PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 22.01.2016

Получаване на плащания в точки на продажба

Дефиниции

Генерално споразумениеГенерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa.

Платежен инструмент – всеки платежен инструмент, който Системата позволява да бъде свързан към Paysera сметката и с помощта на който се изпълняват платежни преводи.

Търговец – Клиентът на системата Paysera, който продава стоки и услуги, използвайки една или повече услуги за получаване на плащания за Търговци, посочени в Системата и предоставени от Paysera.
(*Уточнение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат за всички Клиенти – както Търговци, така и други Клиенти, се използва терминът "Клиент", а когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат само за Търговци, се използва терминът "Търговец").

Устройство на търговеца – устройство на Търговеца за приемане на плащания, на което може да бъде инсталирано техническото решение за платежни инструменти, свързано с Paysera сметката за приемане на плащания, поддържани от Системата.

Купувач – платецът и/или крайният получател на предоставяните услуги и стоките, продавани от Търговеца, ползващ Системата за получаване на плащания.

Точка на продажба – физическа точка (мястото) за предоставяне на услуги или продажба на стоки, където Търговецът продава стоки и/или предоставя услуги.

Проект – подробно описание на стоките и/или услугите, предоставяни от Търговеца за целите на получаване на плащания от Купувачи за стоки или услуги, предоставяни им от Търговеца, чрез методите, посочени в Системата.

Общи разпоредби

1. Услугата за получаване на плащания във физически точки на продажба позволява на Търговците да получават плащания от Купувачи по своята Paysera сметка в Точките на продажба посредством приемане на платежни инструменти, посочени от Системата.

2. При използване на тази услуга, всички условия на Генералното споразумение и допълнителните условия, поместени в това допълнение се прилагат за Търговеца. Термините в това допълнение се използват в смисъла, определен в Генералното споразумение.

3. Ако Търговецът е юридическо лице, с приемането на условията на това Допълнение представляващият Търговеца потвърждава, че той/тя разполага с всички необходими правомощия, за да поръча тази услуга от името на юридическото лице.

Условия за ползване

4. Списъкът на възможните Платежни инструменти, които Търговецът може да използва, за да получава плащания в Точката на продажба за своите стоки и/или услуги, е посочен тук.

5. Конкретният начин или начини за получаване на плащания, които Търговецът иска да използва, се избират от сметката на Търговеца при заявяване на Проекта.

6. За да използвате тази услуга, Търговецът изпраща на Paysera своя Проект и други документи, изисквани от Paysera в Системата.

7. Paysera има право да откаже да потвърди Проекта и да предостави услугата на Търговеца без никакво обяснение.

8. Услугата се предоставя, след като Paysera потвърди Проекта на Търговеца и, ако това е необходимо за конкретния начин на получаване на плащания, след като Търговецът изпълни интеграцията в съответствие с инструкциите за интеграция, предоставени от Paysera за всеки конкретен метод на получаване на плащания.

9. Процедурата на плащане за всеки метод за получаване на плащания в Точката на продажба, поддържан от системата, е описана в правилата на конкретния начин за получаване на плащания в Точката на продажба, които са посочени тук.

10. Търговецът се задължава да спазва правилата на начина на получаване на плащания, избран от него/нея.

11. След като избере конкретен начин за получаване на плащания, посочен в Системата, Търговецът се задължава да създаде условия и да позволи на Купувачите да плащат със съответния Платежен инструмент в Точката на продажба.

12. Търговецът е отговорен за правилното функциониране на устройството на Търговеца при удържане на платената от купувача сума, предоставяйки точната сума и извършвайки други действия, предвидени в правилата на конкретния метод за получаване на плащания.

Цени и Платежна процедура

13. Цените за получаване на плащанията в Точките на продажба са посочени тук

14. Търговецът потвърждава, че той/тя се е запознал/-а внимателно с цените и условията за получаване на плащания, парични преводи и всички услуги на Paysera, които се прилагат и са от значение за него/нея.

15. Сумата (комисионната), която принадлежи на Paysera, се приспада автоматично след като Търговецът получи плащане. Ако комисионната не бъде приспадната по време на операцията, Paysera има право да удържи комисионната по-късно.

16. Търговецът се задължава да не налага никакви допълнителни такси, когато Купувачите избират да плащат на Търговеца чрез Системата и не чрез други платежни системи.

17. Търговецът ще извършва платежни операции в Точките на продажба чрез удържане на пари от Платежните инструменти, предоставени от Купувачите само в присъствието на Купувача.

18. Paysera заверява със суми, които принадлежат на Търговеца за неговите/нейните стоки и услуги, Paysera сметката на Търговеца, открита съгласно условията на Генералното споразумение.

