Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 08.02.2017

Rahvusvaheliste rahaülekannete tegemise tingimused

1. Mõisted ja määratlused

1.1. Rahvusvaheline rahaülekanne – maksja algatatud maksja rahaliste vahendite ülekanne 1) Saaja kontole, mis on avatud ükskõik millise riigi, v.a Leedu Vabariik, makseteenuste pakkuja asutuses 2) mis tahes valuutas (v.a euro) kontole, kantuna Leedu Vabariigis asuvas makseteenuse pakkuja asutuses avatud kontole; 3) Saajale sularaha vastuvõtmiseks muus riigis kui Leedu Vabariik .

1.2. Rahvusvaheline maksekorraldus – maksja esitatud maksekorraldus rahvusvahelise rahaülekande tegemiseks.

1.3. Euroopa maksekorraldus – maksekorraldus, mis vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

1.3.1. makse valuuta on euro (EUR);

1.3.2.rahalised vahendid kantakse saaja makseteenuste pakkujale, kes asub liikmesriigis või Šveitsis;

1.3.3. saaja makseteenuste pakkuja rahvusvaheline SWIFT (BIC) kood on märgitud;

1.3.4. saaja konto number on esitatud rahvusvaheliste pangakonto numbrite (IBAN) standardi kohaselt;

1.3.5. maksja ja saaja tasuvad mõlemad oma osa Paysera ja saaja makseteenuste pakkuja teenustasudest, st maksja tasub Paysera teenustasud, mis debiteeritakse kontolt, ja saaja tasub saaja makseteenuste pakkuja asutuse teenustasud;

1.3.6. tegemist on tavalise makse (mitte kiirmakse) või kiirmaksega.

1.4. Tingimused – siin esitatud rahvusvahelise maksekorralduse täitmise tingimused.

1.5. Konto – maksja Paysera konto, mis on märgitud maksekorraldusele.

1.6. Üldleping – Maksja ja Paysera vahel sõlmitud Makseteenuste Üldleping, mille tingimusi Maksja suhtes kohaldatakse ja mille kohaselt on Paysera Maksjale Konto avanud.

1.7. Vahenduspank – asutus (nt korrespondentpank, mis osaleb Payseraga maksetehingu teostamisel; maksesüsteemi haldur), mis ei ole Paysera ega Saaja makseteenuse pakkuja ja osaleb Makseülekande tegemisel ja/või väljamaksmisel vastavalt Paysera või Saaja makseteenuse pakkujaga sõlmitud lepingule.

1.8. Saaja makseteenuste Pakkuja – mis tahes makseteenuseid pakkuv krediit, e-raha või makseasutus, kuhu maksja rahalised vahendid kantakse.

1.9. Tööpäev – päev, mil Paysera, Vahenduspank ja Saaja makseteenuste Pakkuja teevad maksetehinguid rahvusvaheliste Rahaülekannete raames. Pange tähele, et Paysera, Vahenduspanga ja Saaja makseteenuste Pakkuja tööpäevad võivad olla erinevad.

1.10. Liikmesriik – riik, mis on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liige.

1.11. Välisriik – riik, mis ei ole Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liige.

1.12. Tühistamine – maksja korraldus maksekorralduse tühistamiseks ja ülekantud rahaliste vahendite tagastamiseks maksja kontooe.

1.13. Täpsustus – maksja korraldus maksekorralduse andmete täpsustamiseks või muutmiseks.

1.14. Hinnakiri – Paysera teenuste ja tehingute hinnad, mis on kinnitatud Payseras kehtestatud korra kohaselt.

Nendes Tingimustes nimetatud teenuse kasutamise korral kohaldatakse Maksja suhtes kõiki Üldlepingu tingimusi ja selles Lisas nimetatud tingimusi. Selles Lisas määratletud mõisteid kasutatakse Üldlepingus sätestatud tähenduses, kui Lisast ei tulene teisiti.

2. Üldsätted

2.1. Saaja peab maksekorralduse tegemise hetkel olema 18-aastane või vanem. Maksekorraldust esitades võtab maksja endale vastutuse Payserale esitatud maksekorraldusel olevate andmete õigsuse ja piisavuse eest ning nõustub nende tingimustega.

2.2. Paysera täidab maksja esitatud maksekorralduse nende tingimuste, üldlepingu ja Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt.

2.3. Maksekorraldus ning selle tühistamise või täpsustamise korraldus tuleb esitada Payserale kirjalikult (e-posti teel või muul Payserale sobival viisil).

2.4. Rahaülekande teostamise korraldus loetakse Paysera ja Maksja vaheliseks eraldi lepinguks, mis kehtib ühe konkreetse rahaülekande kohta.

