Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020.11.16

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas pagal 2018-09-19 Bendro duomenų valdymo susitarimą Nr. 20180919 yra Paysera tinklas. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami Paysera puslapyje. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@paysera.com.

2. Paysera surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) ir kitais teisės aktais. Visi Paysera darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Paysera užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis Paysera, kaip mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis.

5. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) mūsų paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Taip pat, jums užsiregistravus sistemoje ir pradėjus naudotis mūsų paslaugomis, ši Privatumo politika tampa Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties Priedu. 

6. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti šias Privatumo politikos nuostatas, paskelbdama puslapyje atnaujintą Privatumo politikos versiją ir, jeigu tokie pakeitimai yra esminiai, pranešdama apie pakeitimus registruotiems vartotojams elektroniniu paštu. Pakeistos ar atnaujintos Privatumo politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

7. Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų duomenų perdavimą Paysera.

Duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai, terminai, gavėjai

8. Pagrindinis tikslas, dėl kurio Paysera renka jūsų asmens duomenis, yra Paysera mokėjimo paslaugų teikimas klientams, siunčiantiems ar gaunantiems mokėjimo lėšas. Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjas teisės aktų yra įpareigotas nustatyti ir patikrinti jūsų tapatybę prieš sudarant su jumis sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo, o paslaugų teikimo metu prašyti papildomos informacijos ir ją įvertinti, taip pat saugoti šią informaciją teisės aktų nustatytą laikotarpį, todėl atsižvelgiant į tai, jūs turite pateikti teisingą ir išsamią informaciją. 

9. TIKSLAS: Kliento tapatybės nustatymas, mokėjimo paslaugų teikimas (sąskaitos atidarymas, lėšų pervedimai, įmokų surinkimas ir kitos mokėjimo paslaugos), ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjo teisinių prievolių vykdymas.

9.1. Asmens duomenys tvarkomi šiuo tikslu vykdant teisės aktų reikalavimus, susijusius su:

9.1.1. kliento tapatybės nustatymu ir patikrinimu;

9.1.2. sutarčių su klientu sudarymu ir vykdymu ar siekiant imtis veiksmų kliento prašymu;

9.1.3. lėšų pervedimų vykdymu ir būtinos pagal teisės aktus informacijos perdavimu kartu su mokėjimo pervedimu;

9.1.4. „pažink savo klientą“ reikalavimų įgyvendinimu;

9.1.5. klientų veiklos nuolatine ir periodine stebėsena;

9.1.6. rizikos vertinimu;

9.1.7. kliento duomenų atnaujinimu, siekiant užtikrinti jų teisingumą;

9.1.8. galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, sukčiavimo prevencija, tokios veiklos nustatymo, tyrimo ir informavimo apie galimą tokią veiklą, klientui taikomų finansinių sankcijų arba dalyvavimo politikoje nustatymu;

9.1.9. tinkamo rizikos ir organizacijos valdymo užtikrinimu.

9.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys ir dokumento kopija, veido nuotrauka, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, pilietybė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, darbinė veikla, užimamos viešosios pareigos, kiti taikomuose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose reikalaujami duomenys.

9.3. Šie asmens duomenys renkami ir tvarkomi, remiantis mokėjimo paslaugų teikėjui nustatyta teisine prievole, t.y. Mokėjimų įstatymu, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymu,Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais ir kitais taikytinais teisės aktais ir yra būtini sąskaitai atidaryti ir (ar) mokėjimo paslaugai suteikti.

9.4. Duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Šie asmens duomenys privalo būti saugojami 8 (aštuonis) metus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių įstatymų pagrindu. Dar 2 (dvejus) metus šie duomenys saugojami, vadovaujantis Paysera teisėtų interesų pagrindu, atsižvelgiant į bendrąjį ieškinio senaties terminą.