19. Търговецът се съгласява, че Paysera може да използва приходите или част от приходите, получени от Търговеца за предоставената услуга, по своя преценка, за да плаща бонуси на Купувача, и това ще се счита за отстъпка, косвено предоставяна на Купувача от Търговеца.

20. Извлечението по сметката за услугите, посочени в настоящото Допълнение и предоставени на Търговеца, както и удържаната такса за комисионна, ще бъде качено в Системата или, по искане на Търговеца, се изпраща на имейл адресите, подадени от Търговеца. Извлечението по сметката е равностойно на ДДС фактура, издадена за финансови услуги, освободени от ДДС и конкретизирани в член 28 от Закона за ДДС, в съответствие с клаузи 18-1 от Правилника за издаване и признаване на счетоводните документи, използвани за изчисляване на данъци, потвърдени от Резолюция на правителството на Република Литва, издадена на 29 май 2002 г. под No 780. При искане на Търговеца да получи писмено извлечение, подписано и подпечатано от Paysera, се начислява такса, определена от Paysera.

Възстановяване на суми

21. Ако Търговецът е удържал различна сума от тази, която е била посочена на Клиента, плащането, прието в полза на Търговеца, трябва да бъде върнато на Купувача. Комисионната, приложена към Търговеца за приемането на подобно плащане, се връща.

22. Ако по някаква причина от Paysera безвъзвратно са били удържани средства поради действията на Търговеца, Paysera има право да удържи същата сума от Търговеца и Търговецът трябва незабавно да прехвърли на Paysera удържаната сума и да възстанови на Paysera всички направени разходи и причинени загуби. Ако Търговецът не разполага с достатъчно средства в Системата, за да възстанови претърпените загуби, той/тя трябва да преведе липсващата сума по сметката, посочена от Paysera, в рамките на 7 календарни дни след получаване на уведомлението.

Техническа интеграция на услугите

23. Търговецът, който има за цел да използва услугата по получаване на плащания в Точки на продажба, описана в това Допълнение, се задължава да свърже своята система с тази на Paysera или да изтегли необходимата програма, в съответствие с инструкциите, предоставени от Paysera. В зависимост от начина на получаване на плащания, избрани от Търговеца, Paysera осигурява инструкции за интеграция или необходимата програма за всеки Търговец индивидуално или те се предоставят в Системата.

24. Търговецът разбира и се съгласява, че неправилната интеграция може да предизвика допълнителни натоварвания на Системата, които не са желателни и приемливи. Ето защо, той/тя трябва да гарантира, че връзката ще бъде стриктно изпълнена, съгласно инструкциите.

25. Paysera може да промени решението за техническа интеграция на услуги без ограничения и по всяко време. Уведомлението за каквито и да е промени, които изискват корекции в софтуера на Търговеца, се извършва най-малко 90 (деветдесет) дни предварително. Търговецът разбира, че след като Paysera промени Инструкциите за интеграция и информира Търговеца, Търговецът от своя страна трябва да актуализира връзката на системите за своя сметка и най-късно в рамките на 90 (деветдесет) дни от датата на уведомлението. Необходимите промени от страна на Търговеца се извършват за сметка на Търговеца.

Потвърждения и споразумения на страните

26. Търговецът се задължава винаги да информира Купувачите, че Системата ще се използва за извършване на плащания и относно възможността да се плаща със съответния Платежен инструмент.

27. Търговецът потвърждава и гарантира, че при предоставянето на услуги и продажба на стоки на Купувачи Търговецът ще действа честно и по такъв начин, че да отговаря на интересите на Paysera, Търговеца и Купувача. Търговецът също се ангажира да предоставя услуги и да продава стоки на Купувачите коректно, навреме и качествено.

28. Търговецът гарантира, че всички действия на Търговеца, свързани с изпълнението на Споразумението, както и продадените стоки и/или услуги, предоставяни от него/нея, ще бъдат съобразени със законодателството на държавата, където стоките се продават и се предоставят услугите. Всяка отговорност за последствията, произтичащи от неспазването на тези задължения, се носи от Търговеца.

29. При предоставяне на услугата, посочена в настоящото Допълнение, Paysera не носи отговорност за продадените стоки и/или услугите, предоставени от Търговеца, и последствията, произтичащи от продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги. Paysera също не гарантира, че другата страна по транзакцията, създадена от Търговеца (Купувача), ще изпълни транзакцията (ако за да се изпълни транзакцията е необходимо не само заплащане на стоки или услуги).

