiast informować się wzajemnie o dowolnych okolicznościach ważnych dla wykonania niniejszej Umowy. Klient powinien złożyć dokumenty potwierdzające dane okoliczności (np.: zmiana imienia, nazwiska, podpisu, adresu, numeru telefonu i innych danych kontaktowych Klienta, dokumentu tożsamości Klienta, osób mających prawo do zarządzania i dysponowania środkami na Rachunku, a także wszczęcie postępowania upadłościowego osoby fizycznej przeciwko Klienta, itp.) niezależnie od tego, czy dana informacja jest przekazana do rejestrów publicznych. 

10.14. Paysera ma prawo potrzebować, aby dokumenty sporządzone w innym kraju były przetłumaczone, legalizowane lub potwierdzone apostille, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo przewiduje inaczej. 

10.15. Wszystkie koszty sporządzenia, dostarczenia, potwierdzenia i tłumaczenia dokumentów przekazywanych Paysera ponosi Klient. 

10.16. Klient ma prawo w każdej chwili zapoznać się z obowiązującą wersją Umowy, Załączników i Cennika Usług na stronie internetowej Paysera.

11. Zmiany w Umowie11.1. Paysera ma prawo jednostronnie zmieniać i (lub) uzupełniać warunki Umowy zgodnie z procedurami powiadamiania przewidzianymi w rozdziale 10 niniejszej Umowy. 

11.2. Klient nie ma prawa jednostronnie zmieniać warunków niniejszej Umowy. 

11.3. Klient może zgodzić się ze zmianami w Umowie lub je odrzucić przed proponowanym przez Paysera dniem wejścia zmian w życie, powiadamiając o tym Paysera. Jeżeli do proponowanego dnia wejścia zmian w życie Klient nie powiadomi o niewyrażeniu zgody, uważa się, że Klient zgadza się ze zmianami warunków Umowy i zmiany wchodzą w życie w wyznaczonym terminie. Jeżeli Klient powiadamia, że nie zgadza się z przewidzianymi zmianami, następuje rozwiązanie przez niego Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 12.12 niniejszej Umowy, a podczas przewidzianego okresu przejściowego - 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych Klient nadal podlega warunkom Umowy.

11.4. Załączniki do Umowy są zmieniane zgodnie z procedurą określoną w tychże Załącznikach. Jeżeli w Załączniku nie jest opisana procedura jego zmiany, stosowana jest procedura zmiany i powiadamiania o zmianach określona w niniejszej Umowie. 

11.5. W oddzielnym pisemnym porozumieniu Strony mogą określić dodatkowe warunki nie przewidziane w niniejszej Umowie lub Załącznikach, lub dowolne inne warunki inne niż warunki zawarte w Umowie lub Załącznikach. Takie porozumienie stanie się integralną częścią Umowy. Na życzenie Klienta projekt porozumienia będzie przygotowany przez Paysera i przesłany dla Klienta faksem lub pocztą elektroniczną (porozumienie także może być i w formie deklaracji). Jeżeli Klient zgadza się z przedstawionym porozumieniem, to podpisze go i wyśle do Paysera faksem lub wyśle zeskanowaną kopię dokumentu pocztą elektroniczną. Paysera ma prawo zażądać od Klienta przesłania pocztą dokumentu z oryginalnym podpisem Klienta. Takie porozumienie wchodzi w życie od chwili jego podpisania i przesłania do Paysera, tzn. podpis Paysera nie jest obowiązkowy i Paysera nie musi przesyłać podpisanej umowy Klientowi z powrotem.
 

12. Zawieszenie świadczenia usług. Rozwiązanie Umowy (likwidacja Konta)12.1. Paysera ma prawo, zgodnie ze swoją wolą i biorąc pod uwagę konkretny przypadek, stawiając w pierwszej kolejności przestrzeganie i wykonywanie postanowień aktów prawnych regulujących działaność Paysera oraz interesy Klienta, jednostronnie i bez uprzedzenia stosować jeden lub kilka z następujących środków: 

12.1.1. zawiesić wykonywanie jednego lub kilku Przelewów płatniczych; 

12.1.2. zawiesić świadczenie wszystkich lub części usług dla Klienta; 

12.1.3. ograniczyć dostęp Klienta do Konta;

12.1.4. zamrozić pieniądze Klienta, które są powodem sporu; 

12.1.5. zablokować Rachunek (tzn. w pełni lub częściowo zawiesić Transakcje płatnicze na Koncie) i (lub) Instrument płatniczy (tzn. całkowicie lub częściowo zabronić korzystania z Instrumentu płatniczego);

12.1.6. odmówić świadczenia usług;

 

12.1.7. zwrócić zamrożone środki finansowe na Koncie Klienta ich pierwotnemu nadawcy. 

