Pdf
Kthehu te permbajtja

Të vlefshme nga: 1 Gushti, 2023

Termat dhe kushtet e llogarisë së kartelës së pagesave Paysera Visa për klientët e biznesit

Këto Terme dhe Kushte aplikohen në llogarinë tuaj të kartelës së pagesave Paysera Visa dhe kartelën e pagesave Paysera Visa. Ju lutemi lexoni ato me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Termeve dhe Kushteve në çdo kohë nga brenda portalit të llogarisë suaj online duke u kyçur permes websitebank.paysera.com

Definicionet e perdorura në këto Terme dhe Kushte:

”Distributor” - pala e trete “Paysera LT”, UAB. Distributor i kartës së pagesës Visa, qe ju siguron akses elektronik në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Logoja/marka e Paysera në kartën e pagesës Visa përdoret vetëm për qëllime marketingu

"Ju" do të thotë mbajtësi i llogarisë i përmendur që është përdoruesi i autorizuar i llogarisë Paysera dhe kartelës së pagesave Visa dhe çdo mbajtësi kartele shtesë.

"Ne" ose "jonë" do të thotë "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, e cila ju ofron shërbime të parave elektronike – llogari te kartës pagesave Visa dhe kartë pagese Visa. Llogaria e kartës së pagesës Visa hapet dhe fondet në të mbahen nga "Finansinės paslaugos "Contis". Distributori mund të transferojë fonde nga llogaria juaj Paysera për të mbuluar transaksionet që bëni me kartën tuaj të pagesës Visa.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të kontaktoni Mbështetjen e Klientit duke:

 • Numri i telefonit: +383 38 607 607
 • Email: support@paysera-ks.com
 • Online: Hyni në llogarinë tuaj Paysera në www.paysera-ks.com dhe klikoni tek Mesazhet> Shkruani një mesazh;
 • Aplikacioni mobil: klikoni në Profili > Kontakto mbështetjennë aplikacionin tuaj Paysera Mobile dhe na dërgoni një mesazh;
 • Posta: Paysera Kosova, Prishtinë, Perandori Justinian, No 132.

Lëshuesi i kartelës suaj të pagesës Visa dhe ofruesi i llogarisë tuaj të kartelës së pagesës Visa është "Finansinės paslaugos “Contis”, UAB, kodi i kompanisë 304406236, i regjistruar në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë, me seli qendrore në Gedimino pr.20, Vilnius, Lituani, zotërues i licencës së institucionit të parasë elektronike nr. Lituani, telefoni: +370 800 50 500. Mund të gjeni më shumë informacion rreth Bankës së Lituanisë në https://www.lb.lt/en. Kartela juaj e pagesës Visa shpërndahet nga “Paysera LT”, UAB.

1. Çfarë është një llogari dhe kartelë e pagesave Paysera Visa për klientë juridik?

Një llogari e kartelës së pagesave Paysera për klientë juridik është një llogari parash elektronike nga e cila mund të bëni dhe të merrni pagesa.

Një kartelë pagese Visa Business është një kartelë pagese Visa që mund të përdoret në mbarë botën kudo ku pranohen kartelat Visa. Mund të përdoret në internet, në dyqane, përmes telefonit ose për të tërhequr para nga një ATM.

Një kartelë pagese Visa Business mund të përdoret vetëm për të paguar me para të deponuara paraprakisht, prandaj sigurohuni që të keni një bilanc të mjaftueshëm në llogarinë tuaj të karteës së pagesës Visa Business përpara se të bëni ndonjë transfer ose të paguani me kartelën tuaj. Fondet e mbajtura në një llogari kartele pagese Visa Business nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2. Kush mund të aplikojë për një llogari dhe kartelë te pagesave Paysera Visa Business?

Llogaria e kartës së pagesës së vizës dhe karta për klientët e biznesit u lëshohen banorëve të ZEE-së që janë të paktën 18 vjeç. Mund të aplikoni vetëm nëse jeni klient i Distributorit (Ju keni një llogari Paysera, keni përmbushur procedurat e kujdesit të duhur të klientit të kërkuara nga distributori dhe keni konfirmuar identitetin tuaj). Për të hapur një llogari, duhet të jepni adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit mobil në mënyrë që Distributori të mund te ju kontaktojë. Mund të hapen maksimumi katër llogari për një person privat dhe maksimumi njëzet llogari mund të hapen për një person juridik për nje adresë banimi

3. A mund të porosis një kartë shtesë pagese Visa Business në llogarinë time për dikë tjetër?

Mund të kërkoni një kartelë shtesë pagese Visa Business për një mbajtës karte shtesë dhe mund te ju ngarkohet një tarifë siç detajohet në tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33). Mbajtësi i kartës shtesë duhet të jetë së paku 14 vjeç. Duke kërkuar një kartë shtesë për një person tjetër, ju pranoni që ne t'i lëshojmë një kartelë dhe që ai të autorizojë transaksionet në emrin tuaj. Mbajtësi shtesë i kartelës Visa Business ndan bilancin dhe limitet në llogarinë e kartelës së pagesave Visa Business.

Ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha transaksionet e kryera nga çdo mbajtës i kartelës shtesë dhe se ju do të jeni përgjegjës për përdorimin e kartelës shtesë dhe për çdo tarifë dhe tarifë të aplikueshme që mund të ketë mbajtësi i kartelës shtesë.

4. Si mund të aplikoj për llogarinë e kartelës së debitit Paysera Visa Business?

Mund të aplikoni përmes bank.paysera.comose aplikacionit mobil.

