Pdf
Kthehu te lista

Informacioni është përditësuar:22/01/2016

Mbledhja e pagesave në Pikat e shitjes

Definicionet

Marrëveshja e përgjithshme - Marrëveshje e përgjithshme e shërbimit të pagesave , kushtet e së cilës janë aplikuar te Tregtari.

Instrumenti pagesor –  çdo instrument pagese që e lejon sistemi për të lidhur Llogarinë Paysera dhe kryerjen e transfereve të pagesave me ndihmën e këtij instrumenti pagesor.

Tregtari – Klienti i Sistemit Paysera që shet mallra dhe shërbime dhe përdor një ose më shumë shërbime të mbledhjes së pagesave për Tregtarët e treguar në Sistem dhe të siguruar nga Paysera.
(*Shpjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Pagesave për të gjithë Klientët - si Tregtarët dhe Klientët tjerë - përdoret termi "Klient" dhe kur dispozitat e Marrëveshjes së Pagesës së Përgjithshme zbatohen vetëm për Tregtarët, përdoret termi "Tregtar")

Pajisja e tregtarit – pajisja e Tregtarit për pranimin e pagesave, ku mund të instalohet zgjidhja e instrumenteve të pagesave të lidhura me llogarinë Paysera për pranimin e pagesave, të mbështetura nga Sistemi.

Blerësi - paguesi dhe / ose marrësi i fundit i shërbimeve të ofruara dhe mallrave të shitura nga Tregtari duke përdorur Sistemin për mbledhjen e pagesave.

Pika e shitjes - një pikë fizike e ofrimit të shërbimeve ose shitjes së mallrave, ku Tregtari shet mallra dhe / ose siguron shërbime.

Projekti - një përshkrim i hollësishëm i mallrave dhe / ose shërbimeve të ofruara nga Tregtari me qëllim të mbledhjes së pagesave nga Blerësit për mallra ose shërbime të ofruara nga Tregtari me metodat e treguara në sistem.

Dispozitat e përgjithshme

1. Shërbimi i grumbullimit të pagesave në pikat fizike të shitjes i siguron Tregtarit mundësinë për të mbledhur pagesat nga Blerësit në llogarinë e tij/saj në Pikat e shitjes duke pranuar instrumentet e pagesave të treguara në Sistem.

2. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashtruara në këtë Shtojcë zbatohen për Tregtarin. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e treguar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Nëse Tregtari është person juridik, kur pranon kushtet e kësaj Shtojce Tregtari konfirmon se ka të gjitha kompetencat e nevojshme për të urdhëruar këtë shërbim në emër të personit juridik.

Kushtet e përdorimit

4. Lista e instrumenteve të disponueshëm të pagesave që Tregtari mund të përdorë për të mbledhur pagesa në Pikën e shitjes për mallrat dhe / ose shërbimet e tij, është dhënë këtu .

5. Metodat ose metoda specifike e mbledhjes së pagesave që Tregtari dëshiron të përdorë janë selektuar në llogarinë e Tregtarit kur dorëzohet Projekti.

6. Për të përdorur këtë shërbim, Tregtari do të dorëzojë në Paysera projektin e tij/saj dhe dokumentet e tjera të kërkuara nga Paysera në Sistem.

7. Paysera ka të drejtë të refuzojë të konfirmojë Projektin dhe të ofrojë shërbimin e Tregtarit pa asnjë shpjegim.

9. Procedura e pagesës për secilën metodë të mbledhjes së pagesave në Pikat e shitjes të mbështetura nga Sistemi përshkruhet në rregullat e metodës së veçantë të pagesës në Pikat e shitjes, të cilat janë dhënë këtu.

10. Tregtari angazhohet t'i përmbahet rregullave të mënyrës së mbledhjes së pagesave të zgjedhura prej tij/saj.

11. Tregtari, pas zgjedhjes së një metode specifike të mbledhjes së pagesave të treguar në Sistem, zoton të krijojë kushte dhe t'ju lejojë Blerësve të paguajnë me instrumentin përkatës të Pagesës në Pikat e Shitjes.

12. Tregtari është përgjegjës për funksionimin e saktë të pajisjes së Tregtarit kur zbret shumën e paguar nga Blerësi, duke siguruar shumën e saktë dhe kryerjen e veprimeve të tjera të parashikuara në rregullat e metodës së veçantë të mbledhjes së pagesës.

