PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 29.07.2020 г.

Получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти

Дефиниции

Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa.

Депозит – средствата, съхранявани в Paysera сметката на Търговеца, които обезпечават исканията на платците към Търговеца, произтичащи от спорове.

Eлектронен магазин – уеб сайт на Търговеца, указан във Въпросника, където Търговецът предлага своите стоки и услуги.

Възстановяване на сума – иск срещу Клиента да възстанови парични средства при оспорване на Транзакцията, съгласно правилата и регламентите на ICCO (Международни организации за кредитни карти).

Въпросник – въпросник, където Търговецът предоставя подробна информация за себе си, своя електронен магазин, стоки и услуги, както и вида на приеманите карти. Въпросникът е неразделна част от настоящото Допълнение.

Карта – разплащателна карта Visa/Visa Electron, MasterCard или Maestro, ползвана за извършване на транзакции.

Картодържател – юридическо или физическо лице, което плаща с Картата за стоки и/или услуги на Търговеца в електронния магазин.

Търговец – Клиент на системата Paysera, юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър на държава-членка на ЕС, който е сключил Генералното споразумение с Paysera и който продава стоки и услуги, използвайки една или повече услуги за получаване на плащания за Търговци, посочени в Системата и предоставени от Paysera, както и възнамерява да използва препродадената услуга на Paysera по получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти.
(*Уточнение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат за всички Клиенти – както Търговци, така и други Клиенти, се използва терминът "Клиент", а когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат само за Търговци, се използва терминът "Търговец").

PCI DSS – стандарт за сигурност на данните при разплащане с платежни карти.

Купувач – платецът и/или крайният получател на предоставяните услуги и стоките, продавани от Търговеца, ползващ Системата за получаване на плащания.

Проект – подробно описание на стоките и/или услугите, предоставяни от Търговеца за целите на получаване на плащания от Купувачи за стоки/услуги, предоставяни им от Търговеца, чрез методите, посочени в Системата.

Банка-партньор – банка, която предоставя услугата за приемане и управление на Карти и си сътрудничи с Paysera при осигуряване на Търговеца на възможността да приема плащания с карти от Купувачите (AS Latvijas pasta banka, рег. No. LV50103189561, адрес: Brīvības 54, Ryga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Услуга по периодични плащания – услуга, която позволява на Търговеца да предостави на Купувача възможност да се регистрира за автоматично таксуване, както и му позволява да таксува автоматично и/или регулярно Купувача, ползвайки разплащателната карта на Купувача.

Правила за анулиране на покупки – правила, публично представени и потвърдени от Търговеца, регулиращи анулирането на покупки на стоки и/или услуги, направени в електронния магазин на Търговеца.

Правила и разпоредби – Правила за работа на Visa Europe и/или Правила и разпоредби на MasterCard в тяхната актуална версия.

Интерфейс – интерфейс (софтуер) между Paysera и Търговеца, осигуряващ приемането на съобщения за авторизация на транзакция и управление на Карти в реално време.

Транзакция – финансово действие, изпълнено за извършването на покупка на стоки или услуги в електронния магазин, ползвайки Картата.

Данни за транзакция – информация за транзакцията, информация за Картата, използвана за транзакцията, и идентифициране на картодържателя.

ICCO – Международни Visa и/или MasterCard организации за кредитни карти.

Общи разпоредби

1. Услугата за получаване на плащания чрез Интернет осигурява на Търговеца възможност за получаване на плащания от Купувачи, използващи Карти, посочени в Системата.

2. При използване на тази услуга за Търговеца са приложими всички условия на Генералното споразумение, Допълнението "Получаване на плащания от Купувачи чрез Интернет", допълнителните условия, залегнали в това Допълнение и правилата на ICCO. Търговецът потвърждава, че се е запознал с настоящите условия и се задължава да ги спазва. За Търговеца се прилагат и правилата и регламентите на ICCO. В случай на несъответствие между Споразумението, неговите Допълнения и правилата и регламентите на ICCO, се прилагат и имат превес правилата и регламентите на ICCO. Условията в това Допълнение се използват в смисъла, посочен в Генералното споразумение.

