PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 16.09.2019 г.

Правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащания и информация за сметка

Интерфейс за отворена връзка – публичен технически интерфейс за поддръжка на връзка между доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за иницииране на плащания, доставчици на услуги за предоставяне на информация за сметка и други доставчици на платежни услуги, управляващи сметки, платци и получатели.

Доставик на услуга по иницииране на плащане, предоставяне на информация за сметка, Paysera – "Paysera LT" UAB, идентификационен код: 300060819, официален адрес: гр. Вилнюс LT-04352, Pilaitės pr. 16, e-mail адрес: info@paysera.lt, телефон: +370 52071558, лиценз за дружество за електронни пари № 1, издаден на 27.09.2012 г., издаден и под надзорния контрол на Централна Банка на Литва; идентификационен код: 188607684, адрес: гр. Вилнюс, ул. Žirmūnų № 151, e-mail адрес: pt@lb.lt, телефон: (8 5) 268 050; данните за "Paysera LT" UAB (наричано за краткост "Paysera") се събират и съхраняват в Търговския регистър на Република Литва.

Платец – физическо или юридическо лице, което има разплащателна сметка (сметки) в друга институция (институции) на доставчик на платежни услуги и позволява да се изпълняват или подават платежни нареждания от тази разплащателна сметка (сметки), като се използват услугите, предоставени от Paysera, описани в настоящите Правила.

Услуга по иницииране на плащане (УИП) – платежна услуга, когато по искане на Платеца е инициирано платежно нареждане от разплащателната сметка, открита в институцията на друг доставчик на платежни услуги, чрез доставчика на услугата по иницииране на плащане.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) – съгласно настоящите Правила под доставчик на платежни услуги се разбира институция, в която Платецът има разплащателна сметка, от която възнамерява да изпълни платежно нареждане (например банки, други кредитни институции и т.н.).

Предоставяне на информация за сметка (ПИС) – платежна услуга, когато консолидирана информация за една или няколко платежни сметки на Платеца в институцията на друг доставчик на платежни услуги се предоставя чрез Интернет.

Правила – настоящите правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащане и информация за сметка.

Общи характеристики на УИП и ПИС

1. Тези Правила определят функционирането на УИП и ПИС в системата на Paysera, осигуряват основните характеристики на УИП и ПИС, регулират подаването на данни на Платеца за целите на предоставянето на УИП и ПИС, както и сигурността и поверителността на тези данни. Със съгласието на Платеца, Paysera предоставя едновременно УИП и ПИС.

2. Предоставяната от Paysera услуга по ПИС позволява на Платеца, който възнамерява да използва УИП, да влезе в личната си система за електронно банкиране чрез интерфейса за отворена връзка, поддържан от Paysera, и да получи информация за своите сметки в конкретен ДПУ, баланса по сметките и да избере сметка, от която Платецът възнамерява да инициира платежно нареждане.

3. С ползването на УИП, предоставена от Paysera, Платецът има възможност да влезе в личната си система за електронно банкиране чрез интерфейса за отворена връзка, поддържан от Paysera, и да потвърди (авторизира) автоматично генерирано платежно нареждане към институцията на ДПУ на Платеца, т.е. Платецът инициира и потвърждава платежно нареждане без да влиза директно в системата на електронното си банкиране, а чрез системата на Paysera и поддържания интерфейс за отворена връзка.

4. УИП и ПИС в системата на Paysera не водят до начисляване на допълнителни такси за Платеца, въпреки че Платецът, съгласно настоящите Правила, е информиран, че за него се прилага стандартна комисионна за превод от страна на институцията на неговия ДПУ за съответния тип паричен превод. Ако ДПУ на Платеца информира за цената на такъв паричен превод, Paysera от своя страна също уведомява Платеца, преди Платецът да авторизира платежното нареждане.