Procedura e çmimit dhe pagesës

13. Çmimet e mbledhjes së pagesave në Pikat e shitjes janë dhënë këtu

14. Tregtari konfirmon se ai/ajo ka njohur me kujdes çmimet dhe kushtet e grumbullimit të pagesave, transferet e pagesave dhe të gjitha shërbimet e Paysera që aplikohen dhe janë relevante për të.

15. Shuma (provizioni) që i takon Paysera zbritet automatikisht pasi tregtari merr një pagesë. Nëse tarifa e provizionit nuk është zbritur gjatë operacionit, Paysera ka të drejtë të zbresë tarifën e provizionit më vonë.

16. Tregtari angazhohet të mos aplikojë ndonjë pagesë shtesë kur Blerësit zgjedhin të paguajnë Tregtarin nëpërmjet Sistemit dhe jo nëpërmjet sistemeve të tjera të pagesave.

17. Tregtari do të kryejë operacione pagesash në Pikat e shitjes duke zbritur para nga instrumentet e Pagesës të ofruara nga Blerësit vetëm në praninë e Blerësit.

18. Paysera krediton shumat që i përkasin Tregtarit për mallrat dhe shërbimet e tij/saj në llogarinë Paysera të Tregtarit të hapur sipas kushteve të Marrëveshjes së Përgjithshme.

19. Tregtari pajtohet që Paysera mund të përdorë të ardhurat ose një pjesë të të ardhurave të marra nga Tregtari për shërbimin e ofruar sipas gjykimit të saj për të paguar shpërblime për Blerësin dhe do të konsiderohet si një zbritje, e dhënë në mënyrë indirekte për Blerësin nga Tregtari.

20. Deklarata e llogarisë për shërbimet e specifikuara në këtë Shtojcë dhe që i ofrohet tregtarit, si dhe pagesa e zbrituar e provizionit do të ngarkohen në sistem ose, me kërkesë të tregtarit, do të dërgohen në adresat e emailit të dhëna nga tregtari. Pasqyra e llogarisë është e barabartë me një faturë të TVSH-së e lëshuar për shërbimet financiare të përjashtuara nga TVSH dhe të specifikuara në Nenin 28 të Ligjit mbi TVSh-në në përputhje me paragrafët 18-1 të rregullores për dhënien dhe njohjen e dokumenteve kontabël të përdorur për llogaritjen e tatimit, të Qeverisë së Republikës së Lituanisë të lëshuar më 29 maj 2002 Nr. 780. Me kërkesën e tregtarit për të marrë një deklaratë me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga Paysera, do të zbatohet një tarifë e caktuar nga Paysera.

Refundimet

21. Nëse Tregtari ka zbritur një shumë të ndryshme nga ajo që i është treguar Klientit, pagesa e pranuar në favor të Tregtarit duhet t'i kthehet blerësit. Tarifa e Provizionit e aplikuar për Tregtarin për pranimin e pagesës së tillë kthehet.

22. Nëse për disa arsye fondet janë zbritur në mënyrë të pakthyeshme nga Paysera për shkak të veprimeve të Tregtarit, Paysera ka të drejtë të zbresë të njëjtën shumë parash nga Tregtari dhe Tregtari duhet të transferojë shumën e zbritur te Paysera menjëherë dhe të kompensojë Payseran për të gjitha shpenzimet dhe humbjet. Nëse Tregtari nuk ka sasi të mjaftueshme të fondeve në Sistem për të mbuluar të gjitha humbjet, ai duhet të transferojë shumën e humbur të parave në llogarinë e treguar nga Paysera brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e mesazhit.

Integrimi teknik i shërbimeve

23. Tregtari, i cili synon të përdorë shërbimin e Mbledhjes së Pagesave në Pikat e shitjes të përshkruara në këtë Shtojcë, angazhohet të lidhë sistemin e tij/saj me atë të Payseras ose të shkarkojë një program të nevojshëm në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Paysera. Në varësi të metodës së grumbullimit të pagesave të përzgjedhura nga Tregtari, Paysera jep udhëzime për integrim ose një program të nevojshëm për secilin Tregtar individualisht, ose ato ofrohen në Sistem.