3. Преди използването на тази услуга, Търговецът трябва да подаде към Paysera:

3.1. своя проект, създаден в Системата;

3.2. попълнен въпросник, предоставен от Paysera;

3.3. други документи, изисквани от Paysera.

Услугата се предоставя само след като Търговецът подаде всички документи и информация, изисквани от Paysera, и след като Paysera (или банката-партньор) одобри Търговеца.

4. Paysera има право да откаже да потвърди Проекта и да предостави услугата на Търговеца без никакво обяснение.

5. За да започне да ползва услугата, Търговецът трябва да извърши техническа интеграция, в съответствие с инструкциите за интеграция, предоставени от Paysera.

6. Това Допълнение излага и определя условията за получаване на плащания чрез Интернет и задълженията на страните, когато Платецът плаща на Търговеца с Карти по Интернет.

7. Това Допълнение е изготвено в съответствие със законодателството на Европейския съюз, регламентиращо предоставянето на платежни услуги и плащания с разплащателни карти, правилата и и регламентите на ICCO и правилата за използване на карти, определени от банките-партньори на Paysera.

8. Това Допълнение е неразделна част от Генералното споразумение и трябва да бъде четено и интерпретирано заедно с него, в съответствие с общия контекст на договорните документи.

9. Допълнението може да се прилага само за юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър на страна-членка на Европейския съюз и са сключили Генералното споразумение с Paysera.

Права и задължения на Търговеца

10. Търговецът се задължава:

10.1. да приема от Картодържателя Карти, които са били посочени във Въпросника на Търговеца като платежни инструменти за стоки и услуги, предоставяни в електронния магазин на Търговеца;

10.2. да плаща комисионна за услугата, която е посочена на уеб сайта на Paysera ;

10.3. ако Картодържателят откаже закупените стоки и/или услуги или ако Търговецът не достави стоките и/или услугите коректно, след получаване на съответната информация Търговецът се задължава да върне на Картодържателя сумата на транзакцията, частично или изцяло, в съответствие с Правилата за отмяна на покупки, потвърдени от Търговеца и публично достъпни за Купувачите;

10.4. след получаване на съобщението от Paysera за възстановяване на сумата, Търговецът се задължава да информира Paysera за своето решение в рамките на 3 календарни дни: дали ще извърши или оспори възстановяването на сумата, предоставяйки на Paysera документи, потвърждаващи транзакцията. Ако Търговецът не е съгласен с жалбата на Купувача и с изискването за възстановяване на сума и го оспорва, Търговецът трябва да покрие всички разходи, произтичащи от спора, включително комисионната за разглеждането на оплакването и жалбата, както и потенциални арбитражни разходи;

10.5. да използва само интерфейса, предоставен от Paysera за приемане на карти в електронния магазин;

10.6. да се увери, че служителите/представителите на Търговеца са отговорни за прилагането на това Допълнение, правилата и регламентите на ICCO и техните изменения;

10.7. да си сътрудничи и да осигурява на Paysera необходимо помощ в случай на спор относно транзакциите на Картодържателите в електронния магазин;

10.8. да информира Paysera за всякакви измами или неоторизирани действия, свързани с Карти и изпълнение на задълженията, изложени в това Допълнение;

10.9. да приема всички валидни и подходящо идентифицирани Карти като инструмент за безналични плащания за стоки и/или услуги, посочвайки цената на стоките и/или услугите по време на транзакцията;

10.10. да гарантира спазването на правилата и регламентите на ICCO, както и други изисквания на ICCO, на своя електронен магазин;

10.11. да изпраща копия от документи, потвърждаващи транзакцията и поискани от Paysera, не по-късно от 3 календарни дни от получаването на заявката (по факс, електронна поща, препоръчана поща или по друг начин, когато обстоятелството на доставката може да бъде потвърдено). Ако Търговецът не може да изпрати исканите документи в рамките на срока, посочен по-горе, той трябва да уведоми в писмена форма и да посочи датата на предаване на информацията, както и причината информацията да не бъде изпратена своевременно или изобщо да не бъде изпратена. Ако представителят на Paysera отиде на място при Търговеца, той/тя има право да получи копие от информацията, потвърждаваща транзакцията;

