PDF
Обратно към списъка

Информацията е актуализирана на: 08.02.2017 г.

Условия за извършване на международни парични преводи

1. Дефиниции

1.1. Международен паричен превод – прехвърляне на парични средства на платеца, инизиирано от платеца, 1) по сметката на получателя, открита в институция на доставчик на платежни услуги в държава, различна от Република Литва; 2) прехвърляне на парични средства във валута, различна от евро, по сметка, открита в институция на друг доставчик на платежни услуги на територията на Република Литва; 3) към получателя за вземане на сума в брой в държава, различна от Република Литва.

1.2. Международно платежно нареждане - платежно нареждане, подадено от платеца за изпълнение на международен паричен превод.

1.3. Европейско платежно нареждане – платежно нареждане, което отговаря на следните условия:

1.3.1. валутата на плащането е евро (EUR);

1.3.2. средствата се прехвърлят към доставчика на платежни услуги на получателя в държава-членка или Швейцария;

1.3.3. посочен е международният SWIFT (BIC) код на доставчика на платежни услуги на получателя;

1.3.4. номерът на сметката на получателя се посочва в съответствие с международния стандарт за номера на банкови сметки (IBAN);

1.3.5. платецът и получателят заплащат своя дял от таксите, събирани от Paysera и доставчика на платежните услуги на получателя, т.е. платецът плаща таксите на Paysera, които се дебитират от Сметката, а получателят плаща таксите на институцията на доставчика на платежни услуги на получателя;

1.3.6. преводът е стандартен (не спешен) или спешен.

1.4. Условия – настоящите условия за изпълнение на международния паричен превод.

1.5. Сметка – Paysera сметка на платеца, посочена в платежното нареждане.

1.6. Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, сключено между Платеца и Paysera, чиито условия се прилагат към Платеца и съгласно които Paysera е открила акаунт на Платеца.

1.7. Банка посредник – институция (например банка-кореспондент, участваща с Paysera в изпълнението на платежна транзакция; оператор на платежна система), която не е нито Paysera, нито доставчик на платежни услуги на Получателя, и която участва в изпълнението и/или изплащането на паричен превод в съответствие със споразумение, сключено с Paysera или доставчика на платежни услуги на Получателя.

1.8. Доставчик на платежни услуги на получателя – всяка кредитна институция, дружество за електронни пари или платежна институция, предоставяща платежни услуги, към която се превеждат средствата на Платеца.

1.9. Работен ден – ден, в който Paysera, банката посредник и доставчикът на платежни услуги на получателя изпълняват платежни операции, свързани с международни парични преводи. Моля, имайте предвид, че работните дни на Paysera, банката посредник и доставчикът на платежните услуги на получателя може да се различават.

1.10. Държава-членка – страна, която е член на Европейския съюз и на Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

1.11. Чуждестранна държава – държава, която не е член на Европейския съюз или на Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

1.12. Отмяна – нареждане на платеца за отмяна на платежното нареждане и връщане на прехвърлените средства по сметката на платеца.

1.13. Уточнение – нареждане на платеца да конкретизира или промени данните на платежното нареждане.

1.14. Ценообразуване – цени за услуги и операции на Paysera, потвърдени съгласно процедурата, указана от Paysera.

При ползване на услугата, посочена в настоящите Условия, към платеца се прилагат всички срокове и условия на Генералното споразумение, както и сроковете и условията, заложени в настоящото Допълнение. Термините в настоящото Допълнение се използват в значението, определено в Генералното споразумение, ако настоящото Допълнение не указва друго.

2. Общи разпоредби

2.1. Получателят трябва да е навършил 18 години към момента на подаване на платежното нареждане. При подаване на платежното нареждане, платецът поема цялата отговорност за точността и изчерпателността на реквизитите на платежното нареждане, подадено към Paysera, и се съгласява с настоящите Условия.

2.2. Paysera изпълнява платежното нареждане, подадено от платеца в съответствие с настоящите Условия, Генералното споразумение и законодателството на Република Литва.

2.3. Платежното нареждане, неговата отмяна или уточняване се подава писмено към Paysera (чрез имейл или друг метод, приемлив за Paysera).