9.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, duomenys iš kredito ir kitų finansų įstaigų ar jų padalinių, valstybinių ar nevalstybinių registrų, asmens dokumentų duomenų tikrinimo bazių (Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės ir kitų tarptautinių bazių), įgaliojimų tikrinimo registrų (Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro ir kitų bazių), Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, Gyventojų registro, kitų duomenų bazių, iš įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, Lietuvoje UAB „Creditinfo Lietuva“ ar kitų), iš įmonių, tvarkančių tarptautinių sankcijų registrus, teisėsaugos institucijų, antstolių, iš juridinių asmenų (kai esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, tikrasis naudos gavėjas, kontrahentas), iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia ar kuriuos mes pasitelkiame, teikdami paslaugas, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su mūsų sistema, kitų asmenų.

9.6. Duomenų gavėjų grupės: priežiūros institucijos, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos,  valstybinės mokesčių administravimo institucijos, Paysera mokėjimo paslaugų tarpininkai ar partneriai (jei operacija, atliekama, naudojantis jų paslaugomis), mokėjimo pervedimo lėšų gavėjai, gaunantys informaciją mokėjimo išrašuose kartu su mokėjimo pervedimo lėšomis, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai ir korespondentai, dalyviai ir (arba) šalys, susijusios su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatai, antstoliai, auditoriai, kiti asmenys, sutikimo, teisėto intereso ar sutarties su Paysera pagrindu.

10. TIKSLAS: Įsiskolinimų valdymas.

10.1. Asmens duomenys, šiuo tikslu tvarkomi siekiant valdyti ir atgauti skolas, pareikšti pretenzijas, reikalavimus, ieškinius ir kitus dokumentus, pateikti dokumentus skolos išieškojimo vykdymui.

10.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, kiti duomenys, jei jie susiję su skolos susidarymo aplinkybėmis.

10.3. Duomenų saugojimo terminas: paaiškėjus skolai, taikomas 10 (dešimt) metų nuo skolos susidarymo dienos terminas, o pradėjus ieškinines procedūras, terminas pratęsiamas iki skolos grąžinimo ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po grąžinimo. Duomenų saugojimo terminas grindžiamas LR Civiliniame kodekse nustatytais ieškinio senaties terminais.

10.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, valstybiniai ar nevalstybiniai registrai, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, Lietuvoje UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kitų), kiti asmenys.

10.5. Duomenų gavėjų grupės: įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, advokatai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, valstybinės mokesčių administravimo institucijos, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, kiti teisėtą interesą turinys subjektai.

10.6. Atkreipiame dėmesį, kad atsiradus jūsų įsiskolinimui Paysera ir jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Paysera turi teisę teikti turimą informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, įmonėms, valdančioms skolininkų duomenų bazes (kaip pavyzdžiui Lietuvoje kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“*), taip pat skolų išieškojimo bendrovėms. Su savo kredito istorija jūs galite susipažinti kreipdamiesi tiesiogiai į kreditų biurą.

11. TIKSLAS: Santykių su klientais palaikymas ir administravimas, ginčų prevencija ir įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas), dalykinių santykių korespondencija su klientu.

11.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant:

11.1.1. palaikyti dalykinius santykius ir vykdyti komunikaciją su klientu;

11.1.2. apsaugoti kliento ir (arba) Paysera interesus;

11.1.3. vykdyti ginčų prevenciją, pateikti dalykinės komunikacijos su klientu įrodymus (pokalbių įrašymas, korespondencija);

11.1.4. vykdyti Paysera teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą ir užtikrinimą;

11.1.5. kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų kliento prašymu ar vykdant teisinę pareigą.

11.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, telefoninių pokalbių įrašai, korespondencijos su klientu įrašai.

11.3. Duomenų saugojimo terminas: 5 (penki) metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 (dviem) metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. Toks duomenų saugojimo terminas privalomas pagal pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją  reglamentuojančius teisės aktus.

11.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

11.5. Duomenų gavėjai: priežiūros institucijos, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, kiti teisėtą interesą turinys subjektai, kiti subjektai pagal sutartį su Paysera.

