Pdf
Tagasi nimekirja juurde

Teabe uuendamise kuupäev: 02.01.2020

Paysera kontoga ühendatud makseinstrumendid

Üldleping – makseteenuste üldleping.

Makseinstrument – mis tahes makseinstrument, mida süsteem võimaldab Paysera kontoga ühendada ning selle makseinstrumendi abil rahaülekandeid teha ja mõnel juhul vastu võtta.

Müügikoht – füüsiline koht teenuste osutamiseks või kaupade müümiseks ja ostmiseks, kus klient saab maksta makseinstrumendi abil.

1. Seda lisa kohaldatakse kliendi suhtes, kellel on Paysera konto ja kes soovib teha maksetehinguid Paysera kontoga ühendatud makseinstrumentide kaudu.

2. Teenuse kasutamise korral kohaldatakse kaupmehe suhtes kõiki üldlepingu tingimusi ja selles lisas nimetatud lisatingimusi. Selles lisas määratletud mõisteid kasutatakse üldlepingus sätestatud tähenduses.

3. Klient, kellel on Paysera konto, saab ühendada süsteemis nimetatud makseinstrumendid oma Paysera kontoga ning kasutada neid makseinstrumentidena.

4. Selleks, et konkreetset makseinstrumenti kasutada, peab klient selle makseinstrumendi süsteemis oma Paysera kontoga ühendama, järgides süsteemis esitatud juhiseid.

5. Iga konkreetse makseinstrumendi kasutustingimused, maksetehingute tegemise eeskirjad, mahaarvamiste tingimused ja limiidid ning makseinstrumentide ja Paysera konto ühendamise tingimused on esitatud süsteemis

6. Kui tehing, mille eest tasuti makseinstrumendiga, on tehtud, broneerib Paysera maksesumma kliendi Paysera kontol. Rahalised vahendid kantakse kontolt maha pärast seda, kui on saadud asjakohane taotlus kaupmehelt või teenusepakkujalt.

7. Pärast süsteemis viidatud mis tahes instrumendi ühendamist Paysera kontoga saavad nendest instrumentidest makseinstrumendid, mida klient on kohustatud kaitsma samal moel nagu ta kaitseb oma pangakaarte, sularaha ja muid väärtuslikke dokumente. Klient on igal juhul kohustatud mitte andma makseinstrumente ega paroole kolmandatele isikutele, mitte lubama kolmandatel isikutel makseinstrumente kasutada ega tekitama olukorda, kus paroolid võivad kolmandatele isikutele teatavaks saada. Klient, kes ei taga eespool nimetatud tingimusi, võtab endale kogu vastutuse maksetehingute eest, mis tehakse makseinstrumentidega tema Paysera konto kaudu. Klient vastutab nii makseinstrumentide kui ka nende makseinstrumentide paroolide turvalisuse eest.

8. Klient kannab täit vastutust asjaolu eest, et ühendatud makseinstrument kuulub kliendile.

9. Kui klient kaotab oma makseinstrumendi või tal on alust arvata, et tema makseinstrumendi paroolid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, siis on ta kohustatud viivitamata logima oma kontole sisse ja kustutama makseinstrumendi ühenduse Paysera kontoga. Kui kliendil ei ole võimalik seda teha, siis peab ta võtma ühendust Payseraga, et takistada rahaliste vahendite mahakandmist Paysera kontolt ja blokeerida makseinstrument. Teateid saab suuliselt esitada ööpäev läbi telefonil +370 6857 7562.

10. Kui klient arvab, et tema makseinstrument on varastatud ja/või makseinstrumendi paroolid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, kuid ta ei teavita sellest Paysera't ega asjakohaseid õiguskaitseasutusi, siis loetakse, et klient on kaotanud oma makseinstrumendi või tema Paysera kontol on tehtud ebaseaduslikke tehinguid kliendi raske hooletuse tõttu.

11. Kui klient (maksja) on kasutaja (füüsiline isik, kes soovib makseteenuste üldlepingu ja selle lisade alusel tegutsedes täita eesmärke, mis ei ole seotud tema majandus- ega ametialase tegevusega), siis kannab ta kõik volitamata maksetehingute tõttu tekkinud kahjud summas, mis võrdub 150 (saja viiekümne) euroga littides, kui need kahjud on tekkinud:

11.1. kaotatud või varastatud makseinstrumendi kasutamise tõttu;

11.2. makseinstrumendi ebaseadusliku omastamise tõttu, kui klient ei olnud individuaalseid turvaelemente kaitsnud;

11.3. kui klient (maksja) ei ole kasutaja ja/või maksetehing tehakse liikmesriigi valuutas välisriiki või välisriigi valuutas. Klient kannab kõik kahjud, mis on tekkinud eespool nimetatud põhjustel.

12. Klient kannab kõik volitamata maksetehingutest tulenevad kahjud, kui nende põhjuseks on kliendi ebaausus, raske hooletus ning suutmatus täita üht või mitut selle lisa või üldlepinguga sätestatud kohustust, kaitsta makseinstrumenti või selle paroole ja/või kasutada makseinstrumenti kehtestatud reeglite kohaselt, samuti kannab ta vastutust juhul, kui volitamata tehingute tegemiseks kasutati paroole.

13. Kui klient on andnud makseinstrumendi kolmandatele isikutele või kui kolmandad isikud on omastanud makseinstrumendi kliendi hooletuse tõttu, siis on klient igal juhul täielikult vastutav ja kannab vastutust makseinstrumendiga tehtud tehingute eest.