Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020.07.20

Įmokų surinkimas internetu per e. bankininkystę ir kitas sistemas

Bendrosios sąvokos

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

Pardavėjas – Paysera Sistemos Klientas, kuris parduodamas prekes ir paslaugas naudojasi viena ar keletu Sistemoje nurodytų Paysera teikiamų įmokų surinkimo paslaugų Pardavėjams.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams – tiek Pardavėjams, tiek kitiems Klientams – vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Pardavėjams, vartojama sąvoka „Pardavėjas“).

Pirkėjas – Pardavėjo, įmokų surinkimui besinaudojančio Sistema, teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir (arba) galutinis gavėjas.

Projektas – Sistemoje pateikiamas Pardavėjo išsamus jo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų aprašymas su tikslu rinkti įmokas iš Pirkėjų už Pardavėjo jiems teikiamas prekes ar paslaugas Sistemoje nurodytais būdais.

Bendrosios nuostatos

1. Įmokų surinkimo internetu paslauga suteikia Pardavėjui galimybę surinkti įmokas iš Pirkėjų atsiskaitymui naudojant Paysera Sąskaitą, Sistemoje nurodytas elektroninės bankininkystės sistemas, Sistemoje nurodytas kredito ir debeto korteles, Paysera išduodamas Mokėjimo priemones bei kitus Sistemoje nurodytus būdus.

2. Naudojantis šia paslauga, Pardavėjui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Įmokų surinkimo būdai yra pateikiami čia. Konkrečius įmokų surinkimo būdus Pardavėjas pasirenka savo Paskyroje, teikdamas Projektą.

4. Norėdamas naudotis šia paslauga, Pardavėjas privalo pateikti Paysera savo Projektą bei kitus Paysera reikalaujamus dokumentus.

5. Paysera turi teisę atsisakyti tvirtinti Projektą bei suteikti paslaugą Pardavėjui, nepateikdama paaiškinimo.

6. Paslauga pradedama teikti Paysera patvirtinus Pardavėjo Projektą ir Pardavėjui atlikus integravimą pagal Paysera pateiktas integravimo instrukcijas. Įmokų surinkimo paslauga Pardavėjas gali naudotis tik tose Pardavėjo elektroninėse parduotuvėse ir tik tais tinklapių adresais (URL), kurie buvo nurodyti Pardavėjo teikiamame Projekte ir patvirtinti Paysera. Atsiradus patvirtiname Projekte nurodytos informacijos pakeitimams, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Paysera, ir Projekto pakeitimai teikiami ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir Projektas.

7. Paysera teikia įmokų surinkimo internetu iš Pirkėjų paslaugą tik su sąlyga, kad Pardavėjas siekiantis naudotis bent vienu įmokų iš Pirkėjų surinkimo internetu būdu, visais atvejais įsipareigoja įdiegti bei naudotis ir įmokų surinkimo per Paysera sąskaitą būdą. Jei Pardavėjas nevykdo šio punkto reikalavimo, kitų įmokų surinkimo internetu būdai atjungiami per keturiolika darbo dienų nuo įspėjimo Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pasikartojus šio punkto pažeidimams, paslaugų teikimas gali būti atjungiamas be įspėjimo.

8. Pardavėjui, norinčiam naudotis Įmokų surinkimo paslauga per kredito ar debito korteles papildomai taikomas Priedas „Įmokų surinkimas internetu mokėjimo kortelėmis“ ir jis turi įvykdyti visas minėtame Priede nurodytas sąlygas.

9. Jei Pardavėjas yra juridinis asmuo, sutikdamas su šio Priedo sąlygomis Pardavėjas patvirtina, kad jo vardu veikia įgaliotas asmuo, kuris turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu. Paysera reikalavimu Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus reikiamus dokumentus tokių įgaliojimų patvirtinimui.

Kaina ir Atsiskaitymo tvarka

10. Įmokų surinkimo internetu kainos yra pateikiamos čia. Pardavėjas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su jam taikomais įmokų surinkimo ir mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Pardavėjui taikytinų ir jam aktualių Paysera paslaugų įkainiais.

11. Paysera priklausanti suma (komisinis mokestis) iš karto automatiškai išskaičiuojama Pardavėjui gavus įmoką. Jei komisiniai mokesčiai nebuvo nuskaityti operacijos metu, Paysera turi teisę nuskaityti komisinius vėliau. Komisinis mokestis skaičiuojamas centų tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.

