Pdf
Wróć do spisu treści

Umowa została zaktualizowana: 16.09.2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. *Administratorem Państwa danych osobowych według Umowy o współadministrowanie danych Nr. 20180919, zawartej 19 września 2018 r., jest sieć Paysera. Dane kontaktowe Paysera są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.paysera.pl. Dane kontaktowe wyznaczonego przez Paysera inspektora ochrony danych: dpo@paysera.pl albo dpo@paysera.com.

2. Gromadzone przez Paysera dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych, ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i innymi przepisami prawnymi. Wszyscy pracownicy Paysera, przedstawiciele oraz pracownicy przedstawicieli, którzy uzyskują wiedzę o poufnych danych osobowych, są zobowiązani do zachowania jej w tajemnicy nawet po ustaniu stosunków pracy lub umownych.

3. Paysera ma prawo do zaangażowania według własnego uznania w celach przetwarzania danych osobowych administratorów danych i (lub) inne osoby, które mogą wykonywać określone funkcje w imieniu Paysera. W takich przypadkach Paysera podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby wspomniani administratorzy danych przetwarzali dane osobowe zgodnie z wytycznymi Paysera oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, oraz żąda wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Jednocześnie Paysera zapewnia, że wspomniane osoby zostaną związane zobowiązaniami do zachowania poufności i nie będą mogły wykorzystać tych informacji w żadnych innych celach, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do wykonania powierzonych im funkcji.

4. Niniejsza Polityka prywatności jest Aneksem do Ogólnej umowy usług płatniczych, który wchodzi w życie razem z Ogólną umową usług płatniczych w chwili rejestracji Państwa w Systemie. Niniejsza Polityka prywatności określa podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych i innej związanej z Państwem informacji; zakres, cele, źródła, odbiorców i inne ważne aspekty przetwarzanych danych osobowych podczas korzystania przez Państwa z usług Paysera jako dostawcy usług płatniczych. Dlatego też jest wskazana wnikliwa analiza postanowień niniejszej Polityki prywatności przed przystąpieniem do korzystania z usług Paysera.

5. Paysera szanuje prawo do prywatności w odniesieniu do danych osobowych i podejmuje wszelkie rozsądne starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych w tym serwisie internetowym danych osobowych i innych informacji.

6. Państwo mogą odwiedzić tę stronę internetową bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie, lecz w przypadku chęci utworzenia w konta w systemie Paysera i (lub) korzystania z innych oferowanych przez Paysera usług płatności, Paysera zażąda od Państwa podania określonych w systemie danych osobowych i przeprowadzenia ustanowionych procedur identyfikacji tożsamości.

7. Odwiedzając tę stronę internetową i (lub) korzystając z zawartej w niej informacji i (lub) usług, wyrażają Państwo zgodę i potwierdzają, że zapoznali się z niniejszą Politykę prywatności, ją rozumiecie i akceptujecie. Paysera zastrzega sobie prawo do modyfikowania, według własnego uznania, postanowień niniejszej Polityki prywatności, dlatego za każdym razem odwiedzając niniejszą stronę internetową mają Państwo obowiązek do upewnienia się, że zapoznaliście się z najnowszą wersją Polityki prywatności, która obowiązuje w momencie wizyty Państwa w niniejszej stronie internetowej.

Cele przetwarzania danych, dostawcy, terminy, odbiorcy

8. Głównym celem dla którego Paysera gromadzi Państwa dane osobowe jest świadczenie przez Paysera usług płatniczych dla klientów, wysyłających czy odbierających płatności. Paysera, jako dostawca usług płatniczych, jest zobowiązana zgodnie z przepisami prawnymi do identyfikacji i zweryfikowania Państwa tożsamości przed zawarciem z Państwem transakcji w sprawie świadczenia usług płatniczych, oraz żądania w czasie świadczenia usług dodatkowych informacji i ich oceny, także przechowywania tych informacji przez określony w przepisach prawnych czas, dlatego z uwagi na to, obowiązkiem Państwa jest podanie rzetelnych i kompletnych informacji. W dalszej części Paysera szczegółowo określa konkretne cele i dane, które są gromadzone w tych celach.

