Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020.12.04

Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklės

Atvirojo ryšio sąsaja – viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjas, Paysera – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, Lietuva elektroninio pašto adresas info@paysera.lt, tel. Nr. +370 52071558. Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012-09-27; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas; identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, Vilnius, elektroninio pašto adresas pt@lb.lt, tel. Nr. (8 5) 268 0501; duomenys apie „Paysera LT“, UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą (sąskaitas) kitoje (kitose) mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (įstaigose) ir leidžia vykdyti ar pateikia mokėjimo nurodymus iš tos (tų) mokėjimo sąskaitos (sąskaitų), naudodamasis Paysera teikiamomis šiose Taisyklėse aprašytomis paslaugomis.

Mokėjimo inicijavimo paslauga, MIP – mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją.

Mokėjimo paslaugų teikėjas, MPT – šiose Taisyklėse suprantamas kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje Mokėtojas turi savo mokėjimo sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina pateikti mokėjimo nurodymą (pvz. bankai, kitos kredito įstaigos ir pan.).

Sąskaitos informacijos paslauga, SIP – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Mokėtojo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Taisyklės – šios Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir Sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklės.

MIP ir SIP pagrindinės savybės

1. Šiomis Taisyklėmis nustatomas MIP ir SIP teikimo Paysera sistemoje veikimas, pateikiamos pagrindinės MIP ir SIP savybės, reglamentuojamas Mokėtojo asmens duomenų tvarkymas Mokėtojui teikiant MIP ir SIP.

2. Paysera teikiama SIP suteikia Mokėtojui, ketinančiam pasinaudoti MIP, galimybę naudojantis Paysera palaikoma Atvirojo ryšio sąsaja gauti informaciją apie savo sąskaitas, esančias kito MPT įstaigoje, tose sąskaitose turimus lėšų likučius ir (ar) pasirinkti sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina inicijuoti Mokėjimo nurodymą.

3. Naudojantis Paysera teikiama MIP, Mokėtojas turi galimybę per Paysera palaikomą Atvirojo ryšio sąsają inicijuoti ir patvirtinti (autorizuoti) Paysera automatiškai suformuotą Mokėtojo mokėjimo nurodymą savo MPT įstaigai.

4. Paysera Mokėtojui netaiko komisinio mokesčio nei už SIP, nei už MIP teikimą. Tačiau Mokėtojas šiomis Taisyklėmis yra informuojamas, kad mokėjimo pervedimui bus taikomas įprastas Mokėtojui taikomas jo MPT įstaigos komisinis mokestis už atitinkamo tipo mokėjimo pervedimą, kurį nuskaito Mokėtojo MPT. Jeigu Mokėtojo MPT informuos apie tokio mokėjimo pervedimo kainą, Paysera taip pat informuos Mokėtoją prieš jam autorizuojant mokėjimo nurodymą.

Detalus MIP ir SIP veikimas

5. Mokėtojui iki MIP ir SIP teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški ir nedviprasmiška informacija, kad šias paslaugas teiks Paysera, vadovaudamasi Taisyklėmis, jei tam bus duotas Mokėtojo sutikimas. Mokėtojas, susipažinęs su minėta informacija ir Taisyklėmis, sutikimą Paysera inicijuoti MIP ir SIP išreiškia aktyviais veiksmais, t. y. priklausomai nuo Pardavėjo techninės integracijos veikimo arba paspausdamas sutikimo mygtuką atskirame lange arba aktyviais veiksmais pasirinkdamas inicijuoti MIP ir SIP teikimą ir taip išreikšdamas savo sutikimą. Mokėtojas duotą sutikimą patvirtina ir vėlesniais veiksmais – įvesdamas savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės MPT duomenis bei tvirtindamas Paysera suformuotą mokėjimo nurodymą.

6. Mokėtojas, davęs sutikimą MIP ir SIP teikimui ir per Paysera palaikomą Atvirojo ryšio sąsają pateikdamas savo elektroninės bankininkystės duomenis prisijungia prie savo MPT, kur automatiškai Mokėtojo vardu suformuojamas ir inicijuojamas mokėjimo nurodymas. Vykdydama šią funkciją, Paysera nerenka, nekaupia ir nesaugo Mokėtojo pateiktų elektroninės bankininkystės duomenų (personalizuotų saugumo duomenų). Informacija, kurią Mokėtojas naudoja, jungdamasis prie elektroninės bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis, generatoriaus kodai, slaptažodžių kortelių kodai ar kt.), yra užšifruojama ir naudojama tik vienkartiniam mokėjimo nurodymo inicijavimui, vienkartiniam sąskaitos informavimui ir tik vienos sesijos metu.

