Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2019-09-16

Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklės

Atvirojo ryšio sąsaja – viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjas, Paysera – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, elektroninio pašto adresas info@paysera.lt, tel. Nr. +370 52071558. Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012-09-27; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas; identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, Vilnius, elektroninio pašto adresas pt@lb.lt, tel. Nr. (8 5) 268 0501; duomenys apie „Paysera LT“, UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Mokėtojas – fizinis (privatus) ar juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą (sąskaitas) kitoje (kitose) mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (įstaigose) ir leidžia vykdyti ar pateikia mokėjimo nurodymus iš tos (tų) mokėjimo sąskaitos (sąskaitų), naudodamasis Paysera teikiamomis šiose Taisyklėse aprašytomis paslaugomis.

Mokėjimo inicijavimo paslauga, MIP – mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją.

Mokėjimo paslaugų teikėjas, MPT – šiose Taisyklėse suprantamas kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje Mokėtojas turi savo mokėjimo sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina pateikti mokėjimo nurodymą (pvz. bankai, kitos kredito įstaigos ir pan.).

Sąskaitos informacijos paslauga, SIP – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Mokėtojo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Taisyklės – šios Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir Sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklės.

MIP ir SIP pagrindinės savybės

1. Šiomis Taisyklėmis nustatomas MIP ir SIP teikimo Paysera sistemoje veikimas, pateikiamos pagrindinės MIP ir SIP savybės, reglamentuojamas Mokėtojo duomenų pateikimas MIP ir SIP teikimo tikslu bei šių duomenų saugumas ir konfidencialumas. Paysera Mokėtojo sutikimu teikia MIP ir SIP kartu.

2. Paysera teikiama SIP suteikia Mokėtojui, ketinančiam pasinaudoti MIP, galimybę naudojantis Paysera palaikoma Atvirojo ryšio sąsaja prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės ir gauti informaciją apie savo turimas sąskaitas konkrečiame MPT, sąskaitose turimus likučius bei pasirinkti sąskaitą iš kurios Mokėtojas ketina inicijuoti Mokėjimo nurodymą.

3. Naudojantis Paysera teikiama MIP, Mokėtojas turi galimybę per Paysera palaikomą Atvirojo ryšio sąsają prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės ir patvirtinti (autorizuoti) Paysera automatiškai suformuotą Mokėtojo mokėjimo nurodymą savo MPT įstaigai. T.y. Mokėtojas pateikia ir patvirtina Mokėjimo nurodymą, jungdamasis ne tiesiogiai prie savo elektroninės bankininkystės, o per Paysera sistemą ir jos palaikomą Atvirojo ryšio sąsają.

4. Nei SIP, nei MIP Mokėtojui Paysera sistemoje papildomai nieko nekainuoja, tačiau Mokėtojas šiomis Taisyklėmis yra informuojamas, kad mokėjimo pervedimui bus taikomas įprastas Mokėtojui taikomas jo MPT įstaigos komisinis mokestis už atitinkamo tipo mokėjimo pervedimus, kurį nuskaito Mokėtojo MPT. Jeigu Mokėtojo MPT informuos apie tokio mokėjimo pervedimo kainą, Paysera taip pat informuos Mokėtoją prieš jam autorizuojant mokėjimo nurodymą.

Detalus MIP ir SIP veikimas

5. Mokėtojas teikdamas prašymą inicijuoti mokėjimo nurodymą iš savo turimos mokėjimo sąskaitos ir (ar) teikdamas užklausą dėl sąskaitos informacijos, elektroniniu būdu išreiškia Paysera savo sutikimą dėl šių paslaugų naudojimo ir per Paysera palaikomą Atvirojo ryšio sąsają yra nukreipiamas į savo MPT interneto svetainę, kur suveda savo elektroninės bankininkystės duomenis. Paysera, Mokėtojui prisijungus prie savo elektroninės bankininkystės, automatiškai Mokėtojo vardu suformuoja ir inicijuoja mokėjimo nurodymą. Vykdydama šią funkciją, Paysera nerenka, nekaupia ir nesaugo Mokėtojo pateiktų elektroninės bankininkystės duomenų (personalizuotų saugumo duomenų), o galutinis duomenų gavėjas yra Mokėtojo mokėjimo nurodyme nurodytas mokėjimo gavėjas. Informacija, kurią Mokėtojas naudoja, jungdamasis prie Mokėtojo elektroninės bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis, generatoriaus kodais, slaptažodžių kortelių kodai ar kt.), yra užšifruojama ir naudojama tik vienkartiniam mokėjimo nurodymo inicijavimui, vienkartiniam sąskaitos informavimui ir tik vienos sesijos metu, sesija palaikoma tol, kol sulaukiama mokėjimo nurodymo patvirtinimo iš MPT, bet ne ilgiau nei 10 (dešimt) minučių.

