Pdf
Tagasi sisu juurde

Uuendatud: 16.09.2019

Makseteenuste üldleping eraklientidele

1. Üldsätted

1.1. Käesolev Leping on sõlmitud Paysera ja Kliendi vahel.

1.2. Lepingu ese. Käesoleva lepinguga määratletakse Kliendi ja Paysera vahel kehtivad peamised tingimused olukordadeks, kui Klient registreerub Süsteemis, avab Paysera's Konto ja kasutab muid Paysera teenuseid. Paysera pakutavate eraldiseisvate teenuste tingimused määratletakse Lepingu Lisades, muudes kokkulepetes ja reeglites, mis moodustavad käesoleva Lepingu lahutamatu osa. Neid tingimusi hakatakse Kliendi suhtes kohaldama pärast seda, kui ta nendega tutvub ja hakkab asjakohast Teenust kasutama. Lisaks käesolevale Lepingule reguleeritakse Paysera ja Kliendi vahelisi teenuste osutamisega seotud suhteid Kliendi suhtes kohaldatavate õigusaktide, Kliendiga sõlmitud lepingutega ning muude kokkulepete, reeglite ning mõistlikkuse, õigluse ja aususe põhimõtetega. 

1.3. Käesolev Leping on oluline dokument, mille Klient peab enne Süsteemis registreerumist, Paysera Konto avamist ja muude Paysera Teenuste kasutamist tähelepanelikult läbi lugema. Palun tutvuge hoolikalt käesoleva Lepingu tingimustega, enne kui otsustate nendega nõustuda. Lepingus ja selle Lisades määratletakse teatavad riskid, mis võivad Süsteemi kasutamisega kaasneda, ning antakse juhtnöörid Süsteemi turvaliseks kasutamiseks.

1.4. Lepingu Lisadega lepivad Klient ja Paysera kokku nendes lisades määratletud teenuste kasutamises. Lisades sätestatud tingimused on eritingimused, mis on Lepingu tingimuste suhtes ülemuslikud. Kui Klient hakkab kasutama teenuseid, mida ta ei ole varem kasutanud, siis rakenduvad asjakohased Lepingu Lisad. Kui uute teenuste osutamiseks on vaja Klienti täiendavalt identifitseerida või lisadokumente esitada, siis hakatakse teenuseid osutama alles pärast seda, kui Klient on teinud Paysera poolt nõutavad toimingud.

1.5. Käesoleva lepingu sätteid, mida rakendatakse ainult Kasutajatele, ei kohaldata Klientidele, kes on mitte-Kasutajad ja kes tegutsevad käesoleva lepingu ja / või selle lisade alusel nende äri-, kommerts- või kutsetegevuse eesmärgil.

1.6. Lepingu põhimõisted:

Isikuandmed – mis tahes teave füüsilise isiku (eraisiku) kohta, kelle isik on teada või võidakse otseselt või kaudselt identifitseerida isikukoodi (riiklik identifitseerimisnumber) ja ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse abil.

Tööpäev – Paysera määratletud päev, mil Paysera oma teenuseid osutab. Paysera võib määrata erinevatele teenustele erinevad tööpäevad, täpsustades seda Hinnakirjas.

E-raha – Kliendi raha, mis on sissemakstud või ülekantud Paysera kontole ja mis hoitakse Paysera kontol, ning mis on määratud Süsteemi kaudu Maksetehingute tegemiseks.

Paysera – Paysera grupi ettevõtted, sõltuvalt Kliendi elukohariigist, ja teised juriidilised isikud, kes võivad olla palgatud teenuste osutamiseks; kõik Makse teenused pakutakse ainult litsentseeritud ettevõtete poolt. Põhikonto avatakse ettevõtte Paysera Ltd poolt ning nõuetekohane Kliendi identifitseerimine ja IBANi konto väljastamine toimub Paysera gruppi kuuluva litsentseeritud ettevõtte poolt. Nende äriühingute juriidilised andmed on esitatud Lepingu lõpus.

Saaja – füüsiline või juriidiline isik, teine organisatsioon või selle filiaal, märgitud Maksejuhisel Maksetehingu rahaliste vahendite saajaks.

Väljavõte – Paysera poolt koostatud ja väljastatud dokument, mis sisaldab teavet kindlaksmääratud ajavahemikul teostatud Makse Tehingute kohta.

Hinnakiri – Paysera teenuste ja tehingute hinnad, mis on kinnitatud Paysera's kehtestatud korras.

Klient – füüsiline isik, kes on registreerunud Süsteemis ja loonud põhikonto.

Kliendi identifitseerimine – Kliendi isikusamasuse tuvastamine Süsteemis kehtestatud toimingute alusel.

Teenustasu – Paysera'le makstav tasu Maksetehingu ja / või sellega seotud teenuste eest.

Rahaülekanne – maksetehing, mille puhul kantakse rahalised vahendid Maksja algatusel Saaja maksekontole .

Maksejuhis – Maksja või Saaja korraldus (rahaülekanne) Makse Teenuste Pakkujale Maksetehingu tegemiseks.

Maksetehing – Maksja või Saaja algatatud rahaülekanne või sularaha sisse- või väljamakse tehing.

Makseteenus – teenused, mille osutamise ajal luuakse tingimused sularaha sisse-/väljamaksmiseks kontole/kontolt, ja kõik maksekonto haldamisega seotud toimingud; maksetehingud, sealhulgas makseteenuste Kasutaja makseteenuste pakkuja asutuses või muus makseasutuses avatud maksekontol olevate rahaliste vahendite ülekandmine; maksetehingud, mille puhul antakse rahalised vahendid makseteenuste Kasutajale krediidiliini põhimõttel: maksekaardi või sarnase instrumendi abil tehtavad maksetehingud ja/või krediidiülekanded, sh perioodilised ülekanded; makseinstrumentide väljastamine ja/või vastuvõtmine; rahaülekanded; makse algatamise teenused, kontoinfo teenused.

Makseinstrument – mis tahes makseinstrument, mida Süsteem võimaldab Paysera Kontoga ühendada ja kasutada seda Rahaülekannete tegemiseks.

Maksja – füüsiline või juriidiline isik, või teine organisatsioon või selle filiaal, kellel on olemas maksekonto ja kes annab loa maksejuhiste täitmiseks sellelt kontolt, või, maksekonto puudumisel, esitab Maksejuhise.

Paysera Konto või Konto – Kliendi nimel Süsteemis avatud konto, mida kasutatakse maksete ja muude Maksetehingute tegemiseks. Konto avatakse üksnes identifitseeritud Kliendile.

Teenus – e-raha väljastamise ja tagasivõtmise teenus ning muud Paysera osutatavad teenused; Paysera poolt osutatav Makseteenus, samuti muud Paysera poolt osutatavad teenused.

Paysera rakendus – mobiilirakendus Paysera konto haldamiseks, mis installeeritakse kasutamiseks mobiiliseadmesse.

Põhikonto – arvutisüsteemis registreerumise tulemus; registreerumise käigus salvestatakse registreeritud Kliendi isikuandmed, Kliendile antakse kasutajanimi ning süsteemis määratletakse kliendi õigused.

Aktsepteeritav keel – leedu, inglise, vene, läti ning poola keel.

Lisa – Paysera ja kliendi vahel sõlmitud leping Paysera eraldiseisvate teenuste osutamiseks ja kasutamiseks. Lisa võib olla määratletud kui kokkulepe, eeskiri, deklaratsioon, plaan jne. Lisa moodustab käesoleva Lepingu lahutamatu osa.

Tugevdatud Kliendi autentimine – füüsilise või juriidilise isiku tuvastamise protseduur, mis põhineb kahel või enamal elemendil, mis on liigitatud kui: teadmine (nt staatiline parool, kood, isikukood), valdus (nt token, smart-kaart, mobiiltelefon) ja olemus (nt biomeetrilised omadused, näiteks sõrmejälg). Seda protseduuri rakendatakse siis, kui Klient logib sisse oma Kontole võrgus või muu kaugjuurdepääsu vahendusel, algatab elektroonilise maksetehingu ja teostab kaugjuurdepääsu kaudu mis tahes toiminguid, mis võivad olla seotud pettuseohuga makse teostamisel või muul väärkasutamise viisil.

Süsteem – Paysera veebilehtede tarkvaralahendus, arendanud Paysera poolt ja mida kasutatakse Paysera teenuste osutamiseks.

Leping – Kliendi ja Paysera vahel sõlmitud leping, mis hõlmab käesolevat Makseteenuste üldlepingut eraklientidele ning kõiki muid tingimusi ja dokumente (Lisad, lepingud, reeglid, deklaratsioonid jne), sealhulgas, kuid mitte ainult, teavet veebilehtedel, millele viidatakse käesolevas Makseteenuste üldlepingus eraklientidele.

Nõusolek – Maksja nõusolek Maksetehingu tegemiseks, mis on esitatud Lepingu puntkis 8 sätestatud korras.

Parool (Paroolid) – Kliendi mis tahes kood, mis on loodud süsteemis, Kliendi poolt loodud kood kasutamiseks Tugevdatud Kliendi autentimiseks või Kliendile loodud kood, mille eesmärk on juurdepääs Põhikontole ja/või Paysera Kontole, või Paysera pakutavate teenuste algatamine, kinnitamine ja haldamine ja/või Maksetehingu algatamine, autoriseerimine, rakendamine, kinnitamine ja vastuvõtmine.

Pool – Paysera või Klient. 

Kordumatu tunnus – tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsioon, mille annab makseteenuste Kasutajale Paysera kui makseteenuste pakkuja, ning mida kasutatakse Maksetehingus osaleva makseteenuste Kasutaja ja/või Maksetehingus kasutatava Kasutaja konto identifitseerimiseks.

Kasutaja – Klient, kes tegutseb Lepingu alusel eesmärkideks, mis ei ole seotud tema äri-, kommerts- ega ametialase tegevusega.

2. Registreerimine Süsteemis ja Põhikonto loomine

2.1. Paysera teenuste kasutamiseks peab Klient Süsteemis registreeruma. Payseral on õigus keelduda uue Kliendi registreerimisest ilma põhjust esitamata. Kuid Paysera kinnitab, et registreerimisest keeldumine tugineb alati olulistele põhjustele, mida Paysera ei ole kohustatud avaldama või ei tohi avaldada.

2.2. Süsteemis registreerumisel luuakse kliendile Põhikonto. Põhikonto on isiklik seda võib kasutada üksnes konto omanik ehk Klient. Pärast seda, kui Klient on Süsteemis registreerunud ja Põhikonto loonud, avatakse talle automaatselt Paysera Konto. Paysera konto kasutamine toimub käesoleva Lepingu 4. ja 5. punktis kirjeldatud põhimõtete kohaselt.

2.3. Kliendil võib olla ainult üks Põhikonto.

2.4. Leping jõustub ja jääb määramata tähtajaks kehtima pärast seda, kui Klient on Süsteemis registreerunud, käesoleva Lepingu Tingimustega tutvunud ning oma nõusolekut Tingimuste täitmiseks kinnitanud.

2.5. Süsteemis registreerumisega kinnitab Klient, ta on nõus Lepingu tingimustega ja kohustub neid täitma. Paysera osutab teenuseid 7 (seitsme) aastaseks saanud isikutele. Alla 7-aastastel (seitsmeaastastel) isikutel on keelatud kasutada Paysera teenuseid. Kui Klient on alla 18-aastane (kaheksateistaastane), siis peab ta esitama Kliendi seaduslike esindajate (vanemad / eestkostjad / hooldajad) kirjaliku nõusoleku Paysera teenuste kasutamiseks. Payseral on igal ajal õigus nõuda Kliendi seaduslike esindajate (vanemad / eestkostjad / hooldajad) kirjalikku (ja notariaalselt kinnitatud) nõusolekut. Kui Klient ei esita kirjalikku nõusolekut Paysera määratud tähtaja jooksul, siis on Payseral õigus viivitamata peatada kõikide või osade teenuste osutamine.

2.6. Klient kinnitab, et ta esitas Süsteemis registreerimisel enda kohta õiged andmed, ning edaspidi, kui ta enda andmeid muudab või lisab, esitab ta üksnes õiged andmed. Klient kannab kõik kahjud, mis on seotud valeandmete esitamisega.

2.7. Selleks, et Paysera saaks alustada või jätkata Teenuste pakkumist, peab Klient kinnitama Põhikonto, uue Teenuse või Teenuse osa osutamise ja läbima Kliendi identifitseerimise protseduuri tingimustes ja korras, mis on sätestatud Lepingus või Süsteemis. Kliendi identifitseerimise toimingud ning Põhikonto ja uute Teenuste osutamise kinnitamine on vajalik selleks, et kaitsta Kliendi ja Paysera huve.