12. TIKSLAS: Kreditingumo vertinimas, kredito rizikos valdymas ir automatinis sprendimų priėmimas.

12.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant įvertinti klientų kreditingumą, valdyti kredito riziką, vykdyti reikalavimus, susijusius su veiklos rizikos valdymu ir kapitalo pakankamumu, kad Paysera galėtų pasiūlyti suteikti finansavimą.

12.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, kliento lėšų likutis sąskaitoje, finansiniai įsipareigojimai, kredito ir mokėjimų istorija, duomenys apie pajamas, išsilavinimą, darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, turimą turtą, duomenys apie šeimą, kredito reitingas, kita informacija.

12.3. Duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos.

12.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, iš kredito ir kitų finansų įstaigų ar jų padalinių, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų, iš įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, Lietuvoje UAB „Creditinfo Lietuva“ ar kitų), iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis, iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan., iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie Paysera pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

12.5. Duomenų gavėjai: kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos ar paslaugų teikėjai, padedantys įvertinti kreditingumą, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.

12.6. Siekiant sudaryti ar pasiūlyti sudaryti su Jumis finansavimo sutartį bei suteikti Jums paslaugas, Paysera tam tikrais atvejais taiko automatizuotu Jūsų asmens duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimo priėmimą. Šiuo atveju sistema nustatytu algoritmu tikrina Jūsų kreditingumą ir įvertina, ar paslauga gali būti suteikta. Jei automatizuotu būdu priimtas sprendimas yra neigiamas, klientui pateikus daugiau duomenų, jis gali būti pakeistas. Paysera imasi reikiamų priemonių, kad būtų apsaugotos Jūsų teisės ir laisvės bei teisėti interesai. Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo nuomonę, užginčyti automatizuotu būdu priimtą sprendimą. Jūs turite teisę nesutikti su automatizuoto sprendimo priėmimu kreipiantis tiesiogiai į Paysera.

13. TIKSLAS: Paysera ir kliento interesų apsauga ir gynimas (vaizdo stebėjimas Paysera patalpose).

13.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant užtikrinti Paysera ir (arba) kliento saugumą, ginti kliento ir (arba) jo atstovo gyvybę ir sveikatą bei kitas Paysera ir kliento teises (vaizdo stebėjimas Paysera patalpose ir įrašymas), siekiant teisėto intereso apsaugoti Paysera klientus, darbuotojus, lankytojus bei jų ir Paysera turtą.

13.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vaizdo įrašo duomenys Paysera valdomose patalpose.

13.3. Prieš įeidami į Paysera patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, Jūs esate informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.

13.4. Duomenų saugojimo terminas: 1 (vieneri) metai.

13.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, kuris apsilanko vaizdo kameromis stebimose Paysera patalpose ir patenka į vaizdo stebėjimo lauką, iš vaizdo kameros.

13.6. Duomenų gavėjai: teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, advokatai (tik pasikėsinimo atveju).

14. Kliento informavimas apie paslaugas. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie Paysera teikiamas paslaugas, jų kainas, specifiką, su klientu sudarytų sutarčių ir pan. pasikeitimus, Paysera sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui.

14.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

14.2. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su klientu sudarytą Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį ir (ar) jos priedus, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

14.3. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos.

14.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

14.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

15. Tiesioginė rinkodara. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie Paysera teikiamas paslaugas.

15.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

15.2. Šiuo dokumentu jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas Paysera apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu pagalba@paysera.lt. Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

15.3. Duomenų saugojimo terminas: iki dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.

15.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

15.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.

16. Statistinė analizė. Pirmiau nurodytais tikslais surinkti jūsų asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, asmens tapatybės dokumentus bei jų duomenis, tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Paysera. Tačiau Paysera gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

17. Paslaugų tobulinimas. Visais aukščiau nurodytais tikslais surinkti duomenys gali būti naudojami siekiant tobulinti technines ir organizacines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujas Paysera paslaugas, didinti pasitenkinimą esamomis paslaugomis, testuojant ir tobulinant technines priemones bei IT infrastruktūrą.

18. Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas. Visais aukščiau nurodytais tikslais surinkti duomenys gali būti naudojami siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui privatumo ir  informacijos saugumo užtikrinimo tikslais.