2.4. Нареждането за изпълнение на паричен превод се счита за отделно споразумение между Paysera и платеца, валидно за конкретен паричен превод.

2.5. Съгласно разпоредбите на законодателството, всички операции подлежат на проверка, съгласно списъци с имена и фамилни имена (имена на фирми), предоставени от органите на държавите и териториите, в които се предоставят услугите. В случай на възможно съвпадение, транзакцията се преразглежда, за да се гарантира, че лицето, посочено от Платеца като Получател, е лицето в съответния списък.

3. Условия и процедура за изпълнение на платежно нареждане

3.1. Ако платецът е потребител и преводът се извършва във валута на държава-членка към сметка в държава-членка, Paysera изпълнява подобно платежно нареждане, т.е. средствата се прехвърлят към доставчика на платежни услуги на получателя, съгласно условията, посочени в Ценообразуването.

3.2. Ако платецът не е потребител или преводът се извършва във валута на държава-членка към сметка в чуждестранна държава или във валута на чуждестранна държава, Paysera прехвърля подобно платежно нареждане към банката посредник в срокове, посочени в Ценообразуването. Банката посредник изпълнява такова платежно нареждане чрез прехвърляне на средства към доставчика на платежни услуги на получателя или към друга банка посредник, съгласно вътрешните правила за работа на банката посредник и в срокове, посочени в обвързващи правни актове.

3.3. Paysera задължава сметката на платеца със сумата, посочена в платежното нареждане, когато прехвърля платежното нареждане за изпълнение и изпраща средства към банката посредник или към доставчика на платежни услуги на получателя.

3.4. Paysera не носи отговорност, ако платежното нареждане не бъде изпълнено поради неверни или неизчерпателни реквизити. Paysera също не носи отговорност за грешки, извършени от доставчика на платежни услуги на получателя и/или забавено заверяване на средствата по сметката на получателя от доставчика на платежни услуги на получателя, както и когато платецът не е посочил в платежното нареждане всички данни, изисквани от доставчика на платежни услуги на получателя, които са необходими за заверяване на средствата по сметката на получателя.

3.5. Ако платецът е потребител и преводът се извършва във валута на държава-членка към сметка в държава-членка, Paysera носи отговорност към платеца за прехвърляне на средствата към доставчика на платежни услуги на получателя, съгласно условията, посочени в Ценообразуването, но не носи отговорност за грешки на доставчика на платежни услуги на получателя и неговите правила за работа, прилагащи се за изпълнение на платежното нареждане. В други случаи, напр. когато платецът не е потребител или преводът се извършва във валута на държава-членка към сметка в чуждестранна държава или във валута на чуждестранна държава, Paysera не носи отговорност за грешки, извършени от банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя, техните правила на работа, прилагани за изпълнение на паричния превод, както и за неизпълнение или неподходящо изпълнение, освен когато преводът не е бил извършен или е бил извършен неправилно по вина на Paysera.

3.6. Paysera не носи отговорност за каквито и да е загуби на платеца, които са възникнали поради промяна във валутния курс по време на изпълнение на паричния превод.

4. Анулиране и изясняване/уточняване на платежното нареждане

4.1. Платецът може да подаде към Paysera искане за отмяна и сумата в платежното нареждане, заедно с таксите, ще бъде върната по сметката, само ако: 1) Paysera все още не е изпратила платежното нареждане към доставчика на платежни услуги на получателя или банката посредник. 2) Получателят не е получил плащането (само при преводи за вземане на суми в брой). В други случаи, при искане от страна на платеца, Paysera може да се свърже с банката посредник или доставчика на платежни услуги на получателя относно възможността за отмяна на платежното нареждане, но Paysera не гарантира, че отмяната ще бъде изпълнена. В такива случаи могат да бъдат начислени допълнителни такси от банката посредник и/или доставчика на платежни услуги на получателя. Платежното нареждане може да бъде отменено само в случай на споразумение между платеца и Paysera.