Para se të hapim një llogari për ju dhe t'ju lëshojmë një kartelë, shpërndarësi do të duhet të verifikojë identitetin tuaj. Mund t'ju kërkohet gjithashtu të konfirmoni adresën tuaj të banimit, të jepni dokumentet tuaja të identitetit, p.sh. një pasaportë, patentë shoferi, dokument kombëtar identifikimi, faturat e shërbimeve, deklarata të llogarisë bankare dhe dokumente të tjera për shpërndarësin. Shpërndarësit mund t'i duhet gjithashtu të kryejë kontrolle për ju në mënyrë elektronike.

Kur porositni kartelën tuaj Visa, duhet të keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj Paysera për të mbuluar shpenzimet e lëshimit te kartës, dorëzimit dhe tarifat e administrimit të një muaji. Nëse gjendja në llogarinë tuaj Paysera është e pamjaftueshme, nuk do të mund të porosisni kartelën(at)
Tarifat e lëshimit dhe dorëzimit të kartelës zbriten automatikisht kur porosisni dhe një tarifë mujore e mirëmbajtjes së kartelës zbritet në momentin e aktivizimit të kartelës.

Kartela Visa dorëzohet në adresën tuaj brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga porosia juaj. Nëse nuk e merrni kartelën tuaj Visa brenda një muaji kalendarik, duhet të njoftoni distributorin.

Nëse konstatohet se ju nuk e keni marrë kartelën tuaj Visa pa fajin tuaj, kartela që ju keni pranuar do të bllokohet përgjithmonë dhe do t'ju bëhet një kartelë e re dhe do t'ju dërgohet falas. Nëse nuk merrni një kartelë të dytë, do të mund ta merrni kartelën e re nga Qendra e Shërbimit të Klientit të Distributorit.

5. Si të aktiviztoj kartelën time Visa?

Kur të merrni kartelën tuaj të re Visa, duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në pjesën e pasme të kartelës.

Më pas duhet të aktivizoni kartelën tuaj Visa. Ju mund ta bëni këtë duke u kyçur në llogarinë tuaj të kartelës Visa në adresënbank.paysera.com ose nëpërmjet aplikacionit mobil të shpërndarësit.

Duhet të merrni gjithashtu një kod PIN për të kryer pagesa dhe për të tërhequr para në ATM. Do ta zbuloni kodin tuaj PIN kur të aktivizoni kartelën tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin mobil në seksionin e menaxhimit të kartelës.

Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni këto Terme dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Paysera te Marrëveshjes së Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave për Klientët e Biznesit dhe Shtojca "Instrumentet e Pagesave" zbatohen gjithashtu për ju.

Kartela juaj e pagesës Visa duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj ose do të bllokohet automatikisht dhe llogaria juaj e karteles mund të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartelë për dikë tjetër, është përgjegjësia juaj t'i jepni atij informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartën dhe për të marrë PIN kodin.Nëse ata fillojnë të përdorin kartelën, distributori do ta marrë këtë si konfirmim që ju i keni komunikuar këto Kushte dhe Terme dhe se ata i kanë pranuar ato.

Në rast se zarfi është dëmtuar ose lindin dyshime se karta mund të jetë nxjerrë nga zarfi, ju nuk do ta aktivizoni kartën e marrë me postë, do të informoni shpërndarësin për këtë (brenda 24 orësh) dhe do ta ktheni zarfin me kartën te distributori.

6. Si mund të ndryshoj PIN ?

PIN kodin mund ta ndryshoni në ATM-të që ofrojnë këtë shërbim, shikoni https://www.visa.com/atmlocator për një listë ATM-esh që ofrojnë këtë shërbim. Mund të merrni një rikujtues PIN-i në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit në bank.paysera.com.

7. Si të rimbush llogarinë time të kartelës së pagesës Visa?

Mund të transferoni fonde në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u kyçur në llogarinë tuaj në bank.paysera.com .

Koha e nevojshme për të kredituar fondet në llogarinë tuaj të kartelës së pagesës Visa do të varet nga mënyra e përdorur e deponimit. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj me një transfer të bilancit nga një kartelë krediti. Mund të paguani vetëm në fonde deri në gjendjen maksimale të llogarisë suaj.

Për pagesat në llogarinë tuaj mund të aplikohet një tarifë, ju lutemi referojuni tabelës Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33). Për llogarinë dhe kartelën tuaj zbatohen disa limite maksimale dhe maksimale dhe kërkesa per perdorim; kufizime dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë një pagesë në llogarinë tuaj nëse dyshojmë se mund të ketë lidhje me aktivitete të paligjshme ose në rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa dhe gati për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur ne vonojmë që fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur na duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Nëse një mbipagesë është bërë gabimisht në llogarinë tuaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të kemi të drejtë të debitojmë mbipagesën nga llogaria juaj.

8. Çfarë transaksionesh mund të bëj?

Mund të përdorni kartelën tuaj të pagesës Visa Business për të autorizuar transaksionet e mëposhtme për tregtarët që pranojnë pagesa me kartele pagese Visa:

