Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2017-04-12

Rekomendacijų programos taisyklėsDėl techninių pakeitimų, nuo 2020 metų gegužės 18 dienos rekomendacijų programa laikinai neveikia. Už anksčiau pakviestus naudotojus atlygis ir toliau bus mokamas, bet naujų klientų pakviesti galimybės laikinai nėra.

Bendroji sutartisBendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Partneriui.

Partneris – Paysera Sistemos Klientas, rekomenduojantis Paysera paslaugas tretiesiems asmenims, dar nesantiems Paysera klientais, juos nukreipiant į Paysera sistemą pagal šias taisykles.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams – tiek Partneriams, tiek kitiems Klientams – vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Partneriams, vartojama sąvoka „Partneris“).

1. Šios Taisyklės nustato Rekomendacijų programos sąlygas.

2. Rekomendacijų programos taisyklės yra Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties Priedas, kuris įsigalioja Partneriui su Taisyklėmis sutikus Sistemoje. Naudojantis šia paslauga, Partneriui yra taikomos visos Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties sąlygos bei papildomai šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos. Sąvokos šiose Taisyklėse vartojamos Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje nurodyta prasme.

3. Norėdamas naudotis Rekomendacijų programa, Partneris privalo būti Paysera Sistemos Klientas, užsiregistravęs Sistemoje, išreiškęs sutikimą su Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties sąlygomis bei su šiomis Taisyklėmis.

4. Rekomendacijų programa suteikia galimybę Partneriui gauti atlygį už Paysera paslaugų rekomendavimą tretiesiems asmenims, kurie dar nėra Paysera klientai ir jų nukreipimą naudotis Paysera paslaugomis.

5. Užsiregistravę dalyvauti Rekomendacijų programoje Partneriai gauna unikalią nuorodą į Paysera sistemą, skirtą Partnerio surastų naujų klientų registracijai. Rekomendacijų programos taisyklės galioja ir Partnerio surastais naujais klientais, už kuriuos mokamas atlygis, laikomi tik tie asmenys, kurie Paysera Sistemoje užsiregistruoja per Partnerio unikalią nuorodą.

6. Rekomendacijų programa įsigalioja tik tada, jei per Partneriui suteiktą unikalią nuorodą Paysera sistemoje per septynias dienas iš tos pačios naršyklės užsiregistruoja ir Sistemoje operacijas pradeda vykdyti mažiausiai trys atskiri unikalūs asmenys iki tol nebuvę Sistemos klientais.

7. Partneris rekomenduos ir nukreips tik sąžiningus tikslus ir gerą reputaciją turinčius klientus. Paysera turi teisę nenurodydama priežasčių ir vadovaudamasi savo vidaus rizikos valdymo taisyklėmis, atsisakyti registruoti Partnerio nukreiptą asmenį.

8. Atlygis pagal Rekomendacijų programą mokamas kaip dalis nuo Paysera pelno, gaunamo iš Partnerio rekomenduotų ir Sistema besinaudojančių naujų klientų.

9. Partnerio atlygį už Rekomendacijas sudaro:

9.1. Partnerio nukreiptų klientų, kurie naudosis Paysera teikiama įmokų surinkimo paslauga, suradimo atveju – 10 % Paysera gauto pelno (komisinių) nuo kiekvieno Partnerio surasto naujo kliento, kuris naudosis paslauga. Paysera taikomų komisinių mokesčių lentelė yra pateikiama čia, 2 lentelėje „Papildomi komisiniai mokesčiai vienam mokėjimui pagal projekto kategorijas“ (atlygis nuo 1 lentelėje pateiktų komisinių mokesčių Partneriui neskaičiuojamas). Paysera turi teisę keisti nustatytus komisinius mokesčius. Komisiniai mokesčiai, taikomi konkrečiam klientui yra galutinai patvirtinami, tvirtinant kliento projektą. Atlygis Partneriui paskaičiuojamas pagal konkrečiam klientui pritaikytą komisinį mokestį („Papildomi komisiniai mokesčiai vienam mokėjimui pagal projekto kategorijas“);

9.2. būsimų klientų, kurie naudosis Paysera teikiama Paysera Sąskaitos paslauga, suradimo atveju – 10 % nuo Paysera gauto grynojo pelno, gaunamo atliekant valiutos konvertavimą iš kiekvienos Partnerio surasto naujo kliento vykdomos transakcijos, susijusios su valiutos konvertavimu. Grynasis pelnas, gaunamas iš valiutos konvertavimo paskaičiuojamas, atsižvelgiant į valiutos momentinio rinkos kursą ir pardavimo kurso skirtumą, atėmus tiesioginius konvertavimo kaštus, kuriuos Paysera patiria konvertuojant konkrečią valiutą bankuose ar valiutų biržose.

10. Šiose taisyklėse numatytas atlygis bus mokamas neterminuotai, t.y. visą laiką, kol Partnerio surasti nauji klientai naudosis Sistemos paslaugomis arba kol Partnerio atvesti klientai neatsisakys juos rekomendavusio asmens, kas Sistemos pagalba gali būti atlikta ne anksčiau nei praėjus 12 mėnesių nuo naujo kliento registracijos.