9. CEL: Identyfikacja tożsamości Klienta, świadczenie usług płatniczych (założenie konta, przelewy środków, pobieranie wpłat i inne usługi płatnicze) oraz wykonywanie innych zobowiązań prawnych dostawcy usług płatniczych.

9.1. Dane osobowe są przetwarzane w tym celu zgodnie z wymogami przepisów prawnych związanych z:

9.1.1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta;

9.1.2. zawarciem i wykonywaniem umów z Klientem, lub w celu podjęcia działań na wniosek Klienta;

9.1.3. wykonywaniem przelewów środków i przekazywaniem razem z przelewem płatniczym niezbędnych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawnych;

9.1.4. realizacją zasady „poznaj swojego Klienta“;

9.1.5. stałym i okresowym monitorowaniem;

9.1.6. oceną ryzyka;

9.1.7. aktualizacją danych Klienta w celu zapewnienia ich dokładności;

9.1.8. zapobieganiem potencjalnemu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapobieganiem oszustwom, wykrywaniem, badaniem i raportowaniem takiej aktywności, rozpoznaniem nałożonych na Klienta sankcji finansowych lub jego uczestnictwa w polityce;

9.1.9. zapewnieniem właściwego zarządzania ryzykiem i organizacją.

9.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, kod identyfikacyjny (PESEL), adres, data urodzenia, dane i kopia dowodu tożsamości, zdjęcie, nagranie transmisji obrazu na żywo, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku rozliczeniowego, adres IP, działalność zawodowa, funkcje publiczne, inne dane wymagane przez ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9.3. Wspomniane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z nałożonym na dostawcę usług płatniczych obowiązkiem prawnym, tj. ustawą RL o płatnościach, ustawą RL o pieniądzu elektronicznym i instytucjach pieniądza elektronicznego oraz ustawą RL o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, i są niezbędne dla założenia konta i (lub) wyświadczenia usługi płatniczej.

9.4. Termin przechowywania danych: 8 lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem. W przypadku umotywowanego nakazu właściwej instytucji, terminy przechowywania mogą być dodatkowo przedłużone na okres nie przekraczający 2 lat. Taki termin przechowywania danych jest wymagany zgodnie z ustawą RL o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9.5. Dostawcy danych: podmiot danych, dane z instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych bądź ich filii, Przedsiębiorstwa Państwowego Centrum Rejestrów, baz danych dokumentów tożsamości (baza danych nieważnych dokumentów tożsamości i inne bazy międzynarodowe), rejestrów kontroli pełnomocnictw (rejestr zatwierdzonych notarialnie pełnomocnictw i inne bazy), rejestru osób całkowicie lub częściowo pozbawionych zdolności do czynności prawnej, rejestru mieszkańców, przedsiębiorstw przetwarzających zintegrowane rejestry dłużników (np. na Litwie UAB „Creditinfo Lietuva“ lub inne), przedsiębiorstw przetwarzających rejestry sankcji międzynarodowych, innych osób.

9.6. Grupy odbiorców danych: instytucje nadzoru, kredytowe, finansowe, płatności i (lub) e-pieniądza, sądy, organy śledcze, Państwowa Inspekcja Podatkowa, pośrednicy usług płatniczych Paysera (jeśli operacja jest prowadzona przy użyciu ich usług), beneficjenci przelewów płatniczych, otrzymujący informacje w wyciągach razem z środkami przelewu, firmy zarządzające wierzytelnościami i windykacyjne, firmy zarządzające zintegrowane rejestry dłużników, adwokaci, komornicy, biegli rewidenci, inne mające interes prawny podmioty, pozostałe podmioty na podstawie umowy z Paysera, jeśli przez Państwo została udzielona odrębna zgoda.