12. Pardavėjas įsipareigoja netaikyti Pirkėjams jokio papildomo mokesčio už tai, kad Pirkėjai įmokas Pardavėjui sumoka per Sistemą, o ne per kitas mokėjimo sistemas bei nenustatyti papildomų apribojimų, galinčių diskriminuoti Pirkėjų atsiskaitymą per Sistemą ir per ją siūlomus mokėjimo būdus.

13. Paysera priims iš Pirkėjo mokėjimo nurodyme (dokumente) nurodytą sumą ir automatiniu būdu informuos Pardavėjo informacinę sistemą apie Pirkėjo atliktą mokėjimą. Sistema informuoja Pirkėjus apie Pirkėjų neužbaigtus užsakymus. Pardavėjas savo pasirinkimu gali atsisakyti šios funkcijos.

14. Paysera informuoja, o Pardavėjas patvirtina, kad suprato, jog su tam tikrais mokėjimo būdais (pvz., mokėjimo inicijavimo paslauga) informavimas apie Pirkėjo atliktą mokėjimą reiškia tik Pirkėjo atlikto mokėjimo patvirtinimą, bet ne patvirtinimą apie jo gavimą; Paysera negarantuoja, kad vėliau Pirkėjas neatšauks mokėjimo ir kad lėšos bus įskaitytos Pardavėjo sąskaitoje. Pardavėjas, teikdamas paslaugas ar tiekdamas prekes negavęs mokėjimo (ar kai mokėjimas yra rezervuotas pagal šio priedo sąlygas), veikia savo rizika. Pardavėjas gali pasirinkti, kad informavimą apie atliktą mokėjimą gautų tik tada, kai lėšos yra įskaitytos jo sąskaitoje.

15. Pardavėjui už Pardavėjo prekes ir paslaugas priklausančios sumos yra įskaitomos į Pardavėjo Paysera Sąskaitą atidarytą Bendrosios sutarties sąlygomis.

16. Atskiru Pardavėjo pageidavimu ir Paysera sutikimu, Paysera gali suteikti Pardavėjui galimybę pasirinkti, kad visos į Sąskaitą patenkančios lėšos būtų konvertuojamos į vieną valiutą automatiškai.

17. Pardavėjas sutinka, kad Paysera iš Pardavėjo gautą atlygį ar jo dalį už jam suteiktą paslaugą gali savo nuožiūra naudoti Pirkėjui premijuoti ir tai bus laikoma Pardavėjo netiesiogiai suteikta nuolaida Pirkėjui.

18. Pardavėjas užtikrina, kad parduodamos prekės ir/arba paslaugos nebus papildomai apmokestinamos dėl to, kad atsiskaitoma naudojantis Sistema.

19. Sąskaitos išrašas apie Pardavėjui suteiktas už šiame Priede nurodytas paslaugas ir atskaičiuotą komisinį mokestį yra pateikiamas Sistemoje arba Pardavėjui pageidaujant siunčiamas Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais. Sąskaitos išrašas prilygsta PVM sąskaitai-faktūrai, išrašomai už PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas finansines paslaugas, remiantis LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 18-1 str. Pardavėjui pageidaujant gauti rašytinį Paysera pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išrašą, taikomas Paysera nustatytas mokestis.

20. Paysera mokėjimų nurodymų kopijas saugos ne trumpiau nei 6 (šešis) mėnesius, tačiau ne ilgiau nei tokį saugojimą nustato taikytini teisės aktai.

Grąžinimai

21. Jeigu Pardavėjo naudai priimtas mokėjimas turi būti grąžintas Pirkėjui, Pardavėjo raštišku arba Sistemoje pateiktu prašymu Paysera grąžina Pirkėjui visą arba dalį sumos. Grąžinimas vykdomas tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atliktas mokėjimas (grąžinimai grynaisiais pinigais negalimi). Už tokį Pirkėjo mokėjimo priėmimą Pardavėjui pritaikytas komisinis mokestis Pardavėjui negrąžinamas. Sistema, prieš atliekant lėšų grąžinimą Pirkėjui, nurodo grąžinimo paslaugos komisinį mokestį.