2.5. Vastavalt seaduse sätetele kuuluvad kõik toimingud kontrollimisele vastavalt nimede ja perekonnanimede (ettevõtete nimede) loeteludele, mille on koostanud nende riikide ja territooriumide ametiasutused, kus teenuseid osutatakse. Võimaliku kokkulangevuse korral vaadatakse tehing üle veendumaks, kas Maksja poolt Saajana nimetatud isik on vastavas nimekirjas olev isik.

3. Maksekorralduse täitmise tingimused ja kord

3.1. Kui Maksja on Kasutaja ja ülekanne tehakse Liikmesriigi valuutas Liikmesriigis asuvale kontole, siis täidab Paysera selle Maksekorralduse, st rahalised vahendid kantakse Saaja Makseteenuste pakkujale hinnakirjas nimetatud tähtaja jooksul.

3.2. Kui maksja ei ole kasutaja või kui ülekanne tehakse liikmesriigi valuutas välisriigi kontole või välisriigi valuutas, siis edastab Paysera selle maksekorralduse vahenduspanka hinnakirjas märgitud tähtaja jooksul. Vahenduspank täidab maksekorralduse, kandes rahalised vahendid saaja makseteenuste pakkujale või muude vahenduspanka oma sisemise tööeeskirja kohaselt ja siduvates õigusaktides nimetatud tähtaja jooksul.

3.3. Maksekorralduse täitmiseks edastamise korral debiteerib Paysera maksekorraldusel näidatud summa maksja kontolt ja saadab rahalised vahendid vahenduspanka või saaja makseteenuste pakkujale.

3.4. Paysera ei võta endale vastutust, kui Maksekorraldust ei ole võimalik täita sellel esitatud valeandmete või ebapiisavate andmete tõttu. Samuti ei kanna Paysera vastutust juhul, kui Saaja Makseteenuste pakkuja teeb ülekandes vea ja/või viivitab rahaliste vahendite krediteerimisega Saaja kontole või kui Maksja ei märgi Maksekorraldusele kõiki andmeid, mis on Saaja Makseteenuste pakkujale vajalikud rahaliste vahendite krediteerimiseks Saaja kontole.

3.5. Kui Maksja on Kasutaja ja ülekanne tehakse Liikmesriigi valuutas Liikmesriigis asuvale kontole, siis vastutab Paysera Maksja ees rahaliste vahendite ülekandmise eest Saaja Makseteenuste pakkujale hinnakirjas nimetatud tähtaja jooksul, kuid ei vastuta Saaja Makseteenuste pakkuja vigade ega Maksekorralduse täitmise suhtes rakendatava tööeeskirja eest. Muudel juhtudel, st kui Maksja ei ole Kasutaja või kui ülekanne tehakse Liikmesriigi valuutas Välisriigis asuvale kontole või Välisriigi valuutas, ei vastuta Paysera Vahenduspanga ja Saaja Makseteenuste pakkuja tehtud vigade või nende Maksekorralduste täitmise suhtes rakendatavate tööeeskirjade eest, samuti täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, välja arvatud juhul, kui ülekanne on jäetud teostamata või sooritatud valesti Paysera süül.

3.6. Paysera ei vastuta maksja mis tahes kahjude eest, mis tulenevad vahetuskursi muutusest rahaülekande tegemise ajal.

4. Maksekorralduse tühistamine ja täpsustamine

4.1. Maksjal on õigus esitada Payserale tühistamise korraldus ning maksekorraldusele märgitud summa ja teenustasud tagastatakse tühistamise korralduse alusel kontole vaid juhul, kui 1) Paysera ei ole veel saatnud maksekorraldust saaja makseteenuste pakkujale või vahenduspangale. 2) kui Saaja ei ole Makset kätte saanud (ainult sularaha vastuvõtmiseks ülekannete puhul). Muul juhul võib Paysera maksja palvel võtta vahenduspanga või saaja makseteenuste pakkujaga maksekorralduse tühistamise võimalikkuse küsimuses ühendust, kuid Paysera ei garanteeri, et tühistamise korraldus täidetakse. Korralduse täitmise korral võib vahenduspank ja/või saaja makseteenuste pakkuja võtta täiendavat teenustasu. Maksekorralduse tühistamine on võimalik üksnes maksja ja Paysera kokkuleppel.