24. tregtari kupton dhe pajtohet që integrimi i pasaktë mund të ngjallë ngarkesa shtesë të Sistemit të cilat nuk janë të dëshirueshme dhe nuk mund të jenë të pranueshme; Prandaj, ai duhet të garantojë që lidhja do të kryhet në mënyrë strikte sipas udhëzimeve.

25. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrim teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e Tregtarit duhet të bëhet së paku 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara. Tregtari kupton që pasi Paysera ndryshon udhëzimet e integrimit dhe informon Tregtarin, Tregtari duhet të përditësojë lidhjen e sistemeve në anën e tij me shpenzimet e tij më së voni në 90 (nëntëdhjetë) ditë nga dita e njoftimit. Ndryshimet e nevojshme në anën e Tregtarit do të kryhen me shpenzimet e Tregtarit.

Konfirmimet dhe marrëveshjet e Palëve

26. Tregtari angazhohet që të informojë Blerësit në të gjitha rastet që Sistemi do të përdoret për kryerjen e pagesave dhe për mundësinë e pagesës me instrumentin përkatës të Pagesës.

27. Tregtari konfirmon dhe garanton se kur ofrohet shërbimi dhe shitja e mallrave për Blerësit, tregtari do të veprojë me ndershmëri dhe në mënyrë të tillë që të përmbushë interesat e Payserës, Tregtarit dhe Blerësit. Tregtari gjithashtu merr përsipër të ofrojë shërbime dhe t'i shesë mallrat Blerësit siç duhet, në kohë dhe në mënyrë cilësore.

28. Tregtari garanton që të gjitha veprimet e Tregtarit në lidhje me përmbushjen e Marrëveshjes dhe gjithashtu mallrat e shitura dhe/ose shërbimet e ofruara nga ai/ajo duhet të përmbushin aktet juridike të shtetit ku mallrat janë shitur dhe shërbimet ofrohen. Të gjitha përgjegjësitë për pasojat që rrjedhin nga mosrespektimi i këtyre detyrimeve do të bien mbi Tregtarin.

29. Kur sigurimi i shërbimit të përcaktuar në këtë Shtojcë Paysera nuk është përgjegjës për mallrat e shitura dhe / ose shërbimet e ofruara nga Tregtari dhe pasojat që vijnë nga shitja e mallrave dhe / ose ofrimi i shërbimeve. Paysera gjithashtu nuk garanton që pala tjetër e transaksionit e krijuar nga Tregtari (Blerësi) do të përmbushë transaksionin (nëse për të përmbushur transaksionin jo vetëm që është e nevojshme pagesa për mallra ose shërbime).

30. Palët (Tregtari dhe Paysera) marrin përsipër të garantojnë një zbatim të duhur të mjeteve organizative dhe teknike të destinuara për mbrojtjen e të dhënave personale të Blerësve nga shkatërrimi, zëvendësimi, zbulimi ose përpunimi i paligjshëm aksidental ose i paligjshëm siç është përcaktuar me aktet ligjore në fuqi.

31. Palët (Tregtari dhe Paysera) angazhohen të mos ruajnë të dhënat e identifikimit të instrumenteve të pagesave të blerësve, të sigurojnë konfidencialitetin e të dhënave të identifikimit të instrumenteve të pagesave të blerësve dhe të dhënave personale dhe të sigurojë që këto të dhëna nuk do të bëhen të njohura për asnjë person të tretë, duke përfshirë Punonjësit e Tregtarit.

32. Paysera i ofron Tregtarit, duke përdorur shërbimet Paysera për nevoja të biznesit dhe profesionale, me mundësi për të publikuar përshkrimet e Tregtarit dhe shërbimet e ofruara dhe mallrat e shitura nga ai/ajo në Sistem pa pagesë gjatë periudhës së vlefshmërisë së Marrëveshjes. Paysera ka të drejtë të fshijë një përshkrim të tillë nga Sistemi ose nuk e reklamon atë pa një paralajmërim të veçantë dhe pa treguar arsyet për fshirje apo mos reklamim.

