Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020-07

Įmokų surinkimas internetu mokėjimo kortelėmis

Sąvokos

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

Depozitas – lėšos, rezervuotos Pardavėjo Paysera sąskaitoje, skirtos užtikrinti mokėtojų keliamus Pardavėjui reikalavimus, kylančius iš ginčų.

E-parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė, kurioje Pardavėjas teikia savo prekes ir paslaugas, ir kurią Pardavėjas nurodė Klausimyne.

Grąžinimas – pinigų grąžinimo reikalavimas Pardavėjui, ginčijant Operaciją, remiantis TMKO Taisyklėmis ir principais.

Klausimynas – klausimynas, kuriame Pardavėjas pateikia detalią informaciją apie save, savo E-Parduotuvę, prekes ir paslaugas, priimamas Korteles. Klausimynas yra neatskiriama šio Priedo dalis.

Kortelė – „Visa“ ar „Visa Electron“, „Mastercard“ ar „Maestro“ mokėjimo kortelė, naudojama Operacijoms vykdyti.

Kortelės turėtojas – juridinis arba fizinis asmuo, atsiskaitantis Kortele už Pardavėjo prekes ir (ar) paslaugas E-Parduotuvėje.

Pardavėjas – Paysera Sistemos Klientas, juridinis asmuo, registruotas Europos Sąjungos valstybėje narės registrų centre, kuris yra sudaręs su Paysera Bendrąją sutartį ir parduodamas prekes ir paslaugas naudojasi viena ar keletu Sistemoje nurodytų Paysera teikiamų įmokų surinkimo paslaugų Pardavėjams bei ketina naudotis Paysera perparduodama Įmokų surinkimo paslauga internetu mokėjimo kortelėmis.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams - tiek Pardavėjams, tiek kitiems Klientams, - vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Pardavėjams, vartojama sąvoka „Pardavėjas“).

PCI DSS – mokėjimų kortelių industrijos duomenų saugumo standartai.

Pirkėjas – Pardavėjo, įmokų surinkimui besinaudojančio Sistema, teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir (ar) galutinis gavėjas.

Projektas – Sistemoje pateikiamas Pardavėjo išsamus jo teikiamų prekių ir (ar) paslaugų aprašymas su tikslu rinkti įmokas iš Pirkėjų už Pardavėjo jiems teikiamas prekes ar paslaugas Sistemoje nurodytais būdais.

Partneris-Bankas – bankas, kuris teikia Kortelių priėmimo ir aptarnavimo paslaugą ir su kuriuo bendradarbiauja Paysera Pardavėjui suteikiant galimybę priimti Pirkėjų atsiskaitymus Kortelėmis (AS Latvijas pasta banka, reg. Nr. LV50103189561, adr. Brīvības 54, Ryga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Pasikartojančių mokėjimų paslauga – paslauga, leidžianti Pardavėjui suteikti galimybę Pirkėjui užsisakyti automatinius atsiskaitymus su galimybe automatiškai ir reguliariai atsiskaityti Pirkėjo mokėjimo kortele.

Pirkimų atšaukimo taisyklės – viešai pateikiamos ir Pardavėjo patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios jo E-Parduotuvėje atliktų prekių ir (ar) paslaugų pirkimų atšaukimą.

Taisyklės ir principai – „Visa“ veiklos vykdymo Europoje taisyklių ir (ar) „Mastercard“ įstatų ir taisyklių galiojančios versijos.

Sąsaja – sąsaja (programinė įranga) tarp Paysera ir Pardavėjo, užtikrinanti Operacijų autorizacijos pranešimų gavimą ir aptarnavimą Kortelių realiu laiku.

Operacija – finansinis veiksmas, kuriuo atliekamas pirkinio ar paslaugos pirkimas naudojant Kortelę E-parduotuvėje.

Operacijos duomenys – Operacijos informacija, informacija apie Kortelę, panaudotą Operacijai ir Kortelės turėtojo identifikacijai.

TMKO – Tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos „Visa“ ir (ar) „Mastercard“.

Bendrosios nuostatos

1. Įmokų surinkimo internetu mokėjimo kortelėmis paslauga suteikia Pardavėjui galimybę surinkti įmokas iš Pirkėjų atsiskaitymui naudojant Sistemoje nurodytas Korteles.

2. Naudojantis šia paslauga, Pardavėjui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos, Priedas „Įmokų surinkimas internetu iš Pirkėjų“, papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos bei TMKO taisyklės. Pardavėjas patvirtina, kad yra gerai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. TMKO Taisyklės ir principai taip pat taikomi Pardavėjui. Esant prieštaravimų tarp Sutarties, jos priedų ir TMKO Taisyklių ir principų, TMKO Taisyklės ir principai turi pirmenybę. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3.Prieš pradėdadamas naudotis šia paslauga, Pardavėjas privalo pateikti Paysera:

3.1. savo Projektą, sukurtą Sistemoje;

3.2. Paysera pateiktą užpildytą Klausimyną;

3.3. bei kitus Paysera reikalaujamus dokumentus.

