Pdf
Grįžti į turinį

Saugumo spragų pranešimo programos sąlygos

Saugumo spragų pranešimo programa, Programa – Paysera vykdoma programa, kuri taikoma asmenims, aptikusiems Paysera Saugumo spragą, pranešusiems apie ją Paysera ir pretenduojantiems į atlygį.

Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis, Dalyvis – asmuo, aptikęs Paysera Saugumo sistemos pažeidimą, pranešęs apie tai Paysera ir pretenduojantis į atlygį.

Saugumo spraga – klaida, gedimas ar kitas sutrikimas Paysera programose ar sistemose, galintys paveikti Paysera ar bet kurią kitą, su Paysera susijusią sistemą, kurią Paysera kontroliuoja ar valdo.

Konfidenciali informacija – bet kokia informacija susijusi su Paysera Sistema arba Paysera Klientais, gauta dalyvaujant ar siekiant dalyvauti Saugumo spragų pranešimo programoje.

Klientas – Paysera sistemoje užsiregistravęs ir paskyrą susikūręs asmuo.

Paysera – „Paysera LT“, UAB, Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į Kliento rezidavimo valstybę, bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos „Paysera LT“, UAB, pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „Paysera LT“, UAB vardu.

Sistema – programinis sprendimas Paysera priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, vystomas Paysera ir naudojamas Paysera paslaugų teikimui.

Sankcionuoti asmenys, sankcionuotos šalys – asmenys arba šalys, kuriems taikomos Europos Sąjungos, JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir kitų atitinkamų organizacijų paskelbtos sankcijos (valstybės nustatyti ribojimai).

1. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis patvirtina, kad yra perskaitęs ir sutinka su šiomis Saugumo spragų pranešimo programos sąlygomis.

2. Norėdamas dalyvauti Saugumo spragų pranešimo programoje Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis turi atitikti šiuos tinkamumo reikalavimus:

2.1. būti sulaukęs(-usi) 14 metų. Jeigu Dalyvis yra ne jaunesnis(-ė) nei 14 metų, bet savo gyvenamojoje vietovėje yra laikomas nepilnamečiu asmeniu, prieš pradedant dalyvauti Programoje Dalyvis turi gauti tėvų, globėjų arba rūpintojų sutikimą. Paysera turi teisę bet kada pareikalauti pateikti raštišką (taip pat ir patvirtintą notaro) Dalyvio atstovų pagal įstatymą (tėvų ar rūpintojų ar globėjų) sutikimą. Jei Dalyvis per Paysera nustatytą terminą nepateiks raštiško sutikimo, Paysera nedelsiant sustabdys dalyvavimą Programoje;

2.2. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis turi laikytis teisės aktų reglamentavimo.

3. Paysera nustačius, kad Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis pažeidė bent vieną iš 2 punkte nurodytų kriterijų, Dalyvis yra pašalinamas(-a) iš Saugumo spragų pranešimo programos, o atlygis nėra išmokamas.

4. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis, dalyvaujantis Programoje įsipareigoja laikytis Konfidencialumo reikalavimų – visa informacija, kuri yra gauta naudojantis, dalyvaujant arba siekiant dalyvauti Programoje yra laikoma Konfidencialia ir priklauso Paysera. Už informacijos, susijusios su Programa atskleidimą, naudojimą arba kitokį platinimą Paysera pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų.

5. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis, dalyvaujantis Saugumo spragų pranešimo programoje turi naudoti tik savo paties duomenis.