12.2. Wymienione w punktach 12.1.1–12.1.7 środki mogą być stosowane wobec Klienta tylko przy zaistnieniu następującyh wyjątkowych okoliczności:

12.2.1. jeżeli Klient dopuści się lub istnieje absolutnie realne zagrożenie, że Klient może dopuścić się istotnego naruszenia Umowy lub jej Załączników; 

12.2.2. jeżeli działalność Klienta prowadzona korzystając z Rachunku Paysera może zaszkodzić reputacji Paysera;

12.2.3. jeżeli Klient nie wykonuje obowiązkowych procedur identyfikacyjnych, nie podaje wymaganych przez Paysera informacji, albo podaje informacje i dokumenty, które nie odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach prawa i (lub) przez Paysera lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności lub poprawności podanych dokumentów, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient nie spełnia wymagań rozdziału 9 Umowy;

12.2.4. jeżeli z powodu dalszego świadczenia usług i działalności Klienta mogą być fundamentalnie naruszone uzasadnione interesy osób trzecich;

12.2.5. w sytuacji zaistnienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn związanych z zabezpieczeniem pieniędzy na Rachunku i (lub) Instrumentu płatniczego, podejrzeniem o nieautoryzowane lub nieuczciwe korzystaniem z pieniędzy na Rachunku i (lub) Instrumentu płatniczego; 

 

12.2.6. jeżeli Paysera dowiaduje się o kradzieży lub utracie Instrumentu płatniczego w inny sposób, Paysera podejrzewa lub wie o bezprawnym nabyciu Instrumentu płatniczego lub nieuprawnionym korzystaniu z Instrumentu płatniczego, a także w przypadku wiedzy faktycznej i podejrzeń, że indywidualne dane bezpieczeństwa Instrumentów płatniczych (w tym Środki identyfikacji tożsamości) stały się znane lub mogą z nich skorzystać osoby trzecie, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że z pieniędzy na Rachunku i (lub) Instrumentu płatniczego mogą bezprawnie skorzystać osoby trzecie lub, że Rachunek i (lub) Instrument płatniczy może być używany albo był użyty do prowadzenia nielegalnej, przestępczej działalności; 

12.2.7. jeśli Paysera otrzymuje uzasadnione informacje o śmierci lub postępowaniu upadłościowym wobec Klienta;

12.2.8. w wypadkach określonych w przepisach prawa; 

12.2.9. w innych przewidzianych w Umowie lub jej Załącznikach wypadkach. 

12.3. W punkcie 12.1.7. niniejszej Umowy wymieniony środek może być stosowany wobec Klientów tylko w przypadku, jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia o zastosowanie przez Klienta w swojej działalności oszustwa. W takim przypadku przede wszystkim na rachunku Klienta są zamrażane środki nadawców pierwotnych. Jeżeli Klient w ciągu określonego terminu nie wykona niezbędnych działań (dodatkowej identyfikacji Klienta lub złożenia wymaganych dokumentów) lub nie poda uzasadnionego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, zamrożone środki zostaną zwrócone nadawcom pierwotnym. Ponadto, dany środek zaradczy jest stosowany w przypadku otrzymania przez Paysera odpowiednich zaleceń, wystosowanych przez oragny ścigania, dotyczących zwrotu zamrożonych środków nadawcy pierwotnemu.

12.4. Ograniczenia przewidziane w punkcie 12.1 Umowy mają na celu zabezpieczenie Paysera, inne osoby trzecie, a także Klienta przed możliwymi sankcjami finansowymi, poniesieniem strat i innymi negatywnymi konsekwencjami.

12.5. O przewidzianych w punkcie 12.1 działaniach Paysera powiadomi Klienta niezwłocznie (w ciągu jednej godziny), a o możliwości zwrotu należących do Klienta pieniędzy Paysera powiadomi Klienta w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zawieszenia świadczenia usług, za wyjątkiem sytuacji gdy przekazanie takiej informacji może osłabić środki bezpieczeństwa albo jest zabronione przez przepisy prawa. 

12.6. Paysera, mając uzasadnione podejrzenia, że Klient zajmuje się lub przez Rachunek Klienta może być prowadzone pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inna działalność przestępcza, ma prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie części lub wszystkich usług Klienta nie podając żadnych wyjaśnień ani powiadomienia na termin 30 (trzydziestu) dni, zachowując prawo do przedłużenia danego terminu (bez ograniczenia ilości takich przedłużeń) do czasu, aż uzasadnione podejrzenia będą całkowicie zaprzeczone lub potwierdzone. 

12.7. Jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia, że osoba trzecia włamała się na Rachunek Klienta, Paysera ma także prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie kilku lub wszystkich usług Klientowi. W razie zawieszenia usług na podstawie wyżej wymienionej przyczyny, Paysera powiadomi o tym Klienta i przekaże informacje o tym, jakie działania Klient powinien wykonać aby wznowić świadczenie usług. 

12.8. Paysera anuluje blokadę Rachunku i (lub) Środka płatniczego (lub zamieni go na nowy Środek płatniczy), gdy zostają usunięte przyczyny blokady Rachunku i (lub) Instrumentu płatniczego. 