4.2. Maksjal on õigus saata Payserale Maksekorraldusele märgitud andmete täpsustused (Saaja nimi, keskmine nimi, pereokonna nimi), v.a maksekorraldusele kantud summa, valuuta ja konto kohta - neid andmeid muuta ei saa. Kui Maksja on Maksekorralduses esitanud vale summa, valuuta või Konto numbri, võib Maksja võtta ühendust Payseraga raha tagastamiseks ja uue Makse teostada. Paysera teeb maksja täpsustuses esitatud teabe alusel maksekorraldusse muudatused järgmistel tingimustel: 1) Paysera ei ole veel saatnud saaja makseteenuste pakkujale või vahenduspangale maksekorralduse teadet enne maksjalt täpsustuste saamist. 2) kui Saaja ei ole Makset kätte saanud (ainult sularaha vastuvõtmiseks ülekannete puhul). Kui rahalised vahendid on juba Paysera korrespondentkontolt debiteeritud ja/või Maksekorralduse teade on Saaja Makseteenuste pakkujale või Vahenduspangale juba saadetud, siis teavitab Paysera Saaja Makseteenuste pakkujat või Vahenduspanka Täpsustustest, kuid ei võta vastutust Täpsustuste täitmise eest, sest sellisel juhul sõltub Täpsustuste täitmine Saaja Makseteenuste pakkuja või Vahenduspanga tingimustest ja Saaja nõusolekust.

4.3. Euroopa maksekorralduse puhul ei ole täpsustuste esitamine võimalik. Kui maksja siiski esitab täpsustused, ei ole Paysera kohustatud neid vastu võtma ega täitma.

5. Teenustasud

5.1. Maksekorralduse täitmise, Tühistamise või Täpsustamise ning muude Paysera osutatavate teenuste ja tehingute eest tasub Maksja teenustasu, mille suurus on kehtestatud Hinnakirjas, mis kehtis Paysera teenuse osutamise või tehingu tegemise hetkel, välja arvatud Paysera poolt Vahenduspanga või Saaja Makseteenuse pakkujaga sõlmitud lepingutes sätestatud erandite puhul. Maksja tasub teenustasud Üldlepingus sätestatud korra ja tingimuste kohaselt ja need debiteeritakse tema Kontolt. Maksja annab Payserale õiguse debiteerida selles punktis nimetatud teenustasud ka maksja muudelt Kontodelt Üldlepinguga kehtestatud korra kohaselt ilma Maksjalt täiendavat luba taotlemata.

5.2. Hinnakirjas nimetatud valikuvõimaluste ning nende tingimuste punktis 6.3 kehtestatud korra kohaselt on maksjal õigus määrata, kes tasub Paysera, vahenduspanga ja saaja makseteenuste pakkuja teenustasud, mis on seotud maksekorralduse täitmisega: kas maksja ja saaja mõlemad või ainult maksja.

5.3. Kui vahenduspanga ja saaja makseteenuste pakkuja teenustasude maksmise kohustus lasub maksjal, kuid summa, mille maksja tasub maksekorralduse täitmise eest, ei kata kõiki vahenduspanga ja saaja makseteenuste pakkuja maksekorralduse täitmisega seotud teenustasusid, siis annab maksja Payserale õiguse debiteerida vahenduspanga ja saaja makseteenuste pakkuja teenustasude vahe ning Paysera teenustasu oma kontolt ja/või muult (muudelt) konto(de)lt, mille Paysera on avanud maksjaga sõlmitud üldlepingus sätestatud korra kohaselt, ilma eraldi korralduse saamiseta maksjalt.

5.4. Kui maksekorraldus saadetakse Payserast sõltumatutel põhjustel tagasi (nt Saaja Makseteenuste pakkuja, Maksja või Vahenduspanga süül või Maksekorraldusele kantud vale- või ebapiisavate andmete jmt tõttu), siis tagastatakse maksekorraldusel näidatud summa kontole, samal ajal kui maksja tasutud teenustasusid ei tagastata ja/või trahvi maksekorralduse täitmisega viivitamise eest ei rakendata ning kõik rahaliste vahendite tagastamisega seotud kulud debiteeritakse kontolt, välja arvatud Paysera poolt Vahenduspanga või Saaja Makseteenuse pakkujaga sõlmitud lepingutes sätestatud erandid.

6. Maksekorralduse täitmine

6.1. Maksekorraldus täidetakse süsteemis esitatud juhiste kohaselt.

6.2. Valuuta kood märgitakse süsteemis kasutatava standardi valimisel.

6.3. Väli "Teenustasude maksmise tüüp":

6.3.1. kui maksja valib teenustasude kahasse maksmise (SHA), siis tasub maksja Paysera teenustasu, mis debiteeritakse tema kontolt, ja saaja tasub saaja makseteenuste pakkuja teenustasu, mis võidakse debiteerida saajale ülekantavast summast. Kui ülekanne tehakse liikmesriigi valuutas välisriigi kontole või välisriigi valuutas, siis tasub saaja ka vahenduspanga teenustasu, mis võidakse maha arvata saajale ülekantavast summast. Selline makseviis on kohustuslik juhul, kui ülekanne tehakse liikmesriigi valuutas liikmesriigis asuvale kontole;