 • Pagesat me kartelë me çip dhe PIN duke futur një kartelë pagese Visa Business në terminal dhe duke vendosur kodin PIN;
 • Pagesat me kartelë me shirit magnetiknë çdo pikë shitjeje ku çipi i kartelës dhe PIN nuk pranohen duke nënshkruar kuponin e shitjes;
 • Pagesat me kartelë pa kontakt duke vendosur një kartelë pagese Visa pranë një lexuesi të kartave pa kontakt;
 • Pagesat me kartelë në internet në dyqanet online duke ofruar detajet e kartës së pagesës tuaj Visa Business dhe çdo detaj tjetër sigurie, si p.sh. detajet e hyrjes në kodin tuaj të sigurisë siç kërkohet nga dyqani online;
 • Pagesat me postë ose me telefon duke ofruar detajet e kartelës Visa sipas kërkesës nga shitësi;
 • Tërheqjet e parave nga ATMduke futur një kartë pagese Visa Business në një ATM me logon e Visa, duke vendosur PIN kodin dhe duke ndjekur udhëzimet e ATM-it;
 • Pagesat me kuletën digjitale duke shtuar kartelë tuaj në kuletën Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur është e disponueshme) në telefonin tuaj mobil dhe duke e vendosur telefonin tuaj mobil pranë një lexuesi të kartelave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionin e kuletës digjitale në internet. Ju konfirmoni transaksionin e kuletës digjitale me protokollin e sigurisë së mobilit, i cili mund të përfshijë informacione biometrike si gjurmët e gishtave ose njohjen e fytyrës në mobil.

Ashtu si në rastin e kartelave të tjera të pagesës, ne nuk mund të garantojmë se një palë e tretë ose ATM do ta pranojë kartelën tuaj.

Mund t'ju kërkohet gjithashtu të vendosni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të konfirmuar një transaksion ose për të bërë ndryshime në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herë do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Pasi të konfirmohet transaksioni juaj, ne do të zbresim shumën e transaksionit tuaj nga fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Tarifat mund të zbriten në momentin e konfirmimit të transaksionit ose pasi transaksioni të jetë konfirmuar përmes sistemit Visa. Mund të shikoni një deklaratë të detajuar të çdo transaksioni, duke përfshirë tarifat, në llogarinë tuaj në bank.paysera.com ose në aplikacionin mobil të shpërndarësit.

Pasi të konfirmohet transaksioni, fondet do t'i transferohen tregtarit brenda 3 ditëve dhe bankës ose institucionit financiar në ditën e marrjes së konfirmimit ose në datën e mëvonshme të pagesës së transaksionit të specifikuar nga Ju. Fondet e transaksionit për transaksionet me kartelë do të kreditohen kur tregtari ose operatori i ATM-së të na japë udhëzime për transaksionin.

9. A mund të anuloj një transaksion?

Në përgjithësi, nuk mund të anuloni një transaksion që është konfirmuar tashmë. Megjithatë, ju keni mundësinë të anuloni një transaksion nëse transaksioni që keni konfirmuar do të ekzekutohet në të ardhmen (data e ardhshme). Megjithatë, nëse tregohet një datë specifike, nuk mund të anuloni një urdhërpagesë në fund të ditës së punës përpara datës së specifikuar të transaksionit.
Për të anuluar një konfirmim të përhershëm të një karte pagese Visa Business, duhet të njoftoni tregtarin përpara përfundimit të ditës së punës para ditës në të cilën duhej të ekzekutohej transaksioni dhe, nëse është e nevojshme, t'i siguroni shpërndarësit një kopje të njoftim.
Nëse anuloni një transaksion në përputhje me procedurat e përshkruara në këtë seksion, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të aplikojmë një tarifë anulimi (shih tabelën "Tarifat dhe Limitet" (Seksioni 33)).

10. A mund të paguaj për gjëra në nje valutë të huaj?

Valuta kryesore e kartës suaj të pagesës Visa është euro. Nëse kryeni një pagesë ose tërheqni para në dorë nga një bankomat në ndonjë valute tjetër, ne do ta konvertojmë shumën e transaksionit në euro me kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën e përpunimit të transaksionit. Data e përpunimit të transaksionit nuk eshte domosdoshmerisht e njëjta ditë me datën e transaksionit.

Nëse përdorni kartën tuaj, valuta kryesore e së cilës është euro për të paguar në një vend evropian, valuta kombëtare e të cilit nuk është euro, ofruesi juaj i shërbimit mund të tregojë kursin e zbatueshëm të këmbimit dhe shumën në euro, si dhe diferencën në përqindje midis normes se sistemit kartës dhe normes se Bankës Qendrore Evropiane (BQE)

Për secilin prej këtyre transaksioneve do të zbatohet një tarifë transaksioni ndërkombëtar (shih tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33)).

Kur shtoni fonde në llogarinë e kartelës së debitit Paysera Visa Business në një valute të ndryshme nga euro, valuta konvertohet automatikisht sipas kursit të këmbimit të valutes së distributorit, të vlefshëm në atë moment, i cili përditësohet dhe publikohet vazhdimisht nëwebsite-in e Paysera.

Çdo ndryshim në kursin e këmbimit të përdorur për konvertimin e transaksioneve të huaja do të bëhet menjëherë. Ju mund të gjeni kursin e këmbimit për një transaksion të bërë në një monedhë të ndryshme nga euro në një datë të caktuar këtu.

11. A ka ndonjë gjë që nuk mund të blej me kartën time të pagesës Visa Business?

Nuk mund ta përdorni kartën tuaj për qëllime të paligjshme. Gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të kufizuar transaksionesh të specifikuara. Ju lutemi shikoni nenin 9 të Marrëveshjes se Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për më shumë informacion.

12. Si të kontrolloj gjendjen e llogarisë sime të kartës së pagesës Visa Business?

Mund të kontrolloni në mënyrë të sigurt gjendjen e llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u kyçur në llogarinë tuaj nëWebsite i distributorit. Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi përfituesin e çdo transaksioni dhe një referencë që ju mundëson të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • shumën e transaksionit të treguar në monedhën në të cilën transaksioni është paguar ose debituar në llogari;;
 • shumën e tarifave për transaksionin;
 • kursi i këmbimit i përdorur në transaksionin e pagesës (aty ku është e aplikueshme); dhe
 • datën kur transaksioni është autorizuar në llogari..