30. Страните (Търговецът и Paysera) се задължават да гарантират правилното прилагане на организационните и техническите средства, предназначени за защита на личните данни на Купувачите от случайно или незаконно унищожаване, подмяна, разкриване или друго незаконно обработване, както е установено от приложимите правни актове.

31. Страните (Търговецът и Paysera) се ангажират да не съхраняват идентификационни данни за Платежни инструменти на Купувачите, да обезпечат поверителността на идентификационните данни на Платежните инструменти на Купувачите и личните им данни и гарантират, че такива данни няма да станат достояние на трети лица, включително служители Търговеца.

32. Paysera осигурява на Търговеца, ползващ Paysera услуги за бизнес и професионални нужди (цели), възможност безплатно да рекламира описания на Търговеца, предлаганите услуги и продаваните от него/нея стоки в Системата през периода на валидност на Споразумението. Paysera има право да изтрие подобно описание от Системата или да не го рекламира без отделно предупреждение и без да посочва причини за това заличаване или нерекламиране.

33. Търговецът се съгласява неговото/нейното лого и описание на предлаганите услуги и/или продавани стоки да бъдат показани в Системата. Paysera има право да изтрие това описание от Системата без отделно предупреждение и без да посочва причини за това заличаване.

Забранени дейности

34. Търговецът няма право да продава продукти, стоки или услуги, забранени от законодателството и други продукти, стоки или услуги, които съгласно изискванията на съответната държава (където се извършва търговията) се нуждаят от специален лиценз или разрешение, без лицензите или разрешенията, изисквани от законодателството.

35. Търговецът е длъжен да се увери и удостоверява, че предоставяните услуги или продаваните от него/нея стоки отговарят на и не нарушават законодателството на съответната държава, където се предоставят услугите или се продават стоките.

36. Ако стане видно, че Търговецът не е изпълнил или е нарушил ограниченията за извършване на забранени дейности, посочени в Допълнението, или неговата/нейната дейност не отговаря на/e нарушила законодателството на дадена държава и поради тази причина Paysera е претърпяла загуби (например били са наложени глоби, необходими са били обяснения, прекратено е споразумение с оператор), Paysera има право да приспадне по собствена воля от сметката на Търговеца всички разходи и загуби, понесени в резултат на такова нарушение на Търговеца, за което Търговецът дава своето неотменимо съгласие в това Допълнение. Ако няма достатъчно средства по сметката на Търговеца за покриване на разходите, Търговецът се задължава незабавно да преведе сумата на понесените загуби, посочена от Paysera, по сметка, указана от Paysera.

Преустановяване на услуги

37. Paysera, действайки разумно и вземайки предвид интересите на Търговеца, по всяко време има право да ограничи предоставянето на част или всички услуги без предварително предупреждение, да преустанови предоставянето на услугата, описана в това Допълнение и/или плащане на събрани плащания, да прекрати договорните отношения и да откаже да предоставя услуги в бъдеще, ако стане явно, че:

37.1. Търговецът не спазва или нарушава изискванията на раздел "Забранени дейности" на това Допълнение;

37.2. разпространяването на стоки или услуги на Търговеца може да навреди на бизнес репутацията на Paysera;

37.3. ко задълженията на Търговеца, поети на базата на това Допълнение, са нарушени или е налице реална опасност да бъдат нарушени, или ако могат да бъдат увредени съществени интереси на Купувачите в резултат на по-нататъшното предоставяне на услуги;

37.4. във всички други случаи, определени в Генералното споразумение за платежни услуги.

38. Paysera уведомява Търговеца за такова ограничение на предоставянето на услуги незабавно (след един час), и след 2 (два) работни дни от преустановяването на предоставянето на услугата – за възможността да бъдат върнати средствата, които принадлежат на Търговеца.

39. Целта на ограниченията, изложени в настоящото Допълнение и в Генералното споразумение за платежни услуги, е да се защитят Paysera, Търговците, други Клиенти, Купувачи и други трети лица от възможните парични санкции, загуби и други негативни последици.

Информация за грешки

40. Paysera уведомява Клиента предварително, в съответствие с процедурата, предвидена в Генералното споразумение, за известни и потенциални технически неизправности на Системата и системите или оборудването на трети страни, наети от Paysera за предоставяне на услуги, които имат влияние върху предоставянето на услугите от Paysera. Търговецът също се задължава незабавно да информира Купувачите и Paysera за технически неизправности, планирана профилактика и дейности по поправки, които могат да имат въздействие върху предоставянето на услугите от Търговеца или продажбата на стоки към Купувачите.

ОТОГОВОРНОСТ

41. Отговорността на страните се определя от условията на Генералното споразумение.

42. Търговецът е отговорен за посочването и удържането на точната сума (цена) от Платежния инструмент, представен от Купувача.