Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2016-01-22

Įmokų surinkimas prekybos vietose

Sąvokos

Bendroji sutartisBendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

Mokėjimo priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su Paysera Sąskaita ir šios mokėjimo priemonės pagalba atlikti bei priimti mokėjimo pervedimus.

Pardavėjas – Paysera Sistemos Klientas, kuris parduodamas prekes ir paslaugas naudojasi viena ar keletu Sistemoje nurodytų Paysera teikiamų įmokų surinkimo paslaugų Pardavėjams.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams - tiek Pardavėjams, tiek kitiems Klientams, - vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Pardavėjams, vartojama sąvoka „Pardavėjas“).

Pardavėjo įrenginys – Pardavėjo įrenginys, skirtas atsiskaitymo priėmimui, į kurį gali būti įdiegtas Sistemos palaikomas Mokėjimo priemonių susietų su Paysera sąskaita priėmimo atsiskaitymui sprendimas.

Pirkėjas – Pardavėjo, įmokų surinkimui besinaudojančio Sistema, teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir (arba) galutinis gavėjas.

Prekybos vieta – fizinė paslaugos teikimo ar prekių pardavimo vieta, kurioje Pardavėjas parduoda prekes ir (arba) teikia paslaugas.

Projektas – Sistemoje pateikiamas Pardavėjo išsamus jo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų aprašymas su tikslu rinkti įmokas iš Pirkėjų už Pardavėjo jiems teikiamas prekes ar paslaugas Sistemoje nurodytais būdais.

Bendrosios nuostatos

1. Įmokų surinkimo Prekybos vietose paslauga suteikia Pardavėjui galimybę surinkti įmokas į Pardavėjo Paysera Sąskaitą iš Pirkėjų Prekybos vietoje atsiskaitymui priimant Sistemoje nurodytas Mokėjimo priemones.

2. Naudojantis šia paslauga, Pardavėjui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Jei Pardavėjas yra juridinis asmuo, sutikdamas su šio Priedo sąlygomis Pardavėjas patvirtina, kad turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu.

Naudojimosi sąlygos

4. Galimų Mokėjimo priemonių sąrašas, kuriomis Pardavėjas gali rinkti įmokas Prekybos vietoje už savo prekes ir (arba) paslaugas, yra pateikiamas čia.

5. Konkretų įmokų surinkimo būdą ar būdus, kuriais pageidauja naudotis, Pardavėjas pasirenka savo Paskyroje, teikdamas Projektą.

6. Norėdamas naudotis šia paslauga, Pardavėjas privalo pateikti Paysera savo Projektą bei kitus Paysera reikalaujamus dokumentus.

7. Paysera turi teisę atsisakyti tvirtinti Projektą bei suteikti paslaugą Pardavėjui, nepateikdama paaiškinimo.

8. Paslauga pradedama teikti Paysera patvirtinus Pardavėjo Projektą ir, jei tai reikalinga konkrečiam įmokų surinkimo būdui, Pardavėjui atlikus integravimą pagal Paysera pateiktas kiekvienam konkrečiam įmokų surinkimo būdui taikomas integravimo instrukcijas.

9. Kiekvieno Sistemos palaikomo įmokų surinkimo Prekybos vietoje būdo atsiskaitymų vykdymo tvarka yra aprašyta konkretaus įmokų surinkimo Prekybos vietoje būdo taisyklėse, kurios pateikiamos čia.

10. Pardavėjas įsipareigoja laikytis jo pasirinkto įmokų surinkimo būdo taisyklių.

11. Pardavėjas, pasirinkęs konkretų Sistemoje nurodytą įmokų surinkimo būdą, įsipareigoja sudaryti sąlygas bei leisti Pirkėjams Prekybos vietoje atsiskaityti atitinkama Mokėjimo priemone.

12. Pardavėjas yra atsakingas už tikslų Pardavėjo įrenginio veikimą, nuskaitant Pirkėjo mokamą sumą, tikslios sumos pateikimą bei kitų konkretaus įmokų surinkimo būdo taisyklėse nustatytų veiksmų vykdymą.

Kaina ir Atsiskaitymo tvarka

13. Įmokų surinkimo Prekybos vietose kainos yra pateikiamos čia.

14. Pardavėjas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su jam taikomais įmokų surinkimo ir mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Pardavėjui taikytinų ir jam aktualių Paysera paslaugų įkainiais.

15. Paysera priklausanti suma (komisinis mokestis) iš karto automatiškai išskaičiuojama Pardavėjui gavus įmoką. Jei komisiniai mokesčiai nebuvo nuskaityti operacijos metu, Paysera turi teisę nuskaityti komisinius vėliau.

16. Pardavėjas įsipareigoja netaikyti Pirkėjams jokio papildomo mokesčio už tai, kad Pirkėjai įmokas Pardavėjui sumoka per Sistemą, o ne per kitas mokėjimo sistemas.