9.7. Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) wyłącznie w przypadku wykonania przez Państwa przelewu do kraju trzeciego lub jeśli do realizacji transakcji płatności zostaje zaangażowany partner z kraju trzeciego (korespondent).

10. CEL: Zarządzanie zaległościami.

10.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane dążąc do zarządzania i odzyskania długów, dochodzenia roszczeń, wystosowania żądań, zarzutów i innych dokumentów, przekazania dokumentów do przeprowadzenia windykacji wierzytelności.

10.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, kod identyfikacyjny (PESEL), adres, data urodzenia, dane dowodu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku rozliczeniowego, adres IP, wyciągi z rachunku.

10.3. Termin przechowywania danych: w przypadku wyjawienia długu stosuje się termin 10 (dziesięciu) lat od dnia powstania długu, a po rozpoczęciu postępowania termin zostaje wydłużony do chwili uregulowania długu oraz o 24 miesiące po uregulowaniu. Termin przechowywania danych jest uzasadniony przez określone w Kodeksie cywilnym RL terminy przedawnienia.

10.4. Dostawcy danych: podmiot danych, dane z instytucji kredytowych, finansowych, płatności i (lub) e-pieniądza, Przedsiębiorstwa Państwowego Centrum Rejestrów, rejestru mieszkańców, przedsiębiorstw przetwarzających zintegrowane rejestry dłużników (np. na Litwie UAB „Creditinfo Lietuva“ i inne), inne osoby.

10.5. Grupy odbiorców danych: firmy zarządzające zintegrowane rejestry dłużników, instytucje kredytowe, finansowe, płatności i (lub) e-pieniądza, adwokaci, komornicy, sądy, organy śledcze, Państwowa Inspekcja Podatkowa, firmy zarządzające wierzytelnościami i firmy windykacyjne, inne podmioty mające interes prawny.

10.6. Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym), jeśli okoliczności powstania długu są związane z krajem trzecim.

10.7. Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku powstania zadłużenia wobec Paysera i opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań przekraczającego 30 dni, Paysera ma prawo do udostępnienia posiadanych informacji o Państwa tożsamości, danych kontaktowych i historii kredytowej, tj. zobowiązań finansowych i majątkowych oraz ich realizacji, wierzytelności i ich spłaty, dla przedsiębiorstw zarządzających bazami danych dłużników (np. na Litwie to jest biuro kredytowe UAB „Creditinfo Lietuva”*), oraz firm windykacyjnych. Ze swoją historią kredytową mogą Państwo zapoznać się bezpośrednio w biurze kredytowym.

11. CEL: Zarządzanie relacjami z klientami i administrowanie, zapobieganie sporom i gromadzenie dowodów (nagrań rozmów telefonicznych), korespondencja biznesowa z klientem.

11.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

11.1.1. ochrony interesów klienta i (lub) Paysera;

11.1.2. zapobiegania sporom, udostępnienia dowodów rzeczowej komunikacji z klientem (nagrania rozmów, korespondencja);

11.1.3. prowadzenia kontroli i zapewnienia jakości świadczonych przez Paysera usług;

11.1.4. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w celu podjęcia działań na życzenie klienta lub spełnienia obowiązku prawnego.

11.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, wyciągi z rachunku płatniczego, nagrania rozmów telefonicznych, korespondencja z klientem.

11.3. Terminy przechowywania danych: 5 lat od zakończenia relacji biznesowej z klientem. W przypadku umotywowanego nakazu właściwej instytucji, terminy przechowywania mogą być dodatkowo przedłużone na okres nie przekraczający 2 lat. Taki termin przechowywania danych jest wymagany zgodnie z ustawą RL o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

11.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

11.5. Grupy odbiorców danych: instytucje nadzoru, firmy zarządzające zintegrowane rejestry dłużników, adwokaci, komornicy, sądy, organy śledcze, firmy zarządzające wierzytelnościami i firmy windykacyjne, inne podmioty mające interes prawny, pozostałe podmioty na podstawie umowy z Paysera, jeśli przez Państwo została udzielona odrębna zgoda.