12.9. Rachunek i (lub) Instrument płatniczy jest blokowany z inicjatywy Klienta, jeżeli Klient przedstawi Paysera odpowiedni wniosek lub powiadomi Paysera o tym, że przekazany mu Instrument płatniczy został skradziony lub w inny sposób utracony, lub pieniądze na Rachunku i (lub) Instrument płatniczy jest używany lub może być używany w inny, pozbawiony podstawy prawnej sposób. Paysera ma prawo potrzebować, aby słowna prośba Klienta o zablokowanie Rachunku i (lub) Środka płatniczego została później potwierdzona pisemnie lub w inny akceptowalny spoób. Jeżeli Rachunek i (lub) Instrument płatniczy zostaje zablokowany z inicjatywy Klienta, Paysera może anulować blokadę tylko po otrzymaniu pisemnej prośby Klienta albo stosować inne procedury sprawdzenia tożsamości Klienta, chyba że Umowa przewiduje inaczej. Paysera ma prawo wymienić zablokowany Instrument płatniczy na nowy. 

12.10. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta poniesione w rezultacie zawieszenia świadczenia usług, blokady Rachunku i (lub) Instrumentu płatniczego, a także innych działań, jeżeli te działania były wykonane zgodnie z Umową lub Załącznikami i i przy zaistnieniue, określonych w dokumentach okoliczności bądź podstaw. 

12.11. Na mocy przepisów prawa, Paysera może wstrzymać pieniądze Transakcji płatniczej na termin do 10 (dziesięciu) dni roboczych lub na dłuższy termin, zgodny z przepisami prawa, Umową lub jej Załącznikami. 

12.12. Klient ma prawo jednostronnie, bez zwracania się do sądu, rozwiązać Umowę uprzedzając o tym Paysera pisemnie z wyprzedzeniem wynoszącym 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Jeżeli Klient rozwiąże Umowę, Pieniądze elektroniczne są zwracane wybranym przez Klienta sposobem (z podanych w Umowie), zgodnie z limitami na Przelewy pieniężne Rachunku Paysera.

12.13. Paysera ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę i jej Załączniki, a także zaprzestać świadczenia usług bez podawania przyczyn, powiadamiając Klienta z 60-dniowym (sześćdziesięciodniowym) wyprzedzeniem, w sposób przewidziany w rozdziale 10 niniejszej Umowy. Paysera ma także prawo jednostronnie rozwiązać daną Umowę i jej Załączniki, a także odmówić świadczenia usług z powodów, podanych w punkcie 12.2 danej Umowy, powiadamiając o tym Klienta z 30-diowym (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem, w sposób przewidziany w rozdziale 10 niniejszej Umowy. Jeśli okazuje się, że Klient wykorzystuje Rachunek do prowadzenia działalności przestępczej i/lub innych działań sprzecznych z prawem, Paysera ma prawo zerwać Umowę powiadamiając z wyprzedzeniem wynoszącym 5 (pięć) dni.

12.14. W przypadku rozwiązania Umowy, Paysera z należących do Klienta środków pobiera kwotę, należną za świadczone przez Paysera dla Klienta Usługi, za grzywny nałożone przez państwo lub osoby trzecie kary umowne, straty i inne kwoty, które Paysera poniosła lub była zmuszona zapłacić z winy Klienta. Jeżeli na Rachunku (lub Rachunkach) Paysera Klienta nie wystarcza pieniędzy aby pokryć wszystkie w tym punkcie wskazane zobowiązania, Klient zobowiązuje się nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych przelać wskazane kwoty na podany przez Paysera rachunek. Jeżeli Paysera odzyska część kwot zapłaconych osobom trzecim, Paysera zobowiązuje się zwrócić je niezwłocznie Klientowi.

12.15. Rozwiązanie Umowy ramowej nie zwalnia Klienta z należytego wykonywania wszystkich zobowiązań wobec Paysera, powstałychdo dnia jej rozwiązania.

12.16. Jeżeli Paysera rozwiąże Umowę z Klientem, Klient powinien wybrać sposób wykupu posiadanych Pieniędzy elektronicznych. Jeżeli Poziom identyfikacji Klienta nie jest wystarczający aby wykupić Pieniądze elektroniczne na Koncie Klienta, Klient powinien wybrać inny Poziom identyfikacji i wykonać wszystkie niezbędne działania związane ze zmianą Poziomu identyfikacji. Klient wyraża zgodę na wykonanie wszystkich działań potrzebnych aby wykupić Pieniądze elektroniczne i rozumie, że celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka oszustwa i spełnienie wymagań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych wymagań obowiązującego prawa.