6.3.2. kui Maksja valib kõikide teenustasude maksmise (OUR), siis maksab Maksja Paysera, Vahenduspanga ja/või Saaja Makseteenuste pakkuja teenustasud, mis debiteeritakse tema kontolt. Paysera ei kanna vastutust olukorras, kus Vahenduspank ja/või Saaja Makseteenuste pakkuja ei järgi Paysera juhiseid või kui Saaja kontole ei laeku Maksekorralduses märgitud summa täies ulatuses Payserast sõltumatutel põhjustel. Seda maksevõimalust saab valida vaid juhul, kui ülekanne tehakse Liikmesriigi valuutas Välisriigi kontole või Välisriigi valuutas;

6.3.3. kui maksja ei tee ühtegi valikut, siis otsustatakse vaikimisi, et Paysera, Vahenduspanga ja/või Saaja Makseteenuste pakkuja teenustasud jagatakse Maksja ja Saaja vahel võrdselt (SHA).

6.4. Väljale "Makse tüüp" märgib maksja makse tüübi hinnakirjas olevate valikute kohaselt, valides ühe järgmistest tüüpidest: "Tavaline", "Kiirmakse" või "Ekspressmakse". Kui maksja ei vali ühtegi makse tüüpi, loetakse makse tüübiks vaikimisi "Tavaline".

6.5. Väljale "Eesmärk" märgib maksja maksekorralduse eesmärgi ja muu maksekorraldust puudutava teabe.

6.5.1. Kui Süsteemi juhistega on teatavates olukordades (nt konto täiendamise korral) nõutav konkreetsete andmete esitamine, siis on Maksja kohustatud neid juhiseid täitma ja nõutavad andmed (nt Paysera Konto numbri) juhiste kohaselt esitama. Kui maksja seda ei tee, ei võta Paysera vastutust Maksekorralduse täitmise eest.

6.5.2. Kui maksja esitab maksekorralduse rahaülekande tegemiseks Venemaa Föderatsioonis asuvale kontole, peab ta märkima valuutatehingu (VO) koodi (viis numbrit), mis tuleb valida makse eesmärgi alusel kooditabelist: "VO-koodid".

6.6. Maksjal soovitatakse täita väli "Saaja panga korrespondent" juhul, kui ülekanne tehakse saaja riiki (v.a Leedu Vabariiki) valuutas, mis ei ole saaja riigis kehtiv valuuta.

6.7. Maksekorralduse esitab maksja või maksja poolt nõuetekohaselt volitatud isik.

6.8. Kui ülekanne tehakse liikmesriigis või Šveitsis asuvale kontole, soovitab Paysera maksjal alati märkida saaja IBAN kontonumber ja saaja makseteenuste pakkuja rahvusvaheline kood SWIFT (BIC).

6.9. Maksja kinnitab, et on teadlik sellest, et kui rahalised vahendid kantakse liikmesriigis või Šveitsis asuvale kontole ning saaja makseteenuste pakkuja BIC (SWIFT) kood või saaja IBANi standardile vastav kontonumber ei ole maksekorraldusele märgitud, siis on Payseral õigus selle maksekorralduse täitmisest oma äranägemisel keelduda või nõustuda maksekorralduse täitmisega, kuid viimasel juhul võib vahenduspank ja/või saaja makseteenuste pakkuja rakendada suuremat teenustasu. Sellisel juhul annab maksja Payserale õiguse debiteerida vahenduspanga ja/või saaja makseteenuste pakkuja suurem teenustasu (täiendav tasu) oma kontodelt maksja ja Paysera vahel sõlmitud üldlepingus kehtestatud korra kohaselt ilma maksjalt eraldi korralduse saamiseta.

6.10. Ülekande sularahas vastuvõtmiseks Maksekorralduse nõuetekohasel täitmisel Liikmesriigi valuutas Liikmesriiki, Liikmesriigi valuutas Välisriiki või Välisriigi valuutas Välisriiki määratakse igale sularahas vastuvõtmiseks ülekandele unikaalne tehingu number (sularaha väljavõtukood). Maksja on kohustatud teavitama Saajat ülekandest sularaha vastuvõtmiseks ja sealhulgas sellele määratud koodist. TSularaha makstakse Saajale välja isikut tõendava dokumendi esitamisel ja/või muude Paysera teenusepakkuja territooriumil kehtivate nõuete täitmisel, kontrollides sellega Saaja sobivust sularaha saamiseks. Seadusest tulenevatel nõuetel, on Payseral õigus nõuda tehinguga seotud lisateavet.