33. Tregtari pajtohet për logotipin e tij/saj dhe përshkrimin e shërbimeve të ofruara dhe/ose mallrave të shitura prej tij/saj për t'u shfaqur në Sistem. Paysera ka të drejtë të fshijë një përshkrim të tillë nga Sistemi pa një paralajmërim të veçantë dhe pa treguar arsyet për fshirjen e tillë.

Aktivitetet e ndaluara

34. Tregtari i ndalohet të shesë produkte ose mallra ose shërbime të ndaluara nga legjislacioni dhe produkte ose mallra ose shërbime të tjera, të cilat sipas kërkesave të vendit përkatës (ku zhvillohet tregtia) kanë nevojë për licencë të veçantë ose leje, pa licenca ose leje të kërkuara nga legjislacioni.

35. Tregtari ka një detyrim të sigurojë që shërbimet e ofruara ose mallrat e shitura prej tij të plotësohen dhe të mos shkelin legjislacionin e vendit specifik ku ofrohen shërbimet ose shiten mallrat.

36. Nëse bëhet e qartë se Tregtari nuk ka respektuar ose shkelur kufizimet për të kryer aktivitete të ndaluara të përcaktuara në Shtojcë, ose aktiviteti i tij / saj nuk ka respektuar ose shkelur legjislacionin e një vendi të veçantë dhe Paysera ka pësuar humbje për këtë arsye ( psh janë shqiptuar gjobë, janë kërkuar sqarime, është ndërprerë një marrëveshje me operatorin), Paysera ka të drejtë të zbritë në mënyrë jo kundërshtare nga llogaria e Tregtarit të gjitha shpenzimet dhe humbjet e bëra për shkak të një shkelje të tillë të Tregtarit. Nëse ka një sasi të mjaftueshme të fondeve në llogarinë e Tregtarit për të mbuluar shpenzimet, Tregtuesi do të transferojë shumën e humbjeve të bëra të treguara nga Paysera në llogarinë e treguar nga Paysera menjëherë.

Suspendimi i shërbimeve

37. Paysera, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe duke marrë parasysh interesat e Tregtarit, ka të drejtë të kufizojë ofrimin e një pjese të të gjitha shërbimeve pa paralajmërim paraprak, pezullojë dhënien e shërbimit të përshkruar në këtë Shtojcë dhe/ose pagesën e pagesave të mbledhura, ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale dhe refuzojë të ofrojë shërbime në të ardhmen në çdo kohë, nëse bëhet e qartë se:

37.1. Tregtari nuk i përmbahet ose i shkel kërkesat e Seksionit "Aktivitetet e Ndaluara" të kësaj Shtojce;

37.2. shpërndarja e mallrave ose shërbimeve të tregtarit mund të dëmtojë reputacionin e biznesit Paysera;

37.3. Detyrimet tregtare të marra në bazë të kësaj Shtojce janë shkelur ose një kërcënim i vërtetë paraqitet për t'i shkelur ose interesat e arsyeshme të Blerësit mund të dëmtohen për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve;

37.4. në të gjitha rastet e tjera të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme të Pagesave.

38. Paysera do të informojë Tregtarin për një kufizim të tillë të ofrimit të shërbimeve menjëherë (në një orë), dhe brenda 2 (dy) ditëve të punës nga pezullimi i ofrimit të shërbimit për mundësinë e kthimit të fondeve që i përkasin Tregtarit.

39. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në këtë Shtojcë dhe në Marrëveshjen e Përgjithshme të Pagesave është të mbrojë Payseran, Tregtarët, Klientët tjerë, Blerësit dhe persona të tjerë të tretë nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet dhe pasojat e tjera negative.

Informata për klientin

40. Paysera do të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e parashikuar në Marrëveshjen e Përgjithshme, për dështimet e njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të punësuara nga Paysera për ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në sigurimin e Shërbimeve Paysera. Tregtari gjithashtu merr përsipër që menjëherë të informojë Blerësit dhe Payseran për dështimet teknike, veprimet e planifikuara të parandalimit dhe riparimit të cilat mund të kenë ndikim në ofrimin e shërbimeve të shitësit ose shitjen e mallrave për Blerësit.

Përgjegjësia

41. Përgjegjësia e Palëve përcaktohet nga kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme.

42. Tregtari është përgjegjës për tregimin dhe zbritjen e shumës së saktë nga instrumenti i Pagesës i dorëzuar nga Blerësi.