12.17. Jeżeli po rozwiązaniu przez Paysera Umowy z Klientem nie wybierze on sposobu wykupu swoich pieniędzy elektronicznych i (lub), w razie potrzeby, nie wykona wskazanej przez Paysera procedury dodatkowej identyfikacji dla podniesienia limitów, Paysera może (ale nie jest zobowiązana) wykupić elektroniczne pieniądze Klienta korzystając z jednego ze sposobów wykupu pieniędzy elektronicznych, który jest dostępny w momencie wykupu.
 

13. Poufność i ochrona danych13.1. Strony zobowiązują się wzajemnie chronić techniczne i handlowe informacje, za wyjątkiem publicznie dostępnej informacji pozyskanej podczas wypełniania Umowy, a także nie przekazywać jej osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony lub upoważnionych jej przedstawicieli.  

13.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Paysera w celu świadczenia mu usług Paysera i wywiązania się z innych obowiązków nałożonych niniejszą Umową. Strony zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych otrzymanych podczas realizacji niniejszej Umowy.

13.3. Terminy i kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta reguluje Załącznik do niniejszej Umowy „Polityka prywatności“, z którym Klient zapoznał się i zobowiązał się do przestrzegania zawartych w nim założeń.

13.4. Klient zobowiązuje się chronić i nie ujawniać żadnych w ramach realizowania niniejszej Umowy wymyślonych przez niego lub przydzielonych mu Haseł lub innych indywidualnych narzędzi zabezpieczających Środki płatnicze osobom trzecim i nie pozwolić innym osobom korzystać z usług w imieniu Klienta. Jeżeli Klient nie spełnił tego obowiązku i (lub) mógł, ale temu nie zapobiegł i (lub) takie działania wykonał umyślnie lub wskutek własnego znaczącego zaniedbania/braku ostrożności Klient w pełni pokrywa z tego powodu poniesione straty, a także zobowiązuje się wyrównać straty innych osób, jeżeli one były poniesione z powodu wskazanych działań lub zaniechania działań ze strony Klienta. 

13.5. Jeżeli Klient utraci Hasło do Konta lub inne Hasła, lub jeżeli ono/one będą ujawnione nie z winy Klienta czy Paysera, bądź jeżeli powstaje lub może powstać realne ryzyko dla Konta Klienta, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zmienić Hasła, a jeżeli nie ma możliwości zrobienia tego, niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia kalendarzowego) powiadamia o tym Paysera za pomocą wskazanych w rozdziale 10 sposobów przekazywania informacji. Paysera nie będzie ponosiła odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu niepowiadomienia.  

13.6. Paysera, po otrzymaniu wiadomości od Klienta określonej w punkcie 13.5. Umowy, niezwłocznie zawiesi dostęp do Konta Klienta i świadczenie usług Paysera dopóki nowe Hasło nie będzie udzielone lub utworzone. 

13.7. Paysera zwraca uwagę Klienta na to, że powiązana z Rachunkiem Paysera poczta elektroniczna, a także inne środki (np. numer telefonu komórkowego), które według wyboru Klienta są powiązane z Rachunkiem Paysera, są używane jako środki kontaktu z Klientem i (lub) identyfikacji Klienta, dlatego te środki i dane logowania do nich muszą być chronione przez Klienta. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ochronę Haseł logowania do swojej poczty elektronicznej, a także innych wykorzystywanych przez niego Instrumentów i danych logowania do nich. Hasła są informacją poufną, za ujawnienie której i za wszystkie działania wykonane po wprowadzeniu Hasła Klienta używanego do odpowiedniego Konta lub innego środka płatniczego odpowiedzialny jest sam Klient. Paysera poleca zapamiętać Hasła i ich nie zapisywać, a także nie wprowadzać na urządzeniach, gdzie je mogą zobaczyć inne osoby.

13.8. Paysera ma prawo przekazać wszystkie zebrane ważne informacje o Kliencie i jego działalności organom ochrony prawnej, innym organom państwowym (Państwowa Inspekcja Podatkowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - SODRA i inne), a także innym instytucjom finansowym, jeżeli taki obowiązek jest określony przez przepisy prawa, a także w celu ustalenia, czy nie była i nie będzie naruszona niniejsza Umowa i odpowiednie akty prawne.

13.9. Klient upoważnia Paysera do podjęcia niezbędnych środków bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie - w tym - ale nie ograniczając się do zwracania się z zapytaniem do osób trzecich w celu ustalenia tożsamości Klienta i zapewnienia poprawności innych danych Klienta.

13.10. Paysera podkreśla, że we wszystkich przypadkach działa tylko jako dostawca usług płatniczych Klienta i nie świadczy, a także nie oferuje żadnych usług specjalnie dla Odbiorcy do tej pory, aż on staje się Klientem Paysera. 