11.6. Dane nie są udostępniane do krajów trzecich poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. CEL: Ocena ratingów kredytowych, zarządzanie ryzykiem kredytowym i automatyczne podejmowanie decyzji.

12.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane dla oceny zdolności kredytowej klientów, zarządzania ryzykiem kredytowym, a także spełniania wymóg związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym oraz adekwatnością kapitałową, tak aby Paysera mogła zaoferować finansowanie.

12.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer konta płatniczego, adres IP, wyciągi z rachunku płatniczego, saldo środków klienta na rachunku, zobowiązania finansowe, historia kredytu i płatności, dochód, wykształcenie, miejsce pracy, aktualna pozycja, doświadczenie zawodowe, dostępne aktywa oraz dane rodzinne.

12.3. Termin przechowywania danych: 10 (dziesięć) lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem.

12.4. Dostawcy danych: podmiot danych, instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe bądź ich filie, organy ścigania, inne rejestry i przedsiębiorstwa rządowe, firmy prowadzące zintegrowane rejestry danych dłużników (np. na Litwie UAB "Creditinfo Lietuva" lub inne), osoby fizyczne, które podają dane małżonków, dzieci, osób związanych pokrewieństwem lub powinowactwem, współdłużnicy, poręczyciele, dostawcy zabezpieczeń, itp., osoby prawne, gdy jesteś przedstawicielem, pracownikiem, kontrahentem, założycielem, akcjonariuszem, właścicielem, itp. takich osób prawnych, partnerzy lub inne osoby prawne, które Paysera zatrudnia do świadczenia usług dla Ciebie.

12.5. Odbiorcy danych: instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze i / lub instytucje pieniądza elektronicznego lub dostawcy usług pomagający w ocenie zdolności kredytowej, firmy prowadzące zintegrowane rejestry danych dłużników.

12.6. Dane nie są dostarczane do krajów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.7. W celu zawarcia lub zaoferowania zawarcia umowy finansowej z Tobą oraz świadczenia Tobie usług, Paysera w niektórych przypadkach stosuje przyjęcie decyzji oparte na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W takim przypadku system sprawdza Twoją zdolność kredytową za pomocą ustalonego algorytmu i ocenia, czy usługa może być świadczona. Jeśli zautomatyzowana decyzja jest negatywna, klient może zmienić ją poprzez przesłanie dodatkowych danych. Paysera podejmuje niezbędne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów. Masz prawo żądać ludzkiej interwencji, wyrazić swoją opinię oraz zakwestionować automatyczną decyzję. Masz prawo sprzeciwić się automatycznemu podejmowaniu decyzji kontaktując się bezpośrednio z Paysera.

13. CEL: Zabezpieczenie oraz obrona interesów Paysera i klienta (nadzór wideo w lokalu Paysera).

13.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Paysera i (lub) klienta, obrony życia i zdrowia klienta i (lub) jego przedstawiciela oraz innych praw Paysera i klienta (nadzór i nagrania wideo w lokalu Paysera), dążąc do interesu prawnego ochrony klientów, pracowników, gości Paysera oraz ich mienia oraz mienia Paysera.

13.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: dane nagrań wideo z lokalu Paysera.

13.3. Przed wejściem do lokalu Paysera, w którym jest prowadzony nadzór wideo, zostaną Państwo o tym powiadomieni specjalnym oznakowaniem.

13.4. Terminy przechowywania danych: 1 (jeden) rok.

13.5. Dostawcy danych: podmiot danych, który odwiedza monitorowany lokal Paysera i wchodzi w pole obserwacji kamery wideo.