22. Jei Pardavėjo naudai priimtas mokėjimas buvo atliktas neautorizuotu būdu (Mokėjimo priemonių, Slaptažodžių vagystė ar bet kokie kiti atvejai, kai mokėjimas yra laikomas neautorizuotu) ir iš Paysera lėšos buvo negrįžtamai nuskaičiuotos, Paysera turi teisę išskaičiuoti iš Pardavėjo tokią pačią pinigų sumą, o Pardavėjas turi pareigą nedelsiant pervesti Paysera išskaičiuotą sumą bei atlyginti Paysera visus dėl tokių neautorizuotų mokėjimų turėtas išlaidas ir nuostolius. Rizikos už neautorizuotus mokėjimus, atliktus per trečiąsias sistemas, Paysera neprisiima ir už žalą neatsako. Jei Pardavėjas neturi Sistemoje pakankamai surinktų lėšų, kad padengtų atsiradusius nuostolius, per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo datos Pardavėjas privalo pervesti trūkstamą pinigų sumą į Paysera nurodytą banko sąskaitą. Dėl kiekvieno tokio atvejo Paysera Pardavėją informuoja atskiru pranešimu el. paštu.

23. Priklausomai nuo Projekto kategorijos ir atsiskaitymo būdo Paysera turi teisę nustatyti nuolat laikomų Pardavėjo Paysera sąskaitoje lėšų dydį (mokėjimo rezervą), skirtą užtikrinti mokėtojų keliamus Pardavėjui reikalavimus, kylančius iš ginčų. Rezervo dydis nustatomas kiekvienam Pardavėjui individualiai, atsižvelgiant į šias aplinkybes:

23.1. Pardavėjas visiškai nutraukia savo verslą ar didžiąją jo dalį;

23.2. Pardavėjas iš esmės keičia savo verslo modelį;

23.3. Pardavėjo vykdoma veikla yra rizikingesnė nei kitų analogiškas paslaugas teikiančių Klientų veikla;

23.4. Pasikeitus Pardavėjo bendrajai finansinei padėčiai;

23.5. Pardavėjui tapus nemokiam ar dėl kitokių priežasčių negalinčiam grąžinti skolų suėjus terminui;

23.6. Paysera savo nuožiūra pagrįstai mano, kad Pardavėjas negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Bendrąją sutartį ir šį Priedą;

23.7. Paysera gauna daug Pirkėjų skundų, prašymų grąžinti pinigus, pranešimų dėl neautorizuotų mokėjimų, pranešimų dėl baudų, susijusių su įmokų surinkimo paslauga pagal šią sutartį. Daug reiškia daugiau nei 2% nuo visų Pardavėjo naudai atliktų mokėjimo operacijų skaičiaus.

24. Šalys gali aptarti rezervo dydį ir laikymo terminą atskiru susitarimu.

25. Paysera gali taikyti laikiną gaunamų į Pardavėjo Paysera sąskaitą mokėjimo lėšų rezervavimą. Standartinis tokio rezervavimo procentas ir terminas nustatyti čia. Šis terminas ir procentas gali būti keičiamas perspėjant Pardavėją prieš 30 kalendorinių dienų. Pirkėjui atšaukus mokėjimą, kitais atvejais Paysera negavus lėšų, Paysera nuskaito rezervuotą sumą nuo Pardavėjo sąskaitos.

Paslaugų techninis integravimas

26. Pardavėjas, siekiantis naudotis šiame Priede aprašyta Įmokų surinkimo internetu paslauga, įsipareigoja susieti savo ir Paysera sistemas pagal Paysera pateiktas instrukcijas, prieinamas čia.

27. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad neteisingas integravimas gali sukelti papildomus Sistemos apkrovimus, kurie yra nepageidaujami ir negali būti priimtini, todėl turi garantuoti, kad sujungimas bus vykdomas griežtai pagal instrukcijas.

28. Paysera gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Pardavėjo programinėje įrangoje, turi būti pranešta mažiausiai prieš 90 dienų. Pardavėjas supranta, kad Paysera pakeitus Integravimo instrukcijas ir informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas vėliausiai per 90 dienų nuo informavimo dienos savo lėšomis turi atnaujinti sistemų sujungimą savo pusėje. Būtini pakeitimai Pardavėjo pusėje atliekami Pardavėjo lėšomis.