3.11. Paysera ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne z Klientem. Strony wyraźnie zgadzają się, że nagrania rozmów telefonicznych, a także wiadomości przekazane pocztą lub innymi środkami telekomunikacyjnymi bądź pocztą elektroniczną, mogą być używane jako dowody podczas rozstrzygania wzajemnych sporów. Niniejszą Umową Klient oświadcza, że rozumie i zgadza się, aby Paysera nagrywała rozmowy telefoniczne z Klientem i (lub) osobą reprezentującą. Klient ma prawo sam nagrywać i chronić rozmowy telefoniczne i inną korespondencję w swoich celach osobistych.

13.12. Klient wyraża zgodę, aby numer jego Rachunku i dane osobowe niezbędne do wykonania Przelewu pieniężnego mogły być ujawnione i widoczne dla innego użytkownika Paysera, który zamierza wykonać przelew pieniężny na korzyść Klienta, jeżeli dany użytkownik Paysera wpisuje w systemie Paysera potwierdzony identyfikator Klienta (imię, nazwisko, rachunek bankowy, adres e-mail lub numer telefonu).

13.13. Za zgoda Klienta dane Klienta mogą być przekazane instytucjom świadczącym usługi inicjowania płatności i informacji o rachunku. Paysera może nie zapewnić dostępu do Rachunku Klienta dla dostawcy usługi powiadamiania o rachunku lub dostawcy usługi inicjowania płatności z obiektywnych i odpowiednio uzasadnionych przyczyn, związanych z nieautoryzowanym lub nieuczciwym dostępem do Rachunku przez tego dostawcę usługi powiadamiania o rachunku lub dostawcę usługi inicjowania płatności, w tym nieautoryzowane lub nieuczciwe inicjowanie transakcji płatniczej. W takim wypadku Paysera powiadomi Klienta, że dostęp do Rachunku nie został udzielony i poda przyczynę takiej decyzji. Takie informacje, jeżeli to możliwe, są przekazywane Klientowi przed odmową udzielenia dostępu i nie później, niż natychmiast po wystosowaniu takiej odmowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takich informacji osłabia środki bezpieczeństwa lub jest zabronione przez przepisy innych aktów prawa.
 

14. Odpowiedzialność Stron14.1. Każda Strona jest odpowiedzialna za wszystkie grzywny, kary umowne i straty ponoszone przez drugą Stronę z powodu naruszenia Umowy przez winną Stronę. Strona-winowajce zobowiązuje się kompensować drugiej Stronie wszystkie poniesione z powodu takiej odpowiedzialności bezpośrednie straty. Odpowiedzialność Paysera jest we wszystkich przypadkach ograniczana zgodnie z następującymi postanowieniami: 

14.1.1. Paysera będzie ponosiła odpowiedzialność tylko za bezpośrednie straty, poniesione z powodu bezpośredniego i istotnego naruszenia Umowy przez Paysera, i tylko te, które Paysera mogła racjonalnie przewidzieć podczas naruszenia Umowy;

14.1.2. odszkodowanie za poniesione z powodu naruszenia niniejszej Umowy przez Paysera ubytki nie może przewyższać średniej Prowizji za 3 (trzy) ostatnie miesiące, którą Klient zapłacił Paysera za dostarczone usługi. Te ograniczenie jest stosowane wobec wszystkich naruszeń tego miesiąca łącznie. Jeżeli średnia 3 (trzech) miesięcy nie może być wyliczona, kompensacja nie może przewyższać 2000 EUR (dwóch tysięcy euro);

14.1.3. Paysera we wszystkich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta zysku i dochodu, utratę reputacji, utratę lub upadek biznesu, niebezpośrednie straty;

14.1.4. ograniczenia odpowiedzialności Paysera nie będą stosowane, jeżeli takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

14.2. Paysera nie zapewnia ciągłej działalności Systemu, ponieważ na jego działalność może wpływać (zakłócać) mnóstwo czynników, których Paysera nie kontroluje. Paysera dołoży starań aby gwarantować na ile to możliwe płynniejsze działanie Systemu, ale nie będzie niosła odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu zaburzenia działalności Systemu, jeżeli takie zaburzenia pojawią się nie z winy Paysera.

14.3. System może nie pracować z kontrolowanych przez Paysera powodów i Paysera nie zapewni za to odszkodowania, jeżeli System był dostępny dłużej niż podczas 99% (dziewięćdziesięciu dziewięciu procent) całego czasu, obliczając średnią nie mniej niż za 3 (trzy) miesiące.

 

14.4. Za zaburzenia działalności Systemu nie będą uważane wypadki, kiedy Paysera tymczasowo, ale nie dłużej niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny, ograniczy dostęp do Systemu z powodu naprawy Systemu, jego udoskonalenia i innych podobnych wypadków, a także jeżeli o takich wypadkach Paysera powiadomi Klienta co najmniej przed 2 (dwoma) dniami kalendarzowymi.