7. Mokėtojas, naudodamasis Paysera MIP, savo vardu ir vienašališkai inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą savo pasirinktam MPT. Mokėtojas atšaukti mokėjimo nurodymą gali iki momento, kol nėra patvirtinamas (autorizuojamas) mokėjimo nurodymas. Mokėtojas norą atšaukti mokėjimo nurodymą išreiškia aktyviais veiksmais nutraukdamas sesiją ir nepatvirtindamas (neautorizuodamas) mokėjimo nurodymo.

8. Naudojant Paysera teikiamą SIP, Mokėtojui MIP metu suteikiama informacija apie konkrečioje MPT įstaigoje Mokėtojo turimą sąskaitą (-as). Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, Mokėtojui suteikiama galimybė pasirinkti, iš kurios mokėjimo sąskaitos atlikti mokėjimo nurodymą.

9. Naudojantis Paysera teikiama MIP, Mokėtojui per Paysera palaikomą Atvirojo ryšio sąsają prisijungus prie savo MPT, Paysera automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal Payserai pateiktus Mokėtojo duomenis, taip pat nurodydama:

9.1. gavėju nurodoma Paysera, o informacija apie galutinį lėšų gavėją Mokėtojui pateikiama mokėjimo paskirties laukelyje;

9.2. jei galutinis lėšų gavėjas yra Paysera klientas, mokėjimo paskirtis nurodoma automatiškai pagal galutinio lėšų gavėjo nurodytus duomenis, siekiant, kad galutinis lėšų gavėjas galėtų lengvai atpažinti Mokėtojo atliktą mokėjimą, t. y. už kokias prekes ar paslaugas ar kokiu tikslu jis atliktas;

9.3. mokėjimo suma, kuri MIP teikimo metu suformuojama automatiškai ir kurią mokėjimo nurodymo inicijavimo metu patvirtina Mokėtojas;

9.4. suformavus mokėjimo nurodymą, jame negali būti pakeista suma, lėšų gavėjas ar kiti operacijos duomenys.

10. Mokėtojas patvirtina (autorizuoja) Paysera automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą.

11. Po sėkmingai atliktos mokėjimo nurodymo inicijavimo paslaugos suteikimo, Paysera patvarioje laikmenoje pateikia Mokėtojui ir galutiniam lėšų gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą Mokėjimo nurodymą, kuris kartu yra ir patvirtinimas, kad mokėjimo nurodymas tinkamai inicijuotas Mokėtojo MPT įstaigoje. Kartu su šia informacija Paysera pateikia kitus, mokėjimo operacijos metu gautus duomenis, leidžiančius Mokėtojui ir galutiniam lėšų gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją, sumą ir duomenis, reikalingus lėšų gavėjui atpažinti Mokėtoją.

12. Paysera informuoja galutinį lėšų gavėją apie sėkmingą mokėjimo įvykdymą.

13. Paysera, teikdama MIP, pateikia Mokėtojui ir galutiniam lėšų gavėjui duomenis, leidžiančius identifikuoti mokėjimo operaciją ir Mokėtoją.

14. Paysera, teikdama MIP ir (ar) SIP, jokiu momentu nelaiko Mokėtojo lėšų.

Atsakomybė

15. Paysera prisiima visišką atsakomybę už teisingą Mokėtojo mokėjimo nurodymo pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei pateiktų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų saugumą ir konfidencialumą.

16. Jei Paysera pagal Mokėtojo inicijuotą mokėjimo nurodymą suteikė MIP ir remiantis šia informacija, buvo įskaitytos Mokėtojo nurodytos lėšos gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos Mokėtojui, Paysera laikys tokias lėšas Mokėtojo įsiskolinimu galutiniam lėšų gavėjui.

17. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai inicijuotą įvykdytą mokėjimo operaciją, naudojantis Paysera paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo mokėjimo sąskaitos tvarkytoją sutarčių su savo mokėjimo sąskaitos tvarkytoju nustatyta tvarka.

Duomenų apsauga

18. Paysera, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų konfidencialumą, nesaugo jokių Mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo duomenimis (pvz. unikalių identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų) informacinių technologijų sistemose ir naudojamuose serveriuose. Visi šie duomenys yra pateikiami paties asmens duomenų subjekto ir (ar) MPT.

19. Visi Mokėtojo personalizuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys (personalizuoti saugumo duomenys) yra naudojami tik vienkartinės sesijos metu, visu sesijos metu jie yra šifruojami ir Paysera sistemoje negali būti matomi, atkuriami ir panaudojami. Mokėtojas, kiekvieną kartą teikdamas prašymą inicijuoti mokėjimo nurodymą ir (ar) sąskaitos informacijos užklausą privalo iš naujo patvirtinti savo tapatybę jo sąskaitą tvarkančiam MPT.

