Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunots: 16.09.2019.

Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums privātpersonām

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis Līgums ir noslēgts starp Paysera un Klientu.

1.2. Līguma priekšmets: saskaņā ar šo Līgumu Klienta un Paysera starpā tiek noteikta kārtība saskaņā ar kuru Klients tiek reģistrēts sistēmā, atver Paysera Kontu un izmanto citus Paysera piedāvātos pakalpojumus. Kārtība atsevišķu Paysera piedāvāto pakalpojumu saņemšanai tiek noteikta saskaņā ar Līguma Pielikumiem, Vienošanās un Noteikumiem, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa; minētā kārtība tiek piemērota Klientam, tiklīdz tas ir iepazinies ar tiem un uzsācis attiecīgo pakalpojumu lietošanu. Bez šā Līguma attiecības starp Paysera un Klientu, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, regulē normatīvie akti, ar Klientu noslēgtie līgumi, citi līgumi, noteikumi un Klientam piemērotie piesardzības un taisnīguma principi.

1.3. Šis Līgums ir svarīgs dokuments, ar kuru Klientam rūpīgi jāiepazīstas, pirms viņš/-a nolemj reģistrēties Sistēmā, atvērt Paysera kontu un izmantot citus Paysera sniegtos Pakalpojumus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šī Līguma nosacījumus, pirms tiem piekrītat. Šis Līgums kopā ar tā Pielikumiem nosaka noteiktus riskus, kas rodas, lietojot Sistēmu, un sniedz vadlīnijas drošai Sistēmas lietošanai.

1.4. Pielikumi ir vienošanās pie Līguma, saskaņā ar kuru noteikumiem Klients un Paysera vienojas par attiecīgo Pielikumos norādīto pakalpojumu izmantošanu. Pielikumos noteiktajai kārtībai piešķirama priekšroka iepretim citiem Līguma noteikumiem. Brīdī, kad Klients uzsāk tādu pakalpojumu lietošanu, kuri iepriekš nav tikuši izmantoti, tiek piemērota kārtība, kas noteikta attiecīgajos Līguma Pielikumos. Gadījumā, ja jaunizvēlēto pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama Klienta konta papildu pārbaude un (vai) dokumenti, pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc tam, kad Klients izpildījis visas darbības, kuras norādījis Paysera.

1.5. Šā Līguma noteikumi, kas tiek piemēroti tikai Lietotājiem, netiek piemēroti Klientiem, kuri nav lietotāji un darbojas saskaņā ar šo Līgumu un (vai) tā pielikumiem, lai veiktu uzņēmējdarbību, komercdarbību vai profesionālo darbību.

1.6. Līguma pamatjēdzieni:

Personas dati – jebkāda veida informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kuras identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot šādus datus: personas kodu, vienu vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kulturālas vai sociāla rakstura personas īpašības.

Darba diena – Paysera noteikta diena, kurā Paysera sniedz savus pakalpojumus. Dažādiem pakalpojumiem Paysera var noteikt dažādas darba dienas, norādot tos kopā ar cenrādi.

Elektroniskā nauda – Klienta naudas līdzekļi, kas ieturēti vai pārskaitīti uz un tiek glabāti Paysera kontā nolūkā veikt pārskaitījumus ar Sistēmas starpniecību.

Paysera – Paysera grupas uzņēmumi attiecīgajā Klienta dzīvesvietas valstī un citas juridiskas personas, ar kurām iespējama sadarbība pakalpojumu sniegšanas nolūkos; visus Maksājumu veikšanas pakalpojumus sniedz vienīgi licencēti uzņēmumi. Paysera atver sākotnējo kontu, pēc tam tiek veikta Klienta atbilstoša identifikācija un uzņēmums, kas pieder Paysera grupai un kam ir attiecīga licence, piešķir IBAN konta numuru. Šo uzņēmumu juridiskie dati ir sniegti šī Līguma beigās.

Saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, cita organizācija vai tās filiāle, kas norādīta Maksājuma uzdevumā kā Maksājuma darījuma līdzekļu saņēmējs.

Pārskats – Paysera sagatavots uz izsniegts dokuments, kas ietver informāciju par Maksājumu operācijām, kas veiktas noteiktā laika periodā.

Cenas – Paysera pakalpojumu un darījumu cenas, kas apstiprinātas saskaņā ar Paysera noteiktu procedūru.

Klients – fiziska persona, kas reģistrējusies Sistēmā un izveidojusi Profilu.

Klienta identifikācija – Klienta identitātes pārbaude saskaņā ar Sistēmā noteikto kārtību.

Komisijas maksa – Paysera ieturēta maksa par Maksājumu operāciju un (vai) saistīto pakalpojumu.

Maksājuma pārvedums – maksājuma darījums, kura rezultātā naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz Saņēmēja norēķinu kontu saskaņā ar Maksātāja rīkojumu.

Maksājuma uzdevums – Maksātāja vai Saņēmēja rīkojums maksājumu pakalpojumu sniedzējam Maksājuma darījuma izpildei.

Maksājuma darījums – Maksātāja vai Saņēmēja uzsākta naudas līdzekļu iemaksa, izmaksa vai pārskaitījums.

Maksājumu pakalpojumi – pakalpojumi, kura sniegšanas laikā tiek radīti apstākļi maksājumu kontā veikt skaidras naudas iemaksu un izmaksu, kā arī visus darījumus, kas saistīti ar maksājumu konta pārvaldību; maksājumu darījumi, tai skaitā naudas pārskaitījumi no maksājumu pakalpojuma Lietotāja atvērtā maksājumu konta maksājumu pakalpojumu sniedzošajā iestādē vai citā maksājumu iestādē; maksājumu darījumi, kuru rezultātā naudas līdzekļi maksājumu pakalpojumu Lietotājam tiek izsniegti kredītlīnijas ietvaros: maksājumu darījumi ar maksājumu karti vai līdzīgu maksāšanas līdzekli un (vai) kredīta pārvedumu, tai skaitā regulāro pārskaitījumu; maksāšanas līdzekļu izsniegšana un (vai) pieņemšana; naudas pārvedumi; maksājumu iniciēšanas pakalpojumi; konta informācijas pakalpojumi.

Maksāšanas līdzeklis – jebkurš maksāšanas līdzeklis, kuru Sistēma ļauj savienot ar Paysera kontu un izmantot, lai veiktu maksājumu pārvedumus.

Maksātājs – fiziska vai juridiska persona, cita organizācija vai tās filiāle, kurai ir norēķinu konts un kura ļauj izpildīt maksājuma uzdevumu no šī konta, vai, ja konta nav, iesniedz Maksājuma uzdevumu.

Paysera konts vai Konts – virtuālais konts, kas Sistēmā atvērts Klienta vārdā un tiek izmantots, lai veiktu pārskaitījumus un citus Maksājumu darījumus. Konts tiek atvērts tikai pēc Klienta identifikācijas.

Pakalpojums – elektroniskās naudas izsniegšanas un atpirkšanas pakalpojums un citi Paysera sniegtie pakalpojumi; Paysera sniegts maksājumu veikšanas pakalpojums, arī jebkurš cits Paysera sniegts pakalpojums.

Paysera lietotne – mobilā programma Paysera konta pārvaldībai, kas uzstādīta un tiek izmantota mobilajās ierīcēs.

Profils – reģistrēšanās datorsistēmā, kuras laikā tiek saglabāti reģistrētās personas dati, Klientam tiek izveidots lietotājvārds un tiek noteiktas tiesības sistēmā.

Pieņemama valoda – lietuviešu, angļu, krievu, latviešu un poļu valoda.

Pielikums – vienošanās starp Paysera un Klientu par atsevišķu Paysera piedāvāto pakalpojumu saņemšanu. Pielikums var izpausties kā vienošanās, noteikumi, apliecinājumi, plāns u.tml. Pielikumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

Klientu stingrā autentifikācija – fiziskas vai juridiskas personas identitātes pārbaudes procedūra, pamatojoties uz divu vai vairāku elementu izmantošanu, kas klasificēti kā zināšanas (piemēram, statiska parole, kods, personas kods), īpašums (piemēram, tokens, viedkarte, mobilais tālrunis) un īpašības (piemēram, biometriskais raksturojums kā pirkstu nospiedumi). Šī procedūra tiek piemērota, kad Klients pieslēdzas savam norēķinu kontam tiešsaistē vai izmantojot citus attālās piekļuves līdzekļus, uzsāk elektronisku maksājuma darījumu un, izmantojot attālās piekļuves līdzekļus, veic jebkādu darbību, kas varētu būt saistīta ar krāpšanas risku, veicot maksājumu, vai cita veida ļaunprātīgu izmantošanu.

Sistēma – programmatūras risinājums, kas tiek norādīts Paysera interneta vietnēs, kuru izstrādā Paysera un kurš tiek lietots Paysera pakalpojumu sniegšanai.

Līgums – vienošanās starp Klientu un Paysera, kas ietver šo Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu privātpersonām un jebkurus citus noteikumus vai dokumentus (Pielikumi, Vienošanās, Noteikumi, Apliecinājumi utt.), tajā skaitā, bet ne tikai mājaslapas, uz kurām veikta atsauce šajā Vispārīgajā maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumā privātpersonām.

Piekrišana – Maksātāja piekrišana veikt Maksājuma darījumu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma 8. sadaļā noteikto procedūru.

Parole (Paroles) – jebkurš Klienta izveidots kods sistēmā, kas tiek izmantots Klientu stingrajā autentifikācijā vai Klientam piešķirts kods, lai piekļūtu Profilam un (vai) Paysera Kontam, vai atsevišķa Paysera sniegtā pakalpojuma lietošanas uzsākšanai, apstiprināšanai un pārvaldībai un maksājumu darījuma uzsākšanai, autorizācijai, piemērošanai, apstiprināšanai vai saņemšanai.

Puse – Paysera vai Klients. 

Unikālais identifikators – burtu, ciparu vai simbolu kombinācija, kuru Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzējs izsniedz maksājumu pakalpojumu Lietotājam un kuru izmanto maksājumu pakalpojumu Lietotāja, kurš piedalās Maksājumu darījumā un (vai) Lietotāja konta, kas tiek izmantots Maksājumu darījumā, identifikācijai.

Lietotājs – Klients, kas rīkojas saskaņā ar Līgumu, lai īstenotu mērķus, kas nav saistīti ar šīs personas saimniecisko, komerciālo vai profesionālo darbību.

2. Reģistrācija sistēmā un Profila izveidošana

2.1. Klientam, kurš vēlas uzsākt Paysera pakalpojumu izmantošanu, ir jāreģistrējas Sistēmā. Paysera ir tiesības atteikt jauna Klienta reģistrāciju, nenorādot iemeslus. Tomēr Paysera nodrošina, lai reģistrācijas atteikums vienmēr būtu balstīts uz būtiskiem iemesliem, kurus Paysera nav pienākums vai nav tiesību atklāt.

2.2. Reģistrējoties Sistēmā, tiek izveidots Klienta Profils. Profils ir personīgs un tikai tā īpašniekam, t.i., Klientam, ir tiesības to izmantot. Pēc tam, kad Klients ir reģistrējies Sistēmā un izveidojis Profilu, viņam automātiski tiek atvērts Paysera konts. Paysera konts darbojas saskaņā ar šī Līguma 4. un 5. sadaļā noteikto procedūru.

2.3. Klientam var būt tikai viens Profils.

2.4. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad Klients reģistrējas Sistēmā, iepazīstas ar šā Līguma noteikumiem un elektroniski izsaka savu piekrišanu tos pildīt. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

2.5. Klienta reģistrācija Sistēmā ir apliecinājums, ka Klients piekrīt Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Paysera sniedz pakalpojumus personām, kas sasniegušas 7 (septiņu) gadu vecumu. Personām, kuras ir jaunākas par 7 (septiņiem) gadiem, ir aizliegts izmantot Paysera pakalpojumus. Gadījumā, ja Klients, privātpersona, ir jaunāks/-a par 18 (astoņpadsmit) gadiem, viņam/-ai jāiesniedz likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu) rakstiska piekrišana izmantot Paysera pakalpojumus. Paysera ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Klienta likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu) rakstveida (un notariāli apstiprinātu) piekrišanu. Ja Klients neiesniedz rakstveida piekrišanu Paysera norādītajā termiņā, Paysera ir tiesības nekavējoties pārtraukt nodrošināt visus vai daļu no pakalpojumiem.

2.6. Klients apliecina, ka, reģistrējoties sistēmā, viņš/-a ir sniedzis pareizus datus par sevi un ka pēc tam, mainot vai pievienojot datus par sevi, viņš/-a sniegs tikai pareizus datus. Klients sedz visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar nederīgu datu iesniegšanu.

2.7. Apstākļos, kas norādīti Līgumā vai Sistēmā, Klientam ir jāapstiprina Profils, jauna pakalpojuma vai jaunas pakalpojuma daļas nodrošināšana un jāveic Klienta identifikācija, lai Paysera sāktu vai turpinātu pakalpojumu sniegšanu. Klienta identifikācijas procedūra, Profila apstiprināšana un jaunu pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta, lai aizsargātu Klienta un Paysera intereses.

2.8. Paysera ir tiesības pieprasīt dokumentus, ar kuru palīdzību būtu iespējams identificēt Klientu un (vai) iegūt būtisku informāciju par Klientu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstošu Paysera pakalpojumu sniegšanu. Dokumenti un (vai) citi specifiski dati, kurus nepieciešams iesniegt, tiek norādīti vēstulē Klientam par nepieciešamību veikt identifikācijas vai citas pārbaudes procedūru.