2.8. Payseral on õigus nõuda selliste andmete ja/või dokumentide esitamist, mis aitavad Payseral Klienti identifitseerida ja/või Klienti puudutavat olulist teavet saada, mis on vajalik Paysera teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. Nõutavate andmete ja/või dokumentide loend esitatakse Kliendile saadetavas kirjas identifitseerimise toimingute läbiviimise või muu kontrolli vajalikkuse kohta.

2.9. Kliendi identifitseerimisel on Payseral õigus nõuda, et klient esitaks Paysera poolt nõutavate dokumentide originaalid ja/või nende koopiad ja/või notariaalselt või riigi poolt volitatud isiku kinnitatud dokumentide koopiad.

2.10. Kliendi identifitseerimise toimingud, tingimused, asukohad ja hinnad on esitatud siin.

2.11. Üksikjuhtudel, kui see tuleneb seadusega sätestatud kohustusest või kui tegemist on teatava dokumenditüübiga (nt peab olema esitatud originaaldokument), on Payseral õigus nõuda Kliendilt Kliendi identifitseerimise toimingute tegemist Paysera määratud spetsiifilisel viisil (nt klienditeenindusosakonnas).

2.12. Pooled lepivad kokku, et Klient võib kinnitada (allkirjastada) dokumente (nt lepingud, nõusolekud jne) elektroonilisel viisil (sealhulgas, kuid mitte ainult, spetsiaalse ekraanile kirjutamise vahendiga).

2.13. Payseral on õigus küsida Kliendilt lisateavet ja/või -dokumente, mis on seotud Kliendi või tema tehtud tehingutega, ning nõuda Kliendilt Kliendiküsimustiku täitmist ja korrapärast (vähemalt kord aastas) ajakohastamist. Payseral on õigus nõuda esitatud dokumentide koopiate notariaalset kinnitamist ja/või tõlkimist Paysera poolt aktsepteeritavasse keelde. Klient koostab ja esitab kõik dokumendid ja teabe oma kulul. Kui klient ei esita nõutavat lisateavet ja/või -dokumente Paysera määratud mõistliku tähtaja jooksul, on Payseral õigus peatada kõikide või osade Teenuste osutamine Kliendile.

2.14. Kliendile saadetakse teade Põhikonto kinnitamise, uue Teenuse osutamise või peatatud Teenuse taasaktiveerimise kohta e-posti aadressile, mille Klient esitas Süsteemis registreerumisel, või SMS-i teel, kui Klient on registreerumisel märkinud üksnes mobiiltelefoni numbri.

2.15. Kliendil on keelatud omada rohkem kui üks Põhikonto Süsteemis ning esitada Süsteemis registreerumisel valeandmeid. Kui Klient esitab valeandmed, peab ta need parandama. Kui Klient on valeandmete esitamise tõttu avanud mitu Põhikontot, siis peab ta teavitama sellest Paysera't, kes ühendab kõik loodud Põhikontod üheks Põhikontoks. Selle sätte rikkumise korral võidakse Klient süsteemis blokeerida, ebaseaduslikud tehingud võidakse tunnistada võltsinguks ja andmed võidakse vajaduse korral edastada õiguskaitseasutustele.

3. Paysera Teenuste hinnad ja arveldamise kord

3.1. Paysera Teenuste osutamise tingimused ja hinnad on esitatud käesoleva Lepingu vastavas punktis, Hinnakirja lehel või konkreetset Teenust käsitlevas Lisas.

3.2. Kui Paysera vähendab Süsteemis märgitud Teenuste üldhindu, siis kehtivad uued hinnad ka siis, kui Klienti sellest ei teavitatud, välja arvatud juhul, kui hindu muudetakse punktis 11 sätestatud viisil.

3.3. Paysera Teenustasu arvatakse maha:

3.3.1. Maksetehingu tegemisel;

3.3.2. kui Teenustasu ei arvatud maha Maksetehingu teostamise ajal, siis on Payseral õigus see hiljem maha arvata, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) aasta jooksul pärast Maksetehingu teostamist. Klienti teavitatakse käesolevas punktis toodud protseduuri kohaselt teenustasu maha arvamisest teenustasuraportiga selle perioodi eest, mille kohta Teenustasu maha arvati;

3.3.3. Klienti teavitatakse tehingu Teenustasu suurusest enne Maksetehingu tegemist (kui konkreetse Makseinstrumendi või Teenuse reeglites ei ole kehtestatud teisiti).

3.4. Klient kinnitab, et on tähelepanelikult tutvunud Rahaülekannete Hindade ja Tingimustega ning kõikide muude tema suhtes rakendatavate ja asjakohaste Paysera Teenuste Hindade ja Tingimustega.

3.5. Payseral on õigus arvata Teenustasu maha Kliendi Kontolt, millel Maksetehing tehti, või teiselt Kliendile avatud Paysera Kontolt.

3.6. Teenustasu makstakse Lepingus, Lepingu Lisas või käesolevas Lepingus või selle Lisas viidatud veebilehtedel märgitud valuutas.

3.7. Klient kohustub tagama, et tema kontol on piisavalt rahalisi vahendeid Teenustasu maksmiseks või maha arvamiseks. Kui rahaliste vahendite summast vastavas valuutas ei piisa Teenustasu katmiseks, on Payseral õigus, kuid mitte kohustus, vahetada Kontol olev valuuta vajaliku valuuta vastu, kasutades Paysera valuutavahetuskurssi, mis on avaldatud siin. Kui Kliendi Kontol on rahalisi vahendeid mitmes erinevas valuutas, siis võib Paysera vahetada need maksevaluutasse tähestikulises järjekorras valuuta rahvusvahelise lühendi alusel.

3.8. Kui Klient ei maksa Payserale tasu osutatud Teenuste eest, siis on ta kohustatud Paysera nõudmisel maksma Payserale trahvi 0,05% summast iga viivitatud päeva eest.

4. Paysera Konto avamine. E-raha väljastamise ja tagasivõtmise tingimused

4.1. Vastavalt käesolevale Lepingule Paysera Konto avatakse Kliendile Süsteemis määramata ajaks.

4.2. Paysera Konto võimaldab Kliendil sisse maksta, üle kanda ja hoida Kontol makseteks ettenähtud rahalisi vahendeid, teostada riigisisesed ja rahvusvahelised rahaülekandeid, maksta osamakseid, saada Kontole raha, maksta kaupade ja teenuste eest ning teha muid rahaülekannetega seotud toiminguid.

4.3. Paysera Kontol hoitavat raha loetakse E-rahaks, mille Paysera väljastab pärast seda, kui Klient on rahalised vahendid oma kontole sisse maksnud või üle kandnud. Pärast raha laekumist Süsteemi kannab Paysera selle Kliendi kontole, väljastades samal ajal E-raha nimiväärtuses. E-raha kantakse Kliendi Paysera kontole ja hoitakse sellel.

4.4. Klient valib raha Paysera kontole sissemaksmise või ülekandmise viisi oma Kontol, valides funktsiooni "Lisa raha", kus on iga makseviisi kohta esitatud juhised rahaliste vahendite lisamiseks. Raha ülekandmise juhised ja neis sisalduvat teavet peetakse Kordumatuteks Tunnusteks, mis on vajalikud maksetehingu nõuetekohaseks teostamiseks.

4.5. Väljastatud E-raha nimiväärtus vastab Paysera Kontole tehtud rahalise sissemakse või ülekande eest saadud summa nimiväärtusele.

4.6. Paysera Kontole kantud E-raha ei loeta hoiusena ja Paysera ei maksa ühelgi juhul Paysera Kontol hoitava E-raha eest intressi ega paku ühtegi muud soodustust, mis on seotud E-raha hoiuperioodiga.

4.7. Kliendil on õigus luua ja hoida mitu Paysera Kontot samal Põhikontol ning kasutada neid oma äranägemise järgi.

4.8. Kliendi taotlusel võidakse kliendi Paysera Kontol hoitav E-raha igal ajal nimiväärtuses tagasi võtta, välja arvatud Lepingus sätestatud juhtudel, kui Kliendi Kontole rakenduvad piirangud.

4.9. E-raha tagasivõtmise taotluse esitamiseks koostab Klient maksekorralduse E-raha kandmiseks tema Paysera kontolt mis tahes muule Kliendi nimetatud kontole (pangad ja muud e-maksesüsteemid, kuhu Paysera saab raha kanda, on nimetatud siin) või korralduse E-raha Paysera kontolt väljavõtmiseks muul Paysera poolt heakskiidetud ja süsteemis nimetatud viisil. Payseral on õigus rakendada E-raha tagasivõtmise piiranguid, mille kohta saab täpsemalt lugeda siin.

4.10. Paysera ei kohalda E-raha tagasivõtmise suhtes ühtegi eritingimust, mis erineks Paysera Kontol tehtavate Rahaülekannete ja muude Maksetehingute suhtes kohaldatavatest tavatingimustest. Tagasivõetava või ülekantava E-raha summa valib Klient.

4.11. E-raha tagasivõtmise eest ei rakendata täiendavat teenustasu. E-raha tagasivõtmise korral tasub Klient tavapärast Rahaülekande või raha väljamakse Teenustasu, mille suurus sõltub Kliendi poolt valitud Maksetehingu viisist. Rahaülekande või raha väljamakse korral rakendatakse Paysera tavapärased Teenustasud.

4.12. Kui Klient lõpetab Lepingu ja esitab taotluse oma Paysera Konto sulgemiseks ja Põhikonto tühistamiseks Süsteemis või kui Paysera lõpetab Kliendile Paysera Konto teenuse osutamise ja tühistab Kliendi Põhikonto Süsteemis Lepingus sätestatud alustel, siis kantakse Kliendi Paysera Kontol olevad rahalised vahendid Kliendi pangakontole või muus Kliendi poolt viidatud e-maksesüsteemis olevale kontole. Payseral on õigus tagastatavatest rahalistest vahenditest maha arvata Payserale kuuluvad summad (teenustasud Paysera osutatud teenuste eest ja kulud, mida Klient pole tasunud, sealhulgas, kuid mitte ainult, trahvid ja kahjunõuded, mis on tekkinud Payserale Kliendi poolt Lepingu rikkumise tõttu, mis on kehtestatud rahvusvaheliste maksekaardiorganisatsioonide, muude finantsasutuste ja / või riigiasutuste poolt). Kui Paysera ja kliendi vahel tekib vaidlus, on Payseral õigus hoida vaidlusalune summa kinni seni, kuni vaidlus saab lahendatud.

4.13. Kui Payseral ei ole võimalik Kliendile raha tagasi kanda Payserast sõltumatutel põhjustel, siis teavitatakse Klienti sellest viivitamata. Klient on kohustatud kohe esitama muu konto või lisateabe, mis on vajalik raha tagasi kandmiseks (makse tegemiseks).

5. Paysera Konto kasutamine

5.1. Klient saab hallata Paysera Kontot, logides sisse oma Põhikontole kasutajanime ja Parooliga ning teostades täiendava autentimise (Tugevdatud Kliendi autentimine).

5.2. Kliendi Paysera Kontolt on võimalik teha Maksetehinguid:

5.2.1. Süsteemi teisele kasutaja kontole;

5.2.2. Leedu, ELi ja välispankade kontodele (v.a välisriikide pangad, kuhu Maksetehingute tegemine on keelatud: Paysera teavitab Klienti sellistest riikidest Süsteemi kaudu);

5.2.3. Süsteemis määratud muude elektrooniliste maksesüsteemide kontodele.

5.3. Kui Klient esitab Maksejuhise rahvusvahelise Rahaülekande teostamiseks, siis käesolevale Lepingule lisaks kohalduvad ka Lisa "Rahvusvaheliste Rahaülekannete teostamise tingimused" sätted.

5.4. Valuuta vahetus põhineb valuuta konverteerimise hetkel kehtival Paysera vahetuskursil ning seda ajakohastatakse ja avaldatakse siin (valuutavahetuse kursid rakendatakse koheselt ja ilma eraldi teatamata).

5.5. Paysera Konto avamis- ja hooldustasud on toodud Hinnakirjas. Kui Klient ei ole sisse loginud Põhikontole ja tegi viimased tehingud Kontol enam kui aasta tagasi, loeb Paysera Põhikontot ja Kontot (-sid) kasutamata (passiivseks). Payseral on õigus Leping lõpetada ning Põhikonto ja Konto (-d) sulgeda, teavitades Klienti passiivsetest Põhikontost ja Kontodest 30 päeva enne Lepingu lõpetamist, tingimusel et Põhikontot ja Kontosid ei kasutata ning nendel Kontodel puuduvad rahalised vahendid. Kui vähemalt ühel passiivsel Kontol on raha, jätab Paysera Põhikonto avatuks ja sulgeb ainult passiivse (d) Konto (d). Kui Kliendi Põhikonto ja Konto (d), millel on olemas rahalised vahendid, jäävad kaheks aastaks passiivseks, hakkab Paysera mitteaktiivse Põhikonto ja rahaliste vahendite jäägiga Konto haldamise eest rakendama Teenustasu, mis on toodud siin.