10.12. да спазва Генералното споразумение на Paysera, неговите Допълнения, инструкциите на банката-партньор (ако такива са осигурени през периода на изпълнение на договорните задължения) и правилата на Международните организации за кредитни карти. Задължението е валидно и за правилата, наредбите и изискванията за приемане на Карти, приети след подписване на това Допълнение;

10.13. да гарантира, че неговата дейност е законна и ще остане законна по времето на срока на валидност на Допълнението, както и че спазва и ще спазва нормативните актове, приложими съгласно местонахождението на Търговеца, както и правилата и регламентите на ICCO;

10.14. по искане на Paysera да се предотврати нарушение на това Допълнение или правилата и регламентите на ICCO, Търговецът се задължава да предотврати такова нарушение в 3-дневен срок от получаване на уведомлението;

10.15. Търговецът може да ползва услугата по получаване на плащания само в електронните магазини на Търговеца и само от Интернет адресите (URL), които са били посочени във Въпросника, подаден от Търговеца, както и в Проекта, и потвърдени от Paysera. Ако има някакви промени в информацията, посочена в потвърдения Проект и/или Въпросник, Търговецът незабавно информира Paysera за тях и измененията на Проекта и/или Въпросника се потвърждават, съгласно същата процедура както за самия Проект и/или Въпросник;

10.16. при поискване от страна на Paysera, незабавно да извършва промени по своите уеб сайтове, както и да извършва други необходими и подходящи действия, за да се гарантира съблюдаването от Търговеца на правилата на ICCO за използването на търговски марки;

10.17. да изпрати всички документи и информация, поискани от Paysera (ако Търговецът не изпълни изискванията, Paysera има право да преустанови предоставянето на услуги);

10.18. своевременно да предоставя на Paysera актуалния адрес на всеки от своите офиси, всички имена/търговски наименования, под които Търговецът оперира и които използва, и пълно описание на продаваните стоки и предоставяните услуги;

10.19. да информира Картодържателите по ясен и недвусмислен начин за приемането или неприемането на определени разплащателни карти, по-специално чрез показване на своя уебсайт на лога, отнасящи се до приемането на разплащателните карти, по ясно визуализиран начин и в съответствие с изискванията на банката-партньор;

10.20. ясно и недвусмислено да информира Картодържателя за самоличността на Търговеца във всички точки на взаимодействие, така че Картодържателят лесно да може да различи Търговеца от всяка друга страна (като доставчик на продукти или услуги към Търговеца);

10.21. да осигури тези изисквания на уебсайта на Търговеца:

10.21.1. на видно място на уебсайта да визуализира и идентифицира името на Търговеца и всяка друга информация, посочена на уебсайта;

10.21.2. Търговецът трябва да гарантира, че Картодържателят разбира, че Търговецът е отговорен за транзакцията, включително доставката на продуктите (независимо дали са физически или дигитални) или предоставянето на услугите, които са предмет на транзакцията, за обслужване на клиенти и разрешаване на спорове, в съответствие с условията, приложими за транзакцията.

10.22. при искане от страна на Paysera своевременно да предостави на Paysera цялата информация и документация, която Paysera счита за необходима за изпълнение на това Допълнение. Търговецът се задължава своевременно и без неоправдано забавяне да уведомява Paysera в писмена форма за всички промени в предоставената информация (особено за промени в предмета на дейност на фирмата, промени във вида на продуктовата гама, продажба или лизинг на компанията, както и всяка друга промяна на собственика, правната форма или името на дружеството; промени във финансовото състояние на Търговеца, които биха могли да застрашат правилното изпълнение на задълженията на Търговеца, произтичащи от това Допълнение). Търговецът е длъжен, при поискване от страна на Paysera, да предостави документи, които са на език, различен от английски, заедно със заверен английски превод. Търговецът гарантира, че цялата предоставена информация е вярна и дължима;

10.23. да спазва законовите разпоредби, приложими за Търговеца и неговите бизнес дейности, по-специално законодателството и разпоредбите за защита на потребителите. Търговецът предоставя следната информация за стоките и услугите, предлагани чрез своите уебсайтове и за които предлага плащане с Карти, като цялата информация е представена по прецизно формулиран, ясен, лесно достъпен и уместен начин, както и в съответствие със законовите разпоредби:

