PDF
Обратно към списъка

Общи условия на програмата за възнаграждения за откриване на бъгове

Програма за възнаграждения за откриване на бъгове (за краткост – Програмата) – програма, изпълнявана от Paysera, която се прилага за лица, открили грешка в сигурността на Paysera, известили са за това Paysera и имат право на награда/възнаграждение.

Участник в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове (за краткост – Участник) – лице, което е открило нарушение в сигурността на Paysera, известило е за това Paysera и има право на награда/възнаграждение.

Бъг – грешка, неизправност или други нарушения в програмите или системите на Paysera, които могат да засегнат Paysera или други системи, свързани с Paysera и които са контролирани или управлявани от Paysera.

Конфиденциална информация – всяка информация, свързана със системата Paysera или с клиентите на Paysera, получена чрез участие или намерение за участие в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове.

Клиент – лице, което се е регистрирало и е създало акаунт в системата Paysera.

Paysera – "Paysera LT" UAB, дружества от групата Paysera, в зависимост от държавата на пребиваване на Клиента, както и други юридически лица, които са ангажирани от "Paysera LT" UAB за предоставянето на услуги и са упълномощени да действат от името на "Paysera LT" UAB.

Система Paysera – софтуерен продукт на Интернет страниците на Paysera, разработен от Paysera и използван за предоставяне на услуги на Paysera.

Санкционирани лица, санкционирани държави – лица или държави, подложени на санкции (ограничения, определени от държава) от Европейския съюз, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ или други организации.

1. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове потвърждава, че е прочел/-а и се съгласява с настоящите Общи условия на програмата.

2. За да участва в програмата за откриване на бъгове, участникът трябва да спазва следните изисквания за законосъобразност:

2.1. участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове е навършил поне 14-годишна възраст. Ако участникът е навършил поне 14 години, но се счита за малолетен в мястото си на пребиваване, той/тя трябва да получи съгласието на своите родители или законни настойници преди да участва в програмата. Paysera има право да поиска от Клиента да предостави писмено (нотариално заверено) съгласие на представителите на Клиента (родители или законни настойници). Ако Участникът не предостави писмено съгласие за определения срок, Paysera ще прекрати участието му в Програмата;

2.2. участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове спазва приложимото законодателство.

3. В случай, че Paysera установи, че участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове е нарушил поне един от критериите, посочени в параграф 2, Участникът ще бъде премахнат от програмата и няма да има право на възнаграждение.

4. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове е длъжен да се придържа към изискванията за Поверителност – цялата информация, получена чрез използването, участието или намерението да участва в Програмата, принадлежи на Paysera и се счита за поверителна. Paysera си запазва правото да предприеме правни действия за използването, разкриването или разпространяването на информация, свързана с Програмата.

5. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове трябва да използва само собствените си данни по време на участие в Програмата.

6. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове няма право да:

6.1. извършва атаки, които могат да навредят или по друг начин да повлияят върху надеждността или целостта на данните или услугите на Paysera;

6.2. използва методи за изследване на грешки, които могат да доведат до влошаване на обслужването на клиентите;

6.3. получава или използва данни на клиенти на Paysera, получени чрез участие в Програмата;

6.4. извършва действия, които биха позволили на участник в Програмата или на всяко друго трето лице да има достъп, да съхранява, изтрива или оказва влияние на Paysera или данните на клиентите й по други начини;

6.5. по друг начин, причинявайки прекъсвания в системата Paysera, нарушаване на дейността на клиентите на Paysera в системата, използвайки грешки/бъгове за преследване на собствени ползи или нарушаване на законовите изисквания.

7. Възнаграждението на участниците в Програмата за откриване на бъгове се изплаща пропорционално на нивото на сериозност на грешката/бъг.

8. Възнаграждение се предоставя само за грешки, признати от Paysera.

9. Възнаграждение се изплаща за грешки/бъгове, които:

9.1. са открити за първи път и не за били докладвани или известни преди;

9.2. са открити отдалечено, има възможност за ескалиране, придобиване на нови привилегии по отношение на системата Paysera или може да доведат до изтичане на поверителна информация на Paysera или нейните клиенти.

10. Възнаграждението се изплаща в евро.

11. Когато грешка/бъг е докладвана от повече от две лица в рамките на 24 часа, възнаграждението се разделя между лицата.

12. Възнаграждението за докладване на грешка се прехвърля само в идентифицирана Paysera сметката на Участника.

13. По искане на участниците в програмата за за откриване на бъгове, възнаграждението може да бъде дарено на "Грийнпийс", "Червения кръст" или "Caritas".

14. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове е отговорен за плащането на всички данъци за изплатеното възнаграждение, които може да са приложими в неговата/нейната държава на пребиваване. Ако участникът в Програмата е гражданин на Република Литва, възнаграждението се изплаща чрез приспадане на данъци преди плащане.

15. Участникът в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове се съгласява да предостави на Paysera лични данни и данни за контакт (име, фамилия, ЕГН, гражданство, адрес на пребиваване, номер на банкова сметка), за да може Paysera да изплати възнаграждение за участието му в Програмата за откриване на бъгове, в съответствие с изискванията на Paysera, както и да изпълнява други действия, предвидени от законодателството.

16. Участникът се съгласява, че Paysera ще обработва предоставените данни, за да плати възнаграждение за участие в Програмата. Paysera гарантира сигурността на данните, получени чрез участието в програмата за възнаграждения за откриване на бъгове. Личните данни се използват, доколкото това е необходимо, за да се изпълнят настоящите Общи условия. Личните данни, посочени в параграф 15 от Общите условия, не могат да бъдат разкривани без съгласието на Участника, освен в случаите, установени със закон или тези Условия.

17. Периодът на съхранение на данните за участниците в програмите за откриване на бъгове е 10 (десет) години, освен ако правните актове не изискват по-дълъг период на съхранение. След изтичането на периода за съхранение на данните на участника, Paysera изтрива данните.

18. Paysera има право да прехвърля информация за Участника и неговите действия на публични органи (например за данъчни цели), ако такова задължение е определено от законодателството.

19. Участникът в Програмата за възнаграждения за откриване на бъгове, който е санкциониран или гражданин на държава, която е санкционирана, може да участва в програмата при възстановен статус, или неговото възнаграждение може да бъде дарено на благотворителни организации, посочени в параграф 13 от настоящите Общи условия.

20. Paysera си запазва правото да прекрати програмата за възнаграждения за откриване на бъгове по всяко време. Неразделна част от настоящите Общи условия на програмата за възнаграждения за откриване на бъгове са правилата за оповестяване на грешки, налични на уеб сайта на Paysera.