PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 08/12/2020 г.

Правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащания и информация за сметка

Интерфейс за отворена връзка – публичен технически интерфейс за поддръжка на връзка между доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за иницииране на плащания, доставчици на услуги за предоставяне на информация за сметка и други доставчици на платежни услуги, управляващи сметки, платци и получатели.

Доставик на услуга по иницииране на плащане, предоставяне на информация за сметка, Paysera – "Paysera LT" UAB, идентификационен код: 300060819, официален адрес: гр. Вилнюс LT-04352, Pilaitės № 16, e-mail адрес: info@paysera.lt, телефон: +370 52071558, лиценз за дружество за електронни пари № 1, издаден на 27.09.2012 г., издаден и под надзорния контрол на Централна Банка на Литва; идентификационен код: 188607684, адрес: гр. Вилнюс, ул. Žirmūnų № 151, e-mail адрес: pt@lb.lt, телефон: (8 5) 268 0501; данните за "Paysera LT" UAB се събират и съхраняват в Търговския регистър на Република Литва.

Платец – физическо  или юридическо лице, което има разплащателна сметка (сметки) в друга институция (институции) на доставчик на платежни услуги и позволява да се изпълняват или подават платежни нареждания от тази разплащателна сметка (сметки), като се използват услугите, предоставени от Paysera, описани в настоящите Правила.

Услуга по иницииране на плащане (УИП) – платежна услуга, когато по искане на Платеца е инициирано платежно нареждане от разплащателната сметка, открита в институцията на друг доставчик на платежни услуги, чрез доставчика на услугата по иницииране на плащане.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) – съгласно настоящите Правила под доставчик на платежни услуги се разбира институция, в която Платецът има разплащателна сметка, от която възнамерява да изпълни платежно нареждане (например банки, други кредитни институции и т.н.).

Предоставяне на информация за сметка (ПИС) – платежна услуга, когато консолидирана информация за една или няколко платежни сметки на Платеца в институцията на друг доставчик на платежни услуги се предоставя чрез Интернет.

Правила – настоящите правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащане и информация за сметка.

Общи характеристики на УИП и ПИС

1. Тези Правила определят функционирането на УИП и ПИС в системата Paysera, осигуряват основните характеристики на УИП и ПИС, регулират обработването на лични данни на Платеца за целите на предоставянето на УИП и ПИС за Платеца. 

2. Предоставяната от Paysera услуга по ПИС позволява на Платеца, който възнамерява да използва УИП, да получи информация за своите сметки в институциите на други ДПУ, баланса по сметките и/или да избере сметка, от която Платецът възнамерява да инициира платежно нареждане чрез интерфейса за отворена връзка, поддържан от Paysera.

3. С ползването на УИП, предоставена от Paysera, Платецът има възможност да инициира и потвърди (авторизира) автоматично генерирано платежно нареждане чрез Paysera към институцията на ДПУ на Платеца. 

4. УИП и ПИС в системата на Paysera не водят до начисляване на допълнителни такси за Платеца, въпреки че Платецът, съгласно настоящите Правила, е информиран, че за него се прилага стандартна комисионна за превод от страна на институцията на неговия ДПУ за съответния тип паричен превод. Ако ДПУ на Платеца информира за цената на такъв паричен превод, Paysera от своя страна също уведомява Платеца, преди Платецът да авторизира платежното нареждане.

Подробно описание на функционирането на УИП и ПИС

5. Преди предоставянето на УИП и ПИС, Платецът е информиран ясно и недвусмислено, че услугите ще се предоставят от Paysera, съгласно настоящите Правила и само със съгласието на Платеца. След като се запознае със споменатата информация и Правилата, Платецът изразява съгласието си да инициира УИП и ПИС със своите действия, т.е. в зависимост от техническата интеграция на Платеца - или кликване върху бутона за съгласие в нов прозорец, или като избере да инициира УИП и ПИС по друг начин. Платецът по-късно потвърждава и предоставеното съгласие, като въвежда данни за вход в електронното банкиране на своя ДПУ и потвърждава платежното нареждане, генерирано от Paysera.