Šalių patvirtinimai ir sutikimai

29. Pardavėjas įsipareigoja visais atvejais informuoti Pirkėjus apie tai, kad mokėjimams atlikti bus naudojama Sistema.

30. Jei Pardavėjo veiklos vykdymui yra būtina gauti konkrečius Pirkėjo asmens duomenis (pavyzdžiui asmens kodą), ir Pardavėjas yra užsakęs konkrečių Pirkėjo asmens duomenų perdavimo paslaugą, Paysera užtikrina, kad Pirkėjas, norėdamas atlikti pervedimą, mokėjimą patvirtinti galės tik patvirtinus, kad sutinka, jog Pardavėjo reikalaujami Pirkėjo asmens duomenys bus perduodami Pardavėjui.

31. Pardavėjui draudžiama naudoti bankų ar kitų mokėjimų sistemų logotipus be tų sistemų savininkų raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai tų sistemų savininkai tokio sutikimo nereikalauja.

32. Jei Pardavėjas savo tinklapyje naudoja banko ar kitų mokėjimo sistemų logotipus, pavadinimus ar kitą informaciją, šie duomenys turi būti paimti iš Paysera sistemos tam, kad atitiktų minėtų duomenų turėtojo keliamus reikalavimus. Pardavėjas įsipareigoja sekti mokėjimo paslaugos teikėjo logotipo, pavadinimo ar kitos informacijos pasikeitimus ir atnaujinti šiuos duomenis savo tinklapyje per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų atnaujinimo.

33. Pardavėjo užsiregistravimas Sistemoje reiškia Pardavėjo patvirtinimą ir garantiją, kad teikdamas Pirkėjams paslaugas bei parduodamas prekes, Pardavėjas veiks sąžiningai, kad tai atitiktų Paysera, Pardavėjo ir Pirkėjo interesus. Pardavėjas atsako už elektroninės parduotuvės turinį ir jame pateiktą informaciją. Pardavėjas taip pat įsipareigoja tinkamai, laiku ir kokybiškai Pirkėjams teikti Pardavėjo paslaugas ir parduoti prekes.

34. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas nuosavybės teises į parduodamas prekes ir/ar paslaugas ir užtikrina, kad Sistema nesinaudos tretieji asmenys, neturintys tam teisės.

35. Pardavėjas garantuoja, kad visi Pardavėjo veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, taip pat ir jo parduodamos prekės ir/ar teikiamos paslaugos atitiks Lietuvos Respublikos ir valstybės, kurioje prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos, įstatymus. Visa atsakomybė už pasekmes, kilsiančias dėl šių įsipareigojimų nesilaikymo, teks Pardavėjui.

36. Teikdama šiame Priede nurodytą paslaugą, Paysera neatsako už Pardavėjo parduodamas prekes ir/ar teikiamas paslaugas bei dėl tokių prekių pardavimo ir/ar paslaugų teikimo kilsiančias pasekmes. Paysera taip pat neužtikrina, kad kita Pardavėjo sudaromo sandorio šalis (Pirkėjas) įvykdys sandorį (pvz., neatšauks mokėjimo, neatliks kitų veiksmų). Jei kita Pardavėjo sudaromo sandorio šalis (Pirkėjas) neįvykdo sandorio, tai laikoma Pirkėjo įsiskolinimu ar kitokiu pareigų pažeidimu Pardavėjui.Paysera taip pat neužtikrina Pirkėjo tapatybės.

37. Paysera, teikdama mokėjimo paslaugas, Pirkėjų kaip mokėtojų asmens duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų tvarkymo principus reglamentuoja „Privatumo politika“.

38. Pirkėjų asmens duomenys, nepatenkantys į Sutarties 37 punkte nurodytą asmens duomenų kategoriją, yra tvarkomi, vadovaujantis tarp Pardavėjo ir Paysera sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi.

39. Šalys (Pardavėjas ir Paysera) įsipareigoja nekaupti Pirkėjų mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų bei užtikrinti Pirkėjų mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų bei asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti, kad tokie duomenys netaptų žinomi jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir Pardavėjo darbuotojus.

40. Pardavėjui, besinaudojančiam Paysera paslaugomis verslo ar profesinių poreikių tenkinimui, rekomenduojama Sutarties galiojimo laikotarpiu savo internetinėje svetainėje patalpinti „Patikimumo ženklą“ kartu su nuoroda į Sistemą pagal instrukcijas, esančias čia.