13.6. Grupy odbiorców danych: sądy, organy ścigania, adwokaci (wyłącznie w przypadku usiłowania).

14. Informowanie klienta o usługach. Dane osobowe są przetwarzane w celu informowania klienta o świadczonych przez Paysera usługach, ich cenach, specyfice, zmianach zawartych z klientem umów i temu podobnych zmianach, wysyłania systemowych powiadomień Paysera i innych komunikatów związanych z świadczonymi usługami.

14.1. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu.

14.2. Podmiot danych osobowych potwierdza, że rozumie, że takie komunikaty informacyjne są niezbędne do wykonania zawartej z klientem Ogólnej umowy usług płatniczych i (lub) jej aneksów, i nie są uznawane za komunikaty marketingu bezpośredniego.

14.3. Termin przechowywania danych: 24 miesiące od zakończenia relacji biznesowych z klientem.

14.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

14.5. Odbiorcy danych: w tym celu dane nie są udostępniane dla innych osób.

15. Marketing bezpośredni. Dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia dla klienta oferty świadczonych przez Paysera usług.

15.1. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu.

15.2. Niniejszym dokumentem potwierdzasz, że zostałeś powiadomiony (-a) o tym, że wymienione powyżej twoje dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego oraz o tym, że masz prawo się nie zgodzić i odwołać wykorzystanie twoich danych osobowych w tym celu w dowolnej chwili, powiadamiając Paysera na piśmie o braku zgody lub odmowie na adres support@paysera.com. Powiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko podmiotu danych osobowych oraz adres poczty elektronicznej.

15.3. Termin przechowywania danych: 24 miesiące od zakończenia relacji biznesowych z klientem lub do dnia odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

15.4. Dostawcy danych: podmiot danych.

15.5. Odbiorcy danych: dane w tym celu mogą być przekazywanie dla systemów wyszukiwania lub sieci społecznościowych (możliwość odwołania przetwarzania danych zapewniają serwisy internetowe tych systemów). Dane nie są udostępniane dla innych osób.

16. Wszystkie zgromadzone w wymienionych powyżej celach dane osobowe, z wyjątkiem imienia, nazwiska, kodu identyfikacyjnego, numeru dokumentu tożsamości i dokładnego adresu miejsca zamieszkania, mogą być przetwarzane w celach analizy statystycznej. W tym celu dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, aby po ich ujęciu w zakresie analizy statystycznej identyfikacja tożsamości konkretnych podmiotów danych byłaby niemożliwa. Gromadzenie Państwa danych osobowych w celach analizy statystycznej jest uzasadnione uprawnionymi interesami do analizy, doskonalenia i rozwoju prowadzonej działalności. Jestem świadomy (-a), że mam prawo się nie zgodzić i odmówić przetwarzania moich danych osobowych w tym celu w każdej chwili i w dowolnej formie, informując Paysera o braku zgody lub odmowie. Jednak Paysera nadal może przetwarzać dane w celach statystycznych, jeśli dowiedzie, że dane są przetwarzane z powodu istnienia istotnych uzasadnionych przesłanek, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnością podmiotu danych, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony wymagań prawnych.

17. Zgromadzone w określonych w niniejszej Polityce celach dane osobowe nie są przetwarzane w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z zasadnymi celami lub wymogami przepisów prawnych.

18. Wszystkie powyżej wymienione informacje, które składają się na dane osobowe, bez Państwa zgody nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to konieczne do celów świadczenia usług (np. przekazywanie niezbędnych informacji razem z wykonywaną przez Państwa płatnością).

19. Wyrażam zgodę, aby wymienione powyżej moje dane były przekazywane i odbierane przez Paysera lub upoważnionego przedstawiciela z użyciem narzędzi programowych oraz innych środków, inne osoby trzecie, z którymi Paysera zawarła umowy przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Profilowanie

20. Prowadzone przez Paysera profilowanie jest związane z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w określonych w przepisach prawnych celach zarządzania ryzykiem oraz ciągłego i okresowego monitorowania transakcji w celu zapobiegania oszustwom; takie profilowanie jest umotywowane uzasadnionym interesem prawnym Paysera, wypełnianiem zobowiązań prawnych, umowy.