5.6. Pank või muu e-raha maksesüsteem võib nõuda teenustasu nii raha kandmise eest Kliendi Paysera Kontolt Kliendi pangakontole, kaardile või muu e-maksesüsteemi maksekontole, kui ka raha kandmise eest pangakontolt, kaardilt või muust e-raha maksesüsteemist Paysera Kontole.

5.7. Pankade ja elektrooniliste maksesüsteemide nimekiri, kuhu saab Rahaülekandeid teha, ning ülekannetele kehtivad Teenustasud ja tingimused on esitatud siin.

5.8. Teenustasud Paysera Teenuste eest arvatakse maha Kliendi Paysera kontolt. Kui kliendi Paysera kontol on vähem rahalisi vahendeid, kui on vaja Rahaülekande tegemiseks ja Paysera Teenustasu maksmiseks, siis Rahaülekannet ei teostata.

5.9. Kui tehakse SEPA, TARGET2 või Instant (välk-) maksest erinev makse ja Klient teeb makse oma Paysera Kontolt pangakontole või muu e-raha asutuse kontole, siis märgitakse maksjaks Paysera. Koos Rahaülekandega saab Saaja järgmist teavet, mis võidakse olenevalt tehnilistest lahendustest edastada ühel või mitmel allpool toodud viisil:

5.9.1. üksikasjalik teave Maksja (Kliendi) kohta on esitatud esmase Maksja väljal, kui vastav internetipank või maksesüsteem seda toetab;

5.9.2. üksikasjalik teave Maksja (Kliendi) kohta on esitatud makse selgituse väljal;

5.9.3. koos Rahaülekandega edastatakse Saajale unikaalne link sellele maksele, mis suunab veebilehele, kus on toodud üksikasjalik teave konkreetse makse ja Maksja kohta.

5.10. Kui Maksja edastab Saaja kohta ebakorrektsed andmed (kordumatud tunnused) ja Maksejuhis on Maksja esitatud andmete põhjal täidetud (nt Maksja märgib vale kontonumbri), siis loetakse Paysera kohustused nõuetekohaselt täidetuks ja Paysera ei ole kohustatud ülekantud summat Maksjale tagastama. Paysera kohustub ette võtma kõik vajalikud toimingud maksetehingu jälgimiseks ja üritab maksetehingu raha tagasi saada, kuid selle tegemata jätmise korral võtab Maksja ühendust raha tagastamise küsimuses otse ülekande saanud isikuga.

5.11. Klient on kohustatud esitama Maksejuhise Maksetehingu teostamiseks Süsteemis viidatud ja makse tegemise hetkel kehtivate juhiste kohaselt. Kui Klient on Saaja, siis peab ta esitama Maksjale üksikasjalikud ja täpsed andmed, selleks, et Maksetehingu Maksejuhis vastaks igal juhul Süsteemis olevatele juhistele ja oleks kehtiv ülekande hetkel. Enne Maksejuhise edastamist Maksetehingu täitmiseks või teabe edastamist teisele Maksjale peab Klient kontrollima ja uuendama konto täiendamise juhiseid. Nimetatud juhiseid ja nendes esitatud andmeid loetakse Kordumatuteks tunnusteks, mis on vajalikud Maksetehingu nõuetekohaseks teostamiseks.

5.12. Kui Maksja esitab ebakorrektse Maksejuhise või märgib ebakorrektsed Rahaülekande andmed, ja kui Rahaülekanne ei ole veel teostatud, siis on Maksjal õigus Maksejuhist parandada. Sellisel juhul rakendub Süsteemis viidatud teenustasu Maksejuhise parandamise eest.

5.13. Kui Payserale on laekunud raha, kuid Maksejuhises märgitud rahalised vahendid ei ole võimalik kanda Saaja kontole (nt Saaja konto on suletud, märgitud IBAN number on vale vms), siis tagastab Paysera tehingusumma saatjale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Sellisel juhul võidakse võtta Süsteemis kehtestatud teenustasu Maksejuhise tagastamise eest. Kui Paysera ei saa kanda Maksejuhises märgitud rahalisi vahendeid Saaja kontole Maksja poolt Maksejuhise täitmisel tehtud vea tõttu, ning Maksja soovib Maksejuhisele märgitud vahendite tagastamist, siis võidakse Maksejuhis tühistada ja rahalised vahendid Maksjale tagastada, kuid üksnes Maksja kirjalikul taotlusel ja juhul, kui Saaja nõustub rahaliste vahendite Maksjale tagastamisega (kui Saajat on võimalik identifitseerida). Sellisel juhul rakendub Süsteemis viidatud teenustasu Maksejuhise tühistamise eest.

5.14. Kõikidel juhtudel, kui Paysera saab Maksejuhise, kuid rahalisi vahendeid ei ole võimalik krediteerida Maksejuhises esinevate vigade või teabe ebapiisavuse tõttu, ning ei Maksja ega Saaja ei võta Payseraga ühendust Maksejuhise täpsustamise või tagastamise küsimuses, siis võtab Paysera kõik võimalikud meetmed Maksetehingu jälgimiseks, et saada üksikasjalikumat teavet Maksejuhise kohta ja Maksejuhist täita. Maksetehingu jälgimiseks võidakse kasutada järgmisi meetmeid:

5.14.1. Kui Payseral on olemas Maksja kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber), siis võtab Paysera Maksjaga Maksejuhise täpsustamise asjus ühendust.

5.14.2. Kui Payseral ei ole Maksja kontaktandmeid ning Maksja ega Saaja ei ole Payseraga Maksejuhisele märgitud rahaliste vahendite küsimuses ühendust võtnud, siis võtab Paysera ühendust Maksja makseteenuste pakkujaga, kust Maksejuhises märgitud rahalised vahendid saadeti, ning palub võtta ühendust Maksjaga informatsiooni täpsustamiseks. Seda meedet kasutatakse juhul, kui Maksja makseteenuste pakkujaga on võimalik võtta ühendust elektrooniliste vahendite teel.

5.14.3. Kui eespool nimetatud meetmetest ei ole Maksetehingu jälgimisel abi, siis on Payseral õigus teha Maksjale ülekanne summas 0,01 eurot või muu miinimumsumma ulatuses, märkides makse selgitusse palve võtta Payseraga ühendust ja täpsustada ebakorrektse Maksejuhise andmed e-posti teel. Seda meedet kasutatakse juhul, kui Payseral on olemas Maksja kontonumber, sellise Rahaülekande kulud on mõistlikud ning Rahaülekande summa on vähemalt 10,00 (kümme) eurot.

5.15. Kõikidel punktis 5.14 nimetatud juhtudel rakendub Süsteemis viidatud teenustasu Maksejuhise täpsustamise eest, mis debiteeritakse ülekande summalt enne makse krediteerimist Saaja-Kliendi Kontole.

5.16. Kui ühtegi punktis 5.14 nimetatud meedet ei ole võimalik Maksetehingu jälgimiseks rakendada ning ka muudel juhtudel, kui esitatud või täpsustatud andmete põhjal ei ole võimalik identifitseerida Saaja, hoitakse rahalisi vahendeid Paysera süsteemis seni, kuni Maksja või Saaja võtab Payseraga ühendust ning esitab lisaandmed, mis võimaldavad krediteerida rahalised vahendid Saaja kontole (Maksejuhise täpsustamise või parandamise teenustasu debiteeritakse ülekande summalt enne krediteerimist Kliendi-Saaja Kontole). Maksja kirjalikul taotlusel võidakse need rahalised vahendid ka Maksjale tagastada. Sellisel juhul debiteeritakse Süsteemis viidatud teenustasu tagasimakse eest ülekande summalt enne selle Maksjale tagastamist.

5.17. Kui Klient on märganud, et raha on tema Paysera Kontole kantud või Kontolt maha võetud ekslikult või muul viisil, millel puudub seaduslik alus, on ta kohustatud sellest Payserat teavitama. Kliendil pole õigust käsutada raha, mis ei kuulu talle. Sellistel juhtudel on Payseral õigus ja Klient annab pöördumatu nõusoleku oma Paysera Kontolt raha mahaarvamiseks ilma Kliendi korralduseta. Kui kliendi Paysera Kontol olev rahasumma ei ole piisav selleks, et debiteerida ekslikult tema Paysera Kontole krediteeritud või tema Kontolt tema teistele kontodele mahaarvatud raha, kohustub Klient tingimusteta maksma Payserale ekslikult krediteeritud raha tagasi 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava Paysera päringu laekumisest. Kui klient Paysera nõudmisel ei tagasta ekslikult krediteeritud raha õigeaegselt, maksab klient Payserale päevas trahve 0,05 protsenti iga tähtaja ületanud päeva eest.

5.18. Kliendil on õigus muuta Paysera Kontol tehtavate Rahaülekannete limiite, tehes täiendavad Põhikonto kinnitamise toimingud Süsteemis kehtestatud korra kohaselt ning kehtestades uued makselimiidid, mis jõustuvad 12 tunni jooksul pärast täiendavate limiide kontrollimist. Kliendil on õigus seada limiidid oma äranägemise järgi. Klient saab kehtivaid limiite kontrollida oma Põhikontole sisse logides, kuid Payseral on õigus piirata limiitide suurust ja nõuda, et Klient teostaks täiendava identifitseerimise toimingud vastavalt Süsteemis sätestatud korrale. Klienti teavitatakse uute limiitide jõustumisest e-posti teel. Käesolevat Lepingu sätet ei kohaldata alla 14-aastaste isikute ja muude isikute suhtes, kellele kehtivad fikseeritud limiidid.

5.19. Konto jäägi kontrollimiseks ja makseajaloo vaatamiseks peab Klient logima sisse oma Põhikontole. Sealt leiab ta ka teavet kõikide rakendatud Teenustasude ja muude Kliendi Kontolt tehtud mahaarvamiste kohta valitud ajavahemiku jooksul.

5.20. Klient kinnitab, et:

5.20.1. tema Paysera Kontole laekuvad rahalised vahendid ei ole saadud kuritegeliku tegevuse tulemusel;

5.20.2. ta ei kasuta Paysera osutatavaid teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel ega tee ühtegi tehingut ega toimingut kuritegelikul või ebaseaduslikul teel saadud raha legaliseerimiseks.

5.21. Kliendil on õigus hallata Paysera Kontot ja teha sellelt Maksetehinguid järgmistel viisidel:

5.21.1. interneti kaudu, logides sisse oma Põhikontole;

5.21.2. Paysera Rakenduse kaudu (Lisa “Paysera Konto haldamine Paysera Rakenduse kaudu” kohaldub pärast seda, kui Klient nõustub Lisa tingimustega);

5.21.3. Paysera Kontoga ühendatud Makseinstrumentide kaudu (Lisa "Makseinstrumendid" kohaldub pärast seda, kui Klient nõustub Lisa tingimustega);

5.21.4. muude Paysera viidatud instrumentide kaudu pärast seda, kui Klient nõustub vastavate instrumentide kasutamise tingimustega.

5.22. Kliendi kinnitusi, korraldusi, taotlusi, teateid ja muid tegevusi, mida Klient teeb kolmandate isikute veebilehtedel või muudes ressurssides, logides oma Paysera Kontole sisse ja identifitseerides end sel moel, käsitletakse digitaalselt allkirjastatud tehingu sõlmimisena.

5.23. Maksejuhiste täitmine Paysera Kontolt interneti kaudu:

5.23.1. Maksetehingu tegemiseks interneti kaudu peab Klient täitma Süsteemis Maksejuhise ja esitama selle täitmiseks, kinnitades Süsteemis elektrooniliselt oma Nõusolekut Maksejuhise teostamiseks.

5.23.2. Maksejuhise esitamine Süsteemis tähendab Kliendi nõusolekut Maksetehingu teotamiseks ja seda ei ole võimalik tühistada (Maksejuhise tühistamine on võimalik vaid seni, kuni Maksejuhise teostamist ei ole veel alustatud – Maksejuhise olek ja tühistamise võimalus on nähtavad Kliendi Põhikontol).