14.5. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za:

14.5.1. pobranie i przelanie pieniędzy z Rachunku Paysera, a także za inne Transakcje płatnicze z pieniędzmi na Rachunku Paysera Klienta, jeżeli Klient nie ochronił swoich Haseł, środków identyfikacji i z tego powodu stały się one znane innym osobom, a także za przestępcze działania i transakcje osób trzecich, wykonane korzystając z fałszywych i (lub) nielegalnych dokumentów lub z danych otrzymanych nielegalną drogą;

14.5.2. błędy, spóźnione płatności i środki zatrzymane przez banki, systemy płatnicze i inne osoby trzecie;

14.5.3. konsekwencje wypływające z zakłóceń w spełnieniu dowolnych obowiązków Paysera spowodowanych stroną trzecią, której Paysera nie kontroluje;

14.5.4. konsekwencje wypływające z legalnego rozwiązania Umowy przez Paysera lub anulowania albo ograniczenia dostępu Klienta do Rachunku, a także uzasadnionego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia części Usług;

14.5.5. towary i usługi nabywane za pomocą Rachunku Paysera, a także za to, że druga strona - beneficjent płatności wykonywanej z Rachunku Paysera, nie wywiązuje się z umowy lub innego porozumienia; 

14.5.6. nie wywiązywanie się z obowiązków nałożonych Umową i poniesione przez to straty lub szkody wyrządzone podczas spełniania przez Paysera obowiązków ustanowionych przez obowiązujące prawo. 

14.6. Klient zapewnia, że wszystkie działania Klienta dotyczące wykonania niniejszej Umowy będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

14.7. Klient jest w pełni odpowiedzialny za poprawność danych i zleceń dostarczonych Paysera oraz dokumentów, wypełnionych w Systemie. 

14.8. Paysera zobowiązuje się natychmiast, ale nie później niż do końca następnego dnia roboczego od momentu dowiedzenia się lub otrzymania powiadomienia o nieautoryzowanej transakcji płatniczej, zwrócić Klientowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej i, gdy to ma zastosowanie, przywrócić saldo Rachunku, z którego kwota została pobrana, do stanu, w którym znajdowałoby się saldo Klienta gdyby nieautoryzowana Transakcja płatnicza nigddy nie byłaby wykonana, za wyjątkiem, gdy Paysera posiada uzasadnione przyczyny by podejrzewać oszustwo i pisemnie powiadomi o nich organ nadzorczy. 

14.9. Jeżeli Użytkownik zaprzecza temu, że autoryzował Transakcję płatniczą, która była wykonana, lub też twierdzi, że Transakcja płatnicza była wykonana w sposób nienależyty, Paysera ma obowiązek udowodnić, iż autentyczność Transakcji płatniczej była potwierdzona, Transakcja była zarejestrowana w sposób należyty, zaksięgowana i żadne techniczne lub inne zakłócenianie miały wpływu na jej przebieg. 

14.10. Użytkownik może ponieść straty w wysokości do 50 (pięćdziesięciu) euro, z powodu nieautoryzowanych Transakcji płatniczych, jeżeli straty były spowodowane wykorzystaniem skradzionego, zgubionego lub bezprawnie przywłaszconego Instrumentu płatniczego. 

14.11. Jeżeli Klient nie jest Użytkownikiem i (lub) Transakcja płatnicza jest przeprowadzana w walucie państwa członkowskiego w lub z państwa zagranicznego lub też w walucie państwa zagranicznego, Klient ponosi wszystkie straty powstałe z powodów opisanych w punkcie 14.10. 

14.12. Klient ponosi wszystkie z powodu nieautoryzowanych Transakcji płatniczych wynikające straty, jeżeli Klient poniósł te straty działając niesumiennie, z powodu rażącego zaniedbania lub umyślnie nie wykonując jednego lub kilku z niżej podanych obowiązków Klienta: 

14.12.1. korzystać ze Środka płatniczego przestrzegając zasad regulujących emisję i korzystanie ze Instrumentu płatniczego, określonych w danej Umowie lub jej Załącznikach; 

14.12.2. po dowiedzeniu się o utracie, kradzieży, bezprawnym przywłaszczeniu lub nieautoryzowanym użyciu Instrumentu płatniczego, a także o faktach i podejrzeniach, że indywidualne cechy bezpieczeństwa jego Środków płatniczych stały się znane lub z nich mogą skorzystać osoby trzecie, niezwłocznie powiadomić o tym Paysera lub przez nią wskazaną osobę, przestrzegając zasad regulujących emisję i korzystanie z Instrumentupłatniczego, określonych w danej Umowie lub jej Załącznikach;

 

14.12.3. po otrzymaniu Instrumentu płatniczego podjąć działania zabezpieczyć indywidualne dane bezpieczeństwa Środka płatniczego.

14.13. Po tym, jak Klient dostarczy Paysera w punkcie 13.5 wskazane powiadomienie z prośbą o zablokowanie Instrumentu płatniczego, straty Klienta wynikające z powodu straconego, skradzionego lub bezprawnie przywłaszczonego Instrumentu płatniczego ponosi Paysera, za wyjątkiem wypadków, gdy Klient działa niesumiennie. Postanowienia danego punktu są stosowane tylko wobec Użytkownika.