21. W celach marketingu bezpośredniego oraz analizy statystycznej profilowanie może być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google, PIWIK i Facebook lub innych narzdzi analitycznych.

Przetwarzanie danych osobowych osób nieletnich

22. Nieletnia osoba do lat 14 , chcąca korzystać z usług płatniczych Paysera, powinna przedstawić pisemną zgodę swojego przedstawiciela (ojca, matki lub opiekuna) na przetwarzanie jej danych osobowych.

Polityka cookies

23. W tej witrynie Paysera może wykorzystywać pliki cookie (ang. cookies). Cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane w urządzeniu Klienta. Cookies są przesyłane do komputera użytkownika podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej. Później ciasteczka są używane w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji, są one przeznaczone do poprawy funkcjonalności i korzystania z witryny, a także w celach analizy, ułatwiają dostęp użytkownika do konkretnej strony lub w niej zawartych informacji.

24. Podobnie jak wielu administratorów witryn internetowych, Paysera monitoruje ruch na stronie internetowej i gromadzi informacje na temat liczby odwiedzających, nazwy obszaru serwera (domeny) dostawcy usług internetowych odwiedzających i tak dalej. Te informacje są zbierane w sposób automatyczny podczas wizyty na stronie internetowej. Gromadzone informacje pomagają administratorowi strony w zrozumieniu w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz stwarzają możliwość do poprawy świadczonych przez Paysera usług.

25. Odwiedzająca stronę osoba dalej przegląda witrynę i bez zmiany istniejących ustawień wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.

26. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik może zmienić jej ustawienia i nie akceptować plików cookie. W takim przypadku niektóre funkcje strony mogą przestać działać.

27. Wszystkie informacje na temat używanych na stronie plików cookie, ich przeznaczenia, ważności oraz wykorzystywanych danych są przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa ciasteczka Termin ważności Cel
PHPSESSID Wygasa z końcem sesji Działanie
XSRF-TOKEN Wygasa z końcem sesji Działanie
my_language 1 rok lub do czasu zmiany wersji językowej Ulepszenie interfejsu użytkownika
sc 1 rok Statystyka
user_token Wygasa z końcem sesji lub w chwili wylogowania z systemu Działanie
FilterStore:* 2 tygodnie Ulepszenie interfejsu użytkownika
ref 7 dni Statystyka
__cfduid 1 rok Działanie
_pk_id.* 1 rok Statystyka
_pk_ses.* Wygasa z końcem sesji Statystyka
_dc_gtm_UA-* Wygasa z końcem sesji Statystyka
_ga 2 lata Statystyka
_gid 24 godziny Statystyka

Państwa prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

28. Państwu przysługują następujące prawa:

28.1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: uzyskania informacji o tym, czy Paysera przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to uzyskania dostępu do przetwarzanych przez Paysera Państwa danych osobowych oraz uzyskania informacji, z jakich źródeł i jakie Państwa dane osobowe zostały zebrane, o celu ich przetwarzania i kto ma lub może mieć do nich dostęp; uzyskania od Paysera kopii swoich danych osobowych zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawnych. Paysera, po uzyskaniu Państwa wniosku na piśmie, w określonym w przepisach prawnych terminie przedstawia na piśmie rzeczowe dane lub wskazuje przyczyny odrzucenia takiego wniosku. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych. Więcej informacji o prawie dostępu do danych i procedurze można odnaleźć tutaj;

28.2. PRAWO DO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH: jeśli przetwarzane przez Paysera Państwa dane są nieprawidłowe, niepełne lub niedokładne, można wystąpić do Paysera z pisemnym wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie nieprawidłowych, niepełnych lub niedokładnych danych osobowych;