5.23.3. Kui klient teeb Süsteemi sisese ülekande oma Paysera Kontolt teise isiku Paysera kontole, siis saab Klient valida parooliga kaitstud Rahaülekande tegemise. Sellisel juhul määrab Klient Maksejuhise koostamisel ülekande parooli. Rahaülekanne loetakse täielikult kätte saaduks pärast seda, kui Saaja sisestab Kliendi-Maksja määratud parooli. Kui Saaja ei sisesta Maksja määratud parooli, siis kantakse raha automaatselt Maksja Paysera Kontole tagasi 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Sellise Rahaülekande autoriseerimise hetkeks loetakse hetke, kui Saaja sisestab ülekande parooli. Sellist Rahaülekannet ei saa pärast ülekande parooli sisestamist tühistada. Klient vastutab täies ulatuses ülekande parooli nõuetekohase ja turvalise edastamise eest Saajale ning tagab, et parool avaldatakse üksnes Saajale.

5.23.4. Maksejuhise täitmisel saab Klient sisestada tulevikus saabuva maksekuupäeva kuni 2 (kaks) aastat alates Maksejuhise täitmise päevast. Kui Kliendi määratud päeval on kliendi Paysera Kontol piisav rahasumma olemas, Maksejuhis täidetakse. Ülekanne teisele Paysera Kontole tehakse määratud päeva alguses (kell 00.00 vastavalt serveri EET ajavööndile). Ülekanne pangakontole teostatakse Süsteemis määratud tähtaja jooksul.

5.23.5. Kui Maksejuhis on täidetud valesti, siis Rahaülekannet ei teostata, välja arvatud erandjuhul, kui Paysera parandab Maksejuhise andmed oma algatusel või kui Payseral on piisavalt andmeid, et teha objektiivne otsus teabe sisu õiguse kohta ja täita Maksejuhis tavaprotseduuri kohaselt.

5.23.6. Kui Kliendi Paysera Kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid Rahaülekande teostamiseks, siis Rahaülekannet ei teostata; sellele vaatamata püüab Süsteem Maksejuhist 5 (viie) päeva jooksul pärast selle esitamist täita. Kui Paysera Kontol ei ole selle ajavahemiku jooksul endiselt piisavalt rahalisi vahendeid Maksejuhise täitmiseks, siis see tühistatakse ja seda enam ei täideta. Kui Kontol on ebapiisavalt rahalisi vahendeid vaid ühes valuutas, kuid piisavalt vahendeid teises valuutas, siis ei tehta Rahaülekannet enne, kui Klient vahetab muu valuuta maksevaluuta vastu (välja arvatud juhul, kui Klient on tellinud automaatse valuutavahetuse funktsiooni või kui ülekanne tehakse maksena kaupade või teenuste eest Paysera süsteemi kaudu).

5.24. Paysera Konto haldusamise viiside kasutamise tingimused, välja arvatud need, mis on nimetatd käesoleva Lepingu punktis 5.21 (välja arvatud Paysera Konto haldamine interneti kaudu), kehtestatakse eraldi Lisades, mis reguleerivad konkreetseid Paysera Konto haldamise viise. Konkreetset Lisa, millega reguleeritakse Paysera Konto haldamise viisi, kohaldatakse Kliendi suhtes juhul, kui Klient soovib kasutada asjakohast Paysera Konto haldamise viisi. Lisa kohaldatakse Kliendi suhtes hetkest, kui Klient kinnitab elektroonilisel või muul viisil, et ta on tutvunud Lisa tingimustega ja väljendab oma soovi kasutada Lisas nimetatud teenust.

5.25. Teavet teostatud ja saadud tehingute kohta esitab Paysera Kliendi Konto väljavõttel. Klient võib oma Põhikontole sisse logida ja vaadata seda teavet tasuta või printida valitud sagedusega.

6. Sularaha sisse- ja väljamakse

6.1. Paysera annab Kliendile õiguse teha Paysera Kontole sularaha sissemakse Süsteemis kehtestatud tingimuste kohaselt. Sularaha sissemakse asukohad, tingimused, valuutad, limiidid ja hinnad on esitatud siin.

6.2. Paysera annab Kliendile õiguse teha Paysera Kontolt sularaha väljamakseid Süsteemis kehtestatud tingimuste kohaselt. Sularaha väljamakse asukohad, tingimused, valuutad, limiidid ja hinnad on esitatud siin.

6.3. Klient on kohustatud üle lugema Paysera Kontole sisse makstava sularaha summa ise enne sissemaksmist või pärast selle väljavõtmist ning esitama vajadusel märkusi või pretensioone rahasumma või pangatähtede kvaliteedi kohta vahetult pärast rahasumma väljavõtmist.

6.4. Pärast oma Paysera Kontole sularaha sisse maksmist on Kliendil võimalik käsutada raha koheselt pärast E-raha laekumist Paysera Süsteemi.

7. Maksejuhise vastuvõtmine, Maksejuhisele kehtivad nõuded ja Maksejuhise täitmisest keeldumine

7.1. Kui Klient on Maksja, siis loetakse Maksejuhis Paysera poolt kättesaaduks (algab selle Maksejuhise täitmise aja arvutamine) selle vastuvõtmise päeval või, kui Maksejuhise vastuvõtmise päev ei ole Paysera tööpäev, siis loetakse Maksejuhis kättesaaduks Paysera lähimal tööpäeval.

7.2. Maksejuhis, mis võetakse vastu Paysera poolt Paysera tööpäeval, kuid väljaspool Paysera kehtestatud tööaega, loetakse kättesaaduks Paysera lähimal tööpäeval.

7.3. Paysera Süsteemi sisesed Maksejuhised täidetakse koheselt (kuni mõne minuti jooksul, välja arvatud juhul, kui Maksetehing peatatakse kohaldatava õigusaktides või käesolevas Lepingus sätestatud põhjustel), olenemata Paysera tööajast.

7.4. Payseral on õigus salvestada ja säilitada ükskõik millisel Payseraga kokkulepitud viisil edastatud Maksejuhiseid ning salvestada ja säilitada teavet kõikide Maksetehingute kohta, mis on tehtud Kliendi poolt või mis on tehtud Kliendi esitatud Maksejuhiste alusel. Payseral on õigus esitada nimetatud salvestusi Kliendile ja/või kolmandatele isikutele, kellel on seadusega sätestatud õigus selliseid andmeid saada, tõendina, mis kinnitab Maksejuhiste esitamist ja/või Maksetehingute teostamist.

7.5. Kliendi esitatud Maksejuhised peavad vastama nõuetele, mis on kehtestatud õigusaktide või Paysera dokumentidega Maksejuhiste esitamisele ja/või Maksejuhise sisule. Kliendi esitatud Maksejuhised peavad olema koostatud selgelt ja ühemõtteliselt, need peavad olema täidetavad ning väljendama arusaadavalt Kliendi tahet. Paysera ei vastuta Kliendi esitatud Maksejuhistes sisalduvate vigade, erinevuste, korduste ja/või vasturääkivuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi esitatud Maksejuhise rekvisiitide õigsuse eest. Kui kliendi esitatud Maksejuhis ei sisalda piisavalt andmeid või sisaldab puudusi, siis on Payseral Maksejuhise puuduste iseloomust olenemata õigus keelduda Maksejuhis täitmisest või täita see Maksejuhises sisalduvate andmete alusel.

7.6. Payseral on õigus keelduda Maksejuhise täitmisest, kui on põhjendatud kahtlus, et Maksejuhis või dokumendid, esitatud Kliendi või Kliendi volitatud esindaja poolt, ei vasta õigusaktides ja / või Paysera's sätestatud nõuetele, või Payseral on põhjendatud kahtlus nimetatud dokumentide ehtsuses ja õigsuses. Kui Payseral on põhjendatud kahtlus, et Maksejuhist ei ole esitanud Klient või Kliendi seaduslik esindaja, või kahtlus esitatud dokumentide ehtsuse osas või muu kahtlus esitatud Maksejuhise õiguspärasuse või sisu osas, on Payseral õigus nõuda Kliendilt esitatud Maksejuhise täiendavat kinnitamist ja / või dokumentide, mis kinnitavad isikute õigused hallata Kontol hoitavad vahended, või muude Paysera nimetatud dokumentide esitamist Paysera aktsepteeritaval viisil Kliendi kulul. Selles punktis sätestatud juhtudel tegutseb Paysera eesmärgiga kaitsta Kliendi, Paysera ja / või muude isikute seaduslikke huve, seega ei võta Paysera vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda esitatud Maksejuhise täitmisest keeldumisest.

7.7. Klient tagab, et tema Kontol on vastavas valuutas piisavalt rahalisi vahendeid Maksejuhise täitmiseks.

7.8. Enne Kliendi esitatud Maksejuhise täitmist on Payseral õigus nõuda Kliendilt Maksejuhise täitmisega seotud rahaliste vahendite seaduslikkust tõendavate dokumentide esitamist. Kui Klient ei esita nõutavaid dokumente, siis on Payseral õigus keelduda Maksejuhise täitmisest.

7.9. Payseral on õigus kaasata Kliendi Maksejuhise osalisesse või täielikku täitmisse kolmandaid isikuid, kui see on tingitud Kliendi huvidest ja/või Maksejuhise olemusest. Juhtudel, kui Kliendi Maksejuhis nõuab selle edastamist ja täitmist teise finantsasutuse kaudu, kuid see asutus peatab kliendi Maksejuhise, ei vastuta Paysera finantsasutuse selliste toimingute eest, kuid proovib välja selgitada Maksejuhis peatamise põhjused. Payseral on õigus peatada ja/või tühistada Kliendi esitatud Maksejuhise täitmine, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik muudel Paysera'st sõltumatutel põhjustel.

7.10. Kui Paysera keeldub Kliendi esitatud Maksejuhise täitmisest, siis teavitab ta sellest Klienti viivitamata või loob vajalikud tingimused selleks, et Klient saaks selle teatega tutvuda, välja arvatud juhul, kui sellise teate edastamine on tehniliselt võimatu või õigusaktidega keelatud.

7.11. Paysera ei võta vastu ega täida Kliendi Maksejuhiseid tehingute teostamiseks Kliendi Kontol, kui Kontol olevad rahalised vahendid on arestitud, Kliendi õigused käsutada rahalisi vahendeid on muul moel seadusega piiratud või tehingud on peatatud kohaldatavates õigusaktides kehtestatud juhtudel.

7.12. Kui Maksejuhise alusel üle kantud rahalised vahendid tagastatakse Paysera'st sõltumatutel põhjustel (Maksejuhise ebatäpsed andmed, Saaja konto on suletud jne), kantakse tagastatud summa kontole. Maksejuhise täitmise eest makstud teenustasu ei tagastata, samuti võidakse Kontolt maha arvata muud Paysera suhtes kohaldatavad teenustasud rahaliste vahendite tagastamise eest.

7.13. Paysera algatatud Rahaülekanded võivad olla tavalised (non-urgent) ja kiirülekanded (kui selleks on olemas tehniline võimalus). Rahaülekande viisi valib Klient (kui selleks on olemas tehniline võimalus). Kui Klient ei vali Rahaülekande viisi, siis loetakse, et Klient on algatanud Rahaülekande, mis teostatakse valides automaatselt Kliendile soodsaimad tingimused.

8. Nõusoleku andmine ja tühistamine, Maksejuhise tühistamine

8.1. Maksetehing loetakse autoriseerituks üksnes kui Maksja on andnud selleks Nõusoleku. Paysera vahendajale antud Nõusolekut peetakse Payserale antud Nõusolekuks. Klient (Maksja) võib anda Nõusoleku Paysera määratud või Kliendiga kokkulepitud viisil. Kirjalikult esitatud Nõusolek peab olema alla kirjutatud Kliendi või tema seadusliku esindaja poolt. Nõusolekut on samuti võimalik kinnitada elektroonilise allkirjaga, parooli, koodide ja / või muu isikusamasuse kontrollimise meetodiga. Nõusoleku ühe või mitme Maksetehingu tegemiseks võib anda ka Saaja või makse algatamise teenuse pakkuja kaudu. Nõusolek, mille klient (maksja) on andnud selles punktis sätestatud viisil, loetakse nõuetekohaselt kinnitatuks Kliendi (Maksja) poolt, ning see omab samasugust õiguslikku jõudu nagu Kliendi (tema esindaja) allkirjastatud paberdokument (Nõusolek), ja on kasutatav tõendina Paysera ja Kliendi vaheliste vaidluste lahendamisel kohtus ja muudes asutustes. Kliendil ei ole õigust Paysera teostatud Maksetehingut vaidlustada, kui Maksejuhis on käesolevas punktis sätestatud viisil antud Nõusolekuga kinnitatud.

8.2. Klient (Maksja) peab andma oma nõusoleku enne Maksetehingu täitmist. Kliendi (Maksja) ja Paysera vahelisel kokkuleppel on Maksetehingut võimalik autoriseerida ehk Kliendil on võimalik anda oma nõusolek ka pärast Maksetehingu täitmist.

