PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 29.07.2020 г.

Получаване на плащания чрез Оператори

Дефиниции

Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa.

Оператор – стопански субект, предоставящ електронни комуникационни услуги и притежаващ подходящ лиценз за извършване на тази дейност, в съответствие с приложимото законодателство в държавата на Оператора. Списъкът на операторите, използвани от Paysera за предоставяне на услуги, се намира на Интернет страницата на системата

Търговец – Клиент на системата Paysera, който продава стоки и услуги, използвайки една или повече услуги за получаване на плащания за Търговци, посочени в Системата и предоставени от Paysera.
(*Уточнение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат за всички Клиенти – както Търговци, така и други Клиенти, се използва терминът "Клиент", а когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат само за Търговци, се използва терминът "Търговец").

Купувач – платецът и/или крайният получател на предоставяните услуги и стоките, продавани от Търговеца, ползващ Системата за получаване на плащания.

Проект – подробно описание на стоките и/или услугите, предоставяни от Търговеца за целите на получаване на плащания от Купувачите за стоки или услуги, предоставяни им от Търговеца, чрез методите, посочени в Системата.

Ключова дума – уникална комбинация от букви и цифри, изпратена от Купувача до кратък номер, за да бъде получена конкретна услуга или продукт от Търговеца.

Тарифа – конкретна цена за едно SMS съобщение, повикване или връзка към WAP уеб сайт.

Кратък номер – телефонен номер, който принадлежи на Оператора и който използват Купувачите, за да платят за стоките и услугите на Търговеца.

Общи разпоредби

1. Услугата за получаване на плащания чрез Оператори е предназначена за Търговци и позволява на Търговците да получават плащания от Купувачи чрез услугите, предлагани от Оператори – SMS съобщения и WAP плащания.

2. При използване на тази услуга за Търговците са приложими всички разпоредби на Генералното споразумение и допълнителните условия, залегнали в това Допълнение. Термините в това Допълнение се използват в смисъла, посочен в Генералното споразумение.

3. Спецификата на получаване на плащания чрез Оператори е, че Купувачът плаща на Оператора за стоки и услуги, предоставяни от Търговеца, но парите, които принадлежат на Търговеца, се плащат от Paysera.

4. За да използва тази услуга, Търговецът трябва да предостави своя Проект на Paysera, како и други документи, изисквани от Paysera.

5. Paysera има право да откаже да потвърди Проекта и да предостави услугата на Търговеца без никакво обяснение.

6. Услугата се предоставя, след като Paysera потвърди Проекта на Търговеца и Търговецът извърши интеграцията в съответствие с инструкциите за интеграция, предоставени от Paysera.

7. Ако Търговецът е юридическо лице, с приемането на условията на това Допълнение представляващият Търговеца потвърждава, че той/тя разполага с всички необходими правомощия, за да поръча тази услуга от името на юридическото лице.

Цени и Платежна процедура

8. Цените за получаване на плащания чрез операторите и сроковете за плащане по държави са посочени тук. Търговецът потвърждава, че се е запознал внимателно и в детайли с цените и условията за получаване на плащания, парични преводи, както и с всички услуги на Paysera, които са приложими за него и са от значение за Търговеца.

9. Разплащането между Paysera и Търговеца се извършва в съответствие с данните за предоставените услуги, подадени от Операторите. Координацията на съответствието на данните се извършва едностранно от Paysera. Ако данните, предоставени от Операторите в месечен отчет, се различават от данните, които са предоставяни през месеца, крайната сума ще бъде преизчислена в съответствие с месечния отчет на Операторите. Paysera обръща внимание, че такива несъответствия в данните (особено на сумите, платени от Купувачите на Операторите) може да възникнат не по вина на Paysera, а поради някои технически неизправности или неплатежоспособност на абонатите на Оператора (била е използвана открадната SIM карта, абонат не е платил на Оператора и т.н.), както и по други причини. Paysera не поема отговорност за подобни несъответствия, но се ангажира, ако е възможно, да открие истинската причина за несъответствията.

10. Paysera изплаща средствата, които принадлежат на Продавача, само ако Paysera получи съответното плащане от Операторите и/или Посредниците, които имат задължението да прехвърлят към Paysera средства, получени от Операторите. Средствата, които принадлежат на Продавача, се изплащат пропорционално на сумата, получена от Paysera от Операторите и/или посредниците.