28.3. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM: prawo do wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych (usunięcia danych); w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, po odwołaniu tej zgody przez osobę lub gdy dane osobowe nie są potrzebne do celu, w którym zostały pozyskane, lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Pisemne zawiadomienie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć dla Paysera osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Jeśli brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony, Paysera, po rozpatrzeniu wniosku przerwie działania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo. Należy zauważyć, że prawo żądania natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe do realizacji z powodu nałożonego na Paysera obowiązku ustawowego dostawcy usług płatniczych do ochrony danych dotyczących identyfikacji klienta, transakcji płatniczych, zawartych umów i innych przez określony w przepisach prawnych termin;

28.4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy podmiot danych osobowych kwestionuje dokładność danych w okresie, w którym administrator danych może zweryfikować dokładność danych osobowych; przetwarzanie danych jest bezprawne i podmiot danych nie zgadza się, aby dane zostały usunięte i zamiast tego żąda ograniczenia ich stosowania; administrator danych już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania danych, lecz one są potrzebne dla podmiotu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator danych powiadamia podmiot danych, przetwarzanie którego danych zostało ograniczone, przed usunięciem ograniczenia do przetwarzania danych;

28.5. PRAWO DO SPRZECIWU: prawo do sprzeciwu, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

28.6. złożenia skargi do instytucji nadzorującej w sprawie przetwarzania danych osobowych, jeśli klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem jego praw i interesów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

28.7. zwrócenia się w sprawie realizacji swoich praw do właściwego administratora danych osobowych i (lub) inspektora ochrony danych;

28.8. pozostałe określone w przepisach prawnych prawa.

29. Wniosek o dostęp, sprostowanie lub sprzeciw można wysłać na adres e-mail: pomoc@paysera.pl. Wniosek powinien zawierać dokładnie podane imię i nazwisko Klienta, kopię dokumentu tożsamości Klienta lub być opatrzony podpisem elektronicznym.

Witryny osób trzecich

30. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie prywatności Klienta na stronach internetowych osób trzecich nawet w takich przypadkach, gdy do witryn osób trzecich Klient dotrze korzystając z linków umieszczonych na tej stronie. Paysera zaleca zapoznanie się z warunkami ochrony prywatności każdej nie należącej do Paysera witryny.

Używanie logo

31. Klient, który korzysta z usług Paysera w celach biznesowych lub zaspokojenia interesów zawodowych, wyraża zgodę na to, aby jego nazwa i (lub) logo zostały wykorzystane w celach marketingu bezpośredniego Paysera (np. Paysera wskazuje, że Klient korzysta z usług Paysera).

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

32. Celem Paysera jest zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa ogółu informacji pozyskanej od Klienta i publicznych zbiorów danych. W celu zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem, przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, zniekształceniem czy ujawnieniem, jak również jakimkolwiek nieuprawnionym przetwarzaniem Paysera wykorzystuje odpowiednie prawne, administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

33. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie wynikające z postanowień niniejszej Polityki prywatności spory są rozwiązywane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia – we właściwym sądzie Repubbliki Litewskiej.

34. Pojęcie „ta strona" w niniejszej Polityce prywatności jest linkiem do www.paysera.pl

* – UAB „Creditinfo Lietuva (NIP: 111689163, adres: ul. A. Goštauto 40A, LT 01112 Wilno, Litwa, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, które przetwarzają i udostępniają dla osób trzecich (instytucji finansowych, spółek telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, dostawców energii i usług komunalnych, przedsiębiorstw handlowych i in.) Twoje dane w celu zaspokojenia interesów i celów prawnych – oceny zdolności kredytowej i zarządzania wierzytelnościami. Dane historii kredytowej zazwyczaj są przetwarzane przez 10 lat po uregulowaniu wierzytelności)

Polityka prywatności (wersja ważna do 16.09.2019)