14.14. Jeżeli Paysera nie stwarza warunków dla powiadomienia o straconym, skradzionym lub bezprawnie przywłaszczonym Środku płatniczym w dowolnym czasie, a także, gdy Paysera nie wymaga bardziej bezpiecznego potwierdzenia autentyczności, straty wynikające z powodu nieautoryzowanego korzystania z Instrumentu płatniczego ponosi Paysera, za wyjątkiem wypadków, gdy Klient działa niesumiennie. Postanowienia tego punktu są stosowane tylko wobec Użytkownika.

14.15. Klient ma obowiązek sprawdzać informacje o wykonanych na Rachunku Transakcjach płatniczych nie rzadziej, niż raz w miesiącu, i pisemnie powiadomić Paysera o nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych, a także dowolnych błędach, nieścisłościach lub niedokładnościach w Wyciągu. Powiadomienie ma być składane niezwłocznie, ale nie później, niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, gdy Paysera, zgodnie z opinią Klienta, wykonała nieautoryzowaną Transakcję płatniczą lub przeprowadziła ją w sposób nienależyty. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Paysera na piśmie o nieautoryzowanej lub w nienależyty sposób wykonanej Transakcji płatniczej w walucie państwa członkowskiego do państwa członkowskiego UE, ale nie później, niż w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy od dnia pobrania środków z rachunku płatniczego. Jeżeli Klient w ustalonym czasie nie złoży wskazanych powiadomień, będzie się uważało, że bezwarunkowo zgodził się na Transakcje płatnicze wykonane na rachunku płatniczym. Klient powinien przekazać Paysera dowolne posiadane informacje o nielegalnym logowaniu się na Rachunek i innych nielegalnych działaniach związanych z Rachunkiem, oraz podjąć wszytskie uzasadnione kroki wskazane przez Paysera aby pomóc w zbadaniu sytuacji i nielegalnych działań.

14.16. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy jeżeli udowadnia, że Umowa była niewykonana z powodu działań siły wyższej (force majeure) udowodnionej w sposób przewidziany przez prawo. O wynikających okolicznościach force majeure przeszkadzających w wykonaniu Umowy, Klient powinien powiadomić Paysera pisemnie w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia tych okoliczności. Paysera o wystąpieniu okoliczności force majeure powiadomi Klienta pocztą elektroniczną lub na stronach internetowych Systemu.
 

15. Rozstrzyganie sporów między Klientem a Paysera, tryb składania skarg15.1. Paysera dąży do pokojowego i szybkiego rozstrzygania wszelkich sporów z Klientami na dopuszczalnych dla Stron warunkach, dlatego w przypadku sporu, Klienci są zachęcani w pierwszej kolejności do zwracania się bezpośrednio do Paysera. Spory są rozstrzygane drogą negocjacji. 

 

15.2. Klient może złożyć dowolne roszczenie lub skargę w sprawie świadczonych przez Paysera usług płatniczych wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta lub przysyłając wiadomość z Konta.  

15.3. W roszczeniu powinny być zawarte okoliczności i dokumenty, na podstawie których jest ono składana. Jeżeli Klient w roszczeniu opiera się na dokumentach, których Paysera nie posiada, składając roszczenie Klient powinien załączyć wspomniane dokumenty lub ich kopie. 

15.4. Paysera rozpatrzy pisemne roszczenie lub skargę Klienta nie później, niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania skargi i poda Klientowi szczegółową i uzasadnioną odpowiedź, potwierdzoną dokumentami. W wyjątkowych wypadkach, gdy z powodu niezależnych od Paysera przyczyn odpowiedź nie może być dostarczona w ciągu 15  dni roboczych, Paysera przyśle Klientowi odpowiedź wstępną (nieostateczną), dokładnie podając przyczyny opóźnienia odpowiedzi na skargę i termin, w ciągu którego Klient otrzyma końcową odpowiedź. W dowolnym wypadku termin podania odpowiedzi nie będzie przekraczał 35  dni roboczych. Paysera udzieli odpowiedzi Klientowi w sposób określony w punkcie 10.1 niniejszej Umowy, chyba że Klient w roszczeniu lub skardze prosi o podanie odpowiedzi w inny sposób. 

15.5. Roszczenia Klienta Paysera rozpatruje bezpłatnie. 

15.6. Jeżeli Klienta nie satysfakcjonuje podjęta decyzja, ma on prawo skorzystać z innych legalnych sposobów obrony swoich praw, a także:

5.6.1. złożyć skargę do organu nadzorującego, według trybu ustalonego przez organ nadzorczy;

15.6.2. bronić swoich interesów, jako konsumenta, zwracając się do organu nadzorującego, jako instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich według porządku ustalonego przez organ nadzorujący.