19. Asmens duomenų tvarkymui Paysera gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras pagalbines  funkcijas (pavyzdžiui, duomenų centrai, prieglobos, debesijos, sistemų administravimo, sistemų tobulinimo, programinės įrangos kūrimo, teikimo, palaikymo, tobulinimo ir vystymo, klientų aptarnavimo centrų, rinkodaros paslaugų, ryšio paslaugų, konsultacijų, darbuotojų laikinojo įdarbinimo  ar panašios paslaugos).  Tokiais atvejais Paysera imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Paysera nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat Paysera užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

20. Šioje Politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiais su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.

21. Sutinku, kad aukščiau minėti mano duomenys būtų teikiami ir gaunami per Paysera ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Paysera yra sudaręs asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Geografinė tvarkymo teritorija

22. Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

23. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir (pavyzdžiui, kuomet jūsų mokėjimo pervedimas vykdomas į trečiąją šalį arba mokėjimo įvykdymui pasitelkiamas trečiosios šalies partneris (korespondentas)) vykdymui arba klientas davė sutikimą. Visais šiais atvejais sieksime, kad būtų užtikrintos tinkamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės.

Profiliavimas

24. Paysera vykdomas profiliavimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant teisės aktų nustatytų tikslų, susijusių su rizikos valdymu ir nuolatine bei periodine sandorių stebėsena, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui; toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Paysera teisinės pareigos vykdymu.

25. Tiesioginės rinkodaros bei statistinės analizės tikslu, profiliavimas gali būti vykdomas pasinaudojant Matomo, Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

26. Nepilnametis asmuo iki 14 (keturiolikos) metų, siekdamas naudoti Paysera mokėjimo paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Slapukų politika

27. Šiame tinklalapyje Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Paysera naudoja tik būtinuosius slapukus, kurie asmens įrenginyje naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat asmens prieigos prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos palengvinimui.

28. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

29. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Tikslas
PHPSESSID Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
SWIFT_visitor 6 paros Veikimui
SWIIFT_client 6 paros Veikimui
SWIFT_visitorsession Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
SWIFT_sessionid80 Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
SWIFT_sessionid40 Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
JSESSIONID Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
XSRF-TOKEN Kol aktyvi „web“ sesija Veikimui
my_language 1 metai arba kol klientas nepasikeičia kalbos Naudotojo sąsajos gerinimui
user_token Kol aktyvi „web“ sesija arba kol naudotojas neatsijungs nuo sistemos Veikimui
__cfduid 29 dienos Veikimui
CookieConsent 1 metai Veikimui
plshk Nenustatyta Veikimui
sc 1 metai Veikimui

Jūsų teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą

30. Jūs turite šias teises:

30.1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS: gauti informaciją apie tai, ar Paysera tvarko jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti Paysera tvarkomais jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš Paysera savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Paysera, gavus Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų. Plačiau apie teisę susipažinti su duomenimis ir jos procedūrą;

30.2. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS: jei Paysera tvarkomi jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į Paysera raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą;

30.3. TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Paysera asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Paysera išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento tapatybės nustatymą, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį;

30.4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis;

30.5. TEISĖ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

30.6. dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;

30.7. dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną;

30.8. kitas teisės aktų nustatytas teises.

31. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: pagalba@paysera.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai

32. Paysera nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Paysera rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Paysera priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Logotipų naudojimas

33. Klientas, besinaudojantis Paysera paslaugomis verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir (ar) logotipas gali būti naudojamas Paysera tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui, Paysera nurodant, kad Klientas naudojasi Paysera teikiamomis paslaugomis).

Informacijos saugumo užtikrinimas

34. Paysera tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Paysera naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

35. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

* – UAB „Creditinfo Lietuva (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, kurios tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys įprastai tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo)

Archyvas

Privatumo politika (versija iki 2020.07.20)

Privatumo politika (versija iki 2020.04.17)

Privatumo politika (versija iki 2019.09.16)