Paslauga pradedama teikti tik Pardavėjui pateikus visus Paysera prašomus dokumentus bei informaciją ir Paysera (ar Partneriui-Bankui) patvirtinus Pardavėją.

4. Paysera turi teisę atsisakyti tvirtinti Projektą bei suteikti paslaugą Pardavėjui, nepateikdama paaiškinimo.

5. Norėdamas pradėti naudotis Paslauga, Pardavėjas turi atlikti techninį integravimą pagal Paysera pateiktas integravimo instrukcijas.

6. Šis Priedas nustato ir detalizuoja įmokų surinkimo internetu sąlygas bei šalių įsipareigojimus, tais atvejais, kai mokėtojas atsiskaito su Pardavėju internetu Kortelėmis.

7. Šis Priedas yra parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, TMKO Taisykles ir principus bei Paysera Partnerių-Bankų nustatytas kortelių naudojimo taisykles.

8. Šis Priedas yra neatskiriama Bendrosios sutarties dalis, todėl turi būti skaitomas ir aiškinamas kartu, atsižvelgiant į bendrą šių sutartinių dokumentų kontekstą.

9. Priedas gali būti taikomas tik juridiniams asmenims, registruotiems Europos Sąjungos valstybėje narės registrų centre ir sudariusiam su Paysera Bendrąją sutartį.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

10. Pardavėjas įsipareigoja:

10.1. priimti iš Kortelių turėtojo Korteles, kaip atsiskaitymo priemonę tik už tokias prekes ar paslaugas, kurias Pardavėjas nurodė Klausimyne kaip tipišką savo veiklą;

10.2. už paslaugą mokėti komisinius mokesčius, kurie nurodyti Paysera svetainėje;

10.3. jei Kortelės turėtojas atsisako įsigytų prekių ir (ar) paslaugų arba jei Pardavėjas tinkamai nepristatė prekių ir (ar) paslaugų, Pardavėjas gavęs atitinkamą informaciją, įsipareigoja grąžinti Kortelės turėtojui Operacijos sumą dalinai ar pilnai pagal Pardavėjo patvirtintas ir viešai Pirkėjams prieinamas Pirkimų atšaukimo taisykles;

10.4. Iš Paysera gavus pranešimą apie Grąžinimą, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Paysera per 3 kalendorines dienas apie savo sprendimą: arba atlikti Grąžinimą arba jį užginčyti, pateikiant Paysera Operaciją patvirtinančius dokumentus. Jei Pardavėjas nesutinka su pateiktu Pirkėjo skundu ir Grąžinimo reikalavimu ir jį užginčija, jis privalo padengti visas išlaidas, kilusias dėl ginčo, įskaitant tokių skundų nagrinėjimo, apskundimo komisinį mokestį, tai pat galimus arbitražo kaštus;

10.5. naudoti tik Paysera pateiktą Sąsają, skirtą Kortelių priėmimui E-Parduotuvėje;

10.6. užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai ar atstovai būtų atsakingi už šio Priedo bei TMKO Taisyklių ir principų bei jų pakeitimų vykdymą;

10.7. bendradarbiauti ir teikti Paysera reikalingą pagalbą kilus ginčui dėl Kortelės turėtojų Operacijų E-parduotuvėje;

10.8. informuoti Paysera apie bet kokius sukčiavimo ar neautorizuotus veiksmus, susijusius su Kortelėmis bei šiame Priede nustatytų įsipareigojimų vykdymu;

10.9. priimti visas galiojančias, tinkamai identifikuotas Korteles kaip atsiskaitymo už prekes ir (ar) paslaugas priemonę negrynaisiais, nurodant prekių ir (ar) paslaugų kainą Operacijos metu;

10.10. užtikrinti savo E-Parduotuvės atitikimą TMKO Taisyklėms ir principams bei kitiems TMKO reikalavimams;

10.11. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pareikalavimo atsiųsti Paysera paprašytų dokumentų, patvirtinančių Operaciją kopijas (faksu, el. paštu, registruotu paštu ar kitu būdu, patvirtinančiu įteikimo faktą). Jei Pardavėjas negali atsiųsti prašomų dokumentų aukščiau nurodytu terminu, jis privalo pranešti apie tai raštu ir nurodyti informacijos atsiuntimo datą ir priežastį, dėl kurios informacija nebuvo atsiųsta laiku arba negali būti atsiųsta iš viso. Jei Paysera atstovas atvyksta į Pardavėjo patalpas, toks atstovas turi teisę gauti informacijos patvirtinančios Operaciją kopiją;

10.12. laikytis Paysera Bendrosios sutarties ir Priedų, Partnerio-Banko nurodymų (jei tokie bus duodami sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu), Tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų taisyklių. Įsipareigojimas galioja ir po šio Priedo pasirašymo priimtoms taisyklėms, nurodymams, reikalavimams dėl Kortelių priėmimo;