2.9. Veicot Klienta identifikāciju, Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam iesniegt Paysera pieprasīto dokumentu oriģinālus un (vai) to kopijas, un (vai) to dokumentu kopijas, ko ir apstiprinājis notārs vai cita persona, kurai valsts ir piešķīrusi tādas tiesības.

2.10. Klienta identifikācijas procedūras noteikumi, kā arī atrašanās vietas un izcenojums ir norādīti šeit.

2.11. Atsevišķos gadījumus, veicot tiesību aktos noteiktus pienākumus, vai arī, ja to pieprasa dokumenta veids (piemēram, ir nepieciešams sagādāt dokumenta oriģinālu), Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam veikt Klienta identifikācijas procedūru īpašā veidā, ko norāda Paysera (piemēram, Klientu apkalpošanas filiālē).

2.12. Puses vienojas, ka Klients var apstiprināt (parakstīt) savus noslēgtos dokumentus (piemēram, līgumus, apstiprinājumus u.c.), izmantojot elektroniskos līdzekļus (tai skaitā, bet ne tikai, parakstot ar stylus pildspalvu uz ekrāna).

2.13. Paysera ir tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju un (vai) dokumentus, kas ir saistīti ar Klientu vai viņa/-as veiktajiem darījumiem, kā arī pieprasīt Klientam aizpildīt un regulāri (vismaz vienu reizi gadā) atjaunināt Klienta anketu. Paysera ir tiesības pieprasīt, lai iesniegto dokumentu kopijas tiktu notariāli apstiprinātas un (vai) tulkotas vismaz vienā Paysera pieņemamā valodā. Visu dokumentu un informācijas sagatavošanas un nodrošināšanas izmaksas sedz Klients. Ja Klients neiesniedz papildu informāciju un (vai) dokumentus saprātīgā Paysera norādītā laika periodā, Paysera ir tiesības pārtraukt visu pakalpojumu vai pakalpojumu daļas sniegšanu Klientam.

2.14. Klients saņem paziņojumu par Profila apstiprināšanu, jauna pakalpojuma vai atjaunotu uz laiku pārtrauktā pakalpojuma sniegšanu uz e-pasta adresi, kura ir norādīta, reģistrējoties Sistēmā, vai arī SMS veidā, ja Klients reģistrācijas procesā ir norādījis tikai mobilā telefona numuru.

2.15. Klientam ir aizliegts izveidot vairāk nekā vienu Profilu Sistēmā un sniegt nepareizus datus, reģistrējoties Sistēmā. Ja Klients sniedzis nepareizus datus, viņam/-ai tie ir jāizlabo. Ja nepareizu datu sniegšanas dēļ Klients ir izveidojis vairākus Profilus, viņam/-ai par to ir jāinformē Paysera, lai visi izveidotie Profili tiktu apvienoti vienā Profilā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Klients var tikt bloķēts, nelikumīgi darījumi var tikt anulēti, un dati, ja nepieciešams, var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm.

3. Paysera pakalpojumu cenas un maksāšanas kārtība

3.1. Paysera Pakalpojumu noteikumi un cenas ir norādītas šā Līguma, Cenrāža vai Pielikuma, kas veltīta konkrētajam pakalpojumam, attiecīgajā sadaļā.

3.2. Ja Paysera samazina vispārējās Sistēmā noteikto Pakalpojumu cenas, jaunās cenas tiek piemērotas uzreiz pēc to publicēšanas pat tad, ja Klients par tām nav ticis informēts, bet tikai tādā gadījumā, ja cenas nav mainījušās veidā, kas noteikts punktā 11.

3.3. Paysera Komisijas maksas tiek ieturētas:

3.3.1. Maksājuma darījuma laikā;

3.3.2. ja Komisijas maksas nav ieturētas Maksājuma darījuma laikā, Paysera ir tiesības tās ieturēt pēc tam, bet ne vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā pēc Maksājuma darījuma izpildīšanas. Klients tiek informēts par komisijas maksu, kas atskaitīta šajā punktā noteiktajā kārtībā, komisijas maksu atskaitē par laika periodu, kad tika atskaitīta Komisijas maksa;

3.3.3. darījuma Komisijas maksa Klientam tiek norādīta pirms Maksājuma darījuma (ja vien konkrēta Maksāšanas līdzekļa vai Pakalpojuma noteikumos nav norādīts citādi).

3.4. Klients apstiprina, ka viņš/viņa ir uzmanīgi iepazinies ar Maksājumu darījumu izmaksām un noteikumiem un visu Paysera Pakalpojumu izmaksām, kas tiek piemērotas un attiecas uz Klientu.

3.5. Paysera ir tiesības ieturēt Komisijas maksu no Klienta konta, kurā ir veikts Maksājuma darījums, vai no citiem Kontiem, kas atvērti Paysera sistēmā.

3.6. Komisijas maksa tiek maksāta valūtā, kas norādīta Līgumā, tā Pielikumā vai interneta vietnēs, uz kurām šajā Līgumā vai tā Pielikumā ir veiktas atsauces.

3.7. Klients apņemas nodrošināt savā Kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu Komisijas maksas samaksai vai ieturēšanai. Ja naudas līdzekļu apjoms norādītajā valūtā ir nepietiekams, lai samaksātu komisijas maksu, Paysera ir tiesības, bet ne pienākums ieturēt Komisijas maksu no naudas līdzekļiem, kas atrodas Kontā citā valūtā, konvertējot valūtu nepieciešamajā valūtā saskaņā ar valūtas maiņas kursu, ko Paysera piemēro Klientam. Standarta Paysera valūtas maiņas kurss ir publicēts šeit. Ja naudas līdzekļi Kontā pieejami vairākās valūtās, Paysera var to mainīt uz maksājuma valūtu no citām valūtām alfabētiskā secībā saskaņā ar starptautiskajiem saīsinājumiem.

3.8. Ja Klients laicīgi nav samaksājis Paysera atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, viņš/-a maksā Paysera 0,05% no summas par katru nokavēto dienu pēc Paysera pieprasījuma.

4. Paysera konta atvēršana. Elektroniskās naudas izsniegšanas un atpirkšanas noteikumi

4.1. Saskaņā ar šo Līgumu Paysera Konts tiek atvērts Klientam uz nenoteiktu laiku.

4.2. Paysera Konts dod Klientam iespēju iemaksāt, pārskaitīt un uzglabāt līdzekļus viņa/-as Kontā plānotajiem pārskaitījumiem, veikt vietējos un starptautiskos naudas pārskaitījumus, veikt ieguldījumus, saņemt līdzekļus Kontā, maksāt par precēm un pakalpojumiem un veikt citus darījumus, kas tieši saistītas ar naudas pārskaitījumiem.

4.3. Naudas līdzekļi Paysera Kontā tiek uzskatīti par Elektronisko naudu, ko emitē Paysera pēc tam, kad Klients ir iemaksājis vai pārskaitījis naudas līdzekļus uz savu Paysera Kontu. Pēc naudas saņemšanas Paysera ieskaita tos Klienta kontā vienlaicīgi emitējot Elektronisko naudu par nominālvērtību. Elektroniskā nauda tiek ieskaitīta un glabāta Klienta Paysera Kontā.

4.4. Klients izvēlās konkrētu metodi naudas noguldīšanai vai pārskaitīšanai uz Paysera Kontu, izvēloties sadaļu „Papildināt kontu“, kur katrai maksājuma metodei ir norādīta Konta papildināšanas pamācība. Konta papildināšanas instrukcijas un tajās sniegtie dati jāuzskata par unikāliem identifikatoriem, kas nepieciešami, lai pārskaitījums tiktu veikts pareizi.

4.5. Elektroniskās naudas nominālvērtība atbilst Paysera kontā iemaksātās vai pārskaitītās summas nominālvērtībai.

4.6. Elektroniskā nauda, kas tiek uzglabāta Paysera Kontā, nav noguldījums un Paysera nekādos apstākļos nemaksā procentus par elektronisko naudu, kas tiek turēta Paysera kontā un nesniedz citus labumus, kas saistīti ar elektroniskās naudas uzglabāšanas laiku.

4.7. Klients var izveidot un lietot vairākus Paysera Kontus vienā Profilā, un izmantot tos pēc saviem ieskatiem.

4.8. Elektroniskā nauda, kas tiek uzglabāta Klienta Paysera Kontā, jebkurā laikā pēc Klienta pieprasījuma tiek atpirkta tās nominālvērtībā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Klienta Kontam ir piemēroti ierobežojumi.

4.9. Klients iesniedz Elektroniskās naudas atpirkšanas pieprasījumu, izveidojot Maksājuma uzdevumu, lai pārskaitītu Elektronisko naudu no viņa/-as Paysera Konta uz jebkuru citu Klienta norādītu kontu (bankas un elektronisko norēķinu sistēmas, uz kurām Paysera var pārskaitīt naudu, ir norādītas šeit) vai izņem Elektronisko naudu no sava Paysera Konta citos veidos, ko atbalsta Paysera un kas ir norādīti Sistēmā. Paysera ir tiesības piemērot ierobežojumus Elektroniskās naudas atpirkšanai, kas norādīti šeit.

4.10. Elektroniskās naudas atpirkšanai netiek piemēroti atšķirīgi noteikumi no standarta noteikumiem caur Paysera kontu veiktajiem pārskaitījumiem. Elektroniskās naudas atpirkto vai pārskaitīto summu izvēlas Klients.

4.11. Par Elektroniskās naudas atpirkšanu netiek piemērota papildu maksa. Elektroniskās naudas atpirkšanas gadījumā Klients maksā parasto Komisijas maksu par naudas pārskaitījumu vai izņemšanu, kas atkarīga no Klienta izvēlētā Elektroniskās naudas pārskaitīšanas vai izņemšanas veida. Tiek piemērota standarta Paysera Komisijas maksa par līdzekļu pārskaitīšanu vai izņemšanu.

4.12. Ja Klients izbeidz Līgumu un vēlas slēgt savu Paysera Kontu un dzēst savu Profilu Sistēmā vai ja Paysera izbeidz Klienta Paysera Konta apkalpošanu un dzēš Klienta Profilu Sistēmā gadījumos, kas noteikti Līgumā, līdzekļi, kas uzglabāti Klienta Paysera Kontā tiek pārskaitīti uz Klienta bankas kontu vai kontu citā elektronisko maksājumu sistēmā, ko norādījis Klients. Paysera ir tiesības ieturēt no atmaksātajiem līdzekļiem summas, kas pieder Paysera (komisijas maksas par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un izdevumus, kurus jāapmaksā Klientam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar soda naudām un zaudējumiem, kurus Klients, pārkāpjot Līgumu, radījis Paysera un kurus noteikušas Starptautiskās Maksājumu karšu organizācijas, citas finanšu iestādes un (vai) valsts institūcijas). Strīda gadījumā starp Paysera un Klientu Paysera ir tiesības aizturēt naudas līdzekļus, līdz strīds tiek atrisināts.

4.13. Ja Paysera nespēj atmaksāt līdzekļus Klientam no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ, par to nekavējoties ir jāinformē Klients. Klientam nekavējoties ir jānorāda cits konts vai jāsniedz papildu informācija, kas nepieciešama, lai atmaksātu līdzekļus (veiktu maksājumu).

5. Paysera Konta lietošana

5.1. Klients var pārvaldīt Paysera Kontu, pieslēdzoties savam Profilam ar savu lietotājvārdu un Paroli un veicot papildu autentifikāciju (Klientu stingro autentifikāciju).

5.2. Maksājumu pārvedumi no Klienta Paysera Konta var tikt veikti:

5.2.1. uz cita Paysera sistēmas lietotāja kontu;

5.2.2. uz kontiem Latvijas, Eiropas Savienības un ārvalstu bankās; (izņemot ārvalstu bankas, uz kurām Maksājumu pārskaitījumi ir aizliegti: Paysera informē Klientu par šādām valstīm Sistēmā);

5.2.3. uz kontiem citās elektronisko maksājumu sistēmās, kas norādītas Sistēmā.

5.3. Klientam iesniedzot Maksājuma uzdevumu starptautiska Maksājuma pārveduma veikšanai, papildus tiek piemērots pielikums „Starptautisko maksājumu pārvedumu izpildes nosacījumi“.

5.4. Mainot valūtu, tiek piemērots Paysera valūtas maiņas kurss, kas ir spēkā valūtas maiņas veikšanas brīdī. Valūtas maiņas kursi tiek pastāvīgi atjaunināti un ir pieejami šeit (valūtas maiņas kursi tiek piemēroti uzreiz un bez atsevišķa paziņojuma).

5.5. Paysera Konta atvēršanas un uzturēšanas cenas ir norādītas Cenrādī. Ja klients nav pieslēdzies Profilam un veicis darījumus Kontā vairāk nekā vienu gadu, Paysera uzskata, ka Profils un Konti vairs netiek izmantoti (nav aktīvi). Paysera ir tiesības izbeigt Līgumu un slēgt Profilu un Kontus, informējot Klientu par neaktīvajiem Profiliem un Kontiem 30 dienas pirms līguma izbeigšanas, ja Profili un Konti netiek izmantoti un tajos nav līdzekļu. Ja vismaz vienā neaktīvajā Kontā ir līdzekļi, Paysera slēdz tikai neaktīvos Kontus, atstājot Profilu atvērtu. Ja Klienta Profils un Konti, kuros ir līdzekļi, paliek neaktīvi divus gadus, Paysera uzsāk Komisijas maksas, kas ir norādīta šeit, piemērošanu par neaktīvā Profila un Kontu, kuros ir līdzekļi, uzturēšanu.