Подробно описание на функционирането на УИП и ПИС

5. При подаване на заявка за иницииране на платежно нареждане от своята разплащателна сметка и/или при подаване на заявка за предоставяне на информация за сметка, Платецът по електронен път изразява съгласието си към Paysera за използването на тези услуги и бива пренасочен чрез интерфейса за отворената връзка, поддържан от Paysera, към уебсайта на неговия ДПУ, където въвежда данните си за вход в електронното банкиране. След като Платецът влезе в системата на електронното си банкиране, Paysera автоматично генерира и инициира платежно нареждане от името на Платеца. При изпълнение на тази функция Paysera не събира или съхранява каквито и да е данни за електронно банкиране (персонализирани данни за сигурност), предоставени от Платеца, а крайният получател на данни е получателят на плащането, указан в платежното нареждане от Платеца. Информацията, която Платецът използва за влизане в системата на електронното си банкиране (идентификационен номер на клиента, парола, генерирани кодове, кодове за карта с парола или друга информация) се криптира и се използва еднократно за иницииране на платежно нареждане, предоставяне на информация за сметка и само по време на една сесия, която се поддържа само до получаване на потвърждение на платежното нареждане от ДПУ, но не повече от 10 (десет) минути.

6. Във всеки отделен случай на предоставяне на услугата Платецът дава своето съгласие да инициира УИП и да получи информация за сметката по електронен път, като кликне върху бутона за съгласие в съответния прозорец и при изпълняването на някои действия по-късно, т.е. въвеждайки данните си за вход в електронното банкиране и потвърждаване на платежното нареждане, генерирано от Paysera. Чрез използването на услугата ПИС на Paysera Платецът лично от свое име и едностранно инициира подаване на платежно нареждане към избрания ДПУ. Платежното нареждане може да бъде анулирано до момента на съгласието за стартиране на УИП, дадено от Платеца. Желанието за отмяна на платежно нареждане се изразява от Платеца по електронен път чрез прекратяване на сесията.

7. С помощта на услугата ПИС, предоставяна от Paysera по време на иницииране на плащането, Платецът вижда разплащателната сметка (сметки) в конкретна институция на ДПУ и баланса по сметката (сметките). Ако Платецът има няколко разплащателни сметки в определена институция на ДПУ, Платецът избира сметката, от която възнамерява да изпълни платежното нареждане.

8. След като Платецът влезе в своето електронно банкиране, Paysera автоматично генерира платежно нареждане, съгласно данните на Платеца, предоставени на Paysera, като също така посочва:

8.1. ако получателят на средствата е клиент на Paysera, от когото Платецът възнамерява да закупи стоки или услуги, основанието за плащането се показва автоматично, съгласно данните на получателя на средствата в системата, които по-късно ще помогнат на получателя на средствата лесно да разпознае платежното нареждане, закупените стоки или услуги и основанието за плащането;

8.2. сумата на плащането, потвърдена от Платеца по време на инициирането на платежното нареждане;

8.3. след като се генерира платежно нареждане, данните за сумата, получателя на средствата или други данни за транзакцията не могат да бъдат променени.

9. Платецът трябва да потвърди (авторизира) платежното нареждане, автоматично създадено от Paysera.

10. След успешното предоставянето на услугата по иницииране на платежно нареждане, чрез траен носител Paysera предоставя на Платеца и получателя на средствата потвърждение за успешното иницииране на платежното нареждане и успешното му изпълнение, което в същото време е и потвърждение, че платежното нареждане е надлежно инициирано в институцията на ДПУ, която управлява сметката на Платеца. Заедно с тази информация, Paysera предоставя данните, които позволяват на Платеца и получателя на средствата да разпознаят платежната операция, сумата на платежната операция и в определени случаи (например, като се използва услугата за предоставяне на ЕГН) получателят на средствата да идентифицира Платеца заедно с данните, изпратени с платежната операция.

11. Paysera уведомява получателя на средствата за успешното изпълнение на платежно нареждане.

12. При предоставянето на УИП Paysera предоставя на Платеца и на получателя данни, които позволяват да се идентифицират платежната операция и Платецът.

13. При предоставяне на УИП и/или ПИС Paysera не задържа средствата на Платеца в който и да е момент.