10.13. užtikrinti, kad jo veikla yra teisėta ir išliks tokia visu Priedo galiojimo laikotarpiu, atitinka ir atitiks galiojančių Pardavėjo šalyje teisės aktų reikalavimus bei TMKO Taisykles ir principus;

10.14. Paysera pareikalavus užkirsti kelią šio Priedo ar TMKO Taisyklių ir principų pažeidimui, Pardavėjas įsipareigoja užkirsti kelią tokiam pažeidimui per 3 dienas nuo pranešimo gavimo;

10.15. Įmokų surinkimo paslauga Pardavėjas gali naudotis tik tose Pardavėjo E-parduotuvėse ir tik tais tinklapių adresais (URL), kurie buvo nurodyti Pardavėjo teikiamame Klausimyne bei Projekte ir patvirtinti Paysera. Atsiradus patvirtiname Projekte ir (ar) Klausimyne nurodytos informacijos pakeitimams, Pardavėjo apie tai nedelsdamas informuoja Paysera, ir Projekto ir (ar) Klausimyno pakeitimai teikiami ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir Projektas ir (ar) Klausimynas;

10.16.gavus Paysera reikalavimą, nedelsiant atlikti savo tinklapių pakeitimus, atlikti kitus būtinus ir tinkamus veiksmus, kad būtų užtikrinta Pardavėjo atitiktis TKMO taisyklėms dėl prekių ženklų naudojimo;

10.17. pateikti visus Paysera prašomus dokumentus ir informaciją (Pardavėjui nevykdant Paysera reikalavimų, Paysera turi teisę stabdyti paslaugų teikimą);

10.18. reguliariai ir laiku teikti Paysera informaciją apie kiekvieno biuro veikiantį adresą, visus Pardavėjo naudojamus verslo pavadinimus (kurie skiriasi nuo prekės ženklo pavadinimo) ir išsamų parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų aprašymą;

10.19. aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti Kortelių turėtojus apie tai, kokias Mokėjimo korteles jis priima, savo puslapyje pagal Partnerio-Banko reikalavimus pateikiant priimamų Mokėjimo kortelių logotipus taip, kad jie būtų matomi;

10.20. aiškiai ir nedviprasmiškai bet kuriuo metu informuoti Kortelės turėtoją apie Pardavėjo tapatybę, kad Kortelės turėtojas galėtų lengvai atskirti Pardavėją nuo bet kurios kitos šalies (pvz., prekių ar Pardavėjo paslaugų teikėjo);

10.21. užtiktinti šių reikalavimų laikymąsi Pardavėjo svetainėje:

10.21.1. tinkamai atvaizduoti ir identifikuoti Pardavėjo pavadinimą bei kitą informaciją svetainėje;

10.21.2. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Kortelės turėtojas supranta, kad Pardavėjas atsako už Operaciją, įskaitant prekių pristatymą (fizinių ar skaitmeninių), paslaugų suteikimą, klientų aptarnavimą ir ginčų sprendimą, pagal Operacijai galiojančias sąlygas.

10.22. pagal Paysera užklausą ir nedelsiant teikti Paysera visą informaciją ir dokumentaciją, reikalingą Paysera šio Priedo reikalavimų vykdymo tikslu. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Paysera apie bet kokį pateiktos informacijos pasikeitimą (ypač apie veiklos tikslo, prekių asortimento tipo, įmonės pardavimą arba išperkamąją nuomą arba kitokį savininko pakeitimą, įmonės teisinės formos ar pavadinimo pakeitimą, Pardavėjo finansinės padėties pasikeitimą, kuris galėtų pakenkti tinkamam įsipareigojimų, kylančių iš šio Priedo, vykdymui). Paysera pareikalavus, Pardavėjas privalo pateikti dokumentus, sudarytus kita nei anglų kalba, kartu su patvirtintu vertimu į anglų kalbą. Pardavėjas užtikrina, kad visa pateikiama informacija yra teisinga ir tinkama;

10.23. laikytis taikomų Pardavėjui ir jo veiklai teisinių nuostatų, ypač vartotojų apsaugos įstatymų bei taisyklių. Pardavėjas privalo pateikti šią informaciją apie prekes ir paslaugas, kurias jis teikia savo svetainėje ir kurias siūlo apmokėti Kortelėmis, pateikiant informaciją suprantamai, aiškiai, prieinamai, laiku bei pagal teisės aktų reikalavimus:

10.23.1. pilnas pavadinimas ir buveinės adresas, registras, kuriame registruota įmonė, įmonės kodas ir kita informacija, kuri turi būti pateikiama įmonės dokumentuose pagal taikomus įstatymus;

10.23.2. bendrosios sąlygos ir nuostatos dėl atšaukimo ir (ar) grąžinimo teisių atliekant Grąžinimus bei, prireikus, ikisutartinė informacija;

