PDF
Обратно към списъка

Информацията е актуализирана на: 12.04.2017

Правила на програматаПоради технически причини партньорската програма е временно преустановена. Продължава да се изплаща възнаграждението за поканени потребители преди 18-ти май 2020 г., но не може да бъдат добавяни нови клиенти, използвайки референтни линкове.

Генерално споразумениеГенерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Клиента. 

Партньор – Клиент на системата Paysera, който препоръчва услугите на Paysera на трети лица/организации, които все още не са клиенти на Paysera, като ги насочва към системата на Paysera, съгласно настоящите правила.
(*Пояснение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се отнасят за всички клиенти – както Партньори, така и други Клиенти, се използва терминът "Клиент", а когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се отнасят само за Партньори, се използва терминът "Партньор").

1. Тези правила определят условията на Партньорската програма на Paysera. 

2. Правилата на Партньорската програма са Допълнение към Генералното споразумение за платежни услуги, които влизат в сила от момента, в който Партньорът се съгласи с правилата в Системата. При използването на тази услуга, за Партньора се отнасят всички условия на Генералното споразумение и допълнителните условия, посочени в това Допълнение. Условията на това Допълнение се използват по смисъла, посочен в Генералното споразумение.

3. За да се възползва от Партньорската програма, Партньорът трябва да бъде Клиент в системата на Paysera и да е изразил своето съгласие с условията на Генералното споразумение за платежни услуги и с тези Правила.

4. Партньорската програма предоставя на Партньора възможност да получава възнаграждение на база препоръчването на услугите на Paysera на трети лица/организации, които все още не са клиенти на Paysera, чрез насочването им към ползването на услугите на Paysera.

5. Партньорите, регистрирани за участие в Партньорската програма, получават уникален линк, водещ към системата на Paysera, през който новите клиенти, препоръчани от тях, да се регистрират. Правилата на партньорска програма са валидни за всички нови клиенти, които са се регистрирали в системата на Paysera чрез уникалния линк на Партньора и за което на Партньора се изплаща възнаграждание.

6. Партньорската програма влиза в сила само в случай, че най-малко три отделни лица/организации, които не са били клиенти на системата преди това, се регистрират в Paysera чрез уникалния линк, предоставен им от Партньора, в рамките на седем дни, от един и същ уеб браузър, и започнат да извършват операции в Системата.

7. Партньорът препоръчва и насочва към използването на системата на Paysera само клиенти, които имат честни цели и добра репутация. Следвайки своите правила за управление на вътрешния риск, Paysera има право да откаже да регистрира лице/организация, препоръчано/а от Партньора, без да посочва причини за това.

8. Съгласно Партньорската програма, възнагражданието се изплаща като част от печалбата на Paysera, генерирана от новите клиенти, препоръчани от Партньора, които използват системата.

9. Възнаграждението на Партньора включва:

9.1. в случай на нови клиенти, препоръчани от Партньора, които ще се възползват от услугите на Paysera за получаване на плащания в онлайн магазини, за всеки нов клиент, препоръчан от Партньора, който използва тези услуги, на Партньора се предоставя 10% от печалбата на Paysera (комисионните на Paysera). Таблицата с комисиони, които Paysera прилага към клиенти за услугата за получаване на плащания в онлайн магазини, е налична тук, във 2-рата таблица "Комисионни за категория на проект" (възнаграждението от комисионните, посочени в първата таблица, не се калкулира). Paysera има право да променя комисионните. Комисионните, приложени към конкретния клиент, са окончателни при одобряването на проекта на клиента. Възнаграждението за Партньора се изчислява в зависимост от комисионната, приложена към конкретния клиент ("Допълнителни комисионни за плащане според категорията на проекта");

9.2. в случай на намиране на бъдещи клиенти, които ще използват услугата на Paysera – Paysera сметка, на Партньора се предоставя 10% от чистата печалба на Paysera, получена от обмяна на валута, от всеки нов клиент, препоръчан от Партньора. Чистата печалба, получена от обмяна на валута, се изчислява като разликата между моментния пазарен курс и курс продава, след приспадане на преките разходи по превалутиране, които Paysera има при обмяна на конкретната валута в банки или на валутните пазари.

10. Възнаграждението, заложено в тези правила, може да бъде изплащано за неопределен период от време, т.е. през целия период, през който новите клиенти, препоръчани от Партньора, използват услугите на системата, или докато клиентите, препоръчани от Партньора, откажат лицето, от което са били препоръчани, което може да бъде направено през системата не по-рано от 12 месеца след регистрирането на новия клиент в системата на Paysera.