Ky informacion është i qasshem gjatë gjithë kohës në llogarinë tuaj, disponohet pa pagesë dhe mund të ruhet dhe riprodhohet sipas nevojës. Deklaratat në letër janë të disponueshme sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shih tabelën Tarifat dhe Limitet në seksionin 33).

Përveç kësaj, mund t'ju kërkohet të vendosni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herëshe do të dërgohen në numrin e telefonit mobil të regjistruar në llogarinë tuaj.

13. Për sa kohë është e vlefshme karta e pagesës Visa Business?

Karta juaj e pagesës Visa Business është e vlefshme për 4 vjet. Pas datës së skadencës, nuk do të mund ta përdorni më kartën. Nëse karta juaj anulohet ose skadon, kjo marrëveshje do të ndërpritet dhe nuk do të rinovohet.

Pas skadimit të kartës(ve), një karte e re do të lëshohet automatikisht (me kusht që transaksionet e pagesave të jenë kryer me kartën dhe/ose përmes llogarisë Paysera brenda 90 ditëve përpara datës së skadimit), duke dërguar kartën(at) në adresën që keni treguar në Sistemin e distributorit.

Nëse dëshironi që karta(t) tuaja të reja të pagesës Visa të dorëzohen në një adresë tjetër, duhet ta tregoni këtë në llogarinë tuaj në sistemin e distributorit të paktën 30 ditë përpara datës së skadimit të kartës(ve) në përputhje me udhëzimet në sistemin e distributorit.

Për lëshimin dhe dorëzimin e një kartele(ve) të re tarifat standarte aplikohen, të cilat zbriten automatikisht nga llogaria juaj Paysera në momentin e rinovimit të kartelës.

14. A ka ndonjë limit shpenzimi në kartën dhe llogarinë e pagesës Visa Business?

Ju mund të shpenzoni vetëm deri në shumën e parave që keni në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Business. Limitet vlejnë edhe për tërheqjet e parave nga ATM-ët. Mund të zbatohen limite të tjera për shumën e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të bëni. Më shumë informacion mund të gjeni në tabelën "Tarifat dhe Limitet" (Seksioni 33) dhe në llogarinë tuaj.

Nëse për ndonjë arsye kryhet një transaksion me një bilanc të pamjaftueshëm në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Business, do të jeni të detyruar të na rimbursoni shumën e pamjaftueshme, përveç nëse kjo është për shkak të një gabimi nga ana e tregtarit të cilit ju eshte bërë pagesa.

Ne mund ta mbledhim këtë mungesë te fondeve nga çdo kartelë që keni me ne ose nga çdo para që hyn në llogarinë tuaj. Ne mund t'i anulojmë kartelat tuaja derisa të rikthehet bilanci negativ.

15. Çfarë duhet të bëj nëse llogaria ime është debituar me më shumë para sesa duhet ose është ngarkuar një tarifë komisioni për transaksione që nuk i njoh?

Nëse vendosni të kundërshtoni një transaksion që është bërë me kartën tuaj, fillimisht duhet të kontaktoni tregtarin, pasi kjo mund të jetë mënyra më e shpejtë për të zgjidhur problemin. Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni mosmarrëveshjen me tregtarin, ose nëse mosmarrëveshja lind nga ndonjë transaksion tjetër në llogarinë tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë distributorin, por më së voni brenda 13 muajve nga data në të cilën keni marrë dijeni për pagesat ose transaksionet e paautorizuarat ose te kryera në mënyrë të parregullt.

Kur informoni distributorin se nuk keni autorizuar një pagesë në përputhje me këto Terme dhe Kushte, se keni marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionet tuaja të sigurisë personale, që Karta juaj është ruajtur në mënyrë të sigurt, që nuk keni zbuluar PIN-in ose detajet e sigurisë për këdo dhe që nuk keni kryer ndonjë veprim të paligjshëm, me kërkesën tonë, distributori do të:

(a) ju kthej shumën e pagesës së paautorizuar; dhe

(b) rivendos gjendjen e llogarisë në gjendjen në të cilën do të ishte nëse nuk do të ishte bërë pagesa e paautorizuar.

Përveç këtyre detyrimeve, ne dhe distributori ynë nuk do të kemi asnjë përgjegjësi tjetër ndaj jush. Në rastet kur të dhënat e marrësit të dhëna nga ju janë të pasakta, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës, por ne do të përpiqemi maksimalisht të rikuperojmë fondet nga transaksioni i pagesës dhe distributori ynë do t'ju njoftojë rreth rezultatit.

Ju mund të keni të drejtë të kërkoni një rimbursim në lidhje me transaksionet ku: 

 • transaksioni nuk është autorizuar në përputhje me këto Terme dhe Kushte dhe ju keni kontaktuar distributorin jo më vonë se 13 muaj nga data në të cilën jeni vënë në dijeni për transaksionin e pagesës të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt;
 • ne jemi përgjegjës për çdo transaksion që nuk është ekzekutuar ose nuk është ekzekutuar siç duhet. Në rrethana të tilla, ne do t'ju rimbursojmë shumën e transaksionit të pagesës që nuk është kryer ose është ekzekutuar gabimisht dhe distributori do të rivendosë gjendjen e llogarisë së pagesës në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse nuk do të ishte kryer transaksioni i gabuar i pagesës. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë (a) çdo tarifë komisioni të drejtpërdrejtë për të cilën ju jeni përgjegjës dhe (b) çdo interes që ju jeni përgjegjës për të paguar si rezultat i transaksionit të pagesës të paekzekutuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt; ose
 • shuma e saktë nuk ishte specifikuar në momentin e autorizimit të transaksionit të para-miratuar dhe shuma e tarifuar është më e lartë se sa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme duke pasur parasysh modelet e mëparshme të shpenzimit të kartës dhe rrethanat e transaksionit. Ne do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës ose do të japim arsyet për refuzimin e rimbursimit të shumës së transaksionit të pagesës. Ne do të rimbursojmë ose japim arsyet për refuzimin e rimbursimit brenda 10 ditëve pune nga marrja e kërkesës për rimbursim ose, nëse është e aplikueshme, brenda 10 ditëve pune nga marrja e informacionit shtesë të kërkuar. Në këto rrethana, një kërkesë për rimbursim nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit është planifikuar të paktën 4 javë përpara datës së transaksionit, ose nëse kërkesa është bërë më shumë se 8 javë pasi shuma është zbritur nga llogaria juaj.