10.23.4. šalys, į kurias Pardavėjas vykdo pristatymą, ir galiojančios pristatymo sąlygos;

10.23.5. valiuta, kuria bus sumokėta už Pardavėjo prekes ir paslaugas;

10.23.6. adresas, kuriuo Pardavėjas aptarnauja klientus įskaitant visas galimas ryšio priemones;

10.23.7. duomenų apsaugos taisyklės, nurodant duomenų apsaugos principus, kuriuos Pardavėjas taiko apdorodamas klientų ir mokėjimų duomenis;

10.23.8. saugumo tvarkos (pavyzdžiui, mokėjimams Kortele taikomos autentifikavimo tvarkos);

10.23.9. išsamus Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų aprašymas;

10.23.10. sąskaitos išrašymo laikas ir sutarties įvykdymo laikas;

10.23.11. mokėtinos sumos nuo kortelės nurašymo laikas.

11. Pardavėjas neturi teisės:

11.1. nustatyti papildomo mokesčio už tai, kad atsiskaitymas vyks Kortele (išskyrus atvejus, kai tai nustatyta teisės aktų ir buvo suderinta su Paysera ir Partneriu-Banku remiantis TMKO taisyklėmis). Jei papildomas mokestis yra nustatytas teisės aktų, jis turi būti nurodomas kaip įskaitytas į Operacijos sumą ir negali būti renkamas atskirai;

11.2. nustatyti minimalią Operacijos sumą;

11.3. priimti Kortelę kaip mokėjimą su tikslu padengti arba refinansuoti bet kokias kitas prekes ar paslaugas arba kitus įsipareigojimus nei nurodyta šiame Priede ar Klausimyne;

11.4. išduoti grynus pinigus už Operacijos atlikimą ar ją atšaukus;

11.5. už Operacijos atlikimą išduoti vekselį, čekį ar kitą mokėjimo dokumentą, skirtą tolimesniems atsiskaitymams;

11.6. išskaidyti Operaciją į atskiras dalis;

11.7. kaupti ir atskleisti tretiems asmenims Kortelės turėtojo duomenis, Kortelės numerį, Kortelės galiojimo datą, CVC/CVV bei kitą informaciją susijusią su Kortelės priėmimu ar Kortelės turėtoju. Šis Pardavėjo įsipareigojimas yra neterminuotas;

11.8. priimti Kortelę kaip atsiskaitymo priemonę už trečiosios šalies vykdomą komercinę veiklą;

11.9. leisti elektroninius pinigus kaip Operacijos rezultatą;

11.10. naudoti Kortelės duomenis kitiems tikslams nei Operacijos apdorojimas prieš, po ir Operacijos metu;

11.11. pateikti vykdyti Operaciją, kuri yra apgaulinga (FRAUD) arba neautorizuota Kortelės turėtojo ir Pardavėjas apie tai žino ar turėjo žinoti; taip pat Operaciją, kuri vykdoma apgaulingu tikslu susitarus su Pardavėju. Pardavėjas yra atsakingas už savo darbuotojų, agentų, tarpininkų, atstovų veiksmus vykdant šio Priedo sąlygas;

11.12. atskleisti trečiosioms šalims bet kokią informaciją kuri tapo žinoma vykdant šiame Priede nustatytus įsipareigojimus;

11.13. pateikti vykdyti operacijas kortelėmis, kurios anksčiau jau buvo atmestos Partnerio-Banko. Partnerio-Banko atmestos Operacijos kortelėmis turi būti apdorojamos vadovaujantis išskirtinai TMKO Taisyklėmis ir principais;

11.14. siūlyti Kortelės turėtojui galimybę vienos operacijos metu įsigyti kelias Pardavėjo ar trečiųjų šalių įmonių teikiamas paslaugas ir (ar) narystes („kryžminis pardavimas“);

11.15. reikalauti apmokėjimo už prekes ar paslaugas, pažeidžiančias įstatymus ar moralės normas;

11.16. priimti Mokėjimus kortele iš Kortelės turėtojo fiziniu būdu;

11.17. reikalauti iš Kortelės turėtojo atsisakyti teisės ginčyti Operaciją;

11.18. vykdyti Operacijas, dėl kurių kyla pagrįstų abejonių, ypač šiais atvejais:

11.18.1. Kortelės turėtojas pateikia prašymą paskirstyti Mokėjimo operacijos sumą tarp kelių Kortelių;

11.18.2. Kortelės turėtojas prieš atliekant mokėjimą pareiškia apie galimas problemas priimant Kortelę; arba

11.18.3. daugiau kaip viena Mokėjimo operacija turi būti įvykdyta per 2 (dvi) dienas iš eilės su ta pačia Kortele.