4.2.Платецът може да поиска от Paysera изясняване/уточняване на данните, посочени в платежното нареждане (име, презиме, фамилия на получателя), с изключение на промени в сумата, валутата и сметката, посочени в платежното нареждане, тъй като тези данни не могат да бъдат променяни. В случай, че платецът е посочил неправилна сума, валута или номер на сметка в платежното нареждане, платецът може да се свърже с Paysera за възстановяване на сумата и да нареди ново плащане. Paysera уточнява платежното нареждане в съответствие с информацията, посочена в спецификацията, при следните условия: 1) Paysera все още не е изпратила съобщение за платежното нареждане към доставчика на платежни услуги на получателя или банката посредник преди подаването на искането за изясняване на данните. 2) когато получателят не е получил плащането (само за преводи за вземане на суми в брой). Ако средствата вече са били дебитирани от кореспондентската сметка на Paysera и/или вече е било изпратено съобщение за платежното нареждане към доставчика на платежни услуги на получателя или банката посредник, Paysera информира доставчика на платежни услуги на получателя или съответно банката посредник за необходимостта от изясняване на данните, но не поема отговорност за тяхното уточняване, т.е. в този случай изясняването на данните зависи от изискванията на доставчика на платежни услуги на получателя или банката посредник и съгласието на получателя.

4.3. В случай на европейско платежно нареждане, Спецификацията не може да бъде подадена. Ако платецът подаде такава спецификация, Paysera не трябва да я приема и/или да я изпълнява.

5. Такси

5.1. За изпълнение, отмяна и изясняване/уточняване на платежното нареждане, както и за други предоставени услуги и други операции, изпълнени от Paysera, платецът заплаща такси, определени в Ценообразуването и валидни към момента на предоставяне на услугата на Paysera или изпълнението на операцията, с изключение на изключенията, предвидени в споразуменията, сключени между Paysera и банката посредник или доставчика на платежни услуги на получателя. Таксите се заплащат по реда и в срокове, определени в Генералното споразумение, чрез дебитирането им от сметката. Платецът предоставя правото на Paysera да дебитира таксите, посочени в настоящия член, и от други сметки на платеца, в съответствие с процедурата, заложена в Генералното споразумение, без отделно искане от платеца.

5.2. Съгласно условията, посочени в Ценообразуването и процедурата, определена в чл. 6.3 от настоящите Условия, платецът има право да посочи кой трябва да плати таксите, прилагани от Paysera, банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя за изпълнение на платежното нареждане: частично платецът и получателят или само платецът.

5.3. Ако платецът плаща такси, събирани от банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя, но средствата, заплатени от платеца за изпълнение на платежното нареждане, не покриват всички такси на банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя, свързани с изпълнението на платежното нареждане, платецът предоставя правото на Paysera да задължава Сметката и/или друга сметка(-и) на платеца, открити от Paysera в съответствие с процедурата, заложена в Генералното споразумение, сключено с Paysera, с разликата между таксите, събирани от банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя и таксата, платена към Paysera, без за това да е необходимо отделно нареждане на платеца, .

5.4. Ако платежното нареждане бъде върнато поради причини извън контрола на Paysera (например поради вина на доставчика на платежни услуги на получателя, на платеца или на банката посредник, неточни или непълни данни, предоставени в платежното нареждане и др.), сумата, посочена в платежното нареждане, се връща по сметката, но не се връщат таксите, платени от платеца, и/или глобата за забавяне на изпълнението на платежното нареждане, и всички разходи, свързани с връщането на средствата, се удържат от сметката, с изключение на изключенията, предвидени в споразуменията, сключени между Paysera и банката посредник или с доставчика на платежни услуги на получателя.

6. Попълване на платежно нареждане

6.1. Платежното нареждане трябва да бъде попълнено в съответствие с инструкциите, посочени в Системата.

6.2. Кодът на валутата се посочва, като изберете стандарт, използван в системата.