6. Платецът изразява съгласието си за предоставяне на УИП и ПИС и въвежда данните за своето електронно банкиране, за да влезе в системата на своя ДПУ чрез интерфейса на отворената връзка, поддържан от Paysera, където се генерира автоматично и се инициира платежно нареждане от името на Платеца. Когато изпълнява тази функция, Paysera не събира и не съхранява никакви данни за електронно банкиране (персонализирани данни за сигурност), предоставени от Платеца. Информацията, използвана от Платеца за влизането в електронното банкиране (идентификационен код на клиента, парола, генерирани кодове, пароли за карти и т.н.), е криптирана и се използва само еднократно за иницииране на платежно нареждане, информация за сметка и по време само на една сесия.

7. Чрез използването на УИП на Paysera Платецът лично от свое име и едностранно инициира подаване на платежно нареждане към избрания ДПУ. Платецът може да отмени платежно нареждане до момента на потвърждение (авторизация) на нареждането. Желанието за анулиране на платежно нареждане се изразява от Платеца чрез прекратяване на сесията и не потвърждаване (авторизиране) на платежното нареждане.

8. С помощта на услугата ПИС, предоставяна от Paysera, по време на УИП на Платеца се предоставя информация относно сметката/-ите на Платеца в конкретна институция на ДПУ. Ако Платецът има няколко разплащателни сметки в определена институция на ДПУ, Платецът избира сметката, от която възнамерява да изпълни платежното нареждане.

9. Използвайки предоставената от Paysera УИП, след като Платецът влезе в системата на своя ДПУ чрез интерфейса на отворената връзка, поддържан от Paysera, Paysera автоматично генерира платежно нареждане, съгласно данните на Платеца, предоставени на Paysera, като също така посочва следното:

9.1. Paysera се посочва като получател, а информацията за крайния получател се предоставя на Платеца в полето за основание на плащането;

9.2. ако крайният получател на средствата е клиент на Paysera, основанието за плащането се показва автоматично, съгласно данните на крайния получател на средствата, за да може последният лесно да разпознае плащането, изпълнено от Платеца, т.е. закупените стоки или услуги и основанието за плащането;

9.3. сумата на плащането, автоматично генерирана по време на предоставянето на УИП и потвърдена от Платеца по време на инициирането на платежното нареждане;

9.4. след като се генерира платежно нареждане, данните за сумата, получателя на средствата и други данни за транзакцията не могат да бъдат променени.

10. Платецът трябва да потвърди (авторизира) платежното нареждане, автоматично създадено от Paysera.

11. След успешното предоставянето на услугата по иницииране на платежно нареждане, чрез траен носител Paysera предоставя на Платеца и крайния получател на средствата потвърждение за успешното иницииране на платежното нареждане и успешното му изпълнение, което в същото време е и потвърждение, че платежното нареждане е надлежно инициирано в институцията на ДПУ, която управлява сметката на Платеца. Заедно с тази информация, Paysera предоставя други данни, получени по време на платежна транзакция, които позволяват на Платеца и крайния получател да разпознаят платежната транзакция, сумата и данните, необходими за идентифицирането на Платеца от крайния получател на средствата.

12. Paysera уведомява крайният получател на средствата за успешното изпълнение на плащането.

13. При предоставянето на УИП Paysera предоставя на Платеца и на крайния получател данни, които позволяват да се идентифицират платежната операция и Платецът.

14. При предоставяне на УИП и/или ПИС Paysera не задържа средствата на Платеца в който и да е момент.

Отговорност

15. Paysera поема пълната отговорност за правилното подаване на платежно нареждане на Платеца към ДПУ, избран от Платеца, както и за сигурността и поверителността на данните за влизане в системата на електронното банкиране, предоставени от Платеца.