6. Mokėtojas sutikimą Paysera inicijuoti MIP ir gauti informaciją apie sąskaitą kiekvienu konkrečiu paslaugos teikimo atveju išreiškia elektroniniu būdu paspausdamas sutikimo mygtuką jam pateiktame informavimo lange ir vėliau atlikdamas aktyvius veiksmus, t.y. įvesdamas savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bei tvirtindamas Paysera suformuotą mokėjimo nurodymą. Mokėtojas, naudodamasis Paysera MIP, pats asmeniškai savo vardu ir vienašališkai inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą savo pasirinktam MPT. Atšaukti mokėjimo nurodymą galima tik iki momento, kai Mokėtojas davė sutikimą inicijuoti MIP. Mokėtojas norą atšaukti mokėjimo nurodymą išreiškia elektroniniu būdu, aktyviais veiksmais nutraukdamas sesiją.

7. Paysera teikiamos SIP pagalba, Mokėtojui mokėjimo inicijavimo metu atvaizduojama (-os) mokėjimo sąskaita (-os) konkrečioje MPT įstaigoje ir jos (jų) likutis (-iai). Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, Mokėtojas pasirenka tą, iš kurios ketina atlikti mokėjimą.

8. Mokėtojui prisijungus prie savo elektroninės bankininkystės, Paysera Mokėtojui automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal Payserai pateiktus Mokėtojo duomenis, taip pat nurodydama:

8.1. jei lėšų gavėjas yra Paysera klientas, iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas – automatiškai nurodoma mokėjimo paskirtis pagal Paysera turimus lėšų gavėjo duomenis sistemoje, pagal kuriuos vėliau lėšų gavėjas galėtų paprastai atpažinti mokėjimo nurodymą ir už kokias prekes ar paslaugas ar kokiu tikslu jis atliktas;

8.2. mokėjimo suma, kurią mokėjimo nurodymo inicijavimo metu patvirtino Mokėtojas;

8.3. suformavus mokėjimo nurodymą, jame negali būti pakeista suma, lėšų gavėjas ar kiti operacijos duomenys.

9. Mokėtojas patvirtina (autorizuoja) Paysera automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą.

10. Po sėkmingai atliktos mokėjimo nurodymo inicijavimo paslaugos suteikimo, Paysera patvarioje laikmenoje pateikia Mokėtojui ir lėšų gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą Mokėjimo nurodymą, kuris kartu yra ir patvirtinimas, kad mokėjimo nurodymas tinkamai inicijuotas mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Kartu su šia informacija Paysera pateikia duomenis, leidžiančius mokėtojui ir lėšų gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją, mokėjimo operacijos sumą ir tam tikrais atvejais (pavyzdžiui naudojantis asmens kodo perdavimo paslauga, esant Mokėtojo sutikimui) lėšų gavėjui atpažinti Mokėtoją, kartu su mokėjimo operacija persiųstais duomenimis.

11. Paysera informuoja lėšų gavėją apie sėkmingą mokėjimo įvykdymą.

12. Paysera, teikdama MIP, pateikia Mokėtojui ir lėšų gavėjui duomenis, leidžiančius identifikuoti mokėjimo operaciją ir Mokėtoją.

13. Paysera, teikdama MIP ir (ar) SIP, jokiu momentu nelaiko Mokėtojo lėšų.

Atsakomybė

14. Paysera prisiima pilną atsakomybę už teisingą Mokėtojo mokėjimo nurodymo pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei pateiktų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų saugumą ir konfidencialumą.

15. Jei Paysera pagal Mokėtojo inicijuotą mokėjimo nurodymą suteikė MIP ir remiantis šia informacija, buvo įskaitytos Mokėtojo nurodytos lėšos gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos Mokėtojui, Paysera laikys tokias lėšas Mokėtojo įsiskolinimu lėšų gavėjui.

16. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai inicijuotą įvykdytą mokėjimo operaciją, naudojantis Paysera paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo mokėjimo sąskaitos tvarkytoją sutarčių su savo mokėjimo sąskaitos tvarkytoju nustatyta tvarka.

Duomenų apsauga

17. Paysera, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų konfidencialumą, nesaugo jokių Mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo duomenimis (pvz. unikalių identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų) informacinių technologijų sistemose ir naudojamuose serveriuose. Visi gauti duomenys yra pateikiami paties asmens duomenų subjekto.

18. Visi Mokėtojo personalizuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys (personalizuoti saugumo duomenys) yra naudojami tik vienkartinės sesijos metu, visu sesijos metu jie yra šifruojami ir Paysera sistemoje negali būti matomi, atkuriami ir panaudojami. Mokėtojas, kiekvieną kartą teikdamas prašymą inicijuoti mokėjimo nurodymą ir (ar) sąskaitos informacijos užklausą privalo iš naujo patvirtinti savo tapatybę jo sąskaitą tvarkančiam MPT.