5.6. Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Klienta Paysera konta uz Klienta bankas kontu, karti vai maksājumu kontu citā elektronisko norēķinu sistēmā, kā arī naudas līdzekļu pārskaitījumu no bankas konta, kartes vai citas elektronisko norēķinu sistēmas uz Paysera kontu banka vai sistēma var piemērot attiecīgās pakalpojumu maksas.

5.7. Banku un elektronisko maksājumu sistēmu saraksts, uz kurām var veikt Maksājumu pārvedumus, kā arī Komisijas maksas, ko piemēro pārskaitījumiem, un pārskaitījumu noteikumi ir norādīti šeit.

5.8. Paysera pakalpojumu maksas tiek atskaitītas no līdzekļiem Klienta Paysera kontā. Ja Klienta Paysera kontā ir mazāka naudas summa nekā Klienta norādītā Maksājuma pārveduma summa un Paysera pakalpojuma cena, Maksājuma pārvedums netiek veikts.

5.9. Kad tiek veikts pārskaitījums, kas nav SEPA, TARGET2 vai SEPA Instant pārskaitījums, un Klients pārskaita naudas līdzekļus no sava Paysera Konta uz kontiem bankās vai citās elektronisko maksājumu iestādēs, kā Maksātājs tiek norādīts Paysera. Kopā ar maksājumu pārskaitījumu Saņēmējam tiek nodota šāda informācija, kas atkarībā no tehniskajām iespējām var tikt nodot vienā vai vairākos zemāk norādītajos veidos:

5.9.1. detalizēta informācija par Klientu-maksātāju tiek sniegta Gala maksātāja laukā, ja to atbalsta attiecīgā bankas vai maksājumu sistēma;

5.9.2. detalizēta informācija par Klientu-maksātāju tiek sniegta maksājuma mērķa laukā;

5.9.3. kopā ar Maksājuma pārvedumu Saņēmējam tiek sniegta unikāla saite uz attiecīgo pārskaitījumu, kas pāradresē viņu uz interneta vietni, kurā pieejama detalizēta informācija par maksājumu un Maksātāju.

5.10. Ja Maksātājs norāda nepareizus datus (unikālos identifikatorus) par naudas līdzekļu Saņēmēju un Maksājuma uzdevums tiek izpildīts ar iesniegtajiem datiem (piemēram, Maksātājs norādījis nepareizu konta numuru), tiek uzskatīts, ka Paysera ir pienācīgi izpildījusi savas saistības un neatmaksā pārskaitīto summu Maksātājam. Paysera apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai izsekotu maksājumu, un centīsies atgriezt naudas līdzekļus, tomēr, ja tas neizdodas. Maksātājam ir tieši jāsazinās ar personu, kas ir saņēmusi naudu.

5.11. Maksājuma darījuma izpildīšanai Klientam jāiesniedz Maksājuma uzdevums precīzi saskaņā ar Sistēmā norādītajiem un pārskaitījuma brīdī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja Klients ir Saņēmējs, viņam/-ai jānorāda Maksātājam detalizēta un precīza informācija tā, lai Maksājuma uzdevums veikt Maksājumu operāciju visos gadījumos būtu iesniegts saskaņā ar Sistēmā sniegtajiem un pārskaitījuma brīdī spēkā esošajiem norādījumiem. Pirms Maksājuma uzdevuma nosūtīšanas Maksājuma pārveduma veikšanai vai informācijas nosūtīšanai citam Maksātājam, Klientam ir jāpārbauda un jāatjauno norādījumi par konta papildināšanu. Konta papildināšanas instrukcijas un tajās sniegtie dati jāuzskata par unikāliem identifikatoriem, kas nepieciešami, lai pārskaitījums tiktu veikts pareizi.

5.12. Ja Maksātājs iesniedz nepareizu Maksājuma uzdevumu vai norāda nepareizus Maksājuma pārveduma datus, bet Maksājuma pārvedums vēl nav izpildīts, Maksātājs var pieprasīt precizēt Maksājuma uzdevumu. Šajā gadījumā tiek piemērotas Sistēmā norādītās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma precizēšanu.

5.13. Ja Paysera sistēmā ir saņemti naudas līdzekļi, bet tos nav iespējams ieskaitīt Maksājuma uzdevumā norādītajā Saņēmēja kontā (piemēram, Saņēmēja konts ir slēgts, norādītais IBAN konta numurs neeksistē u.c.), Paysera jāatgriež pārskaitījuma summa maksātājam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā. Šādā gadījumā var tikt piemērota komisijas maksa par maksājuma atgriešanu. Ja Paysera nevar ieskaitīt Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus Saņēmējam kļūdu dēļ, kuras pieļāvis Maksātājs, aizpildot Maksājuma uzdevumu, bet Maksātājs pieprasa atgriezt Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus, Maksājuma uzdevums var tikt atcelts un naudas līdzekļi var tikt atgriezti atpakaļ Maksātājam, bet tikai saskaņā ar Maksātāja rakstisku lūgumu un tikai tad, ja Saņēmējs piekrīt atgriezt naudas līdzekļus Maksātājam (ja Saņēmējs var tikt identificēts). Šajā gadījumā tiek piemērotas Sistēmā norādītās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma atcelšanu.

5.14. Visos gadījumos, kad Paysera saņem Maksājuma uzdevumu un naudas līdzekļi nevar tikt ieskaitīti kļūdu Maksājuma uzdevumā vai nepietiekas informācijas dēļ un ne Maksātājs, ne Saņēmējs nesazinās ar Paysera par Maksājuma uzdevuma precizēšanu vai naudas līdzekļu atgriešanu, Paysera veic visus iespējamos pasākumus, lai izsekotu Maksājuma operāciju, saņemtu detalizētu informācija par Maksājuma uzdevumu un izpildītu Maksājuma uzdevumu. Maksājuma operācijas izsekošanai var tikt izmantoti šādi pasākumi:

5.14.1. Ja Paysera ir zināma Maksātāja kontaktinformācija (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), Paysera sazinās ar Maksātāju par Maksājuma uzdevuma precizēšanu;

5.14.2. Ja Paysera nav zināma Maksātāja kontaktinformācija un gan Maksātājs, gan Saņēmējs nav sazinājies ar Paysera saistībā ar Maksājuma uzdevumā norādītajiem naudas līdzekļiem, Paysera sazinās ar Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādi, kas ir nosūtījusi Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus, ar lūgumu sazināties ar Maksātāju par Maksājuma uzdevumā norādītās informācijas precizēšanu. Šis pasākums tiek piemērots, ja ar Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādi iespējams sazināties, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

5.14.3. Ja iepriekš minētie pasākumi nepalīdz izsekot Maksājumu operāciju, Paysera ir tiesības veikt Maksātājam adresētu pārskaitījumu par summu 0,01 EUR vai veikt Maksājumu pārvedumu par citu minimālo summu, maksājuma mērķī norādot pieprasījumu sazināties ar Paysera pa e-pastu un precizēt nepareizo Maksājuma uzdevumu. Šis pasākums tiek piemērots, ja Paysera ir zināms Maksātāja konts, no kura naudas līdzekļi tika pārskaitīti, šāda Maksājuma pārveduma izmaksas ir saprātīgas un Maksājuma pārveduma summa ir 10,00 (desmit) EUR vai vairāk.

5.15. Visos punktā 5.14 norādītajos gadījumos tiek piemērota Sistēmā norādītā komisijas maksa par Maksājuma uzdevuma precizēšanu, ieturot to no pārskaitījuma summas pirms pārskaitījuma ieskaitīšanas Klienta-Saņēmēja kontā.

5.16. Ja nav iespējams piemērot nevienu no punktā 5.14 norādītajiem pasākumiem Maksājuma operācijas izsekošanai un citos gadījumos, kad saskaņā ar Maksājuma uzdevumā norādītajiem datiem un (vai) precizētajiem datiem nav iespējams noteikt Saņēmēju, naudas līdzekļi tiek glabāti Paysera sistēmā līdz Maksātājs vai Saņēmēja sazinās un iesniedz papildu datus, kas ļauj ieskaitīt naudas līdzekļus Saņēmējam (komisijas maksu par Maksājuma uzdevuma precizēšanu ieturot no pārskaitītās summas, pirms tās ieskaitīšanas Klienta-Saņēmēja kontā). Šādus naudas līdzekļus var arī atgriezt atpakaļ Maksātājam saskaņā ar Maksātāja rakstisku lūgumu. Šajā gadījumā Sistēmā norādītā komisijas maksa par Maksājuma uzdevuma atgriešanu tiks ieturēta no pārskaitījuma summas pirms tā paskaitīšanas atpakaļ Maksātajam.

5.17. Ja naudas līdzekļi Klienta kontā ir ieskaitīti vai atskaitīti no Konta kļūdas dēļ vai citā veidā, kam nav juridiska pamatojuma, Klientam ir pienākums informēt par to Paysera. Klientam nav tiesību rīkoties ar šiem līdzekļiem. Šādos gadījumos Paysera ir tiesības, un Klients tam sniedz neatsaucamu piekrišanu, atskaitīt līdzekļus no Klienta Paysera konta bez Klienta pieprasījuma. Ja līdzekļu summa Klienta Paysera kontā nav pietiekama, lai atgrieztu kļūdas dēļ ieskaitītos vai uz citiem Klienta kontiem pārskaitītos naudas līdzekļus, Klients apņemas atmaksāt Paysera līdzekļus, kas ieskaitīti viņa kontā kļūdas dēļ, 3 (trīs) darba dienu laikā no Paysera pieprasījuma saņemšanas. Ja Klients laikus pēc Paysera pieprasījuma neatmaksā kļūdas pēc saņemto naudu, Klientam jāmaksā soda nauda 0,05 % apmērā par katru dienu, kad atmaksas termiņš ir pārsniegts.

5.18. Klientam ir tiesības mainīt Kontā Maksājumu pārskaitījumu limitus, veicot Profila papildu apstiprinājumu saskaņā ar Sistēmā noteikto kārtību un nosakot citus pārskaitījumu limitus, kas stājas spēkā pēc 12 stundām pēc papildu limitu apstiprināšanas. Klientam ir tiesības noteikt limitus pēc saviem ieskatiem. Klients var pārbaudīt piemērotos limitus, pieslēdzoties savam Profilam, tomēr Paysera ir tiesības ierobežot limitu lielumu un pieprasīt Klientam veikt papildu identifikāciju saskaņā ar Sistēmā noteikto kārtību. Klientam par limita stāšanos spēkā tiks paziņots pa e-pastu. Šī līguma noteikums nav attiecināms uz nepilngadīgām personām, kas jaunākas par 14 (četrpadsmit) gadiem, un citām personām, kam var tikt piemēroti fiksēti limiti.

5.19. Pieslēdzoties Profilam, Klients var pārbaudīt sava Konta atlikumu un Maksājumu vēsturi, kā arī atrast informāciju par visām Komisijas maksām un citām summām, kuras izvēlētajā laika periodā ieturētas no Konta.

5.20. Klients apstiprina, ka:

5.20.1. Paysera Kontā ienākošie naudas līdzekļi nav noziedzīgi iegūti;

5.20.2. Klients neizmantos Paysera sniegtos pakalpojumus jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem, tajā skaitā Klients apņemas neveikt nekādas darbības un operācijas, lai legalizētu noziedzīgā vai pretlikumīgā veidā iegūtus naudas līdzekļus.

5.21. Klients var pārvaldīt Paysera kontu un veikt Maksājumu darījumus no Paysera Konta:

5.21.1. ar interneta starpniecību, pieslēdzoties savam Profilam;

5.21.2. ar Paysera Lietotni (tiek piemērots Pielikums „Paysera Konta administrēšana, izmantojot Lietotni“ pēc tam, kad Klients ir piekritis Pielikuma noteikumiem);

5.21.3. ar Maksāšanas līdzekļiem, kas sasaistīti ar Paysera kontu (tiek piemērots Pielikums „Maksāšanas līdzekļi“ pēc tam, kad Klients ir piekritis Pielikuma noteikumiem);

5.21.4. ar citiem Paysera norādītiem līdzekļiem pēc tam, kad Klients ir piekritis šādu līdzekļu lietošanas noteikumiem.

5.22. Klienta apstiprinājumi, rīkojumi, pieprasījumi, paziņojumi un citas darbības, kas tiek veiktas trešo personu tīmekļa vietnēs vai citās vietās, pieslēdzoties viņa/-as Paysera Kontam un identificējot sevi šādā veidā, tiek uzskatīti par noslēgtu darījumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu.

5.23. Maksājumu uzdevumu izpilde no Paysera Konta, izmantojot internetu:

5.23.1. Lai veiktu Maksājumu darījumu caur internetu, Klientam Sistēmā ir jāaizpilda Maksājuma uzdevums un jāiesniedz tas izpildei, elektroniski apstiprinot savu piekrišanu izpildīt Maksājuma uzdevumu Sistēmā.