15.6.3. Jeżeli nie udaje się rozstrzygnąć sporu w sposób polubowny lub innymi pozasądowymi sposobami rozstrzygania, spór rozstrzygają sądy, zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo i właściwe dla miejsca siedziby Paysera.  

15.7. Szczegółowa procedura składania oraz rozpatrywania roszczeń (skarg) Klientów jest także podana w Regulaminie składania i rozpatrywania roszczeń (skarg) klientów.

15.8. Wobec niniejszej Umowy, jej Załączników, a także względem relacji nieuregulowanych umową, stosowane jest prawo tego państwa, w którym znajduję się licencjonowana Jednostka Paysera, w której Klient jest zarejestrowany, wliczając przypadki, gdy spór między Klientem a Paysera podlega pod kompetencje sądu innego państwa.
 

16. Postanowienia końcowe


16.1. Każda ze Stron potwierdza, że posiada wszystkie, wymagane przez obowiązujące akty prawne, pozwolenia i licencje na wykonywanie działań niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. 

16.2. Nazwy rozdziałów i artykułów Umowy mają jedynie charakter informatywny dla zapewnienia wygody Stron. Nie mogą być używane do interpretacji założeń Umowy. 

16.3. Strony samodzielnie odpowiadają za wypełnienie wszystkich zobowiązań płatniczych wobec państwa lub innych podmiotów. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez Klienta zobowiązań podatkowych, odliczanie i przelew obowiązujących go podatków. 

16.4. Paysera we wszystkich wypadkach pozostaje niezależną Stroną Umowy, która nie kontroluje i nie bierze na siebie odpowiedzialności za towary i usługi, za które Klient rozlicza się za pomocą Usług Paysera. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia, że kupujący, sprzedawca lub inna strona wykona swoje zobowiązania umowne wobec Klienta. 

16.5. Klient nie ma prawa przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera. Paysera zastrzega sobie prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim w dowolnym czasie i bez zgody Klienta, jeżeli takie przekazanie praw i obowiązków nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

16.6. Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy zostaje uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie przestają obowiązywać.

16.7. Umowa wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami punktu 2.4 niniejszej Umowy. Klient może pobrać i zapisać tekst Umowy podczas rejestracji w Systemie. 

 

16.8. Niniejsza Umowa jest dostępna w Systemie w kilku językach. Klienta obowiązuje Umowa w tym języku, w którym zapoznał się z nią podczas rejestracji w Systemie. 

16.9. Linki do stron internetowych, dostępne w treści niniejszej Umowy i Załączniki regulujące świadczenie poszczególnych usług są integralną częścią niniejszej Umowy i obowiązują Klienta od chwili rozpoczęcia przez niego korzystania z odpowiedniej usługi.

Dane kontaktowe: Paysera „Paysera LT“, UAB, kod podmiotu prawnego: 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Nr 1, wydana 27.09.2012; licencję wydał i nadzoruje Bank Litwy (numer identyfikacyjny 188607684, adres: Žirmūnų g. 151, LT-09128. Wilno www.lb.lt). Dane o „Paysera LT“, UAB, są gromadzone i chronione w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej). Bardziej szczegółowe dane o innych firmach, należących do Grupy Paysera, w tym adresy siedzib i adresy poczty elektronicznej, są podane tutaj. Organem nadzorczym dla „Paysera LT“, UAB jest Bank Litwy (Lietuvos bankas), numer identyfikacyjny 188607684, adres: Žirmūnų g. 151, LT-09128. Wilno www.lb.lt.
Dane podmiotu: Paysera Kosova SH.P.K., kod przedsiębiorstwa 811301473; Licencja pozabankowej instytucji finansowej, prowadzącej działalność emisji pieniądza elektronicznego Nr IFJB/069, wydana przez Centralny Bank Kosowa w dniu 08-06-2021. Dane dot. Paysera Kosova SH.P.K. są gromadzone i przechowywane w Agencji Rejestracji Działalności Gospodarczej w Kosowie. Szczegółowe dane dot. Paysera Kosova, w tym, takie jak: adres siedziby i korespondencyjne adresy mailowe są podane tu. Nadzór nad działalnością Paysera Kosova SH.P.K. sprawuje Centralny Bank Kosowa, kod identyfikacyjny: 600104187, adres: Rr. Garibaldi 33, Prisztina, 10000, Kosowo. https://bqk-kos.org/.
Dane podmiotu: Paysera Albania SH.P.K., kod przedsiębiorstwa M01608007N; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Nr 47, wydana przez Bank Albanii w dniu 05-03-2021. Dane o Paysera Albania SH.P.K. są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Albanii. Szczegółowe dane dot. Paysera Albania SH.P.K., w tym, takie jak: adres siedziby czy korespondencyjne adresy mailowe, są podane tu. Nadzór nad działalnością Paysera Albania SH.P.K. sprawuje Bank Albanii, mający swoją siedzibę pod adresem: Sheshi “Skënderbej“, No. 1, Tirana, Albania www.bankofalbania.org.