6.3. Поле "Начини на плащане на такси":

6.3.1. ако платецът избере да раздели таксите (SHA), платецът плаща таксите, събирани от Paysera, които се вземат от Сметката, докато получателят плаща таксите, събирани от доставчика на платежни услуги на получателя, които могат да бъдат изтеглени от сумата, преведена на получателя. Ако преводът се извършва във валута на държава-членка по сметка в чуждестранна държава или във валута на чуждестранна държава, получателят заплаща и таксите на банката посредник, които може да се приспаднат от сумата, преведена на получателя. Тази опция за плащане е задължителна, когато преводът се изпълнява във валута на държава-членка по сметка в държава-членка;

6.3.2. ако платецът избере да плати всички такси (OUR), платецът заплаща таксите, събирани от Paysera, банката посредник и/или доставчика на платежни услуги на получателя, които се вземат от Сметката. Paysera не поема отговорност, ако банката посредник и/или доставчикът на платежни услуги на получателя не се съобразят с указанията на Paysera или поради други причини, които са извън контрола на Paysera, получателят не получи по своята сметка пълния размер на сумата, посочена в платежното нареждане. Тази опция за плащане трябва да бъде избрана, само ако преводът се извършва във валута на държава-членка по сметка в чуждестранна държава или във валута на чуждестранна държава;

6.3.3. ако платецът не избере нито една от опциите, се счита, че таксите на Paysera, банката посредник и доставчика на платежни услуги на получателя се разделят между платеца и получателя (SHA).

6.4. В полето "Вид плащане" платецът посочва типа плащане, съгласно вариантите, посочени в Ценообразуването, като избере един от следните: "Стандартно", "Спешно" или "Много спешно". Ако не е избран нито един от вариантите, се счита, че типът плащане е "Стандартно".

6.5. В полето "Основание" платецът посочва основанието на платежното нареждане и друга допълнителна информация за платежното нареждане.

6.5.1. Ако указанията, дадени в Системата изискват в конкретен случай (например при захранване на сметка) да се посочат конкретни данни, платецът трябва да спази инструкциите и да посочи въпросните данни, съгласно инструкциите (например номер на Paysera сметка). В противен случай Paysera не поема отговорност за изпълнение на платежното нареждане.

6.5.2. При подаване на платежно нареждане за изпълнение на паричния превод по сметка в Руската федерация, платецът трябва да посочи кода на валутната операция (VO) (5 цифри), който трябва да бъде избран от таблицата с кодове в зависимост от основанието на плащането: "VO codes".

6.6. Препоръчително е платецът да попълни полето "Банка кореспондент на получателя", ако преводът се изпълнява към държавата на получателя (с изключение на Република Литва) във валута, която не е националната валута на страната на получателя.

6.7. Платежното нареждане трябва да бъде подадено от платеца или лица, надлежно упълномощени от платеца.

6.8. Ако преводът се извършва по сметка в държава-членка или Швейцария, препоръчва се платецът винаги да посочва номера на сметката на получателя в съответствие със стандарта IBAN и международния код на доставчика на платежни услуги на получателя SWIFT (BIC).

6.9. Платецът потвърждава, че той/тя е наясно, че ако средствата се прехвърлят по сметка в държава-членка или Швейцария и BIC (SWIFT) кодът на доставчика на платежни услуги на получателя или номерът на сметката на получателя в съответствие със стандарта IBAN не са посочени в платежното нареждане, Paysera по своя преценка може да откаже да изпълни подобно платежно нареждане или да го изпълни, но в този случай банката посредник и/или доставчикът на платежни услуги на получателя имат право да начислят по-висока такса. В такъв случай платецът предоставя правото на Paysera да задължи сметки на платеца с по-голямата такса (допълнителна такса), наложена от банката посредник и/или доставчика на платежни услуги на получателя, в съответствие с процедурата, заложена в Генералното споразумение, сключено между платеца и Paysera, без отделно нареждане от платеца.

6.10. При надлежно попълване на платежно нареждане за превод за вземане на парична сума в брой във валутата на държава членка към държава членка, във валутата на държава членка към чуждестранна държава или във валутата на чуждестранна държава, на всеки превод за вземане на парична сума в брой се присвоява уникален номер на транзакцията (код за вземане на пари в брой). Отговорност на платеца е да информира получателя за превода за вземане на пари в брой, включително за кода, който е определен за превода. Паричните средства се изплащат на Получателя при представяне на документ за самоличност и/или изпълнение на други изисквания, прилагани на територията на доставчика на услуги на Paysera, като по този начин се удостоверява, че получателят отговаря на условията за получаване на пари в брой. Когато се изисква от законодателството, Paysera има право да поиска допълнителна информация, свързана с транзакцията.