Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 08.02.2017

Warunki wykonania międzynarodowych przelewów płatniczych

1. Pojęcia

1.1. Międzynarodowy przelew płatniczy – przez Płatnika inicjowany przelew środków pieniężnych na podane przez Płatnika konto Odbiorcy, otwarte w instytucji dawcy usług płatniczych w innym kraju, poza Republiką Litewską, a także przelew środków pieniężnych w innej walucie, poza euro, na konto, otwarte w instytucji dawcy usług płatniczych w Republice Litewskiej.

1.2. Międzynarodowe zlecenie płatnicze – przez Płatnika złożone Zlecenie płatnicze na wykonanie Międzynarodowego przelewu płatniczego.

1.3. Europejskie zlecenie płatnicze – Zlecenie płatnicze, spełniające wszystkie następujące warunki:

1.3.1. walutą płatności jest euro (EUR);

1.3.2. środki są przelewane na konto w instytucji Dawcy usług płatniczych Odbiorcy w Państwie członkowskim lub Szwajcarii;

1.3.3. Podany jest międzynarodowy numer Dawcy usług płatniczych Odbiorcy SWIFT (BIC);

1.3.4. Numer konta Odbiorcy jest podany według międzynarodowego standardu numerów kont płatniczych IBAN;

1.3.5. Opłaty, pobierane przez Paysera i instytucję Dawcy usług płatniczych Odbiorcy, Płatnik i Odbiorca płacą częściami, tzn. Płatnik płaci prowizje Paysera, które są pobierane z Konta, a Odbiorca – prowizje instytucji Dawcy usług płatniczych Odbiorcy;

1.3.6. przelew jest standardowy lub pilny.

1.4. Warunki – dane warunki wykonania Międzynarodowego przelewu płatniczego.

1.5. Konto – Konto Paysera Płatnika, podane w Przelewie płatniczym.

1.6. Ogólna umowa – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, zawarta pomiędzy Płatnikiem a Paysera, warunki której są stosowane dla Płatnika i według której Paysera otworzyła Płatnikowi Konto.

1.7. Bank pośredniczący – instytucja, które nie jest ani Payserą, ani Dawcą usług płatniczych Odbiorcy, ale uczestniczy w wykonaniu Zlecenia płatniczego.

1.8. Dawca usług płatniczych Odbiorcy – w Zleceniu płatniczym podany dawca usług płatniczych, w instytucji którego znajduje się konto Odbiorcy, na które zostaną przelane środki Płatnika.

1.9. Dzień roboczy – dzień, w który Paysera, Bank pośredniczący i Dawca usług płatniczych Odbiorcy wykonują operacje płatnicze według międzynarodowych zleceń płatniczych. Należy zwrócić uwagę na to, że dni robocze Paysera, Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy mogą się różnić.

1.10. Państwo członkowskie – państwo, będące członkiem Związku europejskiego, a także Europejskiego obszaru gospodarczego (EOG).

1.11. Państwo zagraniczne – państwo, które nie jest członkiem Związku europejskiego i Europejskiego obszaru gospodarczego (EOG).

1.12. Odwołanie – zlecenie Płatnika na odwołanie Zlecenia płatniczego i zwrot przelanych środków na Konto Płatnika.

1.13. Sprecyzowanie – zlecenie Płatnika na sprecyzowanie lub zmianę danych Zlecenia płatniczego.

1.14. Cennik – opłaty za usługi i operacje Paysera ustalone w porządku potwierdzonym przez Paysera.

Korzystając z usługi, opisanej w niniejszych Warunkach, Płatnikowi są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także dodatkowo warunki, określone w niniejszym Załączniku. Pojęcia w danym Załączniku są używane w znaczeniu, określonym w Umowie ogólnej, chyba że w Załączniku jest podane inaczej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Podając Zlecenie płatnicze, Płatnik bierze na siebie odpowiedzialność za poprawność i zupełność rekwizytów Zlecenia płatniczego, a także zgadza się z danymi Warunkami.

2.2. Paysera wykonuje podane przez Płatnika Zlecenie płatnicze zgodnie z danymi Warunkami, Umową ogólną, a także przepisami prawnymi Republiki Litewskiej.