20. Visi Mokėtojo Paysera sistemoje pateikti duomenys mokėjimo vykdymo metu yra saugiu kanalu, kuris yra apsaugotas SSL sertifikatu, perduodami MPT įstaigai. Todėl Mokėtojo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys bei mokėjimo nurodymų patvirtinimo ir (ar) sąskaitos informacijos užklausų (autorizavimo) kodai išlieka saugūs ir negali būti perimti trečiųjų asmenų.

21. Paysera sistemoje MIP ir SIP teikimo tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys (įskaitant ir asmens duomenis): Mokėtojo vardas ir pavardė (arba pavadinimas); asmens kodas, mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo paskirtis; elektroninio pašto adresas; IP adresas; Mokėtojo sąskaitų sąrašas ir balansas; Mokėtojo sąskaitos numeris.

22. Paysera Mokėtojo asmens duomenis tvarko mokėjimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų ir būtinybės vykdyti sutartį dėl MIP ir SIP teikimo, kurios šalis yra duomenų subjektas, pagrindu.

23. Paysera Mokėtojo duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) tvarko, laikydamasi šių nuostatų:

23.1. užtikrina, kad informacija apie Mokėtoją, gauta teikiant SIP ar MIP, būtų tvarkoma tik tokia apimtimi ir terminais, kiek būtina paslaugai suteikti ar įpareigoja teisės aktai;

23.2. nesaugo neskelbtinų Mokėtojo mokėjimo duomenų, t. y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo duomenis;

23.3. užtikrina, kad Mokėtojo personalizuoti saugumo duomenys nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus patį Mokėtoją ir personalizuotų saugumo duomenų išdavėją (atitinkamą MPT);

23.4. nerenka ir netvarko duomenų tikslais, nesusijusiais su MIP ir (ar) SIP teikimu;

23.5. turi prieigą tik prie nurodytų mokėjimo sąskaitų ir susijusių mokėjimo operacijų informacijos;

23.6. nemodifikuoja mokėjimo nurodymo nurodytų Mokėtojo asmens duomenų;

23.7. įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

23.8. įgyvendina priemones, skirtas užkirsti kelią teikiamomis MIP ar SIP pasinaudoti asmenims, siekiantiems apgaule įgyti lėšų arba jas užvaldyti.

24. Mokėtojas turi teisę susipažinti su Paysera tvarkomais jo asmens duomenimis. Mokėtojas turi teisę gauti informaciją apie tai, ar Paysera tvarko jo asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti su jais bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš Paysera savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Paysera, gavusi Mokėtojo prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų. Plačiau apie teisę susipažinti su duomenimis ir jos procedūrą.

25. Mokėtojas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai ištaisytų neteisingus, netikslius jo asmens duomenis ar papildytų neišsamius asmens duomenis, pateikdamas prašymą.

26. Mokėtojas turi teisę prašyti nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), jei asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Mokėtojo teisė reikalauti ištrinti tvarkomus jo asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento tapatybės nustatymą, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

27. Mokėtojo asmens duomenys MIP ir (ar) SIP teikimo tikslu yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo.

28. Prašymą dėl susipažinimo, duomenų ištaisymo, ištrynimo Mokėtojas turi siųsti elektroniniu paštu adresu: pagalba@paysera.lt. Prašyme turi būti aiškiai nurodytas vardas ir pavardė. Paysera duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo@paysera.com.

29. Teikiant MIP ir (ar) SIP paslaugas Mokėtojo įrenginyje web sesijos laikotarpiui yra įdiegiamas būtinasis slapukas PHPSESSID, užtikrinantis tinkamą MIP ir (ar) SIP paslaugos veikimą. Mokėtojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukas nebūtų priimamas ar būtų ištrintas, tačiau tokiu atveju MIP ir (ar) SIP paslauga dėl techninių priežasčių negalės būti suteikta.

Baigiamosios nuostatos

30. Mokėtojui, naudojantis Paysera paslaugomis rekomenduojama susipažinti su saugaus naudojimosi Paysera sistema patarimais ir rekomendacijomis.

31. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Mokėtojo ir Paysera kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

32. Mokėtojas turi teisę teikti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų, bendru el. paštu pagalba@paysera.lt. Rašytinis Mokėtojo skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Paysera negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Paysera pateikia negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų.

33. Jei Mokėtojo netenkina Paysera priimtas sprendimas, Mokėtojas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais ir:

33.1. pateikti skundą Lietuvos bankui paštu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius ir (arba) elektroniniu paštu info@lb.lt.

33.2. Jei Mokėtojas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją (daugiau informacijos).

34. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal Paysera buveinės vietą.

35. Asmuo, naudodamasis SIP ir MIP Paysera sistemoje, pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

36. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Paysera tinklapyje.

Archyvas

Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklių versija iki 2020 07 20

Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir sąskaitos informacijos paslaugos teikimo taisyklių versija iki 2020 12 04