12. Pardavėjas patvirtina ir sutinka, kad:

12.1. TMKO yra vienintelės ir išimtinės kortelių prekių ženklų savininkės. Pardavėjas gali naudoti TMKO ar Partnerio-Banko logotipus, prekių ženklus ir ženklinimą rinkodaros tikslais tik Partneriui-Bankui suteikus išankstinį raštišką sutikimą, nebent Pardavėjas buvo įgaliotas tam kitu būdu;

12.2. TMKO gali bet kada, iš karto ir be išankstinio įspėjimo dėl bet kokių priežasčių uždrausti Pardavėjui naudoti kortelės prekių ženklus, pareikalauti nutraukti su Pardavėju ši priedą (tokią teisę turi ir Partneris-Bankas);

12.3. TMKO gali bet kada priverstinai įgyvendinti bet kurią TMKO Taisyklių ir principų nuostatą bei uždrausti Pardavėjui vykdyti bet kokią veiklą, dėl kurios kyla ar gali kilti žala TMKO, įskaitant žalą dalykinei reputacijai, taip pat kuri gali neigiamai paveikti tarpbankinės sistemos (Interchange System) vientisumą, sukelti grėsmę TMKO konfidencialiai informacijai;

12.4. Pardavėjas laikysis visų jam taikomų TMKO Taisyklių ir principų, atsižvelgdamas į jų aktualius pakeitimus ir papildymus;

12.5. Pardavėjas neginčys kortelių prekių ženklų nuosavybės;

12.6. Pardavėjas nesiims jokių veiksmų, kurie gali trukdyti ar užkirsti galimybę TMKO įgyvendinti savo teises.

13. Išskirtiniais atvejais (pavyzdžiui, Pardavėjo metinei apyvartai pasiekus 1 000 000 eurų vienam kortelės prekės ženklui („Visa“ arba „Mastercard“), esant Partnerio-Banko arba TMKO reikalavimui, tam, kad paslaugos toliau būtų teikiamos, iš Pardavėjo gali būti pareikalauta pasirašyti tiesioginę sutartį su Partneriu-Banku ir nutraukti arba pakeisti šį Priedą pagal Partnerio-Banko ar TMKO reikalavimus.

Paysera teisės ir įsipareigojimai

14. Paysera per Sąsają perduoda Pardavėjo pateiktą informaciją apie Operaciją Partneriui - Bankui ir Partnerio – Banko atsakymą dėl Operacijos Pardavėjui.

15. Paysera turi teisę pareikalauti informacijos apie Grąžinimus bei kitokios informacijos, kurios prašo Partneris-Bankas ar TMKO Pardavėjo atžvilgiu.

16. Paysera informuoja Pardavėją, kad tiek Paysera, tiek Partneris-Bankas turi teisę:

16.1. iki 5 darbo dienų sulaikyti Operacijos lėšas, jei pagal TMKO reikalavimus ar rekomendacijas būtina Operaciją patikrinti;

16.2. iki 180 dienų sulaikyti Operacijos lėšas, jei pagal TMKO taisykles buvo pateiktas prašymas dėl Gražinimo ar kyla reali grėsmė, kad toks prašymas gali būti pateiktas;

16.3. sulaikyti Operacijos lėšas ir sustabdyti kitų Operacijų autorizaciją, jei yra įtarimas dėl pinigų plovimo ar kitokių įtartinų Operacijų.

17. Paysera turi teisę:

17.1. nuskaityti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos Sistemoje Operacijų sumas, dėl kurių pagal TMKO taisykles buvo pateikti reikalavimai dėl Gražinimo;

17.2. sulaikyti lėšų sumą, atitinkančią bet kokį Pardavėjui pateiktą finansinį reikalavimą iš Paysera ar Partnerio-Banko pusės;

17.3. patikrinti, ar Pardavėjo vykdomos operacijos atitinka šio Priedo sąlygas;

17.4. pareikalauti ir Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po reikalavimo gavimo pateikti Paysera savo vidines procedūras, susijusias su Sąsajos pajungimu, mokėjimų aptarnavimu ar atšaukimu;

17.5. sulaikyti Pardavėjo Paysera Sąskaitoje bet kokių Paysera, ryšium su Pardavėjo veikla ir Operacijomis E-Parduotuvėje, patirtų išlaidų sumas, įskaitant baudas, skirtas Partnerio-Banko ar TMKO, teisines išlaidas, ginčijamas Operacijų sumas.

18. Paysera įsipareigoja užtikrinti, kad Paysera laikysis visų jai taikomų PCI DSS reikalavimų tiek, kiek tai susiję su mokėjimo kortelių duomenų saugojimu, apdorojimu, perdavimu bei kiek tai susiję su mokėjimo kortelių duomenų saugumu ir saugojimo aplinka.

19. Paysera, teikdama mokėjimo paslaugas, Pirkėjų kaip mokėtojų asmens duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų tvarkymo principus reglamentuoja „Privatumo politika“.