Отговорност

14. Paysera поема пълната отговорност за правилното подаване на платежно нареждане на Платеца към ДПУ, избран от Платеца, както и за сигурността и поверителността на данните за влизане в системата на електронното банкиране, предоставени от Платеца.

15. В случай, че Paysera предостави УИП, съгласно платежното нареждане, инициирано от Платеца, и съгласно тази информация средствата, посочени от Платеца, са излъчени за получателя на средствата, но по някаква причина средствата не са удържани и прехвърлени или са върнати на Платеца, Paysera ще счита тези средства за задължение на Платеца към получателя на средствата.

16. Ако Платецът установи неоторизирана или неправомерно изпълнена платежна операция чрез услугите на Paysera, Платецът трябва да се свърже с оператора на разплащателната си сметка по процедурата, посочена в споразумението със своя оператор.

Защита на данните

17. Paysera, като гарантира сигурността на паричните преводи и поверителността на данните на Платците, не съхранява никакви данни на Платеца, свързани с персонализирани защитни данни (например уникални идентификатори, пароли или кодове за потвърждение (авторизация) на платежно нареждане) в използваните ИТ системи и сървъри. Всички получени данни се подават от самия субект на личните данни.

18. Всички персонализирани данни за вход в системата на електронно банкиране (персонализирани защитни данни) на Платеца се използват само по време на еднократна сесия; те са криптирани по време на предаването и не могат да бъдат видяни, възстановени или използвани в системата Paysera. Всеки път, когато Платецът подава искане за иницииране на платежно нареждане и/или искане за информация за смекта, той/тя трябва да потвърди отново своята самоличност на ДПУ, който управлява неговата сметка.

19. Всички данни, предоставени от Платеца в системата Paysera по време на изпълнение на плащането, се предават към институцията на ДПУ чрез сигурен канал, обезпечен със сертификат SSL. Следователно данните за вход в системата на електронното банкиране на Платеца и кодовете за потвърждение (авторизация) на платежното нареждане остават сигурни и не могат да бъдат прихванати от трети лица.

20. За целите на предоставянето на УИП и ПИС се събират и съхраняват следните данни за паричен превод: пълно име, личен национален номер - ЕГН (ако се предава заедно с платежното нареждане), дата на плащане, сума на плащане, основание за плащане, имейл адрес и номер на сметка на Платеца.

21. Paysera уведомява Платеца, че неговите лични данни ще бъдат обработени от Paysera и Платецът, като инициира платежно нареждане и подаде заявка за информация за сметка в системата на Paysera, се съгласява неговите лични данни да бъдат управлявани и съхранявани от Paysera. Ако Платецът не е съгласен личните му данни да се обработват от Paysera, услугата не се предоставя на Платеца.

22. Paysera обработва личните данни в съответствие със следните условия:

22.1. не изисква подаването на каквито и да е други данни, освен тези, които се изискват за предоставяне на УИП и ПИС;

22.2. гарантира, че информацията за Платеца, получена при ПИС, се предоставя само на Платеца и само след получаване на ясно съгласие от страна на Платеца;

22.3. гарантира, че информацията за Платеца, получена при предоставянето на УИП, се предоставя само на получателя на средствата и само след получаване на ясно съгласие от страна на Платеца;

22.4. не съхранява чувствителни данни за плащане на Платеца, т.е. данни, които могат да бъдат използвани за извършване на измами и които включват персонализирани защитни данни;

22.5. гарантира, че персонализираните защитни данни не са достъпни за други страни, освен за самия Платец и емитента на персонализираните защитни данни (съответния ДПУ);

22.6. не използва данните за цели, различни от предоставянето на УИП и/или ПИС, няма достъп до и не съхранява данните за други цели, освен посочените;

22.7. има достъп само до посочените платежни сметки и информация за свързани платежни транзакции и получава само толкова лични данни, свързани с разплащателни сметки и платежна транзакция, колкото са необходими за предоставянето на УИП и/или ПИС;

22.8. не променя сумата, получателя и други елементи на платежната транзакция;

22.9. прилага подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, промяна, разкриване и всякакви други незаконни действия, посочени в законодателството, регламентиращо обработката на лични данни;

22.10. въвежда мерки за предотвратяване на използването на УИП и ПИС от лица, които се стремят да придобият или поемат контрол върху средствата чрез измама.