17. Pardavėjas privalo atlikti mokėjimo operacijas Prekybos vietose nuskaitant iš Pirkėjų pateiktų Mokėjimo priemonių tik dalyvaujant Pirkėjui.

18. Pardavėjui už Pardavėjo prekes ir paslaugas priklausančios sumos yra įskaitomos į Pardavėjo Paysera Sąskaitą atidarytą Bendrosios sutarties sąlygomis.

19. Pardavėjas sutinka, kad Paysera iš Pardavėjo gautą atlygį ar jo dalį už jam suteiktą paslaugą gali savo nuožiūra naudoti Pirkėjui premijuoti ir tai bus laikoma Pardavėjo netiesiogiai suteikta nuolaida Pirkėjui.

20. Sąskaitos išrašas apie Pardavėjui suteiktas už šiame Priede nurodytas paslaugas ir atskaičiuotą komisinį mokestį yra pateikiamas Sistemoje arba Pardavėjui pageidaujant siunčiamas Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais. Sąskaitos išrašas prilygsta PVM sąskaitai-faktūrai, išrašomai už PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas finansines paslaugas, remiantis LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 18-1 str. Pardavėjui pageidaujant gauti rašytinį Paysera pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išrašą, taikomas Paysera nustatytas mokestis.

Grąžinimai

21. Jeigu Pardavėjas nuskaitė ne tą sumą, kuri buvo nurodyta Klientui, Pardavėjo naudai priimtas mokėjimas turi būti grąžintas Pirkėjui. Už tokį Pirkėjo mokėjimo priėmimą Pardavėjui pritaikytas komisinis mokestis Pardavėjui yra grąžinamas.

22. Jei dėl kokių nors priežasčių lėšos buvo negrįžtamai nuskaičiuotos nuo Paysera dėl Pardavėjo veiksmų, Paysera turi teisę išskaičiuoti iš Pardavėjo tokią pačią pinigų sumą, o Pardavėjas turi pareigą nedelsiant pervesti Paysera išskaičiuotą sumą bei atlyginti Paysera visas turėtas išlaidas ir nuostolius. Jei Pardavėjas neturi Sistemoje pakankamai surinktų lėšų, kad padengtų atsiradusius nuostolius, per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo datos Pardavėjas privalo pervesti trūkstamą pinigų sumą į Paysera nurodytą banko sąskaitą.

Paslaugų techninis integravimas

23. Pardavėjas, siekiantis naudotis šiame Priede aprašyta Įmokų surinkimo Prekybos vietose paslauga, įsipareigoja susieti savo ir Paysera sistemas arba parsisiųsti reikiamą programą pagal Paysera pateiktas instrukcijas. Priklausomai nuo Pardavėjo pasirinkto įmokų surinkimo būdo, integravimo instrukcijas arba reikiamą programą Paysera pateikia kiekvienam Pardavėjui individualiai arba jos pateikiamos Sistemoje.

24. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad neteisingas integravimas gali sukelti papildomus Sistemos apkrovimus, kurie yra nepageidaujami ir negali būti priimtini, todėl turi garantuoti, kad sujungimas bus vykdomas griežtai pagal instrukcijas.

25. Paysera gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Pardavėjo programinėje įrangoje, turi būti pranešta mažiausiai prieš 90 dienų. Pardavėjas supranta, kad Paysera pakeitus Integravimo instrukcijas ir informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas vėliausiai per 90 dienų nuo informavimo dienos savo lėšomis turi atnaujinti sistemų sujungimą savo pusėje. Būtini pakeitimai Pardavėjo pusėje atliekami Pardavėjo lėšomis.

Šalių patvirtinimai ir sutikimai

26. Pardavėjas įsipareigoja visais atvejais informuoti Pirkėjus apie tai, kad mokėjimams atlikti bus naudojama Sistema bei apie galimybę sumokėti atitinkama Mokėjimo priemone.

27. Pardavėjas išreiškia savo patvirtinimą ir garantiją, kad teikdamas Pirkėjams paslaugas bei parduodamas prekes, Pardavėjas veiks sąžiningai, kad tai atitiktų Paysera, Pardavėjo ir Pirkėjo interesus. Pardavėjas taip pat įsipareigoja tinkamai, laiku ir kokybiškai Pirkėjams teikti Pardavėjo paslaugas ir parduoti prekes.

28. Pardavėjas garantuoja, kad visi Pardavėjo veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, taip pat ir jo parduodamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos atitiks valstybės, kurioje prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos, įstatymus. Visa atsakomybė už pasekmes, kilsiančias dėl šių įsipareigojimų nesilaikymo, teks Pardavėjui.

29. Teikdama šiame Priede nurodytą paslaugą, Paysera neatsako už Pardavėjo parduodamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas bei dėl tokių prekių pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo kilsiančias pasekmes. Paysera taip pat neužtikrina, kad kita Pardavėjo sudaromo sandorio šalis (Pirkėjas) įvykdys sandorį (jei sandoriui įvykdyti būtini kitokie veiksmai nei vien tik prekės ar paslaugos apmokėjimas).