20. Pirkėjų asmens duomenys, nepatenkantys į Sutarties 19 punkte nurodytą asmens duomenų kategoriją, yra tvarkomi, vadovaujantis tarp Pardavėjo ir Paysera sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi.

Atsiskaitymas ir atsakomybė

21. Paysera įsipareigoja įskaityti į Pardavėjo nurodytą Paysera Sąskaitą Pirkėjų atliktų Operacijų sumas, atskaičius komisinius. Lėšų įskaitymo terminai Taikomi komisiniai yra nurodyti Paysera svetainės puslapyje.

22. Paysera turi teisę iki 180 dienų (jei nėra pareiškiama jokių reikalavimų dėl Grąžinimų) užlaikyti Pardavėjo Paysera Sąskaitoje Depozitą. Standartinis Depozito dydis kaip mokėjimo rezervavimas bei jo sulaikymo terminai yra nurodomi čia. Paysera gali nustatyti kitokius Depozito dydžius ir jo sulaikymo terminus individualiai kiekvienam Pardavėjui.

23. Paysera turi teisę be išankstinio įspėjimo ir iš bet kurios Pardavėjo Paysera Sąskaitos nuskaityti Paysera reikalaujamas sumas, kurios gali būti:

23.1. Operacijų suma, jei Paysera iš Partnerio-Banko gavo duomenis apie Grąžinimą arba mokėjimo atšaukimą (angl. chargeback), atliktą remiantis TMKO Taisyklėmis ir principais;

23.2. visos Partnerio-Banko ir (ar) TMKO baudos arba mokesčiai, skirti Paysera už tai, kad Pardavėjas laiku nepateikė informacijos, patvirtinančios Operaciją;

23.3. visos Partnerio-Banko ir (ar) TMKO baudos arba mokesčiai, skirti Paysera tiesiogiai ar netiesiogiai dėl Pardavėjo atliktų Operacijų ar padarytų klaidų priimant Korteles arba siunčiant neteisingus duomenis, taip pat kai tos baudos ir mokesčiai susiję su šio Priedo vykdymu;

23.4. visos patirtos išlaidos ar baudos ir mokesčiai, skirti Partnerio-Banko ir (ar) TMKO Paysera, kai Pardavėjas pažeidžia TMKO Taisykles ir principus, įskaitant bet neapsiribojant atvejais, susijusiais su lėšų Grąžinimais ir apgaulingų Operacijų sumomis, su Operacijų apdorojimu. Patirtas išlaidas apima Paysera ir Partnerio-Banko patirtos išlaidos, jei TMKO skyrė baudą, susijusią su Pardavėjo Operacija (-omis);

23.5. visos patirtos išlaidos ar baudos ir mokesčiai, skirti Partnerio-Banko ir (ar) TMKO Paysera, kai Pardavėjas atskleidė trečiajai šaliai Kortelės duomenis ar kitu neteisėtu ar nesąžiningu būdu naudoja informaciją gautą šio Priedo pagrindu;

23.6. visos patirtos išlaidos ar baudos ir mokesčiai, skirti Partnerio-Banko ir (ar) TMKO Paysera, kai Pardavėjas neišsaugojo Operacijos duomenų (išskyrus jautrius duomenis, kuriuos saugoti draudžiama pagal PCI DSS reikalavimus);

23.7. Jei Pardavėjas pažeidžia Bendrąją Sutartį ir (ar) šį Priedą ir dėl to Paysera patyrė išlaidų.

24. Tais atvejais, kai TMKO skiria Paysera ar Partneriui-Bankui baudą ar nurodo sumokėti kitus mokesčius dėl pažeidimo, susijusio su Pardavėjo Operacijomis arba kitais kylančiais iš šio Priedo ar TMKO Taisyklių ir principų reikalavimais, Pardavėjas privalo Paysera pareikalavus kompensuoti Paysera dėl baudos ar mokesčių patirtas išlaidas ar sumokėti juos. Tokiu atveju nesvarbu, ar bauda skirta teisėtu pagrindu. Įsipareigojimas kompensuoti patirtas išlaidas galioja ir tuomet, kai Pardavėjas neturėjo galimybės prieštarauti ar apsiginti prieš Paysera padengiant mokėtinas sumas. Paysera turi teisę nuskaityti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos Sistemoje sumas, skirtas padengti baudas bei kitas dėl Pardavėjo atlikto pažeidimo turėtas išlaidas, taip pat padengti Paysera bei Partnerio-Banko išlaidas užkertant kelią pažeidimams.

25. Jei Pardavėjo Paysera Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų baudoms, išlaidoms ar kitiems finansiniams įsipareigojimams pagal šį Priedą, padengti, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti Paysera reikalaujamas sumas per 5 darbo dienas nuo pranešimo iš Paysera gavimo, pervedant nurodytą sumą į Paysera nurodytą sąskaitą.