5.23.2. Maksājuma uzdevuma iesniegšana Sistēmā ir Klienta piekrišana izpildīt Maksājuma darījumu, kas nevar tikt atsaukts (Maksājuma uzdevuma atcelšana ir iespējama tikai līdz Maksājuma uzdevuma izpildes sākšanas brīdim – Maksājuma uzdevuma statuss un atcelšanas iespēja ir redzama Klienta Profilā).

5.23.3. Iesniedzot maksājuma uzdevumu Sistēmā no Klienta Paysera konta uz cita Paysera Sistēmas lietotāja kontu, Klients var izvēlēties veikt ar Paroli aizsargātu pārskaitījumu. Šādā gadījumā, aizpildot Maksājuma uzdevumu, Klients uzstāda pārskaitījuma Paroli. Maksājuma pārvedums būs pilnībā veikts tikai pēc tam, kad Saņēmējs ievadīs Klienta-Maksātāja izveidoto un Saņēmējam nodoto Paroli. Ja Saņēmējs neievada Maksātāja noteikto Paroli, nauda 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiek automātiski atgriezta atpakaļ Maksātāja Paysera kontā. Par šāda pārskaitījuma autorizācijas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Saņēmējs ievada pārskaitījuma Paroli un šādu Maksājuma pārvedumu nevar atcelt pēc tam, kad Saņēmējs ievadījis pārskaitījuma Paroli. Klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu un drošu pārskaitījuma Paroles nodošanu Saņēmējam un par to, ka Parole tiks atklāta tikai naudas Saņēmējam.

5.23.4. Aizpildot Maksājuma uzdevumu, Klients var ievadīt nākotnes maksājuma datumu, kas nevar būt vairāk nekā 2 (divus) gadus uz priekšu no Maksājuma uzdevuma aizpildīšanas dienas. Ja Klienta norādītajā dienā Klienta Paysera Kontā esošie naudas līdzekļi ir pietiekami, maksājums tiek izpildīts. Pārskaitījums uz citu Paysera Kontu tiek izpildīts norādītās dienas sākumā (plkst. 00:00 saskaņā ar servera laika zonu EET). Pārskaitījums uz bankas kontu tiek veikts saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem.

5.23.5. Ja Maksājuma uzdevums nav aizpildīts pareizi, Maksājuma pārvedums netiek veikts, ja vien izņēmuma gadījumos, pārskatot Maksājuma uzdevuma informāciju vai ja tās rīcībā ir pietiekami daudz datu, kas ļauj pieņemt objektīvu lēmumu par informācijas satura pareizību, Paysera izlabo maksājuma rīkojumu un izpilda to saskaņā ar parasto procedūru pēc savas iniciatīvas.

5.23.6. Ja naudas summa Klienta Paysera Kontā nav pietiekama, lai veiktu Maksājuma pārvedumu, Maksājuma pārvedums netiek veikts; tomēr, Sistēma mēģina izpildīt Maksājuma uzdevumu vēl 5 (piecas) dienas pēc tam, kad saņemts Maksājuma uzdevums. Ja šajā laikā naudas summa Kontā nav pietiekama, lai izpildītu Maksājuma uzdevumu, Maksājuma uzdevums tiek atcelts un netiek izpildīts. Ja naudas summa Paysera kontā nav pietiekama vienā valūtā, bet ir pietiekami daudz naudas citā valūtā, Maksājuma pārvedums netiek veikts, kamēr Klients nekonvertē otru valūtu maksājuma valūtā (izņemot gadījumus, kad Klients ir pasūtījis automātisko valūtas maiņas funkciju vai kad pārskaitījums tiek veikts kā samaksa par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot Paysera sistēmu).

5.24. Citu Paysera Konta pārvaldīšanas metožu, kas norādītas šā Līguma punktā 5.21, izmantošanas noteikumi (izņemot Paysera Konta pārvaldīšana, izmantojot Internetu) ir norādīti atsevišķos Pielikumos, kas paredzēti konkrētai Paysera Konta pārvaldīšanas metodei. Konkrēti Pielikumi, kas regulē Paysera Konta pārvaldīšanas metodes, tiek piemēroti, ja Klients izvēlas izmantot konkrētu Paysera Konta pārvaldīšanas metodi. Pielikums tiek piemērots Klientam no brīža, kad Klients apstiprina, ka viņš/-a ir iepazinies ar Pielikuma noteikumiem un izteicis savu piekrišanu izmantot Pielikumā norādītos Pakalpojumus elektroniski vai citā veidā.

5.25. Informācija par izpildītajām un saņemtajām transakcijām ir pieejama Klienta Konta pārskatā. Klients var pieslēgties savam kontam un skatīt šo informāciju bez maksas vai izdrukāt to, cik bieži nepieciešams.

6. Skaidras naudas iemaksa un izmaksa

6.1. Paysera nodrošina Klientam tiesības iemaksāt skaidru naudu Paysera Kontā saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem. Skaidras naudas iemaksāšanas vietas, noteikumi, valūtas, limiti un tarifi ir norādīti šeit.

6.2. Paysera nodrošina Klientam tiesības izņemt skaidru naudu no Paysera Konta saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem. Skaidras naudas izņemšanas vietas, noteikumi, valūtas, limiti un tarifi ir norādīti šeit.

6.3. Veicot Maksājumu operācijas skaidrā naudā, Klientam ir pašam jāpārskaita skaidrā nauda, kas tiks iemaksāta Paysera Kontā pirms iemaksāšanas, un, skaidras naudas izmaksas gadījumā no Paysera konta – jāpārskaita tā uzreiz pēc saņemšanas un bez kavēšanās jāsniedz jebkādi komentāri vai pretenzijas, kas saistītas ar skaidrās naudas summu un banknošu kvalitāti.

6.4. Kad Klients iemaksā skaidro naudu savā Paysera Kontā, viņš/-a var to pārvaldīt, tiklīdz Paysera to ir saņēmusi.

7. Maksājuma uzdevuma pieņemšana, Maksājuma uzdevumam piemērotās prasības un atteikums izpildīt Maksājuma uzdevumu

7.1. Gadījumos, kad Klients ir Maksātājs, Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par Paysera saņemtu (sākas šāda Maksājuma uzdevuma izpildes laika aprēķināšana) tā saņemšanas dienā, vai, ja Maksājuma uzdevuma saņemšanas brīdis nav Paysera darba dienā, Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par saņemtu tuvākajā Paysera darba dienā.

7.2. Maksājuma uzdevums, kas tiek saņemts Paysera darba dienā pēc Paysera noteiktā darba laika, tiek uzskatīts par saņemtu tuvākajā Paysera darba dienā.

7.3. Maksājuma uzdevums Paysera Sistēmā tiek izpildīts nekavējoties (līdz pāris minūtēm, ja vien Maksājuma operācija nav apturēta tiesību aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos) neatkarīgi no Paysera darba laika.

7.4. Paysera ir tiesības saglabāt un uzglabāt jebkuru Maksājuma uzdevumu, kas iesniegts, izmantojot jebkuru no metodēm, kas saskaņotas ar Paysera, kā arī saglabāt un uzglabāt informāciju par visām Klienta vai saskaņā ar Klienta Maksājuma uzdevumiem veiktajiem Maksājuma darījumiem. Šajā punktā minētos ierakstus Paysera var iesniegt Klientam un (vai) trešajām personām, kurām saskaņā ar likumdošanu ir tiesības saņemt šādu informāciju kā pierādījumu, kas apstiprina iesniegtos Maksājuma uzdevumus un (vai) to izpildītos Maksājumu darījumus.

7.5. Klienta iesniegtajiem Maksājuma uzdevumiem jāatbilst Paysera vai tiesību aktos noteiktajām šādu Maksājuma uzdevumu un (vai) Maksājuma uzdevumu satura prasībām. Klienta iesniegtajiem Maksājuma uzdevumiem jābūt skaidri formulētiem, nepārprotamiem, izpildāmiem, jāietver skaidri izteikta Klienta griba. Paysera neuzņemas atbildību par kļūdām, neatbilstībām, atkārtojumiem un (vai) pretrunām Klienta iesniegtajos Maksājuma uzdevumos, tostarp, bet ne tikai par Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu rekvizītu pareizību. Ja Klienta iesniegtais Maksājuma uzdevums nesatur pietiekami daudz informācijas vai satur nepilnības, Paysera neatkarīgi Maksājuma uzdevuma trūkumu rakstura var atteikties izpildīt šādu Maksājuma uzdevumu,vai izpildīt to saskaņā ar informāciju, kas norādīta Maksājuma uzdevumā.

7.6. Paysera ir tiesības atteikt izpildīt iesniegto Maksājuma uzdevumu, ja pastāv šaubas, ka Maksājuma uzdevumi vai dokumenti, ko iesniedzis Klients vai Klienta pilnvarotais pārstāvis, neatbilst normatīvajos aktos un (vai) Paysera noteiktajām prasībām, vai Paysera ir pamatotas šaubas par minēto dokumentu autentiskumu un patiesumu. Ja Paysera rodas pamatotas šaubas par to, ka Maksājuma uzvedumu ir iesniedzis nevis Klients vai Klienta pilnvarotais pārstāvis vai ka Paysera iesniegtie dokumenti ir viltoti vai rodas šaubas par iesniegtā Maksājuma uzdevuma likumību vai saturu, Paysera ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus apstiprināt iesniegto Maksājuma uzdevumu un (vai) iesniegt Paysera dokumentus, kas apliecina personu tiesības pārvaldīt Kontā glabāto naudu vai citus Paysera norādītus dokumentus, izmantojot Paysera pieņemamu veidu uz viņa/-as rēķina. Šajā punktā minētajos gadījumos Paysera darbojas ar mērķi aizsargāt Klienta, Paysera un (vai) citu personu likumīgās intereses; Tādējādi Paysera neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar atteikumu izpildīt iesniegto Maksājuma uzdevumu.

7.7. Lai izpildītu Klienta Maksājuma uzdevumu, Klientam jānodrošina pietiekamu naudas daudzumu attiecīgā valūtā viņa/-as kontā.

7.8. Pirms Klienta iesniegto Maksājuma uzdevuma izpildes Paysera ir tiesības pieprasīt no Klienta iesniegt dokumentus, kas pierāda ar Maksājuma uzdevumu izpildi saistīto naudas līdzekļu likumīgo avotu. Ja Klients neiesniedz šādus dokumentus, Paysera ir tiesības atteikt izpildīt Klienta Maksājuma uzdevumu.

7.9. Paysera ir tiesības nolīgt trešās personas ar mērķi pilnībā vai daļēji izpildīt Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu, ja to prasa Klienta intereses un (vai) Maksājuma uzdevuma izpildes būtība, nesot atbildību par šādām trešajām personām. Gadījumā, ja Klienta Maksājuma uzdevuma būtība prasa, lai Maksājuma uzdevums tiktu sūtīts un izpildīts arī citā finanšu iestādē, bet šī iestāde aptur Klienta Maksājuma uzdevumu, Paysera nenes atbildību par šādām finanšu iestādes darbībām, bet mēģina atrast Maksājuma uzdevuma apturēšanas iemeslus. Paysera ir tiesības apturēt un (vai) atcelt Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu izpildi, ja to prasa piemērojamie tiesību akti vai sakarā ar citiem no Paysera neatkarīgiem iemesliem.

7.10. Ja Paysera atsakās izpildīt Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu, tā nekavējoties informē Klientu par to un rada nepieciešamos apstākļus, lai Klients iepazītos ar šādu paziņojumu, izņemot gadījumus, kad šāds paziņojums ir tehniski neiespējams vai aizliegts saskaņā ar tiesību aktiem.

7.11. Paysera nepieņem un neizpilda Klienta Maksājuma rīkojumus veikt operācijas Klienta Kontā, ja naudas līdzekļi Kontā ir arestēti, citādi likumīgi ierobežotas Klienta tiesības pārvaldīt naudu vai arī, ja Paysera veiktās operācijas ir apturētas piemērojamajos tiesību aktos aprakstītajos gadījumos.

7.12. Ja ar Maksājuma uzdevumu pārskaitītā nauda tiek atgriezta no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ (neprecīzi dati Maksājuma uzdevumā, saņēmēja konts ir slēgts u.c.), atgrieztā summa tiek ieskaitīta Kontā. Maksa, ko Maksātājs samaksājis par Maksājuma uzdevuma izpildi, netiek atgriezta, un no Konta var tikt ieturētas citas ar naudas atgriešanu saistītas maksas, kas piemērotas Paysera.

7.13. Paysera uzsāktie Maksājuma pārvedumi var būt standarta (ne steidzami) un steidzami (ja tas tehniski ir iespējams). Maksājuma pārveduma veidu izvēlas Klients (ja tehniski iespējams). Ja Klients neizvēlas Maksājuma pārveduma veidu, tiek uzskatīts, ka viņš/-a ir uzsākusi Maksājuma pārvedumu, kas tiks izpildīts, automātiski izvēloties Klientam visizdevīgākos nosacījumus.