8.3. Klient nõustub sellega, et Paysera edastab Maksejuhise täitmisel Maksejuhisele kantud andmed (sh Kliendi Isikuandmed) isikutele, kes on otseselt seotud Maksetehingu täitmisega, näiteks maksekaarte väljastavad rahvusvahelised asutused, maksekaarditehingute andmeid töötlevad ettevõtted, Saaja makseteenuste pakkuja, Maksetehingute tegemiseks maksesüsteemi operaator, Saaja makseteenuste pakkuja vahendajad, makse algatamise teenuse pakkujad ja Saaja.

8.4. Maksejuhise tühistamise protseduur:

8.4.1. Maksejuhist ei ole võimalik tühistada pärast seda, kui Paysera on selle kätte saanud, välja arvatud Lepingus sätestatud juhtudel;

8.4.2. kui Maksetehingu algatas Saaja või see on algatatud Saaja kaudu (nt makse maksekaardiga) või makse algatamise teenuse pakkuja poolt, siis ei saa Maksja Maksejuhist tühistada, kui Maksejuhis on juba täitmiseks esitatud, Maksja on andnud makse algatamise teenuse pakkujale Nõusoleku Maksetehingu algatamiseks või Maksja on andnud Saajale oma Nõusoleku Maksetehingu teostamiseks;

8.4.3. Lepingu punktis 5.23.4 kirjeldatud Maksejuhiseid võib tühistada tehingu teostamise päevale eelneva Paysera tööpäeva lõpuni, üks päev enne kokkulepitud päeva;

8.4.4. pärast Lepingu punktides 8.4.1–8.4.3 nimetatud perioodide lõppemist on Maksejuhist võimalik tühistada üksnes Kliendi (Maksja) ja Paysera vahelisel kokkuleppel. Lepingu punktis 8.4.2 nimetatud juhul on vajalik ka Saaja Nõusolek.

8.4.5. Kui Maksetehingu algatab Saaja või Saaja kaudu Maksetehingut maksekaardi abil tehes ja kui tehingu täpne summa ei ole teada ajal, mil Maksja annab Maksetehingu teostamiseks oma Nõusoleku, Paysera võib Maksja Kontol oleva raha reserveerida ainult juhul, kui Maksja on andnud Nõusoleku kindla summa reserveerimiseks. Pärast Maksetehingu täpse summa kohta teabe saamist eemaldab Paysera broneeringu Maksja Kontolt viivitamata ja mitte hiljem kui koheselt pärast Maksejuhise kättesaamist.

8.5. Paysera krediteerib Kontole ja debiteerib Kontolt rahalised vahendid Maksejuhises esitatud Kordumatu tunnuse — Paysera konto numbri või IBAN Konto numbri alusel. Payseral on õigus, kuid mitte kohustus, kontrollida, kas saadud Maksejuhises märgitud Kordumatu tunnus vastab Konto omaniku ees- ja perekonnanimele (juriidilise isiku nimele). Kui nimetatud Kordumatu tunnus on edastatud Payserale rahaliste vahendite debiteerimiseks Kontolt või krediteerimiseks Kontole, siis loetakse Maksejuhis nõuetekohaselt täidetuks, kui see on täidetud esitatud Kordumatu tunnuse alusel. Kui Paysera tuvastab Maksejuhise kontrolli käigus ilmselge lahknevuse Payserale edastatud Kordumatu tunnuse ja Konto omaniku ees- ja perekonnanime (juriidilise isiku nime) vahel, siis on Payseral õigus sellise Maksetehingu täitmisest keelduda.

8.6. Kui Paysera saab Maksejuhise rahaliste vahendite kandmiseks mõne muu Makseteenuste pakkuja asutuse maksekontole, siis teeb Paysera selle Maksetehingu saadud Maksejuhises märgitud Kordumatu tunnuse alusel – selleks tunnuseks on Saaja kontonumber IBAN formaadis, välja arvatud juhul, kui Makseteenuste pakkuja ei kasuta IBANi formaadis kontonumbreid. Paysera ei võta endale vastutust, kui Maksejuhises ei ole esitatud Kordumatut tunnust või see on esitatud valesti ja/või kui Saaja makseteenuste pakkuja on kehtestanud nimetatud Maksetehingu (rahaliste vahendite Saaja maksekontole krediteerimise) nõuetekohaseks tegemiseks erineva Kordumatu tunnuse.

8.7. Vajaduse korral ja/või kui seda nõutakse teiste riikide asutuste poolt, on Payseral õigus saada lisateavet (nt Saaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi), mis on vajalik Maksejuhise nõuetekohaseks täitmiseks.

9. Keelatud tegevused

9.1. Kliendil on Paysera teenuste kasutamisel keelatud:

9.1.1. rikkuda Lepingut, selle Tingimusi mittetäitmisel, samuti Lepingu Lisasid, seadusi ja muid õigusakte, sealhulgas, kuid mitte ainult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid õigusakte;

9.1.2. rikkuda Paysera ja kolmandate isikute õigusi, mis on seotud kaubamärkide, autoriõiguste, ärisaladuste ja muu intellektuaalomandiga;

9.1.3. esitada Payserale vale, eksitavat või ebaõiget teavet; keelduda teabe esitamisest või muude Paysera poolt mõistlikult nõutavate meetmete võtmisest;

9.1.4. esitada kolmandatele isikutele vale, eksitavat või ebaõiget teavet Paysera ja Payseraga tehtava koostöö kohta;

9.1.5. teostada või võtta vastu ebaseaduslikult omandatud rahaliste vahenditega seotud makseid, kui Klient teab või peaks olema sellest teadlik;

9.1.6. kasutada Paysera teenuseid viisil, mis tekitab Payserale või kolmandatele isikutele kahju, vastutuse või muid ebasoodsaid tagajärgi või kahjustab nende ärimainet;

9.1.7. kasutada Paysera teenuseid, kui Klient, tema esindaja, tegelik kasusaaja, teostatud või saadud Rahaülekanne vastab kriteeriumitele, mis on esitatud Paysera teenuste osutamise piirangute loetelus (Paysera poolt teenuste osutamise kohaldatavate piirangute loetelu on esitatud Paysera veebilehel);

9.1.8. levitada arvutiviiruseid ja teha muid toiminguid, mis võivad põhjustada Süsteemi rikkeid, kahjustada või hävitada andmeid ning tekitada muud kahju Paysera Süsteemidele, seadmetele ja andmetele;

9.1.9. teha mis tahes muid tahtlikke tegevusi, mis võivad häirida Paysera Teenuste osutamist Kliendile või kolmandatele isikutele või Süsteemi tõrgeteta toimimist;

9.1.10. tegeleda ebaseaduslike hasartmängude korraldamisega, kaubelda ebaseaduslikult aktsiate, indeksite, tooraine, valuuta (nt Forex), optsioonide ja börsil kaubeldavate fondidega (ETF); osutada kauplemis-, investeerimis- või muid valuutavahetusega seotud teenuseid ning teenuseid Forexi turgudel ja muudes valuutaga kauplemise elektroonilistes süsteemides; tegeleda tubakatoodete, alkoholi, retseptiravimite, steroidide, relvade, narkootiliste ainete ja nendega seotud atribuutika, pornograafilise sisuga kaupade, litsentseerimata lotopiletite, ebaseadusliku tarkvara ja muude seadusega keelatud toodete ebaseadusliku kaubandusega;

9.1.11. võtta vastu makseid reguleerimata ja (või) järelevalveta virtuaalvaluutas, seda osta, konverteerida või muul moel hallata (keeld laieneb virtuaalsete valuutavahetusplatvormide kaudu maksete teostamisele või vastuvõtmisele);

9.1.12. osutada ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta finantsteenuseid ja/või korraldada seaduslikku kauplemist aktsiate, indeksite, tooraine, valuuta (nt Forex), optsioonide ja börsil kaubeldavate fondidega (ETF), kauplemis-, investeerimis- või muid valuutavahetusega seotud teenuseid ning teenuseid Forexi turgudel ja muudes valuutaga kauplemise elektroonilistes süsteemides. Kui Klient kavatseb osutada Konto kaudu finantsteenuseid, peab tal olema kehtiv litsents, mille on väljastanud Euroopa Liidu liikmesriik või kolmas riik, kes on kehtestanud samaväärsed või olulisel määral sarnased nõuded, ning mille vastavust nõuetele kontrollivad pädevad asutused;

9.1.13. korraldada ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta seaduslikke hasart- ja lotomänge, muid litsentseeritud tegevusi või tegevusi, mille korraldamiseks on vaja luba. Kui Klient kavatseb osutada nimetatud teenuseid Konto kaudu, peab tal olema kehtiv litsents, mille on väljastanud Euroopa Liidu liikmesriik, ning mille vastavust nõuetele kontrollivad pädevad asutused;

9.1.14. omada rohkem kui üks Põhikonto; registreerida Põhikonto fiktiivsele või muu isiku nimele ilma asjakohaste volitusteta; registreerida Põhikonto, kasutades anonüümset telefoninumbrit või muude isikute või veebilehtede e-posti aadressi;

9.1.15. osutada teenuseid, mis on seadusega keelatud või on vastuolus avaliku korra ja hea tavaga;

9.1.16. logida Süsteemi sisse anonüümse kasutajana (nt puhverserveri kaudu);

9.1.17. avaldada Paroole ja Makseinstrumentide muid isiklikke turvaelemente kolmandatele isikutele ja lubada kolmandatel isikutel kasutada Teenuseid Kliendi nimel.

9.2. Klient on kohustatud hüvitama kõik otsesed kahjud ning tasuma trahvid ja muud rahalised sanktsioonid, mis on kehtestatud Paysera suhtes Lepingu Tingimuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, Lepingu punkti 9.1 sätete Kliendi süül rikkumise tõttu.

9.3. Klient vastutab ja kohustub hüvitama kõik kahjud, mis on tekitatud Payserale, teistele Paysera klientidele ja kolmandatele isikutele põhjusel, et Klient rikkus Paysera Teenuseid kasutades Lepingu või selle Lisade Sätteid.

10. Teadete saatmine Poolte poolt, suhtlus ja Klientide nõustamine

10.1. Klient kinnitab, et ta on nõus sellega, et Paysera edastab talle teateid Süsteemi veebilehe kaudu, ning e-posti aadressile, mille Klient esitas Süsteemis registreerumisel, või postiaadressile, mille Klient esitas Süsteemis registreerumisel, või SMS-i teel, kui Klient esitas ainult mobiiltelefoni numbri. Klient kinnitab, et Paysera teated, mis on edastatud eespool nimetatud viisidel, loetakse nõuetekohaselt edastatuks. Teated saadetakse postiaadressile või SMS-i teel ainult juhul, kui Klient ei ole esitanud oma e-posti aadressi. Kui saadetavad teated ei ole seotud oluliste muudatustega Lepingu tingimustes, siis loetakse teade Kliendi poolt kättesaaduks 24 tunni jooksul pärast teate avaldamist Süsteemi veebilehel või teate saatmist Kliendi e-posti aadressile või SMS-i teel. Kui teade saadetakse tavaposti kaudu, siis loetakse see Kliendi poolt kättesaaduks 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast selle postitamist, välja arvatud juhul kui Klient saab teate tegelikult kätte hiljem kui lepingu selles osas sätestatud tähtaja jooksul. Loetakse, et Klientidelt saabuvad sõnumid (pretensioonid, taotlused või kaebused) on kättesaadud nende esitamise päeval, kui neid saadetakse kell 8.00–20.00. (EET). Väljaspool määratud tähtaega esitatud teated loetakse saabunuks järgmise päeva kell 8.00 (EET).

10.2. Kui Lepingul on mitu poolt (ühiskonto omanikud jmt), siis on Payseral õigus saata teated ükskõik millisele seotud isikutest. Teate saaja on kohustatud edastama saadud teate teistele Lepingus nimetatud isikutele.

10.3. Lepingu muudatustest teavitatakse Klienti 60 (kuuskümmend) päeva ette. Loetakse, et Klient on teatise kätte saanud ja Lepingu Tingimuste muudatused jõustuvad 60 (kuuekümne) päeva jooksul pärast teate edastamist Kliendile e-posti teel või muul viisil, mille klient oli registreerumisel märkinud (post või SMS-sõnum vastava veebilehe lingiga). Teave Lepingu Tingimuste muudatuste kohta avaldatakse täiendavalt Süsteemi veebilehel.

10.4. 60-päevast etteteatamise tähtaega ei kohaldata ja teated saadetakse punktis 10.1 kirjeldatud korra kohaselt, kui:

10.4.1. Lepingu Tingimusi muudetakse seadusest tulenevate kohutuslike nõuete muutumise tõttu;

10.4.2. Teenuse hinnad vähendatakse või kehtestatakse kliendisõbralikud tingimused muul viisil;

10.4.3. tekib uus teenus või teenuse osa, mida Klient saab kasutada või kasutamata jätta oma äranägemise järgi.