41. Pardavėjas sutinka, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjo logotipas ir jo teikiamų paslaugų ir/ar parduodamų prekių aprašymas gali būti pateikiamas Sistemoje. Tokį aprašymą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos, nenurodant tokio pašalinimo priežasčių.

42. Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti Paysera apie bet kokius savo pasikeitimus, įskaitant informaciją, susijusią su Pardavėjo (jo atstovaujamo juridinio asmens) teisiniu statusu, veiklos rūšimi, įgaliotais, parašo teisę turinčiais asmenimis, interneto adreso pasikeitimu ir kita informacija, kuri gali reikšmingai paveikti Bendrosios Sutarties ir šio Priedo vykdymą. Pardavėjas yra atsakingas už visas pasekmes, kilusias dėl šio įsipareigojimo netinkamo vykdymo ir aukščiau nurodytos informacijos pateikimo ne laiku.

43. Pardavėjas privalo nedelsiant pranešti apie visas aplinkybes, kurios pakenkė arba gali pakenkti informacinėms sistemoms ir/ar sutarties vykdymui, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui.

Draudžiama veikla

44. Draudžiama veikla nurodyta Bendrosios Sutarties 9 skyriuje.

45. Pardavėjui priimant įmokas internetu taip pat draudžiama:

45.1. priimti įmokas nereguliuojama ir/ar neprižiūrima virtualia valiuta;

45.2. nurodyti neteisingą ar nenurodyti visos pirkinio/paslaugos kainos;

45.3. reklamuotis, naudojant nepageidaujamą reklamą (SPAM) (pvz., siunčiant didelius kiekius el. laiškų, Skype, ICQ žinutėmis ar kitomis interneto komunikacijos priemonėmis);

45.4. Pirkėjui teikti mokėjimo būdų kainų palyginimą.

46. Pardavėjas turi pareigą įsitikinti, jog jo teikiamos paslaugos/parduodamos prekės atitinka konkrečios šalies, kurioje paslaugos teikiamos/prekės parduodamos teisės aktus ir jų nepažeidžia, o veikla yra vykdoma turint visus leidimus ir/arba licencijas.

47. Paaiškėjus, kad Pardavėjas nesilaikė arba pažeidė šiame Priede nustatytus apribojimus vykdyti draudžiamą veiklą arba jo veikla neatitiko/pažeidė konkrečios valstybės teisės aktus, ir dėl to Paysera patyrė nuostolius (pvz. buvo skirtos baudos, pareikalauta pasiaiškinimų, uždaryta sąskaita), Paysera turi teisę ne ginčo tvarka išskaičiuoti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos visas dėl tokio Pardavėjo pažeidimo patirtas išlaidas ir nuostolius. Pardavėjo Paysera Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų šioms išlaidoms padengti, Pardavėjas turi pareigą nedelsiant pervesti Paysera nurodytą patirtų nuostolių sumą į Paysera nurodytą sąskaitą.

48. Jeigu paaiškėja (pvz., paskelbiama viešai), kad Pardavėjas nepajėgus ar nebus pajėgus suteikti Pirkėjui paslaugų (pvz., bankrutuoja), Paysera turi teisę sustabdyti įmokų surinkimo paslaugą ir/arba surinktų įmokų išmokėjimą (iki 180 dienų) Pardavėjui, paliekant galimybę grąžinti Pirkėjams lėšas per Sistemą. Šis punktas netaikomas, jei Pardavėjas pateikia Pirkėjui dokumentus, patvirtinančius Pardavėjo galimybes suteikti Pirkėjui paslaugas.