2.3. Zlecenie płatnicze, jego Odwołanie lub Sprecyzowanie muszą być składane dla Paysera w formie pisemnej (elektronicznie lub innym akceptowanym przez Paysera sposobem).

3. Terminy i porządek wykonania Zlecenia płatniczego

3.1. Jeżeli Płatnik jest użytkownikiem i przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie członkowskim, Paysera wykonuje takie Zlecenie płatnicze, tzn. przelewane środki są przekazywane Dawcy usług płatniczych Odbiorcy w terminy, przewidziane w Cenniku.

3.2. Jeżeli Płatnik nie jest Użytkownikiem lub przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Kraju zagranicznym lub w walucie Kraju zagranicznego, Paysera przekazuje takie Zlecenie płatnicze Bankowi pośredniczącemu w terminy, przewidziane w Cenniku. Bank pośredniczący przekazuje takie Zlecenie płatnicze przelewając środki Dawcy usług płatniczych Odbiorcy lub innemu Bankowi pośredniczącemu według wewnętrznych prawideł pracy Banku pośredniczącego i w terminy, przewidziane dla niego w przepisach prawnych.

3.3. Paysera pobiera kwotę, podaną w Zleceniu płatniczym, z Konta Klienta gdy przekazuje Zlecenie płatnicze na wykonanie i wysyła środki Bankowi pośredniczącemu lub Dawcy usług płatniczych Odbiorcy.

3.4. Paysera nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zlecenie płatnicze nie zostało wykonane z powodu błędnych lub niekompletnych rekwizytów Zlecenia płatniczego. Paysera także nie ponosi odpowiedzialności za błędy, popełnione przez Dawcę usług płatniczych Odbiorcy i (lub) ze spóźnieniem zaliczone przez Dawcę usług płatniczych Odbiorcy środki na konto Odbiorcy, a także w wypadkach, kiedy Płatnik nie podaje w Zleceniu płatniczym tych przez Dawcę usług płatniczych Odbiorcy ustalonych danych, które są obowiązkowe dla zaliczenia przelanych środków na konto Odbiorcy.

3.5. Jeżeli Płatnik jest Użytkownikiem i przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto Państwa członkowskiego, Paysera ponosi odpowiedzialność przed Płatnikiem za przekazanie przelewanych środków Dawcy usług płatniczych Odbiorcy w terminy, przewidziane w Cenniku, ale nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Dawcę usług płatniczych Odbiorcy błędy, a także jego prawidła robocze wykonując Zlecenie płatnicze. W pozostałych wypadkach, tzn. kiedy Płatnik nie jest Użytkownikiem lub przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie zagranicznym lub w walucie Państwa zagranicznego, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Bank pośredniczący lub Dawcę usług płatniczych Odbiorcy błędy, ich prawidła pracy wykonując Przelew płatniczy, a także odpowiada za niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie takiego Zlecenia płatniczego tylko w tym wypadku, jeżeli to się stało z winy Paysera.

3.6. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty Klienta, powstałe w wyniku zmiany kursu walutowego podczas Przelewu płatniczego.

4. Odwołanie lub Sprecyzowanie Zlecenia płatniczego

4.1. Płatnik może złożyć dla Paysera Odwołanie i w Zleceniu płatniczym podana kwota, a także prowizje według Odwołania zostaną zwrócone na Konto tylko w tym wypadku, jeżeli Paysera jeszcze nie wysłała wiadomości o Zleceniu płatniczym dla Dawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego. W pozostałych wypadkach, po prośbie Płatnika Paysera może zwrócić się do Banku pośredniczącego lub Dawcy usług płatniczych Odbiorcy o odwołanie Zlecenia płatniczego, ale Paysera nie gwarantuje, że takie Odwołanie zostanie wykonane. W takich wypadkach mogą być pobierane dodatkowe opłaty Banku pośredniczącego i (lub) Dawcy usług płatniczych Odbiorcy. Zlecenie płatnicze może być odwołane tylko w tym wypadku, jeżeli to uzgadniają Płatnik i Paysera.