6. Saugumo spragų pranešimo programos dalyviui, dalyvaujančiam Programoje, draudžiama:

6.1. vykdyti atakas, kurios gali pakenkti ar kitaip daryti įtaką Paysera paslaugų ar duomenų patikimumui ar vientisumui;

6.2. naudoti saugumo spragų tyrimo būdus, galinčius pabloginti Klientų aptarnavimą;

6.3. gauti ar naudotis Paysera Klientų duomenimis, gautais dalyvaujant Programoje;

6.4. atlikti veiksmus, kurie leistų Saugumo spragų pranešimo programos dalyviui ar bet kuriam kitam trečiajam asmeniui pasiekti, išsaugoti, sunaikinti ar kitais būdais paveikti Paysera ar jos Klientų duomenis;

6.5. kitais būdais sukelti Paysera Sistemos trikdžius, sutrikdyti Paysera Klientų veiklą Sistemoje ar naudojantis Saugumo spraga siekti sau naudos arba pažeisti teisės aktų reikalavimus.

7. Saugumo spragų pranešimo programos dalyviui atlygis yra mokamas proporcingai Saugumo spragos dydžiui.

8. Į atlygį už Saugumo spragos pranešimą pretenduoja tik Paysera pripažintos Saugumo spragos.

9. Atlygis yra mokamas už Saugumo spragą kuri:

9.1. yra aptikta pirmą kartą ir apie ją nebuvo pranešta ar žinoma anksčiau;

9.2. yra rasta nuotoliniu būdu, arba suteikia galimybę padidinti esamas arba įgauti naujas privilegijas Paysera Sistemos atžvilgiu, arba sąlygoja privačios Paysera ar jos Klientų informacijos nutekėjimą.

10. Atlygis yra nustatomas EUR valiuta.

11. Esant atvejui, kai apie Saugumo spragą praneša du arba daugiau asmenų 24 val. bėgyje atlygis yra padalinamas.

12. Atlygis už Saugumo spragos pranešimą yra pervedamas tik į identifikuotą Dalyvio Paysera paskyrą.

13. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvio prašymu atlygis gali būti skirtas paremti tik Greenpeace, Red Cross ar Caritas organizacijas.

14. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis yra atsakingas už visus mokesčius ir jų sumokėjimą, kurie gali būti taikomi jo valstybėje, gavus atlygi už dalyvavimą Saugumo spragų pranešimo programoje. Jei Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis yra Lietuvos Respublikos pilietis, atlygis išmokamas jau atskaičius mokesčius.

15. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvis sutinka pateikti Paysera savo asmens ir kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris) tam, kad Paysera sumokėtų atlygį už dalyvavimą Saugumo spragos pranešimo programoje pagal Paysera reikalavimus, atliktų kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

16. Dalyvis sutinka, kad Paysera tvarkytų jo pateiktus duomenis, tikslu sumokėti atlygį už dalyvavimą Programoje. Paysera užtikrina duomenų, gautų Saugumo spragų pranešimo programos dalyviui dalyvaujant Programoje, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia šioms Sąlygoms įgyvendinti. Tretiesiems asmenims šių Sąlygų 15 p. minėti duomenys negali būti atskleisti be Dalyvio subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų ar šių Sąlygų nustatytus atvejus.

17. Saugumo spragų pranešimo programos dalyvio duomenų saugojimo terminas yra 10 (dešimt) metų, išskyrus atvejus, kai įstatymas reikalauja ilgesnio duomenų saugojimo termino. Pasibaigus Dalyvio duomenų tvarkymo laikui, Paysera turimus duomenis sunaikina.

18. Paysera turi teisę perduoti reikiamą informaciją apie Dalyvį ir jo veiklą valstybinėms institucijoms (pvz. mokesčių mokėjimo tikslais), jei tokią pareigą nustato teisės aktai.

19. Saugumo spragų pranešimo programoje dalyvaujatys sankcionuoti asmenys arba sankcionuotų šalių piliečiai Programoje gali dalyvauti neatlygintinai, arba jiems skirtas atlygis gali būti pervestas labdaros organizacijoms, nurodytoms šių Sąlygų 13 p.

20. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti Saugumo spragų pranešimo programą. Neatskiriamas šių Saugumo spragų pranešimo programos sąlygų priedas yra Paysera tinklapyje pateiktos Informavimo apie saugumo spragas taisyklės.