26. Pardavėjas suteikia neatšaukiamą įgaliojimą Paysera be papildomo patvirtinimo ar įgaliojimo išskaityti iš Pardavėjo sumas, susijusias su Pardavėjo skundų nagrinėjimu, užginčijant taikomus Grąžinimus ar baudas.

27. Pardavėjas užtikrina ir tiesiogiai atsako Paysera už tinkamą įsipareigojimų pagal šį Priedą įvykdymą bei griežtą Taisyklių ir principų laikymąsi.

28. Pardavėjas nelaiko Paysera atsakingos ir kompensuoja visas išlaidas, patirtas dėl Pardavėjo veiksmų ar neveikimo. Tokiomis aplinkybėmis Pardavėjas taip pat padengia visas Paysera patirtas teisines išlaidas.

29. Pardavėjui pažeidus šio Priedo nuostatas ar TMKO Taisykles ir principus, Paysera taip pat turi teisę:

29.1. sulaikyti Pardavėjo lėšas, kol nurodytas pažeidimas bus ištaisytas, o nurodytos baudos bus sumokėtos;

29.2. nedelsiant nutraukti paslaugos teikimą pagal šį Priedą, o atskirais atvejais ir pagal kitus Priedus bei Bendrąją sutartį.

30. Pardavėjas taip pat įsipareigoja sumokėti 25000 eurų dydžio baudą už kiekvieną esminį šio Priedo nuostatų pažeidimą.

31. Paysera neatsako už Pardavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, atsiradusius dėl komunikacijų bendrovių, kitų bankų ar kitų trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo.

32. Paysera neatsako už Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl Operacijos lėšų sumos sulaikymo ar sustabdymo, atlikto remiantis šio Priedo ar Bendrosios Sutarties sąlygomis.

Auditai

33. Paysera, Partneris-Bankas ir (ar) TMKO gali atlikti Pardavėjo veiklos, sistemų ir patalpų ar su Pardavėjo veikla susijusių vietų ar sistemų ar Pardavėjų paslaugų teikėjų metinius ir poincidentinius auditus, o Pardavėjas privalo suteikti galimybę prieiti prie visų reikiamų duomenų. Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti Paysera, Partneriui-Bankui ir (ar) TMKO visas dėl audito patirtas išlaidas.

Paslaugų teikimo nutraukimas

34. Paysera turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą pagal šį Priedą ir nedelsiant sustabdyti bendradarbiavimą su Pardavėju, jį įspėjus, jei nustato, kad:

34.1. Pardavėjas pateikė Paysera neteisingą informaciją;

34.2. jei Pardavėjas neinformavo Paysera apie teisinio Pardavėjo statuso ar kitos reikšmingos informacijos numatytos šiame Priede, pasikeitimą;

34.3. Pardavėjas neatitinka TMKO reikalavimų ir rekomendacijų ar pažeidžia bet kurią šio Priedo nuostatą;

34.4. Pardavėjas yra nemokus;

34.5. Pardavėjo Paysera sąskaita buvo areštuota;

34.6. Pardavėjas įsitraukia į veiklą, kuri gali pakenkti Paysera, Parnerio-Banko ar TMKO reputacijai;

34.7. Pardavėjas vykdo Operacijas, kurios laikytinos sukčiavimu arba (ir) apgaulingomis (Fraud), neteisėtą veiklą;

34.8. Pardavėjas, pažeisdamas nustatytą tvarką, įmokų surinkimo paslauga mokėjimo kortelėmis naudojasi tinklapių adresuose (URL), kurie nebuvo nurodyti pardavėjo teikiamame Projekte ar jo pakeitimuose ir nebuvo patvirtinti Paysera;

34.9. to pareikalavus TMKO ar Partneriui-Bankui;

34.10. kitais svarbiais atvejais.

35. Įspėjimas apie paslaugos teikimo nutraukimą neatleidžia Pardavėjo nuo visų nuostolių padengimo, taip pat ir nuo kitų Pardavėjų įsipareigojimų Paysera pilno įvykdymo.

36. Paysera turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą pagal šį Priedą, jei Partneris–Bankas atsisako teikti ar nebeturi teisės teikti šios paslaugos ar naudoti atitinkamus kortelės prekių ženklus, taip pat jei Paysera netenka teisės teikti atitinkamų paslaugų.

Nuostatos, susijusios su Pasikartojančių mokėjimų paslauga

37. Siekiant naudotis Pasikartojančių mokėjimų paslauga, Pardavėjas turi pateikti Paysera atitinkamą Projektą arba Projekto pakeitimą. Visos aukščiau išvardintos sąlygos taikomos Pardavėjui, kuris naudojasi Pasikartojančių mokėjimų paslauga, kartu su šiame skyriuje išdėstytais punktais.