23. Притежателят (субектът) на личните данни има право да поиска да се запознае с личните данни, съхранявани от Paysera, да се запознае как се обработват, както и да поиска да му бъде предоставена такава информация, отнасяща се до него. Данните могат да бъдат предоставяни безплатно веднъж на календарна година, но в други случаи за предоставянето на такива данни може да бъде начислена такса в размер, който не надвишава стойността на предоставянето на данните.

24. Субектът на лични данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно неточности в неговите/нейните лични данни или да ги изтрие, ограничи или прехвърли. Субектът на лични данни има също така правото да не се съгласи да се обработват неговите лични данни и да се разкриват на трети лица, освен когато това е необходимо за предоставянето на услуги, указани на уеб сайта. Моля, имайте предвид, че правото да бъде поискано незабавно изтриване на лични данни може да бъде ограничено или невъзможно поради правни задължения на Paysera, като доставчик на платежни услуги, да защитава данните за идентификация на клиента, платежни операции, сключени споразумения и т.н. за определения от закона срок.

25. За целите на предоставяне на УИП и/или ПИС личните данни се съхраняват в продължение на 3 години след получаването им.

26. Заявки за достъп, корекция и отказ може да бъдат изпращани по електронна поща на адрес: support@paysera.bg. В искането Клиентът трябва да посочи точно своето име и фамилия. Данните за контакт с длъжностното лице на Paysera, отговарящо за защитата на личните данни, са следните: dpo@paysera.com.

Заключителни разпоредби

27. Платецът, използващ услугите на Paysera, трябва да се запознае с инструкциите и препоръките за безопасна употреба на системата Paysera.

28. Настоящите Правила са обект на законодателството на Република Литва, дори ако спорът между Платеца и Paysera попада под юрисдикцията на държава, различна от Република Литва.

29. Платецът има право да подаде искове и жалби относно предоставените платежни услуги на централния имейл адрес: support@paysera.bg. Писмена жалба на Платеца се разглежда не по-късно от 15 работни дни от деня на получаването й. В изключителни случаи, когато поради обстоятелства, които са извън контрола на Paysera, отговорът не може да бъде предоставен в рамките на 15 работни дни, Paysera трябва да предостави неокончателен отговор. Във всеки случай, окончателният отговор се предоставя не по-късно от 35 работни дни.

30. Ако Платецът не е удовлетворен от решение на Paysera, той/тя има право да ползва други правни средства за защита и:

30.1. да подаде иск към Централна банка на Литва на адрес: гр. Вилнюс, LT-01121, ул. Totorių 4, или гр. Вилнюс, LT-09128, ул. Žirmūnų 151, и/или на имейл: info@lb.lt или pt@lb.lt.

30.2. ако Платецът е потребител, той/тя също така има право да се обърне към Централна банка на Литва като институция, която разрешава потребителски спорове по извънсъдебен път (прочетете повече).

31. В случай, че спорът не бъде разрешен по взаимно съгласие или по друг извънсъдебен път, спорът се решава от съдилищата, следвайки законовата процедура, установена съгласно местоположението на офиса на Paysera.

32. Настоящите Правила влизат в сила след иницииране на платежно нареждане и/или подаване на заявка за информация за сметка от страна на Платеца, като се използва УИП и/или ПИС, предоставени от системата Paysera. Лицето, използващо УИП в системата Paysera, потвърждава, че е запознат/-а с настоящите Правила, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

33. Paysera си запазва правото да изменя тези Правила едностранно по всяко време и тези изменения влизат в сила след публикуването им. Препоръчва се потребителите винаги да се запознават с последната версия на тези Правила, публикувана на уеб сайта на Paysera.