PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 02.01.2020

Платежни инструменти, свързани с Paysera сметка

Генерално споразумение – ГЕНЕРАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ .

Платежен инструмент – всеки платежен инструмент, който СИСТЕМАТА позволява да бъде свързан към PAYSERA СМЕТКАТА и да се изпълнят, а в отделни случаи да се приемат, преводи с помощта на този платежен инструмент.

Точка на продажба – физическа точка за предоставяне на услуги или продажба/покупка на стоки, където Клиентът може да плати с помощта на платежния инструмент.

1. Това допълнение се прилага за Клиент, който има PAYSERA сметка и желае да извършва платежни операции чрез платежни инструменти, свързани с PAYSERA сметката.

2. При използване на тази услуга, всички условия на Генералното споразумение и допълнителните условия, поместени в това допълнение се прилагат за Търговеца. Термините в това допълнение се използват в смисъла, определен в Генералното споразумение.

3. Всеки клиент с PAYSERA СМЕТКА има възможността да свърже платежни инструменти, посочени в Системата с PAYSERA сметката и да ги използва(като платежни инструменти).

4. За да използва конкретен платежен инструмент, Клиентът трябва да свърже инструментът обозначен/посочен/ в Системата с PAYSERA сметката си, спазвайки инструкциите предоставени в Системата.

5. Условията и задълженията, приложими за използването на всеки конкретен платежен инструмент, правилата и условията за платежните операции, срокове и лимити за отписване, както и инструкции за свързването на платежни инструменти към PAYSERA сметката, са предоставени в Системата

6. Когато транзакцията, за която е било заплатено чрез използването на платежен инструмент, е завършена, PAYSERA блокира размера на средствата в клиентската PAYSERA сметка. Средствата се отписват при получаване на искане от търговеца или доставчика на услугите.

7. След свързването на някой от посочените в Системата инструменти с PAYSERA сметката, тези инструменти се превръщат в платежни инструменти и поради това трябва да бъдат пазени(защитавани) от КЛИЕНТА, точно по същия начин, като банкови карти, пари и други важни документи. Клиентът е длъжен във всички случаи, да не предоставя Платежни инструменти или пароли на трети лица, да не позволява, както и да не създава условия други лица да използват платежните инструменти или да разбират паролите. Клиент, който не осигури изпълнение на посочените по-горе задължения, поема изцяло отговорността за платежни операции, извършени чрез платежния инструмент и в неговата PAYSERA СМЕТКА. Клиентът отговаря за осигуряването пълна защита както на платежните инструменти, така и на паролите за платежните инструменти.

8. Клиентът поема пълна отговорност за факта, че свързан платежен инструмент(към сметката) принадлежи на клиента.

9. Ако Клиентът изгуби платежния инструмент или има основания да счита, че паролата на неговия платежен инструмент е била разкрита от друг/и, той/тя следва да влезе в своя Акаунт незабавно и да изтрие/премахне/ връзката на платежния инструмент със своята PAYSERA сметка. В случай, че КЛИЕНТЪТ няма възможност да направи това, Клиентът следва да се свърже с PAYSERA, така че възможността да се отписват средства от PAYSERA сметката да бъде елиминирана и платежният инструмент да бъде блокиран. Гласови уведомления се приемат денонощно по телефона на номер +37068577562.

10. Ако клиентът счита, че платежният инструмент е бил откраднат и/или паролата на платежния инструмент е била узната от трети лица, но не уведоми за това PAYSERA, както и съответните власти, се счита, че КЛИЕНТЪТ е изгубил платежния инструмент или незаконни/неправомерни преводи са били направени по неговата/нейната PAYSERA сметка, вследствие единствено и само на неговата/нейната груба небрежност.

11. Ако КЛИЕНТЪТ(платец) е потребител(Физическо лице, което действа съгласно сключеното от него Генерално споразумение за ползване на платежни услуги и ДОПЪЛНЕНИЯТА към него и използва предоставяните услуги за цели, различни от неговата търговска или професионална дейност), Клиентът търпи за своя сметка всички загуби които са възникнали в следствие на неразрешени платежни операции в размер до еквивалента на 150/сто и петдесет/ евра, в случай, че тези загуби са възникнали в следствие на:

11.1. използване на изгубен или откраднат платежен инструмент;

11.2. незаконно придобиване на платежен инструмент, в случаите, в които клиентът не направил необходимото за да осигури защитата на своите лични средства за защита.

11.3. Aко КЛИЕНТЪТ(платец) не е потребител и/или платежната операция се извършва във валутата на страна-членка към чужда държава или във валутата на чужда държава, той/тя понася всички загуби, възникнали поради причините, посочени по-горе.

12. КЛИЕНТЪТ понася всички загуби, които са възникнали вследствие на неправомерни/неразрешени платежни операции, в случай че платецът ги е претърпял вследствие на собственото си недобросъвестно поведение, своята груба небрежност, поради неизпълнение на едно или повече свои задължения, определени в това Допълнение или в ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, не е защитил платежен инструмент или неговите пароли и/или е използвал платежен инструмент не в съответствие с определените за това правила, както и в случаи, когото неразрешени операции са били извършени с използване на пароли.

13. Ако клиентът е предал платежен инструмент на трети лица или трети лица са придобили платежен инструмент в следствие на небрежността на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ, във всички случаи е отговорен изцяло и понася отговорността за всички операции, извършени посредством платежния инструмент.