16. Po siguria?

Ju duhet t'i mbani të sigurta kartën tuaj dhe të dhënat e kyçjes, të mos ua zbuloni ato të tjerëve dhe të mos lejoni askënd tjetër t'i përdorë ato. Ju duhet të mbroni të dhënat tuaja të sigurisë në çdo kohë: kurrë mos ia zbuloni askujt PIN-in tuaj ose detajet e sigurisë dhe mos mbani informacionin tuaj PIN me kartën tuaj, sigurohuni që telefoni, kompjuteri ose tableti që përdorni për të hyrë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa kanë softuer legal te përditësuar dhe softuer antivirus, paguani me kartën tuaj të pagesës Visa vetem në faqet e internetit të besuara dhe mbani gjurmët e gjendjes së llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa. Nëse dyshoni se PIN-i juaj ose detajet e sigurisë janë aksesuar ose mund të aksesohen nga palë të treta, ju lutemi njoftoni menjëherë Shërbimin e Klientit të Distributorit. Detajet e sigurisë përfshijnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e përdorur për t'u identifikuar në llogarinë tuaj ose në ndonjë uebsajt tjetër ku ruhen informacionet e kartës ose të llogarisë suaj..

17. Po sikur karta ime e pagesës Visa Business të jetë humbur ose vjedhur, ose informacioni i llogarisë sime është bërë i ditur për të tjerët?

Nëse karta juaj e pagesës Visa Business është humbur ose vjedhur, ose nëse dyshoni se dikush tjetër mund të ketë marrë PIN-in tuaj ose detajet e sigurisë ose të ketë hyrë në llogarinë tuaj pa lejen tuaj, duhet të njoftoni menjëherë distributorin duke telefonuar Shërbimin e Klientit të Distributorit nga numri i telefonit i lidhur me llogarinë tuaj Paysera ose duke u kyçur në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose aplikacionin mobil. Thirrjet do t'i nënshtrohen tarifave standarde kombëtare. Përdorimi i kartës suaj do të pezullohet menjëherë dhe llogaria juaj e kartës së pagesës Visa do të bllokohet. Nëse më vonë e gjeni kartën tuaj pasi e raportoni të humbur, nuk mund ta përdorni më. Prisni kartën në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Me kërkesën tuaj drejtuar shpërndarësit për ta bërë këtë, dhe me sigurimin tuaj të informacionit dhe veprimet e tjera të kërkuara, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të hetojmë çdo transaksion të kontestuar dhe çdo keqpërdorim të kartës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimet tregojnë se ndonjë transaksion i diskutueshëm është autorizuar nga Ju, ose keni vepruar në mënyrë mashtruese ose me neglizhencë të madhe (për shembull duke mos mbajtur të sigurt kartën tuaj, informacionin e sigurisë ose PIN kodin ,ose duke mos na njoftuar pa vonesë kur jeni vënë në dijeni për humbjen, vjedhjen, përvetësimin ose përdorimin e paautorizuar të kartës ose llogarisë), atëherë ne nuk do të rimbursojmë shumën e transaksionit dhe Ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e shkaktuara për shkak të përdorimit të paautorizuar të kartës ose llogarisë.

Nëse hetimi zbulon se ju nuk keni vepruar me mashtrim ose me neglizhencë serioze, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh dhe distributorit tonë për çdo transaksion të paautorizuar do të kufizohet në një shumë prej 50 EUR dhe ne ose, me kërkesën tonë, distributori do t'jua kthejë paratë e transaksionit sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se fundi i ditës së ardhshme të punës pas ditës në të cilën kemi marrë njoftimin tuaj.

18. A mund ta bllokoni operacionin pa pëlqimin tim?

Ne, sipas gjykimit tonë ose me kërkesë të shpërndarësit, mund të refuzojmë të ekzekutojmë një transaksion në rastet e mëposhtme:

 • nëse jemi të shqetësuar për sigurinë e kartelës ose llogarisë suaj, ose dyshojmë se kartela ose llogaria juaj po përdoret në mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse nuk janë paguar fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj në kohën e një transaksioni për të mbuluar shumën e transaksionit dhe çdo tarifë të aplikueshme;
 • nëse ka një bilanc negativ në llogarinë tuaj;
 • nëse kemi arsye për të besuar se ju nuk po përdorni kartelën ose llogarinë në përputhje me këto Terme dhe Kushte;
 • nëse besojmë se një transaksion është potencialisht i dyshimtë ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion po bëhet me mashtrim); ose
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike ose të tjera) ose refuzimit për të përpunuar një transaksion nga tregtarët, përpunuesit e pagesave ose skemat e pagesave të tilla si Visa.