10.5. Lepingu ebaolulised muudatused on Lepingu teksti stiili- ja grammatilised parandused, ümbersõnastamine ning lause, punkti või lõigu ümberpaigutamine tekstis parema arusaadavuse huvides, näidete lisamine punktidele ja muud muudatused, mis ei vähenda ega piira Kliendi õigusi, suurenda kohustusi ega halvenda tema olukorda.

10.6. Klient kohustub kontrollima oma e-postkasti ja muid vahendeid, märgitud Põhikonto juures, ning samuti Süsteemi veebilehed korrapäraselt, st vähemalt kord tööpäeva jooksul, avaldatavate teadete saamiseks, et teada saada Lepingu muudatustest õigeaegselt.

10.7. Kõik Poolte teated edastatakse Aktsepteeritavas keeles või selles keeles, milles oli koostatud kirjalik Leping Kliendile esitamiseks.

10.8. Klient on kohustatud avaldama oma Põhikontol ja muudatuste korral viivitamata uuendama esitatud kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress), et Paysera saaks neid kasutada Kliendi või tema esindajatega kiiremas korras ühenduse võtmiseks. Kui Klient ei uuenda kontaktandmeid oma Põhikontol, siis võtab Klient endale kogu vastutuse selle eest, et Payseral ei õnnestu talle teateid edastada.

10.9. Et kaitsta Kliendi raha kolmandate isikute võimalike ebaseaduslike tegevuste eest, on Klient kohustatud Paysera'd viivitamata kirjalikult teavitama tema isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest.

10.10. Kliendil on õigus saada konsultatsiooni kõikides Süsteemiga ja Lepingu täitmisega seotud küsimustes, saates oma küsimuse Paysera veebilehel avaldatud e-posti aadressile, helistades Klienditoele või täites päringuvormi oma Põhikonto juures. Lepinguga seotud küsimused peab Klient saatma Paysera veebilehel avaldatud e-posti aadressile või Lepingus toodud Paysera postiaadressile. Kõik teated saadetakse Payserale, olenemata sellest, kes on Lepingus määratletud Paysera teenuste otsene osutaja.

10.11. Paysera teavitab Klienti Lepingu punktis 10.1 sätestatud korra kohaselt ette kõikidest teadaolevatest ja võimalikest tehnilistest riketest Süsteemis ning Paysera poolt teenuste osutamiseks palgatud kolmandate poolte süsteemides ja seadmetes, mis võivad Paysera teenuste osutamist häirida.

10.12. Payseral on ilma piiranguteta ja igal ajal õigus muuta teenuste tehnilise integreerimise lahendust. Teated muudatuste kohta, mille puhul on vaja teha parandusi Kliendi tarkvaras, saadetakse Kliendile vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva ette. Kliendi poolt nõutavad muudatused peab Klient tegema oma kulul.

10.13. Pooled on kohustatud viivitamata teavitama teineteist kõikidest asjaoludest, mis võivad Lepingu täitmist oluliselt mõjutada. Klient peab esitama selliseid asjaolusid kinnitavad dokumendid (nt ees- ja perekonnanime, allkirja, aadressi, telefoninumbri või muude kontaktandmete ja isikut tõendava dokumendi muutumine või kontol olevaid vahendeid haldavate isikute muutmine, pankrotimenetluse algatamine kliendi suhtes jne) olenemata sellest, kas see teave on avalikku registrisse juba kantud või mitte.

10.14. Payseral on õigus nõuda välisriigis koostatud dokumentide tõlkimist, legaliseerimist või Apostilliga kinnitamist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

10.15. Kõik Payserale esitatavate dokumentide koostamise, esitamise, kinnitamise ja tõlkimisega seotud kulud kannab Klient.

10.16. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda Paysera veebilehel Lepingu kehtivate muudatuste, selle Lisade ja Hinnakirjaga.

11. Lepingu muudatused

11.1. Payseral on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada Lepingu tingimusi, järgides käesoleva Lepingu punktis 10 sätestatud protseduuri.

11.2. Kliendil ei ole õigust Lepingu tingimusi ühepoolselt muuta ja/või täiendada.

11.3. Kliendil on õigus muudatustega nõustuda või mitte nõustuda enne muudatuste soovitatud päeva, teatades sellest eelnevalt Payserale. Kui Klient ei teata Payserat muudatuste mittenõustumisest nende soovitatud jõustumispäevaks, loetakse, et Klient nõustub Lepingu muudatustega, ning muudatused jõustuvad nende jõustumise kuupäeval. Kui Klient teatab Payserale, et ta ei nõustu Lepingu muudatustega, lõpetab ta sellega Lepingu punktis 12.12 sätestatud korras Lepingu ja kehtivad Lepingu tingimused kehtivad Kliendi suhtes kogu nimetatud 30- (kolmekümne) kalendripäevase perioodi jooksul.

11.4. Lepingu Lisadesse tehakse muudatusi vastavas Lisas sätestatud protseduuri kohaselt. Kui Lisas ei ole sätestatud Lisa muutmise protseduuri, kohaldatakse käesolevas Lepingus sätestatud muudatuste tegemise ja sellest teavitamise protseduuri.

11.5. Lepingus või selle Lisades sätestamata lisatingimustes ning muudes Lepingust või selle Lisadest erinevates tingimustes lepivad pooled kokku eraldiseisvate kirjalike kokkulepetega. Sellised kokkulepped moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Kliendi taotlusel koostab Paysera kokkuleppe projekti ja saadab selle Kliendile faksi või e-posti teel (kokkuleppe võib sõlmida ka deklaratsiooni vormis). Kui Klient on koostatud projektiga nõus, siis paneb ta sellele allkirja ja saadab dokumendi skaneeritud koopia Payserale faksi või e-posti teel. Payseral on õigus nõuda Kliendilt originaalallkirjaga dokumendi saatmist posti teel. Selline kokkulepe jõustub pärast seda, kui allkirjastatud dokument on saadetud Payserale, st et Paysera esindaja allkiri ei ole nõutav ja Paysera ei pea saatma allkirjastatud kokkulepet Kliendile tagasi.

12. Teenuste osutamise peatamine. Lepingu lõpetamine (Põhikonto kustutamine)

12.1. Payseral on õigus enda äranägemisel ja konkreetseid asjaolusid arvestades, seades prioriteediks Paysera tegevusele kohaldatavate õigusaktide täitmise ja Kliendi huvid, ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta rakendada üht või mitut järgmistest meetmetest:

12.1.1. peatada ühe või mitme Rahaülekande teostamine;

12.1.2. peatada kõikide või osade Teenuste osutamine Kliendile;

12.1.3. piirata Kliendi juurdepääs Põhikontole;

12.1.4. kinni pidada Kliendi rahalised vahendid, kui need on vaidluse objektiks;

12.1.5. blokeerida Konto (s.t. peatada täielikult või osaliselt Maksetehingud Kontol) ja/või Makseinstrument (s.t. keelata täielikult või osaliselt Makseinstrumendi kasutamine;

12.1.6. keelduda teenuste osutamisest;

12.1.7. tagastada arestitud rahalised vahendid Kliendi Kontolt nende esmasele saatjale.  

12.2. Lepingu punktides 12.1.1–12.1.7 nimetatud meetmeid võivad olla rakendatud üksnes järgmistel erandjuhtudel:

12.2.1. kui Klient rikub oluliselt Lepingut või selle Lisasid või kui esineb tõsine oht, et Klient võib Lepingut või selle Lisasid oluliselt rikkuda;

12.2.2. kui Kliendi tegevused Paysera Konto kasutamisel omavad potentsiaali Paysera äri maine kahjustamiseks;

12.2.3. kui Klient ei täida vajalikke identifitseerimisprotseduure ega esita Paysera poolt nõutud informatsiooni või kui Klient esitab informatsiooni, mis ei vasta õigusaktidega või Paysera sätestatud nõuetele, või kui Payseral tekib kahtlusi esitatud dokumentide õigsuses ja ehtsuses, ka juhul, kui Payseral on põhjendatud kahtlus, et Klient ei täida Lepingu punktis 9 sätestatud nõudeid;

12.2.4. kui teenuste edasine osutamine ja Kliendi tegevus võib kahjustada kolmandate isikute õigustatud huve;

12.2.5. kui Kontol ja/või Makseinstrumendil olevate rahaliste vahendite turvalisusega seotud objektiivsetel põhjustel tekib kahtlus Kontol ja/või Makseinstrumendil olevate rahaliste vahendite volitamata või kuritahtlikus kasutamises;

12.2.6. kui Paysera saab teada Makseinstrumendi vargusest või kadumisest, kahtlustab või saab teada Makseinstrumendi ebaseaduslikust ostust või volitamata kasutusest, saab teada või kahtlustab, et Makseinstrumendi individuaalsed turvaelemendid (sealhulgas isikutuvastuse elemendid) on saanud teatavaks kolmandatele isikutele või võivad olla kasutatud kolmandate isikute poolt, samuti kui Payseral on õigustatud kahtlus, et rahalised vahendid või Makseinstrument võivad olla kasutatud ebaseaduslikult kolmandate isikute poolt, või Kontot ja / või Makseinstrumenti võidakse kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks;

12.2.7. kui Payserale esitatakse tõendatud teave Kliendi surma või eraisiku pankroti kohta;

12.2.8. õigusaktides sätestatud juhtudel;

12.2.9. muudel Lepingus või selle Lisades sätestatud juhtudel.

12.3. Lepingu punktis 12.1.7. nimetatud meedet saab kohaldada Kliendi suhtes juhul, kui Payseral on põhjendatud kahtlus, et Klient tegeleb petturliku tegevusega. Sellisel juhul külmutatakse Kliendi kontol esmajärjekorras esmaste maksjate rahalised vahendid ning kui Klient ei tee nõutavaid toiminguid (Kliendi täiendav identifitseerimine, nõutavate dokumentide esitamine) või kui ta ei esita juhtumi kohta põhjendatud selgitust määratud ajavahemiku jooksul, siis võidakse külmutatud vahendid tagastada esmastele saatjatele. Seda meedet rakendatakse ka juhul, kui õiguskaitseasutus on esitanud Payserale korralduse tagastada külmutatud vahendid esmasele saajale.

12.4. Lepingu punktis 12.1 nimetatud meetmete eesmärk on kaitsta Paysera't, kolmandaid isikuid ja Klienti võimalike rahaliste sanktsioonide, kahjude ja muude ebasoodsate tagajärgede eest.

12.5. Paysera teavitab Klienti punktis 12.1 viidatud meetmetest viivitamata (ühe tunni jooksul). Kui on võimalik tagastada Kliendile kuuluvad rahalised vahendid, siis teavitatakse teda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuse osutamise peatamisest, välja arvatud juhul, kui sellise teabe edastamine nõrgendab turvameetmeid või on seadusega keelatud.

12.6. Kui Payseral on õigustatud kahtlused, et Klient on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kriminaalse tegevusega või tema Konto kaudu pannakse toime nimetatud tegevused, siis on Payseral õigus teenuste osutamine täielikult või osaliselt peatada 30 (kolmekümneks) päevaks õigusega pikendada seda tähtaega piiramata arv kordi, kuni kahtlused on täielikult ümber lükatud või kinnitust leidnud.

12.7. Kui Payseral on põhjust kahtlustada, et keegi on häkkinud Kliendi Konto või Põhikonto, siis on Payseral õigus teenuste osutamine Kliendile peatada ilma sellest ette teatamata. Sel juhul teavitab Paysera sellest kahtlusest Klienti ja tutvustab talle meetmeid, mida Klient peab ette võtma, et kasutada uuesti Paysera teenuseid.

12.8. Paysera tühistab Konto ja/või Makseinstrumendi blokeeringu (või asendab selle uue Makseinstrumendiga) pärast seda, kui Konto ja/või Makseinstrumendi blokeeringu põhjused on likvideeritud.

12.9. Kontot ja/või Makseinstrumenti võib blokeerida Kliendi algatusel, kui Klient esitab Payserale vastavasisulise taotluse ning teavitab Paysera't, et tema Makseinstrument on varastatud või kadunud või et Kontol ja/või Makseinstrumendil olevaid rahalisi vahendeid kasutatakse või võidakse kasutada ebaseaduslikul viisil. Kui Klient esitas Konto ja/või Makseinstrumendi blokeerimise taotluse suuliselt, on Payseral on õigus nõuda Kliendilt selle hilisemat kinnitamist kirjalikus vormis või muul Payserale vastuvõetaval viisil. Kui Konto ja/või Makseinstrument blokeeritakse Kliendi algatusel, siis on Payseral õigus blokeering tühistada üksnes Kliendi kirjalikul taotlusel või rakendada muud Kliendi identifitseerimise toimingud, välja arvatud juhul kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Payseral on õigus asendada blokeeritud Makseinstrument uuega.