10.23.1. пълното име и адрес на седалище, Търговския регистър, в който е регистрирано дружеството, ЕИК и цялата друга информация, която трябва да бъде предоставена в бизнес кореспонденция, в съответствие с приложимото законодателство;

10.23.2. Общи условия, разпоредби относно правото за отмяна и/или връщане, свързани с обработката на възстановяване на суми и, когато е необходимо, предварителна договорна информация;

10.23.4. държавите, в които Търговецът извършва доставки, и условията за доставка, които се прилагат;

10.23.5. валутата, в която ще бъдат заплатени стоките и услугите на Търговеца;

10.23.6. пълния адрес на отдела за обслужване на клиенти на Търговеца, включително всички налични средства за комуникация;

10.23.7. разпоредби за защита на данните, по-специално принципите за защита на данните, прилагани от Търговеца при използването на клиентски данни и обработката на данни за плащания;

10.23.8. налични процедури за сигурност (например процедурите за удостоверяване, използвани за картови плащания);

10.23.9. пълно описание на стоките и услугите, предлагани от Търговеца;

10.23.10. срок за фактуриране и срок за изпълнение на договора;

10.23.11. уточняване на времето, в което ще бъде дебитирана Картата.

11. Търговецът няма право:

11.1. да начислява допълнителна такса, за да се извърши плащане с Карта (с изключение на случаите, когато това е посочено в законодателството и съобразено с Paysera и банката-партньор, в съответствие с правилата на ICCO). Ако допълнителната такса е посочена в законодателството, тя трябва да бъде включена в сумата на транзакцията и не може да бъде събирана отделно;

11.2. да задава минимална сума на Транзакция;

11.3. да приема Картата като плащане с цел да се покрият или рефинансират други стоки или услуги, или някакво друго задължение, извън посочените в това Допълнение или във Въпросника;

11.4. да издава пари в брой за Транзакцията или след нейната отмяна;

11.5. да издава менителница, чек или друг платежен документ за допълнителни плащания за извършване на Транзакцията;

11.6. да разделя Транзакцията на отделни части;

11.7. да съхранява и разкрива на трети лица данни на Картодържателя, номера на картата, датата на валидност на картата, CVC/CVV и всякаква друга информация, свързана с приемането на Картата или Картодържателя. Тази отговорност на Търговеца е безсрочна;

11.8. да приема Картата като платежен инструмент за търговска дейност, извършена от трето лице;

11.9. да издава електронни пари като резултат от Транзакцията;

11.10. да използва данните на Картата за други цели, освен за обработка на Транзакцията, преди, след и по време на Транзакцията;

11.11. да подава за изпълнение Транзакция, която е незаконна или неразрешена от Картодържателя, когато това е известно на Търговеца или се предполага, че трябва да му е известно; също така, Транзакция, която е изпълнена с цел измама със съгласието на Търговеца. Търговецът носи отговорност за действията на своите служители, агенти, посредници и представители за изпълнението на условията на това Допълнение;

11.12. да разкрива информация на трети лица, която е станала известна при изпълнение на задълженията, изложени в това Допълнение.

11.13. да подава транзакции с карти, които преди това са били отхвърлени от банката-партньор. Отхвърлените от банката-партньор транзакции с карти се обработват само в съответствие с правилата и регламентите на ICCO;

11.14. да предлага на картодържателя възможност да се регистрира едновременно с една транзакция за различни услуги и/или членства, предоставени от Търговеца или компании на трети страни („кръстосани продажби“);

11.15 да претендира за заплащане на незаконни или аморални стоки или услуги;

11.16. да приема Платежната карта, представена физически от Картодържателя;

11.17. да изисква от Картодържателя да се откаже от правото да оспори транзакция;

11.18. да разрешава съмнителни транзакции, по-специално ако:

11.18.1. по искане на Картодържателя общата сума на платежната транзакция да бъде разпределена между няколко Карти;

11.18.2. преди плащането Картодържателят съобщи за потенциални проблеми с приемането на Картата; или

11.18.3. бъде извършена повече от една платежна транзакция по различно време с една и съща Карта в рамките на два (2) последователни календарни дни.