30. Šalys (Pardavėjas ir Paysera) įsipareigoja užtikrinti tinkamą organizacinių ir techninių priemonių, skirtų Pirkėjų asmens duomenų apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, taikymą kaip tą nustato taikytini teisės aktai.

31. Šalys (Pardavėjas ir Paysera) įsipareigoja nekaupti Pirkėjų Mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų, užtikrinti Pirkėjų Mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų bei asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti, kad tokie duomenys netaptų žinomi jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir Pardavėjo darbuotojus.

32. Paysera suteikia galimybę Pardavėjui, besinaudojančiam Paysera paslaugomis savo verslo ir profesinių interesų tenkinimui nemokamai Sutarties galiojimo laikotarpiu reklamuoti Pardavėjo ir jo teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių aprašymus Sistemoje. Tokį aprašymą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos arba jo nereklamuoti, nenurodant tokio pašalinimo ar nereklamavimo priežasčių.

33. Pardavėjas sutinka, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjo logotipas ir jo teikiamų paslaugų ir (arba) parduodamų prekių aprašymas yra pateikiamas Sistemoje. Tokį aprašymą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos, nenurodant tokio pašalinimo priežasčių.

Draudžiama veikla

34. Pardavėjui draudžiama prekiauti įstatymų uždraustais produktais ar prekėmis ar paslaugomis, kitais produktais ar prekėmis ar paslaugomis, kuriems pagal atitinkamos valstybės (kurioje prekiaujama ar teikiama paslauga) reikalavimus reikalinga speciali licencija ar leidimas be šių įstatymų reikalaujamų licencijų ar leidimų.

35. Pardavėjas turi pareigą įsitikinti, jog jo teikiamos paslaugos ar parduodamos prekės atitinka konkrečios šalies, kurioje paslaugos teikiamos ar prekės parduodamos teisės aktus ir jų nepažeidžia.

36. Paaiškėjus, kad Pardavėjas nesilaikė arba pažeidė šiame Priede nustatytus apribojimus vykdyti draudžiamą veiklą arba jo veikla neatitiko ar pažeidė konkrečios valstybės teisės aktus, ir dėl to Paysera patyrė nuostolius (pvz. buvo skirtos baudos, pareikalauta pasiaiškinimų, uždaryta sąskaita), Paysera turi teisę ne ginčo tvarka išskaičiuoti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos visas dėl tokio Pardavėjo pažeidimo patirtas išlaidas ir nuostolius. Pardavėjo Paysera Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų šioms išlaidoms padengti, Pardavėjas turi pareigą nedelsiant pervesti Paysera nurodytą patirtų nuostolių sumą į Paysera nurodytą sąskaitą.

Paslaugų sustabdymas

37. Paysera turi teisę veikdama protingai ir atsižvelgdama į Pardavėjo interesus, bet kada apriboti dalies ar visų paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo, sustabdyti šiame Priede aprašytos paslaugos teikimą ir (arba) surinktų įmokų išmokėjimą, nutraukti sutartinius santykius, atsisakyti teikti paslaugas ateityje, jei paaiškėja, jog:

37.1. Pardavėjas nesilaiko ar pažeidžia šio Priedo skyriaus „Draudžiama veikla“ reikalavimus;

37.2. Pardavėjo prekių ar paslaugų platinimas gali pakenkti Paysera dalykinei reputacijai;

37.3. yra pažeidžiami ar kyla realus (pagrįstas) pavojus, kad bus pažeisti šio Priedo pagrindu prisiimti Pardavėjo įsipareigojimai ar dėl paslaugų tolimesnio teikimo gali nukentėti Pirkėjų pagrįsti interesai;

37.4. visais kitais Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje nustatytais atvejais.

38. Apie tokį paslaugų teikimo apribojimą Paysera Pardavėją informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Pardavėjui priklausančias lėšas Paysera Pardavėją informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo.

39. Visų šiame Priede, o taip pat ir Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje nustatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti Paysera, pačius Pardavėjus, kitus Klientus, Pirkėjus ir kitus trečiuosius asmenis nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.

Informavimai apie gedimus

40. Paysera iš anksto, Bendrosios sutarties nustatyta tvarka, informuos Pardavėją apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos Paysera pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Paysera paslaugų teikimui. Gavęs tokį pranešimą, Pardavėjas, taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pirkėjus ir Paysera apie techninius gedimus, planuojamus profilaktikos ir remonto darbus, galinčius turėti įtakos Pardavėjo paslaugų teikimui ar prekių pardavimui Pirkėjams.

Atsakomybė

41. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties sąlygas.

42. Pardavėjas yra atsakingas už tikslios sumos nurodymą ir nuskaitymą nuo Pirkėjo pateiktos Mokėjimo priemonės.