8. Piekrišanas iesniegšana un atcelšana, Maksājuma uzdevuma atcelšana

8.1. Maksājuma operācija tiek uzskatīta par autorizētu tikai pēc tam, kad Maksātājs sniedz savu Piekrišanu. Piekrišana, kas dota Paysera starpniekam, tiek uzskatīta par dotu Paysera. Klients (Maksātājs) var dot savu Piekrišanu tādā formā un veidā, kādu noteikusi Paysera vai par kādu Paysera ir vienojusies ar Klientu. Rakstisku Piekrišanu jāparaksta Klientam vai viņa/-as likumīgajam pārstāvim. Piekrišanu var arī apstiprināt ar elektronisko parakstu, Klientam izsniegto Paroli vai kodu un (vai) citu Identitātes apstiprinājuma instrumentu. Piekrišanu viena vai vairāku maksājumu veikšanai var piešķirt arī Saņēmējs vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs. Piekrišana, kas apstiprināta, izmantojot jebkuru no veidiem, kas aprakstītas šajā punktā, tiek uzskatīta par Klienta (Maksātāja) pienācīgi apstiprinātu, tai ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta (viņa/viņas pārstāvja) parakstītam papīra dokumentam (Piekrišanai) un strīdu gadījumos starp Paysera un Klientu to var izmantot kā pierādījumu tiesās un citās iestādēs. Klients nav tiesīgs apstrīdēt Paysera veikto Maksājuma operāciju, ja Maksājuma uzdevums tika apstiprināts ar Piekrišanu, kas iesniegta šajā punktā noteiktajos veidos.

8.2. Klienta (Maksātāja) Piekrišana tiek iesniegta pirms Maksājuma operācijas izpildes. Saskaņā ar vienošanos starp Klientu (Maksātāju) un Paysera Maksājumu operācija var tikt autorizēta, proti, šāda Klienta Piekrišana var tikt sniegta pēc Maksājuma operācijas izpildes.

8.3. Klients piekrīt, ka, izpildot Maksājumu, Paysera Maksājuma uzdevumā esošo informāciju (ieskaitot Klienta personas datus) nodod personām, kuras ir tieši saistītas ar šāda Maksājuma operācijas izpildi – starptautiskajām maksājumu karšu organizācijām, informācijas par maksājumiem ar norēķinu kartēm apstrādes uzņēmumiem, Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, Maksājuma operācijas izpildē nodarbinātās maksājumu sistēmas operatoram, Paysera un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja aģentiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējam un Saņēmējam.

8.4. Maksājuma uzdevuma atcelšanas procedūra:

8.4.1. Maksājuma uzdevums nevar tikt atcelts pēc tam, kad to saņem Paysera, izņemot Līgumā norādītajos gadījumos;

8.4.2. ja Maksājuma operāciju ir uzsācis Saņēmējs vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs vai tā ir uzsākta caur Saņēmēju (piemēram, maksājums ar norēķinu karti), Maksātājs nevar atsaukt Maksājuma uzdevumu pēc tam, kad Maksājuma uzdevums ir nodots izpildei vai Maksātājs ir devis Piekrišanu Saņēmējam veikt Maksājuma operāciju;

8.4.3. Maksājuma uzdevumi, kas aprakstīti Līguma punktā 5.25.4, var tikt atcelti līdz Paysera darba dienas beigām pirms Maksājuma operācijas dienas;

8.4.4. beidzoties laika periodiem, kas aprakstīts Līguma punktos 8.4.1-8.4.3, Maksājuma uzdevums var tikt atcelts tikai tad, ja Klients (Maksātājs) un Paysera par to vienojas, bet gadījumos, kas aprakstīti punktā 8.4.2, nepieciešama arī Saņēmēja piekrišana;

8.4.5. ja Maksājumu ierosina Saņēmējs vai tas tiek ierosināts caur Saņēmēju, veicot Maksājumu ar norēķinu karti, un brīdī, kad Maksātājs dod savu piekrišanu izpildīt šo Maksājumu, precīza summa nav zināma, Paysera var rezervēt līdzekļus Maksātāja Kontā ar nosacījumu, ka Maksātājs dod savu piekrišanu rezervēt konkrētu summu. Saņemot informāciju par Maksājuma precīzu summu, Paysera nekavējoties un uzreiz pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas jānoņem rezervācija Maksātāja Kontā.

8.5. Paysera jāieskaita līdzekļi Kontā un jānoņem līdzekļi no tā saskaņā ar Maksājuma uzdevumā norādīto Unikālo identifikatoru – Paysera konta numuru vai IBAN konta numuru. Paysera ir tiesības, bet ne pienākums pārbaudīt, vai Maksājuma uzdevumā, ko saņem Paysera, norādītais Unikālais identifikators atbilst Konta īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskas personas nosaukumam). Ja minētais Unikālais identifikators tiek iesniegts Paysera, lai norakstītu naudu no Konta vai ieskaitītu naudu Kontā, maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pienācīgi izpildītu, ja tas ir izpildīts ar norādīto Unikālo identifikatoru. Ja Paysera pārbauda to un konstatē acīmredzamu neatbilstību starp iesniegto Unikālo identifikatoru un Konta īpašnieka vārdu un uzvārdu (juridiskas personas nosaukumu), Paysera ir tiesības atteikties izpildīt šādu Maksājuma operāciju.

8.6. Ja Paysera saņem Maksājuma uzdevumu pārskaitīt naudu uz maksājumu kontu citā Maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē, šāda Maksājuma operāciju Paysera veic saskaņā ar Unikālo identifikatoru, kas norādīts saņemtajā Maksājuma uzdevumā – Saņēmēja kontu numuru IBAN formātā, izņemot gadījumus, kad otrs maksājumu pakalpojumu sniedzējs neizmanto kontus IBAN formātā. Paysera nenes atbildību, ja Unikālais identifikators Maksājuma uzdevumā netiek sniegts un (vai) tas ir nepareizs, un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs šādas Maksājuma operācijas veikšanai (naudas ieskaitīšanai Saņēmēja kontā) ir noteicis citu Unikālo identifikatoru.

8.7. Nepieciešamības un (vai) citas valsts institūciju noteiktu prasību gadījumā Paysera ir tiesības noteikt papildu un (vai) citu nepieciešamo informāciju (piemēram, Saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums, maksājumu kods), kas jāiesniedz Paysera, lai Maksājuma uzdevums tiktu pienācīgi izpildīts.

9. Aizliegtās darbības

9.1. Izmantojot Paysera pakalpojumus, Klientam ir aizliegts:

9.1.1. neievērot Līgumu, jebkuru no tā Pielikumiem, spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai, tiesību aktus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu;

9.1.2. aizskart Paysera un trešo personu tiesības uz preču zīmēm, autortiesības, komercnoslēpumus un citas intelektuālā īpašuma tiesības;

9.1.3. sniegt Paysera nepatiesu, maldinošu vai nepareizu informāciju; atteikties sniegt informāciju vai veikt citas Paysera pamatoti pieprasītās darbības;

9.1.4. sniegt trešajām personām nepatiesu, maldinošu vai nepareizu informāciju par Paysera un sadarbību ar Paysera;

9.1.5. pārskaitīt un (vai) saņemt naudu, kas iegūta nelikumīgā veidā, ja Klientam par to ir zināms vai vajadzētu būt zināmam;

9.1.6. izmantot Kontu un citus Paysera pakalpojumus tādos veidos, kas izraisa Paysera vai citām trešajām personām zaudējumus, atbildību vai citas negatīvas tiesiskas sekas;

9.1.7. lietot Paysera pakalpojumus, ja Klients, tā pārstāvis, faktiskais īpašnieks, veiktie vai saņemtie Maksājumi atbilst kritērijiem, kas norādīti Paysera pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu sarakstā;

9.1.8. izplatīt datorvīrusus un veikt citus pasākumus, kas varētu radīt sistēmas darbības traucējumus, bojāt vai iznīcināt informāciju, kā arī izraisīt citu kaitējumu sistēmām, iekārtām vai informācijai;

9.1.9. veikt jebkuras citas apzinātas darbības, kas traucētu Paysera pakalpojumu sniegšanu Klientam vai trešajām personām vai traucētu Sistēmas funkcionēšanu;

9.1.10. organizēt nelegālas azartspēles, nelegāli tirgot akcijas, indeksus, izejvielas, valūtu (piemēram, Forex), opcijas, biržā tirgotos fondus (ETF); sniegt tirdzniecības, investīciju vai citus pakalpojumus valūtas maiņas, Forex tirgos un citās elektroniskās valūtas tirdzniecības sistēmās; nelegāli tirgot tabakas izstrādājumus, alkoholu, recepšu zāles, steroīdus, šaujamieročus, narkotiskās vielas un narkotiku piederumus, pornogrāfiska rakstura materiālus, nelicenzētas loterijas, nelegālu programmatūru un citus priekšmetus vai produktus, kas ir aizliegti ar likumu;

9.1.11. pieņemt maksājumus neregulētā un (vai) neuzraudzītā virtuālā valūtā, pirkt, konvertēt vai pārvaldīt to jebkurā citā veidā (aizliegums ietver pārskaitījumu veikšanu vai saņemšanu no virtuālajiem valūtas maiņas uzņēmumiem);

9.1.12. bez iepriekšējas Paysera piekrišanas sniegt finanšu pakalpojumus un (vai) legāli organizēt akciju, indeksu, izejvielu, valūtu (piemēram, Forex), opciju, biržā tirgotu fondu (ETF) tirdzniecību, sniegt tirdzniecības, investīciju vai citus pakalpojumus valūtas maiņas, Forex tirgos un citās elektroniskās valūtas tirdzniecības sistēmās. Gadījumā, ja Klients vēlas sniegt finanšu pakalpojumus, izmantojot Kontu, viņam/-ai ir jābūt derīgai licencei, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešā valsts, kas ieviesusi līdzvērtīgas vai pēc būtības līdzīgas prasības, un to uzrauga kompetentās iestādes attiecībā uz atbilstību šīm prasībām;

9.1.13. bez iepriekšējas Paysera piekrišanas organizēt legālas azartspēles, loterijas, citas speciāli licencētas darbības vai darbības, kurām nepieciešama atļauja. Gadījumā, ja Klients vēlas sniegt norādītos pakalpojumus, izmantojot Kontu, viņam/-ai ir jābūt derīgai licencei, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešā valsts, kas ieviesusi līdzvērtīgas vai pēc būtības līdzīgas prasības, un to uzrauga kompetentās iestādes attiecībā uz atbilstību šīm prasībām;

9.1.14. atvērt vairāk par vienu Profilu; atvērt Profilu ar fiktīvas vai citas personas vārdu bez pilnvarojuma; atvērt Profilu, izmantojot citu personu vai tīmekļa vietņu anonīmu tālruņu numuru vai e-pasta adrešu pakalpojumus;

9.1.15. sniegt pakalpojumus, kas ir aizliegti ar likumu vai ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un labiem tikumiem;

9.1.16. pieslēgties Sistēmai kā anonīms lietotājs (piemēram, izmantojot publiskos proxy serverus);

9.1.17. atklāt Paroles un citas Maksāšanas līdzekļu personalizētus drošības iezīmes trešajām personām un ļaut citām personām Klienta vārdā izmantot Pakalpojumus.

9.2. Klients atlīdzina visus Paysera tiešos zaudējumus, soda naudas un citus naudas sodus, kas ir piemēroti Paysera, tai skaitā, bet ne tikai, šī Līguma punkta 9.1 neievērošanas dēļ.

9.3. Klients ir atbildīgs un apņemas atmaksāt jebkurus zaudējumus, kas radušies Paysera, citiem Paysera klientiem un trešajām personām, Klientam izmantojot Paysera pakalpojumus un pārkāpjot šo Līgumu vai tā Pielikumus.

10. Pušu Paziņojumu sūtīšana, saziņa un Klientu konsultēšana

10.1. Klients apstiprina, ka piekrīt, ka Paysera sniedz paziņojumus Klientam, publicējot tos Sistēmas mājaslapā un nosūtot uz Klienta e-pasta adresi, ko viņš/-a norādījis, reģistrējoties sistēmā, vai nosūtot tos uz adresi, ko norādījis Klients, reģistrējoties sistēmā, vai nosūtot SMS ziņu, ja Klients reģistrējoties norādījis tikai mobilā tālruņa numuru. Klients apstiprina, ka paziņojumi, ko Paysera sniedz kādā no iepriekš minētajiem veidiem, ir sniegti atbilstoši. Paziņojumi tiek sūtīti pa pastu vai SMS tikai gadījumā, ja Klients nav norādījis savu e-pasta adresi. Ja šādi paziņojumi neskar būtiskas izmaiņas Līguma noteikumos, tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis šādus paziņojumus 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad tie tiek publicēti Sistēmas mājaslapā vai nosūtīti Klientam uz e-pastu vai SMS ziņā. Ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu, tiek uzskatīts, ka Klients to ir saņēmis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas, izņemot gadījumos, kad Klients faktiski saņem paziņojumu vēlāk nekā norādīts šajā Līgumā. Tiek uzskatīts, ka no Klientiem saņemtie ziņojumi (pretenzijas, pieprasījumi vai sūdzības) tiek saņemti to iesniegšanas dienā, ja tie ir iesniegti no plkst. 8:00 līdz 20:00 (EET). Ziņojumi, kas iesniegti ārpus norādītā laika posma, tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā dienā plkst. 8:00 (EET).

10.2. Ja Līgums paredz vairākas puses (kopīga konta īpašnieki un tamlīdzīgi), Paysera ir tiesības sūtīt paziņojumus jebkurai no personām. Saņēmējam jāpārsūta saņemtā informācija citām Līgumā norādītajām personām.

10.3. Klients par izmaiņām Līguma noteikumos jāinformē 60 (sešdesmit) dienas iepriekš. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis paziņojumu un Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc tam, kad paziņojums nosūtīts Klientam uz e-pastu vai citā veidā, ko norādījis Klients reģistrācijas laikā (pasta sūtījums vai SMS īsziņa ar saiti uz attiecīgo mājaslapu). Informācija par Līguma noteikumu grozījumiem papildus tiek publicēta arī Sistēmas mājaslapā.