11. Ако фактурата на Оператора е различна от фактурата за предходния период, осигурена от Системата, данните, предоставени от Оператора, се считат за коректните. Ако преди предоставяне на такава информация от Оператора, Paysera вече е извършилa плащания в полза на Tърговеца и след преразглеждането на информацията от Оператора стане видно, че част от изплатената сума трябва да бъде възстановена, Paysera има право да приспадне и отпише тези средства от Paysera сметката на Търговеца. Ако средствата по Paysera сметката на Търговеца не са достатъчни за покриване на останалата част от сумата за възстановяване, Търговецът трябва да върне сумата на Paysera в срок от 7 (седем) календарни дни.

12. Paysera извършва плащания към Търговеца в съответствие с генерираните фактури в рамките на срока, определен за всяка държава, от която са получени плащания (сроковете са посочени за всяка държава и може да се видят до ключовите думи и процентите на плащане тук).

13. Paysera заверява със сумите, които принадлежат на Търговеца, по Paysera сметката на Търговеца, открита в съответствие с условията на Генералното споразумение.

14. Страните се съгласяват, че при изпълнение на условията за плащане на средства, избрани от Търговеца в акаунта, Paysera автоматично ще генерира фактура за сумата, която трябва да бъде платена и ще я качи в акаунта на Търговеца. Когато Търговецът влезе в своя акаунт, той/тя трябва да въведе серията и номера на фактурата. Търговецът се задължава да разпечатва тези фактури и да ги включи в своето счетоводство.

15. Ако в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на уведомлението към Търговеца за генерираната фактура, Търговецът не попълни серията и номера на фактурата, Системата ще използва серия и номер по подразбиране, осигурен от Системата.

16. Ако Операторите не платят ДДС, Paysera автоматично генерира ДДС фактура, в която е посочен ДДС. В този случай, ако има генерирана ДДС фактура с посочен ДДС, платен от Paysera, Продавачът трябва по подходящ начин да декларира и да плати данъка добавена стойност.

Задължения на Търговеца

17. В Акаунта Търговецът избира кратък номер, предоставен от Системата, който ще се ползва от Купувачите за повиквания или съобщения за заплащане на стоките или услугите на Търговеца. Търговецът може да избере и уебсайт, където Купувачите могат да влизат и да плащат и получават продуктите или услугите на Търговеца.

18. Търговецът се задължава да предостави на Купувачите точни и коректни кратки номера, подадени на Търговеца от Paysera.

19. Търговецът се задължава да си сътрудничи с Купувачите по подходящ начин и да им предоставя информация, както и да ги уведоми за стоките и услугите на Търговеца, които те са поръчали чрез SMS съобщения или други начини.

20. Търговецът гарантира, че той/тя няма да създава Ключови думи, идентични или сходни на тези, използвани от други популярни Интернет страници за едни и същи кратки кодове. Броят на SMS съобщенията с определена Ключова дума, получена по погрешка, не трябва да надвишава 20% от всички получени SMS съобщения. В противен случай се счита, че Ключовата дума е твърде подобна и Търговецът се задължава да я промени незабавно. Ако Търговецът не промени ключовата дума в рамките на 14 (четиринадесет) дни, след като Търговецът е бил уведомен по електронна поща за необходимостта за промяна на Ключовата дума, Paysera ще преустанови предоставянето на услугата на Търговеца, докато Търговецът не промени Ключовата дума.

21. Определени Ключови думи ще бъдат активирани само след като се извърши процедурата по проверка на Търговеца или Ключовата дума или след определен период от време. Системата уведомява Търговеца за необходимостта да се извърши процедурата по проверка или за периода от време, необходим за активиране на Ключовата дума.

22. Създаването на определени Ключови думи може да се таксува допълнително. Системата уведомява Търговеца за приложимите допълнителни такси и цени.

23. Търговецът се задължава да предостави на Paysera Проекта и описание на услугите за всяка Ключова дума на приемлив език и на официалния език на държавата, в която ще се използва. Такова описание трябва да бъде предоставено от описанието на Проекта преди създаването на Ключова дума. Ако Клиентът не предостави описание на услугата, Ключовата дума няма да бъде създадена или активирана или ще бъде премахната в кратък период от време.

24. Търговецът гарантира, че той/тя ще съхранява информацията за предоставяне на своите услуги и продажба на стоки. Търговецът ще предостави на Paysera цялата информация, с която той/тя разполага за мястото и вида на услуга или продукт, закупен от Купувача чрез изпращане на конкретно SMS съобщение, телефонно обаждане или свързване към WAP страницата, предоставена от Paysera и получена от Търговеца, извършени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на получаване на заявката. Тази информация ще бъде предоставена при заявка от Paysera по електронната поща не по-късно от 1 (един) работен ден.