38. Jei Pardavėjas priima pasikartojančius mokėjimus, Pardavėjas privalo išaiškinti Kortelės turėtojui, kokius veiksmus jis turi atlikti norėdamas atšaukti prekių ir (ar) paslaugų pristatymą / teikimą ir susijusių mokesčių taikymą, kai Kortelės turėtojas atšaukia prekių ir (ar) paslaugų užsakymą; ir nebeteikti Operacijos duomenų TMKO, kai TMKO arba Kortelės turėtojo leidžiančioji institucija pareikalauja paslaugų teikimo sustabdymo pagal Kortelės turėtojo prašymą.

39. Siekiant naudotis Pasikartojančių mokėjimų paslauga, Pardavėjas turi sudaryti pasikartojančių pervedimų sutartį (toliau – PPS) su Pirkėju, pagal kurią Pardavėjas privalo:

39.1. gauti Pirkėjo aiškų sutikimą atsiskaitymo arba pardavimo vietoje periodiškai nuskaityti mokesčius už pasikartojančių mokėjimų paslaugą ir sutarti dėl sutikimo galiojimo termino;

39.2. prieš gaunant sutikimą, Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui šią informaciją:

39.2.1. mokėjimo data ir ar data yra fiksuota, ar kintama;

39.2.2. sutartą informacijos pateikimo būdą būsimam bendravimui.

39.3. išsaugoti šio sutikimo įrodymą ta forma, kuria jis buvo gautas (pvz., elektroninis laiškas, kitas elektroninis įrašas ar popierinis dokumentas, ar detalus proceso aprašymas, jei sutikimas aiškiai pateiktas proceso metu ir procesas negali tęstis be sutikimo) pasikartojančio mokėjimo laikotarpiui, ir pateikti jį Paysera (ar Pirkėjo kortelės leidėjui) esant atitinkamam reikalavimui.

40. Visi pasikartojantys mokėjimai turi būti autorizuoti. Pasikartojančio mokėjimo neautorizavimas ar atšaukto pasikartojančio mokėjimo nepateikimas tarpuskaitai gali būti laikomas TMKO taisyklių pažeidimu.

41. Pardavėjas įsipareigoja neatlikti šių veiksmų:

41.1. netaikyti jokių kitų mokesčių, nei nurodyta PPS;

41.2. nepateikti pasikartojančio mokėjimo, jei gaunamas atsakymas dėl atšauktos autorizacijos būsimoms Operacijoms;

41.3. neteikti neteisingų ar klaidinančių autorizavimo duomenų, bandant apeiti kortelės sustabdymo nurodymus;

41.4. nesaugoti Kortelės duomenų po autorizavimo.

42. Pardavėjas privalo:

42.1. užtikrinti, kad sąskaitų išrašymas būtų sustabdytas iš karto po to, kai klientas įvykdo atšaukimo sąlygas – pateikti klientui atšaukimo patvirtinimą ir informaciją, kada turi būti atliktas paskutinis mokėjimas, arba kada įskaitymas turi būti apdorotas;

42.2. užtikrinti kliento informavimą apie negalėjimą suteikti ar pristatyti prekių ar paslaugų sutartą dieną;

42.3. supažindinti Pardavėjo pardavimų ir klientų aptarnavimo personalą su pasikartojančių mokėjimų nustatymo ir pateikimo tvarkomis.

43. Pardavėjas turi bendrauti sutartu kanalu ir informuoti klientą prieš pasikartojantį mokėjimą ar iš karto po jo apdorojimo, esant bet vienai iš šių sąlygų:

43.1. paskutinis pasikartojantis mokėjimas buvo įvykdytas daugiau kaip prieš šešis mėnesius;

43.2. PPS buvo pakeista, įskaitant bet kokius pasikartojančio mokėjimo sumos ar datos pakeitimus.

44. Pardavėjas įsipareigoja:

44.1. užtikrinti galimybę atšaukti pasikartojančius mokėjimus internetu;

44.2. tikrinti įrašus apie klientų atšaukimo arba atnaujinimo sustabdymo prašymus, susijusius su pasikartojančiais mokėjimais;

44.3. jei atšaukimo prašymas gautas per vėlai, kad paskutinis pasikartojantis mokėjimas būtų sustabdytas, apdoroti įskaitymą kaip įmanoma greičiau ir informuoti apie tai klientą.

44.4. Atvejai, kai klientas užginčija pasikartojantį mokėjimą ir (ar) jo kortelės leidėjas pritaiko mokėjimo grąžinimą (angl. chargeback), nėra reguliuojami Taisyklių ir principų. Pardavėjas turi spręsti šiuos klausimus tiesiogiai su klientu.

Baigiamosios nuostatos

45. Priedas įsigalioja Pardavėjui patvirtinus sutikimą su jo sąlygomis elektroniniu būdu, t.y. elektroniniu parašu, ir pateikus Paysera reikalingus dokumentus.

46. Šiuo Priedu Klientas patvirtina, kad turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu.

Archyvas

Įmokų surinkimas internetu mokėjimo kortelėmis sutarties versija klientams, kurie pradėjo naudotis paslauga iki 2020.07.20)