10.4. Paziņošanas termiņš 60 (sešdesmit) dienas netiek piemērots un paziņojumi tiek sniegti saskaņā ar kārtību, kas noteikta punktā 10.1, ja:

10.4.1. Līguma noteikumi tiek mainīti sakarā ar obligāto prasību izmaiņām tiesību aktos;

10.4.2. tiek samazinātas pakalpojumu maksas vai Klientam draudzīgi noteikumi tiek noteikti citādi;

10.4.3. tiek izveidots jauns pakalpojums vai jauna daļa no pakalpojuma, kuru Klients var izvēlēties lietot vai nelietot.

10.5. Nebūtiskas izmaiņas Līgumā ir stila un gramatikas labojumi, teikuma, Līguma punkta vai daļas pārfrāzēšana un pārcelšana, lai padarītu to skaidrāku, piemēru sniegšana un citas līdzīgas izmaiņas, kas nesamazina vai neierobežo Klienta tiesības un nepalielina Klienta atbildību vai nepasliktina viņa/-as stāvokli.

10.6. Lai laicīgi pamanītu paziņojumus par izmaiņām Līgumā, Klients apņemas regulāri, piemēram, vismaz vienu reizi darba dienas laikā, pārbaudīt savu e-pastu un citus instrumentus paziņojuma saņemšanai, kas reģistrācijas laikā norādīti ziņojumu saņemšanai, kā arī Sistēmas mājaslapas.

10.7. Visi Pušu paziņojumi ir jānosūta Pieņemamā valodā vai tajā valodā, kurā Klientam tika sagādāts rakstveida Līgums, lai ar to iepazītos.

10.8. Klientam savā Profilā ir jāpublicē un grozījumu gadījumā nekavējoties jāatjauno kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese un pasta adrese), kuru Paysera varētu izmantot, lai sazinātos ar Klientu vai viņa/-as pārstāvjiem. Ja Klients savā Profilā neatjauno mainīto kontaktinformāciju, Klients ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no Paysera paziņojumu nesaņemšanas.

10.9. Lai aizsargātu Klienta naudu no iespējamām prettiesiskām trešo personu darbībām, Klients nekavējoties informē Paysera par Klienta pārstāvja personu apliecinoša dokumenta zādzību vai citu zaudējumu.

10.10. Klients var saņemt konsultāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmu un Līguma izpildi, nosūtot savu jautājumu uz e-pastu, zvanot uz Klientu atbalsta tālruni vai aizpildot pieprasījumu Profilā. Klienta ziņojumi, kas saistīti ar šo Līgumu, tiek sūtīti uz Paysera mājaslapā norādīto e-pasta adresi, kas norādīta Līgumā. Visi ziņojumi ir jānosūta Paysera neatkarīgi no tā, kas ir tiešais Līgumā noteikto Paysera pakalpojumu sniedzējs.

10.11. Par zināmām vai potenciālām Sistēmas un trešo personu sistēmu vai aprīkojuma, ko Paysera izmanto pakalpojumu nodrošināšanai, tehniskām problēmām, kas atstāj iespaidu uz Paysera pakalpojumu nodrošināšanu, Paysera informē Klientu iepriekš, saskaņā ar Līguma punktā 10.1 noteikto procedūru.

10.12. Paysera var bez ierobežojumiem jebkurā laikā mainīt pakalpojumu tehniskās integrācijas risinājumu. Brīdinājums par jebkurām izmaiņām, kas pieprasa labojumus Klienta programmatūrā, tiek izdarīts vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Nepieciešamo izmaiņu izmaksas Klienta pusē sedz Klients.

10.13. Puses nekavējoties informē viena otru par visiem nozīmīgiem ar Līguma izpildi saistītiem apstākļiem. Klientam jāiesniedz dokumenti, kas pamato šādus apstākļus (piemēram, Klienta vārda, uzvārda, paraksta, adreses, tālruņa numura, citas kontaktinformācijas, personu apliecinoša dokumenta vai personu, kam ir tiesības pārvaldīt Kontu, izmaiņas, Klienta bankrota procesa uzsākšana u.c.), neatkarīgi no tā, vai šī informācija jau ir vai nav nodota publiskajiem reģistriem.

10.14. Paysera ir tiesības pieprasīt iztulkot un legalizēt ārvalstīs izsniegtus dokumentus, izņemot gadījumus, kad likumdošanas akti nenosaka citādāk.

10.15. Visu Paysera iesniegto dokumentu noslēgšanas, iesniegšanas, apstiprināšanas un tulkošanas izmaksas sedz Klients.

10.16. Klientam ir tiesības jebkurā laikā Paysera mājaslapā iepazīties ar spēkā esošajām Līguma, tā Pielikumu un Cenu izmaiņām.

11. Izmaiņas Līgumā

11.1. Paysera ir tiesības vienpusēji grozīt un (vai) papildināt Līguma noteikumus saskaņā ar šī Līguma 10. sadaļā noteikto procedūru.

11.2. Klientam nav tiesību vienpusēji mainīt un (vai) grozīt Līguma noteikumus.

11.3. Klientam ir tiesības piekrist vai nepiekrist izmaiņām pirms to spēkā stāšanās dienas, attiecīgi iepriekš par to informējot Paysera. Ja Klients neinformē Paysera par nepiekrišanu Līguma grozījumiem līdz to spēkā stāšanās dienai, tiek uzskatīts, ka Klienta pieņem Līguma grozījumus un tiem jāstājas spēkā noteiktajā datumā. Ja Klients informē Paysera par nepiekrišanu Līguma izmaiņām, Līgums tiek izbeigts saskaņā ar punktā 12.12 noteikto procedūru, un esošie Līguma noteikumi Klientam ir spēkā visu noteikto periodu (30 (trīsdesmit) kalendārās dienas).

11.4. Līguma Pielikumi tiek grozīti saskaņā ar procedūru, kas norādīta konkrētajā Pielikumā. Ja Pielikumā nav norādīta tā grozīšanas procedūra, tiek piemērota šajā Līgumā norādītā grozījumu veikšanas un paziņošanas par grozījumiem kārtība.

11.5. Puses ar atsevišķu rakstveida vienošanos var vienoties par papildu noteikumiem, kas nav paredzēti Līgumā vai Pielikumos, vai noteikumiem, kas atšķiras no tiem, kas norādīti Līgumā vai Pielikumos. Šāda vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Pēc Klienta pieprasījuma Paysera izstrādā vienošanās projektu un nosūta to Klientam pa faksu vai e-pastu (vienošanās var tikt noslēgta arī deklaratīvā veidā). Ja Klients piekrīt piedāvātajam projektam, Klientam jāparaksta projekts un jānosūta ieskenēta dokumenta kopija Paysera pa faksu vai e-pastu. Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam nosūtīt pa pastu vienošanos ar oriģinālo Klienta parakstu. Šāda vienošanās stājas spēkā pēc tam, kad Paysera tiek nosūtīta parakstīta vienošanās, proti, Paysera paraksts uz vienošanās netiek pieprasīts un Paysera nav jānosūta parakstīta vienošanās atpakaļ Klientam.

12. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana. Līguma izbeigšana (Profila dzēšana)

12.1. Paysera pēc saviem ieskatiem un, ņemot vērā konkrēto situāciju, dodot prioritāti tiesību aktu izpildei, kas tiek piemēroti Paysera darbībai un Klienta interesēm, ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt vienu vai vairākus pasākumus:

12.1.1. apturēt viena vai vairāku maksājumu izpildi;

12.1.2. apturēt visu vai daļu no pakalpojumiem sniegšanu Klientam;

12.1.3. ierobežot Klienta piekļuvi Profilam;

12.1.4. aizturēt Klienta naudas līdzekļus, kas ir radījuši strīdu;

12.1.5. bloķēt Kontu (proti, pilnīgi vai daļēji apturēt Maksājumu operācijas Kontā) un (vai) Maksāšanas līdzekli (proti, pilnīgi vai daļēji aizliegt izmantot Maksāšanas līdzekli);

12.1.6. atteikties sniegt pakalpojumus;

12.1.7. atgriezt Klienta Kontā arestētos naudas līdzekļus to gala maksātājam. 

12.2. Pasākumi, kas norādīti Līguma punktos 12.1.1-12.1.7, var tikt piemēroti tikai šādos izņēmuma gadījumos:

12.2.1. ja Klients veic būtisku Līguma vai tā Pielikumu pārkāpumu vai rodas reāli draudi, ka Klients varētu veikt būtisku Līguma vai tā Pielikumu pārkāpumu;

12.2.2. ja darbības, ko veic Klients, izmantojot Paysera kontu, varētu kaitēt Paysera biznesa reputācijai;

12.2.3. ja Klients neizpilda nepieciešamās identifikācijas procedūras vai neiesniedz Paysera pieprasīto informāciju, vai Klients sniedz informāciju, kas neatbilst normatīvajiem aktiem vai Paysera noteiktajām prasībām, vai rodas šaubas par iesniegto dokumentu patiesumu un autentiskumu, arī tad, ja Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients neievēro Līguma 9. sadaļā noteiktās prasības;

12.2.4. ja turpmāka pakalpojumu sniegšana un Klienta darbība var nodarīt būtisku kaitējumu pamatotām trešo personu interesēm;

12.2.5. ja objektīvi pamatotu iemeslu dēļ radušās aizdomas, kas saistītas ar naudas drošību Kontā, Maksāšanas līdzekļa drošību, nesankcionētu vai krāpniecisku naudas izmantošanu Kontā un (vai) Maksāšanas līdzekļa izmantošanu;

12.2.6. ja Paysera kļūst zināms par Maksāšanas līdzekļa zādzību vai citu zaudējumu, rodas aizdomas vai kļūst zināms par Maksāšanas līdzekļa nelegālu iegādi vai nesankcionētu izmantošanu, kā arī par faktiem vai aizdomām, ka Maksāšanas līdzekļa personalizētās drošības iezīmes (tai skaitā identitātes apstiprināšanas līdzekļi) ir kļuvušas zināmas vai tās var izmantot trešās personas, Paysera ir pamatotas aizdomas, ka naudu Kontā un (vai) Maksāšanas līdzekli var nelikumīgi izmantot trešās personas vai, ka Konts un (vai) Maksāšanas līdzeklis var tikt izmantots noziedzīgās darbībās;

12.2.7. ja Paysera saņem pamatotu informāciju par Klienta nāvi vai fiziskas personas bankrotu;

12.2.8. gadījumos, kas noteikti tiesību aktos;

12.2.9. citos gadījumos, kas paredzēti Līgumā vai tā Pielikumos.

12.3. Pasākums, kas norādīts Līguma punktā 12.1.7, var tikt piemērots Klientiem tikai tad, ja Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients, veicot savu darbību, ir veicis krāpnieciskas darbības. Šajā gadījumā vispirms Klienta Kontā tiek arestēti gala maksātāja naudas līdzekļi, un, ja Klients noteiktajā laika periodā nav veicis pieprasītās darbības (veikt Klienta papildu identifikāciju, iesniegt pieprasītos dokumentus) vai ja Klients nav iesniedzis pamatotu skaidrojumu par norādīto gadījumu, arestētie naudas līdzekļi tiek atgriezti gala maksātājam.

12.4. Ierobežojumu, kas noteikti punktā 12.1, mērķis ir aizsargāt Paysera, trešās personas un Klientu no iespējamiem naudas sodiem, zaudējumiem un citām negatīvām sekām.

12.5. Paysera nekavējoties (vienas stundas laikā) informē Klientu par pasākumiem, kas norādīti punktā 12.1, un par iespēju atgriezt līdzekļus, kas pieder Klientam – 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad pakalpojumu sniegšana apturēta, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana varētu vājināt drošības pasākumus vai ir aizliegta tiesību aktos.

12.6. Gadījumā, kad Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients veic vai caur Klienta kontu tiek veikta naudas atmazgāšana, terorisma finansēšana vai citas krimināli sodāmas darbības, Paysera ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Klientam uz 30 (trīsdesmit) dienu laika periodu ar tiesībām to pagarināt neierobežotu skaitu reižu līdz pamatotās aizdomas tiek pilnībā apstiprinātas vai noraidītas.

12.7. Ja Paysera rodas pamatotas aizdomas, ka kāds ir uzlauzis Klienta Kontu, Paysera ir arī tiesības apturēt dažu vai visu pakalpojumu sniegšanu Klientam bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārtraucot pakalpojumu sniegšanu uz minētā pamata, Paysera informē Klientu un sniedz informāciju par pasākumiem, kuri Klientam ir jāizpilda, lai atjaunotu pakalpojumu sniegšanu Klientam.

12.8. Paysera atceļ Kontu un (vai) Maksāšanas līdzekļa bloķēšanu (vai aizstāj to ar jaunu Maksāšanas līdzekli), kad Konta un (vai) Maksāšanas līdzekļa bloķēšanas iemesli vairs nepastāv.