25. От съображения за сигурност към един мобилен номер се прилага определен месечен лимит. Ако лимитът бъде превишен, услугата няма да бъде предоставяна на Купувача и Търговецът няма да получи плащането. Системата автоматично уведомява Търговеца за критичната точка и за самия лимит, достигнат от Купувача, чрез електронна поща или по друг начин, посочен в акаунта на Търговеца.

Възстановяване на суми

26. Ако Paysera получи известие от Оператора за действия на Купувачи, целящи измама, подобни SMS съобщения, повиквания или влизане в WAP уеб страници ще бъдат анулирани. Търговецът ще бъде уведомен за това и средствата, ако такива вече са били изплатени, ще бъдат удържани от Paysera сметката или приспаднати от новополучени приходи незабавно, след като Paysera получи известие за анулиране. Ако размерът на средствата е недостатъчен, Търговецът се задължава да ги възстанови в срок от 7 (седем) календарни дни.

27. Ако Търговецът получи SMS съобщение вследствие грешка на Купувача (чрез въвеждане на грешна Ключова дума) и Търговецът не може да предостави услугата на Купувача поради грешния формат на SMS съобщението, подобно SMS съобщение се анулира и услугата по SMS съобщението се предоставя на Купувача или цената на SMS съобщението се покрива от Paysera, ако е възможно.

Техническа интеграция на услугите

28. При ползване на услугата за получаване на плащания чрез Оператори, Търговецът се задължава да свърже своята система с тази на Paysera, в съответствие с инструкциите, предоставени от Paysera тук (ако функционирането на услугата е свързано с услуги, автоматично предлагани в определена система, например за радиостанции, които да получават заявки или поздравления, свързването на система не е задължително).

29. Търговецът разбира и се съгласява, че неправилната интеграция може да предизвика допълнителни натоварвания на Системата, които не са желателни и приемливи, затова той/тя трябва да гарантира точното (съгласно инструкциите) изпълнение на интеграцията.

30. Paysera може да промени решението за техническа интеграция на услуги без ограничения и по всяко време. Уведомлението за каквито и да е промени, които изискват корекции в софтуера на Търговеца, се извършва най-малко 90 (деветдесет) дни предварително. Търговецът разбира, че след като Paysera промени Инструкциите за интеграция и информира Търговеца, Търговецът от своя страна трябва да актуализира връзката на системите за своя сметка и най-късно в рамките на 90 (деветдесет) дни от датата на уведомлението. Необходимите промени от страна на Търговеца се извършват за сметка на Търговеца.

Потвърждения и споразумения на страните

31. Регистрацията на Търговеца в Системата означава неговото потвърждение и гаранция към Купувачите, че Търговецът ще действа честно и по такъв начин, че да отговаря на интересите на Paysera, Търговеца и Купувача. Търговецът също се ангажира да предоставя услуги и да продава стоки на Купувачите коректно, навреме и качествено.

32. Търговецът гарантира, че всички действия на Търговеца, свързани с изпълнението на Споразумението, както и продадените стоки и/или услуги, предоставяни от него, ще бъдат съобразени със законодателството на Република Литва и държавата, където се продават стоките и се предоставят услугите. Всяка отговорност за последствията, произтичащи от неспазването на тези задължения, се носи от Търговеца.

33. При предоставяне на услугата, посочена в настоящото Допълнение, Paysera не носи отговорност за продадените стоки и/или услугите, предоставени от Търговеца, и последствията, произтичащи от продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги. Paysera също не гарантира, че другата страна по транзакцията, създадена от Търговеца (Купувача), ще изпълни транзакцията (например когато за завършване на транзакцията трябва да се извършват други действия, освен заплащането на стоки или услуги). Paysera също така не гарантира самоличността на Купувача.

34. Страните (Търговецът и Paysera) се задължават да гарантират правилното прилагане на организационните и техническите средства, предназначени за защита на личните данни на Купувачите от случайно или незаконно унищожаване, подмяна, разкриване или друго незаконно обработване, както е установено от приложимите правни актове.

35. При предоставянето на платежни услуги Paysera обработва личните данни на Купувачите, като платци, съгласно изискванията на Закона за правната защита на личните данни на Република Литва и Общия регламент за защита на данните на ЕС. Принципите за обработка на лични данни са регламентирани от Декларацията за поверителност.

36. Личните данни на Купувачите, които не са включени в категорията на личните данни, посочена в чл. 35 от Споразумението, се обработват в съответствие със Споразумението за обработка на лични данни, сключено между Търговеца и Paysera.