16. В случай, че Paysera предостави УИП, съгласно платежното нареждане, инициирано от Платеца, и съгласно тази информация средствата, посочени от Платеца, са излъчени към получателя на средствата, но по някаква причина средствата не са удържани и прехвърлени или са върнати на Платеца, Paysera ще счита тези средства за задължение на Платеца към крайния получател на средствата.

17. Ако Платецът установи неоторизирана или неправомерно изпълнена платежна операция чрез услугите на Paysera, Платецът трябва да уведоми оператора на разплащателната си сметка по процедурата, посочена в споразумението с оператора на своята сметка.

Защита на данните

18. Като гарантира сигурността на паричните преводи и поверителността на данните на Платците, Paysera не съхранява никакви данни на Платеца, свързани с персонализирани данни за сигурност (например уникални идентификатори, пароли или кодове за потвърждение (авторизация) на платежно нареждане) в използваните ИТ системи и сървъри. Всички получени данни се подават от самия субект на личните данни и/или ДПУ.

19. Всички персонализирани данни за вход в системата на електронно банкиране (персонализирани данни за сигурност) на Платеца се използват само по време на еднократна сесия; те са криптирани по време на предаването и не могат да бъдат видяни, възстановени или използвани в системата Paysera. Всеки път, когато Платецът подава искане за иницииране на платежно нареждане и/или искане за информация за смекта, той/тя трябва да потвърди отново своята самоличност на ДПУ, който управлява неговата сметка.

20. Всички данни, предоставени от Платеца в системата на Paysera по време на изпълнение на плащането, се предават към институцията на ДПУ чрез сигурен канал, обезпечен със сертификат SSL. Следователно данните за вход в системата на електронното банкиране на Платеца и кодовете за потвърждение (авторизация) на платежното нареждане остават сигурни и не могат да бъдат прихванати от трети лица.

21. За целите на предоставянето на УИП и ПИС в системата на Paysera може дабъдат обработвани следните данни (включително лични данни): пълно име на Платеца, личен национален номер - ЕГН, дата на плащане, сума на плащане, основание за плащане, имейл адрес, IP адрес, списък със сметки на Платеца и техния баланс, номер на сметката на Платеца.

22. Paysera обработва личните данни на Платеца въз основа на законодателството, регулиращо платежните услуги, и необходимостта от изпълнение на споразумението за предоставяне на УИП и ПИС, по които субектът на данните е страна. 

23. Paysera обработва данните (включително личните данни) на Платеца в съответствие със следните условия:

23.1. гарантира, че информацията за Платеца, получена при предоставянето на УИП или ПИС, се предоставя само до степента и доколкото е необходимо да се предостави услугата или това се изисква от законодателството;

23.2. не съхранява чувствителни платежни данни на Платеца, т.е. данни, които могат да бъдат използвани за извършване на измами, и които включват персонализирани данни за сигурност;

23.3. гарантира, че персонализираните данни за сигурност на Платеца не са достъпни за други страни, освен за самия Платец и емитента на персонализираните данни за сигурност (съответния ДПУ);

23.4. не съхранява или обработва данните за цели, които не са свързани с предоставянето на УИП и/или ПИС;

23.5. има достъп само до посочените платежни сметки и информация за свързани платежни транзакции;

23.6. не променя личните данни на Платеца, посочени в платежното нареждане;

23.7. прилага подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, промяна, разкриване и всякакви други незаконни действия, посочени в законодателството, регламентиращо обработката на лични данни;

23.8. въвежда мерки за предотвратяване на използването на УИП и ПИС от лица, които се стремят да придобият или поемат контрол върху средствата чрез измама.