12.10. Paysera ei vastuta Kliendi kahjude eest, mis on tekkinud teenuste osutamise peatamise, Konto ja/või Makseinstrumendi blokeerimise või muude tegevuste tõttu, kui need on tehtud Lepingus või selle Lisades sätestatud korra kohaselt ning neis kirjeldatud asjaoludel ja alustel.

12.11. Seadusega kehtestatud korra kohaselt on Payseral õigus hoida Maksetehingu rahalisi vahendeid kinni kuni 10 (kümme) tööpäeva või seaduses, Lepingus või selle Lisades kehtestatud pikema aja jooksul.

12.12. Kliendil on õigus Leping ühepoolselt, ilma kohtusse pöördumata lõpetada, teatades sellest Payserale kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Kui Klient lõpetab Lepingu, siis tagastatakse väljastatud e-raha Kliendile tema valitud viisil (märgitud Lepingusse) käesolevas Lepingus sätestatud Rahaülekannete limiitide kohaselt.

12.13. Payseral on õigus lõpetada Leping ja selle Lisad ühepoolselt ning keelduda teenuste osutamisest ilma põhjust esitamata, teavitades sellest Klienti 60 (kuuskümmend) päeva ette Lepingu punktis 10 sätestatud viisil. Payseral on samuti õigus Leping ja selle Lisad ühepoolselt lõpetada ja teenuste osutamisest keelduda Lepingu punktis 12.2. nimetatud põhjustel, teavitades sellest Klienti 30 (kolmkümmend) päeva ette Lepingu punktis 10 sätestatud viisil.

12.14. Lepingu lõpetamise korral arvab Paysera Kliendi Kontolt maha Kliendile osutatud Paysera Teenuste eest tasutavad summad ning trahvid, hüvitused, kahjud ja muud kolmandatele isikutele või riigile makstavad summad, mida Paysera on pidanud kandma või tasuma Kliendi süül. Kui Kliendi Paysera Kontol (või Kontodel) ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et katta kõik selles punktis nimetatud summad, siis on Klient kohustatud kandma nõutavad summad Paysera kontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui Paysera saab osa kolmandatele isikutele makstud summast tagasi, siis kohustub Paysera viivitamata tagastama tagasi saadud summad Kliendile.

12.15. Üldlepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest täita nõuetekohaselt kõik enne Lepingu lõpetamist Paysera ees tekkinud kohustused.

12.16. Kui Paysera lõpetab Kliendiga Lepingu, valib Klient oma e-raha tagastamise viisi. Kui Kliendi identifitseerimise tase ei vasta kogu e-raha tagastamiseks vajalikule tasemele, siis valib Klient muu identifitseerimise taseme ja teeb läbi kõik identifitseerimise taseme muutmiseks vajalikud toimingud. Klient nõustub e-raha tagastamiseks vajalike toimingute tegemisega ja saab aru, et sellega püüab Paysera vähendada pettuse ohtu ning täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatest seadustest tulenevaid nõudeid.

12.17. Kui pärast seda, kui Paysera on lõpetanud Kliendiga Lepingu, Klient ei vali oma e-raha tagastamise viisi ega tee läbi täiendava identifitseerimise toiminguid limiitide suurendamiseks, siis on Payseral õigus (kuid mitte kohustus) võtta Kliendi e-raha tagasi sellel e-raha tagastamise viisil, mis on saadaval e-raha tagasi võtmise hetkel.

13. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

13.1. Pooled kohustuvad hoidma üksteise tehnilist ja äriteavet saladuses, välja arvatud avalikult kättesaadavat teavet, mis sai neile teatavaks käesoleva Lepingu täitmisel, ning mitte avaldama seda kolmandatele isikutele ilma teise Poole või tema seaduslike esindajate kirjaliku nõusolekuta.

13.2. Klient nõustub sellega, et Paysera haldab tema Isikuandmeid eesmärgiga osutada Kliendile teenuseid ja täita muid käesoleva Lepinguga sätestatud kohustusi. Pooled tagavad käesoleva Lepingu täitmisel saadud Isikuandmete kaitse. Isikuandmeid kasutatakse käesoleva Lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses. Kõnealuseid Isikuandmeid ei ole lubatud avaldada kolmandatele isikutele ilma andmesubjekti nõusolekuta, välja arvatud seadusega või käesoleva Lepinguga kehtestatud juhtudel. 

13.3. Kliendi andmete säilitamist ja kaitsmist reguleerib käesoleva Lepingu Lisa "Privaatsuspoliitika", millega Klient peab olema tutvunud ja mida ta kohustub täitma.

13.4. Klient kohustub kaitsma ja mitte avaldama kolmandatele isikutele tema poolt loodud või talle käesoleva Lepingu tingimuste kohaselt antud Paroole ja muid isiklikke Makseinstrumentide turvaelemente ega lubama teistel isikutel kasutada teenuseid Kliendi nimel. Kui Klient ei täida seda kohustust ja / või oleks võinud, kuid ei hoidnud neid tegevusi ära, ja/ või tegi nimetatud tegevusi tahtlikult või hooletuse tõttu, siis kannab Klient täielikku vastutust ja kohustub hüvitama teiste isikute kahjud, kui need tekkisid Kliendi nimetatud tegevuste või tegevusetuse tõttu. 

13.5. Kui Klient kaotab oma Põhikonto Parooli või muud Paroolid või Parool(id) saavad avalikult kättesaadavaks Kliendist ja Paysera'st sõltumata või kui Kliendi Põhikontot ähvardab või võib ähvardada tõsine oht, kohustub Klient oma Paroolid viivitamata välja vahetama või, kui tal ei ole võimalik seda teha, teavitama sellest viivitamata (hiljemalt ühe kalendripäeva jooksul) Paysera't käesoleva Lepingu punktis 10 viidatud teabevahendite kaudu. Paysera ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad Paysera teavitamata jätmise tõttu. 

13.6. Pärast seda, kui Paysera saab Kliendilt punktis 13.5. nimetatud teate, on ta kohustatud viivitamata peatama juurdepääsu Kliendi Põhikontole ja Paysera teenuste osutamise, kuni Kliendile on antud või loodud uus parool.

13.7. Paysera juhib Kliendi tähelepanu sellele, et Paysera Kontoga seotud e-posti aadressi ja muid instrumente (nt mobiiltelefoni number), mis on Kliendi valikul seotud tema Paysera Kontoga, kasutatakse Kliendiga suhtlemise või Kliendi identifitseerimise vahenditena, seepärast on Klient kohustatud neid vahendeid ja neile juurdepääsu võimaldavaid andmeid kaitsma. Klient kannab täielikku vastutust oma e-posti paroolide ja muude kasutatavate instrumentide ning neile juurdepääsu võimaldavate paroolide turvalisuse eest. Paroolid on salajane teave ning Klient vastutab nende avaldamise ning kõikide toimingute eest, mida ta teeb pärast asjaomase Põhikonto või muu Makseinstrumendi parooli sisestamist. Paysera soovitab Paroolid meelde jätta ja mitte kirjutada neid üles ega sisestada üheski seadmes, kus need võivad olla nähtavad kõrvalistele isikutele.

13.8. Payseral on õigus edastada Kliendi ja tema tegevuse kohta kogutud oluline teave õiguskaitseasutustele, riigiasutustele (maksuamet, sotsiaalkindlustusamet jne) ja muudele finantsasutustele, kui selline kohustus tuleneb seadusest ning kui on vaja kindlaks teha, kas käesolevat Lepingut ja asjakohaseid õigusakte ei ole rikutud ega rikuta tulevikus.

13.9. Klient annab Payserale õiguse võtta vajalikud meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, esitada kolmandatele isikutele ise või kolmandate poolte kaudu asjakohased taotlused eesmärgiga teha kindlaks Kliendi isik ning Kliendi poolt esitatud andmete õigsus.

13.10. Paysera rõhutab, et mis tahes juhul tegutseb Paysera üksnes Kliendi teenusepakkujana, ega osuta ega paku ühtegi teenust Saajale seni, kuni ta registreerub Paysera Kliendiks. 

13.11. Payseral on õigus salvestada Kliendiga peetavaid telefonivestlusi. Pooled lepivad kokku, et telefonivestlusi ning posti, muude telekommunikatsioonivahendite ja e-posti teel edastatud teateid võidakse käsitleda tõenditena Paysera ja Kliendi vaheliste vaidluste lahendamisel. Käesoleva Lepinguga kinnitab Klient, et ta saab aru ja nõustub sellega, et Paysera salvestab Kliendi ja/või tema esindajaga peetavaid telefonivestlusi. Kliendil on samuti õigus telefonivestlusi ja muud kommunikatsiooni salvestada ja säilitada.

13.12. Klient nõustub, et tema Konto number ja isikuandmed, mis on vajalikud Rahaülekande tegemiseks, võivad saada teatavaks ja olla avaldatud teisele Paysera kasutajale, kes soovib teha Kliendile rahaülekannet, kui teine Paysera kasutaja sisestab Kliendi kinnitatud tunnuse (ees- ja perekonnanime, kontonumbri, e-posti aadressi).

13.13. Kliendi nõusolekul võib Kliendi andmeid edastada ka makse algatamise või kontoinfo teenust pakkuvatele asutustele. Paysera võib keelduda kontoinfo teenuse pakkujale või makse algatamise teenuse pakkujale juurdepääsu võimaldamisest Kliendi Kontole objektiivsetel ja nõuetekohaselt põhjendatud põhjustel, mis on seotud kontoinfo teenuse pakkuja või makse algatamise teenuse pakkuja volitamata või ebaõiglase juurdepääsuga Kontole, sealhulgas volitamata või ebaõiglase maksetehingu algatamine. Sellistel juhtudel teavitab Paysera Klienti Kontole juurdepääsu andmisest keeldumisest ja märgib sellise tegevuse põhjused. See teave tuleks Kliendile edastada enne Kontole juurdepääsu võimaldamisest keeldumist ja võimaluse korral hiljemalt selle andmisest keeldumisel, välja arvatud juhul, kui sellise teabe esitamine võib nõrgendada turvameetmeid või on see seadustega keelatud.

14. Poolte vastutus

14.1. Kumbki Pool vastutab kõikide trahvide, hüvitiste ja kahjude eest, mida teine Pool kannab süüdi oleva Poole korda pandud Lepingu rikkumiste tõttu. Süüdiolev Pool kohustub hüvitama otsese kahju, mis on tingitud sellisest kohustusest mõjutatud Poole ees. Igal juhul on Paysera Lepingust tulenev vastutus piiratud järgmiste sätetega: 

14.1.1. Paysera vastutab üksnes otsese kahju eest, mille ta on põhjustanud Lepingu otsese ja olulise rikkumisega, ning üksnes sellise kahju eest, mida Paysera oleks võinud Lepingu rikkumise ajal mõistlikult ette näha;

14.1.2. Paysera poolt Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise summa ei saa ületada viimase 3 (kolme) kuu keskmist teenustasu summat, mida on Paysera'le tasunud Klient osutatud teenuste eest. See piirang kehtib kuu kõikide rikkumiste kogusummale. Kui 3 (kolme) kuu keskmist ei ole võimalik arvutada, siis ei tohi hüvituse summa ületada 2000 (kahte tuhandet) eurot;

14.1.3. Paysera ei vastuta ühelgi juhul Kliendi saamata jäänud kasumi või tulu, Kliendi maine kaotuse, Kliendi ettevõtte tegevuse ebaõnnestumise ega kaudse kahju eest;

14.1.4. Paysera vastutuse piiranguid ei rakendata, kui need piirangud on kohaldatava seadusega keelatud.

14.2. Paysera ei taga Süsteemi tõrgeteta toimimist, sest Süsteemi toimimist võivad mõjutada (häirida) paljud tegurid, mis ei allu Paysera kontrollile. Paysera teeb kõik endast oleneva, et tagada Süsteemi võimalikult sujuv toimimine, kuid Paysera ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad Süsteemi toimimise häirete tõttu, kui sellised häired ei ole tekkinud Paysera süül.

14.3. Payserast olenevatel põhjustel võib Süsteem olla mõnda aega kättesaamatu ning Paysera ei maksa rikete eest hüvitust juhul, kui Süsteem on kättesaadav rohkem kui 99% (üheksakümne üheksal protsendil) kogu ajast, arvestades vähemalt 3 (kolme) kuu keskmist.

14.4. Olukordi, kus Paysera piirab ajutiselt, kuid mitte kauemaks kui 24 (kahekümne neljaks) tunniks, juurdepääsu Süsteemile Süsteemi parandus- või arendustööde tõttu ning muudel sarnastel juhtudel, ning kui Paysera teavitab sellistest juhtudest klienti vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva ette, ei peeta Süsteemi toimimise häireteks.