37. Използвайки услугите на Paysera за бизнес или професионални цели, се препоръчва Търговецът да постави "Значка за надеждност" на уебсайта на Търговеца по време на периода на валидност на Споразумението, заедно с препратка към Системата, следвайки указанията, дадени тук.

38. Paysera осигурява на Търговеца, ползващ Paysera услуги за бизнес и професионални нужди (цели), възможност безплатно да рекламира Търговеца и предлаганите от него усллуги или стоки в Системата през периода на валидност на Споразумението. Paysera има право да изтрие подобни реклами от Системата без отделно предупреждение и без да посочва причини за това.

39. Търговецът се съгласява неговото лого и описание на предлаганите услуги и/или продавани стоки да бъдат показани в Системата. Paysera има право да изтрие това описание от Системата без отделно предупреждение и без да посочва причини за това заличаване.

40. Търговецът трябва в рамките на 5 (пет) работни дни да информира Paysera за каквито и да било промени, включително информация, свързана със законовия статус на Търговеца (юридическото лице, представлявано от него), типа дейност, упълномощените лица с право на подпис (лица, които могат валидно да задължават търговеца) и друга информация, която може значително да повлияе изпълнението на Генералното споразумение и това Допълнение. Търговецът е отговорен за всички последствия, произтичащи от неправилно изпълнение на тези задължения и при несвоевременното предоставяне на гореспоменатата информация.

Забранени дейности

41. Забранените дейности са посочени в раздел 9 на Генералното споразумение.

42. Когато приема плащания чрез SMS съобщения, Търговецът също така няма право да:

42.1. посочва некоректна цена на SMS съобщение или не я посочва изобщо;

42.2. рекламира, ползвайки SPAM (например изпращане на голямо количество имейли, skype и ICQ съобщения или други интернет средства за комуникация).

43. Търговецът е длъжен да се увери и удостоверява, че предоставяните услуги / продаваните от него стоки отговарят на и не нарушават законодателството на съответната държава, където услугите се предоставят/стоките се продават.

44. Ако стане видно, че Търговецът не е изпълнил или е нарушил ограниченията за извършване на забранени дейности, посочени в Допълнението, или неговата дейност не отговаря на/e нарушила законодателството на дадена държава и поради тази причина Paysera е претърпяла загуби (например били са наложени глоби, необходими са били обяснения, прекратено е споразумение с оператор), Paysera има право да приспадне по собствена воля от сметката на Търговеца всички разходи и загуби, понесени в резултат на такова нарушение на Търговеца, за което търговецът дава своето неотменимо съгласие в това Допълнение. Ако няма достатъчно средства по сметката на Търговеца за покриване на разходите, Търговецът се задължава незабавно да преведе сумата на понесените загуби, посочена от Paysera, по сметка, указана от Paysera.

Информация за неизправности

45. Paysera уведомява Клиента предварително в съответствие с процедурата, предвидена в Генералното споразумение, за известни и потенциални технически неизправности на Системата и системите или оборудването на трети лица, наети от Paysera за предоставяне на услуги, които имат влияние върху предоставянето на услугите на Paysera. Търговецът също се задължава незабавно да информира Купувачите и Paysera за технически неизправности, планирана профилактика и дейности по поправки, които могат да имат въздействие върху предоставянето на услугите на Търговеца или продажбата на стоки на Купувачите.

Отговорност на страните

46. Отговорността на страните се определя от условията на Генералното споразумение.

47. За да защити Търговците, Клиентите и Купувачите от онлайн измами, Paysera винаги се стреми обективно и своевременно да оцени текущата ситуация на Търговеца и Купувача и да предприеме подходящи мерки за сигурност. Paysera си запазва правото да преустанови предоставянето на услуги и/или изплащане на парични средства в случай на конфликтна ситуация и в очакване на предполагаема престъпна дейност. Това право никога не се използва при получаване на жалба към Търговец, който работи успешно и използва услугите на Paysera за дълъг период от време, тъй като обикновено всякакви недоразумения се разрешават от подобни Търговци директно с Купувача. Paysera си запазва правото да поиска допълнителни доказателства за самоличността и дейностите на Търговеца или Купувача, за да се установи реалната ситуация между Продавача и Купувача. В случай, че не се разреши ситуацията чрез диалог или в случай на основателно подозрение за потенциална измама, Paysera прехвърля цялата информация за спорове и споразумението към правоприлагащите органи, а предоставянето на услуги и изплащането на получените суми се преустановява.

Архив

Версия на споразумението "Получаване на плащания чрез оператори" преди 27.10.2020 г.