Nëse transaksioni refuzohet, distributori do t'ju njoftojë menjëherë dhe do t'ju informojë për arsyet, përveç nëse ligji në fuqi kërkon që arsyeja e refuzimit të transaksionit të mos zbulohet. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që posedojmë që mund të na ketë bërë të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Mbështetjen e klientit të distributorit.

Karta e pagesës Visa gjithashtu mund të bllokohet dhe pezullohet përgjithmonë nëse vendosni një PIN të pasaktë 3 (tri) herë radhazi në një ATM ose pikë shitje.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të pezullojë përkohësisht përdorimin e kartës për arsye të rëndësishme (përmirësimi ose puna e mirëmbajtjes, ndryshimi i softuerit, etj.).

19. A mund të anuloj llogarinë dhe kartën time të kartës së pagesës Visa Business?

Ju keni të drejtë të anuloni llogarinë tuaj të kartës dhe kartën e pagesës Visa brenda 14 ditëve nga data e hapjes së llogarisë pa asnjë penalitet. Në këtë rast, distributori do të rimbursojë tarifat e lëshimit të kartës të paguara nga ju. Nëse distributori bën shpenzime për porositjen e kartës në emrin tuaj, distributori do të ketë të drejtë të zbresë një tarifë për anulimin e kartës nga llogaria juaj. Ju gjithashtu mund ta anuloni kartën tuaj pas një periudhe prej 14 ditësh duke kontaktuar Qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit, përmes aplikacionit celular ose faqes së internetit, në të cilin rast do të zbatohen tarifat e përcaktuara në tabelën "Tarifat dhe Limitet" (Seksioni 33). Nëse e anuloni kartën, duhet ta ndani kartën në gjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha tarifat do të aplikohen deri në momentin e përfundimit të kontratës dhe çdo tarifë e paguar paraprakisht do të rimbursohet proporcionalisht. Nuk do të keni të drejtë për rimbursim të parave që keni shpenzuar tashmë për transaksione të autorizuara, në pritje ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartës ose llogarisë përpara se karta ose llogaria të anulohet ose të skadojë.

20. A mund të anulohet llogaria ime e kartelës së pagesave Paysera Visa Business?

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të anulojë llogarinë tuaj dhe të përfundojë këtë marrëveshje duke ju dhënë njoftim të paktën dy muaj përpara. Arsyet e mundshme për anulimin:

 • nëse kjo marrëveshje ose kartela juaj skadon;
 • nëse thyeni një pjesë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, ose e shkelni vazhdimisht marrëveshjen dhe nuk arrini ta zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse veproni në një mënyrë që është kërcënuese ose abuzive ndaj stafit tonë, ose ndonjërit prej përfaqësuesve tanë; ose
 • nëse nuk paguani tarifat ose tarifat që keni bërë ose nuk paguani ndonjë bilanc negativ në kartelën tuaj.

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të anulojë menjëherë kartën tuaj ose të bllokojë llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa nëse:

dyshojmë për përdorim të paautorizuar ose mashtrues të kartelës ose llogarisë suaj;
keni ndonjë shqetësim tjetër sigurie;
duhet ta bëjmë këtë për të respektuar ligjin;
nëse nuk paguani tarifat që keni bërë ose nuk paguani ndonjë bilanc negativ në kartelën tuaj; ose
ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit ose Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave.

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të kufizojë gjithashtu aksesin në kartën dhe/ose llogarinë tuaj nëse besojmë se këto mund të përdoren për pastrim parash ose financim terrorizmi, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale. Nëse na kërkohet të ndërmarrim këtë veprim, ne do të japim një shpjegim (ku është e mundur) se përse duhet të ndërmerret një veprim i tillë, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

Në rrethana të tilla,ju duhet të informoni distributorin për hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren në lidhje me gjendjen e llogarisë. Ju duhet ta bëni këtë brenda 3 muajve nga data e marrjes së njoftimit tonë per mbyllje.

21. A mund t'i kthej fondet që kam transferuar në llogarinë time?

Ju mund të shpenzoni gjendjen në llogarinë tuaj përmes shpenzimeve dhe tërheqjeve nga ATM, ose duke e transferuar atë përmes llogarisë tuaj. Shihni tabelën Tarifat dhe Limitet (seksioni 33) për tarifat që do të aplikoheshin.

Përndryshe, ju mund të kontaktoni Shërbimin e Klientit të Distributorit dhe të kërkoni një rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj, duke i informuar ata se karta juaj është shkatërruar nga prerja. Ne do të autorizojmë shpërndarësin të transferojë fondet në llogarinë tuaj pa pagesë, përveç nëse:

 • po kërkoni riblerjen përpara përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje;
 • ju e anuloni këtë marrëveshje përpara çdo përfundimi ose datë skadimi të rënë dakord; ose
 • ju kërkoni riblerjen më shumë se një vit pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Nëse një nga këto situata zbatohet, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa shtesë (shih tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33)). Në të gjitha rastet e tjera, nuk aplikohet asnjë tarifë shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, ju paguani një tarifë të rregullt komisioni Paysera për një transferim ose tërheqje parash, e cila varet nga mënyra e transferimit/tërheqjes së parave elektronike të zgjedhur nga Ju.

Fondet në llogarinë tuaj nuk do të rimbursohen nëse bëni një kërkesë për rimbursim më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në një llogari bankare sipas zgjedhjes suaj në euro. Ne rezervojmë të drejtën për të parë prova të pronësisë suaj të llogarisë bankare përpara se të transferojmë fonde në të. Për të na mundësuar të respektojmë detyrimet tona ligjore, mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione, si p.sh. dokumentet e identifikimit, përpara se të mund të përpunojmë kërkesën tuaj për rimbursim. Në rast se nuk mund të kthejmë fondet në llogarinë e treguar nga ju për arsye jashtë kontrollit tonë, ne do t'ju njoftojmë menjëherë. Më pas ju kërkojmë të tregoni një llogari tjetër ose të jepni informacion shtesë të nevojshëm për të shlyer fondet (ekzekutoni një pagesë). 