12. Търговецът потвърждава и се съгласява, че:

12.1. ICCO са единствените и изключителни собственици на търговските марки на картите. Търговецът може да използва лого, търговски марки и знаци на ICCO или банката-партньор за маркетингови цели само с предварително писмено съгласие на Банката-партньор, освен ако не е оторизиран по друг начин за това;

12.2. ICCO може по всяко време, незабавно, без предварително предупреждение и по каквато и да е причина да забрани на Търговеца да използва търговските марки на картите и/или да прекрати настоящото Допълнение с Търговеца (такива права има и банката-партньор);

12.3. ICCO може по всяко време да приведе в действие изпълнението на която и да е клауза от правилата и регламентите на ICCO и да забрани на Търговеца да извършва каквато и да е дейност, която причинява или може да причини вреда на ICCO, включително ощетяване на бизнес репутация и щети, които могат да имат отрицателно въздействие върху целостта на Системата за обмен и представляват заплаха за поверителна информация на ICCO;

12.4. Търговецът ще спазва всички приложими правила и регламенти на ICCO, като се вземат предвид съответните изменения и допълнение на правилата;

12.5. Търговецът няма да оспорва собствеността на търговски марки на картите;

12.6. Търговецът ще се въздържа от всякакви действия, които могат да попречат или възпрепятстват ICCO от прилагането на техните права.

13. В изключителни случаи (например, ако Търговецът достигне 1.000.000 € годишен обем на транзакции на марка на карта (Visa или Mastercard)), при изискване от банката-партньор или ICCO да продължи предоставянето на услуги, от Tърговеца може да бъде поискано да подпише директно споразумение с банката-партньор и да прекрати или измени това Допълнение, съгласно изискванията на банката-партньор или ICCO.

Права и задължения на Paysera

14. Чрез интерфейса Paysera прехвърля информация за транзакцията, предоставена от Търговеца, на банката-партньор, както и отговора на банката-партньор към Търговеца по отношение на транзакцията.

15. Paysera има право да изисква информация за възстановяване на суми и друга информация за Търговеца, поискана от банката-партньор или ICCO.

16. Paysera информира Търговеца, че както Paysera, така и банката-партньор имат право да:

16.1. задържат средствата от Транзакцията за срок до 5 работни дни, ако, съгласно изискванията и препоръките на ICCO, Транзакцията трябва да бъде проверена;

16.2. задържат средствата от Транзакцията за срок до 180 дни, ако, съгласно правилата на ICCO, е подадена заявка за възстановяване на сума или има реална опасност подобно искане да бъде подадено;

16.3. задържат средствата от Транзакцията и авторизацията на други Транзакции, ако има съмнение за пране на пари или други съмнителни транзакции.

17. Paysera има право да:

17.1. приспадне сумите на Транзакции от Paysera сметката на Търговеца при искания за възстановяване на суми, в съответствие с правилата на ICCO;

17.2. задържа суми, които съответстват на финансови искания, подадени към Търговеца от Paysera или банката-партньор;

17.3. проверява дали операциите, извършвани от Търговеца, отговарят на условията на това Допълнение;

17.4. Paysera има право да изисква и Търговецът предоставя на Paysera своите вътрешни процедури, свързани с връзката на Интерфейса и управлението и отмяната на плащания, не по-късно от 7 календарни дни от получаването на искането;

17.5. задържа по Paysera сметката на Търговеца всички суми за разходи, направени от Paysera във връзка с дейността на Търговеца и Транзакциите в електронния му магазин, включително глоби, наложени от банката-партньор или ICCO, съдебни разноски и оспорвани суми на Транзакции.

18. Paysera се задължава да спазва всички изисквания на PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните при разплащане с платежни карти), които се прилагат за Paysera, доколкото те се отнасят до съхранението, обработването и прехвърлянето на данни на платежни карти, както и сигурността и средата на съхраняване на данните на платежните карти.

19. При предоставянето на платежни услуги Paysera обработва личните данни на Купувачите, като платци, съгласно изискванията на Закона за правната защита на личните данни на Република Литва и Общия регламент за защита на данните на ЕС. Принципите за обработка на лични данни са регламентирани от Декларацията за поверителност.

