Pdf
Grįžti į turinį

Atnaujinta: 2020.07.20

Bendro duomenų valdymo susitarimas

Kas yra bendri duomenų valdytojai?

Paysera tinko bendro duomenų valdymo susitarimas (toliau – Susitarimas) yra sudaromas tarp Paysera Ltd (toliau – Koordinatorius) ir kitų Paysera tinklo dalyvių (toliau – Partneriai). Partnerių sąrašas yra kintantis ir pateikiamas čia. Šiuo Susitarimu Koordinatorius ir Partneriai be kita ko susitaria kartu tvarkyti Paysera klientų Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektai teikia Koordinatoriui ir (ar) Partneriaims, kai kreipiasi dėl Paysera paslaugų (toliau— Asmens duomenys).

Koks yra šio Susitarimo tikslas?

Šis Susitarimas sudaromas siekiant užtikrinti duomenų apsaugos teisės aktų, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau — BDAR), laikymąsi. Koordinatorius ir Partneriai, kartu naudodamiesi Paysera sistema, turi prieigą prie Paysera tinklo klientų asmens duomenų, tvarkomų Paysera sistemoje, kuria Partneriai naudojasi „kaip yra“ (angl. „as is“) pagrindu. Asmens duomenys yra prieinami Koordinatoriui ir Partneriams reguliariai, siekiant užtikrinti tinkamą Paysera paslaugų teikimą ir tinkamą Koordinatoriaus ir Partnerių įsipareigojimų, nustatytų tarpusavio susitarimais dėl Paysera sistemos naudojimo ir Paysera paslaugų teikimo, vykdymą. Koordinatorius ir Partneriai susitarė, kad jie yra Bendri duomenų valdytojai, kaip aprašyta BDAR 26 str., kadangi Koordinatorius ir Partneriai kartu nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Kodėl bendri duomenų valdytojai tvarko Asmens duomenis?

Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant garantuoti veiksmingą šių Paysera paslaugų teikimą:

 • Registracija Paysera sistemoje, mokėjimo sąskaitos atidarymas;
 • Principo „Pažink savo klientą“ ir deramo klientų patikrinimo įgyvendinimas;
 • Pinigų plovimo ir (ar) terorizmo finansavimo prevencija;
 • Mokėjimo paslaugų teikimas;
 • Informacijos platinimas Paysera klientams;
 • Mokėjimo kortelių platinimas ir administravimas;
 • Registracija Paysera Tickets sistemoje, klientų tapatybės nustatymas;
 • Bilietų pirkimų proceso valdymas;
 • Konfidencialių duomenų saugumo, informacijos vientisumo, turto prieinamumo ir apsaugos nuo pažeidimų, duomenų vagysčių, kenkėjiškos programinės įrangos, kuri gali turėti neigiamą poveikį įmonės turtui, užtikrinimas.
 • SMS žinučių siuntimas internetu ir statistinės informacijos tvarkymas;
 • Mobilaus telefono numerio susiejimas su IBAN sąskaita ir mokėjimo paslaugų teikimas;
 • Paysera klientų aptarnavimas ir kokybės užtikrinimas;
 • Tiesioginė rinkodara;
 • Statistinės informacijos rinkimas ir tvarkymas;
 • Mokėjimų kortelių susiejimas su Paysera mobiliąją programėlę;
 • Kredito reitingo vertinimas, kredito rizikos valdymas ir automatinis sprendimų priėmimas.

Koordinatorius ir Partneriai kartu tvarko Paysera klientų asmens duomenis tiesiogiai susijusius minėtų tikslų įgyvendinimu. Paysera klientų asmens duomenys negali būti tvarkomi kitais nei nurodyti tikslais.

Kokios yra Duomenų subjektų teisės pagal šį Susitarimą?

Nepaisant skirtingų Koordinatoriaus ir Partnerių veiklai taikomų nacionalinių reguliavimų, šie susitarė Paysera klientams užtikrinti šias Duomenų subjekto teises:

 1. Koordinatorius privalo pateikti Duomenų subjektui jo Asmens duomenų, laikomų Paysera sistemoje, kopiją, kaip to reikalauja BDAR 15 str. (Teisė susipažinti su duomenimis).
 2. Duomenų subjektas gali prašyti ištaisyti bendro duomenų valdytojo turimus netikslius Asmens duomenis, kaip to reikalauja BDAR 16 str. (Teisė reikalauti ištaisyti duomenis). Duomenis turi ištaisyti Koordinatorius.
 3. Duomenų subjektas gali prašyti ištrinti bendro duomenų valdytojo turimus duomenis pagal BDAR 17 str. (Teisė reikalauti ištrinti duomenis). Koordinatorius privalo ištrinti duomenis (išskyrus tuos duomenis, kurie turi būti saugomi pagal Partneriams ir (ar) Koordinatoriui taikomą valstybinį reguliavimą) ir informuoti apie tai kitus Partnerius.
 4. Koordinatorius privalo nagrinėti prašymus apriboti duomenų tvarkymą vadovaujantis BDAR 18 str. (Teisė apriboti duomenų tvarkymą) ir, jei toks prašymas yra tenkinamas, informuoti apie tai Partnerius. Atvejais, kai toks prašymas yra susijęs su procesais pagal Susitarimą, kuriuos vykdo tik Partneriai, arba duomenimis, kuriuos saugo tik Partneriai, atitinkamas prašymas turi būti nukreipiamas tiesiogiai šiems Partneriams.
 5. Koordinatorius nagrinėja visus prašymus dėl duomenų perkėlimo vadovaujantis BDAR 20 str. (Teisė į duomenų perkeliamumą). Tuo atveju, kai prašymas yra susijęs su procesais, kuriuos vykdo tik Partneriai, arba duomenimis, kuriuos saugo tik Partneriai, atitinkamas prašymas turi būti nukreipiamas tiesiogiai šiems Partneriais.

Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu, kaip tai aprašyta BDAR 26 str. 3 p. Koordinatorius ir Partneriai Duomenų subjektui pateikia informaciją, kurios reikalaujama pagal BDAR 13 ir 14 str., pateikiant pranešimą savo interneto svetainėse.

Pagal kurios šalies įstatymus yra vykdomas bendras duomenų valdymas?

Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Priežiūros institucija, turinti kompetenciją veikti kaip vadovaujanti priežiūros institucija, yra Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Atkreipkite dėmesį, kad Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas arba papildytas be jokio išankstinio Duomenų subjektų perspėjimo, todėl šiame puslapyje visada gali patikrinti informaciją apie naujausią ir aktualų Susitarimą.

Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys renkami iš duomenų subjekto:

 1. Jūsų asmens duomenų bendri valdytojai yra Koordinatorius ir Partneriai, kurių aktualus sąrašas pateikiamas čia.
 2. Į Koordinatoriaus paskirtą duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis: el. paštu: dpo@paysera.com ir (ar) paštu, adresu 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY. Kontaktinis asmuo susisiekimui su Partneriu: dpo@paysera.lt
 3. Jūsų duomenys turi būti tvarkomi Paysera sistemos palaikymo ir aptarnavimo tikslais bei siekiant užtikrinti sklandų Paysera paslaugų teikimą. Papildoma informacija skelbiama Paysera Privatumo politikoje. Jei sudarysite sutartį su Partneriu, Koordinatorius tvarkys jūsų duomenis tuo pat metu teikdamas paslaugas Partneriui. Jūsų duomenys turi būti pasiekiami Partneriui, kuris teikia jums Paysera paslaugas. Jūsų informacija taip pat turi būti prieinama visiems kitiems Partneriams, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę Paysera sistemoje. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų paslaugos teikimo sutartis, sudaryta su Partneriu.
 4. Duomenų tvarkymas vyksta Koordinatoriaus ir bet kurių Partnerių, su kuriais jūs sudarote paslaugų teikimo sutartį, biuruose.
 5. Koordinatorius gali perduoti jūsų Asmens duomenis kitoms organizacijoms, kurias apima Paysera tinklas. Tokie perdavimai paprastai reikalingi užtikrinant Paysera paslaugų teikimą. Tikslus tokių perdavimų pobūdis ir tikslai pateikiami Koordinatoriaus interneto svetainėje.
 6. Jūsų duomenys gali būti perduodami trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai. BDAR 46 ar 47 str. ar 49 str. 1 d. nurodytų asmens duomenų perdavimo atvejais bus imtasi atitinkamų reikiamų apsaugos priemonių.

Pagal BDAR 14 str., šią informaciją privalo turėti visos organizacijos, iš kurių Koordinatorius ir Partneriai gavo Asmens duomenis, kurie nebuvo pateikti tiesiogiai Duomenų subjekto.

Detalią informaciją apie renkamus Asmens duomenis, Asmens duomenų rinkimo tikslus, šių Asmens duomenų tiekėjus, pagrindines gavėjų grupes, saugojimo terminus ir kitas sąlygas rasite Paysera ir (ar) Partnerių Privatumo politikose.

Su Paysera privatumo politika galite susipažinti čia.

Archyvas

Bendro duomenų valdymo susitarimo versija iki 2020.07.20