Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2016-01-20

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika yra Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties Priedas, kuris įsigalioja kartu su Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi. 

2. Paysera gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. 

3. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Ši Privatumo politika nėra taikoma kitiems internetiniams ar neinternetiniams Paysera tinklalapiams, produktams ar paslaugoms. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.

Asmens duomenų tvarkymas

4. Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos Paysera gauna tiesiogiai iš Kliento ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Paysera tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų. 

5. Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje Paysera siūlomomis paslaugomis, Paysera prašo pateikti Kliento el. pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą bei kitą informaciją (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis siekia naudotis Klientas).

6. Paprastai Paysera tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė; el. pašto adresas; mobilaus telefono Nr., asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; gimimo data; atvaizdas; adresas; parašas; IP adresas; bet kokia kita informacija, kurią pateiksite Paysera. 

7. Duomenys, kuriuos Klientas pateikia, yra tvarkomi šiais tikslais: nustatyti tapatybę; patikrinti asmens duomenų teisingumą; įvairių sutarčių sudarymas, vykdymas, kontrolė; nustatyti ir užkirsti kelią pinigų plovimui ar bet kokiai kitai nesąžiningai nusikalstamai veikai ir kt. 

8. Šiame tinklalapyje Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti. 

9. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Paysera stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Paysera teikiamas paslaugas. 

10. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro Kliento asmens duomenis, be Kliento sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Kliento informacija. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas. 

11. Šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra Paysera, kaip ji apibrėžta Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje.

Prieiga prie asmens duomenų, jų pataisymas ir nesutikimas

12. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų. 

13. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti.

14. Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: pagalba@paysera.lt. Prašyme Klientas turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą.

Asmens duomenų tvarkymas Kliento informavimo tikslais

15. Asmens duomenų subjektas, registruodamasis Sistemoje sutinka, kad jo duomenis Paysera tvarkytų informavimo tikslais, t. y. pranešimų apie Klientui teikiamų paslaugų, jų kainų, specifikos, su Klientu sudarytų sutarčių, ir pan. pasikeitimus, Paysera sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui. 

Trečiųjų asmenų tinklalapiai

16. Paysera nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Paysera rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Paysera priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Logotipų naudojimas

17. Paysera suteikia galimybę Klientui, besinaudojančiam Paysera paslaugomis savo verslo ir profesinių interesų tenkinimui nemokamai Sutarties galiojimo laikotarpiu rodyti Kliento ir jo teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių aprašymus Sistemoje (jei tai neprieštarauja taikytiniems įstatymams). Tokį aprašymą ir/ar logotipą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos arba jo nereklamuoti, nenurodant tokio pašalinimo ar nerodymo priežasčių. 

18. Klientas, besinaudojantis Paysera paslaugomis verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir/ar logotipas gali būti naudojamas Paysera tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui Paysera nurodant, kad Klientas naudojasi Paysera teikiamomis paslaugomis).

Informacijos saugumo užtikrinimas

19. Paysera tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Paysera naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

20. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose. 

21. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.paysera.lt