20. Личните данни на Купувачите, които не са включени в категорията на личните данни, посочена в чл. 19 от Споразумението, се обработват в съответствие със споразумението за обработка на лични данни, сключено между Търговеца и Paysera. 

Плащане и отговорност

21. Paysera се ангажира да кредитира сумите на Транзакции, извършвани от Купувачи, с изключение на комисионните, по Paysera сметката, посочена от Търговеца. Комисионните, които се прилагат, са посочени на уеб сайта на Paysera.

22. Paysera има право да задържи депозит по Paysera сметката на Търговеца в срок до 180 дни (ако не са подадени заявки за възстановяване на суми). Стандартният размер на депозита от задържани средства и времето на неговото задържане са посочени тук. Paysera може да определи индивидуално за всеки търговец друг размер на депозита и срока на неговото задържане.  

23. Paysera има право без предварително известие да удържи от която и да е Paysera сметка на Търговеца следните суми:

23.1. сумата на Транзакцията, ако Paysera е получила информация от банката-партньор за възстановяване на сума или chargeback, извършено в съответствие с правилата и регламентите на ICCO;

23.2. всички глоби или други такси, наложени на Paysera от банката-партньор и/или ICCO за Търговеца за несвоевременно подаване на информацията, потвърждаваща Транзакцията;

23.3. всички глоби или други такси, наложени на Paysera пряко или косвено от банката-партньор и/или ICCO, доколкото тези глоби или други такси са наложени вследствие на транзакциите на Търговеца или поради грешки на Търговеца, извършени при приемане на Карти или поради изпращане на погрешни, неверни данни, или са свързани с изпълнението на това Допълнение;

23.4. всички глоби, други такси или направени разходи, наложени на Paysera от банката-партньор и/или ICCO, ако Търговецът нарушава правилата и регламентите на ICCO, включително, но не само, случаи, свързани с възстановяване на суми, суми по незаконни транзакции и обработка на транзакции. Направените разходи включват разходите на Paysera и разходите на банката-партньор, ако ICCO налага глоба, свързана с Транзакцията (-иите) на Търговеца; 

23.5. всички глоби, други такси или направени разходи, наложени на Paysera от банката-партньор и/или ICCO, ако Търговецът разкрие данни за Картата на трета страна или използва информация, получена на базата на това Допълнение, по друг незаконен или недобросъвестен начин;

23.6. всички глоби, други такси или направени разходи, наложени на Paysera от банката-партньор и/или ICCO, ако Търговецът не е съхранил данни за Транзакцията (с изключение на чувствителни данни, забранени да бъдат съхранявани, съгласно изискванията на PCI DSS);

23.7. ако Търговецът наруши Генералното споразумение и/или това Допълнение и поради тази причина Paysera е понесла разходи.

24. В случай, че ICCO наложи глоба или друга такса на Paysera или банката-партньор поради нарушение, свързано с транзакциите на Търговеца или други изисквания по настоящото Допълнение или правилата и регламентите на ICCO, Търговецът се задължава, при първо искане, да обезщети Paysera за подобни глоби или такси и/или да ги заплати. За тази цел не се взима под внимание дали паричната санкция е оправдана. Задължението за обезщетение се прилага и ако Търговецът не е имал възможност да отправи възражение или да се защити преди плащането от Paysera. Paysera има право да удържи суми от Paysera сметката на Търговеца в Системата, за да покрие всички глоби и всички други разходи, които са претърпени вследствие или заради нарушение на Търговеца, и също така да покрие всички разходи на Paysera и банката-партньор за предотвратяване на нарушения.

25. Ако няма достатъчно средства по Paysera сметката на Търговеца за покриване на глоби, разходи или други финансови задължения по това Допълнение, Търговецът се задължава да заплати на Paysera необходимите суми в рамките на 5 работни дни от получаване на уведомлението от Paysera, чрез превеждане на посочената сума по сметка, указана от Paysera.

26. Търговецът неотменимо упълномощава Paysera да удържа от Търговеца суми, свързани с разглеждане на жалби на Търговеца и спорове за възстановяване на суми или глоби, без допълнително потвърждение или изрично пълномощно за това.

