Pdf
Kthehu te lista

Informacioni është përditësuar:12/04/2017

Rregullat e programit të filijalësE RËNDËSISHME: Për shkak të çështjeve teknike, programi i filialeve është deaktivizuar përkohësisht. Ata që tashmë janë duke fituar para nga përdoruesit e tyre të ftuar nuk do të preken, por asnjë klient i ri nuk mund të shtohet duke përdorur lidhje referimi që nga 18 maji i vitit 2020.

Marrëveshja e PërgjithshmeMarrëveshja e përgjithshme e shërbimit të pagesave, kushtet e së cilës janë aplikuar ndaj tregtarit. 

Affiliate - Klienti i Sistemit Paysera i cili rekomandon shërbime Paysera për palë të treta, jo ende klientë Paysera, duke i ridrejtuar ato në sistemin Paysera sipas këtyre rregullave.
(*Spjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave për të gjithë Klientët - të dy Filialet dhe Klientët tjerë - përdoret termi "Klienti" dhe kur dispozitat e Marrëveshjes së Pagesave të Përgjithshme zbatohen vetëm për Filialet, përdoret termi "Filiali").

1. Këto rregulla përcaktojnë kushtet e programit të filijalit. 

2. Rregullat e programit shoqërues janë një shtesë e Marrëveshjes së Përgjithshme të Pagesave, e cila hyn në fuqi pasi që Filiali bie dakord me rregullat në Sistem. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashtruara në këtë Shtojcë zbatohen për Filialin. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e treguar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Për të përdorur programin Filiali Filiali duhet të jetë një Klient i Regjistruar i Sistemit Paysera i cili ka shprehur pëlqimin e tij/saj me kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe këto Rregulla.

4. Programi i Filialit i ofron Filialit mundësinë për të marrë një shpërblim për rekomandimet e shërbimeve Paysera për palët e treta që ende nuk janë klientë Paysera dhe për ridrejtimin e tyre për të përdorur shërbimet Paysera.

5. Filialet, të regjistruara për të marrë pjesë në programin Filiali, marrin një lidhje unike me sistemin Paysera për regjistrimin e klientëve të rinj të gjetur prej tyre. Rregullat e programit Filiali janë të vlefshme dhe klientët e rinj të gjetur nga Filiali për të cilët paguhet shpërblimi janë vetëm ata persona, të cilët janë regjistruar në Sistemin Paysera përmes lidhjes unike të dërguar nga Filiali.

6. Programi i Filialit hyn në fuqi vetëm nëse të paktën tre persona të veçantë unik të cilët nuk kanë qenë klientë të Sistemit para se të regjistrohen përmes lidhjes unike që i janë dhënë Filialit në sistemin Paysera në shtatë ditë dhe nga i njëjti shfletues web dhe fillojnë të kryejnë operacione në Sistem.

7. Filiali do të rekomandojë dhe përcjellë vetëm klientët që kanë qëllime të ndershme dhe reputacion të mirë. Paysera, duke ndjekur rregullat e saj të brendshme të administrimit të rrezikut, ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë një person të ridrejtuar nga Filiali pa treguar arsyet e saj.

8. Sipas programit Filialit, shpërblimi paguhet si pjesë e fitimit të paguar nga klientët e rinj të rekomanduar nga Filiali dhe që përdorin sistemin.

9. Shpërblimi i Filialit për Rekomandime përfshin:

9.1. në rast të gjetjes së klientëve, të ridrejtuar nga i ndërlidhuri, i cili do të përdorë shërbimin e portës së pagesave të ofruar nga Paysera - 10% nga fitimi (komisionet) Paysera nga çdo klient i ri i gjetur nga Filiali, i cili do të përdorë shërbimin. Tabela e tarifave të komisioneve të aplikuara nga Paysera është e disponueshme këtu në tabelën e dytë "Tarifa e Komisionit për projektin" (shpërblimi nga tarifat e komisionit të dhëna në tabelën 1 nuk është llogaritur). Paysera ka të drejtë të ndryshojë tarifat e komisionit. Tarifat e komisionit të aplikuara për klientin specifik konfirmohen kur miratojnë projektin e klientit. Shpërblimi për Filialin llogaritet sipas tarifës së komisionit të aplikuar për klientin specifik ("Tarifat shtesë të komisionit për një pagesë sipas kategorive të projektit");

9.2. Në rast të gjetjes së klientëve të ardhshëm të cilët do të përdorin shërbimin e llogarisë së pagesave të ofruara nga Paysera - 10% nga fitimi i pastër i Paysera marrë nga konvertimi i valutës nga transaksioni që lidhet me konvertimin e valutës së çdo klienti të ri të gjetur nga Filiali. Fitimi i pastër i marrë nga konvertimi i valutës llogaritet në bazë të diferencës midis normës së tregut të menjëhershëm dhe normës së shitjes, pas zbritjes së kostove të drejtpërdrejta të konvertimit që Paysera përjeton kur konverton një valutë specifike në banka ose në tregjet valutore.

10. Shpërblimi i përcaktuar në këto rregulla mund të paguhet për një periudhë të pacaktuar kohore, dmth gjatë gjithë kohës gjatë së cilës klientët e rinj të gjetur nga Filiali do të përdorin shërbimet e Sistemit ose derisa klientët e sjellur nga Filiali do të refuzojnë personin nga i cili janë rekomanduar, e cila mund të bëhet me ndihmën e Sistemit jo më parë se 12 muaj pas regjistrimit të klientit të ri.