12.9. Konts un (vai) Maksāšanas līdzeklis tiek bloķēts pēc Klienta iniciatīvas, ja Klients iesniedz Paysera attiecīgu rīkojumu un informē Paysera, ka Klienta Maksāšanas līdzeklis ir nozagts vai nozaudēts vai nauda Kontā un (vai) Maksāšanas līdzeklis tiek izmantots vai var tikt izmantots kādā citā pretlikumīgā veidā. Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam mutiski iesniegto rīkojumu bloķēt Kontu un (vai) Maksāšanas līdzekli vēlāk apstiprināt arī rakstiski vai kādā citā Paysera pieņemamā veidā. Ja Konts un (vai) Maksāšanas līdzeklis ir bloķēts pēc Klienta iniciatīvas, Paysera ir tiesības atcelt bloķēšanu tikai, saņemot rakstisku pieprasījumu no Klienta, vai arī piemērot citas Klienta identifikācijas procedūras, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Paysera ir tiesības aizstāt bloķēto Maksāšanas līdzekli ar jaunu.

12.10. Paysera neuzņemas atbildību par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar pakalpojumu sniegšanas apturēšanu, Konta un (vai) Maksāšanas līdzekļa bloķēšanu, vai citām darbībām, ja tās ir veiktas saskaņā ar Līgumā vai tā Pielikumā norādīto procedūru un minētajos dokumentos aprakstītajos apstākļos.

12.11. Sekojot likumā noteiktai procedūrai, Paysera ir tiesības aizturēt Maksājuma darījuma naudas līdzekļus uz laiku līdz 10 (desmit) darba dienām vai likumā, Līgumā vai tā Pielikumos noteiktu ilgāku laika periodu.

12.12. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, nevēršoties tiesā, bet viņam/-ai tas ir rakstveidā jāpaziņo Paysera 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Ja Klients izbeidz Līgumu, izdotā elektroniskā nauda tiek atgriezta Klientam viņa/-as izvēlētajā veidā (Līgumā norādītājā) atbilstoši šim Līgumam.

12.13. Paysera ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un tā Pielikumus, atteikties sniegt pakalpojumus, nenorādot iemeslu, par to paziņojot Klientam 60 (sešdesmit) dienas iepriekš Līguma 10. sadaļā noteiktajā kārtībā. Paysera ir arī tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un tā Pielikumus un atteikties sniegt pakalpojumus punktā 12.2 minēto iemeslu dēļ, par to informējot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, izmantojot šā Līguma 10. sadaļā noteiktajā kārtībā.

12.14. Līguma izbeigšanas gadījumā Paysera no Klienta Konta ietur naudas summas, kas jāmaksā par Klientam sniegtajiem Paysera pakalpojumiem, kā arī līgumsodus, soda naudas, zaudējumus un citas summas, kas samaksātas trešajām personām vai valstij un kuras Paysera ir radušās Klienta vainas dēļ. Ja Klienta Paysera Kontā(-os) esošā līdzekļu summa nav pietiekama, lai segtu visas šajā punktā norādītās summas, Klients apņemas attiecīgo summu pārskaitīt uz Paysera kontu 3 (trīs) darba dienu laikā. Gadījumā, ja Paysera atgūst daļu no trešajām personām samaksātajām summām, Paysera apņemas nekavējoties atdot Klientam atgūtās summas.

12.15. Vispārīgā līgumu izbeigšana neatbrīvo Klientu no visu līdz izbeigšanas brīdim radušos saistību pret Paysera atbilstošu izpildi.

12.16. Kad Paysera izbeidz Līgumu ar Klientu, Klients izvēlas viņa/-as elektroniskās naudas atpirkšanas veidu. Ja Klienta Identifikācijas līmenis neatbilst līmenim, kas nepieciešams, lai atpirktu visu elektronisko naudu, Klientam jāizvēlas cits Identifikācijas līmenis un jāveic visas identifikācijas darbības, kuras nepieciešamas, lai tiktu mainīts Identifikācijas līmenis. Klients piekrīt veikt nepieciešamās darbības, lai atpirktu elektronisko naudu, un saprot, ka šādā veidā Paysera vēlas samazināt krāpniecības risku un atbilst juridiskajām prasībām, kas saistītas ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

12.17. Ja pēc tam, kad Paysera izbeidz Līgumu ar Klientu, Klients neizvēlas viņa/-as elektroniskās naudas atpirkšanas veidu un (vai) neveic nepieciešamās Klienta identifikācijas procedūras, kas piemērotas visas elektroniskās naudas summas atpirkšanai, Paysera var (bet nav pienākums) atpirkt Klienta elektronisko naudu, izmantojot elektroniskās naudas atpirkšanas veidu, kas pieejams atpirkšanas brīdī.

13. Konfidencialitāte un Datu Aizsardzība

13.1. Puses apņemas aizsargāt viena otras tehnisko un komerciālo informāciju, izņemot publiski pieejamo informāciju, kura ir kļuvusi tām zināma šī Līguma izpildes laikā un nenodot to trešajām personām bez rakstveida piekrišanas no otras Puses vai tās pārstāvjiem.

13.2. Klients piekrīt, ka Paysera pārvalda viņa/-as Personas datus ar mērķi sniegt viņam/-ai pakalpojumus un veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu. Puses garantē šī Līguma izpildes laikā saņemto Personas datu aizsardzību. Personas dati tiek izmantoti tikai tik daudz, cik nepieciešams, lai izpildītu šo Līgumu. Pieminētie Personas dati nedrīkst tikt izpausti trešajām personām bez datu subjekta piekrišanas, izņemot likumā vai šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 

13.3. Datu uzglabāšanas un aizsardzības jautājumus regulē Līguma pielikums „Privātuma politika“, ko Klients izlasa un apņemas ievērot.

13.4. Klients apņemas aizsargāt un neizpaust Paroles, ko saskaņā ar šo Līgumu viņš/-a ir izveidojis vai kas viņam/-ai ir izsniegtas, vai citus maksāšanas līdzekļu personiskās drošības līdzekļus trešajām personām un neļaut citām personām izmantot pakalpojumus Klienta vārdā. Ja Klients nepilda šo pienākumu un (vai) varēja, bet neaizsargāja un (vai) rīkojās tādā veidā apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ, Klients uzņemas zaudējumus un apņemas atlīdzināt kaitējumu citām personām, ja tos radījušas norādītās Klienta darbības vai viņa/-as bezdarbība. 

13.5. Ja Klients pazaudē savu Profila Paroli vai citas Paroles vai tā (tās) ir atklātas ne Klienta vai Paysera vainas dēļ, vai ja ir vai varētu rasties reāli draudi Klienta Profilam, Klients apņemas nekavējoties nomainīt Paroles vai, ja viņam/viņai nav iespējas to izdarīt, nekavējoties par to informēt Paysera (ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā) ar informācijas instrumentu palīdzību, kas norādīti 10. sadaļā. Paysera nav atbildīga par sekām, ja paziņošana nav izdevusies. 

13.6. Pēc tam, kad Paysera saņem no Klienta punktā 13.5 norādīto paziņojumu, tā nekavējoties aptur pieeju Klienta Profilam un Paysera pakalpojumu sniegšanu, līdz Klientam ir izsniegta vai izveidota jauna parole.

13.7. Paysera vērš Klienta uzmanību uz to, ka e-pasts, kas saistīts ar Paysera kontu un citi instrumenti (piemēram, mobilā tālruņa numurs), kuri saskaņā ar Klienta izvēli ir saistīti ar viņa/-as Paysera Kontu, tiek izmantoti kā instrumenti komunikācijai ar Klientu un (vai) Klienta identifikācijas instrumentiem, proti, šos instrumentus un to lietotāja vārdus Klientam ir jāaizsargā. Klients ir pilnībā atbildīgs par viņa/-as e-pasta paroļu un visu citu instrumentu, ko viņš/-a izmanto, un to paroļu drošību. Paroles ir slepena informācija, un Klients ir atbildīgs par to atklāšanu un visām operācijām pēc tam, kad Klienta atklātā Parole, kas ir saistīta ar Profilu vai citu maksāšanas līdzekli, tiek ievadīta. Paysera rekomendē iegaumēt Paroles un tās nepierakstīt, kā arī neierakstīt jebkādos instrumentos, kur tās var redzēt citas personas.

13.8. Paysera ir tiesības visu par Klientu un viņa/viņas darbībām savākto svarīgo informāciju nodot tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm (Valsts nodokļu inspekcijai, Sociālās apdrošināšanas iestādei u.c.) un finanšu iestādēm, ja tāds pienākums ir noteikts tiesību aktos un lai noteiktu, vai šis Līgums vai konkrētie tiesību akti nav un netiks pārkāpti.

13.9. Klients dod Paysera tiesības veikt nepieciešamos pasākumus, tostarp, bet ne tikai iesniegt nepieciešamos pieprasījumus trešajām personām, lai noteiktu Klienta identitāti un citu Klienta tieši vai ar trešo personu starpniecību iesniegto datu pareizību.

13.10. Paysera norāda, ka visos gadījumos tā darbojas tikai kā pakalpojumu sniedzējs Klientam, kas pārskaita naudu Saņēmējam pēc Klienta (naudas sūtītāja) pieprasījuma, un nenodrošina vai nepiedāvā nekādus pakalpojumus īpaši Saņēmējam, līdz viņš/-a kļūst par Paysera Klientu. 

13.11. Paysera ir tiesības ierakstīt tālruņa sarunas ar Klientu. Puses skaidri vienojas, ka tālruņa sarunas un pa pastu, citiem telekomunikāciju līdzekļiem un e-pastu sūtītie ziņojumi, var tikt uzskatīti par pierādījumu strīdu gadījumos starp Paysera un Klientiem. Ar šo Līgumu Klients paziņo, ka viņš/-a saprot un piekrīt tam, ka Paysera ieraksta tālruņa sarunas ar Klientu un (vai) ar viņa/-as pārstāvi. Klientam arī ir tiesības ierakstīt un uzglabāt tālruņa zvanu ierakstus un citu korespondenci.

13.12. Klients piekrīt, ka viņa/-as Konta numurs un personas dati, kas nepieciešami pārskaitījuma veikšanai, var tikt atklāti un parādīti citam Paysera lietotājam, kas plāno veikt pārskaitījumu Klientam, ja šis cits Paysera lietotājs ievada apstiprinātu Klienta identifikatoru (vārds, uzvārds, bankas konts, e-pasta adrese).

13.13. Ar Klienta piekrišanu Klienta dati var tikt nosūtīti arī maksājumu iniciēšanas vai konta informācijas pakalpojumu iestādēm. Paysera var atteikties konta informācijas vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējam dot piekļuvi Klienta Kontam, pamatojoties uz objektīviem un pienācīgi pamatotiem iemesliem, kas saistīti ar neatļautu vai negodīgu piekļuvi Kontam, ko ieguvis konta informācijas vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs, ieskaitot neatļautu vai negodīgu maksājuma transakcijas uzsākšanu. Šādos gadījumos Paysera ir jāinformē Klients par atteikumu piešķirt piekļuvi Kontam un jānorāda šādas rīcības iemesli. Ja iespējams, šāda informācija jāsniedz Klientam pirms atteikuma piešķirt piekļuvi Kontam un ne vēlāk kā atteikuma brīdī, ja vien šādas informācijas sniegšana varētu vājināt drošības pasākumus vai ir aizliegta saskaņā ar tiesību aktiem.

14. Pušu atbildība

14.1. Katra Puse ir atbildīga par visām soda naudām, zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei sakarā ar Līguma pārkāpumu, ko veikusi vainīgā puse. Vainīgā Puse apņemas kompensēt cietušajai Pusei tiešos zaudējumus, kas radušies sakarā ar šādu atbildību. Visos gadījumos, Paysera atbildība saskaņā ar Līgumu ir ierobežota ar šādiem noteikumiem: 

14.1.1. Paysera ir atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem, ko izraisījusi Paysera veikta tieša un būtiska Līguma pārkāpšana, un tikai par tādiem zaudējumiem, kurus Paysera varēja saprātīgi paredzēt Līguma pārkāpšanas laikā;

14.1.2. kompensācijas par sakarā ar Paysera veiktu Līguma pārkāpumu radītajiem zaudējumiem apjoms nevar pārsniegt vidējo Komisijas maksu par pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem, ko Klients maksājis Paysera par nodrošinātajiem pakalpojumiem. Šis noteikums tiek piemērots visiem konkrētā mēneša pārkāpumiem. Ja vidējā summa 3 (trīs) mēnešos nevar tikt aprēķināta, kompensācija nevar pārsniegt 2000 EUR (divi tūkstoši eiro);

14.1.3. Paysera visos gadījumos nav atbildīga par Klienta neiegūto peļņu un ienākumiem, Klienta reputācijas zaudēšanu, Klienta neveiksmi biznesā vai tā zaudējumu un netiešiem zaudējumiem;

14.1.4. Paysera atbildības ierobežojumi netiek piemēroti, ja šādi ierobežojumi ir aizliegti ar piemērojamiem tiesību aktiem.

14.2. Paysera negarantē nepārtrauktu Sistēmas darbību, jo Sistēmas darbību var ietekmēt (traucēt) daudzi faktori, kas ir ārpus Paysera kontroles. Paysera veic visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas nepārtrauktu Sistēmas darbību, tomēr Paysera nav atbildīga par sekām, ko izraisa Sistēmas darbības traucējumi, ja šādi traucējumi nenotiek Paysera vainas dēļ.

14.3. Sistēma var būt neaktīva tādu iemeslu dēļ, kas ir Paysera kontrolē un Paysera nesniedz kompensāciju, ja Sistēma ir bijusi pieejama vairāk nekā 99% (deviņdesmit deviņus procentus) laika, rēķinot vidējo no pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem.