24. Платецът има право да бъде запознат с личните данни, обработвани от Paysera. Платецът има право да получи информация относно това дали Paysera обработва неговите лични данни и съответно да се запознае с тях, както и да получи информация от кои източници и какви лични данни се събират, каква е целта на обработването им и на кого се предоставят или може да бъдат представени; да получи копие на личните си данни от Paysera, в съответствие с процедурата, установена в приложимото законодателство. След като получи писмено искане от Платеца, Paysera предоставя в писмен вид исканите данни в рамките на срока, определен в законодателството, или посочва причините за отказ да удовлетвори подобно искане. Данните може да бъдат предоставени безплатно веднъж на календарна година, а в останалите случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни. Повече за правото на достъп до лични данни и процедурата.

25. Платецът има право да поиска от Paysera да коригира некоректни и/или неточни лични данни или да предостави пълните данни безплатно, като изпрати заявка.

26. Платецът има право да поиска да прекрати обработването на личните си данни (данните да бъдат заличени), ако личните данни вече не са необходими за целта, за която са получени, или ако личните данни са били обработени незаконно или ако трябва да бъдат заличени на основание спазване на законно задължение. Правото на Платеца да поиска заличаване на личните си данни, които се обработват, може да бъде ограничено или невъзможно поради законови задължения на Paysera като доставчик на платежни услуги да съхранява данни за идентификация на клиентите, платежни транзакции, сключени споразумения и др. за периода, определен от законодателството.

27. За целите на предоставяне на УИП и/или ПИС личните данни на Платеца се съхраняват в продължение на 3 години след получаването им.

28. Заявки за достъп, корекция и заличаване на данни може да бъдат изпращани от Платеца по електронна поща на адрес support@paysera.bg. В искането Клиентът трябва ясно да посочи своето име и фамилия. Данните за контакт с длъжностното лице за защита на данните на Paysera са следните: dpo@paysera.com

29. При предоставянето на УИП и/или ПИС, бисквитката PHPSESSID, която е необходима за осигуряване на правилното изпълнение на УИП и/или ПИС, се инсталира на устройството на Платеца за периода на уеб сесията. Платецът може да промени настройките на своя браузър, така че бисквитката да не бъде приета или да бъде изтрита, но в такъв случай УИП и/или ПИС няма да бъдат достъпни поради технически причини. 

Заключителни разпоредби

30. Платецът, използващ услугите на Paysera, трябва да се запознае с инструкциите и препоръките за безопасно ползване на системата Paysera.

31. Настоящите Правила са обект на законодателството на Република Литва, дори ако спорът между Платеца и Paysera попада под юрисдикцията на държава, различна от Република Литва.

32. Платецът има право да подаде искове и жалби относно предоставените платежни услуги на централния имейл адрес: support@paysera.bg. Писмена жалба на Платеца се разглежда не по-късно от 15 работни дни от деня на получаването й. В изключителни случаи, когато поради обстоятелства, които са извън контрола на Paysera, отговорът не може да бъде предоставен в рамките на 15 работни дни, Paysera трябва да предостави неокончателен отговор. Във всеки случай, окончателният отговор се предоставя не по-късно от 35 работни дни.

33. Ако Платецът не е удовлетворен от решение на Paysera, той има право да ползва други правни средства за защита и:

33.1. да подаде иск към Централна банка на Литва на адрес: гр. Вилнюс, LT-01121, ул. Totorių 4, и/или на имейл: info@lb.lt.

33.2. ако Платецът е потребител, той също така има право да се обърне към Централна банка на Литва като институция, която разрешава потребителски спорове по извънсъдебен път (прочетете повече).

34. В случай, че спорът не бъде разрешен по взаимно съгласие или по друг извънсъдебен път, спорът се решава от компетентния съд, следвайки законовата процедура, установена съгласно местоположението на офиса на Paysera.

35. Лицето, използващо УИП и ПИС в системата Paysera, потвърждава, че е запознато с настоящите Правила.

36. Paysera си запазва правото да изменя тези Правила едностранно по всяко време и тези изменения влизат в сила след публикуването им на уебсайта на Paysera.

Архив

Версия на Правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащания и информация за сметка до 25.08.2020 г.

Версия на Правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащания и информация за сметка до 08.12.2020 г.