27. Търговецът гарантира и носи пряка отговорност пред Paysera по всяко време за правилното изпълнение на поетите задължения по настоящото Допълнение, както и за стриктното спазване на Правилата и разпоредбите.

28. Търговецът се задължава да обезщетява Paysera и да предпазва Paysera от всякакви щети, произтичащи от действия или бездействия от страна на Търговеца. В тази връзка Търговецът поема и разходите за правна защита на Paysera, включително всички съдебни такси и адвокатски хонорари.

29. В случай, че Търговецът наруши това Допълнение и/или Правилата и разпоредбите на ICCO, Paysera също има право да:

29.1. удържа средства на Търговеца, докато посочено нарушение се коригира и наложените глоби се заплатят изцяло;

29.2. да прекрати незабавно предоставянето на услугата по това Допълнение и, в изключителни случаи, по други Допълнения и Генералното споразумение.

30. Търговецът също се задължава да плати глоба от 25 000 евро за всяко съществено нарушение на разпоредбите на това Допълнение.

31. Paysera не носи отговорност за загуби на Търговеца или трети лица, възникнали поради действия или бездействие на комуникационни компании, други банки или трети лица.

32. Paysera не носи отговорност за загуби на Търговеца, възникнали поради задържане на средствата или отмяна на транзакцията, извършена при условията на това Допълнение или Генералното споразумение.

Одит

33. Paysera, банката-партньор и/или ICCO имат право да извършват годишни или наложени от инциденти местни одити на фирмата, системите и помещенията на Търговеца или свързани места, системи, представляващи интерес, или доставчици на услуги на Търговца, като Търговецът гарантира, че се предоставя необходимият достъп за това. Търговецът се задължава да заплати всички разходи, произтичащи във връзка с одит на Paysera, банката-партньор и/или ICCO.

Прекратяване на предоставянето на услуги

34. Paysera има право незабавно и едностранно да прекрати предоставянето на услугата, съгласно Допълнението, и да преустанови сътрудничеството с Търговеца, като го информира за това, ако установи, че:

34.1. Търговецът предоставя невярна информация на Paysera;

34.2. Търговецът не е информирал Paysera за промяна в правния статут на Търговеца или някаква друга важна информация, заложена в това Допълнение;

34.3. Търговецът не отговаря на изискванията или препоръките на ICCO или нарушава някоя от разпоредбите на това Допълнение;

34.4. Търговецът е в несъстоятелност/е неплатежоспособен;

34.5. Paysera акаунтът на Търговеца е бил блокиран;

34.6. Търговецът се занимава с дейност, която може да навреди на репутацията на Paysera, на банката-партньор или ICCO;

34.7. Търговеца извършва Транзакции, които се считат за измама и/или незаконна дейност;

34.8. Търговецът, нарушавайки установената процедура, използва услугата на получаване на плащания чрез разплащателни карти на адреси на уеб сайтове (URL), които не са посочени в Проекта на Търговеца или неговите изменения и не са били потвърдени от Paysera;

34.9. ако ICCO или партньорската банка го изискват;

34.10. в други значими случаи.

35. Предупреждението за прекратяване на предоставянето на услугата не освобождава Търговеца от задължението да покрие всички загуби, а също така не освобождава други Търговци от изпълнение на задълженията към Paysera.

36. Paysera има право да прекрати предоставянето на услуги в съответствие с настоящото Допълнение без предварително предупреждение, ако Банката-партньор откаже да предостави или няма право да предоставя настоящата услуга или не може да използва съответните търговски марки на карти, а също и ако Paysera изгуби правото си да предоставя съответните услуги.

Разпоредби, свързани с услугата по периодични плащания

37. За да използва услугата по периодични плащания, Търговецът представя на Paysera съответния проект или изменение на проект. Всички горепосочени условия важат за Търговеца, ползващ услугата по периодични плащания в допълнение към клаузите, посочени в тази секция.

38. В случай, че Търговецът приеме транзакции, свързани с периодични плащания, Търговецът трябва да предостави информация на Картодържателя относно това какви действия трябва да предприеме Картодържателят, за да отмени доставката на стоки и/или услуги и съответните такси, когато Картодържателят анулира стоките и/или услугите, и не трябва да изпраща данни за транзакции към ICCO, когато ICCO или институцията-издател на Картодържателя заяви подобно прекратяване по искане на Картодържателя.