14.4. Gadījumi, kad Paysera sakarā ar Sistēmas labošanu, attīstības darbiem vai citiem līdzīgiem gadījumiem īslaicīgi, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) stundas, ierobežo pieeju Sistēmai, un ja Paysera informē Klientu par šādiem gadījumiem vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, netiek uzskatīti par Sistēmas darbības traucējumiem.

14.5. Paysera neatbild par:

14.5.1. līdzekļu izņemšanu un pārskaitīšanu no Paysera Konta un citām maksājumu operācijām ar līdzekļiem Klienta Paysera kontā, ja Klients nav nodrošinājis savas Paroles un identifikācijas instrumentus un dēļ tā tie ir kļuvuši zināmi citām personām, kā arī par trešo personu veiktām nelegālām darbībām un operācijām, izmantojot viltotus un (vai) nelegālus dokumentus vai nelegāli saņemtus datus;

14.5.2. banku, maksājumu sistēmu un citu trešo personu veiktajām kļūdām un novēloti vai nepareizi veiktām operācijām;

14.5.3. sekām, kas radušās sakarā ar Paysera pienākumu izpildes traucējumiem, kā iemeslus izraisījusi trešā persona, kas ir ārpus Paysera kontroles;

14.5.4. sekām, kas rodas pēc tam, kad Paysera ir likumīgi izbeigusi Līgumu, atcēlusi Klienta Profilu vai ierobežojusi piekļuvi tam, kā arī pēc pamatotas Pakalpojumu daļas sniegšanas ierobežošanas vai izbeigšanas;

14.5.5. precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti, izmantojot Paysera Kontu, kā arī par otras puses, kas saņem maksājumus no Paysera Konta, nepildītām saistībām;

14.5.6. par saistību nepildīšanu vai zaudējumiem, ja saistību nepildīšana vai zaudējumi ir radušies dēļ tā, ka Paysera pilda likumā noteiktus pienākumus.

14.6. Klients garantē, ka visas klienta darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi atbildīs piemērotajiem tiesību aktiem.

14.7. Klients pilnībā atbild par Paysera sniegto datu un rīkojumu pareizību, kā arī par pareizību, aizpildot dokumentus Sistēmā.

14.8. Ja Paysera uzzina par neatļautu Maksājuma darījumu, Paysera atmaksā Klientam nesankcionētā Maksājuma darījuma summu un, ja nepieciešams, atjauno Konta atlikumu, no kura summa ir debetēta, līdz atlikumam, pirms neatļautais darījums tika veikts, izņemot gadījumus, kad Paysera ir iemesls aizdomām par krāpniecisku darbību un par šiem iemesliem ziņo uzraudzības iestādei. 

14.9. Ja Lietotājs noliedz veiktā maksājumu darījuma autorizēšanu vai apgalvo, ka maksājumu darījums ir izpildīts neatbilstoši, Paysera ir pienākums pierādīt, ka maksājumu darījuma autentiskums ir apstiprināts, tas ir atbilstoši reģistrēts un ierakstīts kontos un ka to nav ietekmējušas tehniskas vai citas problēmas. 

14.10. Lietotājs var uzņemties visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar neatļautiem maksājumu darījumiem par summu līdz 50 (piecdesmit) eiro, ja zaudējumi ir radušies sakarā ar: pazaudēta vai nozagta Maksāšanas līdzekļa izmantošanu vai nelikumīgu Maksāšanas līdzekļa piesavināšanos. 

14.11. Ja Klients nav Lietotājs vai maksājumu darījums tiek izpildīts dalībvalsts valūtā uz/no ārvalsts vai ārvalsts valūtā, Klients uzņemas visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar punktā 14.10 minētajiem iemesliem. 

14.12. Klients uzņemas visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar neatļautām maksājumu operācijām, ja Klients tās ir veicis, rīkojoties negodīgi, savas neuzmanības dēļ vai apzināti nepildot vienu vai vairākus no zemāk norādītajiem Klienta pienākumiem: 

14.12.1. izmantojot Maksāšanas līdzekļus, pildīt Līgumā vai tā Pielikumos norādītos noteikumus, kas regulē Maksāšanas līdzekļu izdošanu un lietošanu; 

14.12.2. ja Klients uzzina par zaudējumu, zādzību, nelegālu piesavināšanos vai neatļautu maksāšanas līdzekļa lietošanu, par faktiem un aizdomām, ka viņa maksāšanas līdzekļu personiskās drošības līdzekļi ir kļuvuši zināmi vai tos var izmantot trešās personas, viņam/-ai par to nekavējoties jāinformē Paysera vai Paysera norādītais subjekts, saskaņā ar Līgumā un tā Pielikumos norādītajiem noteikumiem, kas regulē maksāšanas līdzekļu izdošanu un lietošanu;

14.12.3. pēc Maksāšanas līdzekļa saņemšanas darīt visu, lai aizsargātu Maksāšanas līdzekļa personiskās drošības datus.

14.13. Pēc tam, kad Klients iesniedz paziņojumu, kas norādīts punktā 13.5, ar lūgumu bloķēt maksāšanas līdzekli, Paysera uzņemas visus zaudējumus, kas radušies Klientam sakarā ar pazaudētu, nozagtu vai nelegāli iegūtu Maksāšanas līdzekli, izņemot gadījumos, kad Klients ir rīkojies negodīgi. Šī punkta noteikumi tiek piemēroti Lietotājam.

14.14. Ja Paysera nenodrošina iespēju nekavējoties paziņot par pazaudētu, nozagtu vai nelikumīgi piesavinātu maksāšanas līdzekli, arī gadījumos, kad Paysera nepieprasa drošāku autentifikāciju, Paysera sedz zaudējumus, kas radušies sakarā ar neatļautu maksāšanas līdzekļa izmantošanu, izņemot gadījumus, kad Klients ir rīkojies negodīgi. Šī punkta noteikumi tiek piemēroti Lietotājam.

14.15. Klientam ir jāpārbauda informācija par Maksājumu darījumiem, kas tiek veiki Kontā, vismaz vienu reizi mēnesī un jāinformē Paysera par neatļautiem vai neatbilstoši izpildītiem maksājumu darījumiem, kā arī par jebkādām citām kļūdām, pretrunām vai neatbilstībām Pārskatā. Paziņojums jāsniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc dienas, kad Paysera saskaņā ar Klienta teikto ir veikusi neatļautu Maksājuma darījumu vai neatbilstoši veikusi Maksājuma darījumu. Lietotājam ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešus pēc līdzekļu izskaitīšanas no maksājumu konta rakstveidā jāinformē Paysera par neatļautu vai neatbilstoši izpildītu Maksājumu darījumu dalībvalsts valūtā uz ES valsti. Ja Klients norādītajā laikā neiesniedz paziņojumus, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis maksājumu darījumiem, kas veikti no maksājumu konta. Klientam ir jāiesniedz Paysera jebkura informācija par nelikumīgu pieslēgšanos Profilam vai citām nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar Kontu, un jāveic visi Paysera noteiktie nepieciešamie pasākumi ar mērķi uzsākt izmeklēšanu par nelikumīgu rīcību.

14.16. Puse tiek atbrīvota no atbildības par Līguma neizpildi, ja tā pierāda, ka Līgums nav izpildīts nepārvaramas varas dēļ, kas ir pierādīta saskaņā ar tiesību aktos norādīto procedūru. Klientam ir jāinformē Paysera par nepārvaramas varas apstākļiem, kas kavē Līguma izpildi rakstveidā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad šādi apstākļi parādījās. Paysera brīdina Klientu par nepārvaramas apstākļiem pa e-pastu vai Sistēmas mājaslapās.

15. Strīdu izšķiršana starp Klientu un Paysera, Pretenziju iesniegšanas kārtība

15.1. Paysera mērķis ir atrisināt visus strīdus ar Klientu mierīgā ceļā, ātri un ar Pusēm pieņemamiem nosacījumiem; tādējādi, ja rodas strīds, Klients tiek aicināts vispirms vērsties tieši pie Paysera. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. 

15.2. Klients var iesniegt jebkuru pretenziju vai sūdzību, kas skar Paysera sniegtos maksājumu pakalpojumus, nosūtot paziņojumu pa e-pastu, zvanot uz Klientu atbalsta numuru vai nosūtot paziņojumu no sava Profila.

15.3. Sūdzībā jābūt norādītiem apstākļiem un dokumentiem, uz kā pamatiem sūdzība tika iesniegta. Ja Klients pamato viņa/-as sūdzību ar dokumentiem, kuri nav Paysera rīcībā, Klientam, iesniedzot sūdzību, jāiesniedz arī šādi dokumenti vai to kopijas.

15.4. Paysera jāizskata Klienta rakstiska pretenzija vai sūdzība ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas un jāsniedz Klientam detalizēta, ar dokumentiem pamatota atbilde. Atsevišķos gadījumos, kad no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ Paysera nevar sniegt atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, Paysera jāsniedz Klientam pagaidu atbilde, norādot kavēšanās iemeslu un galīgās atbildes sniegšanas termiņu. Galīgās atbildes sniegšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 35 (trīsdesmit piecas) darba dienas. Atbilde Klientam jāsniedz, izmantojot šā līguma punktā 10.1 noteiktos līdzekļus, ja vien Klients atbildi uz savu pretenziju vai sūdzību nepieprasa saņemt, izmantojot citus līdzekļus. 

15.5. Klienta pretenzijas Paysera izskata bez maksas.

15.6. Ja Klients nav apmierināts ar Paysera lēmumu, Klientam ir tiesības izmantot visus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu viņa/-as tiesības un:

15.6.1. iesniegt prasību uzraudzības iestādei tās noteiktajā kārtībā;

15.6.2. aizsargāt lietotāju tiesības, vēršoties uzraudzības iestādē kā ārpus tiesas patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē saskaņā ar uzraudzības iestādes noteikto kārtību; 

15.6.3. Ja strīds netiek atrisināts draudzīgi vai izmantojot citus ārpus tiesas strīdu izšķiršanas risinājumus, strīdu izšķir tiesā saskaņā ar Paysera galveno mītni, kā noteikts likumā noteiktajā kārtībā. 

15.7. Klientu pretenziju (sūdzību) detalizēta iesniegšanas un apstrādes kārtība ir sniegta Klientu pretenziju (sūdzību) iesniegšanas un izskatīšanas noteikumos.

15.8. Lietuvas Republikas tiesību akti ir piemērojami šim Līgumam, tā Pielikumiem, kā arī Pušu attiecībām, kas nav reglamentētas ar šo Līgumu, tostarp gadījumos, kad strīds starp Klientu un Paysera ietilpst citas valsts, nevis Lietuvas Republikas tiesas jurisdikcijā.

16. Nobeiguma noteikumi

16.1. Katra Puse apliecina, ka tās rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas saskaņā ar attiecīgo likumu ir nepieciešamas, lai pildītu šo Līgumu.

16.2. Līguma sadaļu nosaukumi ir paredzēti tikai Pušu ērtībai, un tos nevar izmantot šī Līguma nosacījumu interpretācijai.

16.3. Puses ir patstāvīgi atbildīgas pret valsti un citiem subjektiem par nodokļu saistību izpildi. Paysera neatbild par Klienta nodokļu saistību izpildi vai Klientam piemērojamo nodokļu aprēķināšanu un samaksu. 

16.4. Paysera visos gadījumos ir neatkarīga Līguma Puse, kas nekontrolē un neuzņemas atbildību par produktiem un pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts, izmantojot Paysera Pakalpojumus. Paysera neuzņemas atbildību par to, ka pircējs, pārdevējs vai cita persona pabeigs darījumu ar Klientu.

16.5. Klientam nav tiesības nodot viņa/viņas tiesības un pienākumus, kas izriet no šā Līguma trešajām personām bez iepriekšējas rakstveida Paysera piekrišanas. Paysera patur tiesības nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šā Līguma trešajām personām jebkurā laikā bez Klienta piekrišanas, ja šāda tiesību un pienākumu nodošana atbilst tiesību aktiem.

16.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, netiek pārtraukta pārējo šā Līguma noteikumu piemērošana.

16.7. Līgums stājas spēkā saskaņā ar Līguma punktā 2.4 ietverto nosacījumu. Reģistrējoties Sistēmā, Klients var saglabāt Līguma tekstu.

16.8. Sistēmā šis Līgums ir vairākās valodās. Līgums ir piemērojams Klientam tajā valodā, ar kurā esošu Līgumu Klients tika iepazīstināts, reģistrējoties Sistēmā.

16.9. Līgumā norādītās saites uz tīmekļa vietnēm un Pielikumi, kas regulē atsevišķu pakalpojumu sniegšanu, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa un tiek piemēroti Klientam no mirkļa, kad viņš/-a sāk izmantot konkrēto pakalpojumu.

Juridiskie dati: “Paysera LT”, UAB, uzņēmuma reģistrācijas numurs 300060819; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 1, izdota 2012. gada 27. septembrī (izsniegusi Lietuvas Banka). Dati par “Paysera LT”, UAB tiek uzkrāti un uzglabāti Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Detalizēta informācija par Paysera korporatīvo grupu, ieskaitot korporatīvo biroju adreses un e-pastu adreses, pieejama šeit.
“Paysera LT”, UAB uzraudzības iestāde ir Lietuvas Banka, identifikācijas kods 188607684, adrese: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Viļņa, Lietuva www.lb.lt/en.