4.2. Płatnik może złożyć dla Paysera Sprecyzowanie o zmianę danych w Zleceniu płatniczym, za wyjątkiem kwoty, waluty i Konta, gdyż te dane nie mogą być zmienione. Paysera może sprecyzować informacje w Zleceniu płatniczym według złożonego Sprecyzowania tylko w tym wypadku, jeżeli do złożenia takiego Sprecyzowania Paysera jeszcze nie wysłała wiadomości o Zleceniu płatniczym dla Dawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego. Jeżeli środki już zostały pobrane z konta korespondencyjnego Paysera i (lub) wiadomość o Zleceniu płatniczym już została wysłana dla Dawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącego, Paysera powiadamia o sprecyzowaniu odpowiednio Bank pośredniczący lub Dawcę usług płatniczych Odbiorcy, ale Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Sprecyzowania, tzn. w takim wypadku wykonanie Sprecyzowania zależy od wymagań, działających w instytucji Dawcy usług płatniczych Odbiorcy lub Banku pośredniczącym, a także od zgody Odbiorcy.

4.3. Złożyć Sprecyzowanie Europejskiego zlecenia płatniczego nie ma możliwości. Jeżeli Płatnik złoży takie Sprecyzowanie, Paysera nie będzie musiała go przyjąć i (lub) wykonać.

5. Prowizje

5.1. Za wykonanie, Odwołanie i Sprecyzowanie Zlecenia płatniczego, a także inne świadczone przez Paysera usługi i wykonywane operacje Płatnik płaci prowizje o ustalonej w Cenniku wielkości, ważne na moment świadczenia usługi Paysera lub wykonania operacji. Prowizje są płacone według porządku i w terminach, ustalonych w Umowie ogólnej, pobierając je z Konta. Płatnik daje Paysera prawo do pobrania w danym punkcie podanych prowizji i z innych Kont Płatnika bez oddzielnego zlecenia Płatnika według porządku, ustalonego w Umowie ogólnej.

5.2. Płatnik, biorąc pod uwagę opcje w Cenniku, według w 6.3 punkcie danych Warunków ustalonym porządku ma prawo wskazać kto będzie musiał zapłacić prowizje Paysera, Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy za wykonanie Zlecenia płatniczego: częściowo Płatnik i Odbiorca czy tylko Płatnik.

5.3. Jeżeli prowizje Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy płaci Płatnik, a zapłacona przez Płatnika dla Paysera prowizja za wykonanie Zlecenia płatniczego nie pokrywa wszystkich prowizji Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy, związanych z wykonaniem Zlecenia płatniczego, Płatnik daje Paysera prawo bez oddzielnego zlecenia Płatnika pobrać różnicę pomiędzy prowizjami Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy a Paysera zapłaconej prowizji z Konta i (lub) innego(-nych) konta(kont) Płatnika, otwartego(-tych) przez Paysera w porządku, ustalonym w Umowie ogólnej, zawartej pomiędzy Płatnikiem a Paysera.

5.4. Jeżeli Zlecenie płatnicze jest zwracane z przyczyn poza kontrolą Paysera (np. z winy wybranego przez Dawcę usług płatniczych, Płatnika lub dowolnego innego Banku pośredniczącego, niedokładnych lub niekompletnych rekwizytów Zlecenia płatniczego, itp.), w Zleceniu płatniczym podana kwota pieniężna jest zwracana na Konto, ale zapłacone przez Płatnika prowizje nie są zwracane, odsetki i (lub) grzywna za opóźnienie wykonania Zlecenia płatniczego nie jesz płacona i wydatki, powiązane ze zwrotem środków, są pobierane z Konta.

6. Wypełnienie Zlecenia płatniczego

6.1. Zlecenie płatnicze powinno być wypełnione według instrukcji, podanych w Systemie.

6.2. Kod walutowy jest wybierany według używanego w Systemie standardu.

6.3. W polu „Rodzaj płatności”:

6.3.1. jeżeli zaznaczona jest opcja „częściowo” (SHA), Płatnik płaci prowizje Paysera, które są pobierane z Konta, a Odbiorca płaci prowizje Dawcy usług płatniczych Odbiorcy, które mogą być wyliczone z kwoty przelewu. Jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie zagranicznym lub w walucie Państwa zagranicznego, Odbiorca także płaci prowizje Banku pośredniczącego, które mogą być wyliczane z kwoty przelewu. Dana opcja jest obowiązkowa, jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie członkowskim;