49. Paysera turi teisę veikdama protingai ir atsižvelgdama į Pardavėjo interesus, bet kada apriboti dalies ar visų paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo, sustabdyti šiame Priede aprašytos paslaugos teikimą ir/arba užšaldyti (rezervuoti) Pardavėjo vardu surinktas įmokas iki 180 (šimto aštuoniasdešimt) dienų, nutraukti sutartinius santykius, atsisakyti teikti paslaugas ateityje, jei paaiškėja, jog:

49.1. Pardavėjas nesilaiko ar pažeidžia šio priedo skyriaus „Draudžiama veikla“ reikalavimus;

49.2. Pardavėjo prekių ar paslaugų platinimas gali pakenkti Paysera dalykinei reputacijai;

49.3. yra pažeidžiami ar kyla realus (pagrįstas) pavojus, kad bus pažeisti šio Priedo pagrindu prisiimti Pardavėjo įsipareigojimai ar dėl paslaugų tolimesnio teikimo gali nukentėti Pirkėjų pagrįsti interesai;

49.4. Pardavėjo naudai priimamų „blogų“ mokėjimų procentinė dalis skaičiumi arba suma viršija 5% (penkis procentus). Prie „blogų“ priskiriami mokėjimai, atlikti pasinaudojant Pirkėjo neteisėtai valdomomis atsiskaitymo priemonėmis ir/ar pinigais, neautorizuoti mokėjimai;

49.5. Pardavėjas, pažeisdamas nustatytą tvarką, įmokų surinkimo paslauga naudojasi tinklapių adresuose (URL), kurie nebuvo nurodyti pardavėjo teikiamame Projekte ar jo pakeitimuose ir nebuvo patvirtinti Paysera;

49.6. visais kitais Bendrojoje sutartyje nustatytais atvejais.

50. Apie tokį paslaugų teikimo apribojimą Paysera Pardavėją informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Pardavėjui priklausančias lėšas Paysera Pardavėją informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo.

51. Siekdama apsaugoti Pardavėjus, Klientus bei Pirkėjus nuo internetinių apgavysčių, Paysera visuomet stengiasi objektyviai ir operatyviai įvertinti esamą Pardavėjo ir Pirkėjo situaciją bei imtis atitinkamų apsaugos priemonių. Iškilus konfliktinei situacijai ir norėdama užbėgti už akių galimai nusikalstamai veiklai, Paysera pasilieka sau teisę sustabdyti paslaugų teikimą ir/ar pinigų išmokėjimą. Šia teise niekuomet nesinaudojama gavus skundą dėl Pardavėjo, kuris jau seniai ir sėkmingai vykdo veiklą ir naudojasi Paysera paslaugomis, nes tokie Pardavėjai dažniausiai visus nesusipratimus išsprendžia tiesiogiai su Pirkėju. Norėdama įsitikinti Pardavėjo ar Pirkėjo nupasakotos situacijos tikrumu, Paysera pasilieka teisę paprašyti papildomų jų tapatybės ir vykdomos veiklos įrodymų. Nepavykus situacijos išspręsti dialogo būdu ir esant pagrįstam įtarimui dėl galimo sukčiavimo, visa ginčo ir sutarties informacija perduodama teisėsaugos institucijoms, o paslaugų teikimas ir surinktų pinigų išmokėjimas suspenduojamas.

52. Visų šiame Priede, o taip pat ir Bendrojoje sutartyje nustatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti Paysera, pačius Pardavėjus, kitus Klientus, Pirkėjus ir kitus trečiuosius asmenis nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.

Informavimai apie gedimus

53. Paysera iš anksto, Bendrosios sutarties nustatyta tvarka, informuos Pardavėją apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos Paysera pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Paysera paslaugų teikimui. Gavęs tokį pranešimą, Pardavėjas taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pirkėjus ir Paysera apie techninius gedimus, planuojamus profilaktikos ir remonto darbus, galinčius turėti įtakos Pardavėjo paslaugų teikimui ar prekių pardavimui Pirkėjams.

Atsakomybė

54. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Bendrosios sutarties sąlygas.

Pardavėjų ir Pirkėjų tarpusavio ginčai

55. Paysera nagrinėja ginčus, kylančius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pardavėjo parduodamų prekių, kai ginčas tenkina visas žemiau išvardytas sąlygas:

55.1. kai už Pardavėjo prekes Pirkėjas atsiskaitė per Sistemą;

55.2. kai yra apmokėta visa prekės kaina;

55.3. kai Pirkėjui prekė nepristatoma arba pristatoma visiškai ne tai, ko Pirkėjas tikėjosi (pavyzdžiui, vietoj DVD pristatoma kasetė; pristatoma nenauja prekė, nors buvo reklamuojama kaip nauja; nesutampa užsakytų prekių kiekis; prekė buvo sugadinta transportavimo metu ir pan.). Prekė bus laikoma tinkama, jeigu jos trūkumus Pardavėjas iš anksto nurodė Pirkėjui.