14.5. Paysera ei vastuta:

14.5.1. rahaliste vahendite väljamaksmise ja ülekandmise eest Paysera Kontolt ja muude Kliendi Paysera Kontol olevate rahaliste vahenditega tehtavate Maksetehingute eest, kui Klient ei ole hoidnud oma Paroole ja identifitseerimisinstrumente turvaliselt ning need on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, samuti kolmandate isikute ebaseaduslike tegevuste ja tehingute eest, mis on tehtud võltsitud ja/või ebaseaduslike dokumentide või ebaseaduslikult saadud andmete abil;

14.5.2. pankade, maksesüsteemide ja muude kolmandate poolte vigade ja hilinenud või tegemata tehingute eest;

14.5.3. tagajärgede eest, mis on tekkinud Paysera suutmatusest oma kohustusi täita kolmandate poolte tekitatud häirete tõttu, mis on väljaspoot Paysera kontrolli;

14.5.4. tagajärgede eest, mis tekivad pärast seda, kui Paysera on Lepingu seaduslikult lõpetanud, Kliendi Põhikonto tühistanud või sellele juurdepääsu piiranud ning osade Teenuste osutamise põhjendatult lõpetanud / piiranud;

14.5.5. kaupade ja teenuste eest, mis on ostetud Paysera Konto kaudu, samuti teise poole eest, kes saab maksed Paysera Konto kaudu, kuid ei täida ühtegi lepingut;

14.5.6. kohustuste täitmata jätmise või kahju eest, kui kohustuste täitmata jätmine või kahju on tekkinud põhjusel, et Paysera täidab seadusega ettenähtud kohustusi.

14.6. Klient tagab, et kõik tema Lepingu täitmisega seotud tegevused on kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

14.7. Klient kannab täielikku vastutust Paysera'le esitatavate andmete, korralduste ja dokumentide õigsuse eest.

14.8. Kui Paysera saab teada volitamata Maksetehingust, tagastab Paysera Kliendile volitamata Maksetehingu summa ja vajadusel taastab Konto jääki, millelt summa on debiteeritud, saldoni, mis oli enne volitamata tehingu toimumist, välja arvatud juhtudel, kui Payseral on põhjust kahtlustada pettust ja ta teatab nendest põhjustest järelevalveasutusele. 

14.9. Kui Kasutaja eitab esitatud Maksetehingu kinnitamist või väidab, et Maksetehing ei ole täidetud õigesti, siis on Paysera kohustatud tõendama, et Maksetehingu autentsus on kinnitatud, see on nõuetekohaselt registreeritud ja kontodele kantud ning seda ei ole mõjutanud tehnilised ega muud tõrked. 

14.10. Kasutaja võib kanda kõik kahjud, mis on tekkinud volitamata Maksetehingute tõttu, mille summa on kuni 50 (viiskümmend) eurot, kui kahjude põhjuseks on: kadunud või varastatud Makseinstrumendi kasutamine; Makseinstrumendi ebaseaduslik omandamine. 

14.11. Kui Klient ei ole Kasutaja või Maksetehing on teostatud liikmesriigi valuutas välisriiki/välisriigist või välisriigi valuutas, kannab Klient kõik kahjud, mis on tekkinud punktis 14.10. nimetatud põhjustel. 

14.12. Klient kannab volitamata Maksetehingutest tuleneva kahju, kui selle kahju põhjuseks on Kliendi ebaausus või raske hooletus või kui Klient on tahtlikult jätnud täitmata ühe või mitu allpool nimetatud kohustust: 

14.12.1. järgida Makseinstrumendi kasutamisel Makseinstrumendi väljastamist ja kasutamist reguleerivaid reegleid käesoleva Lepingu või selle Lisade kohaselt; 

14.12.2. kui Klient saab teada Makseinstrumendi vargusest, kadumisest, ebaseaduslikust omastamisest või volitamata kasutamisest, faktist või kahtlusest, et tema Makseinstrumendi individuaalsed turvaelemendid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele või võivad olla kasutatud kolmandate isikute poolt, siis on Klient kohustatud viivitamata teavitama Paysera't või Paysera poolt viidatud subjekti, järgides seejuures Lepingu või selle Lisades toodud Makseinstrumendi väljastamist ja kasutamist reguleerivaid reegleid;

14.12.3. pärast Makseinstrumendi väljastamist võtta kõik võimalikud meetmed Makseinstrumendi individuaalsete turvaelementide kaitsmiseks.

14.13. Pärast seda, kui Klient esitab punktis 13.5. viidatud taotluse Makseinstrumendi blokeerimiseks, kannab Paysera Kliendi kahjud, mis tulenevad Makseinstrumendi kadumisest, vargusest või seadusevastasest omastamisest, välja arvatud juhul, kui Klient on tegutsenud ebaausalt. Selle punkti sätteid kohaldatakse üksnes Kasutaja suhtes.

14.14. Kui Paysera ei loo tingimusi, mis võimaldaksid viivitamata teavitada kaotatud, varastatud või ebaseaduslikult omastatud Makseinstrumendist, samuti juhtudel, kui Paysera ei nõua turvalist autentimist, kannab Paysera kahjud, mis tulenevad Makseinstrumendi volitamata kasutamisest, välja arvatud juhul, kui Klient on tegutsenud ebaausalt. Selle punkti sätteid kohaldatakse üksnes Kasutaja suhtes.

14.15. Klient kohustub kontrollima teavet kontol tehtud Maksetehingute kohta vähemalt kord kuus ning teavitama Paysera't volitamata või valesti teostatud Maksetehingutest ja muudest väljavõttes esinevatest vigadest, ebakõladest ja ebatäpsustest. Teavitus tuleb edastada hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui Paysera tegi kliendi hinnangul volitamata või vigase Maksetehingu. Kasutaja kohustub teavitama Paysera't volitamata või valesti teostatud Maksetehingust EU liikmesriigi valuutas kirjalikult hiljemalt 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul alates makse kontolt raha debiteerimise päevast. Kui Klient ei esita nimetatud tähtaja jooksul nimetatud teateid, siis arvatakse, et ta on makse kontol tehtud Maksetehingutega tingimusteta nõus. Klient kohustub esitama Payserale teavet kõikide Põhikontole tehtavate ebaseaduslike sisselogimiste või muude Kontoga seotud ebaseaduslike tegevuste kohta ning võtma kõik Paysera poolt nimetatud mõistlikud meetmed, et aidata kaasa ebaseaduslike tegevuste uurimisele.

14.16. Pool on vabastatud vastutusest Lepingu täitmata jätmise eest, kui ta tõestab, et Lepingu täitmata jätmine oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest, mille ilmnemist peab Pool tõestama seaduses sätestatud korra kohaselt. Klient teavitab Paysera't Lepingu täitmist takistanud vääramatu jõu asjaoludest kirjalikult 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast nende asjaolude ilmnemist. Paysera teavitab Klienti vääramatu jõu asjaoludest e-posti teel või Süsteemi veebilehtede kaudu.

15. Kliendi ja Paysera vaheliste vaidluste lahendamine, nõuete esitamise protseduur

15.1. Paysera eesmärk on lahendada Kliendiga tekkinud vaidlused sõbralikult, viivitamata ja Pooltele sobivatel tingimustel, seepärast julgustatakse Kliente pöörduma vaidluse korral esmalt otse Paysera poole. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 

15.2. Kliendil on õigus esitada nõue või kaebus Paysera osutatavate makseteenuste kohta e-posti teel, Klienditoe telefoninumbril või saates teate Põhikonto kaudu.

15.3. Kaebuses tuleb täpsustada asjaolud ja dokumendid, millele tuginetakse kaebuses. Kui Klient tugineb oma kaebuses dokumentidele, mida Paysera käsutuses ei ole, siis esitab ta koos kaebusega ka need dokumendid või nende koopiad.

15.4. Paysera vaatab kliendi kirjaliku nõude või kaebuse läbi hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest ning annab Kliendile üksikasjaliku ja põhjendatud vastuse, mis tugineb dokumentidel. Erandjuhul võib Paysera jätta vastuse andmata 15 tööpäeva jooksul Payserast sõltumatutel põhjustel. Sellisel juhul annab Paysera Kliendile esialgse vastuse, märkides viivituse põhjuse ja lõpliku vastuse andmise tähtaja. Lõpliku vastuse andmise tähtaeg ei tohi ületada 35 (kolmkümmend viis) tööpäeva. Vastus edastatakse Kliendile Lepingu punktis 10.1 märgitud viisil, kui Klient ei soovi saada vastust oma nõudele või kaebusele muul viisil. 

15.5. Kliendi nõuete läbivaatamine Paysera poolt on tasuta.

15.6. Kui Klient ei ole Paysera vastusega rahul, on tal õigus kasutada oma õiguste kaitsmiseks kõiki muid õiguskaitsevahendeid, ning:

15.6.1. esitada järelevalveasutusele kaebuse järelevalveameti kehtestatud korras;

15.6.2. kaitsta oma kasutajaõigusi, pöördudes järelevalveasutuse poolt kehtestatud korra kohaselt tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise asutuse poole.

15.6.3. Kui vaidlust ei suudeta lahendada rahumeelselt või muul vaidluste kohtuvälise lahendamise viisil, siis lahendatakse vaidlus Paysera peakontori asukoha järgses kohtus seadustes sätestatud korra kohaselt. 

15.7. Üksikasjalik Klientide nõuete (kaebuste) esitamise ja menetlemise protseduur on toodud dokumendis Kliendi nõuete (kaebuste) esitamise ja menetlemise reeglid.

15.8. Käesoleva Lepingu, selle Lisade ning Lepinguga reguleerimata Poolte vaheliste suhete suhtes, sealhulgas olukorras, kus Kliendi ja Paysera vahelise vaidluse lahendamine kuulub teise riigi kohtu pädevusse, kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

16. Lõppsätted

16.1. Pooled kinnitavad, et neil on olemas kõik kohaldatava õigusega nõutavad load ja litsentsid, mis on vajalikud käesoleva Lepingu täitmiseks.

16.2. Lepingu osade ja punktide pealkirjad on esitatud üksnes Poolte mugavuse huvides ning neid ei kasutata käesoleva Lepingu sätete tõlgendamiseks.

16.3. Pooled vastutavad riigi ja muude subjektide ees maksukohustuste täitmise eest iseseisvalt. Paysera ei vastuta Kliendi maksukohustuste täitmise ega Kliendi suhtes rakendatavate maksude arvutamise ega ülekandmise eest. 

16.4. Paysera on kõikidel Lepinguga sätestatud juhtudel Lepingu sõltumatu Pool, kes ei kontrolli ega vastuta toodete ja teenuste eest, mille eest tasutakse Paysera Teenuseid kasutades. Paysera ei võta endale vastutust, et ostja, müüja või muu pool täidab Kliendiga sõlmitud tehingu tingimusi.

16.5. Kliendil ei ole õigust anda Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle ilma Paysera eelneva kirjaliku nõusolekuta. Paysera jätab endale õiguse anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused igal ajal üle kolmandatele isikutele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, kui selline õiguste või kohustuste üleminek on kooskõlas õigusaktidega.

16.6. Kui Lepingu mis tahes säte tunnistatakse kehtetuks, siis jäävad Lepingu ülejäänud sätted kehtima.

16.7. Leping jõustub käesoleva Lepingu punktis 2.4 sätestatud korra kohaselt. Klient saab salvestada Lepingu teksti Süsteemis registreerumise ajal.

16.8. Leping on Süsteemis saadaval mitmes keeles. Kliendi suhtes kohaldatav Leping on koostatud keeles, milles talle tutvustati Lepingu teksti Süsteemis registreerumise ajal.

16.9. Lepingus ja selle Lisades esitatud lingid, mis viitavad veebilehtedele, millega reguleeritakse eraldiseisvaid teenuseid, on Lepingu lahutamatu osa ning neid rakendatakse Kliendi suhtes hetkest, kui Klient hakkab konkreetset teenust kasutama.

Rekvisiidid: “Paysera LT”, UAB, registreerimiskood 300060819; E-raha asutuse litsents Nr. 1, väljastatud 27.septembril 2012 Leedu Panga poolt. Andmed “Paysera LT”, UAB kohta kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute Registris. Paysera grupi ettevõtete rekvisiidid, s.h. kontorite aadressid ja e-posti aadressid, on toodud siin.
“Paysera LT”, UAB üle teostab järelevalvet Leedu Pank, ID-kood 188607684, aadress: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Leedu, www.lb.lt/en.

Makseteenuste üldleping eraklientidele (kehtib kuni 16.09.2019)