11. Filiali duhet të jetë i pranueshëm si për Payseran ashtu edhe për klientin e ri. Klienti i ri i sjellë nga Filiali mund të refuzojë personin që ai/ajo e ka rekomanduar, por jo më herët se 12 muaj pas regjistrimit në Sistem.

12. Sipas programit Filiali, Paysera paguan Filialin një shpërblim për çdo muaj në ditën e dhjetë (dymbëdhjetë) të muajit në vijim, në varësi të fitimit të sjellë çdo muaj nga klientët e gjetur nga Filiali dhe vetëm nëse:

12.1. Jo më pak se tre klientë të gjetur nga Filiali do të sjellin fitim gjatë muajit raportues;

12.2. Filiali ka hyrë në llogarinë e tij/saj Paysera të paktën një herë gjatë muajit raportues deri në ditën e 10-të të muajit aktual;

12.3. Tarifat e komisionit për një periudhë kohore më të madhe se 3 muaj nuk paguhen.

13. Shpërblimi i paguhet Filialit në valutën kryesore të zgjedhur prej tij, duke transferuar shumën e llogaritur në Llogarinë Paysera të Filialit.

14. Filiali është përgjegjës për deklarimin e të gjitha të ardhurave dhe pagesës së të gjitha tarifave për shtetin, që i është aplikuar atij/asaj për të ardhurat e pranuara nga paga sipas këtyre rregullave.

15. Kur kërkon klientë të rinj dhe u jep rekomandime palëve të treta, Filiali obligohet që të informojë klientët se ai/ajo vepron si Filial sipas rregullave të tanishme dhe të mos shkelë legjislacionin e shtetit ku do të ofrojë rekomandime. Rekomandimet mund të ofrohen vetëm me mjete ligjore. Përmbajtja ose mënyra e dhënies së rekomandimeve nuk do të shkelë të drejtat e Paysera ose të personave të tjerë të tretë. Paysera tërheq vëmendjen e Filialit dhe paralajmëron se dërgimi i çdo informacioni reklamues personave nëpërmjet email-it, rrjeteve sociale ose ndonjë instrumenti tjetër komunikimi pa pëlqimin e tyre është i ndaluar dhe sanksionet statutore mund të zbatohen tek dërguesi.

16. Filialit, që vepron sipas rregullave të tanishme, i ndalohet gjithashtu të:

16.1. Vendosja e lidhjes së dhënë unike në faqet e internetit ku ofrohet informacion me përmbajtje pornografike, erotike ose fyese, jepen informacione për lojërat e fatit ose organizohet e bixhozit, shitjen e duhanit, drogës, alkoolit, produkteve ilegale ose armëve, pagesa e reklamave me klikim ose ku paguhen tarifat e provizionit për regjistrimin në sistemet elektronike (projektet e parave);

16.2. duke bërë referenca të drejtpërdrejta nga Google AdWords;

16.3. duke bërë referenca direkte nga burime të tjera reklamash (reklama në Facebook, Textads);

16.4. duke përdorur fjalën Paysera ose një fjalë tjetër të ngjashme (p.sh. me gabime të shtypit, fund shtesë, prapashtesë, etj.) Si një fjalë kyçe në Google AdWords dhe të ngjashme;

16.5. duke përdorur emrin e domain-it Paysera. * Si fjalë kyçe.

17. Filiali merr të gjitha përgjegjësitë për veprimet e tij/saj gjatë dërgimit të rekomandimeve, garanton se veprimet e tij/saj nuk do të shkelin legjislacionin dhe merr përsipër përgjegjësinë për të gjitha humbjet që paraqiten për shkak të pajtueshmërisë joadekuate (ose mospërputhjes) me legjislacionin gjatë ekzekutimit të Programit të Filialit. Paysera ka të drejtë të refuzojë të paguajë shpërblimin tek Filiali sipas rregullave të programit të filialit, nëse Filiali shkel legjislacionin në fuqi kur jep rekomandime.

18. Nëse vihet re se Filiali nuk zbaton rregullat, shkel legjislacionin në fuqi, mund të dëmtojë reputacionin e biznesit të Paysera, mashtron ose shkel interesat e Paysera në ndonjë mënyrë tjetër kur ushtron rregullat e programit të Filialit, Paysera ka të drejtë të kërkojë të ndërpresë veprimet e Filialit menjëherë, të ndërpresë pagesën e shpërblimit për Filialin sipas rregullave aktuale dhe të kërkojë kompensimin e humbjeve të shkaktuara.

19. Paysera nuk do të jetë në asnjë rast përgjegjëse për shpenzimet apo humbjet e Filialeve të bëra nga Filiali gjatë ofrimit të rekomandimeve sipas rregullave të tanishme.

20. Filiali kupton që rregullat e tanishme nuk krijojnë asnjë aktivitet të bashkuar, partneritet ose marrëdhënie pune midis Payseras dhe Filialit. Asnjë autoritet për të krijuar detyrime në emër të Payseras nuk i jepet Filialit.

21. Rregullat mund të ndryshohen në përputhje me Marrëveshjen e Përgjithshme të Pagesave.