56. Paysera nenagrinėja ginčų pagal šio Priedo nuostatas atvejais, kai ginčas kyla:

56.1. Pirkėjui apmokant Pardavėjų teikiamas paslaugas ir visa kita, kas nėra apčiuopiama;

56.2. apmokant parduodamą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, vertybinius popierius, meno kūrinius ir antikvarinius daiktus.

57. Pirkėjui, prieš kreipiantis į Paysera, būtina kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.

58. Pardavėjas įsipareigoja operatyviai (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atsakyti į Pirkėjų užklausimus, kurie buvo pateikti Pardavėjui, naudojant kontaktinius duomenis, nurodytus Pardavėjo Paskyroje.

59. Jei Pirkėjas ginčo neišsprendė tiesiogiai su Pardavėju, ginčą sprendžia Paysera. Tam, kad ginčą pradėtų spręsti Paysera, Pirkėjas turi:

59.1. užpildyti atitinkamą formą Paskyroje arba atsiųsti pranešimą Paysera elektroninio pašto adresu pagalba@paysera.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo apmokėjimo už prekę dienos. Jeigu ginčas kyla dėl nepristatytos prekės, toks prašymas gali būti pildomas ne anksčiau kaip praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo termino prekei pristatyti pasibaigimo;

59.2. pateikti visą turimą informaciją ir dokumentus, kurių paprašytų Paysera, ne vėliau kaip 3 (tris) dienas nuo Paysera pareikalavimo. Paysera taip pat gali pareikalauti įrodymų, kad Pirkėjas prekę grąžino Pardavėjui.

60. Paysera, gavusi Pirkėjo prašymą bei papildomą informaciją, kreipiasi į Pardavėją dėl paaiškinimų ir įrodymų apie tinkamą įsipareigojimų įvykdymą pateikimo. Pardavėjas įsipareigoja pateikti turimą informaciją ir dokumentus, kurių paprašytų Paysera, ne vėliau kaip 3 (tris) dienas nuo Paysera pareikalavimo.

61. Paysera, įvertinusi surinktą informaciją ir duomenis, priima sprendimą Pirkėjo arba Pardavėjo naudai. Kadangi Paysera nėra teismas ar arbitražas, sprendimas yra priimamas vadovaujantis Paysera kriterijais, atitinkančiais protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Paysera sprendimas neprivalo sutapti su vėliau ginčą nagrinėsiančio teismo sprendimu, jei Pirkėjas ar Pardavėjas ginčą perduotų spręsti teismui. Paysera dėl informacijos stokos ir kitų svarbių priežasčių turi teisę atsisakyti priimti sprendimą.

62. Paysera ginčo nagrinėjimo metu turi teisę sulaikyti Pardavėjo Paysera Sąskaitoje ginčo sumą.

63. Jei Paysera sprendimą priima Pirkėjo naudai, Paysera turi teisę įpareigoti Pardavėją grąžinti atitinkamą pinigų sumą Pirkėjui bei prekės pristatymo išlaidas (arba Paysera perveda Pardavėjo lėšas Pirkėjui, jei Pardavėjo lėšos ginčo nagrinėjimo metu buvo sulaikytos), o Pirkėją turi teisę įpareigoti grąžinti prekę Pardavėjui Pardavėjo sąskaita.

64. Paysera sprendimas Pirkėjui ir Pardavėjui yra rekomendacinis. Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja elgtis sąžiningai ir laikytis Paysera sprendimo.

65. Šiame Priede yra nurodyti tiesioginio paslaugų tiekėjo reikalavimai tiesioginiams paslaugų naudotojams - Pardavėjams, kurių Pardavėjas įsipareigoja laikytis. Tiesioginiam paslaugų teikėjui pritaikius atsakomybę Paysera dėl Pardavėjo pareigų pažeidimo, Pardavėjas privalo atlyginti visus su tuo susijusius Paysera tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

66. Šio Priedo nuostatos, reglamentuojančios ginčų nagrinėjimą tarp Pirkėjų ir Pardavėjų, neatima Pirkėjo ir Pardavėjo teisės kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą instituciją dėl pažeistų teisių gynimo.

Archyvas

Įmokų surinkimo internetu iš Pirkėjų sutarties versija iki 2020.10.27