6.3.2. jeżeli zaznaczona jest opcja „płatnik” (OUR), Płatnik płaci prowizje Paysera, Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy, które są pobierane z Konta. Paysera nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Bank pośredniczący i (lub) Dawca usług płatniczych nie przestrzega się instrukcji Paysera lub z powodu innych przyczyn poza kontrolą Paysera na konto Odbiorcy jest zaliczana nie cała kwota, podana w Zleceniu płatniczym. Dana opcja jest obowiązkowa tylko w tym wypadku, jeżeli przelew jest wykonywany w walucie Państwa członkowskiego na konto w Państwie zagranicznym lub w walucie Państwa zagranicznego;

6.3.3. jeżeli Płatnik nie zaznaczył żadnej opcji w polu „Rodzaj płatności” uważa się, że Płatnik wybrał opcję SHA, gdy prowizje Paysera, Banku pośredniczącego i Dawcy usług płatniczych Odbiorcy płaci Płatnik i Odbiorca częściowo.

6.4. W polu „Sposób płatności” Płatnik, biorąc pod uwagę opcje w Cenniku, wybiera typ przelewu zaznaczając jedno z następujących opcji: „Standardowy”, „Pilny”, lub „Bardzo pilny”. Jeżeli Płatnik nie zaznaczy żadnej z opcji uważa się, że przelew jest standardowy.

6.5. W polu „Tytuł przelewu” podawana jest cel przelewu, a także dowolne inne dodatkowe informacje o Zleceniu płatniczym.

6.5.1. Jeżeli według instrukcji w Systemie w polu tytułu płatności w konkretnej sytuacji (np. w wypadku zasilenia Konta) potrzebuje się podać konkretne dane, Płatnik powinien postępować zgodnie z instrukcją i podać dokładnie takie dane, jakie są wymagane w instrukcji (np. numer Konta Paysera). W przeciwnym razie Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Przelewu płatniczego.

6.5.2. Podając Zlecenie płatnicze na wykonanie Przelewu płatniczego do Federacji Rosyjskiej, Płatnik powinien podać kod walutowej operacji (VO) (5 cyfr), który należy wybrać w zależności od tego, za co się płaci, z tabeli kodów: „Kody VO”

6.6. Pole „Korespondent banku odbiorcy” rekomenduje się wypełnić tylko w tym wypadku, jeżeli przelew jest wykonywany na konto w państwie Odbiorcy (za wyjątkiem Republiki Litewskiej) w takiej walucie, która nie jest nacjonalną walutą państwa Odbiorcy (np. wykonując przelew w dolarach amerykańskich do Federacji Rosyjskiej).

6.7. Zlecenie płatnicze powinien złożyć Płatnik lub odpowiednio przez Płatnika uprawniona osoba.

6.8. Jeżeli przelew jest wykonywany na konto w Państwie członkowskim lub Szwajcarii, Płatnikowi rekomenduje się zawsze podać numer konta Odbiorcy według standardu IBAN i międzynarodowy kod SWIFT (BIC) Dawcy usług płatniczych Odbiorcy.

6.9. Płatnik potwierdza, że wie, iż w wypadku, jeżeli środki są przelewane na konto w Państwie członkowskim lub Szwajcarii i w Zleceniu płatniczym nie jest podany numer BIC (SWIFT) Dawcy usług płatniczych Odbiorcy i (lub) numer konta Odbiorcy według standardu IBAN, Paysera według własnego uznania może odmówić w wykonaniu takiego Zlecenia płatniczego albo wykonać go, ale w takim wypadku Bank pośredniczący i (lub) Dawca usług płatniczych Odbiorcy ma prawo pobrać bardziej wysoką prowizję (dodatkową prowizję) za wykonanie Zlecenia płatniczego. W takim wypadku Płatnik daje Paysera prawo bez oddzielnego zlecenia Płatnika pobrać bardziej wysoką prowizję (dodatkową prowizję) Banku pośredniczącego i (lub) Dawcy usług płatniczych Odbiorcy z Kont Płatnika według porządku, ustalanego w Umowie ogólnej, zawartej pomiędzy Paysera a Płatnikiem.