22. A janë paratë në llogarinë time të kartës së pagesës Visa Business po aq të mbrojtura sa në llogarinë time bankare?

Llogaria dhe karta e lidhur me të janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Nuk ka asnjë plan tjetër kompensimi për të mbuluar humbjet në lidhje me llogarinë dhe kartën e lidhur. Megjithatë, ne ju sigurojmë se të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë për të mbrojtur fondet tuaja nga pretendimet e kreditorëve tanë në rast të falimentimit tonë.

23. Po sikur të kem një ankesë?

Nëse nuk jeni të kënaqur me kartën ose llogarinë tuaj, ose me mënyrën se si po trajtohet, mund të kontaktoni Shërbimin e Klientit të Distributorit për të zgjidhur problemin tuaj. Të gjitha ankesat tuaja do të trajtohen shpejt dhe me drejtësi.

Ne do të bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të adresuar të gjitha pikat e ankesës me email. Ne do të përgjigjemi brenda 15 ditëve të punës pas marrjes së ankesës. Nëse një përgjigje e plotë nuk mund të sigurohet brenda këtyre afateve kohore, ne do të dërgojmë një përgjigje në pritje me një përgjigje të plotë për t'u ndjekur brenda 35 ditëve të punës.

24. Po sikur të ndryshoj detajet e mia?

Ju duhet të njoftoni shpërndarësin sa më shpejt të jetë e mundur për çdo ndryshim në emrin, adresën, numrin e telefonit ose adresën tuaj të emailit. Distributori do të përdorë informacionin më të fundit të kontaktit që keni dhënë për t'ju kontaktuar për çështje që lidhen me llogarinë. Çdo email ose SMS i dërguar te ju do të konsiderohet se është marrë sapo të dërgohet. Distributori nuk do të jetë përgjegjës nëse informacioni nuk ju arrin, sepse nuk e keni njoftuar shpërndarësin për një ndryshim në të dhënat tuaja.

25. Si procesohen të dhënat e mia personale?

Ne jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale që i përdorim për qëllimet e hapjes, administrimit dhe menaxhimit të llogarisë suaj dhe ofrimit të shërbimeve të pagesës për ju. Ju pranoni të na lejoni të kemi qasje, përpunojmë dhe ruajmë çdo informacion që ju i jepni shpërndarësit me qëllim që të na mundësoni t'ju ofrojmë shërbime pagesash ose ndryshe, të realizojme këtë marrëveshje. Për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si distributori do t'i përpunojë të dhënat tuaja personale, ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë. Ju mund të tërhiqni lejen tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A do të ndryshojnë ndonjëherë këto Terme dhe Kushte?

Ne mund t'i ndryshojmë këto Terme dhe Kushte pas njoftimit per ju nga distributori me email ose mjete të tjera të dakorduara të paktën 2 muaj përpara ndryshimit. Do të konsiderohet se ju i pranoni ndryshimet. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet, duhet të njoftoni shpërndarësin përpara se ndryshimet të bëhen të vlefshme. Në këtë rast, distributori do të na informojë për mospajtimin tuaj me ndryshimet dhe ne do ta mbyllim llogarinë tuaj menjëherë. Nëse vendosni të mbyllni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do të autorizojmë shpërndarësin që t'jua kthejë pa pagesë çdo fond të mbetur në llogarinë tuaj.

Versioni më i fundit i Termave dhe Kushteve, si dhe çdo njoftim për ndryshimet e ardhshme, janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të distributorit. Ju duhet të kontrolloni rregullisht faqen e internetit të distributorit dhe llogarinë tuaj për t'u siguruar që të merrni informacion në kohë për ndryshimet.

27. Kur mund të ndërpritet përdorimi i kartës dhe llogarisë së pagesës Visa Business?

Kohë pas kohe, aftësia juaj për të përdorur kartelën ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet, p.sh. kur kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, mund të mos jeni në gjendje:
(a) përdorni kartelën tuaj për të paguar blerjet ose për të marrë para në dorë nga ATM dhe/ose
(b) merrni informacion në lidhje me fondet e disponueshme në llogarinë tuaj dhe/ose për transaksionet tuaja të fundit.

Përveç kësaj, si me kartat e tjera të pagesës, ne dhe distributori ynë nuk mund të garantojmë që karta juaj do të pranohet nga tregtari ose se të gjitha transaksionet tuaja do të konfirmohen. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi të sistemit, arsye përtej kontrollit tonë dhe distributorit tonë, kërkesave ligjore ose rregullatore, pezullimit, kufizimit ose mbylljes së llogarisë suaj ose refuzimit për ta zëvendësuar atë në përputhje me këto Terme dhe Kushte.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse ne zbresim gabimisht fondet nga llogaria juaj, ne do t'i rimbursojmë ato. Nëse më pas konstatojmë se shuma e rimbursuar në fakt ishte zbritur saktë, ne mund ta zbresim atë nga gjendja juaj e disponueshme dhe mund t'ju ngarkojmë një tarifë. Nëse nuk keni bilanc të mjaftueshëm, duhet të na ktheni shumën menjëherë sipas kërkesës.   