11. Partneris privalo būti priimtinas tiek Paysera, tiek naujam klientui. Partnerio atvestas naujas klientas gali atsisakyti jį rekomendavusio Partnerio tačiau ne anksčiau nei po 12 mėnesių nuo registracijos Sistemoje.

12. Paysera sumoka atlygį Partneriui pagal Rekomendacijų programą už kiekvieną mėnesį kito mėnesio 10 (dešimtą) dieną, priklausomai nuo už kiekvieną mėnesį iš Partnerio surastų klientų gauto pelno ir tik tuo atveju, jei:

12.1. ne mažiau nei trys Partnerio surasti klientai atneš pelno per ataskaitinį mėnesį;

12.2. jei per mėnesį ir iki einamojo mėnesio 10 dienos Partneris bent kartą buvo prisijungęs prie savo Paysera paskyros;

12.3. Komisiniai už senesnį nei 3 mėnesių laikotarpį nėra išmokami.

13. Atlygis Partneriui išmokamas jo pagrindine pasirinkta valiuta, pervedant paskaičiuotą sumą į Partnerio Paysera Sąskaitą.

14. Partneris yra pats atsakingas už gautų pajamų deklaravimą ir visų jam taikomų mokesčių sumokėjimą valstybei už iš Paysera pagal šias Taisykles gautas pajamas.

15. Vykdydamas naujų klientų paiešką ir teikdamas rekomendacijas tretiesiems asmenims Partneris įsipareigoja informuoti klientus, kad veikia kaip partneris pagal šias Taisykles, taip pat nepažeisti valstybės, kurioje teiks rekomendacijas, teisės aktų. Rekomendacijos gali būti teikiamos tik teisėtomis priemonėmis. Rekomendacijos turinys ar pateikimo būdas neturi pažeisti Paysera ar kitų trečiųjų asmenų teisių. Paysera atkreipia Partnerio dėmesį ir įspėja, jog bet kokios reklaminės informacijos siuntimas asmenims elektroniniu paštu, socialiniais tinklais ar kitomis ryšio priemonėmisbe jų sutikimo yra draudžiamas ir siuntėjui gali būti taikomos įstatymų nustatytos sankcijos.

16. Partneriui, veikiančiam pagal šias Taisykles, taip pat yra draudžiama:

16.1. talpinti suteiktą unikalią nuorodą tinklapiuose, kuriuose pateikiama pornografinio, erotinio, įžeidžiančio turinio informacija, pateikiama informacija apie lošimus ar organizuojami lošimai, prekiaujama tabaku, vaistais, alkoholiu, nelegaliomis prekėmis, ginklais, talpinami skelbimai, už kurių peržiūrą yra mokama (angl., paid to click), ar tinklapiuose, kuriuose yra mokami komisiniai už registravimąsi elektroninėse sistemose (angl., moneyback projects);

16.2. daryti tiesiogines nuorodas iš Google AdWords skelbimų;

16.3. daryti tiesiogines nuorodas iš kitų reklamos šaltinių (Facebook skelbimai, Textads);

16.4. naudoti žodį Paysera ar kitą panašiai skambantį žodį (pvz., su rašybos klaidomis, pridedant galunę, priesagą ar pan.) kaip raktinį žodį, kuriant Google Adwords ir pan.;

16.5. naudoti domeno vardą Paysera.* kaip raktinį žodį.

17. Partneris prisiima pilną atsakomybę už savo veiksmus, siunčiant rekomendacijas ir užtikrina, kad jo veiksmai nepažeis įstatymų bei atsako už visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo teisės aktų laikymosi (ar jų nesilaikymo), vykdant Rekomendacijų programą. Paysera turi teisę atsisakyti mokėti Partneriui atlygį pagal Rekomendacijų programos taisykles, jei Partneris teikdamas rekomendacijas pažeidžia taikytinus teisės aktus.

18. Pastebėjusi, jog Partneris vykdydamas Rekomendacijų programų taisykles, nesilaiko šių taisyklių, pažeidžia taikytinus teisės aktus, gali pakenkti Paysera dalykinei reputacijai, sukčiauja ar kitaip pažeidžia Paysera interesus, Paysera turi teisę pareikalauti nedelsiant nutraukti Partnerio veiksmus, o taip pat nutraukti atlygio mokėjimą Partneriui pagal šias taisykles bei reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

19. Paysera jokiais atvejais nebus atsakinga už jokias Partnerio išlaidas ar nuostolius, patirtas Partneriui teikiant rekomendacijas pagal šias Taisykles.

20. Partneriui yra suprantama, kad šios Taisyklės nesukuria jungtinės veiklos, partnerystės, atstovavimo ar darbo santykių tarp Paysera ir Partnerio. Partneriui nėra suteikiami įgaliojimai ar teisės sukurti prievoles Paysera vardu.

21. Taisyklės gali būti keičiamos Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nustatyta tvarka.