Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 30/07/2020

Kopīgu datu pārziņu līgums

Kāds ir šī Līguma mērķis?

Paysera tīkla Kopīgu datu pārziņu līgums (turpmāk – Līgums) tiek noslēgts starp Paysera Ltd (turpmāk – Koordinators) un citiem Paysera tīkla dalībniekiem (turpmāk – Partneri). Partneru saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts un ir pieejams šeit. Saskaņā ar šo Līgumu Koordinators un Partneri arī vienojas kopīgi apstrādāt Paysera klientu Personas datus, kurus Datu subjekti ir iesnieguši Koordinatoram un/vai Partneriem, piesakoties Paysera pakalpojumiem (turpmāk – Personas dati).

Kāds ir šī Līguma mērķis?

Šis Līgums ir izveidots, lai nodrošinātu atbilstību Datu Aizsardzības tiesību aktiem, inter alia, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679) (turpmāk – GDPR). Koordinatoram un Partneriem, kopīgi izmantojot Paysera Sistēmu, ir piekļuve klientu datiem Paysera tīklā, kas apstrādāti Paysera sistēmā, un tie tiek izmantoti “kā ir”. Personas dati ir regulāri pieejami Koordinatoram un Partneriem, lai ļautu pareizi sniegt Paysera pakalpojumus un pareizi izpildīt Koordinatora un Partneru saistības, kas noteiktas savstarpējos līgumos par Paysera sistēmas izmantošanu un Paysera pakalpojumu sniegšanu. Koordinators un Partneri ir vienojušies, ka viņi ir kopīgi kontrolieri, kā noteikts GDPR 26. pantā, jo Koordinators un Partneri kopīgi nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Kāpēc Kopīgu datu pārziņi apstrādā Personas datus?

Datu apstrāde tiek veikta, lai efektīvi nodrošinātu Paysera pakalpojumus, piemēram:

 • reģistrācija Paysera sistēmā, norēķinu konta atvēršana;
 • "Zini savu klientu" principu un Klienta uzticamības pārbaudes ieviešana;
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un/vai terorisma finansēšanas novēršana;
 • maksājumu pakalpojumu sniegšana;
 • informācijas izplatīšana Paysera klientiem;
 • maksājumu karšu izsniegšana un pārvaldība;
 • reģistrācija Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēmā, klienta identifikācija;
 • biļešu iegādes procesa vadība;
 • šādu datu nodrošināšana: konfidenciālu datu drošība, informācijas integritāte, aktīvu pieejamība un aizsardzība pret pārkāpumiem, datu zādzībām un ļaunprātīgu programmatūru, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma aktīvus;
 • SMS pārraide internetā un statistiskās informācijas pārvaldība;
 • mobilā tālruņa numurs, kas savienots ar IBAN kontu, un maksājumu pakalpojumu sniegšana;
 • Paysera klientu atbalsts un kvalitātes nodrošināšana;
 • tiešais mārketings;
 • statistiskās informācijas vākšana un pārvaldība;
 • maksājumu karšu sasaiste ar Paysera mobilo lietotni;
 • Kredītreitingu novērtēšana, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana.

Koordinators un Partneri kopīgi apstrādā Paysera klientu personas datus, kas tieši saistīti ar iepriekšminēto mērķu īstenošanu. Paysera klientu personas datus drīkst apstrādāt tikai norādītajiem mērķiem.

Kādas tiesības ir Datu subjektiem saskaņā ar šo Līgumu?

Neatkarīgi no dažādiem valstiskiem noteikumiem, kas piemērojami Koordinatora un Partneru darbībai, viņi ir vienojušies garantēt Paysera klientiem šādas Datu subjekta tiesības:

 1. Koordinators nodrošina Datu subjektu ar viņa Personas datu kopiju, kas tiek glabāti Paysera sistēmā, kā noteikts GDPR 15. pantā (tiesības piekļūt personas datiem).
 2. Datu subjekts var lūgt labot visus kļūdainos Personas datus, kas ir Kopīgu datu pārziņa rīcībā saskaņā ar GDPR 16. pantu (Datu subjekta sniegtās personas datu labošanas tiesības). Datus labo Koordinators.
 3. Datu subjekts var pieprasīt dzēst Personas datus, kas ir Kopīgu datu pārziņa rīcībā saskaņā ar GDPR 17. pantu (Personas datu dzēšanas tiesības). Koordinators izdzēš datus (izņemot datus, kas jāsaglabā saskaņā ar valsts noteikumiem, kas piemērojami Partneriem un/vai Koordinatoram), un attiecīgi informē citus Partnerus.
 4. Koordinators pārvalda pieprasījumus ierobežot datu apstrādi saskaņā ar GDPR 18. pantu (Apstrādes ierobežošanas tiesības), un, ja apstrādes ierobežošana notiek, Koordinators par to informē Partnerus. Ja šis pieprasījums attiecas uz Kopīgu datu pārziņa Līguma procesiem, kurus veic tikai Partneri, vai uz datiem, kas ir tikai Partneru rīcībā, šo pieprasījumu tieši nosūta šiem Partneriem.
 5. Koordinators pārvalda visus datu pārnesamības pieprasījumus saskaņā ar GDPR 20. pantu (datu pārnesamības tiesības). Ja šis pieprasījums attiecas uz procesiem, kurus veic tikai Partneri, vai uz datiem, kas ir tikai Partneru rīcībā, attiecīgais pieprasījums tiek pārsūtīts tieši šiem Partneriem.

Datu subjekts var izmantot savas tiesības pret katru no kontrolieriem, kā noteikts GDPR 26. panta 3. punktā. Koordinators un Partneri sniedz Datu subjektam informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar GDPR 13. un 14. pantu, paziņojuma veidā savās vietnēs.

Saskaņā ar kuras valsts likumiem tiek veikta kopīga datu apstrāde?

Šo Līgumu regulē Lietuvas Republikas likumi. Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcija ir uzraudzības iestāde, kas ir kompetenta darboties kā galvenā uzraudzības iestāde. 

Lūdzu ņemt vērā, ka šo Līgumu var grozīt vai papildināt bez iepriekšēja paziņojuma Datu subjektiem, un tāpēc šeit vienmēr tiek sniegta informācija par jaunāko un attiecīgo Līgumu.

Informācija, kas nepieciešama, kad no Datu subjekta tiek iegūti personas dati:

 1. Jūsu personas datu Kopīgu datu pārziņi ir Koordinators un Partneri, kuru saraksts ir pieejams šeit.
 2. Ar Datu aizsardzības inspektoru, kuru ieceļ Koordinators, var sazināties pa e-pastu dpo@paysera.com un/vai, rakstot vēstuli uz 38 Ridding Lane, Grīnforda, Anglija, UB6 0JY. Persona saziņai ar Partneri: dpo@paysera.lt
 3. Jūsu dati tiks apstrādāti, lai uzturētu un apkalpotu Paysera sistēmu un garantētu Paysera pakalpojumu sniegšanu efektīvā veidā. Papildu informāciju var atrast Paysera Privātuma politikā. Ja slēdzat līgumu ar Partneri, Koordinators apstrādā jūsu datus, sniedzot pakalpojumus Partnerim. Jūsu dati būs pieejami Partnerim, kurš jums sniedz Paysera pakalpojumus. Jūsu informācijai jābūt pieejamai arī visiem pārējiem Partneriem, lai viņi varētu sniegt labākus pakalpojumus Paysera sistēmā. Datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu pakalpojumu līgums, kas noslēgts ar Partneri.
 4. Jūsu datu apstrāde notiek Koordinatora un visu Partneru birojos, ar kuriem jūs noslēdzat pakalpojumu līgumu.
 5. Koordinators varētu pārsūtīt jūsu Personas datus citām organizācijām Paysera tīklā. Šie pārsūtījumi parasti ir nepieciešami, lai sniegtu jums Paysera pakalpojumus. Šādu pārsūtījumu precīzu raksturu un mērķi norāda Koordinatora tīmekļa vietnē.
 6. Jūsu dati var tikt pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Pārsūtīšanas gadījumos, kas minēti GDPR 46. vai 47. pantā vai 49. panta 1. punktā, personas datu pārsūtīšanas gadījumā veic piemērotus drošības pasākumus.

Šī informācija saskaņā ar GDPR 14. pantu ir nepieciešama visām organizācijām, no kurām Koordinators un Partneri ir saņēmuši Personas datus, kurus Datu subjekts nav tieši sniedzis.

Sīkāka informācija par iegūtajiem Personas datiem, to iegūšanas mērķiem, šo Personas datu sniedzējiem, galvenajām saņēmēju grupām, glabāšanas periodiem un citiem nosacījumiem ir sniegta Paysera un/vai Partneru Privātuma politikās.

Paysera Privātuma politika pieejama šeit.

Līguma vēsture

Kopīgu datu pārziņu līguma versija līdz 30/07/2020