11. Партньорът трябва да бъде приемлив както за Paysera, така и за новия клиент. Новият клиент, препоръчан от Партньора, може да откаже лицето, от което е препоръчан, но не по-рано от 12 месеца след регистрацията си в системата.

12. Съгласно Партньорската програма, Paysera изплаща възнаграждение на Партньора за всеки месец на 10-то (десето) число на следващия месец, в зависимост от печалбата, генерирана от клиентите, препоръчани от Партньора през конкретния месец, и само ако:

12.1. минимум трима клиенти, препоръчани от Партньора, генерират печалба през конкретния месец;

12.2. Партньорът е влизал в своята сметка в Paysera поне веднъж през предходния месец до 10-то число на текущия месец;

12.3. Комисионни за период по-дълъг от 3 месеца не се изплащат.

13. Възнаграждението се изплаща на Партньора в избраната от него основна валута, чрез прехвърляне на сумата по сметката на Партньора в Paysera.

14. Партньорът е отговорен за декларирането на всички приходи и за плащането на всички данъци и такси към бюджета, приложими към него/нея, във връзка с изплатените в съответствие с тези Правила възнаграждения от Paysera.

15. В процеса на търсене на нови клиенти и предоставянето на препоръки на трети лица/организации, Партньорът се задължава да уведоми клиентите затова, че той/тя действа като Партньор, съгласно настоящите Правила, както и да не нарушава законодателството на държавата, в която той/тя ще предоставя препоръки. Препоръки могат да бъдат предоставени само със законни средства. Съдържанието или методът на предоставяне на препоръки не трябва да нарушава правата на Paysera или на други трети лица/организации. Paysera насочва вниманието на Партньора и предупреждава, че изпращането на всякаква рекламна информация към трети лица чрез email, социални мрежи или други комуникационни канали и инструменти без тяхното съгласие е забранено, и на подателя могат да бъдат наложени законови санкции.

16. Действайки съгласно настоящите правила, Партньорът няма право:

16.1. да поставя предоставения му уникален линк на уебсайтове, на които се публикува информация с порнографско, еротично или обидно съдържание, на които е предоставена информация, свързана с хазарт, на които се организират хазартни дейности, продават се тютюн, наркотици, алкохол, нелегални продукти или оръжия, да поставя предоставения му уникален линк на реклами със заплащане при кликване или на места, където се заплаща комисионна при регистриране в електронни системи (moneyback проекти);

16.2. да извършва директни препратки от /към Google Ads;

16.3. да извършва директни препратки от/към други източници на реклама (Facebook реклами, Textads);

16.4. да използва думата Paysera или друга дума с подобно звучене (напр. с правописни грешки, допълнително окончание, наставка и т.н.) като ключова дума в Google Ads и подобни;

16.5. да използва домейн името Paysera.* като ключова дума.

17. Партньорът поема цялата отговорност за своите действия при предоставянето на препоръки, като гарантира, че неговите/нейните действия няма да нарушават законодателството и поема отговорност за всички загуби, които възникнат в резултат на недостатъчно спазване (или неспазване) на законодателството при изпълнение на Партньорската програма. Съгласно правилата на Партньорската програма, Paysera има право да откаже да изплати възнаграждението на Партньора, ако Партньорът нарушава приложимото законодателство при предоставянето на препоръки.

18. Ако се установи, че Партньорът не спазва правилата на Партньорска програма, нарушава действащото законодателство, може да навреди на бизнес репутацията на Paysera, извършва измами или нарушава интересите на Paysera по какъвто и да е друг начин, съгласно настоящите правила, Paysera има право да поиска Партньорът незабавно да прекрати действията си, да преустанови изплащането на възнаграждението на Партньора и да поиска компенсация за понесените загуби.

19. Paysera в никакъв случай няма да бъде отговорна за каквито и да било разходи или загуби на Партньора, понесени от Партньора при предоставяне на препоръки, съгласно настоящите Правила.

20. Партньорът разбира, че настоящите правила не създават никаква обща дейност, партньорство или трудови правоотношения между Paysera и Партньора. Партньорът няма право да създава задължения от името на Paysera.

21. Тези правила могат да бъдат изменени в съответствие с Генералното споразумение за платежни услуги.