39. За да използва услугата по периодични плащания, Търговецът трябва да сключи споразумение за периодични плащания (наричано по-долу "СПП") с Купувача, чрез което Търговецът трябва:

39.1. да получи изрично съгласие от страна на Купувача за периодично таксуване в момента на разплащането или продажбата във връзка с услугата по периодични плащания и да се споразумее за продължителността на даденото разрешение;

39.2. при получаване на това съгласие Търговецът трябва да предостави на Купувача следната информация:

39.2.1. датата на плащане и дали тя е фиксирана или подлежи на промяна;

39.2.2. договореният начин на комуникация за бъдещата кореспонденция.

39.3. да запази доказателство за това разрешение във формат, в който то е предоставено (като имейл, друг електронен запис или документ на хартиен носител, или ясно описание на процеса, ако разрешението е дадено изрично по време на процеса и няма възможност процесът да бъде продължен без предоставяне на разрешение), за срока на тази повтаряща се транзакция и да го предостави на Paysera (или на издателя на картата на Купувача) при искане от тяхна страна.

40. Всички повтарящи се/периодични транзакции трябва да бъдат оторизирани. При невъзможност да се получи разрешение за периодично плащане или изпращане за клиринг на повтаряща се транзакция, която преди това е била отхвърлена, може да доведе до несъответствие с ICCO.

41. Търговецът трябва да гарантира, че той/тя:

41.1. не включва други такси или плащания, различни от тези, посочени в СПП;

41.2. не инициира периодична транзакция, ако получи отговор, посочващ отменено разрешение за бъдещи транзакции;

41.3. не изпраща некоректни или заблуждаващи данни за разрешение/авторизация в опит да избегнете инструкциите за преустановяване, дадени за карта;

41.4. не съхранява данните на картата след авторизация.

42. Търговецът трябва:

42.1. да се увери, че таксуването е прекратено незабавно, след като клиентът изпълни условията за анулиране - да предостави на клиента потвърждение за анулиране, включително когато последното плащане е дължимо, ако то все още не е изпълнено, или в случай, че се дължи възстановяване на сума, кога ще бъде обработено възстановяването;

42.2. да гарантира, че клиентът е уведомен, когато стоките или услугите не могат да бъдат доставени или предоставени на договорената дата;

42.3. да обучи персонала на Търговеца, отговарящ за продажбите и обслужване на клиенти относно правилните процедури за плащане и подаване на повтарящи се/периодични транзакции.

43. Търговецът трябва да използва договорения метод на комуникация и да уведоми клиента преди извършването на периодична транзакция или непосредствено след нейното обработване, ако е налице някое от следните условия:

43.1. изминали са над шест месеца от предишната периодична транзакция;

43.2. СПП е изменено, включително всяка промяна в сумата или датата на периодичната транзакция.

44. Търговецът трябва да осигури следното:

44.1. Търговецът трябва да предостави процедура за онлайн анулиране на периодични плащания;

44.2. проверка на записите за заявки за анулиране от клиентите или за отмяна на подновяване, свързани с периодичните плащания;

44.3. ако заявката за анулиране е получена твърде късно, за да предотврати последната периодична транзакция от изпълнение по сметката на клиента, да обработи кредита възможно най-скоро и да уведоми клиента.

44.4. Ако клиент оспори периодична транзакция и/или издателят на картата инициира връщане на сума (chargeback), това не може да бъде оспорено, съгласно Правилата и разпоредбите. Търговецът трябва да разгледа този въпрос директно с клиента си.

Заключителни разпоредби

45. Допълнението влиза в сила, след като Търговецът заяви по електронен път своето съгласие с условията на Допълнението, което се счита за електронен подпис, и след като Търговецът подаде документите, изисквани от Paysera.

46. Изразявайки съгласието си с условията на това Допълнение, Клиентът потвърждава, че той/тя разполага с всички необходими правомощия да сключи договор за тази услуга от името на юридическото лице.

Архив

Версия на споразумението "Получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти" преди 27.10.2020 г.