19. Visi Mokėtojo Paysera sistemoje pateikti duomenys mokėjimo vykdymo metu yra saugiu kanalu, kuris yra apsaugotas SSL sertifikatu, perduodami MPT įstaigai. Todėl Mokėtojo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys bei mokėjimo nurodymų patvirtinimo ir (ar) sąskaitos informacijos užklausų (autorizavimo) kodai išlieka saugūs ir negali būti perimti trečiųjų asmenų.

20. Paysera sistemoje MIP ir SIP teikimo tikslu yra renkami ir saugomi šie duomenys apie mokėjimo pervedimą: mokėtojo vardas ir pavardė (arba pavadinimas); asmens kodas (jei perduodamas su mokėjimo nurodymu), mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo paskirtis; mokėtojo el. pašto adresas; mokėtojo sąskaitos numeris.

21. Paysera informuoja Mokėtoją apie tai, jog jo asmens duomenys bus tvarkomi Paysera ir Mokėtojas, inicijuodamas mokėjimo nurodymą ir pateikdamas sąskaitos informacijos užklausą Paysera sistemoje, sutinka, kad Paysera tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis. Mokėtojui, nesutikus, jog jo asmens duomenys bus tvarkomi Paysera, paslauga Mokėtojui negali būti teikiama.

22. Paysera tvarko asmens duomenis, laikydamasi šių nuostatų:

22.1. neprašo pateikti kitų duomenų, išskyrus tuos, kurių reikia MIP ir SIP teikti;

22.2. užtikrina, kad informacija apie Mokėtoją, gauta teikiant SIP, būtų suteikta tik Mokėtojui ir tik gavus aiškų jo sutikimą;

22.3. užtikrina, kad informacija apie Mokėtoją, gauta teikiant MIP, būtų suteikta tik lėšų gavėjui ir tik gavus aiškų Mokėtojo sutikimą;

22.4. nesaugo neskelbtinų Mokėtojo mokėjimo duomenų, t.y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo duomenis;

22.5. užtikrina, kad Mokėtojo personalizuoti saugumo duomenys nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus patį Mokėtoją ir personalizuotų saugumo duomenų išdavėją (atitinkamą MPT);

22.6. nenaudoja duomenų kitais tikslais nei MIP ir (ar) SIP teikti, neturi prieigos prie duomenų ir jų nesaugo kitais, nei minėti, tikslais;

22.7. turi prieigą tik prie nurodytų mokėjimo sąskaitų ir susijusių mokėjimo operacijų informacijos ir gauna su mokėjimo sąskaitomis ir susijusiomis mokėjimo operacijomis susijusių asmens duomenų tik tiek, kiek jų būtina MIP ir (ar) SIP teikti;

22.8. nekeičia sumos, lėšų gavėjo ar kitų mokėjimo operacijos savybių;

22.9. įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

22.10. įgyvendina priemones, skirtas užkirsti kelią teikiamomis MIP ar SIP pasinaudoti asmenims, siekiantiems apgaule įgyti lėšų arba jas užvaldyti.

23. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

24. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus juos ištrintų, apribotų arba perkeltų. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento tapatybės nustatymą, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

25. Asmens duomenys MIP ir (ar) SIP teikimo tikslu yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo.

26. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: pagalba@paysera.lt. Prašyme turi būti aiškiai nurodytas vardas ir pavardė. Paysera duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo@paysera.com.

Baigiamosios nuostatos

27. Mokėtojui, naudojantis Paysera paslaugomis rekomenduojama susipažinti su saugaus naudojimosi Paysera sistema patarimais ir rekomendacijomis.

28. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Mokėtojo ir Paysera kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

29. Mokėtojai turi teisę teikti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų, bendru el. paštu pagalba@paysera.lt. Rašytinis Mokėtojo skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Paysera negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Paysera pateikia negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų.

30. Jei Mokėtojo netenkins Paysera priimtas sprendimas, Mokėtojas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais ir:

30.1. pateikti skundą Lietuvos bankui paštu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, ir (arba) elektroniniu paštu info@lb.lt arba pt@lb.lt.

30.2. Jei Mokėtojas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją (daugiau informacijos).

31. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal Paysera buveinės vietą.

32. Šios Taisyklės įsigalioja Mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą ir (ar) teikiant sąskaitos informacijos užklausą, naudojantis Paysera sistemoje teikiama MIP ir (ar) SIP. Asmuo, naudodamasis MIP Paysera sistemoje, pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

33. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija, kuri skelbiama Paysera tinklapyje.