Ne dhe distributori ynë nuk do të jemi përgjegjës:

 • në çdo rast që një tregtar refuzon të pranojë kartelën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, ose dëmtim të shërbimit tonë, distributorit tone ose të ndonjë shërbimi të palës së tretë në të cilën ne mbështetemi për përmbushjen e detyrimeve tona sipas këtij ligji;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin ose pezullimin e përdorimit të kartelës ose llogarisë suaj;
 • për çdo humbje që vjen nga pamundësia juaj për të përdorur kartelën ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të pësoni, duke përfshirë humbjen e të ardhurave, humbjen e reputacionit, vullnetin e mirë, mundësitë ose kursimet e parashikuara si rezultat i përdorimit të plotë ose të pjesshëm ose pamundësisë për të përdorur kartën tuaj, aplikacionin mobil, faqen e internetit ose llogarinë, ose përdorimin e kartelës ose llogarisë tuaj nga ndonjë palë e tretë (përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj);
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose çdo aspekt tjetër të çdo mall ose shërbimi të blerë me kartelën tuaj; dhe
 • çdo rrethanë anormale dhe e paparashikueshme përtej kontrollit tonë ose distributorit tone, sido që të jetë shkaktuar.

Kur ofron shërbime SMS, distributori nuk do të jetë përgjegjës për mesazhet e munguara, të vonuara ose të padorëzuara, as nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë teknikë, kompjuter, internet, telefon, kabllor, elektronik, softuer, harduer, transmetim, lidhje , uebsajt ose probleme të tjera aksesi që mund të ndërhyjnë në përdorimin e shërbimeve SMS

Asgjë në këto Terme dhe Kushte nuk do të funksionojë për të përjashtuar përgjegjësinë për vdekjen ose dëmtimin personal për shkak të neglizhencës, mashtrimit ose keqinterpretimit mashtrues ose për ndonjë përgjegjësi ligjore që nuk mund të përjashtohet ose ndryshohet me marrëveshje midis palëve.

29. Çfarë tarifash zbatohen për mua (përveç atyre në seksionin 33)?

Distributori mund të aplikojë tarifa për kostot e arsyeshme të shkaktuara për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë dhe për të rikuperuar çdo shumë të detyrimit në lidhje me aktivitetin tuaj, nëse Ju:

 • përdorni kartelën ose llogarinë tuaj me mashtrim;
 • mos përdorni kartelën ose llogarinë tuaj në përputhje me këto Terme & Kushte; ose
 • e keni neglizhuar, për shembull duke mos mbajtur kartelën ose PIN-in tuaj të sigurtë ose duke mos na njoftuar pa vonesë pasi kartela juaj të jetë humbur, vjedhur ose përdorur nga dikush tjetër ose kur llogaria juaj është kompromentuar.

Në rrethana të tilla, fondet e transaksionit nuk do të rimbursohen dhe ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të kemi të drejtë të zbresim nga llogaria juaj kostot e arsyeshme të shkaktuara për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë së kartës së pagesës Visa dhe për të rikuperuar çdo shumë të pagueshme në lidhje me aktivitetin tuaj.

Ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë tarifa shtesë nëse duhet të ndërhyjmë manualisht për të përfunduar një pagesë ose për të korrigjuar një gabim në llogari të shkaktuar nga një gabim ose mosveprim nga ana juaj.

30. A më lejohet t'u jap akses ofruesve të palëve të treta?

Ju mund të lejoni ofruesit e rregulluar të palëve të treta (TPP) (përfshirë Ofruesit e Shërbimit të Informacionit të Llogarisë (AISP) dhe ofruesit e shërbimeve të fillimit të pagesave (PISP)) qasje në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për të kryer pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se ti jipni akses një TPP-je, ju duhet:

(a) të sigurojë që TPP-i është i autorizuar dhe ka lejet e sakta rregullatore;
(b) kontrolloni se për çfarë niveli aksesi jeni dakord, si do të përdoret llogaria juaj dhe në çfarë mase do të ndahen të dhënat tuaja me palët e treta; dhe
(c) familjarizohuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes TPP, në veçanti të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin për të hyrë në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një qasje TPP në llogarinë tuaj kur distributori është i shqetësuar për akses mashtrues ose të paautorizuar.

Ne dhe distributori ynë nuk jemi palë dhe nuk jemi përgjegjës për asnjë marrëveshje midis jush dhe një TPP-je. Në varësi të çdo të drejte ju mund të keni një rimbursim sipas këtyre Termeve dhe Kushteve, ne dhe distributori ynë nuk jemi përgjegjës për:

(a) çfarëdo humbjeje, si rezultat i përdorimit të një TPP dhe lidhjes së një marrëveshjeje TPP; dhe
(b) çdo veprim që merr TPP në lidhje me pezullimin ose përfundimin e përdorimit tuaj të shërbimit të tyre ose për çdo humbje që rezulton.

31. A mund të caktoj të drejtat ose detyrimet e mia sipas këtyre Termeve dhe Kushteve?

Ju nuk mund t'i caktoni asnjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja sipas këtyre Termeve dhe Kushteve ndonjë personi tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim tonë ose të shpërndarësit tonë. Ne dhe distributori ynë mund t'ia caktojmë përfitimin dhe barrën e këtyre Termeve dhe Kushteve çdo personi tjetër në çdo kohë duke ju njoftuar dy muaj më parë. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Ligji në fuqi

Këto Terme dhe Kushte do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Lituanisë.

33. Cilat janë tarifat dhe limitet?

Tarifat dhe Limitet janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të shpërndarësit.

34. Si mbrohen fondet e mia?

Ju lutemi keni parasysh se karta dhe llogaria e pagesës Visa Business janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Megjithatë, ne sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë, në mënyrë që në rastin e pamundur të falimentimit të "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e kreditorëve tanë.